Spring naar bijdragen

Waarom verwoest God de duivel niet?


Aanbevolen berichten

Zojuist zei sjako:

Allereerst zou ik u willen vragen eens op te houden om te zeggen dat 'we' of iemand anders die het met jou niet direct eens is aan het dwalen is. Dat komt het gesprek niet ten goede en wekt enkel maar wrevel.

Niet direct? Alsof er de mogelijkheid zou bestaan om het eens te worden... Jou aanwezigheid als onchristelijke moderator is hetgeen wat wrevel wekt, niets anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 388
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jaaaaaa, dat is nog eens een nieuwe schepping! Prijs de Heer Jezus voor Zijn goedheid, hallelujah!

verbaast (stam + t) 

"Ik merk op" is het begin van de zin. Merk is hier de 1e persoon enkelvoud van merken. De vorm van verbazen waar je op doelt is een voltooid deelwoord.  Het was duidelijker geweest als ik "het h

Posted Images

4 minuten geleden zei Fritsie:

Door wedergeboorte en doop met de Heilige Geest, worden wij waarlijk als de 'mens Gods' zichtbaar! (2Tim.3:17) 

En dus een nieuwe schepping!

Citaat

Vandaar dat die wedergeboorte zo belangrijk is. Dat wil de duivel koste wat kost verhinderen, want deze wedergeboren zonen Gods hebben macht over hem!

Daarom heb ik grote moeite met leringen die de wedergeboorte ontkennen. Jehovah's getuigen denken dat het een misvatting is dat iemand, om gered te worden, wedergeboren moeten zijn:

Citaat

Misvatting: Je moet opnieuw geboren worden om gered te kunnen worden of om een christen te kunnen zijn.

Bron: https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/wat-betekent-wedergeboren-worden/

De wedergeboorte is een keuze voor Christus. Ook hier gaat het WTG lijnrecht tegen in. Uit dezelfde link:

Citaat

 

Misvatting: Je kunt ervoor kiezen opnieuw geboren te worden.

Feit: De gelegenheid om een band met God te krijgen en gered te worden, staat voor iedereen open (1 Timotheüs 2:3, 4; Jakobus 4:8). Maar God is degene die kiest wie opnieuw geboren, of met heilige geest gezalfd, gaat worden.

 

Het WTG noemt het een misvatting. Ik noem de visie van het WTG een misvatting. God geeft ieder mens de gelegenheid om wedergeboren te worden! De mens hoeft slechts dit aanbod te aanvaarden, niks meer, niks minder! Wat is de wedergeboorte dan wel? En, deze is inderdaad voor iedereen beschikbaar:

Citaat

 

Wedergeboorte is de levendmaking en de vernieuwing van uw hart, die God in u werkt. Hierover gaan de volgende Bijbelteksten:

Ezechiël 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.

Johannes 1:12,13 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Efeze 2:1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.

2 Korinthe 5:17,18a Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God.

Kolossensen 3:10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft.

1 Petrus 1:23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Bron: http://www.benikweluitverkoren.nl/brochure/online-lezen/maar-god-moet-mij-toch-bekeren

 

Ofwel, ieder mens kan zelf de keuze maken. Kiezen voor Christus, Hem aanvaarden als God en Verlosser staat gelijk aan de wedergeboorte. Zo simpel is het.

5 minuten geleden zei sjako:

Allereerst zou ik u willen vragen eens op te houden om te zeggen dat 'we' of iemand anders die het met jou niet direct eens is aan het dwalen is.

Jij doet niks anders, beste sjako. Je formuleert het anders: Katholieken, gereformeerden, leden van pinksterkerken; zij allen beledigen God, volgens jou, omdat ze in een eeuwige hel geloven. Je draait de boel om! Jij beledigt twee miljard Christenen door jouw dwalingen hier te prediken! Het is tegen de forumregels. De leer van jw.org, waar jij theologisch achterstaat gaat tegen de forumregels in. Ik zou graag willen dat je stopt met prediken! Niks persoonlijks, echt niet, ik wens je het allerbeste!

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei WdG:

Jij beledigt twee miljard Christenen door jouw dwalingen hier te prediken

Zolang ik God dan maar niet beledig. Als Jezus net zo hard had geredeneerd als jij zaten we hier niet. Hoe vaak waren de schriftgeleerden wel niet nijdig? Ik onderbouw mijn stelling en met gezond verstand denk ik. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Zolang ik God dan maar niet beledig. Als Jezus net zo hard had geredeneerd als jij zaten we hier niet. Hoe vaak waren de schriftgeleerden wel niet nijdig? Ik onderbouw mijn stelling en met gezond verstand denk ik. 

Diverse personen onderbouwen de Waarheid: Jezus is God, De Heilige Geest is eveneens God. Twee miljard Christenen geloven dit. Je bent ernstig misleid, en dat doet me geen plezier om te zeggen. Bekeer je toch! Het WTG is niet een besturend lichaam dat geestelijke voedsel uitdeelt, het is een lichaam dat dwaalt en mensen op verkeerde gedachten brengt. Het WTG is een enorme belediging voor Jezus Christus. Doe toch afstand van deze organisatie, die structureel God beledigt (om nu dus jouw woordkeuze te gebruiken). Het WTG is een grote belediging voor Christenen, voor God. De kern van het WTG is niet Christelijk, maar anti-christelijk! Jij vraagt:

Citaat

Allereerst zou ik u willen vragen eens op te houden om te zeggen dat 'we' of iemand anders die het met jou niet direct eens is aan het dwalen is.

Terwijl je zelf om haverklap mensen en God beledigt!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎5‎-‎8‎-‎2018 om 18:01 zei sjako:

God had spijt en spoelde de aarde schoon. Daardoor waren die reuzen in ieder geval weg, tenminste hun menselijke deel. Het engeldeel leefde door en dat werden de demonen. Satan leefde nog gewoon

Ook dit cursieve deel is weer volledig zelf verzonnen. Waarom kom je telkens met volledig zelf verzonnen aanvullingen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎4‎-‎8‎-‎2018 om 18:32 zei Yara~:

Als de duivel de reden is achter al het kwaad in de wereld, waarom verwoest God hem dan niet? 

Ik zou hier graag meer over willen weten en verschillende meningen zien want ik vind het moeilijk te begrijpen.

Ik probeer hiermee trouwens niemand te beschuldigen, zeker God niet, ik vraag het me gewoon af.

Het is kinderlijk eenvoudig. God is niet vergeten wie de duivel van oorsprong is. Een lichtgevende engel, die de grootste was onder alle engelen. Uit liefde door God geschapen en God vernietigd Zijn schepping niet. God gebruikt het kwaad ook ten goede. Mensen komen hierdoor telkens tot de keuze tussen goed en kwaad en moeten ernstig keuze maken voor of tegen Jezus. Juist als de anti-christ straks komt en de gelovigen vervolgd gaan worden, worden mensen tot een openlijke keuze voor of tegen Hem gesteld. Lang konden veel mensen besluiteloos doorleven, maar dan moeten ze partij kiezen. Alles draagt bij, opdat de mensen leren inzien wat de waarheid is en wat de leugen. Slechts weinigen zullen voor Jezus kiezen, maar de ervaring leert ook dat waar de vervolging is, de kerk groeit. Zoals nu in veel landen in het midden oosten en landen als China en Noord Korea. 

Erbij komt dat ik zelf geloof dat het begrip "eeuwige hel" een vertaal fout is door de kerken en hoe de kerken de leer er over uitdragen. De brontekst kan immers ook vertaald worden als een periode van onnoemelijk veel jaren (honderden, duizenden of zelfs veeel meer/ Een Era), maar waar wel een eind aan komt. Echter is dat een taboe om dat te zeggen onder christenen, dus ik zal het bij deze ene bijdrage laten. De uitkomst is hiervan echter dat God niet "zomaar" mensen niet laat verdwijnen. Een eeuwige kwelling zou daarin wel zinloos zijn. God zal ze eerder een tweede kans geven. Het is echter een taboe om tegen de leer van de kerken in te gaan en vrijwel niemand zal dit dan ook ter harte nemen. 

Wat zei Jezus eigenlijk tegen de Farizeeërs? Namelijk dit: "de eersten zullen de laatsten zijn." Ze komen dus "als laatsten" aan de beurt, als addergebroed. De kinderen van God gaan voor. 

Op ‎5‎-‎8‎-‎2018 om 17:40 zei Yara~:

Heel erg bedankt iedereen die gereageerd heeft, als ik het heel erg algemeen mag zeggen is het dus omdat het kwaad nodig is om te kunnen kiezen voor God. Klopt dat?

Ja, absoluut.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei thom:

Mooi Gaitema, over dat Era. Het is dit tijdperk, waarin de mens kan kiezen inderdaad, noem het Genadetijd, om daarin om te kunnen keren van de dwaling die ontstaan is uit een vorige vrije keus. De vrije keus is er nog steeds.

Vandaar het geduld en het wachten, maar ook de boodschap van de Christus, het Licht wat er is, en weer hervonden kan worden.

Dank voor de aanvulling ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Mooi Gaitema, over dat Era. Het is dit tijdperk, waarin de mens kan kiezen inderdaad, noem het Genadetijd, om daarin om te kunnen keren van de dwaling die ontstaan is uit een vorige vrije keus. De vrije keus is er nog steeds. Vandaar het geduld en het wachten, maar ook de boodschap van de Christus, het Licht wat er is, en weer hervonden kan worden.

En wie/wat bepaalt of die keuze gemaakt wordt? Zijn dat de individuele copingstijlen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Gaitema:

Het is kinderlijk eenvoudig

We zullen zien:

13 uur geleden zei Gaitema:

God is niet vergeten wie de duivel van oorsprong is. Een lichtgevende engel, die de grootste was onder alle engelen. Uit liefde door God geschapen en God vernietigd Zijn schepping niet

Kinderlijk eenvoudig is stam+T : vernietigt. (wie kaatst...). buiten dat: volgens de Bijbel vernietigt hij die wel: bij de zpndvloed, en volgens openbaring staat het nog een keer te gebeuren. Deze stelling van jou klopt dus niet.

13 uur geleden zei Gaitema:

God gebruikt het kwaad ook ten goede. Mensen komen hierdoor telkens tot de keuze tussen goed en kwaad

Wat in de eerste plaats niet nodig was geweest, als de Duivel niet kon ontstaan.

 

13 uur geleden zei Gaitema:

Een eeuwige kwelling zou daarin wel zinloos zijn. God zal ze eerder een tweede kans geven. Het is echter een taboe om tegen de leer van de kerken in te gaan en vrijwel niemand zal dit dan ook ter harte nemen. 

Wat zei Jezus eigenlijk tegen de Farizeeërs? Namelijk dit: "de eersten zullen de laatsten zijn." Ze komen dus "als laatsten" aan de beurt, als addergebroed. De kinderen van God gaan voor. 

En wat als je de hele uitspraak in Mattheus 20:16 pakt, en niet alleen slechts het eerste deel?
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Lastig hé, nu klopt je redenatie niet meer.

Ik ben het deels met je eens: het is vaak kinderlijk eenvoudig. Mits je er geen dingen bij haalt die er niet staan, of zaken weglaat die er bij horen.
 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎11‎-‎8‎-‎2018 om 13:27 zei sjako:
Op ‎11‎-‎8‎-‎2018 om 10:44 zei Dat beloof ik:

Ook dit cursieve deel is weer volledig zelf verzonnen. Waarom kom je telkens met volledig zelf verzonnen aanvullingen?

Is helemaal niet zelf verzonnen. Kon je uit judas opmaken 

Je kunt van alles uit de Bijbel opmaken wat er niet in staat.  En nr 2 maakt van alles uit de Bijbel op wat weer 180% staat op wat nr 1 er uit op maakt. Zelf verzonnen dus.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Je kunt van alles uit de Bijbel opmaken wat er niet in staat.  En nr 2 maakt van alles uit de Bijbel op wat weer 180% staat op wat nr 1 er uit op maakt. Zelf verzonnen dus.  

Is dat niet wat de geest doet, dingen verzinnen om het levensspel en het zoeken naar waarheid mogelijk te maken? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Gaitema:

Erbij komt dat ik zelf geloof dat het begrip "eeuwige hel" een vertaal fout is door de kerken en hoe de kerken de leer er over uitdragen. De brontekst kan immers ook vertaald worden als een periode van onnoemelijk veel jaren (honderden, duizenden of zelfs veeel meer/ Een Era), maar waar wel een eind aan komt. Echter is dat een taboe om dat te zeggen onder christenen, dus ik zal het bij deze ene bijdrage laten. De uitkomst is hiervan echter dat God niet "zomaar" mensen niet laat verdwijnen. Een eeuwige kwelling zou daarin wel zinloos zijn. God zal ze eerder een tweede kans geven. Het is echter een taboe om tegen de leer van de kerken in te gaan en vrijwel niemand zal dit dan ook ter harte nemen. 

We kunnen elkaar een hand geven. Helemaal eens.

Volgens mij is het wel zo dat satan aan het eind van het 1000 jarig Rijk wel vernietigd wordt of in ieder geval eeuwig gebonden. Hij wordt in het meer van vuur gegooid wat de tweede dood betekent. 

Openbaring 20:10 En de duivel, die hen misleidde, werd in het meer van vuur en zwavel gegooid, waar het wilde beest en de valse profeet al waren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

We zullen zien:

Kinderlijk eenvoudig is stam+T : vernietigt. (wie kaatst...). buiten dat: volgens de Bijbel vernietigt hij die wel: bij de zpndvloed, en volgens openbaring staat het nog een keer te gebeuren. Deze stelling van jou klopt dus niet.

Wat in de eerste plaats niet nodig was geweest, als de Duivel niet kon ontstaan.

 

En wat als je de hele uitspraak in Mattheus 20:16 pakt, en niet alleen slechts het eerste deel?
Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Lastig hé, nu klopt je redenatie niet meer.

Ik ben het deels met je eens: het is vaak kinderlijk eenvoudig. Mits je er geen dingen bij haalt die er niet staan, of zaken weglaat die er bij horen.
 

Je maakt er een soepzooi van. Wij zijn uitverkoren. Zij niet. Ja dus? En de Gehenna is geen plaats waar God mensen vernietigd. 

3 uur geleden zei sjako:

We kunnen elkaar een hand geven. Helemaal eens.

Volgens mij is het wel zo dat satan aan het eind van het 1000 jarig Rijk wel vernietigd wordt of in ieder geval eeuwig gebonden. Hij wordt in het meer van vuur gegooid wat de tweede dood betekent. 

Openbaring 20:10 En de duivel, die hen misleidde, werd in het meer van vuur en zwavel gegooid, waar het wilde beest en de valse profeet al waren. 

Ja, voor eeuwigheden. Een Era lang. Of voor eeuwig. Beide vertalingen zijn vertaalmogelijkheden.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites

De essentie van de periode van ellende waar de bijbel de mens van probeert weg te houden, is om de ernst aan te geven. Dan is er alle reden om de eeuwigheid niet als een tijdelijk iets op te vatten, maar vooral als een veelvoud van eeuwigheden. En wat er werkelijk gebeurt, daarvan hebben we gewoon geen idee. Hoe meer we rekenen met de goedheid van God die alles wel weer recht zal maken, hoe minder we aangespoord worden om ook inderdaad te rekenen met God als een verterend vuur die alle ongerechtigheid en liefdeloosheid haat en niet in Zijn omgeving kan of wil dulden.

Mattheüs 8:12 En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei thom:

Het is het rijk waarin wij leven, wat door de begeerte in stand wordt gehouden. Dit kan niet zomaar opgeheven worden, want dan is iedereen reddeloos verloren. Het mogen of moeten gaan inzien, dat de mens hierin gevallen is, maar hier niet hoort vanuit zijn oorspronkelijkheid, is de tijd die ons gegeven is of het Era waar Gaikema wellicht op doelde. Inzien, is de duivel overwinnen, in jezelf.

Ergo, miljoenen mensen in de waan laten zou dan Christelijk zijn? Ik denk het niet, is dat niet als zeggen dat Jezus een charlatan is? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei TTC:

Is dat niet wat de geest doet, dingen verzinnen om het levensspel en het zoeken naar waarheid mogelijk te maken? 

Jawel, en als de geest dát doet kan het zeer constructief zijn. Maar als dit soort verzinsels worden weg gezet als Bijbelse teksten, zoals hier het geval was, dan loop je de boel te bedonderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei thom:

De teksten die onlangs geplaatst zijn bijvoorbeeld, Joh.1 vers 4, Joh.17 in het geheel, Rom. 3, Rom. 8, Rom. 10, 1 Kor. 15, Openb. 3; 19-20-21-22 spreken allemaal over; van deze wereld, en over; niet van deze wereld; over 2 naturen. De waan, is het niet zien. Het niet zien, is de illusie waarin we leven.

Dat is gekend, inclusief die blinde vlekken die netjes in stand worden gehouden. En dat kunnen we wel zien, ook zonder God daarbij te betrekken.

6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Jawel, en als de geest dát doet kan het zeer constructief zijn. Maar als dit soort verzinsels worden weg gezet als Bijbelse teksten, zoals hier het geval was, dan loop je de boel te bedonderen.

Je lijkt hier te veronderstellen dat men zichzelf belazert, ligt het dan aan de teksten of aan het niet correct interpreteren daarvan? 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik las eens een boek over een bijna dood ervaring. Dat was voor mij een schok. Ik had namelijk ook de hel in het verhaal verwacht, zoals het me geleerd is. Een plek waar mensen in het vagevuur vertoeven. Het werd me geleerd dat je daar het gevoel hebt dat je in de brand staat, maar niet werkelijk verteerd wordt. Zo leerde mijn moeder dat en het zou volgens haar doorgaan tot de dag dat wat stof is tot stof zou wederkeren. Dat zou dan zijn wanneer het paradijs zou komen, geloof ik. Dit weet ik nog vanuit mijn kinderjaren. Ik vond dat geloof echt vreselijk. Ik werd er niet blij van. Maar in dit boek las ik het woord hel nergens en werd er nergens over een vagevuur geschreven. Wel dat mensen verdwaald waren en de weg naar de hemel niet kunnen vinden door hoofdzakelijk twee redenen. 1 volledig ontkennen van het bestaan van God en 2 door liefdeloosheid. Ook mensen van andere religies waren in staat Jezus te ontmoeten aan het einde van die tunnel. Wel dat het christendom de hoogste religie is, maar dat het ware evangelie zelfs daar weer boven staat en door slechts weinig mensen gevonden wordt. 

 

Ik heb later geleerd dat Jezus in beelden sprak over dit gevangen zijn in de duisternis en de weg naar de hemel niet kunnen vinden. Het wordt het dodenrijk en de gevangenis genoemd. Verder wordt de Gehenna beschreven en het poel van vuur voor het oordeel wat voor satan en Zijn aanhang volgt bij het grote oordeel, waarbij God in Jezus zal oordelen over de werken van de mensen (en vruchten van het geloof), over wat ze voor Hem wel of niet hebben gedaan. 

De stelling van me is niet of er wel of geen Gehenna is. Die is er en het is ook zeker geen korte periode en je bent zeker uitverkoren als je dat niet hoeft mee te maken door jouw geloof en vertrouwen in en op Jezus. Echter is er een vertaalmogelijkheid dat er wel een einde komt na een Era van door het vuur gaan (wat dus 'geen' gevoel van in de brand staan betekend, maar wel een geween en een tandengeknars is). 

Dat God niets zal vernietigen staat ook in Wijsheid 11: 24-12:1 :

"Alles wat er is hebt U lief, niets van wat U gemaakt hebt is U te min; U zou het niet eens gemaakt hebben als u er een afkeer van had. Hoe zou iets tegen Uw wil kunnen blijven bestaan?  Hoe zou iets kunnen voort bestaan als U het niet in het leven had geroepen? U Heer hebt het leven lief en U spaart alles, omdat het van U is. In alles woont uw onvergankelijke geest. Daarom legt U aan hen die dwalen een beperkte straf op. U wijst hen terecht door hen te herinneren aan hun zonden, zodat ze, bevrijdt van het kwaad, op U gaan vertrouwen, Heer."

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Het evangelie verkondigen, houdt dan ook in, dat wij uit het Licht komen. Dat is wat Jezus bracht en liet zien; de Christus, het Licht, dat in de mens te vinden is. Waarom Jezus nou een charlatan zou moeten zijn ontgaat me.

Als er inmiddels zoveel gelovigen zijn die Jezus volgen en die duivel is hier nog steeds aan de macht, dan kunnen we ons daar vragen bij stellen. Hierdoor lijkt het alsof ze hem maar een charlatan vinden, of ze volgen hem niet. Dat bedoelde ik, dat evangelie (ed) is duidelijk.  

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid