Spring naar bijdragen

Algemene voorwaarden

De dienst “Credible” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Steen & Storm. Aan het gebruik van Credible zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Credible te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Steen & Storm schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Op Credible kunt u discussies voeren over allerlei onderwerpen. De onderwerpen en wat u daarin wilt bijdragen zijn ter uwer keuze, binnen de grenzen zoals aangegeven bij de diverse fora en onderwerpen. Steen & Storm en haar moderatoren hebben hierbij uiteindelijk het laatste woord.
1.2. Om Credible te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Steen & Storm mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Steen & Storm heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Credible worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Steen & Storm voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden Credible te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het lastigvallen van andere gebruikers, het aanmaken van accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van Credible.
2.2. Daarnaast is het verboden bij Credible:

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3. Indien Steen & Storm constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Steen & Storm zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4. Indien naar het oordeel van Steen & Storm hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Steen & Storm of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Steen & Storm gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Steen & Storm is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5. Steen & Storm is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Steen & Storm gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.6. Steen & Storm kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Steen & Storm van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Steen & Storm doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2. Steen & Storm onderhoudt Credible actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Steen & Storm mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Credible aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Steen & Storm zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst Credible, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Steen & Storm. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Steen & Storm, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Steen & Storm heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclameuitingen over de dienst.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Steen & Storm besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.
4.5. Indien u informatie stuurt naar Steen & Storm, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. Steen & Storm zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Credible, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Steen & Storm daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Steen & Storm zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
4.7. Indien Steen & Storm constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Steen & Storm gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Steen & Storm maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Credible.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Om u Credible gratis aan te kunnen bieden, vertoont Steen & Storm op Credible advertenties van haar sponsors.
5.2. Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Steen & Storm heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.
5.3. Raadpleeg de privacyverklaring van Steen & Storm om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.
5.4. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website.
5.5. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Steen & Storm geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2. Steen & Storm is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Steen & Storm meldt.
6.4. In geval van overmacht is Steen & Storm nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Steen & Storm kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. Steen & Storm mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. Steen & Storm zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Credible worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Steen & Storm gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Steen & Storm wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Steen & Storm is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Credible of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid