Spring naar bijdragen

Homoseksualiteit


Aanbevolen berichten

Het is voor mij een monnikenwerk om te ontrafelen waar God spreekt en waar de spreker zelf God voor de voeten gaat lopen. Dikwijls denk ik dat God dan zwijgend kijkt, tot zijn kibbelende kinderen zich weer richten op Hem, in plaats van op elkaar. Met al het het geduivel wat er van komt.

5 minuten geleden zei thom:

Even voor de goede orde Ricky; Bijbelteksten opdreunen is niet een 'spreekbuis voor het Woord' zijn.

Het Woord is Geest. 

Wie roeme, hij roemt in de Heere.

En de Heere.. is Geest.

Niets van jou bij..

Niet met je eens. Al op het moment dat er aan God en de liefde gedacht wordt, sijpelt Gods sprekende en levens-barende Geest binnen.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 1.1k
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zoals ik er al jaren over denk. Je kan die gevoelens hebben. Dat valt niet te ontkennen. Het is een geaardheid. Ik denk dat dit door gebrokenheid van de mens komt. Ik denk dat je ontzettend moet oppas

Ik heb nog nooit een rechtvaardige verdoemd, dus niet op mij van toepassing. Hij noemt je zo omdat dit exact omschrijft wat je doet. Wederom haal je zaken door elkaar. Zijn daden komen n

De zonde van het oordelen over anderen? De zonde van ik weet hoe het zit en dat we daar niet te moeilijk over moeten doen, voorbij gaan aan leed en verlangens. De zonde van het niet begrijpen dat hete

Posted Images

4 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als de context van de (New) King James beter is, dan gebruik ik die.

Ik vergelijk net enkele psalmen in verschillende bijbels. NKJV is onovertroffen. Gevolgd door de ESV. De NASB heeft weliswaar de reputatie zeer accuraat te zijn maar soms heb ik het gevoel alsof ik op een plank zit te kauwen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Ik vergelijk net enkele psalmen in verschillende bijbels. NKJV is onovertroffen. Gevolgd door de ESV. De NASB heeft weliswaar de reputatie zeer accuraat te zijn maar soms heb ik het gevoel alsof ik op een plank zit te kauwen. 

Welke mooie bemoedigende tekst heb je van de psalmen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Ricky Tjin:

Welke mooie bemoedigende tekst heb je van de psalmen?

Ik heb in verschillende versies psalm 119 gelezen. Hoe is het mogelijk dat een christen na het lezen van deze psalm ervan uitgaat dat de wet een loden last is? De wet biedt houvast in deze goddeloze wereld. Door de wet te houden eren we God. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik vergelijk net enkele psalmen in verschillende bijbels. NKJV is onovertroffen. Gevolgd door de ESV. De NASB heeft weliswaar de reputatie zeer accuraat te zijn maar soms heb ik het gevoel alsof ik op een plank zit te kauwen. 

Zeker, YHWH is mijn Rots en mijn Heil, mijn veilige Vesting; ik zal niet wankelen (Psalm 62:7 HSV).
 

9 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik heb in verschillende versies psalm 119 gelezen. Hoe is het mogelijk dat een christen na het lezen van deze psalm ervan uitgaat dat de wet een loden last is? De wet biedt houvast in deze goddeloze wereld. Door de wet te houden eren we God. 

Als wij gehoorzaam zijn aan God, en Zijn geboden naleven, waarbij we de waarheid gehoorzamen, dan worden we gesterkt door de Heilige Geest, Die de Geest der waarheid is (Johannes 16:13-15 NBG51Handelingen 1:8 NBG51).

Johannes 16:13-15 NBG51
13  Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
14  Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.
15  Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

Handelingen 1:8 NBG51
Gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik heb in verschillende versies psalm 119 gelezen. Hoe is het mogelijk dat een christen na het lezen van deze psalm ervan uitgaat dat de wet een loden last is? De wet biedt houvast in deze goddeloze wereld. Door de wet te houden eren we God. 

We leven in een wereld waarbij het heidense overheerst. De meeste mensen groeien op in een zondige omgeving, waarbij ze vanaf jongs af aan de gewoonte ontwikkelen naar heidenen te wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart (Efeze 4:17 HSV).

Het loskomen van de oude menselijke natuur (Efeze 4:17 HSV) is voor velen nog een kunst, waarbij ze toch nog grotendeels vervreemd blijven van God.

Velen hebben de neiging om in de zonde te blijven, hopende dat de genade toeneemt en velen ontkennen het belang van de waterdoop om zo los te komen van het oude zondige leven (Romeinen 6:1-6 HSV). Het nieuwe leven in Christus Jezus wordt juist met de waterdoop geactiveerd.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Balk, splinter.

Als christenen gaan wijzen naar Gods vinger behoren ze een schoon geweten te hebben inderdaad, want men kan niet dat ander op het oordeel wijzen als men zelf onder het oordeel staat.

Mijn geweten is schoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wij allen die Jezus Christus hebben aangenomen én in Zijn Naam geloven, hebben van Hem macht en het recht gekregen om kinderen van God te worden, die niet uit bloed en niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man zijn, maar uit God geboren zijn. (Johannes 1:12-13 NBG51)

Jezus Christus is het Woord dat vlees is geworden en onder ons gewoond heeft; men heeft Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Uit de volheid van Jezus Christus hebben wij allen genade op genade ontvangen.  Johannes 1:14-16

De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. (Johannes 1:17).

Jezus Christus is het Lam van God, Die de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29).

Johannes 3:13-21

 • Niemand is opgevaren naar de hemel dan Jezus Christus Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
 • Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 • God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 • God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
 • De behoudenis door Jezus Christus houdt in: bevrijding en redding van de ondergang, en genezing en bescherming (sōzō / G4982).
 • Wie in Jezus Christus gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 • En het oordeel is, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen de duisternis meer dan het licht hebben liefgehad, want hun werken waren slecht.
 • Een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
 • Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

Johannes 3:31-36

 • Jezus Christus Die van boven is gekomen, is boven allen
 • Jezus Christus Die van uit de hemel is gekomen is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat heeft Hij getuigd.
 • Wie het getuigenis van Jezus Christus aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
 • Want Jezus Christus, die door God gezonden is, Die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.
 • De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.
 • Wie in Jezus Christus, de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven en wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 5:21-24

 • De Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren.
 • Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.
 • Wie het woord van Jezus Christus hoort en Hem gelooft, die Jezus Christus gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Johannes 5:28-29

 • Het uur zal komen, dat allen, die in de graven zijn, naar de stem van Jezus Christus zullen horen en zij zullen uitgaan; wie het goede gedaan hebben, zullen gaan tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, zullen gaan tot de opstanding ter verdoemenis.

Wie in Jezus Christus gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, door Geest, welke zij, die tot geloof in Jezus Christus gekomen zijn/komen, ontvangen hebben/zullen (Johannes 7:38-39).

Jezus Christus is het licht der wereld; wie Hem volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben (Johannes 8:12).

Jezus Christus is van boven en Hij heeft gezegd dat degenen die niet in Hem geloven, zullen sterven in hun zonden (Johannes 8:23-24)

Indien wij in het woord van Jezus Christus blijven, zijn wij waarlijk discipelen van Hem en wij zullen de waarheid verstaan, en de waarheid zal ons vrijmaken (Johannes 8:31-32).

Wie door Jezus Christus is vrijgemaakt, zal werkelijk vrij zijn (Johannes 8:36).

Wie het woord van Jezus Christus bewaard heeft, zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen (Johannes 8:51).

God hoort niet naar zondaars, maar zijn wij godvruchtig en doen we Zijn wil, dan verhoort Hij ons (Johannes 9:31).

Jezus Christus is de deur der schapen en Hij is de goede herder, Die Zich heeft ingezet en Zich tevens inzet voor zijn schapen (Johannes 10:7,11).

Jezus Christus  is gekomen, opdat wij leven hebben en overvloed (Johannes 10:10).

Johannes 10:27-30

 • Als schapen van Jezus Christus  horen wij naar Zijn stem en kennen we Hem en volgen we Hem.
 • Als schapen van Jezus Christus ontvangen wij eeuwig leven en zullen wij voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid; niemand zal ons uit Zijn hand roven.
 • Wat de Vader Jezus Christus gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand Zijn Vader.
 • Jezus Christus en de Vader zijn één.

 

modbreak Trajecto: Het is niet de bedoeling om een bericht te vullen met reeksen van Bijbelverzen zonder zelf duidelijk aan te geven wat zo'n passage van doen heeft met het topic waarover het gesprek gaat. Geef duidelijk aan hoe je verzen opvat en wat ze in jouw zicht zeggen over hetgeen waarom het in het gesprek draait. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Thinkfree:
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Balk, splinter.

Als christenen gaan wijzen naar Gods vinger behoren ze een schoon geweten te hebben inderdaad, want men kan niet dat ander op het oordeel wijzen als men zelf onder het oordeel staat.

Mijn geweten is schoon.

Volgens mij snap je de bijbeltekst niet. Balk, splinter is bedoeld om te voorkomen dat je naar anderen gaat wijzen. Het is niet bedoeld om anderen terecht te wijzen en van jezelf te vinden dat jou niets te verwijten valt.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Niet met je eens. Al op het moment dat er aan God en de liefde gedacht wordt, sijpelt Gods sprekende en levens-barende Geest binnen.

Ik denk dat @thom bedoelt dat @Ricky Tjin vooral zichzelf centraal stelt met als dekmantel dat hij net doet of hij God centraal stelt. Dat is althans, dat is mijn observatie.

6 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wij allen die Jezus Christus hebben aangenomen én in Zijn Naam geloven, hebben van Hem macht en het En

<knip...knip>

 • Jezus Christus en de Vader zijn één.

Ik heb het maar weer eens gerapporteerd. Het is toch echt niet de bedoeling om de hele bijbel te knippen en te plakken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Thinkfree:

Mijn geweten is schoon.

Dan ben je uniek, want geen mens is zonder zonde.

7 uur geleden zei Ricky Tjin:

Jezus Christus is het Lam van God, Die de zonde van de wereld wegneemt!

Maar dan zal je toch eerst moeten erkennen dat jij ook zondig bent. Iedereen maakt fouten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei sjako:
9 uur geleden zei Thinkfree:

Mijn geweten is schoon.

Dan ben je uniek, want geen mens is zonder zonde.

Het woordje 'mijn' zegt al genoeg. Als het schoon zou zijn, is mijn verdwenen.

1 uur geleden zei Mullog:

Ik denk dat @thom bedoelt dat @Ricky Tjin vooral zichzelf centraal stelt met als dekmantel dat hij net doet of hij God centraal stelt. Dat is althans, dat is mijn observatie.

Dat is een juiste observatie. De mens is zo'n diepgaand wezen. Er wordt snel gedacht 'dat het geweten schoon is', en men zich 'voor God kan inzetten'.

9 uur geleden zei Thinkfree:

Als christenen gaan wijzen naar Gods vinger behoren ze een schoon geweten te hebben inderdaad, want men kan niet dat ander op het oordeel wijzen als men zelf onder het oordeel staat.

Mijn geweten is schoon.

Christenen wijzen naar Gods vinger?

Is God boven?

God eren in uw lichaam, las ik ergens, en in uw geest.

Waar is dan de vinger waar de christen naar moet wijzen? En als God in het lichaam geëerd wordt, waarom dus naar boven wijzen alsof God daar zou zijn?

Hoe wijst een christen dan in vredesnaam?

Een schoon geweten, ge-weten, dat betekent dat het innerlijk weten daar is; de Christus, het Leven en Licht, de Gnosis, het Zijne.

Dan moet het ik en het mijn opgelost zijn, in Hem.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Thinkfree:

Het is een algemeen argument, christenen behoren elke zonde bij alle mensen aan te wijzen, niet alleen bij homo's.

Dienstbaarheid en vermanen moet in balans zijn
Het gaat niet alleen om zonde aanwijzen; het moet in balans zijn, volgens de Bijbel. Mensen op zonde wijzen, is slechts één onderdeel van het geheel. Voor zover we anderen oordelen, moet het de liefde van Jezus Christus zijn, die ons dringt om tot een oordeel te komen (2 Kor 5:11,14). We hebben niet slechts anderen te oordelen voor hun zonde, maar we dienen ook dienstbaar te zijn met het woord van verzoening, dat God in ons gelegd heeft (2 Kor 5:16-18). We hebben dienstbaar te zijn om ook anderen te dopen, want dopen is een onderdeel van opdracht van die Jezus Christus aan Zijn discipelen gaf.

Matteüs 5:13-16 »  Het zout van de aarde en het licht der wereld

 • Wij zijn het zout der aarde.
 • Indien wij, die het zout der aarde zijn, onze kracht verliezen, waarmede zal de aarde gezouten worden?
 • Indien het zout zijn kracht verliest, deugt het nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Met andere woorden; als wij onze kracht verliezen, dan horen wij er niet van op te kijken als we door anderen worden vertreden.
 • Wij zijn het licht der wereld en Jezus Christus heeft ons geboden om ons licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij onze goede werken zien en onze Vader verheerlijken, die in de hemelen is.

Matteüs 28:16-20 NBG51 &nbsp;» &nbsp;De zendingsoprdracht

 • Jezus Christus sprak en zei dat Hem alle macht en autoriteit gegeven is, in de hemel en op [de] aarde.
 • Jezus Christus gebood Zijn discipelen om heen te gaan en al de volken te maken tot Zijn discipelen; hen te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, hen lerende alles te onderhouden wat Hij hun geboden heeft, in acht te nemen.
 • Jezus Christus zei; met Zijn discipelen te zijn, al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Marcus 16:14-20  »  Geloven en laten dopen voor redding (bevrijding en genezing)

 • Jezus Christus geopenbaarde zich aan de elf discipelen, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.
 • Jezus Christus zei tot de elf tegen discipelen, om heen te gaan in de gehele wereld, en het Evangelie te verkondigen aan de ganse schepping.
 • Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden (sōzō / G4982) worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
 • Het Griekse grondwoord voor behouden (sōzō / G4982) betekent redding en bevrijding (van de ondergang), genezing en bescherming.
 • Tekenen zullen de gelovigen in Jezus Christus volgen: in Zijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; en op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond (G2573) zijn.
 • Het Griekse grondwoord voor gezond zijn/genezen worden (kalōs / G2573) wordt in de Lexicon omschreven als: mooi, fijn, voortreffelijk, goed
  1a) terecht, zodat er geen ruimte is voor verwijt
  1b) voortreffelijk, edel
  1c) met ere, eervol
  1c1) op een goede plaats, comfortable
  1d) gunstig over iemand spreken, weldoen
  1e) gezond zijn (van hen die herstellende zijn van een ziekte)
 • De Here Jezus Christus werd, nadat Hij tot de elf tegen discipelen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.
 • De discipelen gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

2 Korinthe 5 NBG51  »  De bediening van de verzoening

 • Kennende de vrezen des Heere, trachten wij de mensen te overtuigen; we bevelen onszelf niet tegen mensen, maar geven ze de mogelijkheid om te roemen namens ons, zodat degenen die we (trachten te) overtuigen iets te zeggen zouden hebben tegen hen, die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft.
 • Wanner wij in geestvervoering zijn, dan is het in dienst van God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat ter wille van broeders en zusters (2 Kor 5:13).
 • De vrees voor de Heere kennen, houdt ook in dat we mensen tot het geloof (trachten te) beweegt en indien we oordelen, dan hoort het de liefde van Christus te zijn dat ons dringt, om tot het oordelen te komen (2 Kor 5:11,14).
 • Jezus Christus is voor allen gestorven en opgewekt, opdat wij die leven, niet meer voor onszelf zouden leven, maar zouden leven voor Hem Die voor ons gestorven en opgewekt is (2 Kor 5:15).
 • Wij hebben vanaf nu niemand naar het vlees te kennen; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer 2 Kor 5:16).
 • Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan en het nieuw is gekomen; en dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft (2 Kor 5:16-18).
 • God heeft in Christus Jezus de wereld met Zichzelf verzoend, en ons in Christus Jezus de overtredingen niet toegerekend heeft; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd (2 Kor 5:16-18).
 • Wij hebben gezanten van Christus te zijn, alsof God door onze mond anderen vermaant; in naam van Christus vragen wij anderen: "Laat u met God verzoenen".
 • Jezus Christus Die geen zonde gekend heeft, is door God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Christus Jezus.
bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Dienstbaarheid en vermanen moet in balans zijn
Het gaat niet alleen om zonde aanwijzen; het moet in balans zijn, volgens de Bijbel. Mensen op zonde wijzen, is slechts één onderdeel van het geheel. Voor zover we anderen oordelen, moet het de liefde van Jezus Christus zijn, die ons dringt om tot een oordeel te komen (2 Kor 5:11,14). We hebben niet slechts anderen te oordelen voor hun zonde, maar we dienen ook dienstbaar te zijn met het woord van verzoening, dat God in ons gelegd heeft (2 Kor 5:16-18). We hebben dienstbaar te zijn om ook anderen te dopen, want dopen is een onderdeel van opdracht van die Jezus Christus aan Zijn discipelen gaf.

 

Dienstbaar door verzoening. Wanneer vindt verzoening plaats?

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Mullog:
16 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wij allen die Jezus Christus hebben aangenomen én in Zijn Naam geloven, hebben van Hem macht en het En

<knip...knip>

 • Jezus Christus en de Vader zijn één.

Ik heb het maar weer eens gerapporteerd. Het is toch echt niet de bedoeling om de hele bijbel te knippen en te plakken. 

Eerst liep je mij op een narcistische en atheïstische manier belachelijk te maken; ik ging mezelf vervolgens Bijbels verdedigen.

Nu ik mijn koers veranderd heb en anderen tracht te bemoedigen op basis van de Bijbel, kom je op dit christelijke forum voor antichrist spelen. Wat voor onzin is dat?

modbreak Trajecto: Je citeert te veel Bijbelverzen en gaat te weinig in gesprek met anderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Dienstbaarheid en vermanen moet in balans zijn
Het gaat niet alleen om zonde aanwijzen; het moet ...

✂️

Bericht gerapporteerd. Bepaalde Bijbelverzen gebruiken om een argument te ondersteunen is één ding maar jij doet weinig tot niets anders dan hele lappen tekst uit de Bijbel kopiëren en plakken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • 2 weeks later...

Ik heb vele pagina's onder dit topic doorgelezen, maar ik vond tot zover nergens een voor mij bevredigende reactie. En dat is wel jammer. Ook voor Gaitema zelf. Maar vooral voor hen die al dan niet worstelen met dit (of een ander, vergelijkbaar) fenomeen.

De mens is in z'n algemeen, net als de rest van de schepping, in verval. Sinds de overtreding van Adam is de vergankelijkheid in de wereld gekomen en loopt alles achteruit (in kwaliteit). Ik weet dat deze stelling op zich al veel discussie oproept.

Maar als alles vervalt, waarom zou dat dan niet gelden voor ons denken, onze gevoelens én onze sexualiteit?

Misschien is het bovenstaande voor jullie een goede trigger om het hele gesprek over homoseksualiteit (en andere 'andersheden') een in dat licht te zien?

Uiteraard heb ik daar zelf al wel over nagedacht, maar ik wil in één bericht niet gelijk al mijn kruit verschieten

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Uiteraard heb ik daar zelf al wel over nagedacht, maar ik wil in één bericht niet gelijk al mijn kruit verschieten

Dat is jammer. Hebben we eindelijk iemand met visie en kennis van zaken die de hele problematiek in de juiste christelijke ethiek en moraliteit kan verwoorden zodat alle discussie kan verstommen en wij met z'n alle verlicht met nieuwe, maar vooral ook juiste, inzichten ons leven kunnen vervolgen. Gaat het verdorie gedoceerd gebracht worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ik heb vele pagina's onder dit topic doorgelezen, maar ik vond tot zover nergens een voor mij bevredigende reactie. En dat is wel jammer. Ook voor Gaitema zelf. Maar vooral voor hen die al dan niet worstelen met dit (of een ander, vergelijkbaar) fenomeen.

De mens is in z'n algemeen, net als de rest van de schepping, in verval. Sinds de overtreding van Adam is de vergankelijkheid in de wereld gekomen en loopt alles achteruit (in kwaliteit). Ik weet dat deze stelling op zich al veel discussie oproept.

Maar als alles vervalt, waarom zou dat dan niet gelden voor ons denken, onze gevoelens én onze sexualiteit?

Misschien is het bovenstaande voor jullie een goede trigger om het hele gesprek over homoseksualiteit (en andere 'andersheden') een in dat licht te zien?

Uiteraard heb ik daar zelf al wel over nagedacht, maar ik wil in één bericht niet gelijk al mijn kruit verschieten

Ik zie homoseksualiteit als iets wat past bij de onvolmaaktheid van de mens. De bijbel roept ons op om zelfbeheersing te laten zien en ons best te doen niet eraan toe te geven. 

Daarom worden homoseksuelen ook niet afgewezen. Maar het leven van je homoseksualiteit wel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Uiteraard heb ik daar zelf al wel over nagedacht, maar ik wil in één bericht niet gelijk al mijn kruit verschieten

De woorden 'kruit verschieten' suggereren dat je veel woorden nodig hebt om weinig te zeggen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik zie homoseksualiteit als iets wat past bij de onvolmaaktheid van de mens. De bijbel roept ons op om zelfbeheersing te laten zien en ons best te doen niet eraan toe te geven. 

Daarom worden homoseksuelen ook niet afgewezen. Maar het leven van je homoseksualiteit wel. 

En daarmee wijs je dus homoseksuelen af. 

bewerkt door Quest
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik zie homoseksualiteit als iets wat past bij de onvolmaaktheid van de mens. De bijbel roept ons op om zelfbeheersing te laten zien en ons best te doen niet eraan toe te geven. 

Daarom worden homoseksuelen ook niet afgewezen. Maar het leven van je homoseksualiteit wel. 

Wat ik mij nou afvraag is waarom en hoe christenen zoals jij zouden willen kunnen vaststellen wat iemand in zijn slaapkamer doet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid