Spring naar bijdragen

Hopper

Members
 • Aantal bijdragen

  2.659
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Hopper geplaatst

 1. Schenken is het geheim. De mens schenkt zichzelf aan God (In uw hand beveel ik mijn geest)(Niet mijn wil geschiedde, maar Uw wil geschiede). Het schenken kan alleen zonder voorwaarde worden voltrokken, anders zou de mens er iets voor terug willen hebben van God. Een leven na de dood willen hebben zie ik dan ook als tegen de leer. We kunnen de Vader alleen kennen middels de Zoon. Zo staat het in Matt 11:27 "Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren." Hierin vindt de zi
 2. Ik denk dat de top 5 wel zo'n beetje aangeeft wat er schort aan het 'geloof'. (Ik laat het 'christelijk' weg, want ik denk dat het voor het islamitische geloof net zo goed op gaat.) Toch behoeft het een nuancering: 1 en 2. Geen commentaar. 3. Het lijden van mensen is niet oorzakelijk gelegen in het geloof. Integendeel, naar eigen bewering vinden gelovigen soms verlossing in het geloof. Het geloof kan voor sommigen wel degelijk een uitkomst uit het lijden bieden. 4. De waarheidsclaim van één religie vind ik ook lachwekkend, alsof religie an sich ook maar een lette
 3. Ik denk dat het andersom is. Preoccupatie met 'na de dood' houdt de mens juist weg uit het hier en nu. Het gaat ook in tegen mijn interpretatie van Jezus' leer. Jezus leert ons niet te hechten aan het leven (Matt 16:25). Het tweede deel van dat vers spreekt zelfs over het leven verliezen om 'Mij'. Iedere fantasie over 'na de dood' is en blijft speculatie. De ziel daarentegen kan gekend worden indien de hechting aan het leven opgegeven wordt. De kenvermogende, geloste ziel vraagt zich niet af wat er 'na de dood' is, die vraag is dan komen te vervallen.
 4. Klinkt erg als Neale Donald Walsch, ben je door hem geïnspireerd, Maarten? Verder ben ik het met Hermanos eens, dat Paulus geen BDE mag worden toegeschreven. Dat is Paulus voor je BDE karretje spannen. De uitspraak "Trouwens Paulus zou zelf ook een BDE hebben ervaren op weg naar Damascus." is mij te stellig. Dat in Paulus zich een omkering heeft voltrokken is buiten twijfel. Daarom is Paulus een interessant Bijbels personage. Mijn suggestie is dat Paulus 'de waarheid' waar Jezus over sprak is toegevallen. Verder ben ik er geen voorstander om mensen via allerlei middeltjes 'in co
 5. Het komt op mij allemaal wat onzinnig over, een licht met miljoenen gezichtjes. Ik kan zoiets niet serieus nemen. Met 'het geschapene' bedoel ik alles wat fysiek aanwezig is. Dat wat zich vóór ons bevindt. De discussie of de mens geschapen is, is wat mij betreft niet interessant. Ik wilde slechts het verschil tussen God en mens benadrukken. Zie ook 1Kor 2-14 15. Het geestelijke domein en het 'natuurlijke' domein (Het geschapene) zijn twee gescheiden werelden. Dat is ook wat 1Kor 2-14 15 ons wil vertellen. De natuurlijke mens begrijpt vanuit zijn natuur God en de dingen die des
 6. Dat kan nooit. God is geen 'iemand' , dus kan Hij zich ook niet voorstellen als een 'iemand'. Toch kan God zich openbaren aan de mens. En dat onderscheidt zich wel van psychoses, waarzeggerij en andere astrologische onzin, het kallen van raas. Daarom is dat hele Neale Donald Walsch gedoe ook onzin. Gesprekken met God middels Neale Donald Walsch zijn onnodig als God Zichzelf kan openbaren. Ten diepste zijn God en de mens niet gescheiden en ook nooit gescheiden geweest. Doch het was de mens die zich afscheidde van God en zonodig van de boom van kennis van goed en kwaad moest eten. Me
 7. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Dat het je onduidelijk is, is mij helder. Jij communiceert op een andere wijze over hetzelfde, zodat we ogenschijnlijk het steeds over hetzelfde hebben, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Daarom ben ik ook zo gecharmeerd van Jezus en alles wat er om heen hangt zoals de brieven van Paulus. Wie als 'mij' de Evangeliën leest, leest heel wat anders dan als 'Mij'. Fenomenaal.
 8. BDE is geen openbaring. In het woord 'openbaring' zit het woord 'baren'. Wat wil zeggen dat het zich baart in de mens, zichzelf te kennen geeft. Openbaringen staan dan ook buiten geloof. Geloof is het aannemen van zaken zonder bewijs, een openbaring is het bewijs zelf. Waarom is BDE geen openbaring? Volgens mensen die 'bijna dood' zijn geweest gaat het waarnemen gewoon door, het is alleen geen zintuigelijk waarnemen. Dat is het enige verschil. En logisch ook, doden kunnen niet zintuigelijk waarnemen. Andere invulling dus.
 9. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Alleen in het ravijn des doods is er synchronisatie. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. (Matt 16:25) Maar de mens heeft geen trek in de ravijn des doods. "Laat de doden hun doden begraven" zei Jezus...
 10. Zolang BDE langs de atheïstische meetlat gelegd wordt, dan is en blijft BDE onzin. Om getuige van de wedstrijd te zijn dien je immers in het veld te staan, want alleen de 'spelers' zijn getuigen van de wedstrijd. Zij spelen de wedstrijd immers! De vaders langs de lijn staan met één been in de dood. Zij bevinden zich buiten het veld maar aanschouwen nog steeds de wedstrijd. Maar het wordt nog gekker voor de atheïsten. Onderwijl blijkt dat de wedstrijd ook nog eens uitgezonden te worden op TV en blijkt dat de wedstrijd ook door duizenden getuigen die thuis zitten te worden bekeken.
 11. Er is geen enkele aanwijzing dat God zou ervaren wat het is om te lijden, dat lijkt me buikspreken voor God uit de koker van Neale Donald Walsch. Het is de mens die lijdt omdat hij zijn oorsprong verwaarloost en kiest voor begeertes van allerlei soorten. Verstandiger dan buikspreken voor God is om naar de oorzaak van het lijden te zoeken.
 12. Ok. Maar als die vereniging is voltooid is er ook geen sprake meer van een hiernamaals. Zonder zelf-verlies is vereniging met God onmogelijk. God is het ongeschapene, de mens is het geschapene. God gaat nooit het geschapene worden.
 13. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Wiskundig gezien is het het ego wat problematisch is. Het ego is wiskundig gezien 'veel' , momenteel zijn er 8 miljard ego's. Hoe kunnen we dat terug rekenen naar de éne God? Simpel, door de rekenkunde terzijde te leggen! Het zwaard van Jezus (Matteüs 10:34-39) kan namelijk op ieder individueel moment gehanteerd worden bij alle 8 miljard individuen , dat schept eindeloos veel mogelijkheden, zodat mijn rekenmachine te klein is. In het leeg zijn van beelden -de maagdelijkheid- maakt de mens de terugtrekkende beweging uit tijd en ruimte. Daarmee is de mens niet langer meer gehecht aan
 14. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Het heeft zich reeds voltrokken. Het hanteren van het zwaard bedoeld zoals in Matteüs 10:34-39 is de zogeheten mystieke dood. Het is de dood die de mens bevrijdt van de dood, zo vat ik Jezus' leer op. Die wilt worden het gene dat hij niet is, die moet ontworden het gene dat hij is. (Lucas van Mechelen) Het opgeven van de hoop op een betere toekomst plaatst de mens in de tegenwoordigheid Gods. Dat is wonen in en bij God in één licht. Het is een ontsnapt-zijn aan de opeenvolgende tijds-beleving. Welke zich uiteraard gewoon blijft voltrekken, want de uiterlijke omstandigheden ver
 15. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Het zwaard geeft geen hoop, anders kun je jezelf er niet mee doorsnijden. 1 Korinthiërs : 9-10 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Hoe kan een mens komen tot wat hij niet is? Jezus sprak: "Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest", maar hoe doe je dat? De minnaar Jezus moest zich bevrijden van de afhankeli
 16. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Interessant in dit verband is ook het oud Griekse begrip 'kairos' wat doorsnijden betekent. https://www.theologie.nl/artikelen/wonen-in-het-eeuwig-nu/ En lees in dit verband nu eens Matteüs 10:34-39. Het zwaard waar Jezus het over heeft doorsnijdt ruimte en tijd in het innerlijk van de mens. Dit is een kracht welke van elders komt, die niet van de mens uit gaat. Waar de 'gevangen' mens in leeft in het momentane nu, wat een tijdsbeleving is, leeft de door Jezus' zwaard bevrijde mens in het eeuwig nu, wat geen tijdsbeleving is. De tijd is er uiteraard nog wel, maar wordt n
 17. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Definieer ongewenste emoties. Ik ken dat niet.
 18. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  De eeuwigheid en het tijdelijke is per definitie gespleten. Dat is het ongeluk van de meeste mensen, zij kunnen niet wortelen in God omdat God zich nu eenmaal per definitie niet in het tijdelijke aanwezig is. God is een afgrond, maar de mensen willen vaste grond in het toekomstige wat ze hiernamaals noemen. De mensen willen zichzelf als aanwezigheid vervult zien. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, dát is wat Jezus zegt. Onze eigen aanwezigheid is de grond welke feitelijk dode grond is zolang we 'de sprong' niet wagen. Onze
 19. Hopper

  Abigaïl

  Een merkwaardige opvatting van liefde welke ik niet kan onderschrijven. De vrouw is niet geschapen om de man te behagen. Andersom ook niet.
 20. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Kinderen (Gods) die vragen worden overgeslagen. Die willen maar bruggen overal naar toe.
 21. Hopper

  De brede en/of smalle weg (Bergrede)

  Aan chronos hebben we het woord 'chronologie' overgehouden waardoor we gebeurtenissen in de tijd kunnen plaatsen. Hierdoor begrijpen we de wereld om ons heen. Dat begrijpen doen we aan de hand van de tegenstellingen. We kunnen een verschijnsel alleen begrijpen tegen de achtergrond van een ander in de tijd liggend verschijnsel. Causaliteit noemen we dat en het nadenken er over redenerend nadenken. Het Woord spreekt niet chrono-logisch, we kunnen de eeuwigheid niet begrijpen door er over na te denken. De mens dient de chronologie uit zichzelf te verwijderen om dan wat niet consistent
 22. Hopper

  Maria too!

  Ik neem het je niet kwalijk, al deze gedachten komen voort uit onwetendheid. Het zwanger zijn van Maria doet in het geheel niet te zake. Dat kan geweten worden indien de kennis van de Bijbel toe neemt bij je. Johannes 14: Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is. Jezus was een manifestatie van de Universele Vader. Jezus is gekomen om de Weg naar de universele Vader te belichamen die ieder mens kan gaan, christen of niet. Die manifestatie van de Vader kunnen we allemaal worden.
 23. Hopper

  Maria too!

  Je schrijft godslasterlijke onzin betreffende het vaderschap van YHWH. Alsof YHWH een me too'tje heeft gedaan. Was jij niet degene die het niveau wat hoger wilde hebben hier? Ik vind dat Sjako wel wat strenger op dit soort uitlatingen mag modereren. En dat terwijl de clou gewoon in Joh 1 staat: 12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 14 En het Woord is vlees geworden, en he
 24. Hopper

  Maria too!

  Sowieso is YHWH niet de seksuele vader van Jezus. Dat soort hypotheses zijn te lachwekkend om te bespreken.
 25. Hopper

  Maria too!

  Dan wil ik je toch nog even feliciteren met de kortste topicstart ooit, slechts twee woorden. Waarvan niemand weet waar het op slaat, maar wat dan toch weer veel reacties geeft.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid