Spring naar bijdragen

Een volk voor Zijn Naam


Aanbevolen berichten

De organisatie is niet noodzakelijk,

Dat is de organisatie wel degelijk.... Ook daarin is Onze Heer duidelijk geweest. De RKK en alle aanverwante kerken die de apostolische geloofsbelijdenis hanteren (en ja, ik weet dat er kleine verschillen zijn tussen die van de Moederkerk en de overige apostolische kerken, maar er is meer wat hen bindt dan wat hen scheidt) hebben de Leer van Christus uitstekend bewaard en zonder hen had het Evangelie vandaag de dag niet over de gehele wereld verspreid geweest.

De meeste dwaalleer komt dan ook logischerwijs uit die hoeken waar men de apostolische geloofsbelijdenis, waaronder de Heilige Drievuldigheid, niet onderschrijft.

leden van Zijn Lichaam vinden we overal, binnen en buiten bestaande kerken. .

Dat ben ik met je eens. Wij vinden elkáár en dat gaat soms langs bijzondere wegen. ;) Wij komen elkaar overal tegen,.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 398
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

De Gemeente wordt in de Bijbel op veel wijzen omschreven.

1. "Gods volk"

Handelingen 15:14 een volk voor Zijn Naam

Titus 2:14

1 Petrus 2:9 Een uitverkoren geslacht

Psalm 22:14

"Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen!"

[zegt Christus].

2. "De schare der verlosten met hemels burgerschap; de wettige uitvoerende macht"

Hebreeen 12:22,24 Uitvoerende vergadering

Efeze 2:6,7

Openbaring 5:10 Hemels burgerschap; koningen en priesters

3. "Het Loon van Jezus Christus

Openbaring 22:12 Zijn loon is met Hem

Efeze 1:11 Een erfdeel geworden

Johannes 17:6,9 "Die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt"

4. "De Ecclesia" [ek = uit en caleo = roepen]; "de Wettige Volksvergadering"

Handelingen 19:32,39,40

Andere namen: Gemeente Gods: 1 Kor. 11:16

Gemeente van Christus: Romeinen 16:16

Gemeente der Heiligen: 1 Kor. 14:33

De Gemeente is "het Lichaam van verlosten", sinds de opstanding tot aan de opname.

5. De Gemeente is "de tempel Gods"

Efeze 2:19-22

1 Petrus 2:4-7

2 Kor. 6:16

De tabernakel is daarvan een type: Exodus 25:8; Exodus 29:43-46; Leviticus 26:11.

En ook de tempel: Efeze 2:21; 1 Petrus 2:5; Hebreeen 13:15,16.

God bewoont Zijn huis door de Heilige Geest: 1 Kor. 12:12,13; Efeze 2:22.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Psalm 22:14

"Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen!"

[zegt Christus].

Bij de eerste steekproef die ik doe (want geheel lezen doe ik het alleen bij berichten van mensen die zich voor mij bewezen deskundig en betrouwbaar hebben betoond) blijkt je verhaal al niet te kloppen. Misschen toch handig om niet alles wat je ergens hoort klakkeloos over te nemen, maar eerst eens goed te checken of het wel juist is. Geenszins zegt Psalm 22:14 dit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
NU klopt mijn "verhaal" , en vergissen is menselijk i.m.o.

Er is geen sprake van een vergissing! Immers, als je zelf dit had nagelezen, had je kunnen weten dat het niet klopt! Er is dus sprake van overnemen van een ander, incl. de "vergissingen".

Tja, en nu? Stenigen maar? Wie werpt de eerste steen, of is die al geworpen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja, en nu? Stenigen maar? Wie werpt de eerste steen, of is die al geworpen?

Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw.

Scherp opgemerkt. :)

Maar goed, vandaag is voor ieder de eerste dag van de rest van zijn en haar leven. Dus wie weet wat er nog verandert. Never lose hope. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Gemeente is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is. Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. [Efeze 2:20-22].

In Christus Jezus zijn heidenen en Joden EEN geworden.

"Want door Hem hebben wij beiden den toegang door EEN Geest tot den Vader" [vers 18].

1 Petrus 2:5

"Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus".

Wat is dan die "offerande?"

"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst".

[ Romeinen 12:1].

De vrucht der lippen.

"Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden". [ Hebr. 13:15].

De dienst der offerrande van nu houdt dus in de beschikbaarheid van het lichaam.

De relatie, de gemeenschap, tussen Christus en Zijn Gemeente wordt o.a. voorgesteld als wijnstok met ranken. [Johannes 15:1].

Een rank dient om vruchten voort te brengen, maar die vruchten zijn niet naar eigen producten, ze moet eerst levenssap van de wijnstok opnemen. Dat levenssap brengt vruchten voort. De vruchten worden dus voortgebracht door het levenssap van de wijnstok, niet door de wijnranken in eigen kracht.

Wie blijft in het levenssap van Christus [ Levend Water - Woord] brengt vruchten voort.

De gelovige is in Christus om Diens levenskracht te openbaren.

De gevolgen daarvan zijn: veel vrucht dragen [vers 8], en blijdschap [vers 11].

Link naar bericht
Deel via andere websites

Galaten 5:22

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Hier worden de negen kenmerken van het christelijk karakter genoemd.

De Heilige Geest, die in elke gelovige woont, werkt deze vrucht in gelovigen, en zijn de "Vrucht des Geestes".

Wie werkelijk een "door de Geest geleid" leven leidt, zal langzamerhand deze karaktereigenschappen openbaren [ zie Efeze 4:1,2] en "zal wandelen waardig de roeping".

Ik geloof dat "christelijk karakter" dus enkel en alleen Vrucht van de Geest is, en niet in eigen kracht verworven kan worden.

Het vlees, de natuurlijke mens, zo zegt Galaten 5:17, begeert TEGEN de Geest.

De keus is dus OF een vleselijke wandel door de werking van het vlees, OF een wandel door de werking van de Geest.

Gods Weg is dus geen lang proces van zelfverbetering door de werking van het vlees, maar geloof in de werking van de Geest.

De Geest bewerkt christelijke "dienst".

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen tot goede werken, welke God [Zelf] voorbereid heeft, opdat wij in derzelve zouden wandelen". [Efeze 2:10].

Link naar bericht
Deel via andere websites
Galaten 5:22

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Hier worden de negen kenmerken van het christelijk karakter genoemd.

De Heilige Geest, die in elke gelovige woont, werkt deze vrucht in gelovigen, en zijn de "Vrucht des Geestes".

Wie werkelijk een "door de Geest geleid" leven leidt, zal langzamerhand deze karaktereigenschappen openbaren [ zie Efeze 4:1,2] en "zal wandelen waardig de roeping".

Ik geloof dat "christelijk karakter" dus enkel en alleen Vrucht van de Geest is, en niet in eigen kracht verworven kan worden.

Het vlees, de natuurlijke mens, zo zegt Galaten 5:17, begeert TEGEN de Geest.

De keus is dus OF een vleselijke wandel door de werking van het vlees, OF een wandel door de werking van de Geest.

Gods Weg is dus geen lang proces van zelfverbetering door de werking van het vlees, maar geloof in de werking van de Geest.

De Geest bewerkt christelijke "dienst".

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen tot goede werken, welke God [Zelf] voorbereid heeft, opdat wij in derzelve zouden wandelen"

. [Efeze 2:10].

de mens is naar het beeld van God geschapen, wanneer de mens volledig slecht zou zijn....zou Gos dit dus ook zijn....

Link naar bericht
Deel via andere websites
De gevolgen daarvan zijn: veel vrucht dragen [vers 8], en blijdschap [vers 11].

Veel vrucht dragen: kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat betekent dat precies?

Dat blijft de vraag t.a.v sommige "christenen:. Het oplepelen van bijbelteksten, daar blijft het bij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is de bedoeling dat wij veranderd worden naar het Beeld van Christus. Niet onze uitwendige mens wordt veranderd, maar de inwendige mens [ ons wezen, ons ik] wordt veranderd naar Gods Beeld, en 2 Kor. 4:16 spreekt hier over als een verandering van dag tot dag, namelijk de verandering van de inwendige mens.

Het is dus afhankelijk van de mate waarin wij veranderd zijn geworden naar het Beeld van Gods Zoon, en die verandering kan alleen plaatsvinden door het ontvangen van het Woord Gods, en vervolgens door het leven daaruit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een paar gedachten van moi.

Zoals Simiiformes, primaten, zoogdieren, enz, ik denk dat mensen de neiging om te proberen om dingen te begrijpen door het produceren van modellen, via een reductionistische benadering, en de entiteiten die ze gebruiken als onderdeel van hun modellen zijn beperkt tot de set van de dingen waarneembaar voor de mens . Bijvoorbeeld, de kinetische theorie van gassen verbeeldt moleculen op microscopisch niveau qua macroscopische objecten (hard solid perfecte bollen met massa gehoorzamen Newtons beweging); dingen waarneembaar voor de menselijke zintuigen ballen zijn waarneembaar voor de mens.

Ik geloof dat de menselijke waarneembaarheid van God is beperkt, omdat het menselijk intellect; Ik denk dat het erg arrogant om dat alles wat er te denken is beperkt tot de rekenkracht van de menselijke geest. God kenmerken die we nooit kunnen weten als primaten als gevolg van dergelijke beperkingen te bezitten. Ik denk dat de katholieke kerk de term "mysterie" om zaken die binnen een dergelijke paraplu zou vallen omschrijven.

Jezus en de apostelen gebruikt analogieën welke modellen die de eigenschappen van God en andere verwante concepten te beschrijven zijn; maar anderszins beperkt. Bijvoorbeeld, Newtoniaanse mechanica beperkt tot het macroscopische niveau; kwantummechanica beschrijft microscopisch niveau.

Ik denk aan organismen op verschillende manieren; de standaard voorbeeld van het menselijk lichaam bestaat uit orgaansystemen, organen, weefsels en cellen, of zelfs enkele cellen in termen van organellen (mitochondriën, nucleus, nucleolus, Golgi-apparaat, endoplasmatisch reticulum, etc). Maar ik ben ook denken aan atomen; die bestaan ​​uit subatomaire deeltjes; en ook van de alledaagse mechanische apparaten zoals het slingeruurwerk van Huygens.

Atomen en cellen hebben gemeen dat ze de kleinste eenheid in hun respectievelijke klassen (stof en leeft) in staat onafhankelijk bestaan. Organismen, organisaties en de samenleving bestaan ​​op het principe van de verdeling van arbeid.

Geen enkel deel van het lichaam van Christus kan onafhankelijk van een ander deel bestaan ​​als de hersenen niet onafhankelijk van het hart en vice versa kan bestaan. Dit is een eigenschap. Het is een organisme dat slechts uit vitale organen, en de afwezigheid van één orgaan betekent dat het lichaam sterft of niet functioneren. Daarom bestaat er een gelijkheid tussen alle onderdelen. Ik veronderstel dat dit is gemarkeerd in verwijzing naar de metafoor van de inspanning die de goede herder verbruikt in het zoeken naar wat lijkt op een relatief waardeloze schaap zijn.

Ik was ook getroffen door Den Heer Robbertus Frans verwijzing naar gehoorzamen "strenge wetten van de natuur". Het concept van de wet lijkt mij slechts een middel waarmee de mens poging om de natuur te begrijpen; om een ​​bestelling te leggen aan iets wat chaotisch lijkt; wetten waarop de inductieprobleem zijn. Wetten met betrekking tot elektromagnetisme, zwaartekracht, de zwakke en sterke krachten voldoende zijn om te verklaren waarom subatomaire deeltjes samen worden gehouden atomen. Als ze niet gehoorzaamden, zou het atoom ophouden te bestaan. Het gedrag van cellen en hun organellen wordt bepaald door de DNA's; het ontbreken van een buiging zou

gelijkwaardig werking als een verandering in het DNA, hetgeen leidt tot een mutatie, de bron van kanker. Als we kijken naar de samenleving, of een ideale christelijke samenleving op aarde, als het equivalent van het lichaam van Christus, het bestaan ​​ervan hangt af van de verdeling van arbeid in de vitale organen, van verschillende functie, maar gelijke waarde, en de nodige wetten of de geboden van Christus zijn voor de juiste functie of het bestaan. Wanneer enerzijds niet naar behoren functioneert, ziekte is het resultaat.

Ik veronderstel dat een voorbeeld van de beperking van het model is toen Christus stelt dat als je hand zorgt ervoor dat de rest van je lichaam om de zonde, snijd hem dan uit. Als alle delen zijn belangrijk en noodzakelijk om het bestaan, het vervolgens verwijderen enerzijds zou de dood van de gehele veroorzaken

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is dus de bedoeling dat de gelovige mens "beelddrager Gods" zal worden.

Ik geloof dat de natuurlijke mens geen recht heeft op die "claim", en dus onterecht is.

De natuurlijke mens namelijk, is geen "beelddrager Gods". Die mens zou "beelddrager Gods" moeten worden.

De Opgestane, Verheerlijkte Christus is Beelddrager Gods.

2 Korinthe 4:4 zegt dan ook dat de god dezer eeuw de zinnen van de ongelovigen verblind heeft, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Als Genesis 1:26 zegt: "Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis, gaat het niet over de natuurlijke geboorte van de mens, want via de natuurlijke geboorte wordt een mens helemaal geen "beelddrager Gods" , maar "beelddrager van Adam.

De mens wordt namelijk alleen een beelddrager Gods door wedergeboorte, door opstanding uit de dood.

Diezelfde natuurlijke mens noemt zichzelf met een on-Bijbelse kwalificatie: "kroon der schepping" hetgeen een nogal ongefundeerde en voorbarige veronderstelling is.

Ten eerste komt die term nergens in de Bijbel voor, en ten tweede kan en mag men zichzelf een dergelijke "titel" nooit toe-eigenen.

Alleen God, kan iemand Beelddrager Gods noemen en dat doet Hij ook.

Kolossenzen 1:15 [ hier wordt over Jezus Christus gesproken]

"Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen".

En zo worden steeds opnieuw allerlei Bijbelse waarheden geclaimd door mensen, zonder dat men daar recht op heeft.

Christus is dus het Beeld Gods.

Het volk dat God Zich heden verzamelt uit ieder volk, uit iedere natie, uit iedere taal, is, zoals gezegd, de Gemeente, met een hemelse roeping en bestemming. Het Lichaam van Christus. Vlees van Zijn vlees, en Been van Zijn Gebeente. EEN Lichaam, met slechts EEN Hoofd: Christus Jezus, de Opgewekte, de Levende Heer.

De Gemeente is dus een volk van "koningen en priesters", een volk van "geheiligden".

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ben je van oorsprong Engels? :)

Ik denk eerder dat het iemand is die zich zo wil voordoen. De afwijkingen in zinsbouw en woordgebruik zijn zo inconsequent dat het er dik bovenopgelegd lijkt te zijn. En dan druk ik me zacht uit. Bovendien is het gedachtengoed nogal verdacht bekend :# alleen een beetje anders verpakt :# .

Maar goed, de tijd zal het leren. :E Al is de leugen nog zo snel de Waarheid achterhaalt haar wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja, dat klopt. Ik ben van Engels oorsprong en dat is de oorzaak van mijn slechte uitspraak.

I'm writing in English to avoid any misunderstanding. I kindly ask that you refrain from mocking me and at the very least demonstrate the virtue of vertraagzaamheid. I first set down some of my thoughts in English and, as I was experiencing a lot of anxiety at the time, and therefore I used Google translate and I pasted the translation to the textbox.

I am a Roman Catholic but I regard myself as both a sinner and a humble follower of Christ. All Christians are one to me-the differences are equivalent to how humans perceive from a macroscopic perspective (the naked eye) the mean distance between the s and p subshells of the second shell of a sodium atom. It is not my fault that God gave me het syndroom van Asperger and dus a scientific mind. If you are Christians as you purport to be, then please show some sympathy as my daily existence is one of intense pain. Beside the symptoms of Asperger's, I have to balance the demands of physics (my scientific mind), faith in God through Christ, and living in a staunchly secular society where Christians expressing their views are regarded as crazy/mad/bonkers.

I started learning your language on an informal, piecemeal basis as a result of listening to Radio Maria Nederland. Joining this forum is a means of expediting the process.

I apologise if the username VOC Vangoens offends anyone. At the time of joining, I had read all the volumes of the TIJDSCHRIFT VAN DE HOLLANDSCHE VERENIGING VAN CEYLON (now Sri Lanka); from 1908 to 2005. As you can imagine, I was utterly bombarded with all kinds of information on the VOC and its dienaars and this was an outcome of this.

I will end by saying that I believe that science is a gift from God and that it is arrogant of some humans to think that all that exists is limited to things derived from empiricism. Science cannot exist without faith.

Vrede, zachtmoedigheid, bescheidenheid en verdraagzaamheid to you all.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Re: Een volk voor Zijn Naam

Dank je wel. De post van Anja werd de oorzaak van sommige angst. De problem is dat Ik ben de Engelse uitspraak regels gebruik als een "interim measure". :D

Het is de bedoeling dat wij veranderd worden naar het Beeld van Christus. Niet onze uitwendige mens wordt veranderd, maar de inwendige mens [ ons wezen, ons ik] wordt veranderd naar Gods Beeld, en 2 Kor. 4:16 spreekt hier over als een verandering van dag tot dag, namelijk de verandering van de inwendige mens.

Het is dus afhankelijk van de mate waarin wij veranderd zijn geworden naar het Beeld van Gods Zoon, en die verandering kan alleen plaatsvinden door het ontvangen van het Woord Gods, en vervolgens door het leven daaruit.

Jezus is niet de "beelddrager" van God als Jezus is van dezelfde substantie als de Vader. Er is ook problemen met de precies bedoeling van de term "beelddrager"; I.e. mijn autistiche hersenen onmiddelijk denkt aan spiegels en afspiegeling/reflectie of geometrische optiek. Ik ben nog steeds aan denken.

Dit is de leer van de Rooms-Katholieke Kerk volgens het Catechismus:

ARTIKEL 1 - De mens beeld van God

1701

"Christus maakt door de openbaring van het mysterie van de Vader en diens liefde de mens voor zichzelf duidelijk en geeft hem inzicht in zijn zeer hoge roeping". In Christus, "beeld van de onzichtbare God" (Kol. 1, 15) is de mens geschapen als "beeld en gelijkenis" van de Schepper. In Christus, Verlosser en Heiland, is het beeld van God, dat geschonden was in de mens door de eerste zonde, in zijn oorspronkelijke schoonheid hersteld en verrijkt met goddelijke genade.

1702

Het beeld van God is aanwezig in elke mens. Het licht op in de gemeenschap van de mensen, als een gelijkenis met de eenheid van de goddelijke personen onder elkaar.

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index ... =1&id=1260

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ten eerste heb ik niets met de leer van de RKK, en ten tweede is de mens een "beeld van Adam", en alleen een wedergeboren kind van God wordt "beelddrager Gods" zoals ik uiteengezet heb.

Christus is inderdaad het "uitgedrukte Beeld van God" volgens Hebreeen 1.

Op het "weerspiegelen/spiegelen" kom ik later terug.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ten eerste heb ik niets met de leer van de RKK, en ten tweede is de mens een "beeld van Adam", en alleen een wedergeboren kind van God wordt "beelddrager Gods" zoals ik uiteengezet heb.

Christus is inderdaad het "uitgedrukte Beeld van God" volgens Hebreeen 1.

Op het "weerspiegelen/spiegelen" kom ik later terug.

:# Je hebt inderdaad niets met de leer van de Heilige Kerk en alles met de leer van Ab Klein Haneveld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid