Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei thom:
2 uur geleden zei Willempie:

Je wilt Bijbelteksten over God's beloften aan Israël? En/of over het feit dat God's beloften vast staan en niet verbroken worden?

Je schreef eerder in een reactie in het topic ''paal of kruis''; ''Alle Schriftuurlijke bijdragen die je aanvoert beschouw ik als juist. De andere christenen die ik ken ook. Als je het niet eens bent met de christenen ligt dat dus niet aan de teksten maar aan iets anders.''

Deze opmerking ging over of de Verlosser van boven afkomt, of, naar mijn mening, in ons gewekt wordt, en aan de hand van de bijgeleverde Bijbelteksten waar nooit op ingegaan wordt. In die Bijbeltekst wordt geschreven dat inderdaad de Verlosser van Boven komt, maar wel dat Hij in ons opgewekt wordt. Hij die voor ons was, en na ons komt, is de Ik ben, de wedergeborene. Het zaad dat tot leven komt in ons.

Ik heb niets met het huidige Israël of wat daarvandaan komt.

Wellicht is het niet of-of maar en-en. Johannes 3:

1 En er was iemand uit de Farizeeen, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden;
2 Deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is.
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

In de NBG51 en de SV staat 'wederom' en in bijv. de NWV en NBV 'opnieuw'. Het Griekse grondwoord is echter 'anóthen' en dat betekent 'van boven'.

Bron: https://biblehub.com/greek/509.htm

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 357
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Mooi gezegd. 100% mee eens. Dit zou nog kunnen worden aangevuld met het volgende. Het beest uit de aarde van Openbaring 13 vertoont alle kenmerken van 'de koning' uit Daniël 11:36-40. Lees dat gedeelt

@sjako jouw woorden heb ik even vet gemaakt. Desid en ik hebben aangetoond dat de meeste moderne vertalingen dus niet doen wat jij beweert. Of anders geformuleerd: dat deze moderne vertalingen wél het

Nee, want er staat 'Ik ben'. Moderne vertalingen doen het als volgt: NBG 1951: Eer Abraham was, ben Ik.  GNB: voordat Abraham er was, was ik er: ik ben. WV: van voordat Abraham werd geb

Posted Images

26 minuten geleden zei sjako:

Het is geen propaganda maar theologie. Ik zet m’n oren en ogen wijdopen dus daar  ligt het niet aan. Dus misschien dat negatieve eens weglaten en gewoon commentaar geven.

Dat heb ik nu juist precies gedaan. Waarom reageer je dan zo? Is het WTG heilig?

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei thom:

citaat; ''In die Bijbeltekst wordt geschreven dat inderdaad de Verlosser van Boven komt, maar wel dat Hij in ons opgewekt wordt. Hij die voor ons was, en na ons komt, is de Ik ben, de wedergeborene. Het zaad dat tot leven komt in ons.''

Ik heb zoals je ziet 'maar wel' vet gemaakt. Moet dit dan niet 'én' zijn? Of 'maar ook'?

'Maar wel' suggereert namelijk een tegenstelling, als je begrijpt wat ik bedoel.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

Zonder wedergeboorte is er geen verandering in de mens. Maar wel, betekent dat het noodzaak is dat er wedergeboorte plaatsvindt; het tot geloof komen, van Hem.

Ik bedoel het qua zinsopbouw c.q. grammaticaal.

"In die Bijbeltekst wordt geschreven dat inderdaad de Verlosser van Boven komt, maar wel dat Hij in ons opgewekt wordt."

Zie je niet wat ik bedoel? 'Maar wel' klopt niet omdat je vóór de komma het woord 'inderdaad' gebruikt.

Vergelijkbaar:

"In het menu staat inderdaad patat, maar wel gebakken aardappelen."

Of bedoel je

"In die Bijbeltekst wordt geschreven dat inderdaad de Verlosser van Boven komt, maar zodanig dat Hij in ons opgewekt wordt."

?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei thom:

Helemaal goed Bastiaan. 

Wij komen uit het Licht, en zullen weer opgenomen worden in het Licht, door het Licht. Maar wat in ons opgewekt moet worden; hervonden, herboren, her-verbonden.

citaat; ''In die Bijbeltekst wordt geschreven dat inderdaad de Verlosser van Boven komt, maar wel dat Hij in ons opgewekt wordt. Hij die voor ons was, en na ons komt, is de Ik ben, de wedergeborene. Het zaad dat tot leven komt in ons.''

Joh. 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

 

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Citeer zoveel mogelijk Bijbelteksten (autoriteit) en houd het voor de rest lekker vaag (onduidelijkheid) zodat niemand er inhoudelijk op kan reageren. Dan blijf je altijd gelijk houden. Proficiat!

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Willempie:

Citeer zoveel mogelijk Bijbelteksten (autoriteit) en houd het voor de rest lekker vaag (onduidelijkheid) zodat niemand er inhoudelijk op kan reageren. Dan blijf je altijd gelijk houden. Proficiat!

Ik denk niet dat Thom die intentie heeft. Voor hemzelf is het duidelijk. 

Uiteindelijk zal God 'alles in allen' zijn (1 Kor. 15:28, linkje) dus onze verschillende opvattingen zullen er dan niet meer toe doen. Geloof ik ?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Ik denk niet dat Thom die intentie heeft. Voor hemzelf is het duidelijk. 

Uiteindelijk zal God 'alles in allen' zijn (1 Kor. 15:28, linkje) dus onze verschillende opvattingen zullen er dan niet meer toe doen. Geloof ik ?

Ik denk ook geen moment dat Thom verkeerde intenties heeft. Wat ik leuk vind aan discussies op een forum is dat je gedwongen wordt om je (vastgeroeste) ideeën weer eens te heroverwegen. Daar kun je alleen maar van leren. Ik ga er dan in mijn naïviteit, mogelijk ten onrechte, van uit dat dit ook voor de anderen hier geldt. Maar ik hoop altijd wel op duidelijke antwoorden op vragen waar ik iets mee kan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Ik denk ook geen moment dat Thom verkeerde intenties heeft. Wat ik leuk vind aan discussies op een forum is dat je gedwongen wordt om je (vastgeroeste) ideeën weer eens te heroverwegen. Daar kun je alleen maar van leren. Ik ga er dan in mijn naïviteit, mogelijk ten onrechte, van uit dat dit ook voor de anderen hier geldt. Maar ik hoop altijd wel op duidelijke antwoorden op vragen waar ik iets mee kan.

Tot dan dan doen onzer opvattingen er wel degelijk toe. Ze dienen om elkaar te toetsen. Maar uiteindelijk zullen we wel tot overeenstemming (moeten) komen. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.

"Zo spreekt Jahwe van de legerscharen: Nog een korte tijd, een zeer korte tijd, en Ik breng de hemel en de aarde, de zee en het land in beroering;  alle volken breng Ik in beroering" (Haggai 2:6-7).

Het is beter om het woord 'het is geschied' toe te schrijven aan de Heer zelf. Het woord 'het is geschied' herinnert ons hetzelfde woord dat kwam uit de mond van Jezus toen Hij aan het kruis stierf. Net zoals toen was dat woord een merkteken van het einde van het Oude Testament, zo is dit Gods woord hier een teken is van het einde van het Nieuwe Testament. Het verwijst niet alleen naar het einde van de zevende schaal, maar ook van alle eerdere plagen, naar de hele nieuwtestamentische  heilseconomie van de redding van de mens.

De aardbeving hier overtreft alle aardbevingen die op aarde ooit zijn gebeurd. En als na het openen van het zevende zegel werd alleen maar "een aardbeving" (8: 5) vermeld, en na de zevende bazuin "een aardbeving en een grote hagel" (11:19), dan na de zevende schaal is het al:

Citaat

18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

 

Citaat

19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.

Hier wordt diezelfde grote stad Babylon genoemd als in 14:8, maar niet alleen als een geografische plaats, maar ook als het industriële en culturele centrum van het toekomstige antichristelijke rijk (vgl. IV: 8). De naam Babylon wordt hier ook gebruikt als een aanduiding op de antichristelijke zondigheid in het leven van de mensen van de laatste dagen. Deze goddeloosheid wordt nu herinnerd door de Heer en daarom ook gestraft (vgl. XIV: 8, 10).

Het frappante is dat de Romeinse keizer Constantijn de Grote (Constantinus Magnus) verdeelde het Romeinse rijk in drie delen als erfenis voor zijn drie zonen Constantijn II, Constantius II en Constans. Deze situatie na 337 leidde tot veel strijd tussen deze broers, oorlog, en een bloedbad waaruit Constantius uiteindelijk als overwinnaar tevoorschijn kwam. Het was de eerste keer dat het keizerrijk zowel de jure als de facto echt verdeeld werd in drie onafhankelijke delen. In deze zin symboliseert "de grote stad" het hele keizerrijk waarvan hij de hoofdstad was. Na Constantijn I was het Romeinse rijk niet meer hetzelfde als vroeger. Heidense staatsideologie maakte plaats voor het christelijke en dat bracht veranderingen niet allen in cultus en godsdienst, maar ook in zedelijkheid, cultuur en de hele levenswijze in het algemeen. Het is niet alleen dat Constantijn het christendom legaliseerde, maar hij verplaatste ook de hoofdstad van Rome naar Byzantium, die later dan ook Constantinopel en Nieuw Rome heette. In een zekere zin kunnen we zeggen dat met hem kwam het vroegere Romeinse rijk ten einde. De vraag is dan hoe wordt precies de laatste 'Babylon' in drie delen gescheurd?

images?q=tbn:ANd9GcTVIHKK_GVkHqJGUHZqlHt

Citaat

20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.

Eilanden en bergen kunnen ook de demonen symboliseren. Ze zijn eilanden omdat onreine legioenen van demonen zich rondwentelen in dit bittere als zout en hectische als stormachtige zee aardse leven. Ze zijn bergen vanwege hun hoogmoed. "Bergen smelten als was wanneer Hij nadert, de Heer" (psalm 9:5).

Citaat

21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

Hagel betekent de toorn van God waarover we lezen: "Ja, zo spreekt Jahwe de Heer, Ik zal in mijn woede een storm ontketenen, in mijn toorn laat Ik een stortregen neerstromen, in mijn verbolgenheid hagelstenen neerkletteren, en alles zal Ik vernietigen"  (Ezech. 13:13). De Heer belooft zijn kinderen hiervoor te beschermen, zeggend door de mond van de apostel: "Jezus, die ons redt van de komende toorn" (1 Thess. 1:10).

wpid-20140206-080842.jpg?w=619&h=468

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei thom:

Wat ik schrijf, onderschrijf ik met Bijbelteksten, die schrijven wat ik schrijf.

Als je nergens op in gaat, heb ik geen gelijk, hoef ik geen gelijk, maar heb ik geen discussie.. ?

 

Daar heb je wel gelijk in. Ik denk dat dit komt omdat je steeds hele lappen aan tekst citeert waarop ik dan alleen maar amen kan zeggen. Ik kan dan niet mijn vinger leggen op wat je nu eigenlijk precies bedoelt. Hoe jij die teksten anders interpreteert dan de Kerk al duizenden jaren doet. Ik meen te begrijpen dat je in de gnostiek zit en daar weet ik wel iets van af dus reageer ik vanuit die invalshoek. Maar als ik je niet goed begrijp kan dit natuurlijk aan mij liggen. Ik betwijfel jouw integriteit trouwens geen moment. Maar ik moet niets hebben van het gedachtegoed van Rozenkruisers en vrijmetselaars.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei sjako:

Er wordt over de 144.000 gezegd dat ze als priesters en koningen meeregeren met Christus.

Door wie wordt dit dan gezegd? Door het WTG bedoel je? In mijn Bijbel kan ik dit namelijk niet vinden. Wel dat alle volgelingen van Jezus bij Hem zullen zijn en met Hem zullen regeren maar niet dat dit die 144.000 betreft. Ik lees ook nergens dat dit "gezalfden", dus eigenlijk messiassen, zijn maar wel dat ze verzegeld worden. Dat is toch iets heel anders. Het WTG is dus helemaal niet zo Bijbels als ze zich voordoet.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei thom:

Als je nergens op in gaat, heb ik geen gelijk, hoef ik geen gelijk, maar heb ik geen discussie.

Ik heb die zin al meermaals gelezen, vreemd. 

14 minuten geleden zei Willempie:

Door wie wordt dit dan gezegd? Door het WTG bedoel je? In mijn Bijbel kan ik dit namelijk niet vinden. Wel dat alle volgelingen van Jezus bij Hem zullen zijn en met Hem zullen regeren maar niet dat dit die 144.000 betreft. Ik lees ook nergens dat dit "gezalfden", dus eigenlijk messiassen, zijn maar wel dat ze verzegeld worden. Dat is toch iets heel anders. Het WTG is dus helemaal niet zo Bijbels als ze zich voordoet.

Anderen spreken over tweelingzielen wat betreft die 144.000, of gewoon mensen van goede wil. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Duidelijk Willempie. Het is voor mij dan vreemd dat je niet gewoon kan lezen wat ik schrijf, wat de teksten die ik aanhaal ook schrijven.

Ik wijd het aan, zoals je al schrijft, de angst van een mee kunnen denken of begrijpen vanuit een ander standpunt dan het dogmatisch christendom.

Waar het om gaat, is wat de tekst met het hart doet, betreft inzicht en bewustwording van dat alles wat de mens dogmatisch buiten zich houdt, binnenin de mens afspeelt.

Alle boodschap gaat datgene aan, wat in de mens gewekt moet worden; de ware Religie is de her-verbinding met God; Datgene wat weder-geboren moet worden is uit God geboren, is de Heere uit de Hemel; de goddelijke Mens.

Dit staat in elke tekst die ik aangedragen heb, maar het dogma houdt de luiken gesloten, want de Verlosser zit naast God en daarmee basta.

Het is goed Willempie, ik zal mijn reacties uiteraard niet aanpassen, maar ik begrijp dat je er niet op kan reageren omdat het 'eng' is, 'vreemd' en niet volgens 'de christenen die ergens overeen zijn gekomen hoe het zit.

En oh ja, die 144.000 evangelisten vanuit Israel, wat voor boodschap gaan die brengen dan vraag ik mij af, als het innerlijk niet ontvangen kan worden, omdat het niet innerlijk gericht is.

 

Indien het evangelie (de blijde boodschap) niet ontvangen wordt, niet innerlijk ontvangen wordt dus, en niet deel van je wordt en je niet innerlijk verandert, is het dus als dat zaad dat langs de weg valt en nooit opkomt. Dat is gewoon ook wat de Kerk leert, of het dogmatische christendom als je het zo wilt noemen. Dan kun je terecht met allerlei kritiek komen maar niet op de boodschap van het evangelie zelf. Als volgeling van Jezus hoor je Zijn lichaam lief te hebben en te eren en je er niet hoogmoedig boven te verheffen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Dan nu de hamvraag; waar bevindt zich dat lichaam.

In ieder geval niet binnen de rozenkruisers of de vrijmetselarij. Het lichaam van Jezus is universeel, dus niet cultuur- of tijdgebonden. Het zit ook niet gevangen in een instituut. Maar het is er wel en doet de dingen die Jezus ook deed. Jezus zei: "Jullie zullen grotere dingen doen dan ik." Jezus was op de aarde plaats- en tijdgebonden. Zijn lichaam (de Kerk dus) niet. Maar Hijzelf is en blijft het Hoofd van dat lichaam. Dat moeten we even niet vergeten.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Wat ik eens aan jou geschreven heb, is dat het over jou ging als degene met onnavolgbare antwoorden, over ontwijken en zijpaden inslaan. Dag TTC, het ga je goed.

Misschien dat straks iedereen het doorheeft, ik zou dat echt niet onderschatten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Tja.. met zulke retoriek ben ik grootgebracht, en raakte mij toen ook al nergens.

Sorry Willempie, maar ik laat het hier bij.

Oh nee, nog 1 tekst-regeltje wil ik je meegeven;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

..hen liefgehad hebt. Eens, vóór deze wereld.. en dát moet weer opgewekt worden, weder-geboren.

Hartelijk dank voor de schriftplaats en accentuering. ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Bastiaan73:

Boeddhistische en eenvoudige variant: het pure in elk mens is als een lotusbloem en kan alleen door het geestelijke water van de Here Jezus Christus open gaan. Een lotusbloem moet echter wel vanuit en door de modder heen groeien.

Het klimmer- en dalerperspectief,  gaat goed tot je er drie vragen over stelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei thom:

Ja. Het hart van het kruis.

Coronavirus dwong puerilisten tot gezond verstand, waarna spontaan nog veel meer anomalieën aan het licht kwamen waar de afgelopen eeuwen amper iemand aandacht voor had. Sorry, ben bezig met m’n nieuwste geschiedenisboek, dat eerder al eens geschreven werd.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Willempie:

Door wie wordt dit dan gezegd? Door het WTG bedoel je? In mijn Bijbel kan ik dit namelijk niet vinden. Wel dat alle volgelingen van Jezus bij Hem zullen zijn en met Hem zullen regeren maar niet dat dit die 144.000 betreft. Ik lees ook nergens dat dit "gezalfden", dus eigenlijk messiassen, zijn maar wel dat ze verzegeld worden. Dat is toch iets heel anders. Het WTG is dus helemaal niet zo Bijbels als ze zich voordoet.

Misschien moet je je er dan eens meer in verdiepen. Ik heb er al zoveel over geschreven. Een voorbeeld dat bepaalde Christenen zijn gezalfd vind je in bijv 2Kor 1:21 En Hij die ons met bevestigd in Christus en ons gezalfd heeft , is God. (NBV).

vers 22 Hij heeft ook zijn zegel op ons gedrukt+ en ons in ons hart de geest gegeven als onderpand van wat zal komen. (NWV)

De Gezalfde is Christus. Wie werden er in vroegere tijden gezalfd? Koningen, geheiligde voorwerpen, profeten en priesters.

De eerste keer dat Christenen werden gezalfd was op Pinksteren. Ze werden dus net als in vroeger tijden aangesteld tot koningen en priesters. Efe 1:13 en en 14 zegt:

Maar ook jullie gingen op hem hopen toen jullie het woord van waarheid hoorden, het goede nieuws over jullie redding. Nadat jullie gingen geloven, werden jullie via hem verzegeld+ met de beloofde heilige geest, 14 een van tevoren gegeven onderpand* van onze erfenis.+ Dat was om Gods eigen bezit+ door een losprijs+ te verlossen, tot zijn lof en eer.

Deze beloning is in de hemel 1Pe 1:3

Alle eer aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Want door Jezus Christus uit de dood op te wekken,+ heeft hij ons in zijn grote barmhartigheid een nieuwe geboorte gegeven+ met een levende hoop,+4 een onvergankelijke en onbesmette erfenis die nooit verwelkt.+ Die is in de hemel weggelegd voor jullie,

Gezalfden behoren dus tot de eerstelingen die een (hemelse) opstanding krijgen

Openbaring 20:6 Gelukkig en heilig is iedereen die deelheeft aan de eerste opstanding.+ Over hen heeft de tweede dood+ geen autoriteit,+ maar ze zullen priesters van God en van de Christus zijn en ze zullen de 1000 jaar met hem als koningen regeren.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei sjako:

Openbaring 20:6 Gelukkig en heilig is iedereen die deelheeft aan de eerste opstanding.+ Over hen heeft de tweede dood+ geen autoriteit,+ maar ze zullen priesters van God en van de Christus zijn en ze zullen de 1000 jaar met hem als koningen regeren.

Ja, zij reïncarneren niet meer, omdat Hij in hen is opgestaan en zij dus het corpus gloriosum dragen. Dat is een schare die niemand tellen kan, want de Gemeente zijn hemelbewoners. Sommige leven nog in een stoffelijk lichaam en anderen hebben het stoffelijk lichaam reeds verlaten.  En daarom zijn ze niet te tellen.  Nu niet en nooit, in de gevallen wereld.  12 x 12 is perfectie, 000 ontelbaar veel. God , ooit, alles in allen. 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Misschien moet je je er dan eens meer in verdiepen. Ik heb er al zoveel over geschreven. Een voorbeeld dat bepaalde Christenen zijn gezalfd vind je in bijv 2Kor 1:21 En Hij die ons met bevestigd in Christus en ons gezalfd heeft , is God. (NBV).

vers 22 Hij heeft ook zijn zegel op ons gedrukt+ en ons in ons hart de geest gegeven als onderpand van wat zal komen. (NWV)

De Gezalfde is Christus. Wie werden er in vroegere tijden gezalfd? Koningen, geheiligde voorwerpen, profeten en priesters.

De eerste keer dat Christenen werden gezalfd was op Pinksteren. Ze werden dus net als in vroeger tijden aangesteld tot koningen en priesters. Efe 1:13 en en 14 zegt:

Maar ook jullie gingen op hem hopen toen jullie het woord van waarheid hoorden, het goede nieuws over jullie redding. Nadat jullie gingen geloven, werden jullie via hem verzegeld+ met de beloofde heilige geest, 14 een van tevoren gegeven onderpand* van onze erfenis.+ Dat was om Gods eigen bezit+ door een losprijs+ te verlossen, tot zijn lof en eer.

Deze beloning is in de hemel 1Pe 1:3

Alle eer aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Want door Jezus Christus uit de dood op te wekken,+ heeft hij ons in zijn grote barmhartigheid een nieuwe geboorte gegeven+ met een levende hoop,+4 een onvergankelijke en onbesmette erfenis die nooit verwelkt.+ Die is in de hemel weggelegd voor jullie,

Gezalfden behoren dus tot de eerstelingen die een (hemelse) opstanding krijgen

Openbaring 20:6 Gelukkig en heilig is iedereen die deelheeft aan de eerste opstanding.+ Over hen heeft de tweede dood+ geen autoriteit,+ maar ze zullen priesters van God en van de Christus zijn en ze zullen de 1000 jaar met hem als koningen regeren.

 

 

Je weet dus geen antwoord op mijn vragen. Mooi is dat. En verzegelen betekent hetzelfde als zalven? Moet de Van Dale ook aangepast worden aan jullie leer? Sorry Sjako maar dit snijdt echt geen hout. De beloften gelden niet voor bepaalde christenen maar voor alle. Ook voor jou dus. Waarom laat je je dat afnemen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid