Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Op 19-3-2020 om 07:45 zei TTC:

Ja, het is bijzonder vreemd om zien dat nu net Trump met dat helikoptergeld start, indien correct geïnterpreteerd laat het toe om ons te verlossen van onze geldketenen. Op deze manier komen ideeën zoals het Jubeljaar terug in herinnering, of wat we al 3000 vergeten zijn. Ik vermoed dat het nu snel zal duidelijk worden wie de antichrist is, ik hoop het beste en vrees het ergste. 

Het jubeljaar vergeten? Misschien kun je dat toelichten? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 357
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Mooi gezegd. 100% mee eens. Dit zou nog kunnen worden aangevuld met het volgende. Het beest uit de aarde van Openbaring 13 vertoont alle kenmerken van 'de koning' uit Daniël 11:36-40. Lees dat gedeelt

@sjako jouw woorden heb ik even vet gemaakt. Desid en ik hebben aangetoond dat de meeste moderne vertalingen dus niet doen wat jij beweert. Of anders geformuleerd: dat deze moderne vertalingen wél het

Nee, want er staat 'Ik ben'. Moderne vertalingen doen het als volgt: NBG 1951: Eer Abraham was, ben Ik.  GNB: voordat Abraham er was, was ik er: ik ben. WV: van voordat Abraham werd geb

Posted Images

6 uur geleden zei Levi:

Het jubeljaar vergeten? Misschien kun je dat toelichten? 

Het Jubeljaar verwijst naar het idee van een periodieke reset, normaal om (7x7) 49 jaar. Vergelijk met Heilige Jaren om de 25 jaar, het wordt niet toegepast, misschien zelfs niet eens gekend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Het Jubeljaar verwijst naar het idee van een periodieke reset, normaal om (7x7) 49 jaar. Vergelijk met Heilige Jaren om de 25 jaar, het wordt niet toegepast, misschien zelfs niet eens gekend. 

De idee van een jubeljaar is dat "het eigendom", weer in handen komt van de oorspronkelijke "eigenaar". En weliswaar wordt dat concept niet meer in het leven van alledag in de joodse gemeenschap toegepast, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Want naar mijn idee houdt de Eeuwige zich er weldegelijk aan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Levi:

De idee van een jubeljaar is dat "het eigendom", weer in handen komt van de oorspronkelijke "eigenaar". En weliswaar wordt dat concept niet meer in het leven van alledag in de joodse gemeenschap toegepast, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Want naar mijn idee houdt de Eeuwige zich er weldegelijk aan. 

De oorspronkelijke eigenaar is God, wetend dat het door ego- en etnocentrisme steeds opnieuw zal mislopen, vandaar een sociale correctiemaatregel. Door het corona-verhaal komt het allemaal spontaan bovendrijven, in die zin een mooie periode tot bewustwording. Maar we zullen het zien straks, hoe religieus we zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en , naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.

Na het vonnis, nadat er gewezen werd op de zonden van de hoer, nadat Yahwe christenen heeft opgeroepen Babylon te verlaten - kondigt de engel het vergeldingsoordeel aan. Het oordeel is gebaseerd op het juridische principe van gelijke vergelding, de zogenaamde lex talionis: "Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft." Met andere woorden, wat je zaait, zult je oogsten. Laten we ons de welbekende definities van zo'n oordeel herinneren: 'een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand'. Of de woorden van Jezus Christus uit de bergrede: "Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden" (Matteüs 7: 2). Maar hier is de schuld van Babylon zo groot dat zelfs de oproeping naar dubbele vergelding klinkt: 'Vergeldt haar dubbel'. Een dergelijke vergelding tweemaal, zowel in de strafrecht als in beloning, werd ook voorgeschreven door de Sinaïtische Wet (Exodus 22: 4–9). Bijvoorbeeld een wet: " Indien de diefstal levend in zijn hand voorzeker gevonden wordt, hetzij os, of ezel, of klein vee, hij zal het dubbel wedergeven" (22: 4). Of: "Wanneer iemand zijn naaste geld of vaten te bewaren geeft, en het wordt uit diens mans huis gestolen; indien de dief gevonden wordt, hij zal het dubbel wedergeven" (22: 7) en dergelijke. Over het algemeen lijken alle uitspraken van Johannes op de profetieën over Babylon van de profeet Jeremia: "wreekt u aan haar, doet haar, gelijk als zij gedaan heeft!" (Jer. 50:15), of: “Hun misdaden en zonden zet ik hun dubbel betaald, omdat ze mijn land hebben ontwijd met het aas van hun verachtelijke goden” (Jer. 16:18). De genoemde "beker", waarin de hoer Babylon wijn maakte, is een beeld van de toorn van God.

Citaat

7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. 8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.

Als rechtvaardiging voor de straf klinkt, in navolging van de oudtestamentische profetieën, de zogenaamde "monoloog van hoogmoed". We moeten constant in het hoofd houden dat Openbaring spreekt met de taal van het Oude Testament. Bedenk wat Jesaja over Babylon sprak: "U zei: `Eeuwig zal ik gebiedster zijn, voor altijd.' Gij hebt dit alles niet ter harte genomen, en aan de afloop ervan hebt gij niet gedacht. Hoor dit nu aan, wellustige, zo zelfbewust gezeten, die denkt bij uzelf: `Ik alleen en anders niets! Voor mij is er geen weduwschap en kinderloosheid blijft mij onbekend.' Toch zullen beide u overkomen, ineens en op dezelfde dag. Kinderloosheid en weduwschap komen in volle omvang over u, ondanks uw talrijke toverspreuken, en uw bezweringen, zo krachtig als ze zijn" (Jes. 47: 7–9).

Trots, arrogantie, die denkt dat de mens God helemaal niet nodig heeft, wordt gestraft. Johannes noemt deze straf: 'dood, rouw, honger, vuur'. Deze lijst met executies is ook afkomstig uit het Oude Testament, namelijk van de profeet Ezechiël (5:17; 14:21).

Na deze aankondiging van het Goddelijke oordeelvonnis volgen er drie begrafeniszangen over Babylon-Rome: de jammerklacht van de koningen, de klaagzang van de kooplieden en de klaagzang van de scheepslieden. Deze kreten hebben hun prototype in de overeenkomstige profetieën van Ezechiël over de val van de stad Tyrus (Ezech. 26–27). Johannes beschrijft de dood van de wereldhoofdstad niet rechtstreeks, maar door de verbijstering en het geschreeuw van degenen die in de verte staan en naar de ondergang van de stad kijken: 'En de koningen der aarde... zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven... Van verre staande uit vreze van haar pijniging' (18: 9–10); "De kooplieden... zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende" (18:15); "En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen... stonden van verre; En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?" (18: 17-18). Eerst dus de jammerklacht van de koningen.

issai.jpg

Profeet Isaiah (tijdens zijn visioen in Isaiah 6).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.

De hier genoemde 'koningen van de aarde' traden op al eerder. Met "hoererij" wordt natuurlijk afgoderij genoemd. Nu staan al deze koningen ver weg om niet te verbranden in het vuur waarin de stad was bevangen. Het huilen begint met de woorden 'wee, wee'. Het was gebruikelijk om zo over de doden te rouwen. De koningen rouwen om de grootsheid en de sterkte van Rome. Zijn dood kwam plotseling, 'in een uur'.

Hoe waar zijn de beschuldigingen van de Openbaring dat de afgoderij en luxe van Rome hand in hand gingen? Oude Romeinse historici, zoals Suetonius in zijn werk De vita Caesarum (Het leven van de keizers) of Tacitus, geven ons een levendig bewijs van de waanzin waartoe de Romeinse samenleving in die tijd kwam, aanbiddend de macht, gekarakteriseerd door willekeur en toegeeflijkheid, en de kracht die de rijkdom met zich mee bracht. Er was een spreekwoord dat de aarde tien maten van rijkdom kreeg. Negen van deze tien maten werden aan Rome gegeven, en aan de rest van de wereld - slechts één.

In de eerste eeuw bracht de wereld van de Atlantische Oceaan tot India zijn rijkdom naar Rome. De historicus Plinius schreef: 'Als je iets niet kunt zien in Rome, dan bestaat dit ding niet en heeft nooit bestaan.' Het vermogen van veel rijke mensen was onvoorstelbaar. Een man aan het hof van Nero werd als arm beschouwd, omdat hij slechts 650 miljoen sestertii bezat. Als je het omzet naar hedendaagse valuta, dan is dit ongeveer zes en een half miljard dollar. En een andere Romein verspilde een fortuin van honderd miljoen sestertii. En toen hij nog tien miljoen over had, dat wil zeggen honderdduizend dollar, pleegde hij zelfmoord, omdat hij van zo'n kleinigheid niet kon leven, aangezien keizer Caligula een bedrag van tien miljoen sestertiën in één dag kon uitgeven!' Het was een tijdperk van waanzinnige extravagantie in luxe, losbandigheid, eten. De moderne rijken en grote kapitaalhouders kunnen zich niet eens voorstellen wat er allemaal in Rome gebeurde, dat beschreven is door Romeinse schrijvers zoals Petronius of historici. De luxe die Johannes noemt in de volgende klaagzang van de kooplieden is een verwaarloosbare fractie van wat wordt beschreven door de deelnemers en directe getuigen van de Romeinse luxe. Dit is nooit meer in de geschiedenis gebeurd en hopelijk zal het nooit meer gebeuren, want het is waanzin.

a_roman_feast_1300-1258x1000.jpg

Een komedische illustratie voor de tekst:

Maar ook vandaag kan het net zo waanzinnig zijn in de wereld van de rijken:

x1080

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; 13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen. 14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. 15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende; 16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is zo grote rijkdom verwoest. 17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre;

Zowel de rouwkreet van de koningen als die van de kooplieden lopen volledig parallel met de rouwkreet om Tyrus bij de profeet Ezechiël (Ezechiël 26-27). Het woord "kooplieden" verwijst naar groothandelaars. De weeklacht van kooplieden is doordrongen van pure egoïsme; ze huilen dat de handelsmarkt die hen zoveel winst heeft opgeleverd is verdwenen: Rome is immers vernietigd! Net zoals koningen, staan de kooplieden te kijken naar de vernietiging van de stad van veraf. Ze reiken Rome geen helpende hand toe, omdat ze niet met Rome verbonden waren door een gevoel van liefde, maar door luxe en winstgevende affaires. De invoerartikelen die niet meer kunnen worden verkocht worden opgenoemd. Dit gaat vooral over luxe goederen, maar dan ook over consumptiegoederen. In vers 18:13 worden onder hen, samen met vee en wagens, ook slaven ("lichamen") genoemd. Een ongebruikelijke toevoeging is opmerkelijk: slaven worden niet alleen met het algemeen gebruikte woord "lichamen" genoemd, maar ook "menselijke zielen". Dit drukt een afkeer van de slavenhandel uit, want ze zijn levende 'menselijke zielen'. De jammerklacht 'wee, wee' zelf is vergelijkbaar met die van de koningen der aarde, hij is alleen kleurrijker en uitgebreider.

De klagende kreet van de kooplieden weerspiegelt enkele kenmerken van de Romeinse luxe van die tijd, waar we het al over hadden. Zilver was over het algemeen het metaal van het dagelijks leven. Het werd helemaal niet zo hoog gewaardeerd als nu. Elke Romein had zilveren tafelgerei. Maar vooral edelstenen werden gewaardeerd. Astrologische bijgeloof en magische geneeskunde gaven elke steen een speciale betekenis. Als de steen bijvoorbeeld rood is, dan geneest hij bloedvloeiing. Amethyst geneest van alcoholisme (het Griekse woord améthystos zelf betekent 'niet dronken'). Diamant geneest van vergiftiging en psychose. Amber - van verkoudheid. Maar bovenal hielden de Romeinen van parels. Ze dronken het, lossend het op in wijn. Denk bijvoorbeeld aan koningin Cleopatra. Fijne stoffen, zoals fijn linnen en vooral zijde uit China, waren ongelooflijk duur.

De lijst eindigt met de lichamen en zielen van mensen, dat wil zeggen slaven. Tegenwoordig kunnen we ons niet eens voorstellen hoe de Romeinse beschaving op de slavernij was gebaseerd. Er waren ongeveer 60 miljoen slaven in het rijk, dat wil zeggen tien keer meer dan vrije mensen. Deze gang van zaken was echter kenmerkend voor bijna alle oude beschavingen. Ik heb ooit gehoord van de "optimistische" woorden van een oud Griekse demagoog die de mensen gelukkige gouden jaren beloofde waarin iedereen gelukkig zal zijn en minstens tien slaven zal hebben. Een slaaf is geen mens. Een vrije Romeinse burger vond het ongepast om met zijn eigen handen te werken. Het was beschamend. Voor de arbeid gaven de goden vee en slaven aan mensen. Slaven deden niet alleen zwaar werk, maar er waren ook slaven-secretarissen, lezers, zangers, onderzoekers. De rijken hadden zelfs slaven-herinnerers (nomenclatores), die bijvoorbeeld alles voor de baas moesten onthouden, bijvoorbeeld om hem eraan te herinneren dat het tijd was om te eten of te slapen. Er waren slaven die de eigenaar voorop op de straat liepen en de groeten van de tegemoetkomende mensen beantwoordden, die de eigenaar niet kon beantwoorden vanwege zijn overmatige vermoeidheid. Voor banketten waren er slaven-standbeelden. Dat waren knappe jonge mannen die gewoon in de gangen werden geplaatst om de ogen van de gasten te verrukken. Er waren slaven die met hun haren dienden als afveegmiddel voor de vette handen tijdens het maaltijd. Er waren slaven-narren, allerlei mormels, enzovoort. Het ging over zo'n wrede en gekke wereld dat de kooplieden huilden om, over hun verloren geld. Het oordeel van God bedreigt zo'n Rome.

534890bd05f6b361029776e6a47c5e1c.jpg  294c816f3bf113ce9f18910a34ef93dd.gif

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Enkele interessante korte films voor een betere inzicht. 

Moderne slavernij. Ook onze moderne wereld zal moeten boeten voor zijn ongerechtigheid. "Slaven produceren 36% van de tomaten in de EU". 

 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre; 18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.

Eerst rouwden de koningen om Rome, daarna ook de kooplieden en nu rouwen zeelieden om hem. Deze roep van de scheepslieden ontleende Johannes ook aan het visioen van de profeet Ezechiël over de val van de stad Tyrus: "Van de noodkreten van uw matrozen raakt de zee in beroering. Allen die de riemen hanteren verlaten hun schepen; allen die op zee zijn gaan aan land. Luid verheffen ze hun stem en bitter klagen ze om u; ze strooien stof op hun hoofd en bedekken zich met as" (Ezechiël 27: 28-30).

Toegegeven, Rome lag niet aan de kust, maar niet ver daar vandaan was de grote haven van Ostia. In latere tijden zakte de zee terug, en werd de haven verlaten, maar tot op de dag van vandaag is deze des te beter bewaard gebleven met al zijn kades, pakhuizen, woongebouwen, tavernes, tempels, baden, poelen enzovoort - een monument voor de mammon die komt en gaat, een monument voor de menselijke ijdelheid.

Dus zij allemaal - de koningen van de aarde, kooplieden en scheepslieden - rouwden om Rome. Maar beter gezegd niet om Rome, maar om zichzelf en hun materiële welzijn.

Citaat

20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld.

In een opzettelijk contrast met de klaagzang over de dood van Rome, is er een roep voor vreugde over dezelfde gebeurtenis. Deze roep van de engel is gericht aan de hemelse bewoners en is, net als eerdere kreten, in poëtische vorm opgebouwd. Hier is het een vorm van hymne die de profetie van Jeremia over de dood van Babylon imiteert: "juichen hemel en aarde en alles wat ze bevatten over de ondergang van Babel" (Jer. 51:48).

Heiligen - alle christenen, apostelen en profeten - dragers van bepaalde functies in de kerk. Maar ze zijn allemaal martelaren die vervolgd en gestorven zijn door de goddeloze Rome en nu in de hemel zijn. Vele apostelen waren toen al gestorven. Bijvoorbeeld Petrus en Paulus. Deze oproep tot vreugde is het antwoord op de gebeden van de zielen van de doden die onder het hemelse altaar staan, zoals het werd aangetoond in het visioen bij de opening van het vijfde zegel (6: 9–11). Natuurlijk, als we lezen over de vreugde over de dood van de vijanden, voelen we dat dit ver verwijderd is van wat Jezus Christus ons riep om te doen; hij leerde ons bidden voor de beledigers, en geen wraak op hen te nemen. Maar we moeten nogmaals begrijpen dat het boek Openbaring is geschreven volgens de bekende canons en voorbeelden van de oudtestamentische profetische literatuur. In hetzelfde hoofdstuk 18 is er geen enkele regel die geen indirecte citaat zou zijn van Ezechiël, Jeremia, Jesaja. Het boek Openbaring is ook een profetisch boek. Toen het geschreven werd, richtte het de blik van de lezers naar de toekomst. Voor ons - niet alleen dit, maar we kunnen ook terugkijken in de geschiedenis. En we begrijpen Gods wijze leiding in de geschiedenis. Babylon viel, Rome viel, andere grote heidense supermachten vielen. En ze zullen ook in de toekomst vallen. Is hun val door de wil van God een reden tot verdriet? Natuurlijk niet! maar tot vreugde over Gods rechtvaardige oordeel! Het is geen vreugde van de kwaadaardige wraak, maar de vreugde over Gods wijsheid en rechtvaardigheid.

Marteldood van de heilige Petrus

6b426a4916b9b1e96cd13c69fefab31a.jpg

Romeinse vrachtschip:

b8cff8f4fecc507925d3411ea5d3a496.jpg

Voorbeeld van latere Europese schepen. Als gevolg van de oorlogen tussen Europese mogendheden om de politieke en economische werelddominantie bloeide en verzwakte de economieën van die mogendheden. De welvaart en rijkdom van de ene Europese landen - die gebaseerd was op slavernij, immorele handelsactiviteiten en het uitbuiten van de veroverde landen in Azië, Amerika, Afrika en Australië, - wekte bij anderen jaloezie en afgunst op, wat tot bloedige oorlogen leidde, onder andere WO I. De geschiedenis zelf getuigt van de waarachtigheid van de Bijbelse profetieën over de onvermijdelijke ondergang van de politieke en/of economische machten, want hun bloei en dominantie is gebaseerd op ijdelheid, geldzucht, hoogmoed, die zichzelf affirmeert en bekrachtigt door medemensen te onderdrukken, te vernederen en exploiteren. En dit verhaal herhaalt zich door de eeuwen heen, maar desalniettemin pogen de mensen steeds weer om de 'Toren van Babel' te bouwen om het ideaal van koning Nimrod te verwezenlijken: "Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken..." (Genesis 11).  


b6046933f93921eb49a0423d7b4bd870.jpg

Video: History of International Trade | The Atlantic Slave Trade

 

 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden. 22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. 23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. 24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.

Het verhaal van het oordeel over Babylon eindigt met een symbolisch visioen van een engel die een grote steen in de zee gooit. En de zee sluit haar wateren boven Babylon af, alsof hij er nooit was geweest. Dit herinnert ons aan de symbolische daden van de profeten uit het Oude Testament, en in het bijzonder - de profetie van Jeremia: “En als je klaar bent met het lezen van dit boek, bind er dan een steen aan vast en gooi het in het midden van de Eufraat, en zeg: “En het zal geschieden, als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden, en werpen het in het midden van den Frath; En zult zeggen: Alzo zal Babel zinken, en niet weder opkomen, vanwege het kwaad, dat Ik over haar zal brengen, en zij zullen mat worden.” (Jer. 51: 63–64). Maar verder beschrijft Johannes niet het proces van de vernietiging van Babylon, maar de gevolgen van zijn val. In navolging van de profeten wordt er hier van een doodse stilte gesproken op de plaats van het lawaai van het stadsleven. Daar zal geen plezier te horen zijn. In Ezechiëls profetie over de ondergang van Tyrus lezen we: "Zo zal Ik het gedeun uwer liederen doen ophouden, en het geklank uwer harpen zal niet meer gehoord worden" (Ezechiël 26:13). De muziek van feesten en optochten, bruiloften en sportevenementen zal eens en voor altijd zwijgen. En de kunstenaar of ambachtsman zal er nooit meer zijn. Nooit zullen de geluiden van een woongebouw gehoord worden. In de ochtend wordt geen gekraak van huismolens gehoord waarin vrouwen graan maalden voor een dag. 's Avonds gaan de lichten niet aan. Er zal geen vreugdevol huwelijksgejubel meer zijn. We vinden hetzelfde tafereel bij de profeet Jeremia: "En Ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp" (Jer. 25:10).

De reden voor al deze verlatenheid is ook aangegeven. Rome aanbad God niet, zocht niet de ware zin van het leven, maar aanbad rijkdom en luxe, vond zingeving alleen in materiële dingen en in voorbijgaande genoegens, die ze tot aan de krankzinnigheid toe bedreven. Met zijn betovering heeft deze beschaving mensen verleid en misleid. Daarom schreef de profeet Nahum over Ninevé aldus: 'Dat komt van de ontucht, die is opgestapeld door die hoer, die verleidelijke schoonheid, die machtige tovenares, die met haar ontucht volken verkocht en stammen met haar toverkunsten' (Nahum 3: 4). Het vicieuze Rome was onder andere schuldig aan het bloed van de martelaren. En niet alleen martelaren, maar van heel veel mensen. Denk bijvoorbeeld aan het bloedige amusement van gladiatorengevechten in de circusarena's van het rijk. De goddeloze beschaving van Rome, al haar uiterlijke grootsheid is besmeurd met bloed. Maar "Wee de bloedstad, zegt Jahwe de Heer" , -zei de profeet Ezechiël over Tyrus (Ezechiël 24: 6). Hier wordt hetzelfde geprofeteerd voor Rome.

Johannes noemt Babylon als het ware een grote neergeworpen molensteen, omdat als een molensteen vermaalt hij als het ware de tijdloop van alle minnaars van deze wereld en roteert hun levensroutine in een kringloop. Er staat over hen geschreven:"De goddelozen draven rondom" (psalm 12:9).

51M3icqZ-lL.jpg   washington.jpg

1. VS  als land produceert (60%) en bekijkt ook het meest pornografie, volgens de informatie op internet. Tegelijkertijd is het de enige supermacht op dit moment die streeft naar de totale werelddominantie, waarvan het wordt nog tegengehouden door met name twee andere minder machtige landen (Rusland, China). Zouden ze ooit een atoomoorlog riskeren om hun ambities te bereiken? Of zullen ze ooit hun politieke koers voorgoed veranderen en een vredelievende politiek voeren? 

2. Het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington is de zetel van de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, de wetgevende macht. Het Capitool is een verwijzing naar de staatsmacht van het klassieke Rome, waar het Capitool de belangrijkste van de zeven heuvelen was en die de tempel van Juno herbergde, die daar over de Romeinse munt waakte. De bouwwerkzaamheden van het Capitool begonnen op 18 september 1793. Met een maçonnieke ceremonie werd door George Washington (gekleed als vrijmetselaar) de hoeksteen van het Capitool gelegd. Bij de bouw lieten de architecten zich veelvuldig inspireren door Romeinse architectuurtypen en (vrijmetselaars)symboliek. Bron. De naam en andere cultureel-religieuze aspecten laten duidelijk zien welke andere supermacht uit het verleden ze willen opvolgen.

375px-Brumidi,_Constantino_-_Apotheosis_ 

De schildering op de koepel van het Capitool verbeeldt de verheffing tot god (apotheose) van oud-president George Washington. Washington, afgebeeld in koninklijk paars, zit tussen de godinnen Victoria en Libertas. Zij zitten in een kring met dertien jonge vrouwen, symbool voor de toenmalige dertien koloniën. Om hen heen zijn zes allegorische taferelen aangebracht met mythologische figuren en mensen en voorwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis. De zes taferelen verbeelden de oorlog, wetenschap, zeevaart, handel, techniek en landbouw. Bron. 

images?q=tbn:ANd9GcTAhAYEVA_R7MPs46axeyi 

Molensteen. En wat betreft hedendaagse occultisme in pop-cultuur, bekijk dit filmpje

 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

In verband met Grote Vasten wil mijn werk op forum voor drie weken stopzetten om meer tijd te besteden aan gebed en schriftlezing en uitrusten van het denkwerk. Mocht je vragen hebben, dan zal ik die vanaf 20 april beantwoorden. Alvast zalige Pasen voor iedereen.

19466545_31970-650x0-1.jpg

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-3-2020 om 19:51 zei Modestus:

De Spaanse griep die @Bastiaan73 aanhaalde past meer bij deze interpretatie: "Al met al lijkt het erop dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard mensen... Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft". Bron. 

Vreemd, over de Eerste Wereldoorlog wist ik wel, maar over de Spaanse griep niet.

Jamaar we hebben ook de profetieën van Jezus over epidemieën gevolgd door een omsingeld Jeruzalem. Dat was niet in die tijd. 

In Lucas 21:10 en Lucas 21:20-22.

Fijne afronding van je vasten alvast. Ik hoor de klokken al luiden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-3-2020 om 19:30 zei Modestus:

Maar de betekenis van deze verklaring over het beest is breder. Hij wordt geïdentificeerd met de terugkomende Nero. Over het algemeen moet worden gezegd dat de 13e en 17e hoofdstukken van het boek Openbaring kunnen worden begrepen alleen op basis van de legende over Nero. Laat ons herinneren dat hoofdstuk 13 sprak van een beest waarin één hoofd gewond was. Maar deze wond was genezen. In hoofdstuk 17 wordt hetzelfde op een iets andere manier gezegd: het beest was, nu is het er niet, maar het zal weer uit de afgrond verschijnen. Voor een beter begrip moeten we stilstaan bij deze belangrijke legende over Nero.

Waarom alleen op basis van een legende? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei sjako:

Waarom alleen op basis van een legende? 

Dat is nu het nadeel van leden van sommige geloofsgemeenschappen. Ze staan alleen maar op zenden, niet op ontvangen.
Waarschijnlijk is dat ook de reden dat Jehova's niet gaan als je ze vriendelijk vraag om weg te gaan en juist als je een leuk gesprek met ze hebt, er vandoor gaan.
Modestus schreef dat hij aan het vasten is en dus even hier niet komt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei sjako:

Waarom alleen op basis van een legende? 

Is die gruwel en de wonde niet die steen in Mekka ? Waar den geest van de anti christ dan de islam is? Wie ontkent de Zoon zo luidop met zelfs opschriften aan hun voorhoofd Hem te loochenen?

Op 27-3-2020 om 23:45 zei Fundamenteel:

Jamaar we hebben ook de profetieën van Jezus over epidemieën gevolgd door een omsingeld Jeruzalem. Dat was niet in die tijd. 

In Lucas 21:10 en Lucas 21:20-22.

Fijne afronding van je vasten alvast. Ik hoor de klokken al luiden.

 

Israël en Jeruzalem werden later wel omsingeld door de geest van den anti christ, my bad. Alsof ik even een lobotomie had, hoe kon me dat ontgaan? Lol

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...
Op 28-3-2020 om 13:33 zei sjako:

Waarom alleen op basis van een legende? 

Omdat er zijn overeenkomsten. De in de Openbaring wordt dit beeld uit de legende gebruikt om zo een bepaalde profetie door te geven. De legende zelf weerspiegelt de angsten, hoop en verwachtingen van de mensen van toen. Natuurlijk geloven we als christenen niet in de toekomstige reïncarnatie en tijdelijke wederopstanding van de keizer Nero uit de doden. Maar het beest met zijn geslachte en herstelde hoofd wil zeggen dat de wrede en sadistische vervolgingen onder keizer Nero zullen zich herhalen en de christenen moeten daarom waken in hun dagelijkse spirituele strijd om altijd bereid te zijn die onvrijwillig te verduren. Het boek Openbaring, net als elke andere bijbelse boek, richt zich voornamelijk tot haar generatie van mensen. Voor hen was de inhoud en de boodschap ervan ook makkelijker te begrijpen dan voor ons. Daarom moeten we iets weten over de cultuur en de wereld van de mensen van toen, als we proberen de openbaringen en de boodschappen die voornamelijk voor hen bestemd waren te begrijpen.  

Zoals het blijkt uit mijn interpretatie, kun je een bepaalde symbool of beeld op meerdere manieren interpreteren en de meerdere niveaus van begrip en interpretatie kunnen elkaar complimenteren, zonder in tegenstrijd met elkaar te zijn. Daarom kan het woordje 'alleen' uiteraard weggelaten worden. Bedankt voor je vraag.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Modestus:

wil zeggen dat de wrede en sadistische vervolgingen onder keizer Nero zullen zich herhalen en de christenen moeten daarom waken in hun dagelijkse spirituele strijd om altijd bereid te zijn die te verduren

Dit soort sado masochistisch gedachtengoed is levensgevaarlijk.

Als dat het resultaat is van je retraite,  doe het dan nog even opnieuw want dan is er iets fout gegaan . 

9 minuten geleden zei Modestus:

Zoals het blijkt uit mijn interpretatie, kun je een bepaalde symbool of beeld op meerdere manieren interpreteren en de meerdere niveaus van begrip en interpretatie kunnen elkaar complimenteren, zonder in tegenstrijd met elkaar te zijn

Dat kán maar voor hetzelfde geld zijn ze tegenstrijdig. Je kunt er dus  niets mee, behalve vast stellen dat ieder  een andere mening heeft.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoofdstuk 19. Lied van overwinning

Citaat

1En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.

Hoofdstuk 19 is het antwoord op de oproep van Openbaring 18:20: “Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar (Babylon) voltrokken.' Het is laatste keer dat in de Apocalyps een hymne klinkt. Het is een hymne van triomf en vreugde. Voor het eerst klinkt hier "Hallelujah!" Dit betekent dat de profetie haar eschatologische einde nadert en dat de tijd voor verlossing komt. Zo lezen we ook dat aan het einde van psalm 104 en aan het begin van psalm 105 David zei Hallelujah pas nadat hij de val van de zondaars zag, waarna hij een vreugdehymne begon:

“De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,

de goddelozen zullen er niet meer zijn.

Loof de HEERE, mijn ziel!

Halleluja!

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,

maak Zijn daden bekend onder de volken.

Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,

spreek aandachtig van al Zijn wonderen” (Ps. 104: 35–105: 1-2).

De lof begint met een uitroep "Hallelujah", wat zich vertaalt als "Prijs Yahwe". De roep van "de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God” is een beetje onnauwkeurig vertaald. "De zaligheid..." is niet "aan de Heer" (datiefgeval), maar van "de Heer" (genitiefgeval), dat wil zeggen, al deze eigenschappen zijn van God! Ook de reden voor de verheerlijking wordt genoemd: de manifestatie van Gods gerechtigheid, van Zijn rechtvaardig oordeel. God heeft het bloedvergieten van martelaren niet ongestraft gelaten. Dit herinnert ons aan de woorden van Mozes’ lied, dat hij voor zijn dood uitsprak:

“Juich, heidenen, met Zijn volk!

Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken.

Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders,

en Zijn land en Zijn volk verzoenen!” (Deuteronomium 32:43).

Citaat

3En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 4En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

De schare der engelen zingt nog een loflied. Het is prachtig dat Babylon nooit uit de ondergang verrijst. Dit beeld gaat terug naar de profeet Jesaja: “'s Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden, voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie op generatie zal het verwoest blijven, tot in alle eeuwigheden zal niemand erdoorheen trekken” (Jes. 34:10).

Het loflied wordt versterkt en bevestigd door vierentwintig ouderlingen en de vier dieren die de hemelse troon van God omringen. In hoofdstuk 4 zagen we dat de vierentwintig ouderlingen de twaalf patriarchen en twaalf apostelen symboliseren, ze zijn ook beschermers van het hele volk van God. Vier dieren, die respectievelijk op een leeuw, een kalf, een man en een adelaar lijken, zijn beschermengelen van de hele schepping, de hele natuur. En daarom is hun lofzang een lofhymne is, die de hele kerk en de hele natuur zingt. In hoofdstuk 5, na een soortgelijke hymne, ‘de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid’ (Openb. 5:14). En net zoals de liturgie en de lof daar zich van de hemel naar de aarde uitbreidt, zo is het ook hier.

mceclip0.png

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Modestus:

Omdat er zijn overeenkomsten. De in de Openbaring wordt dit beeld uit de legende gebruikt om zo een bepaalde profetie door te geven. De legende zelf weerspiegelt de angsten, hoop en verwachtingen van de mensen van toen. Natuurlijk geloven we als christenen niet in de toekomstige reïncarnatie en tijdelijke wederopstanding van de keizer Nero uit de doden. Maar het beest met zijn geslachte en herstelde hoofd wil zeggen dat de wrede en sadistische vervolgingen onder keizer Nero zullen zich herhalen en de christenen moeten daarom waken in hun dagelijkse spirituele strijd om altijd bereid te zijn die onvrijwillig te verduren. Het boek Openbaring, net als elke andere bijbelse boek, richt zich voornamelijk tot haar generatie van mensen. Voor hen was de inhoud en de boodschap ervan ook makkelijker te begrijpen dan voor ons. Daarom moeten we iets weten over de cultuur en de wereld van de mensen van toen, als we proberen de openbaringen en de boodschappen die voornamelijk voor hen bestemd waren te begrijpen.  

Zoals het blijkt uit mijn interpretatie, kun je een bepaalde symbool of beeld op meerdere manieren interpreteren en de meerdere niveaus van begrip en interpretatie kunnen elkaar complimenteren, zonder in tegenstrijd met elkaar te zijn. Daarom kan het woordje 'alleen' uiteraard weggelaten worden. Bedankt voor je vraag.

Ok, op die manier. Duidelijk, bedankt.

22 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit soort sado masochistisch gedachtengoed is levensgevaarlijk.

Op spiritueel vlak heeft hij daar wel gelijk in. Er zijn onweerlegbaar bepaalde krachten aan de gang die we nu nog niet goed kunnen overzien. Daarom goed opletten wat er allemaal gebeurd. We moeten wakker blijven.

20 uur geleden zei Modestus:

De lof begint met een uitroep "Hallelujah", wat zich vertaalt als "Prijs Yahwe"

Dat klopt idd, al zeggen wij natuurlijk 'Prijs Jehovah' . Bewijs dat de Naam van God ook in het NT gebruikt werd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

(Vanaf gisteren gebruik ik Herziene Statenvertaling. Volgens mij is het de beste Nederlandstalige vertaling op dit moment. De HEERE kun je ook als Yahwe uitspreken, zoals het in de originele Bijbel is)

De bruiloft van het Lam

Citaat

 5En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! 6En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God,  is Koning geworden. 7Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.

De stem, die van de troon afkomt, is hoogstwaarschijnlijk de stem van Jezus Christus. " Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen ", zo worden alle gelovigen van hemel en aarde opgeroepen de Heer te loven. En opnieuw herinneren we ons de vele vreugdevolle psalmen van David: “Halleluja! Loof de Naam van de HEERE, loof Hem, dienaren van de HEERE... ” (Psalm 134: 1).

Er klinkt een hymne van de hele schepping: "Laten wij blij zijn en ons verheugen!" De reden voor vreugde is de komst van het Koninkrijk van God en de tijd is gekomen voor het huwelijk van het Lam, dat wil zeggen Jezus Christus met zijn kerk. Ze versierde zichzelf voor de bruiloft. De kerk kleedde zich in dunne, lichte kleding van fijn linnen van gerechtigheid en heiligheid. Dit beeld staat in contrast met de Babylonische hoer, die eerder beschreven is in haar pompeuze gewaad van purperen mantel, scharlaken en goud van zonde en ondeugd. De hoer wordt veroordeeld en de kerk van de trouwen en bloedsgetuigen wordt geroepen voor het hemels huwelijk.

Het symbool van het huwelijk tussen God en Zijn volk gaat terug tot het Oude Testament. Profeten hebben Israël herhaaldelijk voorgesteld als Gods uitverkoren bruid. De symboliek van het huwelijk gaat ook door de evangeliën heen. Zo lezen we over het huwelijksfeest (Matteüs 22: 2), over de bruiloftskledij (Matteüs 22:11), over de zonen van de bruidsvertrek (Marcus 2:19), over de bruidegom (Marcus 2:19; Matteüs 25: 1), over de vriend van de bruidegom (Johannes 3:29). De apostel Paulus schrijft over de kerk als bruid (2 Korintiërs 11: 2). De relatie van Christus met zijn kerk wordt afgebeeld als de relatie tussen man en vrouw (Ef. 5: 21–33). Dit beeld gaat natuurlijk terug naar die plaats in het boek Genesis, waar wordt gezegd over de schepping van de eerste mensen, Adam en Eva, en over de wording van Adam en Eva 'in één vlees'. Hier, in het Nieuwe Testament, is er een nieuwe schepping: in zijn God-mensheid verenigt Jezus Christus zich met de mensheid, vormend zo de eenheid van het God-menselijk Lichaam van Christus.

Citaat

9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Een van de engelen met schalen zegt tegen Johannes: ‘Schrijf!’ Aan wie moest Johannes schrijven? Aan de aardse kerk. In het bijzonder natuurlijk aan de lezers van Johannes in de Romeinse provincie Asia. Christenen zullen gezegend worden en deelnemen aan het huwelijksfeest van het Lam als ze trouw blijven aan Christus. Dan zullen ze drinken van de vrucht van de wijnstok, een nieuwe wijn in het koninkrijk van God (Matteüs 26:29). Wat moest Johannes schrijven? Welke “waarachtige woorden van God"? We hebben het hier met name over alles wat in de voorgaande hoofdstukken 17–19 werd gezegd: de woorden over het rechtvaardige oordeel van God over het goddeloze Babylon. We moeten begrijpen hoe geruststellend deze belofte klonk voor christenen uit de tijd van keizer Domitianus, de tijd van vreselijke vervolging en gevaren voor hen, voor hun vrienden en familieleden.

Vers 10 laat ons een geweldige scène zien. Johannes valt in een uitbarsting van dankbaarheid aan de voeten van de engel om hem te aanbidden. Bedenk dat het woord "aanbidden" is een vertaling van een Grieks woord dat het neervallen voor God of (bij de heidenen) een afgod betekent. Dus wilde Johannes instinctief voor de engel-boodschapper neervallen, maar de engel verbood hem dit te doen, omdat de engelen slechts broeders van mensen zijn, die de dienstknechten van God zijn, en met name van de profeten, zoals Johannes. Niet zij zijn de bron van de Openbaring, maar de Ene God. Daarom mag er maar één God aanbeden worden. Het verbod op het aanbidden van engelen was in die tijd actueel, omdat, zoals het Nieuwe Testament en de kerkgeschiedenis ons bewijzen, er een gevaarlijke neiging was om de engelenwezens te vergoddelijken, dat wil zeggen tot een terugkeer naar een bepaald soort heidendom. Denk aan de brief aan de Kolossenzen, waarin de apostel Paulus christenen aanspoort: ‘Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering' (Kol. 2:18). En ook aan de instructie van de brief aan de Hebreeën: "En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? ' (Heb. 1: 13-14).

Wat betekenen de laatste woorden van de engel: "Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie"? Het klinkt mysterieus. In het algemeen, komt de uitdrukking "getuigenis van Jezus" zeven keer voor in het boek van de Apocalyps, dat wil zeggen aan deze uitdrukking een groot belang wordt geacht. Het betekent de openbaring, de profetie van / over Jezus Christus’.

88418525_16_11_2011_thebrideofchrist.web  pVmyQtmvvQxOVeoxnoF4QVm51LsncNsRvVqhvlYo 

Profeet Daniël, die 600 jaar voor Christus ook voor de aan hem verschenen engel neerviel in siddering. Op deze icoon wordt zijn visioen over de vier dieren afgebeeld. 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:
Op 20-4-2020 om 18:11 zei Dat beloof ik:

Dit soort sado masochistisch gedachtengoed is levensgevaarlijk.

Op spiritueel vlak heeft hij daar wel gelijk in. Er zijn onweerlegbaar bepaalde krachten aan de gang die we nu nog niet goed kunnen overzien. Daarom goed opletten wat er allemaal gebeurd. We moeten wakker blijven.

Dat kan niet.
Als je denkt dat er iets aan de gang is, maar je weet niet wat en je kunt het niet overzien, dan kun je simpelweg niet concluderen dat dit onweerlegbaar is.
Waar gaat dit over? Welnu, @Modestus beweert dat christenen altijd bereid moeten zijn om de wrede en sadistische vervolgingen onder Nero te ondergaan.
Er is daar helemaal niets 'spiritueels' aan.
Ik zou werkelijk niet weten wat er spiritueel verheffend is aan het voor de leeuwen gooien van mensen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid