Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 590
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer a

Het is inmiddels duidelijk dat de 7e dag/sabbat/zaterdag heilig is voor Bernard. En een ieder die daar niet in mee wil gaan moet het ontgelden. Simpelweg elkaar de ruimte gunnen om zelf de rustdag te

Mag ik aangeven wat Joseph Prince aanhaalt? Handelingen 13:38-39 SVV 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, w

1 minuut geleden zei Thinkfree:

Graag meningen van medechristenen over de zevende dag.

Is het nou zondag, zaterdag of helemaal niet ?

Als christen zie ik de sabbat als iets voor joden. Of ze dat op zaterdag, zondag of welke dag van de week dan ook houden moeten ze zelf weten. Als christen heb ik de zondag als rustdag. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Thorgrem:

Als christen zie ik de sabbat als iets voor joden. Of ze dat op zaterdag, zondag of welke dag van de week dan ook houden moeten ze zelf weten. Als christen heb ik de zondag als rustdag. 

Ok duidelijk toch spreken de 10 geboden duidelijk van de 7de dag 

Kunt u mij uitleggen op bijbelse gronden waarom de zondag ?

Tis namelijk het enigste gebod die nog een ? Bij mij oproept.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus spreekt over 2 geboden. En waarom de zondag mijn rustdag is? Van oudsher, al de eerste generatie christenen kwamen op zondag bij elkaar voor de maaltijd en 2000 jaar later doen we dat, in iets andere vorm, nog steeds. Op een zondag is Jezus opgestaan. 

 

Maar als jij een andere dag dan de zondag als rustdag wilt ga gerust je gang. Ik kan me daar volstrekt niet druk over maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Thorgrem:

Jezus spreekt over 2 geboden

God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf dit is een samenvatting van de 10 geboden.

God liefhebben zijn de eerste 4 inclusief de zevende dag

De naaste liefhebben zijn de laatste 6 geboden.

Daarnaast is het pas verandert in 321 na Christus door Constantinopel

De hele vroege kerk hield de 7de dag

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De sabbat is voor de jood die nog niet tot Christus is gekomen.  De sabbat is opgedragen, via de middelaar Mozes, aan het Godsvolk van het eerste verbond.

Onder het Nieuwe Verbond zijn de geboden niet afgeschaft, maar is de inhoud van de sabbat voor het Nieuwe Godsvolk, via de Middelaar Jezus Christus, gewijzigd. Jezus Christus is namelijk zoals beschreven in Matteüs 12:8 Heer van de Sabbat. Er is maar een ding belangrijk voor de mens op aarde en dat is  zijn bekering tot en in de Verrezen Heer Jezus de Christus.  Hij die het Eeuwig Licht is. En dat vieren christenen op de eerste dag van de nieuwe week.

 

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Gaat mij ook niet zozeer om het de joodse sabbat maar om de zevende dag zoals gods woord zegt

De joden gedenken het. De christenen leven er al 2000 jaar in (alle dagen van de week).  Het Lichaam van Christus is het nieuwe Sion. De joden wachten er nog op.

Wij houden van onze oudste broer die ons haat, maar is geen enkele reden voor jodenvergoding. Wij nemen nou eenmaal op dit moment een andere positie in dan de joden.  Ook zij zullen tot geloof in Jezus Christus moeten komen. Zo liggen de zaken. En niet andersom. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://bijbelenzo.wordpress.com/2012/10/11/zeven-feiten-over-de-zevende-dag/

Zeer interessant om te lezen 

Momenteel hou ik de zondag maar stuit elke keer tegen die zevende dag aan

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe Aarde die ik ga maken, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. en het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere.(Jes 66:22,23)

Zie de zeven feiten in de link

Nog meer meningen hierover ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Thinkfree:

Wat de bijbel beweert voelt goed... de lokale gemeenschap houdt het op zondag 

Het is die zevende dag zelfs in de nieuwe wereld zal die blijven bestaan

Je bent een christen waarom zou je ? Christendom heeft een hele eigen cultuur en doen van zaken als je je sjabbat gaat veranderen distantieer je jezelf alleen maar

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Wat de bijbel beweert voelt goed... de lokale gemeenschap houdt het op zondag 

Het is die zevende dag zelfs in de nieuwe wereld zal die blijven bestaan

 

Maak er geen dogma van. Je zult zien dat het allemaal later weer verandert als je blijft groeien in Christus.   Maak er ook geen strijd van, zou ik zeggen, maar tel je zegeningen. In het Westen hebben de meeste mensen allebei de dagen vrijaf.  De onzinnige strijd van christenen onder christenen, ervaar ik in elk geval zelf als een grote Gruwel. En soms denk ik wel eens "pas nou maar op, want als jullie zo doorgaan met je "sabbat"strijd, neemt God straks beide dagen nog van je weg,

Link naar bericht
Deel via andere websites

De tien geboden zijn in principe niet meer geldig voor Christenen. De mozaïsche wet is vervangen door de wet van Christus, een wet geschreven op harten en niet meer op steen. De wet van Christus herhaalt de meeste van de tien geboden en scherpt die zelfs aan. Maar niet de Sabbath. Christenen zijn een grotere rust in gegaan. Dus een Christen behoeft niet meer de sabbath te onderhouden. 

De zondag is ingesteld door keizer Constatijn. Constatijn was de eerste 'Christelijke' keizer. Eigenlijk was hij meer een zonneaanbidder, dus stelde hij de Sabbath in op de dag ter ere van de zon. Pas op zijn sterfbed is hij 'bekeerd' tot het Christendom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

De zondag is ingesteld door keizer Constatijn.

Al lang voor deze keizer was de zondag al de rustdag voor christenen, dat is je al vele malen klip en klaar uitgelegd. Waarom blijf je volharden in deze leugen?

16 minuten geleden zei Flash Gordon:

Historische kennis is ook maar lastig

Ik wordt er een beetje* moe van, mensen die keer op keer terugvallen in boute uitspraken die al keer op keer ontkracht zijn. Alsof er sprake is van religieuze en historische alzheimer binnen bepaalde groepen geloofsfanaten. 

*zwak uitgedrukt

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zoals al duidelijk door de katholieken hier gesteld: de zondag was nooit ter vervanging van de Sabbath. De zondag werd gekozen door de opstanding op zondag. Hier de uitleg uit Sacrosanctum concillium: "Het paasmysterie wordt door de Kerk, krachtens apostolische overleveringen die teruggaat tot de eigen dag van de verrijzenis van Christus, telkens gevierd op de achtste dag, die terecht dag des Heren of "zondag" wordt genoemd. Op die dag moeten de christenen immers samenkomen om het woord van God te aanhoren en aan de eucharistie deel te nemen en zo het lijden, de verrijzenis en de heerlijkheid van de Heer Jezus te gedenken en dank te brengen aan God die hen, "door de opstanding van Jezus Christus uit de dood heeft verwekt tot een nieuw leven van hoop" (1 Pe 1,3). De zondag is derhalve de oudste en eerste feestdag, die aan de vroomheid van de gelovigen met zoveel nadruk moet worden voorgehouden, dat het ook een dag wordt van vreugde en vrij zijn van arbeid. Andere feesten mogen, tenzij zij werkelijk van de grootste betekenis zijn, niet de voorrang krijgen boven deze dag, die immers de grondslag en de kern is van heel het liturgisch jaar"

Plinius heeft het erover in zijn brief aan de stadhouder dat de christenen op die dag twee keer bij elkaar kwamen, ook Justinus Martyr heeft het erover, etc etc etc... Ook onrechtstreeks komt het voor in de Bijbel zoals Han 20,7-12; Joh 20,26...

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

De tien geboden zijn in principe niet meer geldig voor Christenen

Mattheüs 22:40
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Dus alle 10 geboden

Titus 1:14
En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.

En niet al die andere wetjes van de joden alleen de zevende Dag staat zwart op wit in gods geboden.

Johannes 15:10
Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

1 Korinthiërs 7:19
De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.

Mattheüs 19:17
En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

Johannes 14:15
Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden

Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

1 Johannes 2:3
En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

1 Johannes 2:4
Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

1 Johannes 5:2
Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

1 Johannes 5:3
Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

Openbaring 14:12
Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

Openbaring 22:14
Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

2 Johannes 1:6
En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.

Johannes 10:30/38

30 Ik en de Vader zijn een

38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.

Functies van de wet.

1.Door de werking van de Heilige Geest kunnen de tien geboden gebruikt worden om ons onze eigen zonden en zondigheid te laten inzien. Het doel van God hiermee is dat wij onze zonden gaan belijden voor God en dat we onze zaligheid buiten onszelf gaan zoeken in Jezus Christus.

2. De tweede functie van de wet in het geloofsleven is dat de tien geboden dienen als leefregel voor Christenen, omdat het de wil van God is dat wij mensen daarnaar leven en die houden in liefde en uit dankbaarheid tot God.

Dus niet om de hemel te verdienen maar uit liefde voor jezus/god omdat wij die al hebben in hem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Thinkfree:

Als dat zo is, is de zondag niet heilig.

Wordt wel beweerd door vele

Waarom denk je dat de Sabbath niet meer werd onderhouden door Christenen? Omdat het  niet meer in de Wet van Christus vereist was. In de bijbel staat nergens echt vermeld dat de zondag heilig was. Kom wegens tijdgebrek later er op terug.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei MysticNetherlands:

Dank je. Het staat er niet helemaal maar je conclusie is niet geheel onlogisch. Ik vind t maar moelijk te geloven. Dus geloof ik t maar niet.

Wat vind je daar moeilijk aan? 

Gewoon belangstelling hoor. :)

 

(Ik wilde dit in een nieuw topic zetten maar krijg de quote niet gekopieerd met mijn iPad?)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid