Spring naar bijdragen

Een volk voor Zijn Naam


Aanbevolen berichten

In Handelingen 15:14 staat dat God Zich een volk zou aannemen voor Zijn Naam.

Dat "volk voor Zijn Naam" is de gemeente en wordt sinds de dagen van de opstanding van Christus verzameld.

De Gemeente is het Lichaam van Jezus Christus, de Opgestane, de Levende Heer, waarvan Hij, als Eerstgeborene, het Hoofd is. Kolossenzen 1:18 zegt dan ook: "En Hij is het Hoofd des lichaams, der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn".

Dat volk wordt "Zijn Lichaam" genoemd.

Een lichaam is een "organisme", geen organisatie, en ik geloof dat de Gemeente van Christus een organische eenheid is, "Want gelijk het lichaam EEN is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, EEN lichaam zijn, alzo ook Christus"[ 1 Kor. 12:12].

Het is de bedoeling dat er geen tweedracht in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. [vers 25].

Het oog kan dus niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten; Ik heb u niet van node. [vers 21].

En als EEN lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.[ vers 26].

De apostel Paulus roept ons dus op zorg voor elkaar te dragen.

Elk lid daarin is geplant en heeft een speciale functie in dienst van het Hoofd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 398
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Het aardige is dan dat een organisme nu juist een duizelingwekkende organisatie is, dat strikte natuurwetten volgt. Met zowel harde, onbuigzame en starre lichaamsdelen, zoals botten, die ervoor zorgen dat het organisme kan staan, als flexibele, vloeiende lichaamsdelen, zoals vlees, die ervoor zorgen dat het organisme kan bewegen.

Een organisme is dus zeker geen anarchistisch zooitje, maar een complexe samenwerking tussen ontelbaar veel cellen, bacteriën, enzymen, etc. Aangestuurd door de hersenen, waaraan ieder deel absolute gehoorzaamheid schuldig is. Ook de delen die onafhankelijk van het brein opereren, zijn toch van haar afhankelijk.

Met zeker wel ruimte voor flexibiliteit, omdat het lichaam anders bij elke kleine onregelmatigheid op hol zou slaan, maar het hart moet niet denken dat zij zomaar het lichaam kan verlaten, of dat zij gezellig een eigen ritme kan gaan slaan. En de benen moeten niet denken dat zij zomaar uit zichzelf alle kanten op kunnen bewegen.

Christenen die dus beweren dat de Kerk geen organisatie zou zijn, maar een organisme, die begrijpen de natuur niet en dus niet dat organisme en organisatie één en hetzelfde zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het aardige is dan dat een organisme nu juist een duizelingwekkende organisatie is, dat strikte natuurwetten volgt. Met zowel harde, onbuigzame en starre lichaamsdelen, zoals botten, die ervoor zorgen dat het organisme kan staan, als flexibele, vloeiende lichaamsdelen, zoals vlees, die ervoor zorgen dat het organisme kan bewegen.

Een organisme is dus zeker geen anarchistisch zooitje, maar een complexe samenwerking tussen ontelbaar veel cellen, bacteriën, enzymen, etc. Aangestuurd door de hersenen, waaraan ieder deel absolute gehoorzaamheid schuldig is. Ook de delen die onafhankelijk van het brein opereren, zijn toch van haar afhankelijk.

Met zeker wel ruimte voor flexibiliteit, omdat het lichaam anders bij elke kleine onregelmatigheid op hol zou slaan, maar het hart moet niet denken dat zij zomaar het lichaam kan verlaten, of dat zij gezellig een eigen ritme kan gaan slaan. En de benen moeten niet denken dat zij zomaar uit zichzelf alle kanten op kunnen bewegen.

Christenen die dus beweren dat de Kerk geen organisatie zou zijn, maar een organisme, die begrijpen de natuur niet en dus niet dat organisme en organisatie één en hetzelfde zijn.

Hierin kan ik mij wel vinden. Wat is je reactie hierop Ineke-Kitty? Robert Frans verdient toch op zijn minst gewoon een op maat gemaakt antwoord nadat hij tijd en moeite heeft gestoken in een reactie in jouw topic.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat iemand "verdient" doet niet ter zake, maar wat m.i. de betekenis is van hoe het Lichaam van Christus zou moeten functioneren, als organisme dus, en niet als een instituut dan wel organisatie door mensen ooit bedacht.

Overigens heeft de Gemeente een hemelse roeping en bestemming volgens Hebreeen 3:1 "Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus".

Er is dus geen sprake van een of andere aards instituut of organisatie.

De Gemeente heeft dus een hemels burgerschap van koningen en priesters volgens Openbaring 5:10.

Wij zijn de Gemeente Gods [ 1 Kor. 11:16]

De Gemeente van Christus [ Rom. 16:16]

De Gemeente der heiligen [ 1 Kor. 14:33]

De Gemeente is tempel Gods [ Efeze 2:19-22; 1 Petrus 2:4-7; 2 Kor. 6:16].

Dan is er nog de relatie, de gemeenschap, tussen Christus en Zijn Gemeente, waar ik later op in zal gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als na tweeduizend jaar christendom iemand roept dat de kerk zus en zo "zou moeten zijn," dan impliceert diegene dus dat God zijn kerk blijkbaar tweeduizend jaar lang heeft laten afdwalen op fundamenteel gebied en Hij dus niet in staat is gebleken zijn leer en gewenste kerkvorm te bewaren. Waarvan akte.

Een organisme is en blijft gewoon puur natuurlijke organisatie, in een fascinerend en concreet samenspel tussen orde en flexibiliteit. Het dankt haar grootsheid en oneindige mogelijkheden juist omdat het goed georganiseerd is met stevige fundamenten.

En een organisme is over het algemeen ook zichtbaar en dus iets wat je concreet kunt aanwijzen in ruimte en tijd.

Aan onzichtbare kerken hebben we niets op aarde. Dan kun je namelijk gezellig zelf gaan bepalen wie tot de kerk zou behoren en wie niet, want wie gaat dat controleren? Je kunt dan fijn je eigen ideale kerk vormgeven zonder consequenties.

Christus draagt echter op om échte mensen lief te hebben, in een échte, zichtbare en aanwijsbare kerk. Geen ideaalbeelden, geen "zou moeten," geen "geestelijke" constructies, maar concrete personen, samengeschoold rond Schrift en altaar, met ieder de eigen zonden, nukkigheden, irritantheden, maar ook ieder met het kindschap Gods.

God is geest, maar Hij is ook in het vlees gekomen en heeft zo het lichaam, de materie geheiligd en verlost. Alles willen vergeestelijken om zo het geloof vooral niet te concreet te maken, doet dus beslist geen recht aan zijn Menswording, zijn Incarnatie.

Als je dus niet genoeg hebt aan de kerk hier op aarde, dan heb je dus niet genoeg aan de gelovigen die er nu zijn en dus niet genoeg aan Gods voorzienigheid. Maar Hij zal je altijd uitsluitend met échte mensen opzadelen, die nooit of te nimmer aan jouw ideaalbeelden zullen voldoen. Aan fantoombeelden doet Hij niet.

Je hebt niet zelf je medegelovigen te kiezen. Dat doet Christus voor je. Hij kan je bij jongeren plaatsen of enkel bij oudjes. Hij kan je plaatsen in een grote vitale of in een kleine lauwe gemeenschap. Hij kan je plaatsen bij strenge of bij vrijzinnige gelovigen.

En bedenk je wel dat áls Hij je in een geweldige gemeenschap zou plaatsen, Hij daarmee een groot risico neemt, want Hij plaatst immers uitgerekend jóú daar. Hij moet dan wel een buitengewoon groot vertrouwen in die gemeenschap hebben, dat deze met jouw nukken en slechte eigenschappen zal kunnen omgaan.

En, behoudens echt misbruik of getreiter wat helaas soms ook voorkomt, als je vervolgens je schikt in je plaatsing, dan zul je niet zelden vaak ook ontdekken hoeveel moois en goeds er eigenlijk in die ogenschijnlijk te vrijzinnige of te lauwe gemeenschap is.

Of in elk geval welke bijdrage jij aan Gods ideaal kan leveren. Want dat jij als christen heel veel "zou moeten," dat staat in elk geval als een paal boven water. Verschil alleen is: je zou het niet alleen moeten, maar je móét het gewoon. De opdracht die Christus je geeft is concreet, uitvoerbaar en dus op geen enkele wijze te verexcuseren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Quest

De monoloog gaat helemaal niet verder. Je bent, net als iedereen, vrij om je visie/mening te geven, net zoals ik mijn visie op de Gemeente mag geven.

Je verknipt en plakt de bijbel in stukjes net zolang tot het in je straatje pas, vervolgens ga je met twee vingers in je oren heel hard staan roepen dat je gelijk hebt. Niveautje kleuterschool christen, maar ga gerust verder met over de grond rollen en schreeuwen dat je gelijk hebt en het je verder allemaal niet interesseert wat anderen vinden. Robert Frans vertolkt in dit topic de naïeve ouder die denkt dat een schreeuwde, stampvoetende kleuter nog iets uit te leggen valt. Om als dit niet lukt te verzuchtte dat het volgens de opvoedkundige boeken die hij gelezen heeft het toch echt zou moeten werken om een normaal gesprek te voeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie heeft het hier over "ideaalbeelden?" . Ik niet hoor.

Het gaat erom, in welke [plaatselijke] gemeente we ook "geplaatst" zouden worden, dat onze wandel in de hemelen is, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Here Jezus Christus. [ Filippenzen 3:20].

De Gemeente wordt de "Algemene Vergadering" genoemd, en de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn". [Hebreeen 12:23].

Een Gemeente die met Hem zal heersen tijdens Zijn toekomstige zichtbare koninkrijk op aarde.

Voordat DAT een realiteit wordt, worden wij, als Lichaam van Christus, opgeroepen voor elkander zorg te dragen, en iedere gelovige maakt automatisch deel uit van EEN en hetzelfde Lichaam.

Het gaat dus niet om een kerkelijke traditie of structuur, maar dat wij onze verantwoordelijkheden zouden dragen, en als het om oudsten, opzieners, voorgangers en herders gaat, dienen ook zij hun verantwoordelijkheden te dragen , en heeft niets te maken met een kerkorde, statuten of verkiezingen.

In Titus 1:6-9 wordt beschreven wat die verantwoordelijkheid inhoudt, namelijk dat zij vasthouden aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, om te vermanen door de gezonde leer, om de tegensprekers te wederleggen. [vers 9].

En wij, als mede-gelovigen geven hen ons vertrouwen. Dat heeft niets te maken met de organisatie van een plaatselijke gemeente of kerk. Het heeft te maken met de erkenning van het onderscheid dat er nu eenmaal is binnen de Gemeente.

Het is een erkenning van hen die door God geroepen zijn tot bepaalde taken, en wij ONZE verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer kennen en getrouw zijn in Zijn dienst, en onze plaats innemen ten opzichte van onze Heer en ten opzichte van onze mede broeders en zusters.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Robert Frans vertolkt in dit topic de naïeve ouder die denkt dat een schreeuwde, stampvoetende kleuter nog iets uit te leggen valt. Om als dit niet lukt te verzuchtte dat het volgens de opvoedkundige boeken die hij gelezen heeft het toch echt zou moeten werken om een normaal gesprek te voeren.

Wie zegt dat ik uitsluitend voor Ineke schrijf? ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
en ik geloof dat de Gemeente van Christus een organische eenheid is

Ofwel voortgekomen uit iets levends. Dat is logisch. Maar ook, op een vanzelfsprekende manier passen bij. Als je dat werkelijk vindt, begrijp ik niet waarom je zo hangt aan een klein clubje leraren en vele anderen afkeurt. Dat doet me denken aan 2 Timothëus 4:

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Christenen die dus beweren dat de Kerk geen organisatie zou zijn, maar een organisme, die begrijpen de natuur niet en dus niet dat organisme en organisatie één en hetzelfde zijn.

Tja, je mag de kerk best een organisme noemen, maar de kerk is per definitie een organisatie. Nu is niet iedere gemeente, die georganiseerd is, per definitie (onderdeel van) de kerk. Organisatie is noodzakelijk. Niemand kan dat ontkennen.

Het gaat dus niet om een kerkelijke traditie of structuur, maar dat wij onze verantwoordelijkheden zouden dragen, en als het om oudsten, opzieners, voorgangers en herders gaat, dienen ook zij hun verantwoordelijkheden te dragen , en heeft niets te maken met een kerkorde, statuten of verkiezingen.

Hier kan ik me best wel in vinden. Echter, helaas bedoel je het niet zoals je schrijft. Eigenlijk is je reactie zelfs hypocriet, omdat je op een ongezonde manier hangt aan leer, zoals de bedelingenleer, de holle aarde leer en je je daarom denkt te kunnen onttrekken van verantwoordelijkheden. Sterker nog, je verwijst alles en iedereen die tegen jouw leer(meester) in gaat naar het rijk van de duivel. Daarom is je punt inderdaad een monoloog en geen gesprek.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een Gemeente die met Hem zal heersen tijdens Zijn toekomstige zichtbare koninkrijk op aarde.

Met Hem heersen houdt in heersen over de zonde. Intern dus, in jezelf. Wie Christus Jezus hebben aangenomen, hebben ontvangen, heersen over de zonde, omdat zij Hem in hun hart tot Koning hebben gekroond. Het gaat niet om heersen over andere mensen! Niet door macht uit te oefenen dus, maar door gehoorzaamheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een Gemeente die met Hem zal heersen tijdens Zijn toekomstige zichtbare koninkrijk op aarde.

Met Hem heersen houdt in heersen over de zonde. Intern dus, in jezelf. Wie Christus Jezus hebben aangenomen, hebben ontvangen, heersen over de zonde, omdat zij Hem in hun hart tot Koning hebben gekroond. Het gaat niet om heersen over andere mensen! Niet door macht uit te oefenen dus, maar door gehoorzaamheid.

Dat we met Christus gaan heersen over de zonde lijkt me juist. Een ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend (1 Joh. 3:6).

Maar hoe kijk je (Anja) aan tegen Openbaring 2:27-29: "En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een Gemeente die met Hem zal heersen tijdens Zijn toekomstige zichtbare koninkrijk op aarde.

Met Hem heersen houdt in heersen over de zonde. Intern dus, in jezelf. Wie Christus Jezus hebben aangenomen, hebben ontvangen, heersen over de zonde, omdat zij Hem in hun hart tot Koning hebben gekroond. Het gaat niet om heersen over andere mensen! Niet door macht uit te oefenen dus, maar door gehoorzaamheid.

Dat we met Christus gaan heersen over de zonde lijkt me juist. Een ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend (1 Joh. 3:6).

Maar hoe kijk je (Anja) aan tegen Openbaring 2:27-29: "En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Dat is een heel ander soort heersen dan waar de vleesmens aan denkt. De Bijbel zegt het een stukje verderop in hetzelfde citaat (dit is een edit, want ik zie nu dat jij hetzelfde hebt aangehaald) dat jij aanhaalt met de volgende (reeds door jou geciteerde) woorden:

27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.

28 En Ik zal hem de morgenster geven.

29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

De Gemeente is reeds bezig met Zijn Verlossingswerk. :E Niet door macht, niet door kracht, maar door de Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Elk lid daarin is geplant en heeft een speciale functie in dienst van het Hoofd.

Vreemd is dat ik het hier mee eens ben, maar jij bent het niet met jezelf eens. Immers, bepaalde functies zijn volgens Kl. Haneveld niet in deze bedeling van toepassing. Zie ik nu eindelijk een ommekeer en hecht je meer waarde aan de woorden van Paulus dan aan de enorme dwalingen van Kl. Haneveld?? Of blijf je onwetend:

1 Korinthiërs 12

En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.

Het is niet de bedoeling dat je onwetende blijft. En, de speciale functies waarover je het hebt, zijn de gaven, de bedieningen en de werkingen:

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen.

En het is waar! In dienst van het Hoofd:

doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

In allen!

1 Korinthiërs 12

Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.

Fijn dat je dit nu eindelijk erkent!

Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

De speciale functies, waarop jij volkomen terecht doelt (maar die volgens Kl. Hanevelds dwalingen niet passen in de huidige bedeling):

Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.

Fijn eindelijk een opening te lezen waarin je afstand doet van de bedelingenleer en de bijbehorende dwalingen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het Lichaam van Christus wordt bijeengehouden door alle leden, waarvan elk lid een bijzondere functie dan wel taak heeft gekregen.

Je maakt toch een grote denkfout. Het Lichaam (ofwel de Kerk?!) wordt bijeengehouden door God Zelf, door de Heilige Geest, door God de Zoon. Ieder mens kan er voor kiezen HEM wel of niet aan te nemen als persoonlijke Verlosser, en zo deel te worden van dat Lichaam.

Als je dat een "organisatie" wilt noemen, heb je m.i. niet begrepen wat de geestelijke betekenis daarvan is.

Feitelijk spreek je jezelf tegen. Als het Lichaam bijeengehouden wordt door alle leden (volgens jou!), dan moet er sprake zijn van een organisatie. Waarschijnlijk begrijp jij jezelf niet:

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

En natuurlijk is er sprake van een organisatie. Nu besef ik heel goed dat jij boeken van bepaalde personen en evangelisten de prullenbak toebedeeld. Pinkstergemeenten heb je tientallen jaren onderzocht en afgekeurd als onderdeel van het Lichaam, de katholieke kerk kon jouw keuring ook niet doorstaan. De bekende tent van Kl. Haneveld, met daarin de holle aarde theorie en de bedelingenleer vormt wel het lichaam, volgens jou. Dus, zelfs jij erkent de organisatie, door leerstellingen die tegen Kl. Haneveld ingaan duivels te noemen, gemeenten die zich niet naar Kl. Hanevelds bedelingenleer schikken af te keuren. De bekende groep kenmerkt zich door, volgens jou, gedegen Bijbelonderzoek en studies gedurende tientallen jaren.

Keur ik daarmee direct alle kerken goed? Eigenlijk niet, en daarin wil ik je zeker tegemoet komen. De organisatie is niet noodzakelijk, leden van Zijn Lichaam vinden we overal, binnen en buiten bestaande kerken. Het feit dat de organisatie te wensen over laat, is de mens te verwijten. Veel prima kerken zijn verdwenen door een gebrek aan organisatie, en daarmee is aangetoond dat het Lichaam ook een organisatie is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien een goed moment om op te houden met steggelen over wie dat "volk" wel mag wezen, en

te beginnen na te denken over wat "voor Zijn Naam" dan wel inhoudt.

Wat is die Naam? Wat betekent het, als Zijn Naam over een volk uitgeroepen wordt? Wat heeft het concreet voor gevolgen voor dat volk, voor andere volken?

En wat heeft dat volk voor Zijn Naam er tot nu toe van terechtgebracht?

Link naar bericht
Deel via andere websites
en te beginnen na te denken over wat "voor Zijn Naam" dan wel inhoudt.

Mee eens. En het antwoord is (veel!) meer dan wij allen beseffen! In Zijn Naam gebeuren er Wonderen. In Zijn Naam hebben "we" autoriteit. De naam Jezus laat de duistere kant van de geestelijke wereld beven, en door Zijn Naam zijn we verzekerd van de eeuwigheid. In Zijn Naam kunnen zegeningen uitgesproken worden. Zegen diegenen die je vervolgen, zegen diegenen die je vervloeken! Vervloekingen zijn helaas van alle tijd!

En wat heeft dat volk voor Zijn Naam er tot nu toe van terechtgebracht?

Soms bitter weinig, en daarom hebben we JEZUS zo hard nodig!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Aanvankelijk had God Zich het natuurlijke volk Israel geroepen/gekozen tot "instrument Gods".

Deuteronomium 7:6 bevestigt dat ook: "Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE uw God verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn".

Echter, het natuurlijke Israel bleek voortdurend ontrouw en dus sprak God tot dit volk in Deut. 32:21: "Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen door ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken".

Daarom werd dit volk voor langere tijd terzijde gesteld, en uit het priesterambt gezet.

Hosea 4:6: "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik uw kinderen vergeten".

Handelingen 15:14 zegt dan ook dat God Zich een [ander]volk, namelijk uit de heidenen een volk aan te nemen voor Zijn Naam, nadat Israel de Messias heeft afgewezen.

Daarom wordt de Gemeente ook de Algemene Vergadering genoemd, omdat zij gekomen is tot de berg Sion, de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen. [Hebr. 12:22].

Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. [Hebr. 12:23].

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid