Spring naar bijdragen

Een volk voor Zijn Naam


Aanbevolen berichten

@Hendrik

Dat "volk voor Zijn Naam", de Gemeente...

Dat "volk voor Zijn naam" is dus niet de Gemeente. Dat volk dat God aan het vormen is wordt vooral de Gemeente.

En dat essentiële verschil maakt dat wij onze medemensen mogen beschouwen "als een mens over wie Gods naam is uitgeroepen". Niet omdat die mens al wedergeboren is. Maar omdat God ook die mens roept...

Dat maakt dat wij een volk mogen beschouwen "als een volk waarover Gods naam is uitgeroepen". Niet omdat dat volk al ten volle een Godsvolk is. Maar omdat God ook dat volk roept...

Men mag - nee moet daarom - een medemens "het voordeel van de twijfel" gunnen. En ik ben er van overtuigd dat ook vanwege dat voordeel van de twijfel (vanwege die genade in onze genadetijd, zo je wil) onze opdracht is:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Mat 28)

Dat volk van God is een lerend volk. Een volk van leerlingen, dat grotendeels nog moet leren "dat ze zich moeten houden aan alles wat Jezus zijn discipelen opgedragen heeft". En ook op die manier "een volk in opbouw". Met leden rijp en groen, wedergeboren én "bezig opnieuw geboren te worden"...

Die Gemeente-in-wording is vooral ook een "akker waarop graan en dolik samen opgroeien tot de oogst" (Mat 13:24-30)... En ook op die manier een "Gemeente in opbouw". Immers: "Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide..."

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 398
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@Hendrik

Sorry, maar de Gemeente blijft het Lichaam van Christus, waartoe uitsluitend wedergeboren mensen toe behoren. Dat God alle mensen "roept" om tot die Gemeente te gaan behoren, is zonder twijfel waar, echter de Bijbel zegt dat niet ieder mens zich zal bekeren.

Sterker nog, de meerderheid van de mensheid heeft Hem afgewezen.

Israel behoort niet tot de Gemeente, niet als volk in zijn geheel althans, want zoals ik al zei, ze hebben de Christus afgewezen.

De Gemeente IS, en niet zoals jij beweert, WORDT.

Ik ben 40 jaar geleden tot bekering gekomen, en BEN sindsdien een kind van God, en behoor ik tot de Gemeente van Christus.

En een ieder die NU, tot aan de opname van de Gemeente, tot bekering is gekomen, heeft deel gekregen aan Zijn Lichaam.

Wedergeboorte is dus een voorwaarde om te WORDEN toegevoegd aan de Gemeente.

Dat leert de Bijbel gewoon, en daar kan je omheen praten zoveel je wilt, met allerlei redeneringen, maar dat zijn menselijke filosofieën, waar je, als je een gelovige bent, afstand van zal moeten nemen, en gewoon aanvaarden wat de Schrift zegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Gemeente IS, en niet zoals jij beweert, WORDT.
Ik ben niet de enige die dat beweert. Ook jij zegt hetzelfde in andere woorden:
de Gemeente is inderdaad nog niet "af" , omdat we nog steeds leven in de genadebedeling, echter na de opname van de Gemeente is die Gemeente voltooid
Iets dat nog niet is voltooid "is" niet slechts, maar "wordt" vooral!! Een half ei is geen ei. Dat is een half ei...
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ah dus hij die onthoofd wordt en wel blijft geloven is een ware christen, en hij wiens hele leven één hel is door zwaar seksueel misbruik door een priester die zijn geloof verliest, die is geen ware christen. Dus zal eeuwig gemarteld worden in helse vuren. Toch? Of zie ik iets over t hoofd?

Immers is het feit dat de één sneller gebroken wordt dan de ander flauwekul, een ware christen of geroepene zal zich door niets en niemand van t geloof laten afbrengen toch? Klopt dat zo n beetje?

Voor Ineke.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb zo'n vermoeden dat we nergens meer heengaan met deze discussie...

En om ook maar weer eens een bijbelse tekst "zomaar in het rond te gooien":

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:25 Door die opmerking raakten de discipelen erg in de war. "Wie kan dan gered worden?" vroegen zij.

26 Jezus keek hen ernstig aan en zei: "Menselijk gesproken, niemand. Maar bij God is alles mogelijk."

Ik vind dat wij moeilijk kunnen gaan zeggen wie wel en wie niet gered kunnen worden, dat is niet aan ons maar aan de Vader. Ookal staat er in het Schrift "A" of "B", we kunnen niets anders dan vertrouwen op Hem en in Hem hebben.

En nee, ik zeg/vind niet dat het Schrift waardeloos is. Misschien zijn wij alleen te menselijk om het 100% te begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Matt.19:25,26 is nu typisch zo'n tekst die mensen eruit pikken om te beweren dat wij niet alles zouden begrijpen wat de Schrift leert.

Dat ALLES mogelijk is bij God is zeker waar, maar we hebben eveneens te maken met een rechtvaardig God.

Jesaja 45:22 zegt: "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer".

Dit vers houdt in dat slechts degenen die zich tot de HEERE wenden, behouden zullen worden.

Wie zich tot iets/iemand anders wendt, wordt niet behouden. Dit is een oproep tot bekering, waardoor men behouden wordt.

De Here Jezus Christus is tot Rechter van levenden en doden aangesteld door God, en vanaf Zijn troon zal Hij rechtspreken. Er wordt dus recht gedaan aan iedereen.

Jesaja 45:23 zegt dat God gezworen heeft bij Zichzelf, dat er een woord der gerechtigheid uit Zijn mond is gegaan en het niet zal wederkeren.

God heeft gesproken dat hij ooit recht zal doen. Dat het niet zal wederkeren betekent dat er niet om teruggekomen zal worden.

Wie veroordeeld wordt, zal niet alsnog genade ontvangen.

Ja, bij God is ALLES mogelijk, maar Hij zal niet terugkomen op wat hij heeft gezworen.

Jesaja 45:24 zegt dan ook: "Men zal zeggen: Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en sterkte; tot Hem zal men komen; maar..... zij zullen beschaamd worden allen, die tegen Hem ontstoken zijn".

Het blijkt dat degenen die tegen Hem [ de HEERE] ontstoken zijn, ongelovigen zijn. Zij zullen beschaamd worden, en veroordeeld worden. Zij zijn niet gerechtvaardigd en zijn niet behouden.

Filippenzen 2:10 zegt niet dat iedereen behouden zal worden, maar zegt zelfs het tegenovergestelde. Gelovigen zullen behouden worden en ongelovigen zullen verloren gaan en gestraft worden.

Zijn wij te menselijk om het 100% te begrijpen?

Nee, want God is duidelijk in Zijn Woord, en wij hebben dat maar te aanvaarden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mystic

Inderdaad zal een wedergeboren kind van God NOOIT afwijken van het geloof, wat er ook gebeurt in zijn/haar leven.

Geen mens zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus, want zegt de apostel Paulus in Romeinen 8:38,39: "Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Lees nog maar eens wat de apostel zelf allemaal heeft moeten ondergaan in zijn leven, nog afgezien van wat de andere apostelen hebben moeten meemaken.

Hebben ZIJ het geloof afgezworen?

NEE, zij hebben tot de dood stand gehouden in het geloof, en dan moet jij zo nodig met een voorbeeld aan komen zetten dat het logisch zou zijn als mensen die gedurende hun jeugd mishandeld zijn door priesters, hun geloof zouden afzweren?

Laat dat zinnetje "voor Ineke" voortaan dus maar achterwege.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Mystic

Inderdaad zal een wedergeboren kind van God NOOIT afwijken van het geloof, wat er ook gebeurt in zijn/haar leven.

Geen mens zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus, want zegt de apostel Paulus in Romeinen 8:38,39: "Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Je beroept je op een bewijstekst die over een ander onderwerp gaat. Dat er niets in dit leven bestaat dat ons zou kunnen scheiden van de liefde van God tot ons bewijst niet dat er niets zou kunnen zijn wat van invloed zou kunnen zijn van onze liefde tot God... En bovendien sprak je niet over de liefde van een mens tot God, maar over "het geloof" van een mens.

Zoals je het nu brengt heb je de kwestie niet verder onderbouwd dan: "een wedergeboren kind zal nooit afwijken van het geloof" (...dus: iemand die wel afwijkt van het geloof is dus blijkbaar geen wedergeboren kind geweest!!) - is het slechts een niet-onderbouwde claim die ook nog eens de deur wagenwijd open zet naar een "true Scotsman redenatie"...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn wij te menselijk om het 100% te begrijpen?

Nee, want God is duidelijk in Zijn Woord, en wij hebben dat maar te aanvaarden.

Ik moet wel zeggen dat ik je standvastigheid bewonder :)

Ik heb er vrede mee dat wij het nooit eens zullen worden over dit onderwerp.

Ondanks dat wens ik je wel al het beste toe!

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Mystic

Inderdaad zal een wedergeboren kind van God NOOIT afwijken van het geloof, wat er ook gebeurt in zijn/haar leven.

Geen mens zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus, want zegt de apostel Paulus in Romeinen 8:38,39: "Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Lees nog maar eens wat de apostel zelf allemaal heeft moeten ondergaan in zijn leven, nog afgezien van wat de andere apostelen hebben moeten meemaken.

Hebben ZIJ het geloof afgezworen?

NEE, zij hebben tot de dood stand gehouden in het geloof, en dan moet jij zo nodig met een voorbeeld aan komen zetten dat het logisch zou zijn als mensen die gedurende hun jeugd mishandeld zijn door priesters, hun geloof zouden afzweren?

Laat dat zinnetje "voor Ineke" voortaan dus maar achterwege.

Oke duidelijk, dus mensen die door extreme en ingewikkelde omstandigheden (die volgens jou onzin zijn) hele nare associaties met t geloof hebben, of die door ISIS gemarteld worden en gedwongen moslim worden (wat volgens jou nooit gebeurt) worden door Ine... sorry, ik bedoel door God in de hel voor eeuwig en eeuwig gefolterd. En als je niet gelooft (ik weet nog steeds wat dat precies betekent voor jou, 'geloven'), kun je nog zo veel goede daden verrichten, je komt niet in de hemel. Ook al word je naar daden beoordeeld. Wat er dan precies gebeurt is niet duidelijk, of je houdt op te bestaan, of komt alsnog in de hel?

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Wel, zoals ik al eerder heb gezegd, een priester, of wie dan ook met welke titel dan ook, die een dergelijke misselijkmakende daad denkt te rechtvaardigen tegenover degene die dat heeft moeten ondergaan. durf ik rustig te zeggen dat hij geen wedergeboren christen is

Het is ook aan degene die dit heeft moeten ondergaan, om de keuze te maken wel of niet te geloven in de Here Jezus Christus, en mag dit m.i. niet als excuus gebruiken om NIET te [gaan] geloven.

Je haalt dus een voorbeeld aan van mensen die zoiets meegemaakt hebben, het gerechtvaardigd zou zijn dat zij van het geloof afstappen.

De hele wereld ligt in zonde, en er zijn veel christenen die nog veel ergere dingen meemaken dan jouw voorbeeld, en nooit afwijken van hun geloof in Christus.

Jij weet niet wat een individueel wedergeboren kind van God allemaal moet doorstaan in dit aardse leven, die toch standvastig blijven in het geloof.

Dus kom maar met iets beters aanzetten dan jouw voorbeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mystic

Een wedergeboren christen zal inderdaad nooit een moslim worden, laat dat in elk geval duidelijk zijn. Velen zijn namelijk onthoofd, omdat zij geweigerd hebben zich over te geven aan een afgod zoals Allah.

Verder vind ik een discussie hierover zinloos, omdat het hier over "een volk voor Zijn Naam" gaat, en niet over de associatie die mensen leggen bij het geloof.

Ik heb m.i. voldoende uitgelegd dat een gelovige nooit zal afwijken van zijn geloof, dus ik laat het hierbij.

En als je nu nog niet weet wat het geloof voor mij betekent, heb je niet goed gelezen wat ik allemaal heb gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Wel, zoals ik al eerder heb gezegd, een priester, of wie dan ook met welke titel dan ook, die een dergelijke misselijkmakende daad denkt te rechtvaardigen tegenover degene die dat heeft moeten ondergaan. durf ik rustig te zeggen dat hij geen wedergeboren christen is

Het is ook aan degene die dit heeft moeten ondergaan, om de keuze te maken wel of niet te geloven in de Here Jezus Christus, en mag dit m.i. niet als excuus gebruiken om NIET te [gaan] geloven.

Je haalt dus een voorbeeld aan van mensen die zoiets meegemaakt hebben, het gerechtvaardigd zou zijn dat zij van het geloof afstappen.

De hele wereld ligt in zonde, en er zijn veel christenen die nog veel ergere dingen meemaken dan jouw voorbeeld, en nooit afwijken van hun geloof in Christus.

Jij weet niet wat een individueel wedergeboren kind van God allemaal moet doorstaan in dit aardse leven, die toch standvastig blijven in het geloof.

Dus kom maar met iets beters aanzetten dan jouw voorbeeld.

Je bedoelt wellicht: het voorbeeld van Mystic N in de reactie van Mystic N??

En volgens mij heeft hij het niet over de dader, maar over het slachtoffer van die daad: als die persoon nu eens heel grote moeite heeft gekregen om die liefde tot God te hervinden, wat dan...? God heeft dat slachtoffer nog steeds lief ("niets kan ons scheiden van..."), maar de glans van het leven is er voor die persoon af. Ook de glans van wat wellicht ooit een geloofsleven was. Dat geloof van die persoon is uitgeblust. Hij/zij heeft het geloof verloren - in anderen, in zichzelf, in God... Gaat die persoon dan ook verloren?? Blijkt die persoon (niet de dader, maar het slachtoffer) dan bij nader inzien "geen wedergeboren christen te zijn geweest?" Dat is zijn heel terechte vraag aan je...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Verder vind ik een discussie hierover zinloos, omdat het hier over "een volk voor Zijn Naam" gaat, en niet over...
Je bent nog steeds hartelijk uitgenodigd om Handelingen 15 met me mee te lezen...

NB: discussie over wat de toelatingscriteria zijn voor toelating tot dat volk, of de uitsluitingscriteria is verre van zinloos...

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

De "toelatingscriteria" is: wedergeboorte.

Ik heb eveneens uitgelegd wat dat betekent, en als dat nu nog niet duidelijk is, wil ik dat best uitgebreider uitleggen.

Maar NIET in dit topic, omdat het "volk voor Zijn Naam" gaat over de Gemeente, het Lichaam van Christus, en degenen die daartoe behoren, ZIJN al wedergeboren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Elders beweerde je min of meer "eens wedergeboren, altijd wedergeboren". Verbeter mij als het niet klopt. Zelfs als een wedergeborene een misselijkmakende daad rechtvaardigt, blijft de persoon wedergeboren, volgens jou, toch?

Wel, zoals ik al eerder heb gezegd, een priester, of wie dan ook met welke titel dan ook, die een dergelijke misselijkmakende daad denkt te rechtvaardigen tegenover degene die dat heeft moeten ondergaan. durf ik rustig te zeggen dat hij geen wedergeboren christen is.

Is dat rechtvaardig? Koning David gedroeg zich niet zo netjes. Rechtvaardigen niet veel Christenen zijn of haar daden? Er zijn mensen die Jezus niet als God zien, of HEM slechts een profeet noemen. Er zijn mensen die denken dat Jezus een van de aartsengelen was, en blijven dit rechtvaardigen. Er zijn mensen die in bizarre theorien geloven en deze blijven rechtvaardigen. Zijn dit wedergeboren Christenen? Ik durf niet te beweren dat het niet zo is. En juist daarom hebben we Jezus zo hard nodig! Niet omdat we zelf ook maar iets kunnen rechtvaardigen, of het nu om misselijkmakende daden (zoals jij dat noemt) gaat of het aanhangen van een dwaalleer. Uiteindelijk draait het maar om 1 punt: Aanvaard je het offer van Jezus Christus. Zo ja, dan ben je een wedergeboren Christen! Daar doen misselijkmakende daden en het aanhangen van bizarre leerstellingen niks aan af.

Als iemand het offer van Jezus aanvaardt, maar daarnaast gelooft die persoon dat hij of zij iedere dag op de kop moet gaan staan, maakt die persoon het zichzelf erg lastig. Maar, het is en blijft een wedergeboren Christen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Dat "volk voor Zijn Naam", de Gemeente...

Dat "volk voor Zijn naam" is dus niet de Gemeente. Dat volk dat God aan het vormen is wordt vooral de Gemeente.

En dat essentiële verschil maakt dat wij onze medemensen mogen beschouwen "als een mens over wie Gods naam is uitgeroepen". Niet omdat die mens al wedergeboren is. Maar omdat God ook die mens roept...

Dat maakt dat wij een volk mogen beschouwen "als een volk waarover Gods naam is uitgeroepen". Niet omdat dat volk al ten volle een Godsvolk is. Maar omdat God ook dat volk roept...

Men mag - nee moet daarom - een medemens "het voordeel van de twijfel" gunnen. En ik ben er van overtuigd dat ook vanwege dat voordeel van de twijfel (vanwege die genade in onze genadetijd, zo je wil) onze opdracht is:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. (Mat 28)

Dat volk van God is een lerend volk. Een volk van leerlingen, dat grotendeels nog moet leren "dat ze zich moeten houden aan alles wat Jezus zijn discipelen opgedragen heeft". En ook op die manier "een volk in opbouw". Met leden rijp en groen, wedergeboren én "bezig opnieuw geboren te worden"...

Die Gemeente-in-wording is vooral ook een "akker waarop graan en dolik samen opgroeien tot de oogst" (Mat 13:24-30)... En ook op die manier een "Gemeente in opbouw". Immers: "Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide..."

AMEN!

Gods barmhartigheid is gelukkig niet afhankelijk van ons goede geloof en ons goede gedrag. Zijn Oordeel is dynamisch.

De onderwerpen "Gods volk" , "Israël" en "hel", zijn nogal een beproeving voor sommige christenen. Zij willen voor God bepalen hoe Zijn Plan moet verlopen en eindigen, opdat Hij in hún kader past. Dat verzandt altijd in dezelfde soort strijd, waarin God dan gewoon buiten spel wordt gezet.

Sommige gelovigen willen en menen het wel allemaal te kunnen bepalen, het jou even te vertellen, zogenaamd "uit te leggen". Deze onderwerpen gaan over de toekomst die wij niet kennen. Het gaat over Gods oordeel, niet over ons oordeel en ook niet over Gods oordeel dat ons al bekend zou zijn.

Het boek Jona illustreert bijvoorbeeld dat Gods barmhartigheid veel groter is dan de profeten denken. De koning van Nineve laat het oordeel in Gods handen......en dan blijkt God barmhartiger, genadiger te zijn dan de profeet dacht.

Het is een van de de grote opgaven van de theologie om de toekomst open te houden.

Het is niet vanzelfsprekend dat de genade ons geschonken wordt en ook niet dat de genade onze naaste ontzegd wordt. Zelfs niet als die naaste onze vijand is. Zoals Dr. Sam Janse zo mooi zegt op p.168 in zijn boek "De tegenstem van Jezus": "Wij mogen onszelf en de anderen toevertrouwen aan de barmhartigheid van God."

Dan komt meestal steevast van sommigen het verwijt dat ik een Alverzoener zou zijn. Neen, want, en ook hier citeer ik dhr. Janse omdat hij het beter kan verwoorden dan ik: " Maar vertrouwen en verwachting kunnen nooit een conclusie worden. Van die barmhartigheid moeten we intussen niet te klein denken, want volgens het boek Jona deelt zellfs Nineve daarin, een stad met mensen 'die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen en dan nog al die dieren (NBV)."

Vlichthusaanhangers maken dezelfde vergissing als Alverzoeners, namelijk dat ze op de stoel van God gaan zitten en Hem Zijn Oordeel en Zijn barmhartigheid ontnemen, alsof Hij aan hen ondergeschikt ware.

P.S. Voor de verwoording van een deel van mijn bericht heb ik ook daarin weer deels gebruik gemaakt van hoofdstuk 10 uit het genoemde werk van Dr. Sam Janse; De tegenstem van Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

De "toelatingscriteria" is: wedergeboorte.

Ik heb eveneens uitgelegd wat dat betekent, en als dat nu nog niet duidelijk is, wil ik dat best uitgebreider uitleggen.

Maar NIET in dit topic, omdat het "volk voor Zijn Naam" gaat over de Gemeente, het Lichaam van Christus, en degenen die daartoe behoren, ZIJN al wedergeboren.

Je draait met cirkelredeneringen om de kwestie heen.

Zoals ook hier: viewtopic.php?f=13&t=30718&p=1166892#p1166892

Suggererend dat er binnen die Ecclesia geen onbekeerlijkheid, geen zonde kan voorkomen... En dat een wedergeboren mens niet tot zonde kan vervallen...

Zie wat Jezus zijn leerlingen leert:

Mat 18:15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 18:16 Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 18:17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.
Het gaat hier over zondigende "broers en zussen" binnen de Ecclesia (want: het gaat om kwesties die de Gemeente aangaan - en waar de Gemeente de broers/zussen vermaant); luistert men niet (ook onbekeerlijkheid komt dus in die Ecclesia voor!), dan zullen die personen zijn "als de heidenen en de tollenaars". = ook weer een teken dat het om medeleden uit die Ecclesia gaat; immers: anders was men al "als de heidenen en de tollenaars"!

Je mantra, "slechts toegelaten als wedergeboren en eens wedergeboren dan zondigt men niet meer want Christus heeft alle zonden gedragen dus als men dat gelovig aanneemt is men van die zonde vrijgemaakt en heeft men reeds het eeuwig leven ontvangen", gaat gewoon niet op.

Ook een leven "in Christus" is een leven "op het scherpst van de snede". Immers: "Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle!", zegt Paulus terecht in 1 Kor 10:12.

Tenzij je bedoelt dat er weliswaar een poort naar de Gemeente bestaat (Christus!), maar ook een achterdeur waardoor men ook weer uit die Gemeente verwijderd kan worden (Christus!). Maar dan is het criterium niet die eenmalige "wedergeboorte" (door die wedergeboorte gaat men het Koninkrijk zien - Joh 3:3; want zie je dat Koninkrijk niet, dan kan je er ook niet binnen gaan...), maar dan is de doorslaggevende factor: "Christus!"... Hij is de poort naar dat Koninkrijk. Hij beoordeelt wie er binnen mag komen "op dat bruiloftsfeest".

Je lijkt die grenzen van die Gemeente wel heel duidelijk en strak te trekken, maar je sluit daarbij mensen uit die er mogelijkerwijs wel toe behoren (maar: dat zal Christus beoordelen!) en sluit mensen in die er mogelijkerwijs niet toe behoren (maar opnieuw: dat zal Christus beoordelen!). En dat vind ik het kwalijke van de kwestie!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het boek Jona illustreert bijvoorbeeld dat Gods barmhartigheid veel groter is dan de profeten denken. De koning van Nineve laat het oordeel in Gods handen......en dan blijkt God barmhartiger, genadiger te zijn dan de profeet dacht.

Gelukkig wel... Dit is de ene kant... De andere kant: Ik ben van mening dat een wedergeboren Christen zeker kan zondigen, en zelfs een afvallige kan worden. Toch zijn er ook mensen die oprecht denken dat "eens gered, altijd gered" betekent. Hoe denk je daar over in het kader van barmhartigheid?

Het is niet vanzelfsprekend dat de genade ons geschonken wordt en ook niet dat de genade onze naaste ontzegd wordt.

Ik heb een vermoeden hoe je dit bedoelt, en dan ben ik het met je eens! Maar, overweeg eens dat het wel vanzelfsprekend is dat genade ons geschonken wordt (Jezus is immers voor iedereen gestorven!), maar dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen deze genade aanneemt?! Een klein nuance-verschil?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid