Spring naar bijdragen

Beledigen andere levensbeschouwingen/godsdiensten


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 65
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik ga even niet citeren maar ik wel wel even over het geheel van de discussie mijn zegje doen. Eerst en vooral vind ik dat Thorgrem het vrij goed doet, en ik heb hem in zijn werk als mod hier nie

@Dolce Vita, ik heb je reacties verborgen. - Zie reactie van @Flash Gordon - Argument by link is niet toegestaan - @Naeva vroeg hoe een uitschieter van je te verstaan. Geef dan daar kor

Je volhardt in je interpretatie, zie ik. Jammer, maar ik geloof niet dat ik nu iets kan zeggen wat beweging brengt. En nee, ik heb geen ander account.

Ook tussen christelijke stromingen zie je het gebeuren. Hoe vaak ik hier wel niet “valse leer” en “dwaalleer” voorbij heb zien komen. 

Het is zeer triest maar een aantal mensen schijnt het leuk danwel nodig te vinden.

Juist degenen die dat doen zullen niet daarop aanspreekbaar zijn.

Wat me daarnaast opvalt is dat degenen die dat doen over het algemeen zelf gevoelig zijn als hun persoonlijke geloof op die manier tegemoet getreden wordt.

Ik heb zo niet de oplossing.

Maar treurig blijft het wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is over het algemeen prima onderscheid te maken tussen een (tegen)mening en een belediging. Sommige vrijbuiters schijnen dat heel ingewikkeld te vinden, maar dat ligt meer aan hun zwakke geest dan aan de situatie zelf. Een mening geef je immers met argumenten, dus redenen waaróm je iets vindt, terwijl beledigingen vooral uit bespottingen en wellicht ook scheldwoorden bestaan.
Als je bijvoorbeeld zegt dat Mohammed een valse profeet is, omdat zijn leer strijdig is met het christelijk geloof en misschien ook omdat je zijn optreden niet profeetwaardig zou vinden, dan geef je een mening, of een visie weer. Maar als je bijvoorbeeld zegt dat Mohammed een geitencopuleerder is, dan scheld je hem gewoon voor iets onzinnigs uit en voeg je niets toe aan de discussie. Of je moet werkelijk menen dat hij het met geiten onderhield, maar dat moet je dan ook willen bewijzen en ook kunnen aantonen waarom dat relevant is voor het standpunt dat je wil onderbouwen. Wil je dat niet of kun je dat niet, dan is het een loze beschuldiging en dus een belediging.

Je zou het dus zo kunnen stellen: kan en wil iemand zijn uitspraak onderbouwen ofwel bewijzen en vormt de uitspraak grond voor een argument? Dan is het een eigen mening of visie. Maar kan of wil iemand zijn uitspraak niet onderbouwen ofwel bewijzen en is het dus een loze beschuldiging of uitroep? Dan is het (mogelijk) een belediging en kan men diegene daarop aanspreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beledigen van mensen lijkt me nooit goed, aan de andere kent kan iedereen zich door alles beledigd voelen. 

Ik merk dat ik weinig moeite heb met anti-paaps geraaskal, en anti-wetenschappelijke dommigheden. Maar het beledigend spreken over religies waar ik zelf geen aanhanger van ven stoort me meer. Het is vooral zo onbeschaafd

Dat gezegd, het is ook wel goed te bedenken dat fora zoals deze een gekkies-magneet zijn, terwijl de tijd dat hier grote aantallen min of meer normale jongeren kwamen al heel ver achter ons ligt.

Als je domheid, onbeschaafdheid en gekkiesgedrag te zeer afwijst hou je ern klein forum over. Ook niet erg, want wel leuke mensen, maar ja, weinig activiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een Christen die het geestelijk Leven van Christus hoog in het vaandel draagt, zou zich veel beter onthouden van kritiek op andere levensbeschouwingen. De fixatie van sommige christenen op het kwaad, het constant gericht zijn op het kwaad, wijst op angst voor de duivel in hun eigen ziel. Ze zijn niet vertrouwd met de hartstochten en het kwaad in de eigen ziel. Daarom moeten ze de duivel naar buiten projecteren en zien ze hem overal aan het werk. Omdat mensen de duisternis van hun eigen ziel niet kennen, en deze duisternis niet willen onderzoeken, hebben ze het voortdurend over de duivel, demonen, etcetera. Dit is echter geen heilzaam spreken. Wij kunnen het kwaad transcenderen door ons op God te richten.  Dan kunnen we zonder angst omgaan met het kwaad dat we in onszelf ontdekken en dat van buitenaf op ons afkomt. Wanneer wij het kwaad overstijgen door onze blik te richten op God en Zijn barmhartigheid, dan wordt het kwaad gerelativeerd. En dan mogen we steeds weer ervaren dat het kwaad verandert: in een aansporing om ons te laten vervullen met de goede Geest van God.

(in bovenstaande een parafrasering van Anselm Grün, Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen - wegen naar een verzoende samenleving)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:


Als je bijvoorbeeld zegt dat Mohammed een valse profeet is, omdat zijn leer strijdig is met het christelijk geloof en misschien ook omdat je zijn optreden niet profeetwaardig zou vinden, dan geef je een mening, of een visie weer.

Mohammed is  geen valse profeet. In het Christendom is Mohammed gewoon helemaal geen profeet. 

"Jezus laat ons in zijn boodschap over de liefde voor je vijand een belangrijke weg zien om het kwaad ten goede te keren en het kwaad te overwinnen.  Maar wat bedoelt Jezus met zijn gebod om je vijand lief te hebben? Hij wil daarmee niet te veel van ons vergen, maar een concrete weg laten zien om het kwaad dat ons in onze vijand tegemoetkomt, te overwinnen.

Vijandschap ontstaat altijd uit projectie.  Iemand is niet tevreden met zichzelf. Wat hij bij zichzelf afwijst, bestrijdt hij in jou. Jouw normale reactie is: "Het is onbeschoft hoe hij mij behandelt." En dan reageer jij met net zoveel haat. Je laat je door de ander de vijanschap opdringen.

Je vijand liefhebben betekent niet dat jij je vijand toestaat om al het kwaad te doen dat in hem zit.  Want dan zou het kwaad zich onbeperkt kunnen uitbreiden.  Integendeel, liefde voor je vijand betekent: de kringloop van het kwaad doorbreken door je vermeende vijand met andere ogen te bekijken. Je ziet in hem iemand die innerlijk gespleten is, iemand die liefde nodig heeft om heel en gaaf te worden, om zichzelf te kunnen aanvaarden.

Wanneer jij je vijand met andere ogen bekijkt, dan is hij niet meer jouw vijand maar eenvoudigweg iemand die behoefte heeft aan liefde, iemand die verlangt naar innerlijke rust, iemand die ernaar verlangt om door jou aanvaard te worden, hoewel hij zichzelf als onaanvaardbaar ervaart. Wanneer jij hem zo ziet, dan kun je hem anders behandelen.  Dan kun je in hem de drang om kwaad te stichten verbreken.

Het is de vraag hoe de liefde voor je vijand kan lukken. De evangelist Matteüs motiveert de liefde voor je vijand met het gedrag van God: wij moeten deel krijgen aan de volmaaktheid, aan de heelheid van God.  God laat "zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen" (Mat.5,45b). Voor God geldt onze indeling in goede en slechte mensen niet.  Hij bewijst alle mensen zijn weldaden, in het vertrouwen dat alle mensen de mogelijkheden in zich hebben om deze weldaden waar te nemen en zich dankbaar tot God te bekeren.

Alle mensen nemen de schoonheid van God waar in zijn schepping. Daarom bestaat voor ieder mens de mogelijkheid om te genieten van deze schoonheid en daarin Gods luister te zien. God heeft geduld met de mensen. Wanneer wij God navolgen in zijn geduld, wanneer wij net als Hij de zon van onze welwillendheid laten schijnen over goede en slechte mensen, dan kunnen ook wij meemaken dat de vijandschap verdwijnt en wij samen Gods majesteit bewonderen.

De evangelist Lucas heeft de woorden van Jezus anders geïnterpreteerd.  Voor hem manifesteert de liefde voor je vijand zich in drie gedragingen.

De eerste uitingsvorm is : "Wees goed voor wie jullie haten" (Luc.6, 27b). Door iets goeds te doen voor wie jou haat, kun je zijn haat langzaam laten verdwijnen. De apostel Paulus heeft deze passage nader verklaard met een citaat uit het boek Spreuken: "Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel u gloeiende kolen op zijn hoofd"(Rom. 12,20; het citaat verwijst naar Spr.25,21-22).

Met het beeld van de gloeiende kolen bedoelt het woord uit het boek Spreuken waarschijnlijk het volgende: wanneer je iets goeds doet voor je vijand, dan kan hij niet meer zo blijven denken als daarvoor.  De gloeiende kolen verbranden zijn manier van denken tot nu toe en dagen hem uit om op een andere manier te gaan denken.  Hij kan geen ijzige gedachten vol haatgevoelens meer koesteren, maar hij moet nu hartverwarmende gedachten ontwikkelen. Harverwarmende gedachten zijn gedachten van liefde. Door zo te handelen verander jij zijn gedachten en bevrijd je hem van zijn boosaardige gedachten.

De tweede uitingsvorm van de liefde voor je vijand is: "zegen wie jullie vervloeken"(Luc.6,28a). De zegen verandert jou zelf. Je blijft niet meer steken in de slachtofferrol. Je wordt actief en zendt naar hem die slechte dingen over jou zegt, goede energie, goede en welwillende gedachten, Gods zegen. Laat Gods zegen het kwaad in hem herscheppen en ervoor zorgen dat hij vrede vindt in ziczhzelf.

Maar de zegen herschept ook jezelf, hij verandert je eigen manier van kijken.  De ander is niet meer je vijand, maar iemand die is gezegend. Dan kun je hem anders bejegenen.

(.....)

De derde uitingsvorm: "Bid voor wie jullie slecht behandelen"(Luc.6,28b). Wanneer je bidt voor de ander die jou slecht behandelt, dan geef je hem over aan God. Laat God zijn beschermende hand boven hem houden. Laat God hem vervullen met zijn Geest, opdat de destructieve geest uit hem wordt verdreven. En het gebed voor de ander moet hem helpen om helemaal de persoon te worden die hij in Gods ogen is.

Het bidden voor de ander verandert eerst jezelf. Je ziet hem met andere ogen. In jou groeit de hoop dat hij in contact komt met zijn ware Zelf en dat op die manier het kwaad in hem verdwijnt.  Maar het bidden moet werkelijk een gebed voor de ander zijn. Soms zijn onze gebeden veeleer gebeden tegen de ander. We vragen in ons gebed of de ander eindelijk verstandig zal worden, of hij zal inzien dat wij gelijk hebben. Bidden wil zeggen: hem datgene toewensen waar zijn ziel naar verlangt, datgene wat hem werkelijk goeddoet.

Deze drie uitingsvormen van de liefde voor je vijand sluiten aan bij wat Paulus in één zin samenvat: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede" (Rom.12,21) "

 

Bron: Anselm Grün, Het kwaad overwinnen met liefde en vertrouwen - wegen naar een verzoende samenleving. p. 123-126

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Thorgrem:

Een feedbacktopic over het beledigen van andere levensbeschouwingen en/of godsdiensten. En hoe daarmee om te gaan op een forum als user en/of als mod.

Ik worstel als mod hier zelf een beetje mee (waar ligt de grens enz) en input vanuit de gebruikersgroep zal wenselijk zijn.

Ja, lastig soms. Over het algemeen zal ik niet snel mensen met andere godsdiensten/overtuigingen beledigen. Ook naar atheïsten voel ik die behoefte niet.

Maar dat is wat anders dan staan voor je overtuiging, en anderen bevragen waarom dat bij hen zo anders is.Tenslotte is het een discussie site waarin levensbeschouwing/ geloof ter sprake komt. Soms in het heetst van de "strijd'' maak ik fouten en speel wel op de persoon. Één en ander heeft ook te maken dat ik niet meer weet wie hier serieus en echt zijn mening naar voren brengt en wie trolt. Dit maakt mij argwanend en dat ondermijnt het vertrouwen.

Hoe ik iemand benader heeft nauwelijks met zijn overtuiging te maken; als het een fijne discussie is dan maakt het me niet uit; christen, atheïsten, agnosten, moslim. Ik heb van atheïsten maar ook van overtuigd christenen geleerd. Maar een discussie moet voor mij "fatsoenlijk" en oprecht zijn, anders haak ik snel af.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Thorgrem:

Een feedbacktopic over het beledigen van andere levensbeschouwingen en/of godsdiensten. En hoe daarmee om te gaan op een forum als user en/of als mod.

Ik worstel als mod hier zelf een beetje mee (waar ligt de grens enz) en input vanuit de gebruikersgroep zal wenselijk zijn.

Belediging volgens Van Dale: be·le·di·gen (beledigde, heeft beledigd) 1iemands eer en goede naam aantasten; krenken, kwetsen.
Uit deze omschrijving volgt dat het onmogeljk is om een levensbechouwing of religie te beledigen.
Soms zijn mensen op hun tenen getrap als anderen spotten met hun geloof.
Een bekend voorbeeld hiervan zijn de rellen die uitbraken na het publiceren van een cartoon door een Deense krant,

Vaak blijkt dan ook dat deze mensen boos zijn omdat er met hun religie gespot wordt. Maar een religie bespotten is iets anders dan iemand persoonlijk beledigen.
Dat laatste zou in ieder geval niet moeten worden geaccepteerd; het eerste tot op zekere hoogte wel.
Er is geen scherpe lijn te trekken voor een moderator; er spelen zaken mee als "kennen ze elkaar, wat is de toon van het debat, spelen er persoonlijke rancunes" .

Het gevoel van de schrijver en de lezer kan ook heel anders zijn.
Zo kan een schrijver in alle ernst beweren dat Maria nooit maagd kan zijn geweest, terwijl een katholiek dat als beledigend kan ervaren. In dat geval zou ik niet optreden aangezien nergens uit blijkt dat de schrijver de bedoeling had om te beledigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Thorgrem unlocked this discussie

We kunnen een praktijk onderzoek doen. Belediging is namelijk nogal vaag. Bepaalde vormen van onbeschaafd gedrag zijn namelijk heel makkelijk te herkennen (niet per definitie beledigend), bepaalde vormen van belediging kunnen nog steeds de waarheid of satire zijn....

Zal ik een aantal statements posten waar we het dan over gaan hebben (ah toe.....)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben een voorstander van vrije meningsuiting... ja, ook als dat belediging inhoudt. Maar dat wil niet zeggen dat ik het positief vindt, de mens zou zelf de zelfbeheersing moeten bezitten om met een ander respectvol om te gaan... Ik herinner me gelezen te hebben dat in een vrijmetselaarsloge over twee dingen niet gediscuteerd mocht worden: politiek en religie... En als ik zo het Internet bekijk dan snap ik helemaal waarom... Wat kunnen we boers reageren op mensen die er een andere mening op na houden dan de onze, ik meen wel dat dit met de jaren is verergerd maar over politie en religie lijkt vaak een normale communicatie niet mogelijk.

Beledigen of bot reageren is vaak ook nefast voor de discussie omdat je de ander in een defensie hoek duwt, waardoor hij niet langer openstaat vaak voor rede. Maar ik wil hier wel benadrukken dat men ook niet te teer moet zijn en te lange tenen moet hebben, want je hebt mensen die in alles die afwijkt van hun dogma of mening een belediging zien.

Daarom wil ik wel eens zeggen dat ik vind dat de Katholieken op dit forum op een vrij deftige manier communiceren, ondanks dat ze vaak in het verdomhoekje worden geplaatst... Respect daarvoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Hallo,

 

ik vind het jammer dat het topic sabbat is gesloten, voorlopig althans. Want als er ergens een levensbeschouwing wordt gedemoniseerd dan was het daar wel. Namelijk de JG. Die worden als niet christelijk neergezet, en vergeleken met moslims (kun je ook als compliment opvatten, is niet meteen demoniseren uiteraard). Hitler wordt erbij gehaald. Echt, als je christen was zou je je toch schamen voor wat daar over en weer gegooid wordt. 

En waarom? Omdat JG ergens anders over denken. Maar geldt dit niet voor alle christelijke partijen en kerken? Anders zou men niet splitsen in allerlei kerkjes. Dus waarom zo fanatiek tegen JG van leer trekken? Wat is de reden daarachter? De protestanten vallen over de RK en vinden die onchristelijk, en samen vallen ze over de JG. Ik zou zeggen kijk naar de gelijkenissen. Iedereen meent dat Jezus gekomen is tot redding der mensheid. Vindt elkaar daarin, lijkt me veel zinvoller. 

Met "vrienden" zoals jullie onderling zijn heb je geen vijanden meer nodig. 

Misschien is dit offtopic, maar dat hoor ik dan wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Foppe1986:

Hallo,

 

ik vind het jammer dat het topic sabbat is gesloten, voorlopig althans.

Ik ook. Alhoewel het toch nergens heen gaat.

Citaat

 

Want als er ergens een levensbeschouwing wordt gedemoniseerd dan was het daar wel. Namelijk de JG. Die worden als niet christelijk neergezet, en vergeleken met moslims (kun je ook als compliment opvatten, is niet meteen demoniseren uiteraard). Hitler wordt erbij gehaald. Echt, als je christen was zou je je toch schamen voor wat daar over en weer gegooid wordt. 

Volgens de FAQ zijn WTG aanhangers ook geen christenen. Zo droog en simpel is het. En ja, er zijn gelijkenissen met de islam, meer daarover in een nieuw topic zodra ik dingen opgesplitst heb. Maar het staat er nu ook al. Hitler wordt erbij gehaald als reactie op "Schei toch uit. Katholicisme wijkt af. Beeldingverering, rozekrans bidden, Mariaverering, voorgeborchte, kruistochten, brandstapels... Moet ik nog even doorgaan.... Allemaal zaken die nergens in de bijbel voorkomen." Vervolgens komt daar een reactie op waarop iets (een stuk wat met feitelijke geschiedenis te onderbouwen is overigens) van het wordt WTG aangehaald wat ook niet in de bijbel voorkomt. Ik snap serieus niet waarom je moeite hebt met het chronologisch even teruglezen.

Daarnaast, als je dag in dag uit loopt de polariseren en parasiteren op andere religies dan kan je eens de bal terug verwachten. Als je niet kan incasseren moet je niet uitdelen. Zo simpel is het.

En ja, ik vind het spijtig dat extremisten op dit forum komen om enkel te zenden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Thorgrem:

Volgens de FAQ zijn WTG aanhangers ook geen christenen.

Ik heb het eens gelezen en ik lees dat men perse de geloofsbelijdenis van nicea moet belijden. Maar dat je dan pas christen bent lees ik nergens. Ook lees ik nergens een typering van een echte christen.

Het is gewoon vreemd dat jullie uitgaan van Nicea, aangezien dan de eerste gelovigen ook geen christenen waren. 

6 uur geleden zei Thorgrem:

En ja, er zijn gelijkenissen met de islam, meer daarover in een nieuw topic zodra ik dingen opgesplitst heb.

De moslims delen ook bepaalde zaken met joden, en daarmee ook weer zaken met christenen. Maar hier wordt niet op gewezen, wel dat JG gelijkenissen hebben met islam. Hulde voor de objectiviteit :$

Tevens heeft JG wel gelijk dat de drie-eenheid niet in de bijbel staat. Behalve dan in Johannes, maar dat is er pas later bijgeschreven. Feitelijk zijn JG daarin bijbelgetrouwer dan de mensen van Nicea.

6 uur geleden zei Thorgrem:

Hitler wordt erbij gehaald als reactie op "Schei toch uit. Katholicisme wijkt af. Beeldingverering, rozekrans bidden, Mariaverering, voorgeborchte, kruistochten, brandstapels... Moet ik nog even doorgaan.... Allemaal zaken die nergens in de bijbel voorkomen." Vervolgens komt daar een reactie op waarop iets (een stuk wat met feitelijke geschiedenis te onderbouwen is overigens) van het wordt WTG aangehaald wat ook niet in de bijbel voorkomt. Ik snap serieus niet waarom je moeite hebt met het chronologisch even teruglezen.

En dat wordt van beeldenverering en dergelijke volgt weer op het idee dat JG geen christenen zouden zijn. Over chronologisch teruglezen gesproken. 

Plus dat de JG hun gebouwen erg snel werden verboden door Hitler, https://www.google.nl/search?source=hp&ei=XoEHWvupLITYgAbV3p3oBA&q=jehovah+getuigen+verboden+door+hitler&oq=jehovah+getuigen+verboden+door+hitler&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.8337.19158.0.19366.25.25.0.0.0.0.113.2043.23j2.25.0....0...1.1.64.psy-ab..0.24.1960...0j0i131k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i22i29i30k1j33i21k1.0.Oz8ajE6HQ3A 

daarom alleen als is het idee dat zij met Hitler samen deden totaal ongegrond. En ik vind persoonlijk dat een mod daar tegen op MOET treden. Ook al zijn de JG jouw vrienden niet. Enige objectiviteit is wel gepast in deze. Ook al zouden leiders het wel met Hitler eens zijn dan nog werd de jg in totaal verboden. 

Het is misschien een feit dat ook leiders van de Roomse Kerk met Hitler meededen, maar daarom veroordeel je de RKK toch niet? En Luther was een antisemiet, maar daarom veroordelen we de protestanten niet. Dus waarom dan wel zo doen tegenover de JG? Kan iemand mij dat uitleggen?

Heb overigens een post van Flash Gordon gerapporteerd. Normaal ben ik hier niet zo van, maar hij is wel iemand die alles over een kam scheerde en schreef "jg doen dit, jg doen dat" en dan allemaal slechte dingen. Zoals bedreigen, bedriegen etc... En dat hoort niet zo. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Foppe1986,

Met je eens dat iemand een christen noemen wanneer hij /zij de geloofsbelijdenis van nicea moet belijden een beetje kort door de bocht is.  Zelf was ik lid van een VEG gemeente en de meesten zullen die gemeenschap als christelijk zien - niet dat me dat boeit'- Maar ze hebben geen vaste geloofsbelijdenis ook al zullen veel leden die onderstrepen. Jezus is Heer...http://veg.be/geloofsbelijdenis

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Foppe1986:

Ik heb het eens gelezen en ik lees dat men perse de geloofsbelijdenis van nicea moet belijden. Maar dat je dan pas christen bent lees ik nergens. Ook lees ik nergens een typering van een echte christen.

Het is gewoon een afspraak op dit forum. Niet door mij ingesteld overigens, jaren voordat ik mod was al. Het is binnen het christendom ook een vrij geaccepteerde scheidingslijn tussen wat christen is en wat niet.

 

8 uur geleden zei Foppe1986:

Het is gewoon vreemd dat jullie uitgaan van Nicea, aangezien dan de eerste gelovigen ook geen christenen waren. 

Logica van lik mijn vestje. Het toont eigenlijk enkel aan dat je geen verstand hebt van het christendom.

 

8 uur geleden zei Foppe1986:

De moslims delen ook bepaalde zaken met joden, en daarmee ook weer zaken met christenen. Maar hier wordt niet op gewezen, wel dat JG gelijkenissen hebben met islam. Hulde voor de objectiviteit :$

Dus omdat A en B overeenkomsten hebben en die overeenkomst niet hebben met C moet je alle letters van het alfabet die dezelfde overeenkomst met C ook niet hebben ook benoemen? En dat in elk gesprek? Dat zou elke discussie bij voorbaat al onmogelijk maken.

 

8 uur geleden zei Foppe1986:

Tevens heeft JG wel gelijk dat de drie-eenheid niet in de bijbel staat. Behalve dan in Johannes, maar dat is er pas later bijgeschreven. Feitelijk zijn JG daarin bijbelgetrouwer dan de mensen van Nicea.

Maar dat zet dus niets over het wel of niet christen zijn.

 

 

8 uur geleden zei Foppe1986:

En dat wordt van beeldenverering en dergelijke volgt weer op het idee dat JG geen christenen zouden zijn. Over chronologisch teruglezen gesproken. 

Plus dat de JG hun gebouwen erg snel werden verboden door Hitler, https://www.google.nl/search?source=hp&ei=XoEHWvupLITYgAbV3p3oBA&q=jehovah+getuigen+verboden+door+hitler&oq=jehovah+getuigen+verboden+door+hitler&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.8337.19158.0.19366.25.25.0.0.0.0.113.2043.23j2.25.0....0...1.1.64.psy-ab..0.24.1960...0j0i131k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i22i29i30k1j33i21k1.0.Oz8ajE6HQ3A 

daarom alleen als is het idee dat zij met Hitler samen deden totaal ongegrond.

En waar kwam dat weer als reactie op? En ook hier volgt weer een stukje lik mijn vestje logica. Dus omdat het WTG erg snel werdt dwarsgezeten door Hitler is de brief vanuit het WTG nooit gestuurd? Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Je hebt ook geen weet van de geschiedenis van voor de 2e wereldoorlog tussen het WTG en het nazisme.

 

 

8 uur geleden zei Foppe1986:

En ik vind persoonlijk dat een mod daar tegen op MOET treden.

 

Meld je aan zou ik zeggen. info@credible.nl Dan laat ik aan de rest over om daarop te reageren.

8 uur geleden zei Foppe1986:

Ook al zijn de JG jouw vrienden niet. Enige objectiviteit is wel gepast in deze. Ook al zouden leiders het wel met Hitler eens zijn dan nog werd de jg in totaal verboden. 

Het is misschien een feit dat ook leiders van de Roomse Kerk met Hitler meededen, maar daarom veroordeel je de RKK toch niet? En Luther was een antisemiet, maar daarom veroordelen we de protestanten niet. Dus waarom dan wel zo doen tegenover de JG? Kan iemand mij dat uitleggen?

Ik veroordeel niemand. En degene die de vergelijking plaatsten veroordeelden daar ook niemand mee. Het werd slechts als feitelijk gegeven geplaatst en ook nog als reactie op allemaal zaken die rondgeslingerd werden die ook niets met het topic te maken hadden. Dat een ander vervolgens kortsluiting krijgt omdat hij die feiten niet wenst te erkennen is vervelend, maar dat veranderd de droge geschiedenis niet.

 

Ik heb eigenlijk zeer sterk de indruk dat je hier gewoon aan het trollen bent. Je hebt aantoonbaar geen verstand van het christendom, van de geschiedenis en wat het christendom definieert aldus christenen en tevens heb je geen idee van de vooroorlogse geschiedenis. En toch denk je hier stellig uitspraken te kunnen doen. Ik ben absoluut niet gediend van getrol, en zeker niet in een feedbacktipic.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thorgrem:

Het is gewoon een afspraak op dit forum. Niet door mij ingesteld overigens, jaren voordat ik mod was al. Het is binnen het christendom ook een vrij geaccepteerde scheidingslijn tussen wat christen is en wat niet.

Citaat

Credible

Wat is Credible?

Credible is een christelijk jongerenforum. Hier kun je discussiëren over het christelijk geloof, actuele onderwerpen en wat daar allemaal mee te maken heeft, maar ook even lekker relaxen in de Koffiebar. Credible wordt gerund door actieve christelijke jongeren. Doordat zij elk een andere kerkelijke achtergrond hebben, is Credible niet opgezet vanuit een bepaalde stroming. Er zijn twee dingen heel belangrijk op Credible: respect en veiligheid. Bijna 24 uur per dag wordt het forum in de gaten gehouden door de Credible-crew, die waar nodig van zich laat horen. Zo kun je er dus vanuit gaan dat jouw bijdrage hier veilig is!

Wat zijn de doelstellingen van Credible?

Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen. Credible heeft als basis het christelijk geloof, zoals dat kernachtig wordt beschreven in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel:

Ik snap je Athanius tegen de wereld houding, maar aan de hand van bovenstaande formulering lijkt het mij zaak om dan niet alleen tegen J.G. op te treden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik snap je Athanius tegen de wereld houding, maar aan de hand van bovenstaande formulering lijkt het mij zaak om dan niet alleen tegen J.G. op te treden.

Ik treed ook niet actief op over het algemeen, slechts zelden als het echt de spuigaten uitloopt. Optreden doet de discussie vaak geen goed gezien het vaak vanzelf wel wegzakt. Maar je hebt gelijk, het zou veel makkelijker zijn als er een nog duidelijker onderscheid is tussen enerzijds het geloofs gedeelte en anderzijds het levensbeschouwings gedeelte. Waarbij je bij het eerste gedeelte pas kan posten als je akkoord gaat met de belijdenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Thorgrem:

Ik treed ook niet actief op over het algemeen, slechts zelden als het echt de spuigaten uitloopt. Optreden doet de discussie vaak geen goed gezien het vaak vanzelf wel wegzakt. Maar je hebt gelijk, het zou veel makkelijker zijn als er een nog duidelijker onderscheid is tussen enerzijds het geloofs gedeelte en anderzijds het levensbeschouwings gedeelte. Waarbij je bij het eerste gedeelte pas kan posten als je akkoord gaat met de belijdenis.

Ik denk niet dat dat werkt maar ik kan me voorstellen dat als je in je eentje moet modereren dat je denkt alle beetjes helpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei dingo:

Ik denk niet dat dat werkt maar ik kan me voorstellen dat als je in je eentje moet modereren dat je denkt alle beetjes helpen.

Hebben de andere mods zich helemaal terug getrokken? Er staan er 4 genoteerd, en ik begrijp dat je even terug trekken soms nodig is, maar het lijkt of je de kar alleen trekt Thorgrem. Krijg je feedback van hen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik snap je Athanius tegen de wereld houding, maar aan de hand van bovenstaande formulering lijkt het mij zaak om dan niet alleen tegen J.G. op te treden.

Maar besef dan wel alsjeblieft dat Nicaëa niet over de Drievuldigheid gaat, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht. Wat in Nicaëa werd vastgelegd is dat de Vader en de Zoon van dezelfde substantie zijn, wat dit ook moge betekenen. Het concilie van Constantinopel bevestigde Nicaëa nadat die middels voorgaande concilies (Antiochië, Sardes en Milaan) officieel was verworpen. Het is dus niet allemaal zo simpel en duidelijk als we misschien graag zouden willen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Maar besef dan wel alsjeblieft dat Nicaëa niet over de Drievuldigheid gaat, in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht. Wat in Nicaëa werd vastgelegd is dat de Vader en de Zoon van dezelfde substantie zijn, wat dit ook moge betekenen. Het concilie van Constantinopel bevestigde Nicaëa nadat die middels voorgaande concilies (Antiochië, Sardes en Milaan) officieel was verworpen. Het is dus niet allemaal zo simpel en duidelijk als we misschien graag zouden willen. 

Ik weet er zoveel van dat Nicea vooral gericht was tegen het arianisme. Deze leer werd ketters verklaard maar is niet uitgestorven. Met name de J.G. en de mormonen hebben vele elementen van deze leer verwerkt in hun doctrine. Later tijdens Constantinopel werd de triniteitsleer uitgewerkt en in een dogma gepresenteerd.

2 uur geleden zei Willempie:

Wat in Nicaëa werd vastgelegd is dat de Vader en de Zoon van dezelfde substantie zijn, wat dit ook moge betekenen.

En weer verworpen/geherdefinieerd op Constantinopel: Jezus is niet van dezelfde substantie als God, maar is God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De discussie jaren geleden op dit forum ging niet over concilies, maar om het credo dat we tegenwoordig kennen als het credo van Nicea, een historisch foutieve benaming. Het was geen discussie over wie wat mocht schrijven of geloven op één ding na: op dit forum is sindsdien de term “christelijk” gekoppeld aan dat credo.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid