Spring naar bijdragen

Man en vrouw gelijk


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik heb toch echt goed gelezen.  Jij schreef o.a over heersen dat het 'paal en perk stellen aan gedrag ' is.
Wellicht heb je dan iets anders geschreven dan je bedoelde te zeggen. 
Maar je kunt mij niet verwijten dat ik niet goed heb gelezen want dat heb ik dus wel.

O.K., ik zie je punt; ik herhaalde ook meer je eigen woorden ter spiegeling, dan dat ik je iets wil verwijten. Als jij zegt dat ik niet alleen moet denken in termen van paal en perk stellen. maar ook moet denken aan faciliteren, eigen creativiteit tonen en wederzijds overleg voeren, dan zeg ik dat jij paal en perk stellen tekort doet en het andere te lang. Want het is dankzij de palen en perken die ingezet kunnen worden, dat het andere mogelijk wordt. Gezag dat eens werd afgedwongen met een wapenstok, behoeft uiteindelijk slechts een politiefluitje. Gezag dat eens de karwatse behoefde, volstaat uiteindelijk met een strenge blik. Gezag dat eens met stemverheffing en dwang zei: en mijn wil geschiede, behoeft uiteindelijk slechts een informeel overleg, eventueel met een vriendelijke vraag. Paal en perk worden gesteld in het hart van degen die zich eraan onderwerpt. De wet in het hart geschreven, zegt de leer. Dat werkt alleen als er een wettige norm geldt, die paal en perk stelt. En steeds hangt het er maar van af wie de koek krijgt, en wie de gard. In het paradijs is helder paal en perk gesteld. God doet dat voor de mens, de mens in opdracht van God voor de vrouw, en de vrouw in opdracht van God in opdracht van Adam, voor Kaïn en Abel. Alles tot meerdere eer van God, tot eenstemmigheid in harmonie van het geheel. Denk aan een vlucht vogels en een kudde dieren. Zou raar zijn als de mens niet is geschapen met iets van eenheid. Dat de mens kan overleggen en discussiëren verandert niets aan de noodzaak tot ordening en doorhakken van knopen wat het uiteindelijk gaat worden: waar de palen en de perken komen.

Ik zeg dan noodzaak, maar het is natuurlijk iets anders: gekozen ceremoniële rollen tot eer en sierlijkheid van het geheel in het algemeen, en van de maker en instandhouder in het bijzonder. Het is een vorm van lofprijzing.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 341
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ergo: "ik geef mijn vrouw dan gelijk maar wil dat hier niet toegeven." Zoals overal hoor, de vrouw heeft het laatste woord anders geen hanky panky.  

Ik had de eerste woorden terug getrokken. Zou je het ook willen weg halen?  Het is simpel: Jezus diende ons in liefde en zo dienen wij uit liefde de vrouw en de vrouw de kinderen en de kinderen

Eigenlijk wordt op allerlei mogelijke manieren gemorreld aan dit evangelie in Galaten 3. Paulus maakt in dit hoofdstuk heel duidelijk onderscheid tussen een leven uit de wet en een leven uit geloof. Z

6 uur geleden zei Peter79:

Het evangelie is niet dat de wet vervallen is. De wereld ligt nog steeds onder het oordeel. Het evangelie is dat er buiten de wet om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. Terwijl de wereld onder water staat, gaan gelovigen door het water heen, gesymboliseerd door de doop, net zoals Noach en Mozes door het water gingen dat voor anderen het oordeel was. Het enige dat ons kan redden is het geloof - (want niemand is rechtvaardig, zelfs niet één) - zo staat geloof tegenover wet. Maar wie de wet er toch weer bijhaalt om te bepalen hoe hij vaardig kan zijn recht te leven, die eet van twee walletjes. Laat het toch los, datgene waaraan je eens gestorven bent, daarin wil je toch niet meer leven?

Dank je. Wil je er nog op terugkomen? Want dit gaat dus heel duidelijk totaal niet over het onderwerp man-vrouw,
maar over een andere leer en een andere kerk.

Het onderwerp man-vrouw, wordt besloten in het actuele schriftgezag, dat niet wordt erkend - of wel.
Al het gepraat eromheen over studie en waarheden van toen en nu, leidt van die kern af.

Maar het onderwerp van de samenhang tussen verlossing en wet is iets geheel anders. 

6 uur geleden zei Peter79:

Het enige dat ons kan redden is het geloof - (want niemand is rechtvaardig, zelfs niet één) - zo staat geloof tegenover wet. Maar wie de wet er toch weer bijhaalt om te bepalen hoe hij vaardig kan zijn recht te leven, die eet van twee walletjes. Laat het toch los, datgene waaraan je eens gestorven bent, daarin wil je toch niet meer leven?

Het geloof wint van de wet, omdat de wet niet kan behouden: de wet leert de mens de eigen ellende kennen.
Maar: de wet is ook gemaakt voor de mens om de eigen ellende te leren kennen.
De wet dient dus een nuttig doel, namelijk om te weten wat God verstaat onder Liefde.
David zegt: ik heb uw wet lief. Wat zegt Christus? Zou Hij die erdoor geplaagd wordt en die voor alle zonden van alle mensen door die wet moest lijden en sterven zou Hij die wet liefhebben? Zeg het maar!

6 uur geleden zei Peter79:

Het enige dat ons kan redden is het geloof - (want niemand is rechtvaardig, zelfs niet één) - zo staat geloof tegenover wet. 

Het enige dat ons kan redden is het geloof - (want niemand is vol van liefde, zelfs niet één) - zo staat geloof tegenover liefde. 

Zie je in de vergelijking de lijn, en de onjuistheid van je stelling? Jouw ingebrachte tegenstelling, behelst een dwaalleer, en dat zie je als je beseft en erkent dat de wet en de liefde meer van hetzelfde zijn. De wet geeft de liefde ingekaderd door God, en wie de wet houdt zal als rechtvaardige het eeuwige leven krijgen. En wie de wet niet houdt die wordt zeker Gods Heerlijkheid uitgeknikkerd. Dat is helder.

Nog eens, om het je te spiegelen in boterletters:

6 uur geleden zei Peter79:

Het evangelie is dat er buiten de wet om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. 

Het evangelie is dat er buiten de liefde om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. 

Zie je in de vergelijking hoe je ten onrechte een link legt naar het geloof via het afwijzen van de wet (buiten de wet om)?
Ik ga ervan uit dat dat nu helder is.

De vraag is dus ten tweede, hoe het zit met die lelijke wet die alleen maar slecht kan doen aan ons.
Dat kan heel eenvoudig, door het te benoemen:

a. Het evangelie is dat er buiten de schuldigstelling van de wet om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. 
b. Het evangelie is dat er buiten de vloek van de wet om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. 
c. Het evangelie is dat er buiten de aanklacht van de wet om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. 
d. Het evangelie is dat er buiten de norm van de wet om vrijspraak is voor wie in Christus geloven. 

Ik hoop dat je ziet en begrijpt, dat de optie onder d. eruit rolt als onjuist. Want het is juist de norm en de les van de wet, die de mens leert wat het is om in de liefde te zijn. Oftewel:

De norm van de wet is de liefde, welke in behapbare kaders is gezet door de letter van de wet.

Jawel, behapbaar om te begrijpen, maar niet om te doen. De norm van de wet, geeft de norm van de liefde, en de wet wordt daarom de liefdewet van God genoemd.

En de dwaling is dat de wet als tegenstander wordt genomen van de liefde

1e rangorde van de Liefde =  Heb uw God lief boven alles => liefde voor de wet, geboden 1-4
2e rangorde van de Liefde =  Heb daarna uw naaste lief    => liefde voor de wet, geboden 5-10
3e rangorde van de liefde =  Zoek de wil van God te doen =>liefde voor elk Woord van God

Voor wie dit te lastig vindt is er een vertaling en een handreiking: De grondwet van de liefde en de wet is de bergrede van Mattheüs 5, en dan natuurlijk niet de verzen 17-20 weglaten.

Wie de naaste liefheeft, die heeft de wet vervuld. Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.

6 uur geleden zei Peter79:

Maar wie de wet er toch weer bijhaalt om te bepalen hoe hij vaardig kan zijn recht te leven, die eet van twee walletjes. Laat het toch los, datgene waaraan je eens gestorven bent, daarin wil je toch niet meer leven?

Ja, het is een erg ernstige misvatting, en ik ben blij dat je er zo helder over communiceert. Als jij door Christus bent gekocht en uit de vloek getrokken, is dat niet om jezelf je eigen wetten te stellen, maar om de wet van God te kunnen leven in vrijheid als een zoon van God, en niet als een knecht. Een zoon die vergroeit (it grows on him) ermee, terwijl een knecht stopt na zijn diensttijd om 5 uur, om z'n eigen regels en leven te leven. De zoon die heeft de strikte orders niet nodig, want hij heeft de wetten van de vader in zijn hart gegrift: hij is er zodanig één mee geworden, dat hij uit volkomen vrijwilligheid de geest van de norm naleeft, en de letter erkend juist en recht te zijn; en dat is waarom ook hij bij elke handeling namens de vader of in het huis van zijn vader, zich beroept op zijn keurig voldaan hebben aan de wettelijke voorwaarden om in het huis van zijn vader te mogen leven. Dat hij niet zelf die voorwaarden heeft vervuld, maar zijn grote broer, zal hem nooit in de verleiding brengen, om wat zijn broer hem bezorgde gering te schatten of ongedaan te maken of onwaardig te zijn in zijn intentie om "evenzo" te doen. Uit dankbaarheid en erkenning van de liefde die erin gewaarborgd wordt.

DE MISVATTING BEGREPEN - En dat is hier de kern waarom het draait: jij denkt dat als ik zeg: "evenzo", dat ik daarmee de wet van Mozes weer wil invoeren. En dat is ook zo, maar totaal anders dan je denkt. Maar hoe dat zit is een heel ander verhaal. Hier gaat het erom dat je inziet dat je nu op twee verschillende punten uit de eigen leer bent gerold:

1. Het actuele gezag van de schrift
2. De betekenis van de verlossing door Christus, voor jouw liefde tot Mozes en de profeten 

6 uur geleden zei Peter79:

datgene waaraan je eens gestorven bent, daarin wil je toch niet meer leven?

Nog eens: de misvatting is dat jij de reinigingswetten en de verzoeningswetten niet weer in wilt voeren als uiterlijke wetten en daarom ook hun normen uitbant. Maar als Christus die wetten voor jou heeft gehouden, dan is dat bedoeld om je in zijn voetspoor te trekken om net als Hij te doen wat de vader vraagt.

EN DIT IS HET WAT DE VADER VRAAGT, OM ALLE SCHADUWEN EN WETTEN EN PROFETEN EIGEN TE MAKEN, OM DAARIN TE LEREN HOE DEZE DIENEN VERSTAAN TE WORDEN, ZODAT JIJ ZE GEESTELIJK KUNT TOEPASSEN, EN ALS REGELS EN WETTEN HEBT GEGRIFD STAAN IN JE HART OM ZE TOE TE PASSEN IN EEN GEESTELIJKE ZIN EN SETTING.

Als er staat geschreven: aan deze wet hangt de ganse wet en de profeten, dan betekent dat niet: dat wat er aan hangt, hakken we er bij deze af, maar dat betekent: alles wat er in Mozes en de profeten staat is te herleiden uit deze wet. Dat leert je dus heel nadrukkelijk om naar Mozes en de profeten te kijken als kennisbron van de liefde. De liefde leert je de wet lief te hebben.

Merk op, dat alles wat ik hier zeg geen nieuws is, maar strookt met wat de algemeen en wijd verbreide leer is al vanaf de vroegste kerk. Dus als jij en je kerk denken dat je goed bezig bent om weer één te worden met andere kerken, net als in landen als Frankrijk en Duitsland, dan mis je dat de nu gezochte eenheid er al is in De PKN, en ten tweede wordt gebracht met een totaal andere insteek en een andere leer. 

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
Wat onder de  wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees niet opgebracht kan worden, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid aan het vlees, voor de zonde veroordeeld in het vlees. Zodat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

Het vlees geeft vijandschap met God; want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van Gods; en het kan dat ook niet. Maar wij hebben de Geest ontvangen waardoor wij als kinderen worden aangenomen en kunnen zeggen: Abba, Vader! Dat is de Geest die ons betuigt dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; en lijden wij met Hem, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Zo vinden wij dan deze wet in ons; als we het goede willen doen, dan ligt het kwade dichter bij om te doen.
Want wij hebben wel liefde voor de de wet van God, naar onze wil van binnen;
maar tegelijk is er een andere wet in ons, die strijd tegen de wet van ons geweten,
en die ons gevangen neemt onder de wet van de zonden die wij nog blijven begaan.

Zo leren we hieruit, dat wijzelf wel met een vrij geweten de wet van God liefhebben,
maar tegelijk in de praktijk van willen en doen, de wet van de zonde dienen.
Waaruit blijkt dat je de wet van God liefhebt?

Wat is dan de conclusie? Dat de rechtvaardigheid van de wet niet door ons is gezocht, maar door het geloof toch wordt verkregen. Terwijl Israël, die de wet zocht te doen, tot de wet van de rechtvaardigheid niet gekomen is.
Waarom is dat dan? Omdat zij die rechtvaardiging niet zochten uit het geloof, maar uit hun werken van de wet.

Wie dan zegt, zeg ik, dat hij gelooft, en daarom de rechtvaardigheid niet meer hoeft te zoeken, die dwaalt ernstig,
en op dezelfde wijze als de Joden de rechtvaardigheid niet zochten uit het geloof.

En zo leren wij, zeg ik, deze regel:
Zoals Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, tot de wet der rechtvaardigheid niet is gekomen,
omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet;
zo komen sommigen die de rechtvaardigheid zoeken die uit het geloof is, niet tot de werken van het geloof,
omdat zij die niet zoeken in de norm van de wet, maar rusten in de werken van Christus 

Wij gelden als bevrijd van de wet door het lichaam van Christus,
dat is niet vrij voor onszelf, maar vrij voor de gestorvene Christus in wie wij sterven,
om te gelden onder de nieuwe wet als eigendom van Christus. 
zodat wij eigendom zijn van Hem, die uit de doden opgewekt is, om vruchten te dragen voor God.
Want door ons vlees brengen wij de dood vruchten, door de zonden die wij nog doen;
maar nu wij vrijgemaakt zijn van de wet, doordat wij voor die wet als gestorven gelden,
dienen wij die wet in een nieuwe geest van de norm, en niet naar de letter van het oude.

Zo blijkt het Oude Testament model te staan voor het Nieuwe Testament:
het is het handboek soldaat van de christenstrijder. 
Maar kan dit inzicht hier werkelijk gelden als nieuw?

Mattheüs 3:7-10
Hij dan, ziende velen van de Farizeën en Sadduceën tot zijn doop komen, sprak tot hen:
Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? 
Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.
En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader;
want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken.
En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd;
alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt,
wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

6 uur geleden zei Peter79:

Maar wie de wet er toch weer bijhaalt om te bepalen hoe hij vaardig kan zijn recht te leven, die eet van twee walletjes. 

Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Thinkfree:

God heeft de man als taak gegeven een geestelijke leider te zijn voor zijn gezin, en de vrouw als hulp.

Maar dat staat dus nergens in de Bijbel.

Tomega heeft diverse teksten gegeven die dat zouden moeten ondersteunen. Laat ik beginnen met de eerste brief aan Timotheus. Daar wordt een woord gebruikt - authentein - dat nergens anders in de Bijbel wordt gebruikt. Betekent dat "gezag uitoefenen" of betekent dat iets anders?

Authentein is verwant met het woord authentiek - van origine. Het is logisch dat Adam ten opzichte van Eva de oorsprong is. Eva en Adam omkeren, dat is omkeren van de natuurlijke (volg)orde. Het werkwoord authentein zou in de specifieke vorm waarin het ook in 1 Timotheus 2:12 gebruikt wordt, betekenen: “zich presenteren als de auteur, de schepper, samensteller, de bron van iets".

 

In Efeze speelde schepping en oorsprong een rol in de Artemis-cultus. Artemis was een moedergodin. Over haar werd gezegd:

“Zij is het die de grond opdraagt bloemen en vruchten te dragen.

Zij die de elementen regelt, de scepter zwaait over lucht, aarde en wateren, het leven der dieren beheerst.

Zij die de wilde creaturen temt en getemde creaturen beschermt.

Zij is de Bron van het Al.” (bron: https://religion.wikia.org/nl/wiki/Artemis_van_Efeze)

 

Dit stond dwars op het scheppingsverhaal uit Genesis.

Paulus is er helder over: hij staat het niet toe dat een vrouw onderwijst noch zich voordoet als de bron van een man. De afgoderij van Efeze heeft geen plek in de gemeente. De stilte waarmee 1 Timotheus 2:12 eindigt, is de afwezigheid van rumoer. De vrouw waar het om gaat, moet stoppen met haar (valse) onderwijs, zodat de vrede terugkeert.

(bron: https://1timothy2.wordpress.com/greek-verb-authentein-not-to-be-translated-have-authority-over/)

 

bewerkt door Peter79
spelling
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Peter79:

Maar dat staat dus nergens in de Bijbel.

Tomega heeft diverse teksten gegeven die dat zouden moeten ondersteunen.

1. Je ontkracht je negeerwoord, door mijn naam te noemen en op mijn post in te gaan.
2. Je bekrachtigt dat reeds gezegd is dat de bijbel de man het gezag geeft in 1Petrus 3:1, en ook in Titus 2:5
3. en je ontkracht: "zoals ook de wet zegt" in , 1Corinthiërs 14:34
4. en "de man is het hoofd over de vrouw is, zoals Christus het hoofd over de man is"  in 1Corinthiërs 11:3
5. en "de vrouw moet niet heersen over de man, want in het paradijs was de man eerst" in 1Timotheüs 2:13
6. en niet Adam, maar Eva is verleid in 1Timotheüs 2:14
7. en ook is de vrouw uit de man genomen, niet de man uit de vrouw" in 1Cor.1:8-9.

3 uur geleden zei Peter79:

Laat ik beginnen met de eerste brief aan Timotheus. Daar wordt een woord gebruikt - authentein - dat nergens anders in de Bijbel wordt gebruikt. Betekent dat "gezag uitoefenen" of betekent dat iets anders?

Authentein is verwant met het woord authentiek - van origine. Het is logisch dat Adam ten opzichte van Eva de oorsprong is. Eva en Adam omkeren, dat is omkeren van de natuurlijke (volg)orde. Het werkwoord authentein zou in de specifieke vorm waarin het ook in 1 Timotheus 2:12 gebruikt wordt, betekenen: “zich presenteren als de auteur, de schepper, samensteller, de bron van iets".

Jij zegt: Maar dat staat dus nergens in de Bijbel.
en dan roep je vragen op: in 1Tim.2:12 staat een woord - authentein - dat nergens anders in de Bijbel wordt gebruikt. Betekent dat "gezag uitoefenen" of betekent dat iets anders?

Zie nu wat je doet: je verwerpt openbaar wat er helder staat, en dan ga je heel specifiek studeren op ruimte en marges om daar iets tussen te wringen en te proppen, dat daarna geldt als erin gelegd en geheiligd met méér verstand en kennis, dan de letterlijke tekst van die bijbel. Hier zie je dus de wraking van niet letterlijk het gezag van de bijbel overnemen: de mens rekent God na en voor en uiteindelijk maakt hij zich zijn god naar zijn beeld en buik. En dit is de hoofdwet van dwaasheid, dat de mens zich een god maakt naar zijn beeld. 

3 uur geleden zei Peter79:

Het is logisch dat Adam ten opzichte van Eva de oorsprong is.
Eva en Adam omkeren, dat is omkeren van de natuurlijke (volg)orde

Zeker. En wat zegt dan die logica uitgespeld voor jou in boterletters: Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, en ook niet dat zij over den man heerst, maar ik wil, dat zij in stilheid is.

Jij antwoordt dan op die logica aan Thinkfree die zegt dat God de man als taak heeft gegeven om een geestelijke leider te zijn voor zijn gezin, met de vrouw als hulp, dat ik citeer: 

3 uur geleden zei Peter79:

Maar dat staat dus nergens in de Bijbel.

Je onderbouwt dat door iets in de lucht te gooien, zonder dat het ergens landen kan, 
en je laat  onbenoemd de letterlijke tekst die met jouw luchtomzwervingen strijdt.

Waarom zeg je: "dat staat nergens in de bijbel",
als je bedoelt: "dat wat er staat klopt niet" !

3 uur geleden zei Peter79:

Paulus is er helder over: hij staat het niet toe dat een vrouw onderwijst noch zich voordoet als de bron van een man. De afgoderij van Efeze heeft geen plek in de gemeente. De stilte waarmee 1 Timotheus 2:12 eindigt, is de afwezigheid van rumoer. De vrouw waar het om gaat, moet stoppen met haar (valse) onderwijs, zodat de vrede terugkeert.

Je gebruikt hier afgodendiensten en de stilte na rumoer, als doel en ultieme les van Paulus, wegnemende de orde dat de vrouw in rol en plaats op aarde ondergeschikt is aan de man. 

Maar als dan het scheppingsverhaal van een afgodendienst wettig als bewijs kan gelden, dat in de gemeente van Christus een vrouw op een gegeven moment eventjes moet zwijgen,
waarom dan heeft de werkelijkheid van de ware godsdienst in Christus die leert, dat Christus is het hoofd van de man, zoals de man is het hoofd van de vrouw, geen gezag in jouw denken?

Of anders: wie heeft jouw zinnen vervoert, dat je voor de Waarheid van God te rade gaat bij de afgodendiensten? En sterker nog dan dat: zelfs de wetenschap en filosofie over de beginselen van deze wereld, zou je als in eigendom van de overste van deze aarde nog geen beroep op mogen doen!

Ondertussen ben ik je wel enorm dankbaar, Peter79, dat je mij antwoorden blijft geven waar wetenschappers, deputaten en synode het laten afweten. Veel schrijven biedt weinig voortgang. Jij bent de eerste die ook te maken krijgt met de sleutel om heel dat denken naar de mens gesproken weer terug te buigen, zodat de dwaling als God het geven wil ook in de kern gebroken kan worden:

Op 30-10-2020 om 12:23 zei Peter79:
Op 29-10-2020 om 22:24 zei Tomega:

Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

Deze tekst komt uit 1Korinthe 14. Nergens geeft de wet een bevel aan vrouwen om onderworpen te zijn

Jij zegt hier dat Paulus liegt, en toont je minzaam bereidwillig om toch nog iets te lezen in Genesis 3:16.

3 uur geleden zei Peter79:
23 uur geleden zei Thinkfree:

God heeft de man als taak gegeven een geestelijke leider te zijn voor zijn gezin, en de vrouw als hulp.

Maar dat staat dus nergens in de Bijbel.

Jij zegt hier dat Thinkfree het mis heeft, terwijl je bekend met diverse teksten die ik je heb voorgehouden, en hier nu ook algemeen bekend verondersteld worden:

1. Je bekrachtigt dat reeds gezegd is dat de bijbel de man het gezag geeft in 1Petrus 3:1
   vrouw, wees uw man onderdanig; zodat als hij het Woord ongehoorzaam, uw wandel hem zonder woord winnen mag.
2. Je bekrachtigt dat reeds gezegd is dat de bijbel de man het gezag geeft in Titus 2:5
   vrouw wees uw man onderdanig, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.
3. en je ontkracht: "zoals ook de wet zegt" in  1Corinthiërs 14:34
    (vrouw wees stil, want u is onderworpenheid geboden, zoals ook de Wet van Mozes zegt.)
4. en "de man is het hoofd over de vrouw is, zoals Christus het hoofd over de man is"  in 1Corinthiërs 11:3
    (vrouw uw man is uw hoofd, zoals Christus het hoofd is van de mannen, en God het hoofd van Christus.)
5. en "de vrouw moet niet heersen over de man, want in het paradijs was de man eerst" in 1Timotheüs 2:13
   (vrouw leer niet en heers niet over den man, maar wees zwijgzaam. Want Adam is eerst gemaakt.)
+ en niet Adam, maar Eva is verleid in 1Timotheüs 2:14
6. en "ook is de vrouw uit de man genomen, niet de man uit de vrouw" in 1Cor.11:8-9.
+ Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
+ De man is het beeld en de heerlijkheid Gods, en de vrouw is de heerlijkheid van de man.
+ de vrouw is geschapen om den man.
 + de vrouw moet tonen onder de man te zijn, omwille van de engelen.

7. en "Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere" in Efeziërs 5:22
    Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is.

Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere.
Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God.

En dan nu Peter79, wordt door mij aan jou en je medestanders gevraagd,
om in te gaan op het volgende bewijs, dat onderbouwt wat Paulus zegt, 
namelijk dat de vrouw door de wet gezegd wordt onderworpen te zijn:

Numeri 30
1 En Mozes sprak tot de hoofden der stammen van de kinderen Israëls, zeggende: Dit is de zaak, die de HEERE geboden heeft:
2 Wanneer een man den HEERE een gelofte zal beloofd, of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met een verbintenis verbindende, zijn woord zal hij niet ontheiligen; naar alles, wat uit zijn mond gegaan is, zal hij doen.
3 Maar als een vrouw den HEERE een gelofte zal beloofd hebben, en zich met een verbintenis in het huis haars vaders in haar jonkheid zal verbonden hebben;
4 En haar vader haar gelofte, en haar verbintenis, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zal horen, en haar vader tegen haar zal stilzwijgen, zo zullen al haar geloften bestaan, en alle verbintenis, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zal bestaan.
5 Maar indien haar vader dat zal breken, ten dage als hij het hoort, al haar geloften, en haar verbintenissen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zullen niet bestaan; maar de HEERE zal het haar vergeven; want haar vader heeft ze haar doen breken.
6 Doch indien de vrouw een man heeft, en haar geloften op haar zijn, of de uitspraak harer lippen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft;
7 En haar man dat zal horen, en ten dage als hij het hoort, tegen haar zal stilzwijgen, zo zullen haar geloften bestaan, en haar verbintenissen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zullen bestaan.
8 Maar indien haar man ten dage, als hij het hoorde, dat zal breken, en haar gelofte, die op haar was, zal te niet maken, mitsgaders de uitspraak harer lippen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zo zal het de HEERE haar vergeven.

De wet van Mozes leert hier met grote nauwkeurigheid de gezagsorde van God, waarin je ziet dat niet alleen de vrouw ondergeschikt is aan haar man, maar ook dat daarin de zegen van God wordt verbonden tot haar zaligheid: zij zal vergeven worden voor de zonde tegen God: God zelf erkent het gezag van de man. 

En wie hoort, die ziet de logica van Gods Koninkrijk, en de woorden daarover die gaan over gezag, en over de stoel van Mozes, en over het gezag van de overheden, en over de harmonie waarmee het huisgezin van God is georganiseerd. Niet omdat het niet anders kan of omdat er geen afwijkingen zijn. Maar omdat dat tot eer is van God en tot eenheid en sierlijkheid van het geheel plus haar onderdelen, net zoals een vlucht spreeuwen en een vlucht ganzen en een school dolfijnen en een kudde bisons en zwerm bijen en een leger mieren méér sierlijkheid en efficiëntie bieden, dan als ze in een soort van entropie hun eigen vrijheid nemen. Het wordt allemaal zo eenvoudig als je loskomt van de geest van revolutie en tegenstand.

Maar nu jij: Mozes zegt, dat een woord van elke man, ten overstaan van God gesproken, niet ontheiligd mag worden.
Nieuwtestamentisch is dat: van elke man zal zijn namens God gesproken ja, ook jou een ja zijn, en zijn nee zal jou een nee zijn.

Hoe komt het nu dat jij hier zo specifiek werk ervan maakt
om voortdurend van Gods Woord een nee, een ja te laten zijn,
terwijl je hier volgens Mozes al zondigt als je van Paulus zijn nee, een ja maakt?

Is het niet tijd om je te realiseren,
dat elke zonde steeds de klager blijft van zichzelf, 
teneinde haar kinderen naar beneden te trekken,
tot versterking van degenen die waarheid zoeken?
Richt je daarom niet tot de kinderen,
om die na te spreken of voor te kauwen,
maar richt je op de zonde,
door die niet te doen.

Efeziërs 5:17-26
Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen,
zingende en psalmende den Heere in uw hart;
Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.
Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft,
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou,
haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;

Is dit nieuw? Is revolutie nieuw? Heeft de Anti-Revolutionaire Partij nooit bestaan?
Heeft het gezin nooit als hoeksteen gegolden van onze samenleving?

Wie beseft wat wij in Nederland al hebben gehad,
en waar het nu en plein publiek op staat,
die weet dat de bijl aan de wortel ligt.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-11-2020 om 11:15 zei Peter79:

Eigenlijk wordt op allerlei mogelijke manieren gemorreld aan dit evangelie in Galaten 3. Paulus maakt in dit hoofdstuk heel duidelijk onderscheid tussen een leven uit de wet en een leven uit geloof. Zij die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. Een Jood en een heiden kunnen beiden uit het geloof kinderen van Abraham zijn, en omdat de oorsprong ligt in het geloof, is er geen onderscheid. Natuurlijk is dan een heiden geen Jood geworden en een Jood geen heiden. Nog steeds kan de Jood benijd worden, omdat God zich eerst met de Jood bemoeid heeft, de Jood over de verbonden beschikt etc. Naar het verleden toe is er verschil, maar naar de toekomst niet, want beiden leven uit de belofte, eens aan Abraham gegeven, waarin men mag delen op grond van het geloof.

Evenzo blijft de vrije een vrije en de slaaf een slaaf, de man blijft een man en vrouw blijft een vrouw. Men kan de biologie niet veranderen en maatschappijverandering is een zaak van zeer lange adem, zodat ook de maatschappelijke orde als vaststaand kan worden beschouwd.

Als leven uit het geloof en leven uit de wet zo door Paulus tegenover elkaar worden gesteld, hoe kan het dan dat deze gelijkheid in Christus met een beroep op de wet zo wordt ingeperkt (men mag in Christus wel gelijk zijn, maar men mag er niet naar leven)? Is het inperken van de gelijkheid in Christus dan toch weer een terugkeer naar de wet, een terugkeer naar het vlees? Paulus noemt de Galaten onverstandig of dwaas, hij bepleit geen terugkeer naar de wet.

In de Galatenbrief gaat het dan met name over de besnijdenis. De besnijdenis is een werk der wet, een daad die je doet overeenkomstig de wet , in gehoorzaamheid aan de wet. De besnijdenis is een duidelijk gebod van God. Het typeert daarmee al het denken op basis van de wet. Wie zich niet laat besnijden, diskwalificeert zich. Ook Petrus had het er moeilijk mee (Galaten 2). In Handelingen 10 zie je ook die moeite van Petrus.  Zowel in een visioen als in een direct spreken laat God weten dat Petrus niet onrein mag verklaren wat God rein verklaard heeft. Blijkbaar blijven we heel gemakkelijk doen wat we altijd deden, ook als ons anders is verteld. Het is een aanstoot voor godsdienstige mensen dat besneden of onbesneden zijn niets uitmaakt (Galaten 5). Het zijn dan ook de Judaïsten en Farizeeën die het steeds weer opnemen voor de wet. Zij gruwen ervan dat de arbeider die het kortst heeft gewerkt hetzelfde dagloon krijgt. Zij gruwen ervan dat de vader een feest aanricht voor de jongste zoon. Die diepe gevoelens van afschuw hebben ooit van Paulus een vervolger gemaakt, zo zeer dat hij zich de voornaamste der zondaren noemt.

Dus wie die vrijheid wil inperken, moet goed nadenken over de gronden waarop. Wat Paulus het ene moment zegt, neemt hij niet op het andere moment terug.

 

De wet is een tuchtmeester

Door het geloof leven wij maar door de wet kunnen we weten hoe we dat leven vervolgens het beste in kunnen richten. Nadat iemand het eeuwige leven verkregen heeft door Christus te aanvaarden komen er vragen op hem/haar af ten aanzien van hoe het leven met Christus vervolgens in te richten . Daar komt de wet om de hoek kijken. Zo is de wet een tuchtmeester voor wie gehoorzaam wil zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chiel Fernig:

De wet is een tuchtmeester

Door het geloof leven wij maar door de wet kunnen we weten hoe we dat leven vervolgens het beste in kunnen richten. Nadat iemand het eeuwige leven verkregen heeft door Christus te aanvaarden komen er vragen op hem/haar af ten aanzien van hoe het leven met Christus vervolgens in te richten . Daar komt de wet om de hoek kijken. Zo is de wet een tuchtmeester voor wie gehoorzaam wil zijn.

Dank je voor je reactie. Ik denk dat je dat goed zegt: de wet is een tuchtmeester voor wie gehoorzaam wil zijn. 

Dat is ook hoe de wet in het Jodendom fungeerde. Denk aan de rijke jongeling, die zei: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Paulus zegt dat hij naar de wet onberispelijk was (Filippenzen 3). Maar toen bij Paulus het gebod ging leven, stierf hij zelf, zodat hij uitriep: wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood (Romeinen 7). Het christelijk geloof is toch dat je met Christus gestorven bent en ontslagen van de wet, zodat je dient in nieuwheid van Geest en niet in oudheid van letter (Romeinen 7)? 

Maar kennen christen dan niet de wil van hun Heer? Hebreeën 8 zegt toch: Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen (Hebr 8:10-11 HSV). De Heilge Geest is toch ook gegeven? Een christen kan toch bidden wat de wil van de Heer is?

Als Paulus zegt dat we ontslagen zijn van de wet, waarom dan vrijwillig weer onder een juk dat de vaderen niet hebben kunnen dragen? Ben je dan vergeten hoe je eruit zag, toen je in de spiegel keek (Jakobus 1)? En als het vrijwillig is, waarom dat juk dan opleggen aan een broeder of zuster? In het kader van dit topic dus vooral zusters. Uw zonen en dochters zullen profeteren (Handelingen 2). Kan je het opbrengen om de zuster zelf te laten bepalen of ze de tuchtmeester nodig heeft?

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Peter79:

Een christen kan toch bidden wat de wil van de Heer is?

Als Paulus zegt dat we ontslagen zijn van de wet, waarom dan vrijwillig weer onder een juk dat de vaderen niet hebben kunnen dragen?

Had je het raar gevonden, als God in antwoord op dat gebed had gezegd: 
doe toch vooral alsjeblieft trouw mijn Woord bewaren!
Het mag in vrijwilligheid, in oprechtheid,
de letter toegepast naar de geest.

Of zou je je dan ergeren aan wat God in dat Woord wil en vraagt?
Zou je durven en willen om het zijn plaats te ontzeggen,
als God je had gevraagd om het trouw te bewaren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Peter79:

Dank je voor je reactie. Ik denk dat je dat goed zegt: de wet is een tuchtmeester voor wie gehoorzaam wil zijn. 

Dat is ook hoe de wet in het Jodendom fungeerde. Denk aan de rijke jongeling, die zei: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Paulus zegt dat hij naar de wet onberispelijk was (Filippenzen 3). Maar toen bij Paulus het gebod ging leven, stierf hij zelf, zodat hij uitriep: wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood (Romeinen 7). Het christelijk geloof is toch dat je met Christus gestorven bent en ontslagen van de wet, zodat je dient in nieuwheid van Geest en niet in oudheid van letter (Romeinen 7)? 

Maar kennen christen dan niet de wil van hun Heer? Hebreeën 8 zegt toch: Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen (Hebr 8:10-11 HSV). De Heilge Geest is toch ook gegeven? Een christen kan toch bidden wat de wil van de Heer is?

Als Paulus zegt dat we ontslagen zijn van de wet, waarom dan vrijwillig weer onder een juk dat de vaderen niet hebben kunnen dragen? Ben je dan vergeten hoe je eruit zag, toen je in de spiegel keek (Jakobus 1)? En als het vrijwillig is, waarom dat juk dan opleggen aan een broeder of zuster? In het kader van dit topic dus vooral zusters. Uw zonen en dochters zullen profeteren (Handelingen 2). Kan je het opbrengen om de zuster zelf te laten bepalen of ze de tuchtmeester nodig heeft?

 

 

 

Welke zuster bedoel je? Kinderen worden onder de tucht gebracht wanneer zij niet volledig gehoorzaam zijn. Zo is het ook tussen de Vader en ons.

Ken je de tekst die gaat over de vrouw die het beter weet? Dat gaat over een vrouw die meedoet aan een discussie maar waar geen rekening mee kan worden gehouden. De reden is dat zij meedoet omdat zij denkt dat zij iets nuttigs in te brengen heeft maar niet aan het niveau van de mannen kan tippen. Mannen hebben dat wat eerder door en zijn ook minder gevoelig, zij kunnen beter incasseren. Daarom geldt de waarschuwing voor een vrouw. Maar ook voor een man geld dat als hij geen gelijk heeft er beter het zwijgen toe kan doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-10-2020 om 19:15 zei Peter79:

Galaten 3 zegt dat we niet meer onder de wet zijn. De wet maakt onderscheid tussen Jood en Griek, slaaf en vrije, man en vrouw. Maar in Christus is er geen onderscheid. Niemand kan zich ergens op laten voorstaan. Een man heeft niet meer vrijheden dan een vrouw.

Wat er gebeurt is dat er in Nederland leringen rondgaan die mannen en vrouwen werkzaamheden opdragen die niet bij hen passen zoals de schrift dat leert. De tekst in Gal 3 wordt nogal eens gebruikt om deze leringen (emancipatie) te onderbouwen. Deze leer klopt niet. Galaten 3:28 zegt dat er geen onderscheidt is voor zover het gaat om het verkrijgen van het eeuwige leven. Het evangelie is voor iedereen. Of het nou gaat om "slaaf of vrij" of om "goeden of slechten" om "regeerders en burgers" etc., dat maakt niet uit. De bedoeling is om te zeggen dat het eeuwige leven voor iedereen is. Te verkrijgen voor ieder mens op aarde. Enig verschil , maakt niet uit wat, doet er niet toe. Dat eeuwig leven is te verkrijgen door het geloof in Jezus Christus. Maar wie zijn heil verwacht van de emancipatieleer (die een rolpatroon leert dat afwijkt van de gezonde leer) verwacht zijn heil van een andere boodschap dan van het evangelie. Men probeert het rolpatroon om te draaien door van mannen te verwachten dat zij deelnemen aan het huishouden en vrouwen stimuleren tegen het gezag van hun mannen in te gaan onder het mom dat zij in staat zijn leiding aan het gezin te geven. Daarom is Christus gekomen tot vergeving van deze zonden. Om tot inkeer te komen van dit gedrag dat een zwaar juk legt op vrouwen zowel als mannen. Zowel mannen als vrouwen vallen buiten hun natuurlijke rol en streven iets na dat niet in hun natuur ligt en waartoe hun lichaam niet is ingericht. Lichaamlijk verschillen man en vrouw. Het lichaam toont al aan dat de vrouw ingericht is om vnl. zorg op zich te nemen en de man is krachtiger gebouwd en geschikter om initiatief te nemen en gezag uit te oefenen. Het is Gods bedoeling dat de man deze rol ook daadwerkelijk op zich neemt en niet het initiatief laat liggen opdat de vrouw genoodzaakt is dit over te nemen. De Galatenbrief waarschuwt ernstig tegen het brengen van een andere boodschap die redding zou brengen dan het evangelie van Jezus Christus. Er staat dat degene die een ander evangelie brengt dan dat van Jezus Christus vervloekt is. Dit geld ook voor wie de boodschap van het evangelie vervangt door de boodschap van emancipatie die overduideijk tegen de wil van de Heer ingaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-10-2020 om 19:15 zei Peter79:

Galaten 3 zegt dat we niet meer onder de wet zijn. De wet maakt onderscheid tussen Jood en Griek, slaaf en vrije, man en vrouw. Maar in Christus is er geen onderscheid. Niemand kan zich ergens op laten voorstaan. Een man heeft niet meer vrijheden dan een vrouw.

De Galatenbrief zegt dat wie het evangelie aanneemt in Christus is en dat het daarbij geen verschil maakt of men slaaf of vrij is, man of vrouw of Jood of Griek. Het maakt niet uit wat voor mens je bent what soever. Maar dat er geen verschil in Christus is onjuist. Een mens blijft zichzelf wanneer hij Christus aanneemt en daarbij in Christus is. De verschillen wat betreft sexe blijft. Alle eigenschappen die een mens heeft behoudt hij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-10-2020 om 19:15 zei Peter79:

Galaten 3 zegt dat we niet meer onder de wet zijn. De wet maakt onderscheid tussen Jood en Griek, slaaf en vrije, man en vrouw. Maar in Christus is er geen onderscheid. Niemand kan zich ergens op laten voorstaan. Een man heeft niet meer vrijheden dan een vrouw.

Hoi Plume. De wet maakt onderscheidt tussen mensen omdat dat onderscheidt er is. Uiteraard is dat er niet op het gebied van het evangelie zoals uitgebreid in dit topic aan de orde komt. Maar waar het gaat om onderscheidt is er onderscheidt naar de genoemde categorieën. Zo heeft een slaaf andere eigenschappen dan een vrije. Vrijheid wordt gevonden in Christus maar niet in het doen van zonden. Het geheim van vrijheid is om geheel uit eigen beweging de wil van Christus te volbrengen. Christus deed dat en was in staat daardoor zeer veel goede werken te doen. Vrijheid vindt men door de wil van de Vader te doen. De wil van de Vader sluit nauwkeurig aan bij de mens. Voor de ene mens is dat anders dan voor de andere omdat de mensen verschillend zijn gemaakt. zo is men vrij wanneer men uit zichzelf de wil van de Vader doet. Wie dat niet doet zondigt en het is bekent dat wie zondigt een slaaf van de zonde is. Wat er dan gebeurt is is dat men zijn heil zoekt in een zonde en men raakt daar verslaafd aan. Er zij vele vormen van verslaving die daar uit voortkomen. Door het offer van Christus kan men daar aan ontkomen. Maar niemand kan het opbrengen om de wil van de Vader te volbrengen. Dan is het beter om te zondigen door de zichzelf de wil van Christus op te laten leggen. Op die manier wordt men een slaaf van Christus. Ook zegt hij: "mijn juk is zacht en mijn last is licht". Dus de wil van de Vader voor ons is geen zware last. Het past exact bij ons en is daarom prettig om te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Hoi Plume. De wet maakt onderscheidt tussen mensen omdat dat onderscheidt er is. Uiteraard is dat er niet op het gebied van het evangelie zoals uitgebreid in dit topic aan de orde komt. Maar waar het gaat om onderscheidt is er onderscheidt naar de genoemde categorieën. Zo heeft een slaaf andere eigenschappen dan een vrije. Vrijheid wordt gevonden in Christus maar niet in het doen van zonden. Het geheim van vrijheid is om geheel uit eigen beweging de wil van Christus te volbrengen. Christus deed dat en was in staat daardoor zeer veel goede werken te doen. Vrijheid vindt men door de wil van de Vader te doen. De wil van de Vader sluit nauwkeurig aan bij de mens. Voor de ene mens is dat anders dan voor de andere omdat de mensen verschillend zijn gemaakt. zo is men vrij wanneer men uit zichzelf de wil van de Vader doet. Wie dat niet doet zondigt en het is bekent dat wie zondigt een slaaf van de zonde is. Wat er dan gebeurt is is dat men zijn heil zoekt in een zonde en men raakt daar verslaafd aan. Er zij vele vormen van verslaving die daar uit voortkomen. Door het offer van Christus kan men daar aan ontkomen. Maar niemand kan het opbrengen om de wil van de Vader te volbrengen. Dan is het beter om te zondigen door de zichzelf de wil van Christus op te laten leggen. Op die manier wordt men een slaaf van Christus. Ook zegt hij: "mijn juk is zacht en mijn last is licht". Dus de wil van de Vader voor ons is geen zware last. Het past exact bij ons en is daarom prettig om te doen.

Hallo Chiel,

je spreekt Plume aan, terwijl die een ban heeft volgens mij. Tegelijkertijd quote je mij. Je spreekt hier mooie woorden.

Ik wil ook wat woorden delen van Jezus (Lukas 4: 16-21 HSV): En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Kijk, of iemand in dit leven nu slaaf blijft, of bevrijd wordt - door het geloof in Jezus Christus is iemand vrij. De slaaf kan binnen de gegeven mogelijkheden die de maatschappelijke orde hem geeft in vrijheid leven. Met Romeinen 8 zuchten wij allen onder de onderworpenheid van de wereld aan zonde, in afwachting van de jongste dag. Dit betekent echter niet dat wat er om ons heen gebeurt ons koud zou moeten laten. Als God ons zegent met gaven, dan is dat ook om anderen in te laten delen. 

In de Romeins-Griekse wereld was slavernij gewoon. Het hoorde erbij. Maar niemand denkt er toch aan in Nederland anno nu slavernij in te gaan stellen? Het is toch geen opdracht van God om medemensen als eigendom te gaan houden? De wetgeving in de Torah regelde hoe slavernij mocht plaatsvinden, maar stelde die niet in. Slavernij was simpelweg een gegeven in die maatschappij. Elke slaaf die vrijgekocht wordt, is toch een feestje waard. In het jubeljaar kwamen de mensen die zichzelf vanwege schulden als slaaf hadden verkocht weer vrij. Liefde voor de naaste is niet wensen dat die naaste gevangenzit, maar blijdschap als hij of zij vrijkomt. En zolang iemand gevangenzit, kunnen we medemenselijkheid tonen door die persoon op te zoeken.

2 uur geleden zei Chiel Fernig:

De Galatenbrief zegt dat wie het evangelie aanneemt in Christus is en dat het daarbij geen verschil maakt of men slaaf of vrij is, man of vrouw of Jood of Griek. Het maakt niet uit wat voor mens je bent what soever. Maar dat er geen verschil in Christus is onjuist. Een mens blijft zichzelf wanneer hij Christus aanneemt en daarbij in Christus is. De verschillen wat betreft sexe blijft. Alle eigenschappen die een mens heeft behoudt hij.

Amen. Een man wordt geen vrouw en een vrouw wordt geen man.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Chiel Fernig:

Wat er gebeurt is dat er in Nederland leringen rondgaan die mannen en vrouwen werkzaamheden opdragen die niet bij hen passen zoals de schrift dat leert. De tekst in Gal 3 wordt nogal eens gebruikt om deze leringen (emancipatie) te onderbouwen. Deze leer klopt niet.

Iets wat je verkeerd hebt aangeleerd, gaat er maar moeilijk uit. Het evangelie is een aanstoot voor de mensen die de macht hebben, zij willen hun positie niet kwijt. Wat betekent het dat Jezus verlosser is, redder van deze wereld? Hij verlost ons van het kwaad, van het onrecht. Emancipatie gaat over het opheffen van achterstelling. Van gelijkberechting waar mensen gelijk zijn. Man en vrouw zijn voor God gelijk, ook al is de man geen vrouw en is de vrouw geen man. En als God zegt dat wij gelijk zijn, of we nu Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw zijn, wie zijn wij dan om dat terzijde te stellen en onze eigen regels te stellen?

2 uur geleden zei Chiel Fernig:

Galaten 3:28 zegt dat er geen onderscheidt is voor zover het gaat om het verkrijgen van het eeuwige leven. Het evangelie is voor iedereen. Of het nou gaat om "slaaf of vrij" of om "goeden of slechten" om "regeerders en burgers" etc., dat maakt niet uit. De bedoeling is om te zeggen dat het eeuwige leven voor iedereen is. Te verkrijgen voor ieder mens op aarde. Enig verschil , maakt niet uit wat, doet er niet toe. Dat eeuwig leven is te verkrijgen door het geloof in Jezus Christus.

Wij mogen nu al leven met onze hemelse Vader tot wie wij door Jezus Christus vrij toegang hebben. Er is toekomstmuziek, maar er is ook een nu waarin we al mogen leven als zijn kinderen. Wedergeboorte is iets van het nu, de Heilige Geest schept nu een nieuw hart in ons. Geloof zonder werken is dood. Iedere boom die geen vrucht draagt wordt omgehakt. Wie uit de Geest leeft, draagt rijkelijk vrucht.

2 uur geleden zei Chiel Fernig:

Maar wie zijn heil verwacht van de emancipatieleer (die een rolpatroon leert dat afwijkt van de gezonde leer) verwacht zijn heil van een andere boodschap dan van het evangelie. Men probeert het rolpatroon om te draaien door van mannen te verwachten dat zij deelnemen aan het huishouden en vrouwen stimuleren tegen het gezag van hun mannen in te gaan onder het mom dat zij in staat zijn leiding aan het gezin te geven. Daarom is Christus gekomen tot vergeving van deze zonden. Om tot inkeer te komen van dit gedrag dat een zwaar juk legt op vrouwen zowel als mannen. Zowel mannen als vrouwen vallen buiten hun natuurlijke rol en streven iets na dat niet in hun natuur ligt en waartoe hun lichaam niet is ingericht. Lichaamlijk verschillen man en vrouw. Het lichaam toont al aan dat de vrouw ingericht is om vnl. zorg op zich te nemen en de man is krachtiger gebouwd en geschikter om initiatief te nemen en gezag uit te oefenen. Het is Gods bedoeling dat de man deze rol ook daadwerkelijk op zich neemt en niet het initiatief laat liggen opdat de vrouw genoodzaakt is dit over te nemen. De Galatenbrief waarschuwt ernstig tegen het brengen van een andere boodschap die redding zou brengen dan het evangelie van Jezus Christus. Er staat dat degene die een ander evangelie brengt dan dat van Jezus Christus vervloekt is. Dit geld ook voor wie de boodschap van het evangelie vervangt door de boodschap van emancipatie die overduideijk tegen de wil van de Heer ingaat.

Dit is een misverstand. De emancipatieleer brengt geen heil. Wie Jezus kent, breekt met de zonde. Zoals de tollenaar die tot bekering kwam en alles wat hij teveel had gevraagd vergoedde aan zijn slachtoffers. Het is hierboven in het topic uitgebreid besproken dat de overheersing van de vrouw door de man het gevolg is van de zondeval. Als Paulus nog de wet zou verkondigen, dan zou hij niet vervolgd worden.

Nog een gelijkenis (Lukas 7: 36-50 HSV): En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf.

Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld.

En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen natgemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd; u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Peter79:

Hallo Chiel,

je spreekt Plume aan, terwijl die een ban heeft volgens mij. Tegelijkertijd quote je mij. Je spreekt hier mooie woorden.

Ik wil ook wat woorden delen van Jezus (Lukas 4: 16-21 HSV): En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Kijk, of iemand in dit leven nu slaaf blijft, of bevrijd wordt - door het geloof in Jezus Christus is iemand vrij. De slaaf kan binnen de gegeven mogelijkheden die de maatschappelijke orde hem geeft in vrijheid leven. Met Romeinen 8 zuchten wij allen onder de onderworpenheid van de wereld aan zonde, in afwachting van de jongste dag. Dit betekent echter niet dat wat er om ons heen gebeurt ons koud zou moeten laten. Als God ons zegent met gaven, dan is dat ook om anderen in te laten delen. 

In de Romeins-Griekse wereld was slavernij gewoon. Het hoorde erbij. Maar niemand denkt er toch aan in Nederland anno nu slavernij in te gaan stellen? Het is toch geen opdracht van God om medemensen als eigendom te gaan houden? De wetgeving in de Torah regelde hoe slavernij mocht plaatsvinden, maar stelde die niet in. Slavernij was simpelweg een gegeven in die maatschappij. Elke slaaf die vrijgekocht wordt, is toch een feestje waard. In het jubeljaar kwamen de mensen die zichzelf vanwege schulden als slaaf hadden verkocht weer vrij. Liefde voor de naaste is niet wensen dat die naaste gevangenzit, maar blijdschap als hij of zij vrijkomt. En zolang iemand gevangenzit, kunnen we medemenselijkheid tonen door die persoon op te zoeken.

Amen. Een man wordt geen vrouw en een vrouw wordt geen man.

Hoi Peter, slaaf zijn is geen pretje. In het oude testament werden mensen slaven vanwege hun onvermogen voor zichzelf te kunnen zorgen. Wanneer iemand faalde in zijn eigen onderhoud te voorzien kon (of moest) hij zichzelf verkopen en lijfeigene worden. Op die manier nam zijn heer de verantwoordelijkheid voor hem over en werd in zijn onderhoud voorzien. Ook in de huidige wereld kennen we dit, zij het in andere vorm. Wanneer iemand ziek is en niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien wordt door de overheid bekeken in hoeverre iemand nog in staat is om te werken. Vervolgens wordt hem een werkplicht opgelegd naar draagkracht. Zo is ons uitkeringsstelsel opgebouwd. Op die manier ziet God om naar de behoeftige.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Peter79:

Iets wat je verkeerd hebt aangeleerd, gaat er maar moeilijk uit. Het evangelie is een aanstoot voor de mensen die de macht hebben, zij willen hun positie niet kwijt. Wat betekent het dat Jezus verlosser is, redder van deze wereld? Hij verlost ons van het kwaad, van het onrecht. Emancipatie gaat over het opheffen van achterstelling. Van gelijkberechting waar mensen gelijk zijn. Man en vrouw zijn voor God gelijk, ook al is de man geen vrouw en is de vrouw geen man. En als God zegt dat wij gelijk zijn, of we nu Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw zijn, wie zijn wij dan om dat terzijde te stellen en onze eigen regels te stellen?

Wij mogen nu al leven met onze hemelse Vader tot wie wij door Jezus Christus vrij toegang hebben. Er is toekomstmuziek, maar er is ook een nu waarin we al mogen leven als zijn kinderen. Wedergeboorte is iets van het nu, de Heilige Geest schept nu een nieuw hart in ons. Geloof zonder werken is dood. Iedere boom die geen vrucht draagt wordt omgehakt. Wie uit de Geest leeft, draagt rijkelijk vrucht.

Dit is een misverstand. De emancipatieleer brengt geen heil. Wie Jezus kent, breekt met de zonde. Zoals de tollenaar die tot bekering kwam en alles wat hij teveel had gevraagd vergoedde aan zijn slachtoffers. Het is hierboven in het topic uitgebreid besproken dat de overheersing van de vrouw door de man het gevolg is van de zondeval. Als Paulus nog de wet zou verkondigen, dan zou hij niet vervolgd worden.

Nog een gelijkenis (Lukas 7: 36-50 HSV): En een van de Farizeeën vroeg of Hij bij hem kwam eten; en toen Hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag Hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, en zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter Zijn voeten, begon zij huilend Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en zij kuste Zijn voeten en zalfde ze met de zalf.

Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Deze Man zou, als Hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die Hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, Ik heb u iets te zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. Jezus zei: Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars; de één was vijfhonderd penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan: Wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei: Ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: U hebt juist geoordeeld.

En Hij keerde Zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen: water voor Mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met tranen natgemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd; u hebt Mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden Mijn voeten te kussen; met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Hij zei tegen haar: Uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is Deze Die ook zonden vergeeft? Maar Hij zei tegen de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

Ik weet niet of je op de hoogte bent van het volgende experiment. In een klas waren blauwogige en bruinogige leerlingen. Op een bepaald moment werd tegen de bruinogige leerlingen gezegd dat zij zeer goede leerlingen waren en goed presteerden. Bij voortduring werd dit gezegd. Tegen de blauwogige leerlingen werd het tegenovergestelde gezegd. De leerlingen begonnen te presteren naar gelang over hen gezegd werd. Dit is het gevolg van indoctrinatie. De voortdurende verkondiging werd geloofd door de leerlingen en beïnvloedde hun presteren. Daarna werd het omgedraaid. Er werd tegen de blauwogige leerlingen gezegd dat zij beter waren dan de bruinogige en het effect was opnieuw dat de groep die geprezen werd goed presteerde. Emancipatie heeft hetzelfde gedaan. Vrouwen worden bij voortduring gezegd dat zij beter zijn dan mannen en mannen wordt voor gehouden dat zij hun kracht misbruiken en niet sociaal kunnen functioneren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Ik weet niet of je op de hoogte bent van het volgende experiment. In een klas waren blauwogige en bruinogige leerlingen. Op een bepaald moment werd tegen de bruinogige leerlingen gezegd dat zij zeer goede leerlingen waren en goed presteerden. Bij voortduring werd dit gezegd. Tegen de blauwogige leerlingen werd het tegenovergestelde gezegd. De leerlingen begonnen te presteren naar gelang over hen gezegd werd. Dit is het gevolg van indoctrinatie. De voortdurende verkondiging werd geloofd door de leerlingen en beïnvloedde hun presteren. Daarna werd het omgedraaid. Er werd tegen de blauwogige leerlingen gezegd dat zij beter waren dan de bruinogige en het effect was opnieuw dat de groep die geprezen werd goed presteerde. Emancipatie heeft hetzelfde gedaan. Vrouwen worden bij voortduring gezegd dat zij beter zijn dan mannen en mannen wordt voor gehouden dat zij hun kracht misbruiken en niet sociaal kunnen functioneren.

Wat telt is natuurlijk niet de emancipatie, maar de christelijke  leer. Zondaars zijn mensen die weten dat zij daders zijn, maar ze weten ook dat ze slachtoffer zijn (Romeinen 7). De zonde misleidt ons waardoor we zonde doen. Zo hebben m.i. christenen eeuwen lang met de Bijbel in de hand de vrouw op een tweederangs positie gezet. Maar als je je houdt aan Filippenzen 2 - acht de ander uitnemender dan jezelf, dan valt heel dat gedoe van wie de eerste is weg (zie ook Mattheus 18). 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Peter79:

Zo hebben m.i. christenen eeuwen lang met de Bijbel in de hand de vrouw op een tweederangs positie gezet.

De eerste vrouwelijke predikant in Nederland was in 1911 Dat is ruim méér dan honderd jaren geleden..
De Gereformeerde kerken hebben sindsdien continu ferm verweer gevoerd tegen vrouwen in ambten. 

Hoe kan een kerk met droge ogen zeggen dat met de hand in de bijbel al eeuwen lang
de vrouw op een tweederangspositie is gezet, waar daarin steeds het voortouw werd genomen?
Voel je niet dat dan sprake is van daderschap en een belast geweten?

Kijk; de Gereformeerde gemeenten zijn onschuldig, 
onderbouwende hun standpunt, met: zo staat geschreven.

Maar jij zegt:
1. dit heeft nog nooit zo geschreven gestaan !
2. Dit is misbruik !

4 uur geleden zei Peter79:

Zondaars zijn mensen die weten dat zij daders zijn, maar ze weten ook dat ze slachtoffer zijn (Romeinen 7). De zonde misleidt ons waardoor we zonde doen.

Daarmee trekt men zichzelf in een oordeel en laadt schuld op zich.
Want opnieuw, de Gereformeerde Gemeenten bijvoorbeeld,
die kennen de bijbel en die leren helder: 

De vrouw wordt verheerlijkt in de man,
zoals de man wordt verheerlijk in Christus!

Zij weten dus heel goed en zien heel scherp,
dat de vrouw de man dienstbaar is,
zoals de man Christus dienstbaar is.

1Corinthiërs 11:7 
Want de man moet het hoofd niet dekken,
omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is;
zoals de vrouw de heerlijkheid van de man is.

Zij dragen dus hoedjes als een vorm van liturgie en eerbetoon,
en zij hebben mannen die de ambten nog zien als dienst aan Christus.

Terwijl jij niet alleen de hoedjes als uiterlijke vorm minachting toedraagt,
maar ook de norm hebt verworpen die erin geëerd wordt,
alsook de inhoudelijke norm die erin besloten ligt,
over de dienst en de eer aan Christus.

En daarbij, de nieuwe vrouwen krijgen het ambt niet om hun vrijheid,
maar om hun gaven in te zetten. Ze worden dienstbaar gemaakt. 
De mannen gaan de gaven en diensten van de vrouw,
in naam van Christus begeren en exploiteren.

Begrijp je eigenlijk wel, dat op deze manier de vrouw geen vrijheid wordt gebracht,
maar slechts een nieuw juk en een nieuwe slavernij?

Maar waarachtige bekering had een schuldbewuste kerk die zich zolang heeft misgaan,
allang weer terug gedreven tot Christus, tot een meer zuiver avondmaal.
Want alle zonde ontspruit en volgroeit, in het geweten van de zondaar,
in confrontatie met de natuurlijke kennis, en de Waarheid Gods.
Hij volhardt in zijn wegen, of haast zich vol tot zijn bekering.

En dan zegt men, dat het toch eerlijk gaat om de vrijheid van de vrouw.
Maar dan zeg ik; wordt wakker: het ambt is nooit van vrijheid geweest,
het was altijd al een roeping: de vrouw wordt dus nu erbij geroepen.
Het is God door de gemeente, die tot de ambten roept.
En de man dankt God, dat Hij hem de vrouw geeft.
Als vanouds. Jouw gelijk...

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Peter79:

Wat telt is natuurlijk niet de emancipatie, maar de christelijke  leer. Zondaars zijn mensen die weten dat zij daders zijn, maar ze weten ook dat ze slachtoffer zijn (Romeinen 7). De zonde misleidt ons waardoor we zonde doen. Zo hebben m.i. christenen eeuwen lang met de Bijbel in de hand de vrouw op een tweederangs positie gezet. Maar als je je houdt aan Filippenzen 2 - acht de ander uitnemender dan jezelf, dan valt heel dat gedoe van wie de eerste is weg (zie ook Mattheus 18). 

Een man die zijn vrouw lief heeft zet haar boven hemzelf, andersom net zo.

Dan krijg je een twee éénheid naar de scheppingsorde.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Thinkfree:

Maar als je je houdt aan Filippenzen 2 - acht de ander uitnemender dan jezelf, dan valt heel dat gedoe van wie de eerste is weg (zie ook Mattheus 18)

Houden aan Filippenzen:
Filippenzen 1

En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen;
Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen,
opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven,
tot den dag van Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid,
die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.

Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus,
opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen,
dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies;
En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan;
hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God. 
Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus,
niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;

Filippenzen 2
Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.

Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken.
Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde,
onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht
,
onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;
Voorhoudende het woord des levens,
mij tot een roem tegen den dag van Christus,
dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

Paulus zegt dan: Filippenzen, houdt u aan Timotheüs: 
En ik hoop in den Heere Jezus Timotheüs haast tot u te zenden,
opdat ik ook welgemoed moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben.

Filippenzen 3
Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.
Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. 
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Filippenzen 4
Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve; Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

Het voorgaande biedt genoeg scherpte, maar het gaat verder:
Paulus houdt de Filippenzen dus nadrukkelijk Timothëus voor,  opdat hij ook welgemoed moge zijn, als hij hun zaken zal verstaan hebben. Wat zegt Paulus aan Timotheüs om te leren:

2Timothëus 2:7-15
Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

Dus; als je nu Filippenzen zo leest, en ook betrekt op Timotheüs,
naar wie Paulus nota bene heel expliciet verwijst,
krijg jij dan werkelijk de indruk, dat dat een toon en een context geeft,
waarin heel dat gedoe van wie de eerste is, weg valt?

Nee; maar het leert wel met gezag, dat alle twistingen moeten wegvallen,
in het licht van de ordeningen van God, omdat het Gode welbehaaglijk is,
om Zijn Koinkkrijk te ordenen naar regels van God zelf; niet die van de wereld.

En de liefde, net als alles wat Gode welgevalig is, daartoe is men buitendien gehouden. Dat is de liefde die nu de eigen broeders buitendrijft, om wie buiten zijn te winnen met honderd jaar oud fakenieuws, tot tarting van God en de engelen en de heiligen en de mensen met verstand.  

12 uur geleden zei Thinkfree:

Een man die zijn vrouw lief heeft zet haar boven hemzelf, andersom net zo.

Dan krijg je een twee éénheid naar de scheppingsorde.

Dat is erg sympathiek hoor Thinkfree, en ook gewoon liefdevol,
en de onderlinge liefde bied ook zeker meer houvast en comfort,
dan recht en heiligheid, en eer aan de Schepper, 

maar als je het spiegelt aan de bijbel is dit wat je zegt:

- Een man die Christus lief heeft zet Hem boven hemzelf, andersom net zo.
   Dan krijg je een twee éénheid naar de scheppingsorde.
- Een God die Zijn Zoon lief heeft zet Hem boven Zichzelf, andersom net zo.
   Dan krijg je een twee éénheid naar de scheppingsorde.
- Een man die God lief lief heeft zet Hem boven Zichzelf, andersom net zo.
   Dan krijg je een twee éénheid naar de scheppingsorde.

En de vraag is deze: als het zodanig om het even is,
wat belet je dan om Gods richtlijnen na te leven?
en wat bezielt je om tegen God op te staan?

Wat precies maakt, dat je wèl de waarachtige liefde kunt leven als je zo gelijk bent,
dat niet één de leiding heeft, maar niet als God Zelf daar een ordening in schept?

Wettiger, geestelijker, logischer, en zinvoller,
is dat man en vrouw per keer bepalen wie leidend is.
Dat moet trouwens sowieso, want in deze tijd weet je niet meer met zekerheid,
wie de vrouwelijke rol toekomt en wie de mannelijke rol.

God maakt hier geen deel van uit; 
Hij heeft het zo niet gemaakt. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Peter79:

Emancipatie gaat over het opheffen van achterstelling.

Van vrouwen werd gezegd dat zij minderwaardig waren en slechts geschikt waren om het huishouden te doen.

De bijbel bewijst dat God wil dat ook de vrouw volledig tot haar recht komt. Aan de ene kant is daar het verhaal van Deborah dat bewijst dat God een vrouw als leider aanstelde. Dat toont dat een vrouw in staat was dat te doen. Voor Deborah was Israël haar huis en huishouden. Zij nam gezag over mannen, want deze mannen bleven zitten op momenten dat zij in actie hadden moeten komen. Dat was de reden dat Deborah hun plaats innam.

Maar een vrouw moet zich wel realiseren dat de bediening van Deborah zwaar is en reiniging van karakter vereist. Niet iedere vrouw kan dat. Reiniging van karakter vind plaats door oa vervolging. David staat daar model voor, hij werd door Saul vervolgd met gevaar voor zijn eigen leven en dat van zijn mannen. Zo leert de bijbel dat ook Deborah door zware tijden is gegaan. David handhaafde de wet van Jehovah toen hij koning was geworden. Dat deed Deborah ook. Zij was rechter is Israël en daar gold de wet van Mozes.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De brief aan Titus gaat ook over het gedrag van mannen en vrouwen:

De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn (Titus 2: 2-6 HSV)

Eigenlijk een hele mooie compositie: eerst de oudere mannen, dan de oudere vrouwen, dan de jongere vrouwen en dan de jongere mannen. De oudere vrouwen worden opgeroepen evenzo te doen als de oudere mannen, maar krijgen een uitwijding die specifiek op hen van toepassing is, waaronder het onderwijzen van de jongere vrouwen.

Vanuit deze parallel tussen oudere vrouwen en oudere mannen vraag ik me af of het dan aan de oudere mannen is om de jongere mannen te onderwijzen. Maar dat staat er niet. Titus, die denk ik tot de jongere mannen behoorde, wordt opgeroepen om de jongere mannen aan te sporen om "evenzo bezonnen te zijn". Voor alle vier de groepen is het belangrijkste om bezonnen te zijn.

Jonge vrouwen moeten hun eigen mannen onderdanig zijn. De motivering daarvoor is dat het Woord van God niet gelasterd wordt. Onderdanig zijn wordt daarna nog enkele malen genoemd:

Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken, dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken (Titus 2: 9, 10 HSV).

Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen (Titus 3: 1, 2 HSV).

Het evangelie moet gepredikt worden, zonder dat er sociale onrust ontstaat: Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen (1Tim 2: 1-4 HSV).  Revolutie moet vermeden worden.

Dit motief zie je ook in 1 Petrus 4: 15 (HSV): Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.

En dit motief kan je ook lezen in Romeinen 12: 17-21 (HSV): Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ook al is de maatschappelijke orde onrechtvaardig, de christen heeft niet de roeping om die orde door onrechtvaardig handelen omver te werpen. Wie die orde omver wil werpen, leidt de aandacht van het evangelie af en komt terecht in dwaze strijdvragen, waar beide brieven aan Timotheus en die aan Titus over gaan.

De maatschappelijke orde was dat de slaaf onderdanig was aan zijn eigen heer en de vrouw was onderdanig aan haar eigen heer. Als je niet meer onderdanig kan zijn omdat je weet dat je in de Heer elkaars gelijke bent, doe het dan om de Heer, want de Heer is een Heer van vrede. Dit motief verwoordt Paulus heel duidelijk in 1 Korinthe 9 (HSV):

Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen.

bewerkt door Peter79
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

De brief aan Titus gaat ook over het gedrag van mannen en vrouwen:

De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn (Titus 2: 2-6 HSV)

...

Vanuit deze parallel tussen oudere vrouwen en oudere mannen vraag ik me af of het dan aan de oudere mannen is om de jongere mannen te onderwijzen. Maar dat staat er niet. Titus, die denk ik tot de jongere mannen behoorde, wordt opgeroepen om de jongere mannen aan te sporen om "evenzo bezonnen te zijn". Voor alle vier de groepen is het belangrijkste om bezonnen te zijn.

 

Dit is heel fijn dat je dit schrijft. Daar ben ik me gediend.

Wat je vraag betreft: In de eerste plaats heeft God een orde gemaakt. Een hiërarchie. God de Vader is het hoofd, dan Christus, dan de man, daarna de vrouw en daaronder de kinderen. Wanneer iedereen in de wil van Christus staat werkt het geven van onderwijs ook volgens deze hiërarchie. Maar er is ook een praktische zaak. Een opa kan onderwijs geven aan een kleinkind. Maar andersom niet. Opa hoort het beter te weten dan alle anderen en hij is het hoogste gezag in de familie wat betreft onderwijs. De bijbel leert op andere plaatsen dat vaders hun kinderen dienen te onderwijzen (het oude testament zegt dat). Dat geld ook voor de moeder.

Onderwijs geven is ook een praktische zaak. Zo kan bij voorbeeld een oudere broer zijn zus helpen met vragen over de bijbel en ook een oudere zus kan een broer onderricht geven. Het gaat er daarbij om dat men op de juiste plaats is en meer weet dan degene die het onderwijs ontvangt. Zo loopt dus alles door elkaar heen.

Of zelfs wanneer een oude man zich consequent verzet heeft tegen de bijbel en zijn kleinkind heeft de Heer gevolgd en zijn wil geleerd dan is hij zijn opa de baas op het gebied van bijbels onderwijs en kan het van pas komen dat hij zijn eigen opa les geeft. Op die wijze kunnen er vele relaties zijn waarin de hiërarchie doorbroken wordt.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Peter79:

Wat telt is natuurlijk niet de emancipatie, maar de christelijke  leer. Zondaars zijn mensen die weten dat zij daders zijn, maar ze weten ook dat ze slachtoffer zijn (Romeinen 7). De zonde misleidt ons waardoor we zonde doen. Zo hebben m.i. christenen eeuwen lang met de Bijbel in de hand de vrouw op een tweederangs positie gezet. Maar als je je houdt aan Filippenzen 2 - acht de ander uitnemender dan jezelf, dan valt heel dat gedoe van wie de eerste is weg (zie ook Mattheus 18). 

Dat is een mooie tekst.

Het lijkt op: "wees elkander onderdanig". Deze tekst gaat vooraf aan het gedeelte waarin de verhouding in het huwelijk nader uitgelegd wordt. Namelijk dat de vrouw haar eigen man onderdanig moet zijn en de man zijn vrouw dient lief te hebben (in alles). Wees elkaar onderdanig wordt eigenlijk gezegd tegen iedere christen. Het bedoeld dat iedereen in Christus onderdanig dient te zijn aan iedereen die ook in Christus is. Wie christen is kan namens Christus spreken. Hij spreekt dus met het gezag van Christus. Het maakt niet uit of het nu man of vrouw betreft. Christus spreekt door de vrouw zoals bij de vrouw past en door de man zoals bij de man past. Zelfs kan Christus door zij Geest spreken door kleine kinderen. Er staat dat in de laatste dagen Hij zijn Geest zal uitstorten over alle vlees. Man, vrouw en kinderen. Wie herkent dat Christus door een kind heen spreekt doet er wijs aan hiernaar te handelen. Want het is Christus die door hem spreekt. Zo is dan de Geest werkzaam in iedereen en iedereen die in Christus is is in staat dat te herkennen. Zo dient men elkaar en is men Christus onderdanig in alles.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Peter79:

Het evangelie moet gepredikt worden, zonder dat er sociale onrust ontstaat: Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen (1Tim 2: 1-4 HSV).  Revolutie moet vermeden worden.

Als Jezus zijn discipelen erop uitstuurt om het evangelie te verkondigen geeft Hij nadrukkelijk de opdracht om het evangelie niet op te dringen maar om bij afwijzing meteen verder te trekken. Op deze wijze wordt inderdaad voorkomen dat er ruzie en twistgesprek ontstaat. Onderdanigheid is ook een mooi ding maar niet altijd haalbaar. Op kleine schaal is het wijs niet alle opstand direct te onderdrukken. Wanneer bijvoorbeeld jongens en meisjes opgroeien moet er enige ruimte zijn voor de kinderen om zichzelf te ontplooien. Dat hierbij fouten gemaakt worden tegen de ouders is natuurlijk. De ouders dienen verdraagzaam te zijn tot op een redelijk niveau. Opdat de kinderen niet afgeremd worden in het opgroeien. Op deze wijze kunnen zij zelfstandigheid leren en volwassen christenen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid