Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei TTC:

Misschien weet jij dat wel Antoon, is de hedendaagse pandemie datgene wat in het boek Openbaring staat? Of is dit gewoon maar een pandemie?

Openbaring 6:8

En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf* volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten,+ dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.

Niet gezegd dat het deze pandemie is, maar het zou kunnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 357
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Mooi gezegd. 100% mee eens. Dit zou nog kunnen worden aangevuld met het volgende. Het beest uit de aarde van Openbaring 13 vertoont alle kenmerken van 'de koning' uit Daniël 11:36-40. Lees dat gedeelt

@sjako jouw woorden heb ik even vet gemaakt. Desid en ik hebben aangetoond dat de meeste moderne vertalingen dus niet doen wat jij beweert. Of anders geformuleerd: dat deze moderne vertalingen wél het

Nee, want er staat 'Ik ben'. Moderne vertalingen doen het als volgt: NBG 1951: Eer Abraham was, ben Ik.  GNB: voordat Abraham er was, was ik er: ik ben. WV: van voordat Abraham werd geb

Posted Images

Citaat

7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. 8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft.

Wat betekent "geheimenis"? In het Nieuwe Testament duidt dit woord het vooraf bepaalde, maar tot nu toe verborgen plan van God aan, in dit geval het plan betreffende het lot van deze verderfelijke krachten. Hoewel de lezer wordt geïnformeerd dat het geheimenis van de vrouw en het beest nu zal worden onthuld, zijn bijna alle volgende interpretaties zeer mysterieus en betreffen het beest, en niet de vrouw.

Wat is dit voor een beest? In eerste instantie wordt het gekenmerkt in de meest algemene bewoordingen: het "was, en is niet, en zal uit de afgrond komen ...". Met andere woorden, Johannes beschrijft het beest als een bepaalde persoon, de eschatologische antichrist, die zal opstaan uit de afgrond van de onderwereld - in tegenstelling tot Christus, die tijdens zijn tweede komst uit de hemel neerdaalt.

Maar de betekenis van deze verklaring over het beest is breder. Hij wordt geïdentificeerd met de terugkomende Nero. Over het algemeen moet worden gezegd dat de 13e en 17e hoofdstukken van het boek Openbaring kunnen worden begrepen alleen op basis van de legende over Nero. Laat ons herinneren dat hoofdstuk 13 sprak van een beest waarin één hoofd gewond was. Maar deze wond was genezen. In hoofdstuk 17 wordt hetzelfde op een iets andere manier gezegd: het beest was, nu is het er niet, maar het zal weer uit de afgrond verschijnen. Voor een beter begrip moeten we stilstaan bij deze belangrijke legende over Nero.

Keizer Nero, zoals sommige oude historici beweren, pleegde op 32-jarige leeftijd zelfmoord. Het was in 68. Zijn zelfmoord was gedwongen, aangezien Nero een banneling uit Rome was, hij werd achtervolgd door vijanden. We kunnen zeggen dat zijn dood in feite geen zelfmoord was, maar een moord. In feite waren de omstandigheden van zijn dood nogal mysterieus. Onder de gewone mensen genoot Nero veel sympathie. Dit mysterie en populaire sympathie leidden tot de overtuiging dat hij in werkelijkheid niet dood, maar levend was. Verder ontwikkelde Rome onder Nero goede betrekkingen met de meest verschrikkelijke vijand van het Romeinse rijk, met het oostelijke Parthische koninkrijk. Nero was bevriend met de Parthische koning Vologases (Walagash). En op basis hiervan ontstond de aanname dat hij van Rome naar de Parthen vluchtte. Zoals de historicus Suetonius meldt, kwam Nero in de laatste dagen van zijn leven inderdaad met een plan om naar de Parthen te vluchten (De Vita Caesarum, IV). Het volk verwachtte nu dat Nero, met de steun van de Parthische troepen, zou terugkeren om Rome te wreken voor zijn omverwerping. Deze verwachting kwam tot uiting in de verschijning van vele "pseudo-Nero's" die zich voordeden als nog levende keizer Nero. Slechts een jaar later, in 69, werden de provincies Achaea en Asia opgewonden door geruchten over de naderende Nero. Mensen geloofden steeds meer dat hij leefde. In het oosten van het rijk braken opstanden uit onder leiding van de ene of de andere 'pseudo-Nero'. Het geloof in de levende Nero bestond zelfs in de dagen van Trajanus, dat wil zeggen een halve eeuw na zijn dood!

n1Fl0TWK9MKnoX0iA6LnG88IuEHVhyyWGOHeDgOz  

Vologeses I 

Deze populaire verwachting van de bevolking van het Romeinse rijk greep ook de joden aan, zoals blijkt uit het vierde en vijfde boek van de Sibillijnse profetieën. Deze boeken weerspiegelen duidelijk de haat tegen Rome. Het vierde Sibillijnse boek werd geschreven kort na de uitbarsting van de Vesuvius (79 na Christus). Er staat: 'Uit Italië komt er een grote koning als vluchteling; hij zal vluchten, de vergetene, over de Eufraat. ' Verder wordt er gezegd over een krijgstocht van de keizer tegen Rome: "Daarna zal de weder opgelaaide oorlogsberoering naar het Westen trekken, en de vluchteling uit Rome een sterke oorlogsspeer zal opsteken en met vele duizenden de Eufraat oversteken." Aldus het vierde Sibillijnse boek. En het vijfde boek van de Sibillijnse profetieën (begin van de II eeuw) biedt een nieuwe versie van de oorspronkelijke verwachtingen: Nero verliest de kenmerken van de verlosser van het oosten van het rijk en verandert in een eschatologische 'tegenstander', 'leugenaar' met demonische kenmerken. Nu verschijnt Nero als een "Pers", die Alexandrië verwoest alsook de "stad der heiligen" - Jeruzalem (wat werkelijk gebeurde in 614 onder leiding van Shahrbaraz tijdens Byzantijns-Iraanse oorlog). Nero zal zich als god vertonen. Maar God zal een sterke koning tegen hem sturen - de Messias. Hierna volgt er Gods oordeel over de mensen. Het vijfde Sibillijnse boek laat zien dat de legende over Nero aan het veranderen was. Geleidelijk ontstaat het idee dat hij niet in een of andere schuilplaats woont, maar dat hij stierf en in de hel is, van waaruit hij zal verschijnen: "Hij verdween spoorloos, arglistige, en zal weer terugkeren, zichzelf vergelijkend met God ..." - dit zijn de Joodse transformaties van de legende over Nero. In deze vorm werd het  ook geaccepteerd door christenen, in wiens ogen Nero natuurlijk een demonische figuur was. Christenen geloofden niet in de vlucht van Nero. Hij stierf en blijft in de afgrond, in de wereld van de doden. Hij werd een soort symbolische figuur die de aardse krachten van het God-vijandige kwaad personifieerde. Aan het einde der tijden zal hij weer opstaan, 'opkomen uit de afgrond' in tegenstelling tot Jezus Christus, die uit de hemel zal neerdalen. Zo veranderde Johannes de legende over Nero naar zijn eigen zingeving. In deze vreeswekkende keizer wordt als het ware al het kwaad geconcentreerd dat al waargenomen is in de geschiedenis van het Romeinse rijk. In de toekomst zal hij verschijnen als de Antichrist. Over hem wordt echter gezegd dat zijn termijn zeer beperkt is: hijzelf zal 'naar het verderf gaan'.

Maar eerst zullen de goddeloze bewoners van de aarde, 'wiens namen niet in het boek des levens staan opgeschreven', verrast en verrukt worden. Waarom? Omdat ze de opstanding van Nero zullen zien, zullen zien dat 'hij was en is niet en zal komen'. Met deze woorden is er een duidelijk contrast met de aanduiding van God en Christus, als 'die is en die was en die komt'. God is eeuwig, maar de heerser der duisternis is dat niet.

De interpretatie van het beest, die tot nu toe is gegeven, stelt Johannes niet tevreden. En hij doet een beroep op het verstand en wijsheid van de lezer: 'Hier is het verstand dat wijsheid heeft'. Dit is een aansporing om het raadsel op te lossen. Maar waarin is het raadsel? Het raadsel wordt hierna beschreven.

depositphotos_147967101-stock-photo-mosa 

Constantijn de Grote voor zijn legalisatie en persoonlijke acceptatie van het Christendom werd heilig verklaard na zijn dood, alhoewel hij pas kort voor zijn  dood in 337 daadwerkelijk gedoopt werd.

En nu paar interessante dingen die ik opgemerkt heb: 

-de eerste legendarische koning en stichter van de eerste Rome heette Romulus (regeringsjaren: 21 april 754/753 v.Chr. - 7 juli 716 v.Chr.) en de laatste keizer heette ook Romulus (bijnaam: Augustulus) (475-476).

-De eerste keizer van de tweede Rome (of Byzantijnse rijk) heette Constantijn (de Grote) (306-337) en de laatste heette ook Constantijn XI (dynastie: Paleológos) (1449-1453).

-Andere misschien minder belangrijke feit: eerste staatshoofd van christelijke Rusland heette Vladimir (980-1015). Duizend jaar later is hij opgevolgd door een nieuwe Vladimir (2000 -). (Na de val van Constantinopel de Tweede Rome in 1453 heeft Moskou zich de titel van Derde Rome officieus toegeëigend als de hoofdstad van het christelijke keizerrijk dat zichzelf als voorvechter van het Orthodoxe Christendom zag in plaats van de gevallen Constantinopel). Maar of hij ook de laatste Russische staatshoofd is, dat weten we nog niet. Hopelijk is het nog geen einde der tijden met zijn grote oorlogen en plagen. 

- De eerste massale antichristelijke vervolgingen zijn begonnen met keizer Nero (54-68) en zullen eindigen met de Antichrist, maar zal hij ook Nero heten?

 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei sjako:

Openbaring 6:8

En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf* volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten,+ dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.

Niet gezegd dat het deze pandemie is, maar het zou kunnen.

Ja, hierna kunnen we opgaan naar een ethische upgrade, Trump neemt het voortouw met dat helikoptergeld. Dienen nu enkel nog te zien of het niet in handen van de antichrist valt,  maar principieel is de wereld naar idee nu al verlost van haar geldketenen, niets dan positief nieuws dus. Zo klopt heel het verhaal, als mensen het willen begrijpen dan toch. Jullie werk wordt nu beloond, prachtig, niet? 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei sjako:

Openbaring 6:8

En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf* volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten,+ dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.

Niet gezegd dat het deze pandemie is, maar het zou kunnen.

De Spaanse griep die @Bastiaan73 aanhaalde past meer bij deze interpretatie: "Al met al lijkt het erop dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard mensen... Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft". Bron. 

Vreemd, over de Eerste Wereldoorlog wist ik wel, maar over de Spaanse griep niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Modestus:

Vreemd, over de Eerste Wereldoorlog wist ik wel, maar over de Spaanse griep niet.

Vandaag herkansing, WOI en WOII hoefden er technisch gezien ook niet te zijn, maar misschien straks gewoon WOIII, zoals verwacht omdat we nog steeds even blind zijn, geen verschil. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Modestus:
9 uur geleden zei sjako:

Openbaring 6:8

En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf* volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten,+ dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.

Niet gezegd dat het deze pandemie is, maar het zou kunnen.

De Spaanse griep die @Bastiaan73 aanhaalde past meer bij deze interpretatie: "Al met al lijkt het erop dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard mensen... Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft". Bron. 

Vreemd, over de Eerste Wereldoorlog wist ik wel, maar over de Spaanse griep niet.

Hy TCC je vroeg of ik het wist, (Misschien weet jij dat wel Antoon, is de hedendaagse pandemie datgene wat in het boek Openbaring staat? Of is dit gewoon maar een pandemie? )

ik denk  ook dat de Spaanse griep zoals aangehaald door  @Bastiaan73 meer aansluit bij de voorzegde ruiters in openbaring oorlog, honger, ziekte en dood, maar ook deze pandemie kan er bij horen  zoals Sjako stelt, de schrift spreekt ook niet van een eenmalige gebeurtenis en net als oorlogen zijn er veel geweest na de 1e en 2e wereld oorlog. 

Deze wereld is of is nog steeds gebukt onder duistere machten, en angstaanjagende dingen horen daarbij, maar gelukkig is er dan weer hoop ook, hoop op een goede afloop zoals beloofd in de schrift.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei antoon:

Hy TCC je vroeg of ik het wist, (Misschien weet jij dat wel Antoon, is de hedendaagse pandemie datgene wat in het boek Openbaring staat? Of is dit gewoon maar een pandemie? ) ik denk  ook dat de Spaanse griep zoals aangehaald door  @Bastiaan73 meer aansluit bij de voorzegde ruiters in openbaring oorlog, honger, ziekte en dood, maar ook deze pandemie kan er bij horen  zoals Sjako stelt, de schrift spreekt ook niet van een eenmalige gebeurtenis en net als oorlogen zijn er veel geweest na de 1e en 2e wereld oorlog. Deze wereld is of is nog steeds gebukt onder duistere machten, en angstaanjagende dingen horen daarbij, maar gelukkig is er dan weer hoop ook, hoop op een goede afloop zoals beloofd in de schrift.

Ja, het is bijzonder vreemd om zien dat nu net Trump met dat helikoptergeld start, indien correct geïnterpreteerd laat het toe om ons te verlossen van onze geldketenen. Op deze manier komen ideeën zoals het Jubeljaar terug in herinnering, of wat we al 3000 vergeten zijn. Ik vermoed dat het nu snel zal duidelijk worden wie de antichrist is, ik hoop het beste en vrees het ergste. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat als de profeten in de toekomst keken door signalen/patronen uit het verleden te herkennen? Wat een gedachte die deuren opent...

Dat zou betekenen dat je gewoon een goed boek gelezen en ook begrijpt wat het wil zeggen, alsof je van het gekende een mysterie wil maken, hilarisch is het. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei antoon:

Deze wereld is of is nog steeds gebukt onder duistere machten, en angstaanjagende dingen horen daarbij, maar gelukkig is er dan weer hoop ook, hoop op een goede afloop zoals beloofd in de schrift.

De verschillenanalyse geeft een impressie die echter ook overweldigend kan zijn, niet onbegrijpelijk maar toch moeilijk te verteren voor het mensenhart van waaruit ook heel wat psychisch lijden kan verklaard worden. GGZ-experten spelen dan ook een sleutelrol spelen binnen onze samenleving, in lijn met de aspiraties van de nieuwe GGZ, voor wie dat wenst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-3-2020 om 19:45 zei Modestus:

Rome - de bakermat van Europese beschaving, die de wereld domineert, en de prefiguratie van de toekomstige antichristelijke rijk

De Rome werd in de periode van zijn ondergang twee keer geplunderd: op 24 augustus 410 door Visigoten onder leiding van Alaric en op 2 juni 455 door de Vandalen onder Gaiseric. En in 476 was de laatste West-Romeinse keizer Romulus verslaan door de Germaanse barbaar Odoacer. Bron. Maar ondanks dat was Rome in een zekere zin niet vernietigd. Want de nieuwkomers (Germaanse stammen) adopteerden Romeinse cultuur, taal, religie, regeringsvorm, wetenschap... om die verder te ontwikkelen. De volken van de westerse wereld keken terug op Rome als een soort voorvader. Veel van de rijken die Rome opvolgden - van Karel de Grote tot Mussolini, zelfs de keizerrijken van Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje, die veel groter waren dan Rome ooit was - vormden zichzelf in veel opzichten naar het beeld van Rome. Veel Europese talen zijn in feite echo's van de Latijnse taal die de Romeinen spraken, waaronder gedeeltelijk Engels. En taal is slechts één aspect van ons dagelijks leven dat is ontstaan in het oude Rome. Bron. In die zin identificeren de Europese volken zich met oude Rome. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat de visioen van de profeet Daniël vervuld en aan het vervullen is. Hier spreekt Daniël over Romeinse keizerrijk en de Westerse mogendheden die daaruit voortgekomen zijn en in de koloniale periode over de hele wereld domineerden.

Citaat

...en tenslotte komt er een vierde rijk, hard als ijzer. Juist als ijzer dat alles kan vermorzelen en tot gruis maken, zal dat rijk de voorgaande rijken verpletteren en verbrijzelen.  41Dat de voeten en de tenen, zoals u gezien hebt, gedeeltelijk van leem, gedeeltelijk van ijzer waren, betekent het dat het een verdeeld rijk zal zijn. Maar toch zal het de hardheid van ijzer hebben, want zoals u gezien hebt, was er ijzer met modderig leem verbonden.  42Dat de tenen van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem waren, betekent dat het rijk gedeeltelijk sterk, maar gedeeltelijk broos zal zijn.  43En dat, zoals u gezien hebt, het ijzer met modderig leem verbonden was, betekent: men zal trachten de delen van het rijk door huwelijken te verbinden, maar die delen zullen met elkaar geen eenheid kunnen vormen, evenmin als ijzer en leem dat kunnen. (Daniël 2)

Tenslotte zag ik in mijn nachtelijk visioen een vierde dier; het was schrikwekkend, vreesaanjagend en geweldig sterk; het had grote ijzeren tanden, waarmee het vrat en vermaalde, en wat het overliet vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle overige vorige dieren en het had tien horens. (Daniël 7)

81b23d46fcd172d744be4551.jpg

WW1-Royal-Familyrelationships.png

 De christelijke koningshuizen van die Europese mogendheden waren inderdaad met elkaar in bloedverwantschap verbonden, maar daardoor werden hun landen niet verenigd met elkaar, integendeel voerden ze voortdurend bloedige oorlogen tegen elkaar. Er waren duizenden van die oorlogen. En vaak was de dynastieke bloedverwantschap juist de reden om oorlogen tegen elkaar te voeren (denk bijvoorbeeld aan de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk). En dat één van de koppen van het beest uit de zee eerst dodelijk gewond en daarna genezen was (13:3) betekent blijkbaar dat de Antichrist zal onder zijn macht allen mogendheden verenigen en in die zin het verdeelde Romeinse rijk herstellen om over de hele wereld te heersen. Dat is wat betreft het beest. 

En de vrouw op het beest doet me ook denken aan een andere vrouw op het beest uit de Griekse mythe over Europa. Als christen wil ik met die vrouw en haar naam me niet identificeren. "Volgens de overlevering kwam Zeus met Europa op zijn rug aan land bij Gortyna op Kreta. Daar veranderde hij in een adelaar en verkrachtte Europa in een wilgenbosje naast een bron. Ze baarde hem drie zonen: Minos, Rhadamanthys en Sarpedon". Bron

Europa-en-de-stier-op-een-oud-Duits-bank

811dd3d79ff2b70abb79a47d915e9dd9cff50a38

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Dat zou betekenen dat je gewoon een goed boek gelezen en ook begrijpt wat het wil zeggen, alsof je van het gekende een mysterie wil maken, hilarisch is het. 

Ik sprak dan over eindtijdtekenen. Ze zagen ze aankomen omdat ze kennis van beschavingen voor hun tijd hadden. Leimura, Atlantis, Egypte enzo.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Modestus:

En de vrouw op het beest doet me ook denken aan een andere vrouw op het beest uit de Griekse mythe over Europa. Als christen wil ik met die vrouw en haar naam me niet identificeren. "Volgens de overlevering kwam Zeus met Europa op zijn rug aan land bij Gortyna op Kreta. Daar veranderde hij in een adelaar en verkrachtte Europa in een wilgenbosje naast een bron. Ze baarde hem drie zonen: Minos, Rhadamanthys en Sarpedon".

Voor enkele millenia hebben baptisten, protestanten en fundamentalisten Rome en daarmee het rooms katholicisme geïdentificeerd als de hoer.

https://www.wayoflife.org/reports/rome_and_the_harlot_of_revelation.html

Komt mij geloofwaardiger over dan een of ander mythe/sprookje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik sprak dan over eindtijdtekenen. Ze zagen ze aankomen omdat ze kennis van beschavingen voor hun tijd hadden. Leimura, Atlantis, Egypte enzo.

Ja, daar heb je nieuwe profeten voor nodig, waar zijn JG anders mee bezig?

57 minuten geleden zei Bastiaan73:

Als de duivel zegt dat hij liegt, spreekt hij dan de waarheid?

Het zou te simpel zijn moest hij dat niet eens weten, zelfs niet wanneer hij denkt deze vraag bewust te stellen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Fundamenteel:

@Modestus

Zou je me nog eens het verschil tussen het beest en den draak willen verwoorden?

Dank bij voorbaat.

Ik heb het al duidelijke en uitgebreid uitgelegd. Lees het dan alsjeblieft nog een keer aandachtig en goed door. Tot je dienst.

 

21 uur geleden zei Bastiaan73:

Als de duivel zegt dat hij liegt, spreekt hij dan de waarheid?

@Bastiaan73, wil je dat van @Kaasjeskruid weten of vraag je dat aan iedereen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.

Het beest heeft dus zeven koppen. Dit wordt op twee manieren uitgelegd. Eerste uitleg: deze zeven koppen symboliseren de zeven bergen waarop de vrouw zit. Dit raadsel is eenvoudig op te lossen. Rome staat op zeven heuvels (Palatijn, Capitool, Aventijn, Coelius, Esquilijn, Quirinaal en Viminaal), wat betekent dat het beest Rome symboliseert, de plaats waar de goddeloze Romeinse heidense beschaving, de hoer van Babylon, "zit". De tweede verklaring is een echte puzzel. Zeven koppen zijn 'zeven koningen: vijf van hen zijn gevallen, een is er, de laatste is nog niet gekomen; en als hij komt, is het om slechts een korte tijd te blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf de achtste en toch een van de zeven, en het gaat ten onder. ' Hier hebben we het over de specifieke historische figuren van de "koningen" en de tijd van de komst van het beest-antichrist.

Zeven koningen. Dit verwijst naar zeven Romeinse keizers. Maar over welke keizers hebben we het? Van hen wordt gezegd dat vijf van hen "zijn gevallen", de ene, dat wil zeggen de zesde, is er momenteel, en de andere, de zevende, is nog niet gekomen; en als hij komt, zal hij niet lang heersen. Het achtste beest wordt in deze opsomming van de zeven koningen ingevoegd. Mysterieus genoeg is hij één van deze zeven. Hij was al, en nu is hij nog niet, hij zal terugkomen als de achtste, en de dood wacht op hem. Dit is natuurlijk ons al bekende Nero Redivivus, Opgestane Nero. Hij, keizer Nero, is als historisch persoon een van de zeven, maar als de antichrist zal hij weer als achtste verschijnen.

Maar hoe ontraadsel je het mysterie over andere keizers? Vijf die vielen, de zesde die er is, en de zevende die voor korte tijd zal zijn? Laat ons kiezen voor de oplossing, die het meest logisch en weloverwogen lijkt te zijn.

Laten we beginnen met de zesde die is er, of bestaat, ten tijde als Johannes Apocalyps schrijft. Johannes schreef de Apocalyps ten tijde van keizer Domitianus, die over het rijk regeerde van 81 tot 96. Zo vond het ook de oude Kerk. Dit blijkt uit het boek zelf: het suggereert dat de cultus van Caesar een bijzonder gevaar vormt voor het christendom. Maar de keizercultus, als vergoddelijking van de keizer, begon op nationale schaal juist onder Domitianus. Dus de identificatie van het zesde hoofd als de koning die "is" met Domitianus kan een betrouwbaar startpunt zijn voor het oplossen van de andere raadsels van vers 10: " vijf van hen zijn gevallen, een is er, de laatste is nog niet gekomen; en als hij komt, is het om slechts een korte tijd te blijven."

De volgende vraag waarmee we worden geconfronteerd is: met welke keizer moeten we beginnen? Laten we de reeks keizers van die verre jaren herinneren. Na Julius Caesar, die nog geen keizer was en stierf in 44 voor Christus, ontving Octavius Augustus voor het eerst de functie en de titel van de keizer. Hij was keizer vanaf 27 voor Christus tot aan zijn dood in het jaar 14 na Christus. Vervolgens volgen keizers van de Juliaanse dynastie elkaar op: Tiberius (14–37) - Caligula (37–41) – Claudius I (41–54) - Nero (54–68). Met de dood van Nero begint een korte periode van interregnum (68–69), wanneer de onbeduidende personen elkaar opvolgen - Galba, Otho en Vitellius. In 69 begint de eeuw van Flavische dynastie . Het wordt geopend door keizer Vespasianus (69–79). Hij wordt gevolgd door Titus (79-81 AD) en Domitianus (81–96).

Dus als de zesde keizer Domitianus is, moet het aftellen vanaf hem beginnen: de vijfde - Titus, de vierde - Vespasianus, de derde... Hier hebben we te maken met de tijd van de tussenregering. Moeten we rekening houden met Otho, Galba en Vitellius, die ieder enkele maanden in 68-69 regeerden? Hoogstwaarschijnlijk niet, aangezien hun regeringstijd te kort was en lang niet door allen erkend. Ze waren slechts voorbijgaande figuren van de paleiselijke intriges. Zo komen we tot de derde - Nero. De tweede is dan Claudius en de eerste van de vijf is Caligula. We komen naar Caligula als de eerste keizer van de hele serie.

De mysterieuze "vijf zijn gevallen" komt overeen met deze ontraadsel. Wat is bedoeld met "gevallen"? Dit betekent dat ze niet met een natuurlijke, maar met een gewelddadige dood zijn gestorven. Laten we eens kijken: Caligula werd gedood (41), Claudius werd vergiftigd (54), Nero pleegde zelfmoord (68). Vespasianus stierf, volgens de joodse overlevering, in vreselijke kwellingen op zijn bed, en later ging het gerucht rond dat hij was vergiftigd door zijn zoon Titus (79). Titus (81), die aan koorts was gestorven, werd volgens latere gerucht ook met geweld geëlimineerd en viel van het zwaard van zijn broer Domitianus. Natuurlijk, voor Johannes (die een christen was van de joden) leken de keizers, te beginnen bij Caligula, vijanden van God te zijn. Eerdere heersers van het rijk - Julius Caesar, Octavius Augustus - voerden een tamelijk vriendelijke beleid jegens de joden. En Tiberius, onder wiens regering Jezus Christus was gekruisigd, toonde geen enkele wens om Judea, Jeruzalem, te vernietigen of een cultus voor zichzelf te introduceren. Caligula was de eerste die in zijn waanzin probeerde zijn beeld in de tempel van Jeruzalem te plaatsen (vgl. 2 Thess. 2: 4), en daarom leek hij in de ogen van de joodse christenen een bijzonder kwaadaardige godslasteraar te zijn. Claudius verdreef de joden en christenen in het jaar 49 uit Rome (vgl. Handelingen 18: 2). Nero leek in de ogen van christenen de meest verschrikkelijke persoon te zijn vanwege zijn antichristelijke vervolging in Rome. Vespasianus en Titus vervolgden christenen niet, maar vernietigden Jeruzalem en de tempel (voor de vernietiging van de tempel waren ze niet persoonlijk verantwoordelijk). Voor de joodse christenen was dit een teken van het komende einde. Ten slotte bewees Domitianus dat hij een zeer duidelijke tegenstander van God was door een universele keizercultus te eisen.

Het is de moeite waard hier even stil te staan bij de karakterisering van deze keizer, waarbij Johannes zijn Apocalyps schreef. Over deze keizer is te lezen bij Suetonius Tranquillus. Domitianus, zoals Suetonius schrijft, werd door iedereen gevreesd en gehaat. Het was een grimmig figuur. De historicus beschrijft hem rechtstreeks in karikatuurtonen. Vanaf het allereerste begin van zijn regeerperiode "sloot hij zichzelf elke dag op en hield hij zich alleen bezig met het vangen van vliegen en het doorboren ervan met een bijzonder scherpe naald" (De vita caesarum VIII,12). Domitianus was waanzinnig jaloers, achterdochtig en wreed. Zo schreef een historicus over dingen die Domitianus niet bevielen, en daarom beval de keizer hem te executeren en herschrijvers van het manuscript werden gekruisigd. De senatoren werden om de haverklap geëxecuteerd. Domitianus herstelde de oude executie: de veroordeelde werd gestript, zijn nek en hoofd werden in een gaffel gelegd en hij werd met geselroede doodgegeseld. En ga zo maar door.

Aan het begin van zijn regering verscheen Domitianus in wedstrijden met een gouden kroon met afbeeldingen van Jupiter, Juno en Minerva, en de priester van Jupiter zat naast hem. Hij begon zijn officiële besluiten met de woorden: "Onze heer en god gebiedt ...", en al snel kon men alleen zo hem aanspreken: "heer en god". Het is belangrijk voor ons dat het Domitianus was die de keizercultus voor het eerst verplicht maakte, en dat hij verantwoordelijk is voor de daaropvolgende verschrikkelijke vervolgingen van de christelijke kerk.

Hij was erg achterdochtig en constant bang voor zijn leven. Daarom bedekte hij de muren van de kamers waar hij liep met een glanzende steen, zodat hij als in de spiegel alles kon zien wat er achter hem gebeurde. Uiteindelijk werd hij in 96 vermoord onder de meest bloedige omstandigheden.

We moeten nog een mysterieus moment bekijken. We identificeerden vijf "gevallen" koningen met Caligula, Claudius, Nero, Vespasianus en Titus. De zesde - met Domitianus. Maar wie is de zevende die ‘nog niet is gekomen; en als hij komt, is het om slechts een korte tijd te blijven’? Ik denk dat het Diocletianus is. Van alle keizers die vervolgens christenen vervolgden, was hij de bloedigste. Met hem was het drie-eeuwse vervolgingstijdperk ook beëndigd. In die zin is hij uniek. Na hem komt de achtste, de personificatie van de Antichrist, de nieuwe Nero, die opkomt uit de afgrond om weer naar het verderf te gaan. Bedenk wat het symbolische nummer 7 betekent. Zeven is het getal van volheid, volledigheid. Het aantal Romeinse keizers moet vroeg of laat eindigen, tot voltooiing komen. Het totaal aantal keizers wordt gesymboliseerd door het getal zeven. Met andere woorden, vóór haar ondergang moet het rijk 'zeven' heersers hebben. Johannes, zoals alle christenen in zijn tijd, was overtuigd van het nabije einde: "tijd is nabij" (1: 3); 'Ik kom snel!' (22:20). Alles gaat naar het einde toe en daarom krijgt de nominale zevende keizer de macht voor een korte tijd toegewezen. Daarna zal de Antichrist komen, die als het ware Nero uit de afgrond zal zijn, één van de zeven. Maar - en dit is geruststellend nieuws – hij zal snel naar het verderf gaan. De concretisering van het rampzalige lot van de Antichrist en al zijn medehelpers volgt in latere verzen 17: 12–18.

emperors-featured-700x390.jpg

Andere interpretaties zijn ook mogelijk:

cf81824ce6bf77bb59052409256543d8.jpg  IUz4a6M5sNTZgbs2kqPVYuSxXVaWonK0k8oSTfm3

 

6858120_orig.png 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Bastiaan73:

Als de duivel zegt dat hij liegt, spreekt hij dan de waarheid?

Ik denk dat je deze vraag niet met ja of nee kunt beantwoorden. Dat hangt er vanaf wat hij in zijn schild voert. En zijn doelstellingen zijn nooit goed. Duivel wil namelijk de mens zoveel mogelijk tot zonde brengen om zo de macht over de mens te krijgen en om hem van het leven te beroven. Ik wil het met behulp van het volgende voorbeeld uitleggen. 

Ik las een keer over de heilige Silouan de Athoniet. Hij was begin 20te eeuw een orthodoxe monnik op de berg Athos (Griekenland), oorspronkelijk uit Rusland. Hij heeft veel unieke dichtwerk over de spiritualiteit nagelaten waarin hij de relatie tussen God en mens op een hartverwarmende wijze beschrijft. Zijn monastieke leven was gekenmerkt door een intense en diepe spirituele strijd en zoektocht naar God. Een onderdeel van zijn strijd was de voortdurende confrontatie met de demonen die hij vaak had gezien en gesproken (wat heel riskant was). Een keer zijden de demonen hem: "We zeggen nooit waarheid". Ik had vaak nagedacht over deze woorden. En als je daarover logisch doordenkt, dan betekent het dat ook deze uitspraak klopt niet met de objectieve waarheid. En als het klopt niet, dan kunnen ze soms waarheid zeggen als het gunstig voor hen is. Maar wat gunstig voor hen is, is verderfelijk voor jou. Ik had nooit in werkelijkheid een demon gezien en ook niet gesproken, God zij dank. Als iemand naar me toe komt of op een bovennatuurlijke wijze verschijnt en zich voorstelt als Gods engel of heilige, dan zal ik hem vragen een kruisteken maken en/of lofprijzing geven aan God de Heilige Drie-eenheid en Jezus Christus. Demonen kunnen dat niet verdragen in tegenstelling tot bedrieglijke mensen. En als het blijkt dat het een demon is, dan zou ik zeker niet met hem praten, maar direct beginnen te bidden tot God. Dat is het beste wat je kunt doen.

      images?q=tbn:ANd9GcTFMuKOSTgq1pzo3O6v2pl

"We moeten nooit vergeten dat de Heer ziet onze strijd met de vijand, en daarom moeten we nooit bang zijn. Zelfs al valt de hele hel ons aan, we moeten braaf zijn."

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest. 13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. 14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. 15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen. 16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. 18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

De engel interpreteert de tien horens van het beest nu als tien koningen die nog geen macht hebben gekregen. Alleen met de komst van het beest zullen ze het krijgen, maar slechts 'voor een uur', dat wil zeggen, voor een korte tijd. Hun gedrag wordt bepaald door ‘eensgezindheid’ (of beter gezegd 'één mening’, dat wil zeggen één politieke wil) en is ondergeschikt aan het beest. Deze koningen kunnen daarom alleen vazallen en bondgenoten van het beest zijn. Hier horen we weer de echo's van de legende over de verrezen Nero. Laten we ook de profetie bij de zesde schaal van toorn in herinnering brengen: ‘En de zesde goot zijn schaal uit op de grote Eufraatstroom, en zijn water droogde op, zodat de weg openlag voor de koningen uit het oosten.  En… duivelsgeesten… uitgaan naar de koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser” (16: 12-14). Het getal 10 werd natuurlijk schematisch gekozen volgens het model van Daniëls profetie: “'Het vierde beest is een vierde koninkrijk dat op aarde zal bestaan; het zal van alle andere rijken verschillen; heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren.  Die tien horens zijn tien koningen, die uit dat rijk zullen voortkomen en na hen komt er nog een elfde, die van de vorigen zal verschillen en drie koningen ten val zal brengen” (Dan. 7: 23-24).

Samen met zijn vazallen zal de Antichrist, de nieuwe Nero, 'oorlog voeren met het Lam'. Maar "Het Lam zal hen verslaan, want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen." In de overwinning van het Lam zullen meedoen de 'geroepenen en uitverkorenen en getrouwen', dat wil zeggen gelovige christenen die het Lam-Christus belijden.

Maar voordat de Antichrist in de persoon van "Opgestane Nero" definitief naar het verderf zal gaan, moeten hij en zijn bondgenoten nog een speciale taak in Gods historische plan ten uitvoer brengen: de vernietiging van Rome, de hoer Babylon. In vers 15 interpreteert hij de wateren waarop de hoer zit. Het beeld is afkomstig van de profeet Jeremia, die over Babylon schrijft: 'O, Gij, die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten! uw einde is gekomen, de maat uwer gierigheid” (Jer. 51:13). Hier, in de Apocalyps, zijn de wateren alle stammen die onder Romeinse heerschappij zijn verzameld. In vers 16 keert Johannes terug naar het hoofdthema. De tien horens die de tien koningen symboliseren, zullen samen met hun meester, het beest, de "hoer Rome" vernietigen. Het beeld van de ondergang is behoorlijk verschrikkelijk: zij zullen ‘haar vereenzaamd maken en naakt, zij zullen haar vlees verslinden en haar levend verbranden.' Hier worden de angstaanjagende profetieën van het Oude Testament herhaald: “Ik zal je mijn naijver laten voelen; ze zullen hun woede op je botvieren; je neus en oren zullen ze afsnijden en wat er van je overblijft neerhouwen met het zwaard; ze zullen je zonen en dochters meenemen, en wat er dan nog van je over is zal door het vuur worden verteerd. Ze zullen je de kleren van het lijf rukken en je sieraden meenemen. Zo maak Ik een einde aan je schandelijk leven en je ontucht… Ze zullen hun haat op je botvieren, al je bezittingen meenemen en je moedernaakt achterlaten. Zo wordt je geil geslacht ontbloot. Vanwege je schandelijk gedrag en je ontucht” (Ezech. 23:25–29; vergelijk Micha 3: 3).

Welnu gebruikt Openbaring de vorm van de legende over Nero waarbij Nero naar de Parthische koningen vluchtte om hen naar Rome te leiden en deze stad te wreken voor zijn omverwerping. Op het eerste gezicht lijkt het vreemd en onlogisch dat de koningen van de aarde, de voormalige minnaars van de 'hoer', zich tegen haar keerden. Hoe is deze tegenstrijdigheid te verklaren? Johannes legt het op deze manier uit: in al dit proces van de vernietiging van Rome, als de aardse belichaming van het goddeloze en godslasterlijke beginsel, ziet hij de werking van God zelf. Dit is de wil van God. Het kwaad vernietigt zichzelf ‘want God heeft het in hun (de antichrist en de koningen) hart gegeven om Zijn plan uit te voeren.’ God leidde hen naar een politieke unie ('één wil vervullen') om zijn Goddelijke doel te volbrengen. Alleen zo, met de referentie naar de wil van God, is de vernietiging van Rome door de antichrist - het gebroed van diezelfde Rome - verklaarbaar. Alles wat er gebeurt is beperkt in de tijd, 'totdat de woorden van God zijn vervuld', dat wil zeggen de wil van God. Hierna zullen ook deze goddeloze krachten, die korte tijd gedwongen werden onvrijwillig God te dienen, vernietigd worden. Achter al deze gedachten schuilt de waarheid dat God het beheer van menselijke aangelegenheden nooit loslaat. Uiteindelijk leidt God alles altijd tot het beste.

Laten we ter afsluiting van het moeilijke hoofdstuk 17 nog eens nadenken over waarom de eschatologische tegenstander van Christus, dat wil zeggen de antichrist, verschijnt in het beeld van Nero uit de afgrond, dat afkomstig is uit de beroemde legende van de herrezen Nero? Het is er zo mee gesteld dat zelfs na de dood van Nero de herinnering aan zijn verdorvenheid, aan zijn vervolging van christenen, bleef bestaan. In de Antichrist, de nieuwe Nero, ziet Johannes de wedergeboorte van het meest immorele, krankzinnige en wrede, dat ongebreidelde menselijke machtszucht kan voortbrengen, machtszucht die streeft naar absoluutheid en de plaats van God wil innemen in de gedachten en harten van mensen. We kennen veel van dergelijke voorbeelden in de geschiedenis. En al deze "aardse goden", de voorlopers van de antichrist, ongeacht hoeveel "wonderen en tekenen" van hun grootsheid ze verrichtten, ongeacht hoeveel miljoenen fans ze hadden, ongeacht hoeveel bewondering ze bij de menigten afdwongen, ongeacht hoeveel landen en volkeren ze veroverden, ongeacht hoeveel mensen ze vernietigd hebben - al deze "aardse goden" hebben hun loopbaan onvermijdelijk beëindigd met de ineenstorting en nederlaag. Maar mensen - zo zijn ze - zijn keer op keer op zoek naar nieuwe antichristen, nieuwe goden op aarde. En zo zal het zijn, zoals de Apocalyps ons vertelt, tot aan het einde van deze wereld, tot de komst van de laatste Antichrist.

images?q=tbn:ANd9GcSAqRXKOpHXPd9pt6-3-RU  image-placeholder-title.webp

Een prefiguratie op de toekomst: De tien Germaanse stammen ("koningen") die Rome (Romeinse keizerrijk)  in de loop der tijd hebben vernietigd. Het "beest" was dan de Romeinse keizer. Eerst waren ze niet machtig genoeg om Rome te overweldigen en Rome was niet machtig genoeg om hun migratie tegen te houden. Daarom dienden de barbaren Rome vaak als huurlingen, zodat ze vaak tegen andere barbaren moesten meevechten. In de loop van de 3de en 4de eeuw bestonden de Romeinse legeronderdelen dan steeds meer uit de barbaren (vgl. vers 13). Vanaf de 4de eeuw accepteerden ze grotendeels Ariaanse ketterij om zich af te zonderen van de orthodoxe christenen die ze  op een gruwelijke wijze vervolgden, met name in het Vandaalse koninkrijk in Noord-Afrika. Door middel van martelingen wilden ze de bevolking met geweld tot hun ketterij bekeren. Degene die weigerden moesten marteldood ondergaan. Zo voerden ze oorlog tegen het Lam (vgl. vers 14). Uiteindelijk hebben ze ook einde gemaakt aan de politieke macht van Rome, die ze meermaals plunderden (zie vers 16). Wat ook heel bijzonder is, is dat Rome in mei 1527 letterlijk verwoest werd door het leger van de keizer  ("het beest") van de "Heilige Roomse rijk" Karel V. Mensen werden  gemarteld, vermoord, verkracht en als  slaven verkocht. En dat terwijl het een christelijke leger was! Bron. 

burned+in+church.jpg    De heilige martelaren van de vervolgingen door de Ariaanse Vandalen in 484.

ARQlrXEowFdiINTXZ2Dc02wBNDm3x0Qj0fuy0oEK Q2_dftuAk-uuV8RfPNCnZa3YFkj_a9J7uTKiU7MH

De top 10 van machtigste landen van vandaag (2020) volgens een onderzoek (bron) zijn:


Verenigde Staten
Rusland
China
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Japan
Israël
Saoedi-Arabië
Zuid-Korea

Wie weet, zullen ze zich uiteindelijk als de vazallen aan het beest-antichrist onderwerpen. Maar van welke van deze landen zal hij aanvankelijk de militaire macht gebruiken om aan de macht te komen over de rest van de wereld? Blijkbaar zal het geen Italië meer zijn.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoofdstuk 19. De val van Babylon.

Het volgende hoofdstuk van de Apocalyps is geschreven in de vorm die typerend is voor de oudtestamentische profetische boeken. Dit is het lied van de ondergang van de stad Rome, afgebeeld symbolisch als Babylon.

Citaat

1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; 3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.

Een engel die de val en dood van Babylon verkondigt kan Christus zelf zijn. Het is gerelateerd hier aan Ezechiël 43: 1–2: “Daarop bracht hij me weer naar de oostpoort. En zie: Daar kwam de heerlijkheid van Israëls God aan vanuit het oosten, met een geluid als het bruisen van machtige wateren en een schittering die heel de aarde in gloed zette". De engel is zo zeker van de ondergang van Rome dat hij erover spreekt alsof deze profetie al is vervuld: "gevallen, gevallen Babylon!" Deze woorden imiteren de profetische 'kreten' die van parodistisch van aard zijn. We lezen bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja: "Babel is gevallen, gevallen! Al zijn afgodsbeelden liggen verbrijzeld tegen de grond" (Jes. 21: 9). Het contrast is opmerkelijk: Babylon was ooit "groot", maar nu is het een toevluchtsoord geworden voor alle onreine wezens. Ook lezen we bij diezelfde profeet Jesaja 13:19-22:

"Babel, de parel van alle koninkrijken, het sieraad en de trots van de Chaldeeën, ondergaat het lot van Sodom en Gomorra, die door God zijn verwoest. Voor altijd blijft het onbewoond, ontvolkt van geslacht of geslacht. Geen Arabier slaat er zijn tent op, geen herder laat er zijn kudde rusten. De dieren van de woestijn hebben er hun rustplaats, de huizen zitten vol uilen, struisvogels wonen er en saters dansen er in het rond. Hyena's huilen er in de burchten, jakhalzen in de weelderige paleizen."

Ongeveer hetzelfde over de ondergang van Edom: "Het is het domein van kauwen en velduilen, ibissen en raven huizen er. Het meetsnoer van de chaos heeft Hij erover gespannen, het paslood van de verwoesting, saters lopen er rond. De adel is er niet meer, er zijn geen mensen over om iemand tot koning uit te roepen, alle leiders zijn verdwenen. De paleizen zitten onder de doornstruiken, netels en distels overwoekeren de burchten; zij zijn het domein van jakhalzen, het verblijf van struisvogels. Woestijndieren en hyena's komen er samen, saters ontmoeten elkaar. Ook Lilit vindt er rust, zij woont er ongestoord. De pijlslang maakt er zijn nest, legt haar eieren en broedt ze uit. Zij breken open en de jongen kruipen in de schaduw bijeen. Het is een verzamelplaats voor gieren, zij vinden er elkaar telkens weer terug" (34:11-15).

Vergelijkbare voorbeelden uit het Oude Testament kunnen we multipliceren. Dit ondergangsmotief was traditioneel. De bovenstaande citaten van de profeet Jesaja zijn zeer sombere toekomstvoorspellingen, maar laten we aandacht besteden aan hoe poëtisch dit alles wordt uitgedrukt. Sombere, dramatische poëzie. Merkwaardig is ook het feit dat in de ruïnes van de eens zo'n grote stad 'onreine geesten' gevestigd worden. Het feit is dat heidense goden, verdreven uit hun koninkrijk, volgens de overtuiging, de ruïnes van tempels bezochten, waar ze ooit de hoogste macht hadden.

Als reden voor de veroordeling van Babylon-Rome wordt "hoererij" genoemd, waaraan alle naties en koningen van de aarde deelnemen. Dit verwijst natuurlijk naar heidendom en afgoderij. Waarom wordt wijn van de hoererij "toornig" genoemd, hebben we hierboven al besproken. Deze eigenschap van "toorn" geeft aan dat de goddeloosheid van Rome een voorteken is van Gods felle toorn, Zijn oordeel. De handelaren die rijk zijn geworden van de luxe van Rome worden hier ook genoemd. Deze verbinding en consistentie - afgoderij en koopmanschap - wordt traditioneel ook overgenomen uit het Oude Testament. De profeet Jesaja bijvoorbeeld over de rijke heidense stad Tyrus zegt: „Na verloop van zeventig jaar zal Jahwe zich weer met Tyrus inlaten. Dan zal hij opnieuw haar hoerenloon verdienen en zich afgeven met alle koninkrijken op heel de aarde” (Jes. 23:17). Handelsactiviteiten leidden tot de verspreiding van Romeinse luxe, Romeinse gebruiken en Romeinse afgoderij. Te beginnen met het vierde vers klinkt een nieuwe lange toespraak van de engel. Eerst een oproep om Babylon te verlaten.

Citaat

4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden.

Christenen die God trouw zijn, wordt bevolen Rome te verlaten vóór de dag van zijn vernietiging, om niet met hem te vergaan. Deze oproep om uit te gaan klinkt door de hele Joodse geschiedenis heen, in veel profetieën. God roept zijn volk altijd om met de zonde te breken. Zo riep God Abraham op: "Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen" (Genesis 12: 1). Lot kreeg een soortgelijk bevel vóór de vernietiging van Sodom: „Maak dat je wegkomt, vlucht uit deze plaats, want Jahwe gaat de stad verwoesten" (Genesis 19: 12–14). En meermaals bij de profeten: Ga, red uw leven, vlucht uit Babel anders komt ge om door zijn schuld... Trek hiervandaan, mijn volk, red uw leven van Jahwe's brandende toorn" (Jer. 51: 6.45).

Deze oproep wordt herhaaldelijk herhaald in het Nieuwe Testament. Zo schrijft de apostel Paulus bijvoorbeeld aan de Korinthiërs: „Vormt geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft het licht uit te staan met de duisternis? Is er overeenstemming mogelijk tussen Christus en Belial? Wat heeft de gelovige gemeen met de ongelovige?" (2 Korintiërs 6: 14–15). Dit beroep vereist natuurlijk niet noodzakelijkerwijs een letterlijke uitgang op een bepaald moment. Het veronderstelt een 'spirituele uitgang' van wereldse ijdelheid, een onthechting van de imitatie van deze wereld. Het Nieuwe Testament noemt christenen met het woord 'heiligen'. Heilig - in het Grieks ágios. In 'volksetymologie' wordt dit woord afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord giios, γήϊος (aards) met het ontkennende voorvoegsel 'a', dat wil zeggen 'onaards', anders dan aards. De apostel Paulus roept: 'En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uwer geest' (Rom. 12: 2). Natuurlijk is het christendom voor de meerderheid niet een vertrek uit de wereld met zijn problemen, maar in zekere zin is het 'anders zijn' in de wereld, dat wil zeggen een 'ander' leven leiden binnen deze wereld.

Art-CrossBridgeToLifeEdit.0.jpg  

Brede en smalle weg (Matteüs 7:13:14).

SuperStock_1589-80696+(1).jpg

Hedendaagse afgoderij.

lar_babylon.jpg

Ruïnes van de stad Babylon en het verlaten paleis van Saddam Hoessein.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid