Spring naar bijdragen

Man en vrouw gelijk


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 341
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ergo: "ik geef mijn vrouw dan gelijk maar wil dat hier niet toegeven." Zoals overal hoor, de vrouw heeft het laatste woord anders geen hanky panky.  

Ik had de eerste woorden terug getrokken. Zou je het ook willen weg halen?  Het is simpel: Jezus diende ons in liefde en zo dienen wij uit liefde de vrouw en de vrouw de kinderen en de kinderen

Eigenlijk wordt op allerlei mogelijke manieren gemorreld aan dit evangelie in Galaten 3. Paulus maakt in dit hoofdstuk heel duidelijk onderscheid tussen een leven uit de wet en een leven uit geloof. Z

12 uur geleden zei Peter79:
16 uur geleden zei Tomega:

erken jij Paulus' gezag als het gezag van de heilige geest, over wat geldt in het paradijs?

Dit is wel een belangrijk om in het oog te houden: is het het paradijs uit Genesis dat licht werpt op de stelling van Paulus dat er in Christus geen onderscheid is tussen man en vrouw. Of is het Paulus die licht werpt op Genesis. Als Genesis geheel in het kader van Paulus gelezen moet worden, laten we dan Genesis rusten en naar het Nieuwe Testament gaan.

Wat de satan deed in het paradijs, was de vrouw confronteren met haar beperkte kennis (ze valt dood neer als ze van de boom eet) en haar onderwijst dat ze méér kennis krijgt van God en niet dood neer zal vallen. Het waarachtige kwaad zal zich dus bedienen van waarheid om te bewijzen dat hij het zelf niet doet, maar God. De satan bewijst in Job, dan zijn weg en zijn leven en zijn waarheid, gaat via de koninklijke weg van God, om deze weg te besmeuren en te verbreken, zodat niemand tot God kan komen dan via een weg van ellende en tegenstand. Naar het vlees, maar ook naar de geest. De satan is dus machtig, en geschikt om de zielen te verleiden en te breken en weg te trekken van het leven en de waarheid en de weg die God geheel publiekelijk gaf. Dat kan de satan uitsluitend door die weg en die waarheid en dat leven in volle openbaarheid te bespotten en te honen en bewijzen het tegenovergestelde te geven, dan het belooft.

 Dus laat jij alstjeblieft doen wat je gezet is om te doen, en verwerp Paulus met Genesis en verwerp Genesis met Paulus, maar doe het openbaar en publiek en in heldere bewoordingen. Dan zul je mij ook niet als tegenstander hebben, want ik geloof dat de waarheid haar eigen kinderen voldoende dient. En zo ook de openbare loochening.

12 uur geleden zei Peter79:
16 uur geleden zei Tomega:

Paulus beroept zich op het paradijs van voor de zondeval om de vrouw het zwijgen op te leggen.
En dan zeg jij: dat de vrouw niet wordt toegelaten om te heersen over de man, dat is omdat de man het eerste was,
maar dat geeft geen uitsluitsel of het eerste zijn in het paradijs zelf wel iets betekende.

Daarmee maak jij van Paulus een leugenaar, die zich beroept op schijnargumenten (argumentatie), die in zichzelf niet willen zeggen wat Paulus ermee zei.

Door onzorgvuldig lezen, ben je nalatig, je dwaalt, en als je daarin volhardt ben je misschien ook wel een leugenaar. Paulus gebruikt het paradijs als bewijs dat Adam de eerste was en dat bewijs, daarover verschillen wij niet. Maar jij vult Paulus' argument verder in, alsof Paulus ook wil zeggen dat Adam in het paradijs gezag had over Eva. Dat blijft echter in de sfeer van suggestie. Je mag het op Paulus' gezag aannemen, maar niet op het gezag van Genesis. En ik begrijp niet waarom dit zo moeilijk voor je is. In het Nieuwe Testament is ons toch zoveel meer openbaard dan de gelovigen ten tijde van het Oude Testament?

Jawel, daar heb je hem: de dwaalleraar beroept zich op zorgvuldiger lezen en beter begrijpen, dan de heilige Geest.

De heilige Geest zegt: de vrouw mag niet heersen over de man.
Jij zegt: nee; maar niet de heilige geest zegt dat, maar Genesis daarover iets, en Paulus daarover net iets anders.
De heilige Geest zegt onverminderd dat de vrouw niet mag heersen over de man.
Jij zegt: nee; maar niet Genesis zegt dat, maar dat zegt alleen Paulus.
De heilige Geest zegt dat wat Paulus zegt, gedragen wordt door het paradijsverhaal.
Jij zegt: nee; maar Paulus zegt dat niet; maar suggereert het alleen maar.
De heilige Geest zegt dat wat Paulus zegt waarheid is.  
Jij zegt; nee; maar die waarheid gold niet in de tijd waarnaar Paulus verwijst.
De heilige geest zegt dat wat Paulus zegt nu nog waarheid is.
Jij zegt; nee; maar die waarheid geldt niet in de tijd waarin wij nu zijn.
De heilige Geest zegt dat Hij geen leugenaar is.
Jij zegt; nee; maar de waarheid van Paulus toen, dient uitsluitend de situatie van Paulus toen.

Ik zeg foei! dat jij van Paulus en van God en van de heilge Geest en van jezelf een leugenaar hebt gemaakt.

12 uur geleden zei Peter79:

Je mag het op Paulus' gezag aannemen, maar niet op het gezag van Genesis. 

Alle zonde wordt aangedreven door de wens om meer van God te krijgen, dan Hij gaf.
Alle manna beproeft of je het vlees dient, of de gever van het manna.
Alle begeerte beproeft of je je beperkt tot wat God gaf,
of dat je je laat verleiden om méér te begeren, dan aan jouw was gegeven om te begeren.

God geeft Zijn Woord. Als je zegt dat is Zijn Belofte, werk dan de vruchten die bij die belofte passen.
God geeft Zijn Woord. Als je zegt dat is Zijn Geest, luister dan naar wat de Geest heeft gezegd.
God geeft Zijn Woord. Als je zegt dat is Zijn Schrift, lees dan nauwkeurig wat je zaligheid behoeft.
God geeft Zijn Woord. Als je zegt dat je dat Woord naleeft door Zijn gezag; erken dan dat dat gezag.
God geeft Zijn Woord. Als je zegt een beetje van dit en een beetje van dat, erken dan dat God één is,
met de schriften, en met de heilige geest en met Zijn gezag, en met de leer, en met de belofte: laat je daarom nooit verleiden om God tegen zichzelf uit te spelen, zoals de satan deed in het paradijs, door de waarheid van God tegenover de waarheid van God te stellen, en dat omhoog te werpen tot verdwarring en verstrikkeling van de zielen van goede wil.

12 uur geleden zei Peter79:

En ik begrijp niet waarom dit zo moeilijk voor je is. In het Nieuwe Testament is ons toch zoveel meer openbaard dan de gelovigen ten tijde van het Oude Testament?

Jawel, dat is de kern. De vrijzinnigheid heeft het woord. Dank je. Heel de nieuwe leer (die totaal niet nieuw was, en waarvoor ook decennia eerder gekozen kon worden, waarvan voldoende instituten bestaan die het onderwijzen, en waarvoor echt geen meer schriftuurlijke tak van broeders en zusters verdrukt en verjaagd hoefde te worden), is bedoeld om het oude testament af te danken en te beschouwen als achterhaald, en voorbij, en zoveel minder getuigend van de genade van God, dan het nieuwe testament. Het is de reality soap show van satan. Want alleen het oude testament biedt de scherpe beelden en de volmaakte spiegel die de mens leert wat God te zeggen heeft. Zelfs de bijbel is veranderd, door ervan te maken: een wazige spiegel. Hoe wazig is de wet van Mozes? Hoe vaag zijn de profetieën? Hoe mistig is de geschiedenis van de mensheid? Heel erg, in de ogen van de oversten van vandaag.
En zij laten Paulus buikspreken. En beroepen zich op méér en betere kennis, geput uit het paradijs.
Dat alleen al zou je iets moeten zeggen.
Maar dat soms de rede (betekenis) niet helder is,
maakt het beeld niet minder scherp!

Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede,
maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht;
nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen,
gelijk ook ik gekend ben.

12 uur geleden zei Peter79:
16 uur geleden zei Tomega:

Als dan in het Paradijs man en vrouw tot één vlees zullen zijn, hoe kun je dat dan niet lezen als één lichaam?
Welk lichaam in het paradijs heeft geen hoofd, of welk lichaam in het paradijs heeft twee hoofden?
Zelfs de natuur dwingt tot de conclusie dat de man het hoofd is; anders moet de vrouw het zijn.

Je noemde in het begin van het topic al het woord fantaseren en ja, natuurlijk mag je van alles bedenken. Het is een mooie gedachte om de woorden van Paulus zo in het paradijsverhaal in te lezen. Paulus' verwijzing naar Genesis verliest zijn bewijskracht, waarom zou Paulus nog naar Genesis moeten verwijzen, als zijn gezag vaststaat en Paulus' woorden een interpretatiesleutel van Genesis zijn?

Maar Mozes is echt iemand anders dan Paulus. Mozes, de profeten, de evangelisten en de apostelen, samen getuigen ze van Christus. En wie Paulus niet op zijn blauwe ogen gelooft, krijgt van Paulus een uitgebreid beroep op de schriften.

Alles aan stroop is kennelijk geoorloofd om de tegenstander te dienen. Jij beroept je helemaal niet op Paulus en niet op Mozes, maar op het beter begrijpen van God en van de gemeente ten tijde van Paulus dan Paulus, met de kennis van het paradijs die hoger en wijzer en méér van God is, dan de kennis die je krijgt van Paulus en van Christus en van Mozes. (En niet te vergeten dankzij de hulp van de wereld met  kennis en begrip van tijd en cultuur toen en nu.) De kennis die je aanhangt is dat ten diepste God niet het hoofd is van Christus, en dat de man niet het hoofd is van de vrouw, en dat de eenheid in Christus en de liefde niet geordend is door middel van gezag en taakverdeling naar de rollen en op de wijze die God heeft ingesteld. De hemel biedt jou uiteindelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap, en dat is de vrijheid waartoe nu de gelovigen reeds opgeroepen worden. Jawel, niet alleen vrijheid, maar ook de dure geestelijke plicht om de vloek van het gezag door God ingesteld, ongedaan te maken en de gezagloosheid weer te herstellen! Gods Woord wordt door jou tegen zichzelf uitgespeeld, om dat te verwerpen, de satan in zijn tegenstand tegen God te dienen, en gezagloosheid te promoten, en revolutie tegen God te prediken. Waarvan akte.

12 uur geleden zei Peter79:

Paulus gebruikt het paradijs als bewijs dat Adam de eerste was en dat bewijs, daarover verschillen wij niet

Paulus zegt hardop en bewijst dan ook met het paradijs, dat de man gezag heeft over de vrouw.
Jij met verkerk zegt hardop en bewijst dan ook met het paradijs, dat de man géén gezag heeft over de vrouw.

Het door God ingestelde gezag ontken jij, terwijl je gezag geeft aan de inzichten van wat de wereld verzint over tijd en cultuur toen, die wettiger en toepasselijker en heiliger en geestelijker worden verklaard, dan wat Paulus toen letterlijk zei, en door zendbrieven aan heel de wereld, en ook aan ons door bemiddeling van de engelen is overgeleverd.
Dat de schriftteksten nog evenveel gezag hebben als toen, ontken jij.
Dat oud en nieuw eenheid zijn en spreken in dezelfde geest en dezelfde waarheid, ontken jij.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Tomega:

Jawel, dat is de kern. De vrijzinnigheid heeft het woord. Dank je. Heel de nieuwe leer (die totaal niet nieuw was, en waarvoor ook decennia eerder gekozen kon worden, waarvan voldoende instituten bestaan die het onderwijzen, en waarvoor echt geen meer schriftuurlijke tak van broeders en zusters verdrukt en verjaagd hoefde te worden), is bedoeld om het oude testament af te danken en te beschouwen als achterhaald, en voorbij, en zoveel minder getuigend van de genade van God, dan het nieuwe testament. Het is de reality soap show van satan. Want alleen het oude testament biedt de scherpe beelden en de volmaakte spiegel die de mens leert wat God te zeggen heeft. Zelfs de bijbel is veranderd, door ervan te maken: een wazige spiegel. Hoe wazig is de wet van Mozes? Hoe vaag zijn de profetieën? Hoe mistig is de geschiedenis van de mensheid? Heel erg, in de ogen van de oversten van vandaag.

Ik zal er nog maar een vrij zinnigheidje aan toevoegen: Ecclesia semper reformanda est. Of met Paulus: wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valle.

Je bedient van onwaarheden en verdachtmakingen, denk je dat mensen daar niet doorheen kijken? Of zie je dat zelf niet meer. In elk geval is het gesprek wat mij betreft ten einde, je gaat weer voor een jaar in de negeer.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een mogelijkheid van heersen of leiding geven. 
In dit geval beschrijf je een situatie waarin heel direct wordt aangestuurd.
Maar er zijn ook andere mogelijkheden.
Waarbij niet wordt gedacht in termen van paal en perk stellen, maar faciliteren, eigen creativiteit tonen en wederzijds overleg voeren.

 Dat klopt niet, dan heb je niet goed gelezen. Ik beperk geenszins de wijzen van gezag, net zoals ik ook eerder alleszins heb geduid dat machtsuitoefening in alle soorten van vormen en gradaties bestaat.

Op 29-10-2020 om 19:48 zei Tomega:
Op 29-10-2020 om 19:09 zei Peter79:

Het woord heersen dat in Genesis 3 wordt gebruikt, is het heersen van een despoot. De despoot duldt geen tegenspraak, de ondergeschikte is overgeleverd aan de willekeur van de despoot. Daarom wordt Israel in 1 Samuel 8 gewaarschuwd. Ze weten dat ze het zullen uitschreeuwen, maar ze verkiezen het

Dat is modelpraat. Een heerser heerst met alle beschikbare middelen. Verleiding, manipulatie, indoctrinatie, beinvloeding, beloning, onderdrukking in alle vormen van bestaanbare druk. En dat alles gewoon totaal onherkenbaar en zelfs onwaar gemaakt door zijn  eigen graad van moraal. Want een heerser die een moordenaar onderdrukt en manipuleert en dwingt, kan in een andere tijd een rechtvaardige rechter zijn of de reclassering of de samenleving.

Mee eens?

5 minuten geleden zei Dat beloof ik:
45 minuten geleden zei Tomega:

Dat heersen, dat door God is ingesteld
en niet gecorrumpeerd is door de zonde,

Dat klopt niet, dan heb je Genesis niet goed gelezen.
In Genesis 1:28 wordt de mens aangesteld als heerser over heel de aarde.
In Genesis 4:24 wordt een heel gebied uitgesloten omdat de mens wordt weg gestuurd na de zonde.
Dat de macht niet is gecorrumpeerd door de zonde klopt dus simpelweg niet.
En daarmee vervalt de basis van je, verder erg uitgebreide doch niet geheel begrijpelijke,  post.

Dat klopt niet, dan heb je niet goed gelezen. Ik heb het waar ik het heb over het heersen dat door God is ingesteld,
precies over wat ik zeg: over het heersen dat door God is ingesteld.
Gezag is een Nederlands woord over paradijselijke omstandigheden.
Het is ingesteld door God omwille van het geweten.
Wat spreekt het geweten?
Over goed en kwaad.

Terug willen gaan naar vóór de verwerping van het gezag in het paradijs,
is hetzelfde als het opnieuw willen ontbloten van onze schaamte.
Dat is hetzelfde als allemaal weer naakt gaan lopen.

9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

En daarmee vervalt de basis van je, verder erg uitgebreide doch niet geheel begrijpelijke,  post.

Mooi dat je het deels begrepen hebt !

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Peter79:

Je bedient van onwaarheden en verdachtmakingen, denk je dat mensen daar niet doorheen kijken?

Hehehe, en jij van moeilijk Latijns geleuter. Die kerk van jou als instituut reformeert maar een eind weg. Het gaat om een andere Kerk, een tijdloze met een tijdloze cultuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Peter79:
1 uur geleden zei Tomega:

Paulus zegt hardop en bewijst dan ook met het paradijs, dat de man gezag heeft over de vrouw.
Jij met verkerk zegt hardop en bewijst dan ook met het paradijs, dat de man géén gezag heeft over de vrouw.

In elk geval is het gesprek wat mij betreft ten einde, je gaat weer voor een jaar in de negeer.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-10-2020 om 14:40 zei Chiel Fernig:

In Galaten wordt gezegd dat er geen onderscheidt is tussen man en vrouw. Is deze tekst bedoeld om aan te geven dat er in het geheel geen verschil is tussen man en vrouw? De tekst zegt: "Zo is er dan geen onderscheidt tussen man en vrouw". Het woordje "zo" duidt aan dat de tekst van toepassing is op het voorgaande. In het voorgaande wordt uitgelegd dat het het verkrijgen van het eeuwige leven betreft. Het gaat dus niet over algehele gelijkheid of gelijkheid op welk ander gebied dan ook.

Eigenlijk wordt op allerlei mogelijke manieren gemorreld aan dit evangelie in Galaten 3. Paulus maakt in dit hoofdstuk heel duidelijk onderscheid tussen een leven uit de wet en een leven uit geloof. Zij die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. Een Jood en een heiden kunnen beiden uit het geloof kinderen van Abraham zijn, en omdat de oorsprong ligt in het geloof, is er geen onderscheid. Natuurlijk is dan een heiden geen Jood geworden en een Jood geen heiden. Nog steeds kan de Jood benijd worden, omdat God zich eerst met de Jood bemoeid heeft, de Jood over de verbonden beschikt etc. Naar het verleden toe is er verschil, maar naar de toekomst niet, want beiden leven uit de belofte, eens aan Abraham gegeven, waarin men mag delen op grond van het geloof.

Evenzo blijft de vrije een vrije en de slaaf een slaaf, de man blijft een man en vrouw blijft een vrouw. Men kan de biologie niet veranderen en maatschappijverandering is een zaak van zeer lange adem, zodat ook de maatschappelijke orde als vaststaand kan worden beschouwd.

Als leven uit het geloof en leven uit de wet zo door Paulus tegenover elkaar worden gesteld, hoe kan het dan dat deze gelijkheid in Christus met een beroep op de wet zo wordt ingeperkt (men mag in Christus wel gelijk zijn, maar men mag er niet naar leven)? Is het inperken van de gelijkheid in Christus dan toch weer een terugkeer naar de wet, een terugkeer naar het vlees? Paulus noemt de Galaten onverstandig of dwaas, hij bepleit geen terugkeer naar de wet.

In de Galatenbrief gaat het dan met name over de besnijdenis. De besnijdenis is een werk der wet, een daad die je doet overeenkomstig de wet , in gehoorzaamheid aan de wet. De besnijdenis is een duidelijk gebod van God. Het typeert daarmee al het denken op basis van de wet. Wie zich niet laat besnijden, diskwalificeert zich. Ook Petrus had het er moeilijk mee (Galaten 2). In Handelingen 10 zie je ook die moeite van Petrus.  Zowel in een visioen als in een direct spreken laat God weten dat Petrus niet onrein mag verklaren wat God rein verklaard heeft. Blijkbaar blijven we heel gemakkelijk doen wat we altijd deden, ook als ons anders is verteld. Het is een aanstoot voor godsdienstige mensen dat besneden of onbesneden zijn niets uitmaakt (Galaten 5). Het zijn dan ook de Judaïsten en Farizeeën die het steeds weer opnemen voor de wet. Zij gruwen ervan dat de arbeider die het kortst heeft gewerkt hetzelfde dagloon krijgt. Zij gruwen ervan dat de vader een feest aanricht voor de jongste zoon. Die diepe gevoelens van afschuw hebben ooit van Paulus een vervolger gemaakt, zo zeer dat hij zich de voornaamste der zondaren noemt.

Dus wie die vrijheid wil inperken, moet goed nadenken over de gronden waarop. Wat Paulus het ene moment zegt, neemt hij niet op het andere moment terug.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Peter79:

Het zijn dan ook de Judaïsten en Farizeeën die het steeds weer opnemen voor de wet. Zij gruwen ervan dat de arbeider die het kortst heeft gewerkt hetzelfde dagloon krijgt. Zij gruwen ervan dat de vader een feest aanricht voor de jongste zoon. Die diepe gevoelens van afschuw hebben ooit van Paulus een vervolger gemaakt, zo zeer dat hij zich de voornaamste der zondaren noemt.

Jawel. Dezelfde karikatuur wordt zo geschetst als die mannengodsdiensten met vrouwen in boerka's, die in achterkamertjes worden opgesloten zonder bankpasje. Gruwen is een woord van God. Gruwen gaat over het heilige lasteren door met het heilige onheilige dingen te doen. De gruwel is niet dat er genade is voor wie het niet heeft of die er ver af staat, maar de gruwel is dat zij die weten en beseffen en dichtbij zijn, desondanks voor de onheiligheden van de onwetenden niet onderdoen, maar integendeel God lasteren door met zijn heiligheden hun eigen vlees en buik te behagen.

Het zijn dan ook de kinderen van God die het steeds weer opnemen voor de wet. Niet naar de letter, maar naar de geest. Omdat de wet getuigt van Gods liefde en getuigt van het gezag dor God ingesteld, door welk ingesteld gezag het mogelijk is om tot God te naderen als gelijke, zonder ter plekke te worden verteerd. Het is de liefde die de wet zoekt.

En het is de liefdeloosheid die de wet behandelt als een tegenstander van de liefde.
Wat is verouderd is het heiligen en reinigen voor een bepaalde periode;
want Christus is gekomen tot heiliging en reiniging van allen.
Maar wat blijft is de letter tot inspiratie van de geest,
om daarin te zoeken Gods wil te doen.

Want niet één letter van de wet en van Mozes is vervallen.
Zou dat wel zo zijn, dan is de kracht van Christus tot onze heiliging en reiniging,
niet meer nodig en uitgewerkt, en zonder actuele betekenis geworden.

Is de mens zodanig heilig en verheerlijkt en gelijk geworden aan Gods kennis?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Ik zal er nog maar een vrij zinnigheidje aan toevoegen: Ecclesia semper reformanda est.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Hehehe, en jij van moeilijk Latijns geleuter. Die kerk van jou als instituut reformeert maar een eind weg. Het gaat om een andere Kerk, een tijdloze met een tijdloze cultuur.

Ofwel:
ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST: de kerk moet bij voortduring hervormd worden.
Bron: http://timoharmsen.nl/2015/11/29/ecclesia-semper-reformanda-est-de-kerk-moet-bij-voortduring-hervormd-worden/

Voor zover de kerk hervormd dient te worden, dient het hervormd te woorden op het gebied dat de kerk nog niet in overeenstemming is met het lichaam van Christus.

Een kerk als instituut heeft niet vanzelfsprekend deel aan het lichaam van Christus Jezus, Die het Hoofd is van Zijn gemeente. Er kan namelijk ook een andere Jezus gepredikt worden en een ander evangelie, met een andere geest i.p.v. de Heilige Geest (2 Korinthiërs 11:3-4).

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Peter79:

Op een gespreksforum zou je er ook over kunnen praten. Beter dan allerlei zinloos gepraat waarmee de pagina's hier gevuld worden.

Wat doe je hier dan? Iedereen maar op de negeer zetten als het je niet bevalt? Of andere praat wegzetten als zinloos? Je gedraagt je exact zoals een vrijzinnige man; weinig mannelijks meer aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Peter79:

Op een gespreksforum zou je er ook over kunnen praten. Beter dan allerlei zinloos gepraat waarmee de pagina's hier gevuld worden.

ok, de bijbel leert ons twee delen van de wet, namelijk de schaduwen en de eeuwige wet van God. het is van cruciaal belang om na te gaan over welke van de twee de schrijver schrijft, over het algemeen schrijft Paulus altijd over de schaduwen van de wet, iets waar de joden heel moeilijk afstand van kunnen doen. dat zie je ook in galaten 3, 24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus,

de schaduwen van de wet wezen heen naar Christus, het was een extra last of tuchtmeester.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

ok, de bijbel leert ons twee delen van de wet, namelijk de schaduwen en de eeuwige wet van God. het is van cruciaal belang om na te gaan over welke van de twee de schrijver schrijft, over het algemeen schrijft Paulus altijd over de schaduwen van de wet, iets waar de joden heel moeilijk afstand van kunnen doen. dat zie je ook in galaten 3, 24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus,

de schaduwen van de wet wezen heen naar Christus, het was een extra last of tuchtmeester.

Hoe kom je daar toch bij dat als Paulus over de wet schrijft, dat hij over de schaduwen van de wet schrijft? De wet is één, je mag daar zelfs geen tittel of iota van afdoen, en ook Paulus doet dat niet. En als je één gebod houdt, dan zal je je aan alles moeten houden, want anders baat het houden van dat ene gebod niet.

Ik begrijp dat het je zo geleerd is en zo is het mij vroeger ook geleerd, maar neem nu hetgeen je citeert:

De tuchtmeester, oftewel pedagoog, zorgde voor de kinderen, tot ze volwassen waren. Zo heeft de wet gezorgd voor de gelovigen, tot Christus kwam. Wat is er moeilijk aan om de pedagoog naar huis te sturen en volwassen te gaan leven? - het leven door de Geest? Je bent toch ook naar school geweest, en het feit dat je nu niet meer gaat, betekent toch niet dat je niets meer doet met de kennis die school je heeft opgeleverd? Maar schrijf je de letters nog precies aan elkaar zoals op de lagere school werd voorgedaan? Of heeft je schrift zijn eigen eigenaardigheden, blokletters en aan-elkaar doorelkaar, een afwijkende hoofdletter, etc.

Het evangelie is niet dat de wet vervallen is. De wereld ligt nog steeds onder het oordeel. Het evangelie is dat er buiten de wet om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. Terwijl de wereld onder water staat, gaan gelovigen door het water heen, gesymboliseerd door de doop, net zoals Noach en Mozes door het water gingen dat voor anderen het oordeel was. Het enige dat ons kan redden is het geloof - (want niemand is rechtvaardig, zelfs niet één) - zo staat geloof tegenover wet. Maar wie de wet er toch weer bijhaalt om te bepalen hoe hij vaardig kan zijn recht te leven, die eet van twee walletjes. Laat het toch los, datgene waaraan je eens gestorven bent, daarin wil je toch niet meer leven?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Peter79:

Hoe kom je daar toch bij dat als Paulus over de wet schrijft, dat hij over de schaduwen van de wet schrijft? De wet is één,

de context waarin Paulus schrijft is bijna zo niet altijd terug te voeren naar de schaduwen van de wet.

Hebreeën 10:1
Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

jakobus 2

8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

7 minuten geleden zei Peter79:

je mag daar zelfs geen tittel of iota van afdoen, en ook Paulus doet dat niet. En als je één gebod houdt, dan zal je je aan alles moeten houden, want anders baat het houden van dat ene gebod niet.

Dit stuk is enkel van toepassing op de koninklijke wet oftewel de eeuwige wet van God, als je die uitspraken bekijkt staan ze altijd in context met de koninklijke wet.

8 minuten geleden zei Peter79:

Ik begrijp dat het je zo geleerd is en zo is het mij vroeger ook geleerd, maar neem nu hetgeen je citeert:

Mij is dit nooit geleerd integendeel zelf.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

de context waarin Paulus schrijft is bijna zo niet altijd terug te voeren naar de schaduwen van de wet.

Hebreeën 10:1
Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

jakobus 2

8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

Dit stuk is enkel van toepassing op de koninklijke wet oftewel de eeuwige wet van God, als je die uitspraken bekijkt staan ze altijd in context met de koninklijke wet.

Mij is dit nooit geleerd integendeel zelf.

Ga je nu werkelijk weer over de wet leuteren terwijl er iets anders ter discussie staat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Thinkfree:

de context waarin Paulus schrijft is bijna zo niet altijd terug te voeren naar de schaduwen van de wet.

Ok, dank je wel voor je toelichting. Het is dus gewoon een kwestie dat je goed naar de context kijkt en in bijna alle gevallen gaat het om de wet in zijn schaduwachtige functie. We hoeven dus niet te verschillen over man en vrouw.

 

Toch denk ik dat sterven radicaler is. Je kan niets meenemen in de dood. Het is door de dood dat een getrouwde vrouw vrij wordt van de wet die haar aan haar overleden man bond en die vrijheid maakt dat ze mag trouwen met een ander, dat is Christus. De wet van Mozes laat je achter in het graf, niet omdat je het goede daarin verwerpt, maar omdat die wet niet het goede gebracht heeft. De wet van Mozes verwees wel naar het goede, maar had de kracht niet om het goede waar te maken. In verbondenheid met Christus onderwerp je je aan de wet van Christus. In Christus is wel de kracht om een nieuwe mens te worden, zoals door God beloofd. Je laat de wet van Mozes achter voor iets beters. De wet Mozes is een schaduw, maar de wet van Christus is de werkelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Peter79:

. We hoeven dus niet te verschillen over man en vrouw.

in Christus zijn we één, dat doet niets af van de scheppingsorde want ook man en vrouw zijn één. wat men hier bijvoorbeeld zegt is dat de schaduw van de wet de besnijdenis toen enkel voor de man, in Christus voor zowel man als vrouw een zaak van het hart is, dus beide worden besneden in en naar het hart, daar waar de mannelijke vleselijke besnijdenis een schaduw van was.

nu Christus werkelijk geleden gestorven en opgestaan is doen die vleselijke en schaduwen er niet meer toe, in het door het geloof dat hij werkelijk is opgestaan. .

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Thinkfree:

in Christus zijn we één, dat doet niets af van de scheppingsorde want ook man en vrouw zijn één. wat men hier bijvoorbeeld zegt is dat de schaduw van de wet de besnijdenis toen enkel voor de man, in Christus voor zowel man als vrouw een zaak van het hart is, dus beide worden besneden in en naar het hart, daar waar de mannelijke vleselijke besnijdenis een schaduw van was.

nu Christus werkelijk geleden gestorven en opgestaan is doen die vleselijke en schaduwen er niet meer toe, in het door het geloof dat hij werkelijk is opgestaan. .

Scheppingsorde is niets anders dan wet, maar goed, we komen er toch niet uit. Ieder doe wat goed is in eigen ogen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Peter79:

Scheppingsorde is niets anders dan wet, maar goed, we komen er toch niet uit. Ieder doe wat goed is in eigen ogen.

God heeft de man als taak gegeven een geestelijke leider te zijn voor zijn gezin, en de vrouw als hulp. Als de man verzaakt dient de vrouw haar man te leren, naar Gods woord.

dat geld ook voor de gemeente als de mannen verzaken dienen vrouwen hen terecht te wijzen.

kortom een Godvrezende vrouw staat in God boven een goddeloze man in geestelijk opzicht. als zij beide Godvrezend zijn zullen zij in eenheid werken en beide hun positie aanvaarden zoals gegeven door God.

als zij beide goddeloos zijn zullen zij beide hun positie uitbuiten in eigen voordeel, en de schrift misqouten en misbruiken.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:
20 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een mogelijkheid van heersen of leiding geven. 
In dit geval beschrijf je een situatie waarin heel direct wordt aangestuurd.
Maar er zijn ook andere mogelijkheden.
Waarbij niet wordt gedacht in termen van paal en perk stellen, maar faciliteren, eigen creativiteit tonen en wederzijds overleg voeren.

 Dat klopt niet, dan heb je niet goed gelezen. Ik beperk geenszins de wijzen van gezag, net zoals ik ook eerder alleszins heb geduid dat machtsuitoefening in alle soorten van vormen en gradaties bestaat.

Ik heb toch echt goed gelezen.  Jij schreef o.a over heersen dat het 'paal en perk stellen aan gedrag ' is.
Wellicht heb je dan iets anders geschreven dan je bedoelde te zeggen. 
Maar je kunt mij niet verwijten dat ik niet goed heb gelezen want dat heb ik dus wel.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid