Spring naar bijdragen

Een volk voor Zijn Naam


Aanbevolen berichten

(…) ten tweede is de mens een "beeld van Adam", en alleen een wedergeboren kind van God wordt "beelddrager Gods" (…)

Jacobus 3:9

Wie heeft er nog een bijbel nodig als er een A.K.H. en een Vlichtus is :+ ( ;( )

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. De onbekeerde mens wil blijven ontkennen dat "Adam en Eva" IN hem/haar aanwezig is. Alleen door die ontkenning kan hij naar Adam en Eva blijven wijzen als de schuldigen en blijft hij zelf buiten schot. En een van meet af aan door God zondig geschapen mens en zondig geschapen wereld, heeft geen enkele reden om de zonde te belijden. Het is immers Gods eigen schuld dan. Geen reden voor bekering. Dus de mens moet en zal geschapen zijn naar het beeld van Adam, anders stort voorgaand Vlichtus-kaartenhuis in. De holle aarde is volgens de Vlichtusaanhangers het bijbels wereldbeeld en bovenstaande is het bijbels mensbeeld volgens diezelfde aanhangers. Het is alleen onbijbels om niet te zeggen antibijbels, en het is zo vaak herhaald dat de aanhang gehersenspoeld lijkt te zijn. :(

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 398
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

"En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, .......WORDEN.... naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest". [ 2 Kor. 3:18]

Dat betekent niet dat wij in de spiegel kijken, maar dat wij de spiegel zijn.

We hangen geen gordijn voor de spiegel. We worden naar hetzelfde beeld, namelijk op dezelfde wijze in gedaante veranderd, en weerspiegelen het Licht van Christus.

Het gaat er om dat wij veranderd worden naar hetzelfde beeld en dat Christus in ons weerspiegeld zou worden.

Ik geloof dus dat het betrekking heeft op onze inwendige mens, en wanneer wij een goede spiegel zijn, dan kunnen anderen in ons Christus zien, niet aan de buitenkant, maar in ons hart het Woord van God, namelijk het Licht, Christus, de Geest, laten schijnen, zonder bedekking.

De Gemeente is immers het Licht der wereld, dat schijnt in de duisternis.

Daarom zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 4:1: Omdat wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, niet zouden vertragen.

Het is de bediening van het Nieuwe Verbond, de bediening des Geestes, de bediening van Leven, die wij hebben ontvangen, en door de openbaring der waarheid onszelven aangenaam zouden maken bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods. [ 2Kor. 4:2].

Link naar bericht
Deel via andere websites
Daarom zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 4:1:

Het daarom is een logisch gevolg op het voorgaande, dat is waar. Maar, desondanks kom je tot verkeerde conclusies. Bekijken we even de tekst:

Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo vertragen wij niet

Over welke bediening heeft Paulus het?

En, eigenlijk geef je het juiste antwoord:

de bediening des Geestes

Verder:

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

Wanneer we de bedieningen, werken en gaven beschouwen, moeten we goed beseffen wat Paulus schrijft:

En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;

En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;

En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

Overigens wordt ook hier overduidelijk de drie-ene God geopenbaard, die alles in allen werkt.

Opvallend is dat juist dit onderdeel door de leer van Klein Haneveld ontkend wordt, omdat het volgens de bedelingenleer niet van toepassing is. Paulus maakt ons duidelijk dat de gaven, de bedieningen en de werkingen in Zijn Naam ook vandaag plaatsvinden en van belang zijn, zowel binnen als buiten de kerk. Een ieder die dit ontkent dwaalt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De mens is dus naar Zijn Beeld gemaakt, als kroon op de Schepping. De mens is perfect geschapen:

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.

De mens was perfect. Nu zullen er spotters zijn die beweren dat goed niet perfect is. De mens zou zondig geschapen zijn. Dit is een enorme en gevaarlijke dwaling, en breekt het Verlossende werk van Jezus af!

Markus 10

En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God.

God is goed, HIJ is perfect. Zijn Schepping was goed, perfect. Verdere discussie met de TS is zinloos, omdat zij ervan overtuigd is dat de mens gebrekkig geschapen is uit een gevallen wereld. TS gelooft ook niet in de gaven van de Geest, omdat deze niet van toepassing zijn op de onze tijd. Wonderbaarlijke genezingen, visioenen en profetien zijn per definitie van de tegenstander, hetgeen ik stellig afwijs. Ook nu genezen mensen in Naam van Jezus. Ook nu hebben mensen visioenen van Jezus en ook dat (dus niet uitsluitend dat!) kenmerkt Zijn Volk. Onze God is een God van Wonderen in alle opzichten. Diegenen die dat ontkennen worden genoemd in de tweede Petrus-brief:

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen

Link naar bericht
Deel via andere websites
"En wij allen, .......WORDEN.... in gedaante veranderd, [ 2 Kor. 3:18]

Zo klopt dat ja, worden in gedaante veranderd ja. Maar we zijn al naar zijn beeld geschapen. De gelijkenis in gedaante moet nog worden voltooid, want wij zijn nu naar gedaante nog sterfelijk door de zondeval van de mens. En niet door de zondeschepping van God, zoals de vlichtusaanhang leert.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nergens, maar dan ook nergens wordt in de Schrift gezegd dat de mens "de kroon op de schepping" zou zijn.

Niet de eerste Adam, maar de tweede Adam, namelijk Christus Jezus is het Beeld Gods.

Genesis 5:3 zegt dan ook: "En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar..... zijn gelijkenis, naar.....zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.

Seth was dus de gelijkenis en evenbeeld van Adam.

Het was de bedoeling dat Adam de aarde zou onderwerpen en dat hij heerschappij zou voeren over de aarde. Echter heeft hij daarin gefaald, en moest er een tweede Adam komen, namelijk Christus Jezus.

Een bijzonder vreemde gedachte dat de goddeloze mens een "Beeld Gods" zou zijn.

In tegendeel . De mensheid is het tegenovergestelde van de "gelijkenis" van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nergens, maar dan ook nergens wordt in de Schrift gezegd dat de mens "de kroon op de schepping" zou zijn.

Niet de eerste Adam, maar de tweede Adam, namelijk Christus Jezus is het Beeld Gods.

Jezus is niet het Beeld Gods, maar Jezus is de vleesgeworden God. De mens is geschapen naar Gods beeld. En allen die Jezus Christus hebben aangenomen, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden.

Gods Geest, de Geest, schakelt de mens in. Hij depersonaliseert de mens niet maar personaliseert juist. De Geest is erop uit dat de mens met Hem gaat samenwerken. Door het werk van de Geest wordt de mens mede-subject. Want wat Christus gedaan heeft in zijn kruis en opstanding heeft Hij buiten ons, in onze plaats en ten bate van ons gedaan. Eens voor altijd. Wij mensen hebben daaraan niets bijgedragen en daar hoeft ook niets aan te worden toegevoegd. De Geest die het geloof wekt en ons met Christus verenigt, wil nu dat wij meedoen. Hij geeft ons deel aan Christus en zijn schatten en gaven, opdat wij zelf gaan deelnemen. Hij eigent ons het heil van Christus toe, met de bedoeling dat wij het ons gaan toe-eigenen.

De Geest komt in ons wonen en in ons werken, ontsluit in ons hart zin voor het evangelie om daar te werven voor onze instemming. Die instemming is voluit een acte van de mens. Het is een gewekte acte, waartoe de Geest de mens uitnodigt, aanzet, wint. Het geloof dat door de Geest gewekt wordt,neemt gestalte aan. Het komt in de mens tot uitdrukking.

De Geest sticht gemeenschap met Christus. Hij wil ons deel laten hebben aan Zijn schatten en gaven, en doet ons participeren in kruis én opstanding. Dat wil zeggen de Geest wil ons gelijkvormig aan Christus maken.

De verwerving van het heil is in en door Christus eens voor altijd tot stand gebracht. Dát is het fundament. Waarop de Geest uit is, is dat wij dit waar laten zijn in ons leven en handelen. Het komt door de Geest in ons leven tot een zekere analogie, tot conformiteit met het sterven en opstaan van Christus. In 2Kor.4:10-11 verwoordt Paulus dit zo: "We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt."

Het gaat om het gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon van God. Wij zijn geschapen naar het beeld van God, wij zijn door de zondeval alleen niet meer gelijkvormig aan God, wij dragen nu klederen van vellen.

2Kor.3:16. Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

17. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

18. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

(Voor de verwoording van bovenstaande heb ik deels gebruik gemaakt van stukjes uit het boek "Om het geheim van het leven, Over spiritualiteit en geestelijke begeleiding", van H.C. van der Meulen.)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een bijzonder vreemde gedachte dat de goddeloze mens een "Beeld Gods" zou zijn. In tegendeel . De mensheid is het tegenovergestelde van de "gelijkenis" van God.

"Goddeloze" en "mensheid" leg jij erin. Voor de rest ben ik niet zo geïnteresseerd in jouw mening, maar wel in wat de Bijbel zegt.

Een klein stapje in "jouw" richting doet Prediker: "God heeft de mensen recht gemaakt, maar zij zoeken vele bedenkselen" (Prediker 7:29).

Maar "de mens" als zodanig is gemaakt naar Gods beeld (Genesis 1:27, Genesis 5:1, Genesis 9:6), "naar de gelijkenis Gods" (Jacobus 3:9). De mens, ook de heiden, is "van Gods geslacht" (Handelingen 17:29).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nergens, maar dan ook nergens wordt in de Schrift gezegd dat de mens "de kroon op de schepping" zou zijn.

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

-- Psalm 8:5-6

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het feit dat de mens geschapen is naar het beeld van God, lijkt me vooral belangrijk omdat dit ermee in verband staat, dat de mens - ook de heiden - "uit zichzelf" weet wat goed en wat kwaad is. De mens is daarmee verantwoordelijk - en kan daarmee verantwoordelijk worden gehouden - voor zijn daden.

Paulus schrijft: "Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen,ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus". (Romeinen 2:14-16)

Een mens die ten diepste geen geweten heeft, geen gevoel heeft voor goed en kwaad, is niet zozeer kwaadaardig als wel ziek.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Sweep

In Psalm 8:5-6 staat het volgende: "Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?".

Hebreeen 2:6-7 "Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen".

Hier gaat het dus niet over de mens, als "schepping van God", maar over Christus Jezus, Die een "weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou".

Nergens wordt dus gesproken in de Schrift dat de mens "de kroon van Gods schepping" zou zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben dan altijd benieuwd, als men beweert dat DE mens geschapen is naar Gods Beeld en gelijkenis, wat men zich daar dan bij voorstelt.

Wat voor "beeld" heeft men dan voor ogen?

Het "uiterlijke" beeld?

Het "karakter/wezen" van God? [=Zijn goedheid, Zijn genade, Zijn onvoorwaardelijke Liefde]

En hoezo "gelijkenis" ?

Lijkt de mens dan op God?

Ik vind het te gek voor woorden, dat de mens zich deze kwalificaties toeeigent, zoals ik al eerder heb aangegeven.

Ik blijf erbij dat alleen en uitsluitend Christus Jezus het "uitgedrukte Beeld van God" is. Geen enkel mens, kan zich die kwalificatie toemeten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben dan altijd benieuwd, als men beweert dat DE mens geschapen is naar Gods Beeld en gelijkenis, wat men zich daar dan bij voorstelt.

Wat voor "beeld" heeft men dan voor ogen?

Het "uiterlijke" beeld?

Het "karakter/wezen" van God? [=Zijn goedheid, Zijn genade, Zijn onvoorwaardelijke Liefde]

En hoezo "gelijkenis" ?

Lijkt de mens dan op God?

Ik vind het te gek voor woorden, dat de mens zich deze kwalificaties toeeigent, zoals ik al eerder heb aangegeven.

Ik blijf erbij dat alleen en uitsluitend Christus Jezus het "uitgedrukte Beeld van God" is. Geen enkel mens, kan zich die kwalificatie toemeten.

Het feit dat de mens geschapen is naar het beeld van God, lijkt me vooral belangrijk omdat dit ermee in verband staat, dat de mens - ook de heiden - "uit zichzelf" weet wat goed en wat kwaad is. De mens is daarmee verantwoordelijk - en kan daarmee verantwoordelijk worden gehouden - voor zijn daden.

Paulus schrijft: "Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen,ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus". (Romeinen 2:14-16)

Een mens die ten diepste geen geweten heeft, geen gevoel heeft voor goed en kwaad, is niet zozeer kwaadaardig als wel ziek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar dat vermogen kregen we pas nadat we van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten, en toen waren we al in Zijn/Haar evenbeeld geschapen toch?

Scherp opgemerkt! Maar zo staat het er toch: je hebt eerst de mens (man en vrouw) die geschapen is naar Gods beeld, en vervolgens - na het eten van de vrucht van de boom - de mens waarvan God zegt dat hij "is geworden als één van ons - kennende goed en kwaad".

De naam van de boom is overigens "etz hadda'at tov w'ra" hetgeen je kunt vertalen met "boom der kennis van goed en kwaad", maar ook bijvoorbeeld met "boom van kennis, goed en kwaad". Het laatste leest meer als "kennis, zowel goed als kwaad".

Wat ik eruit afleid is dit. Dat de mens naar Gods beeld geschapen is brengt met zich, dat hij aangesproken kan worden op kwade handelingen c.q. beloond kan worden voor goede handelingen, ook zonder dat hij vóóraf kennis heeft van alle (kwade en goede) gevolgen van dat handelen. Hij heeft een geweten, dat hem aanspoort het goede te doen en dat hem reeds vóór de kwade daad tegen die kwade daad behoedt, ook zonder precieze vooraf-kennis van de gevolgen. De door God in het hart geschreven wet is, dat je het geweten moet volgen.

Pas na verricht kwaad - ingaan tegen het geweten - komt een tweede functie van het geweten in het geweer, een functie die je voordien helemaal niet kende en die je zweterig en ongelukkig maakt. (Tenminste, zo voelde ik met toen ik mijn eerste gulden stal, ik herinner me dat nog heel goed). Het geweten begint je aan te klagen en te veroordelen en het opent je ogen ervoor dat je in je hemd staat (dan wel naakt bent, Genesis 3:7). Je merkt ineens dat je een bedekking nodig hebt waar je nooit eerder behoefte aan had. En er komen allerlei redeneringen in je op die tot doel hebben jezelf vrij te pleiten. (Interessant hoe het woord erum, naakt, in Genesis 3:7 verwant is met arum, listig, een eigenschap van de slang, Genesis 3:1).

En daar sta je dan, ineens helemaal zelf verantwoordelijk en met de plotselinge wetenschap dat je de gevolgen van je handelen niet overziet en dat je niet weet hoe je dat op gaat lossen. Tijd om dat uit te gaan zoeken, tijd om kennis te gaan verzamelen van zowel goed als kwaad.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wil daar nu niet verder op in gaan, maar de "boom der kennis van goed en van kwaad" is gewoon een beeld van de Wet.

Ik geloof dat een wedergeboren kind van God vrij is van de Wet, en mag leven uit Genade.

Het "geweten" is wat een mens van nature bij de geboorte meekrijgt, en een mens weet van nature dat bepaalde dingen niet moeten of niet mogen, en kan het wel weg redeneren natuurlijk. Het geweten van de mens doorzoekt het binnenste van de mens en corrigeert hem eventueel.

En dan blijkt ook altijd dat als een mens in aanraking komt met het Evangelie, het regelrecht aanspreekt op dit geweten.

Paulus zegt het zo in Romeinen 9:1 "Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet [mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest]".

De gelovige in Christus geeft getuigenis van zijn "geweten" samen met de Heilige Geest.

De ongelovige mens heeft alleen zijn eigen "geweten" ZONDER de Heilige Geest, Die MEDE-getuigt.

De Heilige Geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten Gods want God heeft het ONS geopenbaard door Zijn Geest. [ 1 Kor. 2:10].

De mens heeft wel een geweten, maar kan nooit en te nimmer de dingen begrijpen die des Geestes Gods zijn, maar de geestelijke mens onderscheidt WEL alle dingen, omdat hij de "zin van Christus" heeft. [ vers 14,15].

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik wil daar nu niet verder op in gaan, maar de "boom der kennis van goed en van kwaad" is gewoon een beeld van de Wet.

Ik ga daar wel even kort op in. Je rommelt deze opmerking er even tussen met een doel.

De wet toont aan dat we zondig zijn. De wet is ons gegeven NA de zondeval. De boom gaf aan dat de mens een keuze had!

Ofwel:

Perfecte mens - Keuze (boom) - zonde - dood - Wet - Jezus - Verlossing

De mens heeft uit vrije wil gezondigd. De boom is een feitelijk gegeven, geen symbool voor de Wet.

Waarom jij denkt dat de boom een beeld van de Wet is, vloeit voort uit de dwaalleer van Kl. Haneveld. Volgens hem is de mens zondig geschapen uit besmette aarde. De Bijbel leert ons dat de mens perfect geschapen is (En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed). Goed is bij God perfect, zoals eerder aangetoond. De Bijbel leert ons dat God goed is. De Bijbel leert ons het verschil tussen goed en kwaad. Goed is in dit opzicht perfect.

En juist deze opmerking

de "boom der kennis van goed en van kwaad" is gewoon een beeld van de Wet.

toont aan dat je niet door de Heilige Geest spreekt. Je spreekt naar de mens, naar je eigen leer, naar datgene jou onderwezen is. Het is de duivel die je deze fabelen influistert, met als gevolg dat je Zijn gezonde Leer niet meer verdraagt. Daarom reageer je ook kribbig. Daarom wend je je ook af van de Waarheid en loop je een dwaalleraar achterna. Bekeer je daarvan! De Bijbel noemt het:

2 Timothëus 4

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik wil daar nu niet verder op in gaan, maar de "boom der kennis van goed en van kwaad" is gewoon een beeld van de Wet.

Ik ga daar wel even kort op in. Je rommelt deze opmerking er even tussen met een doel.

De wet toont aan dat we zondig zijn. De wet is ons gegeven NA de zondeval. De boom gaf aan dat de mens een keuze had!

Ofwel:

Perfecte mens - Keuze (boom) - zonde - dood - Wet - Jezus - Verlossing

De mens heeft uit vrije wil gezondigd. De boom is een feitelijk gegeven, geen symbool voor de Wet.

Zonder wet is er geen overtreding (Rom 4:15). Door één overtreding van Adam kwam de zonde in de wereld (Rom 5). Daaruit volgt dat er al vóór de verdrijving uit het paradijs een wet was.

De Bijbel leert ons dat de mens perfect geschapen is (En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed). Goed is bij God perfect, zoals eerder aangetoond.

In Genesis staat dat God zag dat zijn schepping van de landdieren en de mens zeer goed was. Sommige mensen denken dat die schepping niet meer goed is door de zondeval. De schepping is echter nog steeds zeer goed, al zucht zij onder de zonde.

De Bijbel leert ons dat God goed is. De Bijbel leert ons het verschil tussen goed en kwaad. Goed is in dit opzicht perfect.

En juist deze opmerking

de "boom der kennis van goed en van kwaad" is gewoon een beeld van de Wet.

toont aan dat je niet door de Heilige Geest spreekt. Je spreekt naar de mens, naar je eigen leer, naar datgene jou onderwezen is. Het is de duivel die je deze fabelen influistert, met als gevolg dat je Zijn gezonde Leer niet meer verdraagt. Daarom reageer je ook kribbig. Daarom wend je je ook af van de Waarheid en loop je een dwaalleraar achterna. Bekeer je daarvan! De Bijbel noemt het:

2 Timothëus 4

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Jammer Dirk dat je je eigen perfectionisme verwart met Gods wil. Ik hoop dat je op een gegeven moment ervaart waar jou levenshouding toe leidt en dat je toegaat naar Degene die je rust zal geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Gelukkig bepaalt geen mens of ik al dan niet door de Heilige Geest spreek, dus negeer ik dergelijke opmerkingen.

Overigens is de Wet nooit aan de heidenen gegeven, maar aan het volk Israel, en de Wet was TOT op Christus. Want het einde der Wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. [ Romeinen 10:4].

Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. [ Galaten 3:24].

Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. [vers 25]].

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. [ Galaten 5:1].

God zij dank dat een ieder die behoort tot de Gemeente Gods, vrij is van de wet, namelijk de tuchtmeester, namelijk van het juk der dienstbaarheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De mens is dus naar Zijn Beeld gemaakt, als kroon op de Schepping. De mens is perfect geschapen:

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.

De mens was perfect. Nu zullen er spotters zijn die beweren dat goed niet perfect is. De mens zou zondig geschapen zijn. Dit is een enorme en gevaarlijke dwaling, en breekt het Verlossende werk van Jezus af!

Markus 10

En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God.

God is goed, HIJ is perfect. Zijn Schepping was goed, perfect. Verdere discussie met de TS is zinloos, omdat zij ervan overtuigd is dat de mens gebrekkig geschapen is uit een gevallen wereld. TS gelooft ook niet in de gaven van de Geest, omdat deze niet van toepassing zijn op de onze tijd. Wonderbaarlijke genezingen, visioenen en profetien zijn per definitie van de tegenstander, hetgeen ik stellig afwijs. Ook nu genezen mensen in Naam van Jezus. Ook nu hebben mensen visioenen van Jezus en ook dat (dus niet uitsluitend dat!) kenmerkt Zijn Volk. Onze God is een God van Wonderen in alle opzichten. Diegenen die dat ontkennen worden genoemd in de tweede Petrus-brief:

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen

Amen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gelukkig bepaalt geen mens of ik al dan niet door de Heilige Geest spreek, dus negeer ik dergelijke opmerkingen.

Overigens is de Wet nooit aan de heidenen gegeven, maar aan het volk Israel, en de Wet was TOT op Christus.

Dit zijn drogredenen en valse tegenstellingen. Ieder mens draagt de Wet in zich. Jezus is niet gekomen om de Wet af te schaffen, maar om Die te vervullen. Iemand die Jezus werkelijk heeft aangenomen, in die persoon leeft Jezus, en diens leven getuigt van dat feit. Die persoon kent met zekerheid de Wet, doch gaat daar niet meer onder gebukt, omdat Jezus de Wet met vreugde heeft vervuld. En aan die Vreugde heeft men deel.

Wetteloosheid is geen kenmerk van een volgeling van Christus. Mensen die beweren dat ze "wedergeboren" zijn, en tegelijkertijd volop mensen chanteren, intimideren,en regelrechte leugens over hen verspreiden, hebben er NIETS van begrepen en weten niet waar ze het over hebben. Het is gebabbel, meer niet. Maar het kan heel christelijk overkomen. Overigens zeg ik niet dat jij dit doet, dat weet ik niet, ik ken je niet. Maar ik weet wel dat er andere vlichtusaanhangers zijn, die dit al jaren doen, en dit niet als een incidenteel foutje maar als stelselmatig gedrag, en zich daar nog steeds niet van bekeerd hebben. Hun mond staat wel overal steeds vol over vergeving. Zij vergeten dat vergeving niet betekent dat alles maar kan passeren en kan blijven doorgaan, zonder benoeming, zonder spijt, en zonder correctie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Here Jezus Christus is dus het Beeld van de onzichtbare God.

Het grootste wonder aller tijden is dan ook, dat Hij mens is geworden, Hij, de Eeuwige, de Volmaakte, de Heer van hemel en aarde, kwam in deze zondige, opstandige wereld om te lijden en te sterven tot heil van de verloren mens.

Hij verliet Zijn heerlijkheid en nam vlees en bloed aan.

Hij heeft Zich vereenzelvigd met de mens, opdat Hij het grote werk van de verlossing zou brengen.

Met Zijn bloed heeft Hij voor eens en voor altijd betaald wat wij schuldig waren en door Zijn dood heeft Hij de macht van satan en de zonde verbroken.

Hij, de Eniggeborene van de Vader, die vol genade en waarheid is, heeft ons, namelijk Zijn Gemeente, namelijk Zijn Lichaam, lief met een eeuwige liefde en heeft Zijn vrede en Zijn blijdschap aan ons geschonken.

Johannes 1:14 zegt van Hem:

"Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid".

Wat een voorrecht en genade is het te behoren tot het " volk voor Zijn Naam" , wij die geroepen zijn om in Zijn dienst te staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Gemeente mag dus leven uit Genade, want, zegt Johannes 1:17: "Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden".

Wij ontvingen genade om behouden te worden en ook om behouden te leven.

Zo kunnen wij dienaren van het Nieuwe Verbond zijn.

Het gaat om de binnenkant van de mens, namelijk om de vlezen tafelen van 2 Kor. 3:3.

De uitwendige mens heeft belang bij de Wet. Die wil een "schoon gelaat" tonen aan de mensen. [Galaten 6:12]. De prediking van het Nieuwe Verbond is niet aangenaam voor de uitwendige mens.

Paulus zegt dan ook: "Predik ik mensen, of predik ik God" .[Galaten 1:10a].

Dat betekent: gaat het nu om de uitwendige mens of om de inwendige mens?.

Het Nieuwe Verbond is aangenaam voor de inwendige mens, en hoewel de mens zondigt, heeft de inwendige mens daar geen last van.

Het bloed van de Middelaar van het Nieuwe Verbond [Christus] reinigt ons van elke zonde.

Is het dan de bedoeling om vervolgens liederlijk te leven?

Natuurlijk niet.

Het is de bedoeling om de levende God te dienen, namelijk om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn.

Daartoe is de Gemeente geroepen.

Het gaat er dus om dat wij, ondanks alle last en zonde die ons lichtelijk omringt, met een rein geweten zouden naderen tot en zouden zien op "Jezus, onze overste Leidsman en Voleinder des geloofs" . [Hebr. 12:1,2].

God heeft allang met de onreine buitenkant afgerekend, en is het resultaat van de dood en opstanding van Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid