Spring naar bijdragen

Divine_will

Members
 • Aantal bijdragen

  509
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Divine_will ontving een reactie van Ricky Tjin in Russen onder vuur van de cancelcultuur   
  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-refugees-in-private-jets-russian-oligarchs-could-reshape-the-israeli-economy-1.10688315
   
  https://www.timesofisrael.com/toxic-russian-oligarchs-come-under-increased-scrutiny-in-israel/
   
  https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/fate-putins-jewish-oligarchs
   
 2. Like
  Divine_will ontving een reactie van Ricky Tjin in Is iedere religie Goddelijk geïnspireerd?   
  Met je eens. Goede gesprekken worden toch al elders voortgezet. Christelijke gesprekken gedijen tegenwoordig het meest in een atheïstische omgeving. Het kan verkeren.
  @sjako, je bent subjectief in je oordeel; kennelijk heb je moeite om mijn opmerking over schijnheilig te nuanceren om het goed te interpreteren. Dat ik Hermanos2 verwijt voor schijnheilig (in zijn gedrag) wil nog niet zeggen dat ik iemand uitmaak voor schijnheilig; hier sla je  de plank mis als het gaat om nuanceren. Dat er met 2 maten wordt gemeten, is misschien wat beter op z'n plek dan een dubbele tong.
  Ik vermoed dat je voor Hermanos2 opkomt, omdat er qua geloofsovertuiging overlappingen zijn wat jou als JG en Hermanos2 als het ware met elkaar verbindt.
  ————-
   
  Verwatering van het christendom in samenhang met dwaalleer op dit forum, in samenhang met Sjako zijn JG vooringenomenheid en zijn moderatierechten, wat een oneerlijke manier discussiëren teweegbrengt, blijkt voor  christenen een belangrijke oorzaak dat ze forummoeheid hebben gekregen m.b.t. Credible.
 3. Like
  Divine_will reageerde op Willempie in Over de wederkomst, opname en andere eindtijd zaken   
  Geen kenmerken van wat in het algemeen onder een sekte wordt verstaan. Niets achter gesloten deuren. Geen besturend lichaam. Geen kerkvreemde of on-Bijbelse leringen. Gewoon een evangelische gemeente met een toegewijde en onderzoekende pastor. Je hoeft het helemaal niet met alles wat hij zegt eens te zijn maar het is zeer interessant naar hem te luisteren en alles verder te onderzoeken in de Bijbel. 
 4. Like
  Divine_will reageerde op Hetairos in Gnostiek in de Kerk? Vloek of zegen?   
  Ik heb het gelezen. Maar ik denk dat het vergeefse moeite is.
  Overigens dank voor het compliment. Het geeft me het gevoel, dat ik mijn berichten op dit forum toch niet helemaal voor Jan L. schrijf.
 5. Like
  Divine_will reageerde op Thorgrem in De echte bijbel en mensen woorden!   
  Johannes 1:1
  NWV : "In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god."
  Omdat Jehovah's Getuigen ontkennen dat Christus God is, maar geloven dat hij slechts een engel is, kan in hun vertaling van Johannes 1:1 niet staan dat het Woord God zelf was. Daarom is dit vervangen door "het Woord was een god" (wat overigens grond geeft voor het vermoeden dat Jehovah's Getuigen in werkelijkheid in twee goden geloven, hoewel ze dit natuurlijk zullen ontkennen).
  Hieronder staat een woord voor woord vertaling van deze tekst zoals die voorkomt in "The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures" van 1969 :

  Ook deze vertaling kan niet verhullen dat er niet staat "Het Woord was een god", zoals de NWV wil doen voorkomen, maar "God was het Woord".
  Interessant gegeven bij de vertaling "het Woord was een god" in Johannes 1:1 in de NWV, is dat het Wachttoren Genootschap hiervoor gebruik heeft gemaakt van de vertaling van de spiritist Johannes Greber, hoewel men volledig op de hoogte was van zijn banden met het spiritisme.
  Bron: link
 6. Like
  Divine_will reageerde op thom in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja ik begrijp waar het heen gaat, maar het is niet de strekking waar ik op doelde; het samenzijn of vergaderen als met elkaar in gesprek als bemoedigend, voedend, onderdak gevend.
  Met vooral deze tekst als grond hiervoor; Joh. 17
  20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
  21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
  22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
  23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
  24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
  Nu gaat het een andere kant op van rechtspreken en vergeven. Maar zo'n context was niet het plan, maar van broeders onder elkaar als liefde tot elkaar of tot de zoekende broeder, doordat de godsvrucht getoond kan worden, als zoals ik al schreef opbouwend of zegenend.
 7. Like
  Divine_will reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  De kerk van Christus - Wereldlijke organisaties
  Die tot mijn kerk behoren zullen elkaar vinden en zich nauw aaneensluiten, en hun wil zal steeds zijn in de waarheid te wandelen, in de liefde te leven en Mij te dienen in tijd en eeuwigheid. Want zij dragen mijn geest in zich, zij hebben de geestesvonk die een deel van Mij is in zich tot leven gewekt, en zo zijn ze tot leden van mijn kerk geworden die Ik zelf gegrondvest heb. En Ik zal hen voor eeuwig zegenen.

  Wie in de waarheid leeft, dat wil zeggen: wie door mijn geest in zich wordt onderricht, die weet ook dat liefde en geloof de fundamenten zijn van mijn kerk. Hij weet ook hoe Ik mijn woorden: "Jij bent Petrus de rots, op jou wil Ik mijn kerk bouwen", wil hebben opgevat. Hij weet verder dat daar geen organisatie door mensen opgericht onder te verstaan is. Maar dat integendeel mijn kerk alle mensen omvat die de juiste verstandhouding met Mij tot stand hebben gebracht, door hun wil en hun liefde tot Mij en hun naaste.

  Ik vraag van de mensen alleen het nakomen van mijn gebod van de liefde en een sterk geloof. En aan hen die in Mij geloven heb Ik de eeuwige zaligheid beloofd, het eeuwige leven. In Mij geloven betekent echter mijn leer aan te nemen als goddelijk en in overeenstemming daarmee te leven. 

  Hun allen beloofde Ik het eeuwige leven. En dus moeten zij ook tot mijn kerk behoren, tot de gemeenschap van gelovigen die Ik mijn kerk noem. Is het echter nodig dat ze zich daartoe wereldlijk aaneensluiten, wat tot stand wordt gebracht door het lidmaatschap van een organisatie die van wereldlijke zijde is uitgegaan? 

  Deze vraag is van zo groot belang dat ze diepgaand overwogen moet worden. Er bestaat geen organisatie die zich er op zou kunnen beroemen door Mij gesticht te zijn. Toch kan iedere organisatie zich geheel en al bij de door Mij gestichte kerk aansluiten. En als de leden worden tot de rots van het geloof, kunnen zij zich dus als tot mijn kerk behorend gevoelen.

  Op de eerste plaats moet in een organisatie het karakter van mijn kerk overheersen. De aanhangers moeten van het diepste geloof in Mij vervuld zijn. Dan omvat dus ook de wereldlijk gestichte kerk mijn gelovigen en dezen kunnen anderzijds zich in iedere gemeenschap als kandidaat van mijn rijk beschouwen, want op die manier behoren zij tot mijn kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht.

  Mijn woorden zijn zuiver geestelijk bedoeld, dat wil zeggen: ze behelzen alleen een aanmaning om onwrikbaar te geloven, en hiervan afhankelijk is dus alleen weer het werkzaam zijn van de geest, dat het zekerste kenteken van mijn kerk is. Want wie het juiste geloof heeft, die heeft ook de liefde, omdat het juiste geloof alleen levend is door werken van liefde.

  Het teken van leven is de uiting van mijn geest in de mens. Wie dus door de geest wordt onderricht, wie vervuld is van mijn waarheid, die kan zich met recht rekenen tot mijn kerk. Hij behoort tot de mijnen en hij zal ook met volle overtuiging voor mijn leer opkomen. Want hijzelf heeft haar met hart en verstand aangenomen, ze heeft zijn geloof versterkt en hem vrij en gelukkig gemaakt - en de liefde zet hem er nu toe aan zijn medemensen hetzelfde te willen geven.

  Het is nu echter helemaal geen voorwaarde dat een wereldlijk kerkelijke organisatie de mensen pas tot kandidaten voor het geestelijke rijk maakt, want Ik kijk alleen naar het hart, de wil van de mens en zijn gedachten. Richten ze zich verlangend naar Mij, dan heeft de mens Mij ook reeds gevonden. Dwalen ze echter van het ware geestelijke af, dan zal ook een kerkelijke organisatie geen verandering teweeg brengen, want wat onder dwang geschiedt, heeft in mijn ogen geen waarde.

  Het verlangen naar Mij kan in die mens echter alleen worden opgewekt door het aannemen van mijn woord. En dat is de reden waarom Ik de wereldlijke kerkorganisaties niet veroordeel, integendeel hen zelfs nog ondersteun, maar alleen in zoverre de levenswandel van de bij hen werkzame leerkrachten overeenstemt met mijn geboden. En behoort er een van hen tot de door Mij gestichte kerk, dat hij dus vast en onwankelbaar aan Mij, aan mijn liefde, macht en wijsheid gelooft, dan vervul Ik hem ook met mijn geest, opdat hij met succes kan inwerken op de kleine groep van zijn gemeente. Opdat, zo ze mijn woord begeren, zij het ook ontvangen, want alleen daardoor kunnen ze tot geestelijke rijpheid komen.

  Maar toch is het veel verdienstelijker als de mens vanuit zichzelf om Mij worstelt en Mij zoekt. Als hij op zijn innerlijke stem let, die hem altijd het goede bekend zal maken en die hem ook zal aansporen om in de liefde werkzaam te zijn. Volgt hij deze innerlijke stem, dan komt hij beduidend eerder dichter bij Mij, want hij neemt het op in zijn hart en leeft er ook naar. En die mens zal dan waarlijk tot de kerk van Christus behoren, die onoverwinnelijk is. Hij zal zelfs de sterkste stormaanvallen die de helse krachten nog op het einde ondernemen, weerstaan.

  Want ook deze belofte heb Ik de mensen gegeven, dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen, omdat mijn kerk onveranderlijk is en bestaan blijft tot het einde. Zij zal ook het fundament zijn van al het geestelijk streven op de nieuwe aarde. Daar zal iedereen tot mijn kerk behoren, omdat alleen de diepgelovige mensen die Mij boven alles liefhebben deze nieuwe aarde zullen bewonen, terwijl al het andere afvalt omdat zij alleen leden zijn van wereldlijk kerkelijke organisaties, aan wie het innerlijke leven ontbreekt.

  Amen
  www.berthadudde.net/Register/REG.4/BD.4028.html
 8. Like
  Divine_will reageerde op thom in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja, en dat sprak Jezus tot zijn discipelen die er op 1 na allemaal waren. 🙂
  Dan is discipel iemand die ''en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.''
   
 9. Like
  Divine_will reageerde op thom in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Mooi Mohawk.
  Het doet mij denken aan; waar 2 of meer vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden.
  En Ik, is het Die het op God gerichte hart beweegt, de stemvork die de juiste toon verspreidt.
 10. Like
  Divine_will reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ook in deze tekst herken ik Zijn stem:
  Het eeuwige Licht daalde af naar de aarde 
  Wat u mensen nodig had in de donkere nacht, dat bracht Ik u toen Ik naar de aarde afdaalde: een licht dat u de weg zou verlichten naar Mij, terug in uw vaderhuis. Ik zond mijn Zoon naar de aarde, een ziel van het licht die helder straalde en als mens de weg over de aarde ging. Die deze weg als het kindje Jezus begon, welke dan eindigde aan het kruis opdat u mensen zalig kon worden. Een ziel van het licht daalde af in het duistere rijk van mijn tegenstander en in deze ziel van het licht belichaamde Ik Mij zelf, omdat de mens Jezus Mij als de eeuwige Liefde met alle macht tot zich trok, omdat Hij Mij zelf opnam in Zijn hart dat vol van liefde was voor Mij en voor Zijn medemensen.

  In het kindje Jezus ging een lichtziel schuil, die wel afstand deed van haar licht omdat ze als mens Jezus midden onder de mensen moest vertoeven, maar die ook vol van liefde was en geen afstand deed van deze liefde, maar ze in zich deed toenemen, zodat Hij vervuld was van liefdeskracht en wonderen deed en in alle wijsheid onderricht gaf op aarde. Hij was een mens, want de missie van de mens Jezus was, Zijn medemensen de weg te wijzen die naar Mij, naar de Vader terugvoerde en hun op deze weg voor te gaan om zelf een leven in liefde te leiden, dat alleen de mensen weer dichter bij Mij brengt, bij de Liefde zelf.

  Maar dit gebeurde volgens de regels. Een menselijk lichaam werd bewoond door een ziel. Maar Zijn ziel was een ziel van het licht. Toch was ze als mens aan dezelfde verzoekingen blootgesteld als ieder ander mens. Maar daar de ziel van Jezus vol van liefde was, gaf deze liefde haar ook de kracht de verzoekingen te weerstaan. Het licht had ze opgeofferd. Dat wil zeggen: de mens Jezus was bij het begin van Zijn aards bestaan als ieder ander mens zonder weten, maar de liefde in Hem verlichtte zeer snel Zijn geest. De liefde in Hem straalde spoedig helder licht uit, zodat Jezus de grote nood van de mensheid inzag en ook de oorzaak ervan, die in de oerzonde van de mensheid gezocht moest worden. Steeds meer nam de wijsheid en kracht in de mens Jezus toe, omdat de liefde Hem steeds meer vervulde, omdat Hij zeer innig met Mij verbonden was en mijn liefdeslicht Hem helemaal kon doorstralen.

  En Hij straalde nu weer licht uit. Hij onderrichtte de mensen in wijsheid. Hij deed wonderen op grond van Zijn macht, die gefundeerd was in Zijn grote liefde. De mens Jezus vergeestelijkte zich gedurende Zijn aardse levenswandel, omdat Zijn liefde het tot stand bracht dat het lichaam zich gewillig aan het verlangen van de ziel onderwierp, omdat lichaam en ziel steeds hetzelfde nastreefden: de mensen te helpen in hun nood, geestelijk en aards verlossend bezig te zijn. Hij genas zieken, want Hij wilde de mensen ook de kracht van de liefde bewijzen en dit voor hen eerst aards voelbaar tot uitdrukking brengen om hen dan ook voor Zich te winnen, opdat ze Zijn goddelijke liefdesleer aannamen en hun best deden om Hem na te volgen op de weg van de liefde. Maar de mensen waren nog in de macht van mijn tegenstander, die hen niet vrij wilde laten en die hen in hun wil op elke manier zwakker maakte.

  En de mens Jezus wilde deze macht van de tegenstander breken. Hij wilde hem overwinnen met mijn kracht, want de liefde in Hem was oppermachtig en door deze liefde dwong Hij Mij steeds meer van mijn liefde te geven. Hij trok Mij als de eeuwige Liefde tot zich en aldus was Ik in Hem. En in deze innigste verbinding met Mij volbracht de mens Jezus het verlossingswerk. Dat wil zeggen: Hij doorstond als mens de grootste pijnen en kwellingen, omdat de liefde in Hem - Ik zelf - Hem de kracht gaf voor dit verlossingswerk. Dus voerde Hij als mens de strijd tegen mijn tegenstander en door Zijn dood aan het kruis had Hij de overwinning over hem en over de dood bevochten.

  Wat voorheen voor de mensen niet mogelijk was, zich vrij te maken uit zijn macht, is hun na het verlossingswerk mogelijk geworden. De Redder die naar de aarde was afgedaald bracht de mensen hulp in deze grote nood. Maar dit kon alleen gebeuren door de Liefde en deze Liefde was Ik zelf. Dat de Liefde voor zich een menselijke vorm koos was nodig vanwege de mensen, want ze moesten nu in Jezus Hem onderkennen in Wie zich de goddelijke volheid manifesteerde, omdat Ik zelf voor de mensen niet zichtbaar kon zijn en Me daarom moest bedienen van een menselijk omhulsel. En dat dit omhulsel Mij alleen door een ziel van het licht kon worden aangeboden was wederom begrijpelijk, omdat Ik niet in een onzuivere ziel mijn intrek zou hebben kunnen nemen.

  Tevens moest het menselijk omhulsel de mensen op aarde voorgaan op de weg die Ik hun in Jezus voorbereidde. En daarom moest de mens net zo geaard zijn zoals ieder mens geaard was, daar de mensen Hem anders niet zouden hebben kunnen navolgen. De mensen hebben echter steeds Hem zelf, de goddelijke Verlosser Jezus Christus, als Helper aan hun zijde, terwijl de mens Jezus alleen een beroep deed op de kracht van de Liefde - die Hem echter geheel en al vervulde, zodat dus de Liefde het werk volbracht dat voor de mensen verlossing betekende van zonde en dood.

  Steeds weer probeer Ik u mensen dit mysterie te onthullen. Maar u zult het alleen in zijn volle omvang kunnen begrijpen wanneer u zelf u tot liefde zult hebben veranderd. Dan zal het ook in u licht zijn. Dan zal ook het goddelijke liefdeslicht u weer doorstralen zoals het was in het allereerste begin en u zult gelukzalig zijn.

  Amen
  Bron: www.berthadudde.net/Register/REG.8/BD.8068.html
   
 11. Like
  Divine_will reageerde op thom in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Het mysterie is dit, dat het hele mysterie IN de mens zelf plaatsvinden moet.
  Het geloof is van Jezus Christus. Dat woordje 'van' opent boekdelen om het zo maar te benoemen, want; de teksten gaan over Hem in ons; de Heer is de Verlosser, is de wedergeboren Ziel, is de Christus is de Zoon zelf.
  Daarom staar er; Ik in hen, en Gij in Mij.
  Het werk, de Helper, is inderdaad het goddelijk liefdeslicht wat de mens verandert. Het is niet de mens zelf die alles in liefde veranderen kan, maar het is het mysterie van de innerlijke werken door de Geest.
  Wat de mens zelf kan, is de wet van Johannes; de weg recht maken, het dopen met water, door inzicht verkrijgen over wie de mens is, maar ook dit gaat onder de leiding van de Heilige Geest, in de mens die tot het geloof gekomen is; het geloof van Jezus Christus, de Zoon, het Kind.
   
   
 12. Like
  Divine_will reageerde op Mohawk in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Amen Thom
  Maar alleen Zijn schapen herkennen de stem van hun Herder en volgen Hem.
 13. Like
  Divine_will reageerde op Catootje Tromp in '... vanwege de engelen.'   
  Nee, dat snap ik niet, ik heb het je ook aangetoond,  maar laat maar gewoon, want niemand hoeft te geloven wat ik geloof. Wat ik afdoe is dat engelen zouden moeten leren en nog wel over hoofdbedekking ook nog.  Dat is Paulus die het geloof weer verjoodste. Overigens dat er engelen aanwezig waren in de eredienst is mij allang duidelijk. Op college, waar ik les heb gehad (het instituut bestaat nu niet meer), waren ook engelen aanwezig in bepaalde colleges van een bepaalde docent. Ik ben van jongs af aan paranormaal begaafd en zag ze gewoon zitten en staan. Daar sprak ik niet over, totdat twee studiegenootjes erover begonnen tegen mij. Ik zat in een klas met allemaal paranormaal begaafden en wij zagen de engelen gewoon. Nou ja gewoon, het is allemachtig prachtig. De lege stoelen waren ook allemaal bezet met engelen.
  Maar wij zijn in de stof, wij zijn engelen die in de stof zijn gevallen. Wij zijn goden die sterven als mens, zoals Jezus zegt. Maar deze engelen, die aanwezig zijn in de "eredienst" (in mijn optiek is dat heden ten dage niet per defintie in een kerk, want daar wordt heden ten dage weinig geleerd en stapelen zonden en misverstanden zich op) niet.  
  Overigens zijn de engelen er niet om te leren, maar om de mensen die leren bij te staan, op hen in te werken. Niet voor niets bidden wij "Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij".
 14. Like
  Divine_will reageerde op Fundamenteel in Over de wederkomst, opname en andere eindtijd zaken   
  Het is geen random video maar preken daarover door iemand die daar al een halve eeuw mee bezig is. 
  Ik wil daar gerust uitgebreid op terugkomen, maar de Openbaringen zijn een zware boterham. Dat schrijf je niet in 1 postje. 
  kan daar al kort over zeggen: De vrouw die het beest berijdt is volgens mij de opkomst van feminisme waardoor we nu bij de lgbqt waanzin zijn aangekomen. Ik kon het evengoed via SermonAudio delen, wat had het verschil geweest?
  Hoe maakt kerkdiensten delen over het gevraagde thema forum ongezond? Ik vind uw manier van doen eerder veeleisend, gelieve geen vinger naar mij te wijzen waarvoor dank.
 15. Like
  Divine_will reageerde op Fundamenteel in Over de wederkomst, opname en andere eindtijd zaken   
  https://m.youtube.com/playlist?list=PLE94Ww28S0KbS_C5bp53Rk1m4HwcEZ9xt
   
 16. Like
  Divine_will reageerde op Hetairos in Vrije keuze versus vrije wil   
  Ik las ergens de uitspraak: "Als tevoren bekend is : bij keuze a ga je naar de hemel,  bij keuze b naar de hel, is er wel sprake van een keus maar niet van een vrije".
  Ik ben van mening dat dit voorbeeld (bij keuze a ga je naar de hemel,  bij keuze b naar de hel) niet deugt, want er is helemaal geen sprake van een keuze óf voor het één of voor het ander. Je gaat of naar de hemel óf naar de hel, ondanks wat jij wil, die doet in feite helemaal niet ter zake. Hetzelfde geldt voor het oordeel. Dat wordt uitgesproken, of je dat nu wilt of niet.
  Punt is echter dat 'de wil' in een eerder stadium de hoofdrol speelt. Hemel, hel, oordeel zijn als zodanig voldongen feiten (gevolgen) en dan is het de vraag of je onderweg daar naar toe van een vrije wil kunt spreken of niet. Om het in andere woorden te zeggen: "kun je onderweg 'een keuze maken zonder enige druk of invloed van anderen'". En kun je dan zeggen dat de wil vrij is? Of juist niet vrij?
  Er is op dit forum geen gebied: "Filosofie", dus heb ik het topic maar aangemaakt onder "Christen vandaag".
 17. Like
  Divine_will reageerde op Willempie in Wie bepaalt wat de juiste versie is?   
  Waaruit dus blijkt dat het kruis al een diepere betekenis had dan een houten constructie.
 18. Like
  Divine_will reageerde op thom in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja goed opgemerkt.
  En zo gaat het al eeuwen, eigenlijk zodra er letters worden neergeschreven gaat het ego ermee vandoor.
  Jezus schreef niets op, er werd alleen over Jezus geschreven. Uiteindelijk is het dan ook het Woord wat elke houdbaarheidsdatum en elke vorm overstijgt. 
 19. Like
  Divine_will reageerde op thom in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Dat kom je hier dan ook tegen; de beperking van de letter en daarmee het vastlopen van de gesprekken.
 20. Like
  Divine_will reageerde op thom in De opstanding, waar zal die plaatsvinden en hoe zal dit gaan   
  In diepste zin Ricky.
  In zinnen zoals deze; Ik in hen, en Gij in Mij.
  En zoals deze, gister indirect aangeleverd door Jur, maar niet besproken nog;
  10 Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.
  11 Want wij, die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.
  12 Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.
  13 Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;
  14 Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, en met ulieden daar zal stellen.
  Geest des geloofs.. 
  Geestelijke verwanten.. tja.
 21. Like
  Divine_will reageerde op Hetairos in Overwegen wij nog wel een andere bijbel uitleg?   
  Je kunt wel overdrijven, hermanos2. En ik weet ook eigenlijk niet hoe ik er op moet reageren. Als jouw intellect niet toereikend is om te begrijpen waar mijn schrijfsels over gaan, sla ze dan maar gewoon over. Ik kan helaas de diepte van mijn reacties niet aan jou niveau aanpassen.
 22. Like
  Divine_will ontving een reactie van Fundamenteel in Vaccineren of niet?   
  The further a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it.
   
  George Orwell
 23. Like
  Divine_will reageerde op Hetairos in Overwegen wij nog wel een andere bijbel uitleg?   
  Het is niet kaasjeskruid of @sandingisaskill die hier de boel verziekt, maar het zijn de reacties op zijn schrijven. Als hij iets schrijft waar je niet met de correcte houding en middelen op in kunt gaan, negeer dat bericht dan gewoon. Meestal ontstaat een verziekte atmosfeer als een reactie fout is of als er emoties een rol gaan spelen.
  Kijk, dit is nu zo'n voorbeeld van een reactie die de atmosfeer verziekt. @Divine_will heeft gewoon gelijk als hij zegt, dat de Waarheid niets 'moet', maar dat zij wel zegeviert. Dat is namelijk het intrinsieke kenmerk van dé Waarheid.
  Jij denkt echter dat jij de waarheid moet laten zegevieren. Maar daarmee probeer je de waarheid van je afhankelijk te maken.
  Maar in dit geval is het jouw laatste opmerking, die hier de atmosfeer verziekt.
  Kijk maar hoe het nu verder gaat:
  De rest van het 'gesprek' tussen jou en @Divine_will is een voorbeeld van hoe het verder escaleert.
  Maar de kern van wat ik wil zeggen is, dat dit door JOU is veroorzaakt. En je zult het met me eens zijn, dat zo iemand het moderatorschap onwaardig is.
  Want als iemand de boel verziekt, door foute reacties te schrijven, kan enkel de moderator de boel corrigeren. Dat wordt echter onmogelijk als het de moderator is, die de atmosfeer verziekt.
  Dan is dus nu de oprechte vraag: Hoe kan dit worden opgelost? Misschien een andere moderator. Eentje die zich wat meer boven de partijen bevindt en zich wat objectiever gedragen kan?
 24. Like
  Divine_will reageerde op Willempie in Overwegen wij nog wel een andere bijbel uitleg?   
  Ook ik zie uit naar Zijn komst, iedere dag weer opnieuw. Maar ik durf het niet om data te gaan berekenen of te noemen. Want ons kennen is maar zeer beperkt. En iedere voorspelling die niet uitkomt doet schade aan de geloofwaardigheid van de profetieën. Maar indien iemand hoopt op een vervulling op een bepaalde datum is dat voor mij geen reden om die persoon dan maar even af te schrijven. Indien de datum niet klopt zal die persoon zijn geloof in de opname niet verliezen maar hoogstens tot de ontdekking komen dat de datum niet klopte. En als dat zo is, heeft hij nog evenveel recht van spreken als ons allemaal. 
  Ook de doop is voor mij geen dogma. Ik ken de verschillende standpunten en heb daar respect voor. Het Leger des Heils doopt helemaal niet en zelfs daar heb ik alle begrip voor. 
 25. Like
  Divine_will reageerde op Hetairos in Gnostiek in de Kerk? Vloek of zegen?   
  Dat gaat dit topic misschien aan jou voorbij. Ik wil met het topic zeggen, dat de gnosis op allerlei gebied het religieuze leven (niet alleen dat van de Christenen) heeft beïnvloed en nog steeds doet. Ik denk wel, dat je het herkent als we het wat verder ontwikkelt.
  Wat betreft het WTG, denk ik dat je misschien wat overgevoelig bent geworden. Ik noemde ook meerdere groepen en niet alleen hen. Het is overigens wel zo, dat het hier op het forum nu juist gaat om het bespreken van bepaalde in het oog springende verschillen tussen de verschillende geloofsgroepen. En ja, dan is het WTG een opvallende.
  Maar ik wil de JG'en onder ons van harte uitnodigen, deel te nemen aan het gesprek, Wat mij betreft zijn we allemaal gelijk en hebben we allemaal 'recht' op onze eigen geloofsvorm. Ik hoop echter wel, dat we dan allemaal streven naar een constructieve en leerzame uitwisseling van onderbouwingen. Want die zijn toch echt nodig willen we begrijpen, waarom de een dit en de ander dat gelooft. Zonder argumenten kan een forum nu eenmaal niet bestaan.
  Als je alleen maar wilt vertellen wat jij ziet als het enige ware geloof, zonder dat je daarop kan worden bevraagd, kun je beter een podcast opstarten.
  In feite is gnosis een manier van denken, maar ook een uitgangspunt. Juist boven water brengen, dat de gnosis heden ten dagen nog steeds een leven leidt in de praktijk van veel (misschien wel alle) geloofsgemeenschappen, lijkt me heel interessant. Al kan het natuurlijk ook wel confronterend zijn, als je dat binnen je eigen geloofsgemeenschap niet verwacht. Maar nogmaals, laten we op een volwassen manier met elkaar in gesprek gaan, zonder de wens kost wat kost jouw eigen overtuiging door te drukken. 
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid