Spring naar bijdragen

Het oorspronkelijk christendom bestaat niet


Aanbevolen berichten

4 uur geleden zei Bastiaan73:

Ik ben van mening dat er nooit een doorslaggevend bewijs zal komen om de historische Jezus aan te tonen. Het gaat om geloof, in de betekenis van vertrouwen.

Geloof hechten aan bepaalde bewijsstukken dus. Niemand kan bewijzen dat God bestaat, enkel kan men bewijsstukken aanleveren die slechts in het hoofd van de ander omgezet kunnen worden in bewijs.

https://www.wayoflife.org/reports/historical-evidence-for-jesus.php

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 904
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Omdat er een nepchristendom wordt gecreëerd door de antichrist.

Nee. Zoals je inmiddels wel weet, heb ik altijd de feiten op orde. Dus kan ik het prima uitleggen. Maar dat voelt wel een beetje alsof ik moet uitleggen dat de maan toch echt niet van kaas is. Al

Leer eerst maar eens het onderscheid tussen argumentatie en bewijs voordat je over wetenschap begint. Dat de essentie van het christelijk geloof - niet voor niets heet het geloof, het zijn geen w

4 uur geleden zei zendeling:

Bij het aanhalen van "Paulus" moet je nooit vergeten dat de geschriften van het Nieuwe Testament (uitgezonderd de oorspronkelijke leringen van Jesjoea) teruggaan op de christelijke verbeelding en zeer weinig tot niets te maken hebben met een historische Paulus.

Via die teksten "van" of over "Paulus" iets over Jezus willen zeggen is je dus begeven op het drijfzand van de mythe, een volkomen zinloze onderneming, een grote en dwaze tijdsverspilling. 

Maar waar komen die authentieke leringen van Jezus nu vandaan? Die tekstschrijvers van het NT kunnen ze niet bedacht hebben, daarvoor is de manier van denken in de gezegden al te zeer afwijkend en het niveauverschil met de christelijke teksten er omheen veel te groot. Ze vormen tesamen een schitterende diamant die drijft in de baggerprut.

O! Dus nu heeft ook Paulus niet echt bestaan? Het wordt steeds gekker.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Er bestaat geen bewijs, enkel bewijsstukken. Als jij dood bent valt jou historisch bestaan ook niet meer te bewijzen en verval jij tot zachte wetenschap. Men kan aannemen dat je hebt bestaan op grond van de bewijsstukken, maar bewijs is er niet.

Volkomen onzin.
Bewijs is volgens Van Dale de grond waarop een bewering rust.
En een bewijsstuk is en voorwerp, overgelegd om iets te bewijzen.
Bewijzen is: de waarheid of juistheid van iets aantonen.

Als iemand dood is, valt zijn bestaan dus prima te bewijzen.

5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

DNA is geen sluitend bewijs.

Dat ligt er maar net aan wat je er mee wil bewijzen.
Het bestaan van iemand valt er vrij eenvoudig mee aan te tonen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Mullog:

Eens, maar dat maakt het nog geen sterk argument.

Geen sterk argument waarvoor? Het wijzen op het gebrek aan logica in een redenering betekent niet opeens dat 'mijn' redenering wél klopt natuurlijk. Maar het legt wel pijnlijk bloot dat het andere standpunt niet rationeel is.

12 uur geleden zei Mullog:

Ik citeer uit Willy van Peer, Niet te geloven (ja, ja, ik weet het, ook een amateur, wat hij zelf ook toegeeft :-) ). Maar het geeft goed weer wat ik bedoel met het verkeerde geluid.

Van Peer overdrijft schromelijk. Verschillen tussen Paulus en Jezus zijn uiteraard te verwachten, omdat Paulus een zeer specifieke missie heeft die afwijkt van wat Jezus bracht en wat Petrus c.s. verkondigen. Namelijk aan de niet-Joden vertellen dat ze bij de God van Israël kunnen gaan horen zonder Jood te worden. Verder schrijft Paulus nergens zijn primaire boodschap op of beschrijft hij zijn theologie, maar schrijft hij briefjes voor concrete gemeentes om zijn netwerk te onderhouden. Maar een grote overeenkomst bijvoorbeeld is dat ze allemaal meenden dat het einde van de tijd aangebroken was en dat God spoedig ten oordeel zou komen (via de messias) en dat dan het koninkrijk van God aan zou breken.

12 uur geleden zei Mullog:

Ik denk dat het woordje kan een van de kernen van de discussie is en waarom er mythici zijn. Uiteindelijk kom jij met alle argumenten ook niet verder dan dat het zo zou kunnen zijn.

Jouw bewering was de Jezus praktisch vrij weinig gedaan kan hebben van wat in de evangeliën staat. Daar reageer ik op.

Elke bewering over het verleden is hypothetisch. Maar om te zeggen dat je bij Jezus niet verder komt dan mogelijkheden opsommen, is veel te pessimistisch. Je kunt wel degelijk dingen afwegen en beoordelen hoe waarschijnlijk iets is. Het bestaan van de Egyptische profeet, van Theudas, van Johannes de Doper is allemaal heel waarschijnlijk volgens historici; hun bestaan staat dan ook vrijwel nooit ter discussie. Dan geldt dat voor Jezus, voor wie (veel) meer bronnen beschikbaar zijn waarin best een en ander staat dat historsich plausibel is, eens te meer. Mythicisten daarentegen moeten zich in allerlei bochten wringen om het bronnenmateriaal weg te verklaren of een alternatieve interpretatie te geven die barst van de onlogica. 

Kijk, als je moet afwegen tussen reed Jezus inderdaad op een ezel Jeruzalem in, of is dat een latere inkleuring van Jezus' komst naar Jeruzalem, dan is dat een vrij pittige afweging waarin de balans net naar de ene of naar de andere kant doorslaat. Maar de vraag of Jezus bestaan heeft, is zonneklaar: de eenvoudige verklaring die al het bestaande materiaal verklaart is dat een Jezus bestaan heeft die tot op zekere hoogte overeenkomt met het beeld in de bronnen. De verklaring die zegt dat Jezus niet bestaan heeft, verklaart niet het bronnenmateriaal, maar moet het bronnenmateriaal juist wegverklaren. De keuze is niet moeilijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Bastiaan73:

Ik vind het aannemelijker dat het niet om de persoon Petrus ging maar om zijn geloofsbelijdenis:

16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

1 Korintiërs 3:

11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

1 Petrus 2:

4 Tot Welken komende, [als] [tot] een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren [en] dierbaar (...)

Dat was dus de essentie van wat ik schreef, alleen dan gaat het  niet om de belijdenis alleen maar juist om het principe in Petrus wat die belijdenis ontving (kon verstaan) van de Vader. Dat principe is de gewekte Zoon, zoals Thom altijd zo mooi beschrijft.  De lagere natuur van de mens verstaat de Vader niet. Enkel de goddelijke natuur, dus dat wat uit God is.

We zijn het wat dat betreft niet zo oneens hoor. 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Plume:

Dat was dus de essentie van wat ik schreef, alleen dan gaat het  niet om de belijdenis alleen maar juist om het principe in Petrus wat die belijdenis ontving (kon verstaan) van de Vader. Dat principe is de gewekte Zoon, zoals Thom altijd zo mooi beschrijft.  De lagere natuur van de mens verstaat de Vader niet*. Enkel de goddelijke natuur, dus dat wat uit God is.

We zijn het wat dat betreft niet zo oneens hoor.

Mattheüs 16:

17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Het was dus een openbaring c.q. onthulling. Ik lees het zo dat het door de Vader gegeven moet worden, niet zozeer 'in de mens gewekt'. Maar wellicht komt het op hetzelfde neer. 1 Korinthiërs 2:

10 Doch God heeft [het] ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met [woorden], die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
14 *Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
15 Doch de geestelijke [mens] onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

Jij gebruikt de termen 'lagere natuur' en 'goddelijke natuur', Paulus 'natuurlijke mens' en 'geestelijke mens'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Willempie:

O! Dus nu heeft ook Paulus niet echt bestaan? Het wordt steeds gekker.

In mijn ogen is het juist gek dat christenen de werkelijkheid zoals afgeschilderd in het NT accepteren als historisch in plaats van een (bedachte) geloofswerkelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Bastiaan73:

Geloof jij nog steeds dat Paulus en Simon de tovenaar dezelfde persoon zijn?

 

Ik vind dat Hermann Detering voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Paulus uit het NT aanvankelijk een pseudo-biografische verbeelding was uit de gnostische school van Simon van Samaria en dat de orthodoxe tak van het chistendom die versie van deze Simon Paulus vervolgens heeft uitgebouwd (en vervormd) tot de huidige Paulus.

Niet voor niets gebruikte de Marcionitische tak van de kerk enkel het oudere deel van eLucas en het oudere deel van de 'brieven van "Paulus" in haar Bijbel. De rest van de brieven (inclusief uitbreidingen aan bestaande brieven) werden pas later geschreven en ook de uitbreidingen van eLucas werden er pas later omheen geschreven. Dat is allemaal door tekstonderzoek zeer aannemelijk gemaakt. Het orthodoxe verhaal over de oorsprong van de Marconitische Bijbel klopt aantoonbaar niet.

De betekenis van de naam Paulus hangt samen met het uiterlijk van Simon van Samaria die ooit heel bekend en vermaard was om zijn occulte vermogens, ontwikkeld door zijn meditaties op de "Christus". Aanvankelijk moest de proto-orthodoxie niets hebben van deze occulte, gnostische figuur, maar doordat de Marcionitische tak van de kerk zo enorm groot was, is hij er in sterk gekuiste vorm toch ingerommeld. De orthodoxie heeft hem als Paulus orthodox weten te maken. Met enige moeite is de gnostische Simon nog heel goed naar voren te halen uit de brieven als je de vele interpolaties eruit weghaalt.

bewerkt door zendeling
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

Ik vind dat Hermann Detering voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Paulus uit het NT aanvankelijk een pseudo-biografische verbeelding was uit de gnostische school van Simon van Samaria en dat de orthodoxe tak van het chistendom die versie van deze Simon Paulus vervolgens heeft uitgebouwd (en vervormd) tot de huidige Paulus.

Ik denk dat je één van de weinigen bent die dat vindt. Wellicht zelfs de enige. Ik vind het zo ontzettend vergezocht en onlogisch dat het m.i. niet aannemelijk is.

1 uur geleden zei zendeling:

De betekenis van de naam Paulus hangt samen met het uiterlijk van Simon van Samaria die ooit heel bekend en vermaard was om zijn occulte vermogens, ontwikkeld door zijn meditaties op de "Christus".

Paulus betekent 'de kleine'. Hoe hangt dat dan samen met het uiterlijk van Simon van Samaria en wat is er überhaupt bekend over zijn uiterlijk?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

Met enige moeite is de gnostische Simon nog heel goed naar voren te halen uit de brieven als je de vele interpolaties eruit weghaalt.

In de brief van Paulus aan de Galaten (waarvan het auteurschap onbetwist is volgens de wetenschappelijke consensus) staat in hoofdstuk 5 (SV):

19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20 Afgoderij, venijngeving*, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

*: de NBG51, NBV en WV75 hebben hier 'toverij'. De KJV heeft 'witchcraft':

19 Now the works of the flesh are manifest, which are [these]; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told [you] in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

Het Griekse Grondwoord is 'pharmakeia' en het komt alleen in Galaten 5:20 voor en in Openbaring 18:

23 En het licht der kaars zal in u* niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.

*: Babylon

Mijn punt/vraag: als Paulus Simon de tovenaar was, heeft hij dan zijn houding ten opzichte van toverij gewijzigd van beoefenaar naar tegenstander?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei zendeling:

Ik vind dat Hermann Detering voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat

Een zinsconstructie als deze wordt alleen gebruikt als iets niet kan worden bewezen maar de schrijver zijn persoonlijke subjectieve mening daarover toch wil ventileren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Bastiaan73:

In de brief van Paulus aan de Galaten (waarvan het auteurschap onbetwist is volgens de wetenschappelijke consensus)

Ik zou toch wat voorzichtiger zijn met het vervormen van de de feitelijke situatie, en die is: 'de meeste theologen zijn van mening dat',  naar (wetenschappelijk) 'onbetwist'.
Op de wikipedia pagina waar je naar verwijst, staat weliswaar  in de tabel Galaten onder 'onbetwist', maar evengoed staat verderop " Toch is er ook over de minst omstreden brieven, zoals Galaten, verschil van mening."

Het kan dus heel goed zijn dat de meeste theologen van mening zijn dat de brief echt is. 
Maar beweren dat het auteurschap onbetwist is gewoon nonsens.

 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik zou toch wat voorzichtiger zijn met het vervormen van de de feitelijke situatie, en die is: 'de meeste theologen zijn van mening dat',  naar (wetenschappelijk) 'onbetwist'.

In de hoop dat je net zo consequent gaat worden als het gaat om wetenschappelijke aannames over het ontstaan van alles wat er is, verblijf ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik zou toch wat voorzichtiger zijn met het vervormen van de de feitelijke situatie, en die is: 'de meeste theologen zijn van mening dat',  naar (wetenschappelijk) 'onbetwist'.

In de hoop dat je net zo consequent gaat worden als het gaat om wetenschappelijke aannames over het ontstaan van alles wat er is, verblijf ik.

Dat is niet zo moeilijk, want zo kijk ik altijd al tegen wetenschappelijke zaken aan. 
En als je deze brieven echt wetenschappelijk zou beschouwen, dan blijkt dat er niet één is waarbij men een auteur (wie dan ook) heeft vast kunnen stellen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik zou toch wat voorzichtiger zijn met het vervormen van de de feitelijke situatie, en die is: 'de meeste theologen zijn van mening dat',  naar (wetenschappelijk) 'onbetwist'.
Op de wikipedia pagina waar je naar verwijst, staat weliswaar  in de tabel Galaten onder 'onbetwist', maar evengoed staat verderop " Toch is er ook over de minst omstreden brieven, zoals Galaten, verschil van mening."

Het kan dus heel goed zijn dat de meeste theologen van mening zijn dat de brief echt is. 
Maar beweren dat het auteurschap onbetwist is gewoon nonsens.

Je hebt gelijk. Bedankt voor je nuancering.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Plume:

Wat maakt dat  uit? Toen Jezus (Mat.16:18) sprak “op deze rots zal ik mijn gemeenschap bouwen”, sprak hij over de Zoon in Petrus die de gedachte van de Vader verstond.

Waarom zo moeilijk zoeken? Met 'deze rots' bedoelde Hij Zichzelf. Hij noemt zich ook de hoeksteen. Met satan bedoelde hij niet dat Petrus bezeten was door satan of zo, maar hij gebruikte het woord als 'tegenstrever'. Petrus was een hele goede apostel, maar reageert soms een beetje te fel. Het was een haantje de voorste. Bovendien waren ook de discipelen, wat ze toen nog waren, als het ware nog in opleiding. Ze maakten nog fouten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is niet zo moeilijk, want zo kijk ik altijd al tegen wetenschappelijke zaken aan. 
En als je deze brieven echt wetenschappelijk zou beschouwen, dan blijkt dat er niet één is waarbij men een auteur (wie dan ook) heeft vast kunnen stellen. 

Onzin. Bij zeven brieven is het auteurschap tegenwoordig onomstreden. Dat geldt in de historische wetenschap als vaststellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Desid:

Onzin. Bij zeven brieven is het auteurschap tegenwoordig onomstreden. Dat geldt in de historische wetenschap als vaststellen.

Dat de meeste  mensen over een bepaald stelling dezelfde mening hebben, wil nog niet zeggen dat die stelling daarmee wetenschappelijk is bewezen.
Dat zijn toch echt twee verschillende zaken.

Daarnaast: Zoals Bastiaan hierboven onterecht het woord 'onbetwist'  gebruikte is jouw gebruik van 'onomstreden'  ook onterecht. Beter zou zijn: 'de meeste theologen denken dat... etc'. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat de meeste  mensen over een bepaald stelling dezelfde mening hebben, wil nog niet zeggen dat die stelling daarmee wetenschappelijk is bewezen.
Dat zijn toch echt twee verschillende zaken.

Daarnaast: Zoals Bastiaan hierboven onterecht het woord 'onbetwist'  gebruikte is jouw gebruik van 'onomstreden'  ook onterecht. Beter zou zijn: 'de meeste theologen denken dat... etc'. 

Vreemd dat fossielen bepaalde mensen dan meer zeggen dan Joodse en Romeinse historici, die kort na Zijn dood over Hem schreven. 

Twee maten, 2...

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat de meeste  mensen over een bepaald stelling dezelfde mening hebben, wil nog niet zeggen dat die stelling daarmee wetenschappelijk is bewezen.
Dat zijn toch echt twee verschillende zaken.

Daarnaast: Zoals Bastiaan hierboven onterecht het woord 'onbetwist'  gebruikte is jouw gebruik van 'onomstreden'  ook onterecht. Beter zou zijn: 'de meeste theologen denken dat... etc'. 

In de historische wetenschap wordt het bewijs dat er is gewogen en dan wordt beoordeeld wat waarschijnlijk is. Als er verschillende theorieën zijn (zoals meestal), en de ene theorie is uitermate waarschijnlijk en de andere theorieën uitermate onwaarschijnlijk, dan is de eerste theorie de geldende theorie. In gewonemensentaal staat het dan gewoon vast. Denk als voorbeeld aan de Shoa.

Onder academici aan universiteiten in de westerse wereld die zich met Paulus bezig houden, is het auteurschap van Paulus van zeven brieven onomstreden. Er is geen verschil van mening over. Dat komt omdat het auteurschap heel eenvoudig en krachtig verklaart waarom die zeven brieven zijn zoals ze zijn.

De argumentatie gaat, heel in het kort, als volgt.

Er waren mensen in de vroeg(st)e kerk die brieven op naam van Paulus schreven. Paulus is ten opzichte van andere personen uit het vroegste christendom veruit populair. Zo wilden ze gezag geven aan hun eigen brieven. Waarom zouden ze dat doen? Waarschijnlijk omdat de historische Paulus bekend stond als brievenschrijver. Zo zegt de schrijver van 2 Petrus het ook letterlijk. Binnen het grote corpus van brieven op naam van Paulus zijn er zeven die overeenkomen in stijl, theologie, situatie, enz. Deze zijn dus van één auteur. Anders dan de andere brieven, die veelal intern gericht zijn en abstract van aard, zijn ze veel meer betrokken op concrete, praktische zaken die in diverse gemeenten spelen. De situatie die verondersteld wordt is die van net gestichte gemeenten waarin veel zaken nog open liggen. Als je deze brieven naast elkaar legt ontstaat een coherent beeld. De meest eenvoudige verklaring voor deze situatie is dat deze zeven brieven inderdaad door de historische Paulus zijn geschreven, in het midden van de eerste eeuw. Dan vallen ook andere stukjes op hun plaats, zoals de verhouding van andere brieven ten opzichte van deze brieven, en correspondenties met Handelingen, enzovoort.

Alle experts aan westerse universiteiten zijn het hierover eens. Waar wel over gekibbeld wordt, is het auteurschap van een paar andere brieven, bijvoorbeeld Kolossenzen, of die wel of niet van Paulus is.

Kortom, het auteurschap van zeven brieven op naam van Paulus is onomstreden: het is Paulus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Desid:

In de historische wetenschap wordt het bewijs dat er is gewogen en dan wordt beoordeeld wat waarschijnlijk is. Als er verschillende theorieën zijn (zoals meestal), en de ene theorie is uitermate waarschijnlijk en de andere theorieën uitermate onwaarschijnlijk, dan is de eerste theorie de geldende theorie. In gewonemensentaal staat het dan gewoon vast.

Wat je omschrijft heeft  iets te maken met wetenschap. In de (historische) wetenschap is een theorie niet geldig omdat hij waarschijnlijk lijkt, maar als hij is bewezen. Bij geen enkele brief van Paulus is dat het geval.

10 uur geleden zei Desid:

Onder academici aan universiteiten in de westerse wereld die zich met Paulus bezig houden, is het auteurschap van Paulus van zeven brieven onomstreden. Er is geen verschil van mening over. Dat komt omdat het auteurschap heel eenvoudig en krachtig verklaart waarom die zeven brieven zijn zoals ze zijn.

Dat lijkt me een drogreden: beroep op autoriteit, het omzeilen of omkeren van de bewijslast.
 

10 uur geleden zei Desid:

Binnen het grote corpus van brieven op naam van Paulus zijn er zeven die overeenkomen in stijl, theologie, situatie, enz. Deze zijn dus van één auteur.

En met die laatste zin ga je dus fout. Dat is niet automatisch zo, maar waarschijnlijk. Om zeker te zijn, moet het worden bewezen. en dat is bij geen enkele boek het geval.

10 uur geleden zei Desid:

De meest eenvoudige verklaring voor deze situatie is dat deze zeven brieven inderdaad door de historische Paulus zijn geschreven, in het midden van de eerste eeuw

Hier doe je dat weer, waarbij een aantal zaken aan neemt: 1. dezelfde schrijver, 2 die schrijver is Paulus, 3 het tijdstip.
Het kan best zijn dat dit een eenvoudige verklaring is voor het gegeven dat de 7 op verschillende vlakken op elkaar lijken. Maar die verklaring is daarmee niet automatisch waar. Daarvoor zal hij toch echt nog moeten worden bewezen. En dat is tot op heden niet gelukt, bij geen enkel boek.

10 uur geleden zei Desid:

Alle experts aan westerse universiteiten zijn het hierover eens.

Dat is dus niet het geval. Er zijn echt wel wat theologen die zichzelf serieus nemen, en geen genoegen nemen met de eerste de beste 'waarschijnlijke verklaring' zonder een snipper bewijs. 

10 uur geleden zei Desid:

Kortom, het auteurschap van zeven brieven op naam van Paulus is onomstreden: het is Paulus.

In heel je betoog, heb je daar niet het minste stukje van bewijs voor aangedragen.
Je blijft maar herhalen over academici, westerse universiteiten en experts, maar inhoudelijk is er geen bewijs. Dat is, zoals ik al schreef, een beroep op autoriteit, een drogreden. 

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Fundamenteel:

Vreemd dat fossielen bepaalde mensen dan meer zeggen dan Joodse en Romeinse historici, die kort na Zijn dood over Hem schreven. 

Twee maten, 2...

Dat komt omdat fossielen nu eenmaal zijn zoals ze zijn en niet 'ik-weet-niet-hoeveel-keer'  zijn overgeschreven en gewijzigd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid