Spring naar bijdragen

Bijbelse getallen zoals 40.


Aanbevolen berichten

Het falen van een strikte chronologie- algemeen

1. De Bijbelse getallen zijn afrondingen

Dat Bijbelse getallen die een overzicht geven afrondingen zijn, blijkt uit het feit dat het altijd tientallen zijn. Zo zou het nageslacht van Abraham 400 jaar verdrukt worden, was Israël 430 jaar in Kanaän en Egypte, zwierf men 40 jaar door de woestijn, was er 480 jaar van de uittocht tot de tempelbouw, regeerden de koningen 390 jaar en duurde de ballingschap 70 jaar. Nu we verschillende data kunnen plaatsen blijkt dat deze getallen afrondingen zijn.

2. Het getal 40 in de Bijbel

Dat het getal veertig niet letterlijk veertig betekent, heb ik al besproken in een ander topic. Hier haal ik nog even de lijst aan van 40 jaren:

Mozes aan het hof

Mozes in Midjan

Israël in de woestijn

Othniël

Ehud 2 x 40

Debora

Gideon

Eli

Saul

David

Salomo

Asa

Hieruit blijkt dat ‘40’ hier ‘generatie’ betekent. Othniël richtte 1 generatie, Ehud werd oud een richtte er 2. Een argument dat ‘40’ ‘generatie’ betekent is dat in de Bijbel staat dat Israël één generatie in de woestijn zou blijven (Num. 14:23). Ook staat er dat Israël 40 jaar in de woestijn verbleef (Num. 13:33). Er staat dus eigenlijk hetzelfde. Het idee dat Israël letterlijk 40 jaar in de woestijn zou zijn is niet logisch. Al in het tweede jaar waren ze in Kades, dat vlak bij Kanaän ligt. In Numeri 33 zien we dat Kades ongeveer in het midden ligt. Ervan uitgaande dat Israël minder oases nodig had na Kades, aangezien je in de woestijn meer dorst krijgt, is er toch geen mogelijkheid dat Israël 40 jaar in de woestijn heeft rondgezworven.

Ook bij Mozes zijn er kritische kanttekeningen. Zo staat er dat hij toen hij drie was hij naar het hof ging. Hij was veertig jaar aan het hof, veertig jaar in Midjan, laten we zeggen een jaar bij de farao met de plagen en daarna 40 jaar in de woestijn. Hij zou dan ongeveer 124 moeten zijn geworden, maar in Deut. 34:7 staat dat hij 120 jaar is geworden.

Schreef Student

Bijbelse getallen met name 40

inderdaad komt het veelvuldig in de schrift voor, men kan en mag van mij denken dat het alleen symbolisch is..of ook letterlijk en in andere gevallen symbolisch zijn..

Of alleen altijd letterlijk zijn..

In de bijbel hebben getallen vaak een betekenis.

Om bij het laatste 40 jaar of een afgeleide daarvan 40 dagen bv. te beginnen, vaak gaat het om een beproeving van God uit.

(1) 40 dagen regen met de vloed

(2) Nineve kreeg veertig dagen om berouw te tonen

(3) Mozes verbleef 40 dagen op de berg

(4) 40 jaar na de uittocht in de woestijn

(5) jaar Eli

(6) 40 jaar profeteren van Jeremia

(7) 40 jaar ballingschap van Egypte

(8) 40 jaar vasten van Jezus in de woestijn

niet zo duidelijk een beproeving

(1) 40 jaar Mozes in Midjan

(2) Verspieders moesten van Mozes het land 40 dagen verkennen

(3) Saul 40 jaar regering.

(4) David 40 jaar regering.

(5) Salomo 40 jaar regering.

(6) Asa 40 jaar regering... Asa 40 jaar..... het past wel in het raamwerk van de 390 jaar koningen, en daardoor indirect ook bij Salomo, ook in verband met de 480 jaren na de uitocht .

Op dit punt kom ik nog terug

allemaal draait het in mindere of meerdere om beproeving van geloof of straf

Volgens mij gaat het van God uit, die heeft het zo besloten

Dat er met 40 JAAR bedoelt wordt een persoon of generatie die lang aan de macht was lijkt plausibel, maar het wordt toch niet echt ergens in of buiten de schrift bevestigd dat het juist die betekenis heeft.

Daarom vind ik dat ik het niet in aanmerking op de chronologie kan laten konen en met letterlijk 40 JAAR wordt er ook weleens een sleuteljaar gekruist. De balling schap van Egypte 40 jaar past ook goed in het Bijbelse raamwerk van de 70 jarige ballingschap.

Wellicht kom ik nog met meer voorbeelden, wat mij betreft kunnen we voorlopig bij de 40 jaar stilstaan.

Ook bij Mozes zijn er kritische kanttekeningen. Zo staat er dat hij toen hij drie was hij naar het hof ging. Hij was veertig jaar aan het hof, veertig jaar in Midjan, laten we zeggen een jaar bij de farao met de plagen en daarna 40 jaar in de woestijn. Hij zou dan ongeveer 124 moeten zijn geworden, maar in Deut. 34:7 staat dat hij 120 jaar is geworden.

Exodus 2

1 Ondertussen ging een zekere man uit het huis van Levi ertoe over een dochter van Le̱vi te nemen. 2 En de vrouw werd zwanger en baarde vervolgens een zoon. Toen zij zag hoe mooi hij was, hield zij hem drie maanmaanden lang verborgen.

ik lees echt 3 maanden maar ik hoor het als het anders is.

In de Bijbel staat dat Israël één generatie in de woestijn zou blijven (Num. 14:23).

Nummeri 14

23 zullen nimmer het land zien dat ik hun vaderen onder ede beloofd heb, ja, allen die mij met minachting bejegenen, zullen het niet zien. 24 Wat mijn knecht Kaleb betreft, omdat gebleken is dat hij een andere geest bezit en hij mij volkomen is blijven navolgen, zal ik hem stellig in het land brengen waar hij heen geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.

De generatie van ongelovigen, ook verspieders was na 40 jaar dood, op een na die wel geloof stelde.

Hier zijn we voorlopig niet mee klaar. het lijkt mij goed om voorlopig bij dit onderwerp te blijven

Over de geografie in de woestein kan ik nog geen antwoord geven, ik onderzoek veel dingen, daar ben ik nu nog niet aan toe, maar het kan komen

wordt vervolgd

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 224
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@Antoon

Je zegt: De generatie van ongelovigen, ook de verspieders was na 40 jaar dood, op EEN na die wel geloof stelde.

Dat is niet juist, want het waren er twee, namelijk Kaleb en Jozua.

Numeri 14:30 "Zo gij in dat land komt, over hetwelk Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik u daarin zou doen wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en..... Jozua, de zoon van Nun".

Deut. 1:38 "Jozua, de zoon van Nun, die voor uw aangezicht staat, die zal daarin komen; sterk denzelven, want hij zal het Israel doen erven".

Deut. 31: ".....Jozua zal voor uw aangezicht overgaan, gelijk als de HEERE gesproken heeft".

vers 7: "En Mozes riep Jozua, en zeide tot hem voor de ogen van gans Israel: Wees sterk en heb goeden moed, want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft, hun te zullen geven; en gij zult het hun doen ervan".

"Jozua de zoon van Nun" . de Nun heeft de getalswaarde 50 en Nun betekent Vis.

Na 40 jaar wachten in de woestijn , komt de 50. Het is onder leiding van Jozua [ in het Grieks Jezus], de Zoon van Nun, dat het volk van God, het beloofde land intrekt.

Overigens heeft de letter Mem de getalswaarde 40, en spreekt over woestijn, woestijnreis en over wachttijd.

Manna en water beginnen in het Hebreeuws trouwens ook met de letter Mem - 40.

Er is dus veel meer te zeggen over het getal 40.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ineke-kitty bedankt voor de aanvulling, ik leer ook steeds bij.

Er valt onnoemlijk veel te zeggen over de 40..wel neem ik af en toe een pauze van enkele weken, ik ben ook maar een mens, even geen onderzoek maar een biertje of tuinieren, ook kan ik net als iedereen sjagerijnig zijn over het weer.

Wat ik bedoel: het onderwerp Bijbelse geschiedenis slok ik op, maar ik laat niet toe dat het onderwerp mij opslokt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Sorry, misschien offtopic maar 666 is toch wel een Bijbels getal?

Het komt maar één keertje voor...en in een tekst die verder ook amper te snappen is.

Globaal gezien staat 6 voor ongeluk in de Bijbel, 3, 7 en 12 voor geluk of wat goeds.

4 wordt ook vaak gebruikt, maar is wat complexer. Het staat wel voor wat goeds, maar wel minder goed dan bijvoorbeeld 3.

Link naar bericht
Deel via andere websites
de getallenleer is gnostiek, in het latijn noem je dat occult. Wanneer dat je opslokt ben je dus occult bezeten
.

Dat is niet waar als het de dood God gegeven getallen gaat, die hij onder inspiratie op laat tekenen heeft hij daar een zeer duidelijke bedoeling mee.

Je verwart dingen door elkaar, zelf getallen zoeken die er absoluut niet zijn of in de schrift staan, kan bedenkelijk zijn.

4, 40, 400 enz staan niet voor goeds, maar voor beproeving of straf, dat ben ik aan het uitleggen, het is ook een algemene opvatting.

4 geesten die rondom Gods troon zijn, zijn dan weer een uitzondering

666 is de onvolmaaktheid in optima forma 6 staat zo en zoal voor onvolmaaktheid, 7 staat voor volmaaktheid van God uit bezien

3 is nadruk dus 3x 6 is nadrukkelijk slecht, de schepper laat zulke dingen vaker optekenen, ik kom er op terug

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dát getallen betekenis hebben lijkt me evident. (De liturgische kalender hangt er ook nogal mee samen trouwens.) 7, 3, 40 je komt het vaak genoeg tegen.

Het Jodendom zit er vol mee, het christendom op. Loop een katholieke kerk binnen en het stikt er van. Ik ben trouwens nog steeds benieuwd wie de 12 apostelen zijn (Met Paulus en Stefanus kom ik op te veel).

De meer esoterische betekenissen hebben meer met een soort van geheime boodschappen te maken. Daar zit het verschil. Die geheime boodschap maakt het "occult" in de traditionele betekenis. Op dat nou kabbala is of de gnostiek. Je ziet het vooral met die rekensommetjes die dan uit de bijbel gemaakt worden. Dat is wel een slag andere getallen symboliek. Het is als het ware er een verhaal in code verstopt zit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben trouwens nog steeds benieuwd wie de 12 apostelen zijn (Met Paulus en Stefanus kom ik op te veel).

Schreef Olorin

Judas werd vervangen komt weer op 12,

Handelingen 120 Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: ’Zijn verblijfplaats worde woest en er zij geen bewoner in’, en: ’Iemand anders neme zijn ambt van opzicht.

Dat Stefanus een apostel zou zijn is mij niet bekend, wel dat hij verantwoordelijkheden had.

Ene Matthias werd verkozen..

Het zal medio 34 ad. zijn en Saulus die weer later de naam Paulus kreeg, is door Godelijke interventie rechtstreeks gekozen als apostel voor de natien. Handelingen 9, 22 en 26. Maar kan niet rechtstreeks met de 12 of de specifieke betekenis daarvan gebracht gebracht worden.

12 is organisatorisch zoals 144000 en nog meer getallen in de schrift

Denk ook aan de 24 priesters die verantwoordelijkheden hadden bij de tempeldienst.

Op de 12 wordt later teruggekomen ook in openbaring met het getal 12, het lijkt onwaarschijnlijk dat, indien apostelen bedoelt zijn, Paulus daarbij hoorde en niet Matthias, de eerder verkozen apostel en dat onder Goddelijke regie om een vervanger aan te stellen.

Overigens bedankt voor je reactie

Antoon

Link naar bericht
Deel via andere websites

Noorden

01 Joram

28 Jehu

17 Joahaz

16 Joas

40 Jerobeam II

13 Zacharia

10 Menahem

02 Pekahia

20 Pekah

19 Hosea

Zuiden

01 Ahazia

07 Athalia

40 Joas

29 Amazia

52 Uzzia

16 Jotham

16 Achaz

05 Hizkia

Totaal Noorden 166

Totaal Zuiden 166

(40 jaar van Jerobeam II noord en Joas zuid)

ALs die 40 jaar symbolisch zou zij is het toch wel opvallend dat alles parallel loopt van af Jehu NOORD en Amazia ZUID, de marge zal niet meer dan een jaar zijn.

De berekening is van 906bc. beginnend met Ahazia en Joram die gelijktijdig door Jehu omgebracht zijn

tot 740bc einde noordelijk rijk en in het 6e jaar van Hizkia

906- 740 is ook 166 jaar

zie mijn studie om meer inzicht te krijgen.

http://blogimages.bloggen.be/chronologi ... 297221.htm

Verder een vriendelijk verzoek aan degene die het niet zien zitten, blijf topics en verlaag je niet tot zinloos gescheld.

Ikj denk dat men het bezwaarlijk vind om eigen blog adressen te plaatsen, indien zo, bij voorbaat excuses en plaats ik alles onder mijn site waar ik mee bekend ben, zal ik overigens in het vervolg ook doen.

met vriendelijke groet

Antoon

PS

Er zit nog veel meer aan vast, ik kom op de 2 konigen met 40 jaar regering terug

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 Koningen 14:17 En Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, leefde na de dood van Joas, de zoon van Joahaz, de koning van Israël, nog vijftien jaar.

De 15 jaar zijn ook te verantwoorden VAN 844 tot 830

ik zal er meer met details op terugkomen

Link naar bericht
Deel via andere websites
[

4, 40, 400 enz staan niet voor goeds, maar voor beproeving of straf, dat ben ik aan het uitleggen, het is ook een algemene opvatting.

4 geesten die rondom Gods troon zijn, zijn dan weer een uitzondering

666 is de onvolmaaktheid in optima forma 6 staat zo en zoal voor onvolmaaktheid, 7 staat voor volmaaktheid van God uit bezien

3 is nadruk dus 3x 6 is nadrukkelijk slecht, de schepper laat zulke dingen vaker optekenen, ik kom er op terug

Een almachtige God die de hele kosmos geschapen heeft uit niets, houd zich bezig met geheime getalletjes.

Wij hebben Antoon nodig om het uit te leggen? :?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een almachtige God die de hele kosmos geschapen heeft uit niets, houd zich bezig met geheime getalletjes.

Wij hebben Antoon nodig om het uit te leggen?

Zo geheim zijn de getalletjes niet, en daar ze verschillende betekenis hebben staan ze echt niet voor niets opgetekend.

Ik heb ook studie moeten doen, ik leg daarom niet uit wat van mijzelf is, maar ik wel laten zien dat de schrift heel wat meer te bieden heeft dan de gemiddelde christen denkt.

Ik was er blij mee om het te weten, zoals in de gelijkenis een vrouw die iets heeft gevonden van onschatbare waarde, zoals de rentmeesters die bij afwezigheid van hun heer iets moesten doen met de talenten wat hun gegeven was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4, 40, 400 enz staan niet voor goeds, maar voor beproeving of straf, dat ben ik aan het uitleggen, het is ook een algemene opvatting.

4 geesten die rondom Gods troon zijn, zijn dan weer een uitzondering

Weet je dat wel zeker? Want die vier geesten/dieren initiëren wel veel van de rampen en beproevingen in Openbaringen met hun "Kom!" Alleen al hun afschrikwekkende uiterlijk geeft denk ik al wel aan dat ze bepaald niet voor de troon staan voor de gezelligheid.

En wie zegt dat beproevingen of straffen niet goed zijn? Als ze door God gegeven worden, dan zijn ze net zo goed als wanneer een vader of moeder diens kinderen op juiste wijze straft of corrigeert. Alleen duivelse beproevingen zijn slecht, omdat die er immers op gebrand zijn een mens van God af te brengen, waar God zelf de mens enkel wil sterken en zuiveren in diens geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een almachtige God die de hele kosmos geschapen heeft uit niets, houd zich bezig met geheime getalletjes.

Wij hebben Antoon nodig om het uit te leggen?

Zo geheim zijn de getalletjes niet, en daar ze verschillende betekenis hebben staan ze echt niet voor niets opgetekend.

Hoe zou dat in zijn werk zijn gegaan? God zal gedacht moeten hebben: zal ik het getal 3,4 of 5 gebruiken als symbool voor een beproeving? Hmm, misschien past 3 toch beter bij waarheid of eenheid, en dan doe ik 4 voor het goede. Of wacht nee, voor beproeving. En dan hebben we 6 nog. Waar zal ik dat eens voor gebruiken, eens kijken...
Link naar bericht
Deel via andere websites
Een almachtige God die de hele kosmos geschapen heeft uit niets, houd zich bezig met geheime getalletjes.

Wij hebben Antoon nodig om het uit te leggen?

Zo geheim zijn de getalletjes niet, en daar ze verschillende betekenis hebben staan ze echt niet voor niets opgetekend.

Hoe zou dat in zijn werk zijn gegaan? God zal gedacht moeten hebben: zal ik het getal 3,4 of 5 gebruiken als symbool voor een beproeving? Hmm, misschien past 3 toch beter bij waarheid of eenheid, en dan doe ik 4 voor het goede. Of wacht nee, voor beproeving. En dan hebben we 6 nog. Waar zal ik dat eens voor gebruiken, eens kijken...

Aangezien de Bijbel door mensen is geschreven lijkt me dat je het daar moet zoeken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zo geheim zijn de getalletjes niet, en daar ze verschillende betekenis hebben staan ze echt niet voor niets opgetekend.

Hoe zou dat in zijn werk zijn gegaan? God zal gedacht moeten hebben: zal ik het getal 3,4 of 5 gebruiken als symbool voor een beproeving? Hmm, misschien past 3 toch beter bij waarheid of eenheid, en dan doe ik 4 voor het goede. Of wacht nee, voor beproeving. En dan hebben we 6 nog. Waar zal ik dat eens voor gebruiken, eens kijken...

Aangezien de Bijbel door mensen is geschreven lijkt me dat je het daar moet zoeken.

Dat weet ik, vandaar mijn reactie om het 'God gebruikt getalletjes om dingen duidelijk te maken'-gehalte op de proef te stellen.
Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid