Spring naar bijdragen

Een volk voor Zijn Naam


Aanbevolen berichten

@henkjan

Ah.. je noemt de blijdschap van de Here jezus Christus onzin?

Lees dan nog maar eens Joh. 17:13 waar staat: : Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij......MIJN BLIJDSCHAP....vervuld mogen hebben in zichzelven.

En: Hebreeen 12:2 "Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter[hand] des troons van God".

Zeker, ik ben ervan overtuigd dat de Here Jezus vervuld was van innerlijke blijdschap vanwege de heerlijkheid die Hem te wachten stond.

Zo mogen ook wij vervuld zijn van blijdschap omdat wij door Hem eeuwig leven hebben ontvangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 398
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@gelooft.com

Die "spiegel" heeft te maken met in hoeverre wij het Licht van Christus hebben laten schijnen in deze wereld. Als er een "bedekking" op die spiegel hangt, moeten we bedenken dat die toch eenmaal wordt weggedaan, dus kan je maar beter meteen die bedekking weghouden.

Het gaat er dus om of wij dat Licht weerspiegeld hebben of niet.

De vrucht van de Geest betreft een groei van kindschap naar zoonschap, en dat is heel wat anders.

Ik geloof dat de hoogste openbaring van geestelijk leven de Liefde is. Liefde is geen gave, maar een vrucht van de Geest. De negen eigenschappen zijn de wezenlijke kenmerken van een leven vervuld met de Heilige Geest.

God zoekt geen "gaven" bij zijn kinderen, maar VRUCHT., want zegt Kor. 13:8 "HIERIN wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt".

"Gaven" hebben maar tijdelijke waarde, maar vrucht heeft eeuwigheidswaarde.

M.a.w. gaven zullen ophouden, maar NU blijft het geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. [1 Kor. 13:13].

Als jij zonodig de gaven van de Geest wilt benadrukken in dit topic, ga je gang. Be my gast.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@henkjan

Ah.. je noemt de blijdschap van de Here jezus Christus onzin?

Lees dan nog maar eens Joh. 17:13 waar staat: : Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij......MIJN BLIJDSCHAP....vervuld mogen hebben in zichzelven.

En: Hebreeen 12:2 "Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter[hand] des troons van God".

Zeker, ik ben ervan overtuigd dat de Here Jezus vervuld was van innerlijke blijdschap vanwege de heerlijkheid die Hem te wachten stond.

Zo mogen ook wij vervuld zijn van blijdschap omdat wij door Hem eeuwig leven hebben ontvangen.

Een voorbeeld hoe je de uitspraak van een ander een heel andere draai geeft. Punt van kritiek van Henkjan is de suggestie dat "iedereen die de Geest heeft zou blij zijn". Het is die gedachte die hij onzin vindt; het was niet zo dat hij "de blijdschap van de Here jezus Christus onzin noemt". Suggereer dat dan ook niet!!

Hij haalt een terecht voorbeeld aan, want je kan niet zeggen dat "blijdschap" de overwegende emotie van Christus was op de Olijfberg. Dat was angst. Doodsangst.

In Lucas 22:44 lees je: "Hij werd doodsbang en bad nog dringender; zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond."

Link naar bericht
Deel via andere websites
De vrucht van de Geest betreft een groei van kindschap naar zoonschap, en dat is heel wat anders.

De vrucht van de Geest is een kenmerk van de (wedergeboren) Christen. In hoeverre zien we deze vrucht, en in hoeverre zien we de oude mens nog? Bij geen enkele Christen is de vrucht volledig aanwezig!

"Gaven" hebben maar tijdelijke waarde, maar vrucht heeft eeuwigheidswaarde. M.a.w. gaven zullen ophouden, maar NU blijft het geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. [1 Kor. 13:13].

Dat woordje "maar" is onjuist en ongepast. De gaven hebben een zeer belangrijke waarde! De gaven hebben we om de wereld te bereiken, elkaar te bemoedigen en ondersteunen, om God te dienen, HEM groot te maken. Natuurlijk hebben we de gaven "straks" niet meer nodig. Strikt gezien, om het oneerbiedig te zeggen, is ook het Offer van Jezus "maar" van tijdelijke waarde, omdat de zonde en de dood "straks" niet meer zullen zijn. En, vergeet niet dat het genadegaven zijn! Ik denk dat jij gelooft dat alles genade is, toch?!

Als jij zonodig de gaven van de Geest wilt benadrukken in dit topic, ga je gang. Be my gast.

Het een heeft met het andere te maken. "Straks" zal iedereen de vrucht van de Geest hebben en tonen. De vruchten van het vlees zijn er niet meer. De Gaven van de Geest hebben "straks" ook geen zin meer. Waar wil je het over hebben? Het hier en nu, het aardse leven en? Of wil je van gedachten wisselen over het leven na de opname of de wederkomst of het leven op aarde? Twee verschillende situaties.

Aan de vruchten herkent men de boom! De Vrucht van de Geest en de Gaven van de Geest staan niet los van elkaar in het aardse leven. Zeker, als "straks" alles volmaakt is, zullen er geen vreemde talen meer zijn, de profetieen zullen er niet meer zijn, enz. enz.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@gelooft.com

Ik blijf erbij dat de vrucht van de Geest eeuwigheidswaarde heeft, OOK in onze wandel met de Heer in dit aardse leven. Het gaat dus niet alleen om "straks" , maar om het NU.

Dus nogmaals, als jij het zo nodig wilt hebben over de gaven van de Geest, ga je gang.

En nee, ik wil het niet hebben over onze positie NA de opname van de Gemeente, dus dat scheelt al weer een hoop gekibbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Henkjan mag de suggestie dat iedereen die de Geest heeft, en blij zou zijn onzin vinden, echter gaat het niet over een of andere "emotie" [want de mens zit vol van verschillende emoties], maar over een eigenschap van de vrucht van de Geest, en EEN daarvan is blijdschap.

Niemand of niets kan DIE blijdschap wegnemen/roven van de wedergeboren kind van God.

Overigens hebben niet WIJ de Geest, maar de Geest heeft ONS, zoals ik al eerder heb uitgelegd.

De angst die de Here Jezus heeft gevoeld in de hof van Gethsemane was een normale menselijke emotie, die ook wij kunnen voelen, eveneens als verdriet een emotie is, en wij ondanks die verschillende emoties, toch ten ALLEN tijde blij kunnen zijn, en DAT is wat de apostel Paulus bedoelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Henkjan mag de suggestie dat iedereen die de Geest heeft, en blij zou zijn onzin vinden, echter gaat het niet over een of andere "emotie" [want de mens zit vol van verschillende emoties], maar over een eigenschap van de vrucht van de Geest, en EEN daarvan is blijdschap.

Niemand of niets kan DIE blijdschap wegnemen/roven van de wedergeboren kind van God.

Overigens hebben niet WIJ de Geest, maar de Geest heeft ONS, zoals ik al eerder heb uitgelegd.

De angst die de Here Jezus heeft gevoeld in de hof van Gethsemane was een normale menselijke emotie, die ook wij kunnen voelen, eveneens als verdriet een emotie is, en wij ondanks die verschillende emoties, toch ten ALLEN tijde blij kunnen zijn, en DAT is wat de apostel Paulus bedoelt.

1) in Hebreeën 12:2 wordt geen melding gemaakt over "vreugde als vrucht van de Geest", maar over "vreugde"

2) het gaat daar over een vreugde die nog in het verschiet lag (en dus nog niet "bereikt" was ten tijde van de aanwezigheid van Jezus op de Olijfberg):

Hebr 12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

3) dat woord χαÏά, vreugde, duidt ook gewoon een emotie aan...

Zie b.v. hier:

Mat 2:7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 2:8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 2:9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 2:10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde (á¼Ï‡Î¬Ïησαν χαÏὰν μεγάλην σφόδÏα).

Ze waren vreselijk blij, die drie wijzen uit het oosten... Of zou je willen beweren dat die drie al "wedergeboren" waren, en die blijdschap van hen een vrucht van de Geest was??

4) Je laat Paulus hier dus buikspreken via die tekst uit Hebreeën...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voordat iedereen weer commentaar heeft: inderdaad is blijdschap eveneens een emotie, echter kan die zomaar omslaan in angst of verdriet, of emotionele pijn.

Echter is er een wezenlijk verschil tussen de normale menselijke emotie en de eigenschappen van de vrucht van de Geest.

Je voorbeeld van de drie wijzen is dan ook niet relevant in deze betekenis van "vreugde" dan wel "blijdschap" .

Ik laat Paulus gewoon spreken met wat hij bedoelt met dat wij [als wedergeboren kinderen Gods] ten ALLEN tijde blij zouden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het gaat hier niet over de manier van discussieren, maar over ongegronde, en niet onderbouwde kritiek op mijn inzicht vanuit de Schrift.

Ja, ik ben een persoon, die niet ingaat op het "spelen op de man" wat hier voortdurend gebeurt, maar ik herken de wolf in schaapskleren al van een grote afstand aan de stank van zijn vacht.

Het gaat hier wel over de manier van discussiëren, ik en een aantal anderen brengen dit nl ter sprake. Dus ipv over stinkende wolven te praten, zou je wellicht nu eens gewoon mijn vraag kunnen beantwoorden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
@gelooft.com

Ik blijf erbij dat de vrucht van de Geest eeuwigheidswaarde heeft, OOK in onze wandel met de Heer in dit aardse leven. Het gaat dus niet alleen om "straks" , maar om het NU.

Je blijft herhalen zonder inhoudelijk in te gaan op mijn punten. Misschien zijn we het deels eens, misschien ook niet, maar nu is er meer sprake van een monoloog van jouw kant. Ik weet dat je niet plakt en kopieert, maar ik weet wel dat je artikelen deels overtikt en plaatst in fora. Ik denk dat er op die wijze geen gedachtenwisseling plaats kan vinden.

Dus nogmaals, als jij het zo nodig wilt hebben over de gaven van de Geest, ga je gang.

Dit bedoel ik dus! Het een staat niet los van het ander. Je gaat totaal voorbij aan dit punt, waarschijnlijk omdat het niet in het totaal-verhaal past?

En nee, ik wil het niet hebben over onze positie NA de opname van de Gemeente, dus dat scheelt al weer een hoop gekibbel.

Wie heeft het over gekibbel? Ook dit staat niet los van de andere punten, en ook hier sla je het gesprek dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@gelooft.com

Ik heb inderdaad geen behoefte aan een "gesprek" , zeker niet als mijn inzicht [geen overnemen van artikelen zoals steeds beweerd wordt] voortdurend wordt afgewezen zonder enige grond en onderbouwing.

Als dit de wijze van "gesprek" hier is, ga ik dus verder met het uiteenzetten van de vrucht van de Geest.

Dus nogmaals: als je zo nodig de gaven wilt behandelen in dit topic, ga je gang.

Je haalt zelf de opname van de Gemeente erbij, en daar gaat het in dit topic niet over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb inderdaad geen behoefte aan een "gesprek"

Dat is duidelijk, en je bent ook niks verplicht. Besef wel dat dit een forum is en geen blog!

Als dit de wijze van "gesprek" hier is, ga ik dus verder met het uiteenzetten van de vrucht van de Geest.

Je haalt zelf de opname van de Gemeente erbij, en daar gaat het in dit topic niet over.

Titel: "Een volk voor Zijn Naam".

De vrucht van de Geest, de gaven van de Geest en de opname van de Gemeente zijn daar wel degelijk aan verbonden.

Maar goed, ik wens je veel plezier met je uiteenzettingen. Een gesprek / discussie is inderdaad niet mogelijk, en je wenst het ook niet, dat is duidelijk! In diverse andere fora zou jouw wijze van posten al een ban opgeleverd hebben, omdat er geen sprake is van een gesprek of dicussie, maar van een eenzijdig posten (trollen).

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Mystic

Zolang je op de man blijft spelen beantwoord ik geen enkele vraag.

Het gaat dus niet over de manier van discussieren, maar over je getrigger naar de "roodblauwe tent" toe.

Ik heb geen één keer over wat voor tent dan ook gesproken. Als jij beleefde pogingen om de manier van discussieren te besprelen 'op de man spelen vind'... tsja... ik zie nl. wel een patroon in de kritiek op je manier van discussieren, en je categorisch weigeren op mijn pogingen met je een gesprek daarover te voeren, en het afwimpelen van mijn pogingen als persoonlijke aanvallen bevestigen de kritiek die een aantal mensen hebben dan weer.

Oke, dan niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De derde eigenschap van de vrucht van de Geest is Vrede.

In Johannes 14:27 zegt de Here Jezus: "Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u".

In vers 16 zegt de Heer dat wij in deze wereld verdrukking zullen hebben, maar wij goeden moed zouden hebben, omdat Hij de wereld overwonnen heeft.

Hij is de Overwinnaar van deze wereld.

In Handelingen 9:31 staat dat de Gemeenten door geheel Judea en Galilea en Samaria vrede hadden, gesticht werden, wandelende in de vreze des Heeren en de vertroosting van de Heilige Geest, en vermenigvuldigd werden.

Paulus zegt in Romeinen 8:6 dat het bedenken des vleses de dood is, maar het bedenken des Geestes het leven en vrede is.

In Romeinen 15:13 staat dat onze God de hoop in ons vervullen zal met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat wij overvloedig zouden zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

In Efeze 2:14 staat dat Christus onze vrede is, wij, die eertijds verre waren, nabij geworden zijn door het bloed van Christus.

Tot slot een tekst uit Kolossenzen 3:15 waar staat: " En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in EEN Lichaam".

Het gaat hier dus niet over een gevoel van vrede die wij zouden hebben in ons aardse bestaan, maar een vrede die NIET van deze wereld is, want de wereld KENT geen vrede.

Hoe de mens ook zijn "best" doet om vrede in deze wereld te bewerkstelligen, het is NIET de vrede van Christus Jezus, die alleen de vrucht van de Geest voort kan brengen.

Dus niet een of andere "commissie" die de Nobelprijs van de vrede uitreikt aan een kandidaat die "goede werken" dan wel "daden" heeft verricht en zelfs door de paus daardoor "heilig" wordt verklaard, is de norm van de Bijbel, maar dat het Lichaam van Christus Jezus door de Heilige Geest die vrede heeft ontvangen.

Een vrede dus, NIET van deze wereld, maar een vrede die voortdurend in ons hart zal zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Mystic

Neem me niet kwalijk. Dat was @henkjan dus.

Echter noem je mijn inzicht "een ketterse filosofie".

Overigens heb ik meerdere keren antwoord gegeven op je vragen.

Lees dus maar eens terug waar dat in dit topic het geval is geweest.

Ik heb ook de woorden 'ketterse filosofie' nog nooit gebezigd. Je hebt geen antwoord op mijn specifieke vraag gegeven, ook niet eerder, ook niet elders.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mystic

Zeker wel, zoek het maar op.

Maar ook aan jou het verzoek inhoudelijk in te gaan op mijn laatste post over de vrucht van de Geest.

Even een geheugensteuntje voor je: "Dus als je ketterse filosofie je vertelt dat je goed moet doen voor medemens en dier, kom je wellicht ook nog ergens" . 19 jan. 2016 13.26.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee, dat zal wel niet. Ga er verder dus niet op in.

Graag nu inhoudelijk reageren op mijn laatste post over de vrucht van de Geest.

Je hamert op beschuldigingen, geen probleem. Ik vraag om uitleg, die geef je niet. Blijft dus staan dat je opmerking inhoudsloos is. De fora die je waarschijnlijk bedoelt zijn fora waar je zelf niet meer mag posten (ik heb er vandaag nog gepost!)? Een daarvan is inmiddels verplaatst naar facebook (waar ik gewoon lid ben), een ander forum (geloofsgesprek) post ik gewoon. Ook op refoweb post ik af en toe. Het is me een raadsel over welke fora je het hebt. Prima dat je het noemt, maar maak het dan ook hard. Noem de fora waar ik geband ben!

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid