Spring naar bijdragen

vragentopic andere religies


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 120
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Sjako heeft anders groot gelijk. Een WARE christen doet niet aan zulke heidense, occulte, satanische praktijken. Doet hij dit wel riskeert hij eeuwige foltering. Je kunt beter nu op deze vergankelijke

Een vraag aan Jehova getuigen; waarom mogen er geen verjaardagen etc gevierd worden?

Ik ben geen JG, maar weet er wel het een en ander vanaf;

JG vieren geen verjaardagen omdat er in de bijbel twee keer een verjaardag wordt vermeld (eenmaal van de farao eenmaal van Herodes) en bij beide wordt een moord begaan, daar JG geloven dat er niets zomaar in de bijbel staat vinden ze dat veelbetekenend. Verder staat er in prediker dat het beter is iemands dag van zijn dood te herdenken dan de dag van de geboorte. Verder staat Jezus geboortedag niet in de bijbel en vierden volgens JG joden geen verjaardagen omdat als heidens werd gezien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...

M'n voorganger vertelde het al aardig goed. Alhoewel de geboorte van een kind vreugdevol is (ps 127:3 , Jr 20:15) vinden we nergens in de Bijbel terug dat aanbidders van Jehovah hun verjaardag vierden. Behalve heidense figuren als de Farao en Herodes, en op beide verjaardagen vielen er doden. Joden vierden in de tijd van Jezus hun verjaardag ook niet. Jezus stelde een verplichte herdenking in van zijn dood en niet van z'n geboorte (Lu 22:19). Als de vroege christenen niet eens de geboortedag van hun Redder vierden, dan zeker niet van zichzelf. Het vieren van verjaardagen vindt zijn oorsprong dus noch in de Hebreeuwse noch in de Griekse Geschriften. Bovendien zegt M’Clintock en Strongs Cyclopædia (1882, Deel I, blz. 817) dat de joden „het vieren van verjaardagen als een onderdeel van afgodenaanbidding beschouwden . . ., en dit waarschijnlijk wegens de afgodische riten ter ere van degenen die als de beschermgoden werden beschouwd van de dag waarop de persoon was geborenâ€

„De Grieken geloofden dat iedereen een beschermende geest of daemon had die bij zijn geboorte aanwezig was en tijdens zijn leven over hem waakte. Deze geest stond in een mystieke relatie tot de god op wiens geboortedag de persoon was geboren. De Romeinen onderschreven dit denkbeeld ook. . . . Dit idee zette zich voort in het menselijk geloof en vindt zijn weerspiegeling in de beschermengel, de petemoei in sprookjes, en de schutspatroon. . . . De gewoonte van brandende kaarsjes op de taart begon bij de Grieken. . . . Honingkoeken zo rond als de maan en verlicht met kaarsen werden op de tempelaltaren van [Artemis] gezet. . . . Verjaarskaarsen bezitten in het volksgeloof een speciale magische kracht om wensen te laten uitkomen. . . . Brandende kaarsen en offervuren hebben reeds een speciale mystieke betekenis sinds de mens voor het eerst altaren voor zijn goden bouwde. De verjaarskaarsen zijn dan ook een eerbetoon en hulde aan het jarige kind en brengen geluk. . . . Verjaars- en gelukwensen horen onverbrekelijk bij deze feestdag. . . . Oorspronkelijk was het idee geworteld in magie. . . . Verjaarswensen hebben macht ten goede of ten kwade omdat men op die dag dichter bij de geestenwereld is.†— The Lore of Birthdays (New York, 1952), Ralph en Adelin Linton, blz. 8, 18-20.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Heb je altijd al willen weten waarom moslims geen varkensvlees eten, hindoes geen koeienvlees, en joden geen mosselen? Benieuwd naar wat een term als nirvana betekent? Kan je geen touw vastknopen aan al die verschillende hindoegoden? Vraag je je af wanneer het boeddhisme ontstaan is? Wil je weten wat wicca, scientology of Hare Krishna eigenlijk is? Deze en veel meer vragen zijn welkom in dit topic. Let wel: het gaat hier om een topic voor relatief korte vragen, dingen die je wilt weten over andere religies en waar een mede-user je over kan informeren. Als je een grote discussievraag hebt over een andere godsdienst, open dan beter een eigen topic.Iedereen die de gevraagde informatie weet, zij het uit studie, uit persoonlijke interesse, of omdat je het toevallig net ergens gelezen hebt, mag antwoorden. Let er wel op, dat je enkel antwoord geeft als je ook effectief iets weet over de religie in kwestie, een vraag over een andere religie enkel beantwoorden met je eigen mening is niet constructief. Daarom is het altijd handig om, wanneer je een vraag beantwoordt, ook even te vermelden hoe je aan de gegeven informatie komt en hoe veel of weinig je erover weet. Let er ook op dat je andere religies niet de grond in boort. Je mag het uiteraard oneens zijn met wat een andere religie leert, maar dat te pas en te onpas laten blijken is niet nodig.Als er toevallig crediblers zijn die aanhanger zijn van een andere religie, zijn zij uiteraard welkom om vanuit hun eigen ervaring en kennis vragen over hun geloof te beantwoorden. Let er wel op dat credible nog steeds een christelijk forum is, evangeliseren voor andere geloofsovertuigingen of het christendom belachelijk maken wordt niet getolereerd.

Om uw vraag "waarom volgelingen van Christus bepaalde stoffen niet tot zich nemen" te beantwoorden wil ik onderstaand voorbeeld gebruiken.

Bij de aankoop van een nieuwe auto krijgt men er van de constructeur een handleiding bij om de wagen zo goed mogelijk te behandelen en te onderhouden.

In deze handleiding wordt, naast vele andere zaken, ook vermeld welke soort brandstof men dient te gebruiken en welke soort smeerolie deze motor vereist.

Hoewel “Diesel†op zich een goede brandstof is en bij een aangepaste motor goede resultaten oplevert, zal niemand het in zijn hoofd halen zijn tank te vullen met “Diesel†als hij een motor heeft waarvan de constructeur voorschrijft dat men als brandstof normale benzine moet gebruiken.

Zij die dit toch zouden proberen en daarbij nog voor de smering slaolie in de plaats van de voorgeschreven motorolie gebruiken, zullen na een bepaalde tijd vaststellen dat hun motor en /of andere onderdelen niet meer naar behoren zullen functioneren.

Bij het vervangen van “Diesel†door gewone benzine zal het resultaat wat vlugger merkbaar zijn dan bij het vervangen van motorolie door slaolie; maar in beide gevallen zal het eindresultaat negatief zijn voor de goede werking van de motor en andere onderdelen.

Wat de functie van “Diesel†of benzine is voor een automotor, dat is het voedsel voor de mens.

Want voedsel wordt volgens een ingewikkeld proces omgezet in bruikbare energie voor het menselijk lichaam en kan zodoende beschouwd worden als de brandstof voor onze lichamelijke “motorâ€

God, als een goed ontwerper en “ constructeurâ€, heeft ons mensen dan ook voorzien van een handleiding voor het goed functioneren van de menselijke “ machineâ€

Dit was zeer belangrijk daar Hij niet enkel de mens “ construeerde†maar daarbij ook de Christen gelovige beschouwt als zijn heiligdom, zijn tempel “ Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? !â€. (1 Corinthe 3:16

Als liefdevolle en bezorgde Vader gaf Hij aan zijn kinderen een onderhoudsboekje dat een handleiding bevat (geboden en inzettingen) met als hoofdbedoeling: “ opdat het u wel ga en gij lang leeft “ Deut 6:3 / 22:7

In dit algemene onderhoudsboekje vindt men dan ook op een bepaalde plaats (Leviticus 11: 1 – 47) een meer gedetailleerde beschrijving van de producten of het soort brandstoffen die ideaal zijn voor het optimaal functioneren van de complexe machine die de mens is.

Daarbij wordt ook duidelijk vermeld welke brandstoffen voor de menselijke motor negatief en beschadigend zijn.

Daar God naast de mens ook andere wezens op deze wereld heeft geplaatst is het echter ook zo dat bepaalde brandstoffen die afgeraden worden voor de mens nu juist voor andere schepsels ( machientjes ) wél de aangewezen brandstoffen kunnen zijn:

Bijvoorbeeld; kadavers en andere stoffen in staat van ontbinding zijn uiterst giftig voor de mens, maar zijn een goede en aangewezen brandstof voor aasgieren,hyena’s, krabben, kreeften, garnalen, …..enz.

Wat de voedingsgewoontes van de hedendaagse mens betreft is het wel interessant om vast te stellen dat de westerlingen meestal met afgrijzen reageren als zij zien dat men in bepaalde culturen rupsen, kevers,ratten ,spinnen en allerlei ongedierte met smaak verorbert.

Maar zij zelf echter zetten allerlei soorten lijkenvreters en afvalopruimers, zoals garnalen, kreeften,mosselen en praktisch alle schaaldieren, als delicatessen op hun menu en peuzelen deze zonder enige afschuw op.

Evenzo als bij de aankoop van een wagen het de autoconstructeur is, en niet de klant, die bepaalt welke soort brandstof en smeerolie er moet gebruikt worden, is het ook God als Schepper, en niet de mens, die bepaalt wat al dan niet kan en mag gebruikt worden als voedingsstoffen.

Daar men vooraf niet altijd weet wat het gevolg zal zijn bij het gebruik van een brandstof of smeerolie die afgeraden wordt door de constructeur, alsook of de gevolgen ervan op korte, lange of zeer lange termijn merkbaar zullen zijn, is het veiligste voor de mens om de ontwerper te geloven en trouw te zijn aan de handleiding van Hem die de complexe menselijk machine heeft ontworpen.

Zodoende zal men zijn lichaam rein en onbesmet houden van alle brandstof die God afgeraden heeft voor het optimaal functioneren ervan.

Het is dan ook logisch dat een volgeling van Christus niet enkel voedingsstoffen maar ook bepaalde genotsmiddelen, waarvan hij weet dat ze schadelijk zijn voor het menselijk lichaam, niet zal gebruiken.

Het betreft hier stoffen die geen enkel voedende waarde hebben en enkel dienen als opwekkende producten die daarbij ook nog bepaalde organen schenden of aantasten.

Deze stoffen worden gecatalogeerd als drugs, waarbij de ene dosis al meer schadelijk ( dodelijk) is dan de andere, maar uiteindelijk schenden ze toch allen Gods tempel.

Tot enkele jaren terug was het in China een sociaal aanvaardde gewoonte om opium te gebruiken. Het is echter niet omdat Opium in deze regio algemeen aanvaard en getolereerd werd dat deze stof daarom minder giftig was.

Hetzelfde geldt voor onze gewesten; waarbij stoffen gebruikt worden die op zich zeer schadelijk en giftig zijn maar zodanig ingeburgerd en sociaal aanvaard zijn dat niemand er nog aanstoot aan neemt als men ze consumeert.

Deze, sociaal aanvaardde ( hard) drugs zijn onder andere ethanol ( te vinden in alle alcoholische dranken ) ,cafeïne ( te vinden in koffie , thee , cola , enz ) en nicotine ( te vinden in tabak )

Ook al wordt het gebruik van giftige stoffen, zoals caffeïne ( koffie en thee) en alcohol, door het overgrote deel van de maatschappij geaccepteerd en massaal gebruikt, voor een Christen gelovige is het echter enkel Gods woord dat maat- en richtinggevend is.

Hij zal dus noch persoonlijk noch in openbare samenkomsten stoffen gebruiken, zoals koffie, thee, nicotine of alcohol, die Gods tempel schenden. Dit om zo goed als mogelijk te functioneren in dienst van de Heiland

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoewel “Diesel†op zich een goede brandstof is en bij een aangepaste motor goede resultaten oplevert, zal niemand het in zijn hoofd halen zijn tank te vullen met “Diesel†als hij een motor heeft waarvan de constructeur voorschrijft dat men als brandstof normale benzine moet gebruiken.

Je geeft wel een mooi voorbeeld aan, kan ik wel wat mee.

Als je een benzine motor hebt, moet je er geen diesel in gooien en andersom ook niet.

In die analogie zal de ene mens zich thuis voelen bij het boeddhisme, en de ander bij het christendom.

Het ene is niet beter dan de ander, het is immers de constructeur, de maker van beide auto's die het onderscheid heeft gemaakt.

Het is niet aan de auto's om zich superieur te achten aan de ander.

De benzinemotor heeft niet als enige gelijk, de diesel heeft in dezelfde mate gelijk.

Daarom is het ook niet aan christenen om boeddhisten of moslims te trachten te bekeren of te overtuigen van het christendom. Of andersom uiteraard.

Dit was zeer belangrijk daar Hij niet enkel de mens “ construeerde†maar daarbij ook de Christen gelovige beschouwt als zijn heiligdom, zijn tempel “ Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? !â€. (1 Corinthe 3:16

Hier trap je dus zelf wel in de valkuil.

Alleen de christen is zijn heiligdom ?

Alleen de diesel is zijn heiligdom ?

Als liefdevolle en bezorgde Vader gaf Hij aan zijn kinderen een onderhoudsboekje dat een handleiding bevat (geboden en inzettingen) met als hoofdbedoeling: “ opdat het u wel ga en gij lang leeft “ Deut 6:3 / 22:7

Ik neem dan ook aan dat je alle voorschriften uit de Tenach volgt ? Niet alleen de voedselvoorschriften, maar ook de kledingvoorschriften, de offervoorschriften etc. ?

Evenzo als bij de aankoop van een wagen het de autoconstructeur is, en niet de klant, die bepaalt welke soort brandstof en smeerolie er moet gebruikt worden, is het ook God als Schepper, en niet de mens, die bepaalt wat al dan niet kan en mag gebruikt worden als voedingsstoffen.

Je hebt een 100% theologische kijk op alles. Ik kan je aanraden om er ook eens geschiedkundig naar te kijken, dan kom je tot heel andere conclusies.

Link naar bericht
Deel via andere websites
M'n voorganger vertelde het al aardig goed. Alhoewel de geboorte van een kind vreugdevol is (ps 127:3 , Jr 20:15) vinden we nergens in de Bijbel terug dat aanbidders van Jehovah hun verjaardag vierden. Behalve heidense figuren als de Farao en Herodes, en op beide verjaardagen vielen er doden. Joden vierden in de tijd van Jezus hun verjaardag ook niet. Jezus stelde een verplichte herdenking in van zijn dood en niet van z'n geboorte (Lu 22:19). Als de vroege christenen niet eens de geboortedag van hun Redder vierden, dan zeker niet van zichzelf. Het vieren van verjaardagen vindt zijn oorsprong dus noch in de Hebreeuwse noch in de Griekse Geschriften.
Even een vraag: vindt je dit nu zelf of ben je bepaalde leerstellingen aan het oplepelen? Wat zou Jehovah zich toch irriteren aan al die mensen die een plezierige dag organiseren voor hun vrienden, denk je niet?
Link naar bericht
Deel via andere websites

Bernard quote een heel stuk, alsof hij daarop zou reageren.

Niets is minder waar.

Hij komt met teksten, prima, maar op geen enkele wijze gaat hij in op de bepaalde tekst die hij zelf aanhaalt.

In dit algemene onderhoudsboekje vindt men dan ook op een bepaalde plaats (Leviticus 11: 1 – 47) een meer gedetailleerde beschrijving van de producten of het soort brandstoffen die ideaal zijn voor het optimaal functioneren van de complexe machine die de mens is.

Op geen enkele wijze legt hij uit waarom er geen varkensvlees gegeten mag worden of geen mosselen(schaaldieren).

Ook niet het vraagstuk van de een- of meerhoevigen of het vraagstuk over het al dan niet herkauwer komt aan bod.

Hij komt met de voorschriften uit de Bijbel, doet alsof die allemaal logisch zijn alsof de mensen een auto motor is, maar daar blijft het bij.

Waarom geen varkensvlees en wel rundsvlees, terwijl de hindoe het prima doet op varkensvlees maar het rund taboe is?

Ook de westerse mens, die gewoon altijd varkensvlees heeft gegeten doet het er prima op.

Genotmiddelen die geen voedingsstoffen in zich hebben?

Alcohol?

Wat met de grote extra vaten wijn waar Jezus voor zorgde toen er zoveel gedronken was op de bruiloft dat de wijn op dreigde te raken?

Een schande voor een gastheer van een feest?

Wijn was een normaal genotsmiddel uit de Bijbel.

Niet Noach werd gestraft voor zijn dronkenmanschap, maar zijn zoon die hem erom bespotte.

Waarom lezen mensen de verhalen uit de Bijbel niet eens gewoon zoals het er staat?

Is die niet duidelijk genoeg?

In al zijn voors en zijn tegens.

Of zint het je niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bovendien werd er daar voorheen gewoon varken gegeten. In het vroeg-neolithicum, dus ruim voordat God volgens de Bijbel de aarde schiep, joegen de mensen in de Levant voornamelijk op Gazelles, met geiten en varkens als extraatje.

This pattern of animal exploitation resembles that at Jericho. Most of the meat came from gazelle at both sites and pig and goat were important supplements.

http://ancientneareast.tripod.com/103.html

In het laat neolithicum werden zo ook gedomesticeerd.

About 60% of the animal bones studied were from domesticated species. The food animals were cattle, sheep, goat and pig while domesticated dogs were also kept

http://ancientneareast.tripod.com/169.html

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jehovah is één Jehovah en Hij wenst exclusieve toewijding. Hij heeft daar het recht op want Hij heeft ons tenslotte gemaakt. Wij mogen geen andere goden aanbidden of met dingen te maken hebben die daar mee te maken heeft, want wat heeft duisternis met het licht te maken. Verjaardagen vieren met al zijn gebruiken, zoals kaarsjes, naar degenen toegaan met geschenken heeft alles met valse religie te maken. Ware Christenen willen daarmee niks te maken hebben. Ik lepel dat niet op, maar dat vind ik zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Prima dat jij dat vindt. Ik vind dat christenen prima verjaardagen kunnen vieren inclusief kaarsjes op een taart. Ik vind het bijzonder schadelijk voor de pedagogische opvoeding van kinderen om ze te dwingen geen traktatie aan te nemen als een jarig klasgenootje het in alle onschuld en met een schoon geweten aanbied.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Bernard quote een heel stuk, alsof hij daarop zou reageren.

Niets is minder waar.

Hij komt met teksten, prima, maar op geen enkele wijze gaat hij in op de bepaalde tekst die hij zelf aanhaalt.

In dit algemene onderhoudsboekje vindt men dan ook op een bepaalde plaats (Leviticus 11: 1 – 47) een meer gedetailleerde beschrijving van de producten of het soort brandstoffen die ideaal zijn voor het optimaal functioneren van de complexe machine die de mens is.

Op geen enkele wijze legt hij uit waarom er geen varkensvlees gegeten mag worden of geen mosselen(schaaldieren).

Ook niet het vraagstuk van de een- of meerhoevigen of het vraagstuk over het al dan niet herkauwer komt aan bod.

Hij komt met de voorschriften uit de Bijbel, doet alsof die allemaal logisch zijn alsof de mensen een auto motor is, maar daar blijft het bij.

Waarom geen varkensvlees en wel rundsvlees, terwijl de hindoe het prima doet op varkensvlees maar het rund taboe is?

Ook de westerse mens, die gewoon altijd varkensvlees heeft gegeten doet het er prima op.

Genotmiddelen die geen voedingsstoffen in zich hebben?

Alcohol?

Wat met de grote extra vaten wijn waar Jezus voor zorgde toen er zoveel gedronken was op de bruiloft dat de wijn op dreigde te raken?

Een schande voor een gastheer van een feest?

Wijn was een normaal genotsmiddel uit de Bijbel.

Niet Noach werd gestraft voor zijn dronkenmanschap, maar zijn zoon die hem erom bespotte.

Waarom lezen mensen de verhalen uit de Bijbel niet eens gewoon zoals het er staat?

Is die niet duidelijk genoeg?

In al zijn voors en zijn tegens.

Of zint het je niet?

Beste Maria K

Waarom zou IK moeten uitleggen waarom God als Schepper, en dus maker van het menselijk “machientjeâ€, bepaalde stoffen als brandstof (voedsel) voor de mens voorschrijft en andere stoffen afwijst (verbiedt).

Als Schepsel kan ik dat vraagstuk niet aan. Maar als volgeling van Christus vertrouw ik op Hem en breng dit in praktijk door deze producten die Hij afraadt niet te consumeren.

En wat uw opmerking in verband met het gebruik van “wijn†in de Bijbel betreft:

Daar zijn al heel wat studies gemaakt die aantonen dat in de Bijbel het woord “wijn†niet altijd slaat op gefermenteerd ( gealcoholiseerd) druivensap.

Wat ik als wetenschapper wel weet is dat ethanol een hard drug is die in het menselijk lichaam omgezet wordt in het zeer giftige acetaldehyde . Een stof die naast de lever ook andere vitale organen aantast en daarnaast ook als drager ( “carrier†) fungeert om bepaalde giftige bacteriën door de darmwand heen in het bloed over te dragen. Waardoor verschillende ziektes ontstaan of veroorzaakt worden.

Dat Christus, die zelf het toonbeeld is van de hoogste morele normen, een dergelijke hard drug (en dan nog in grote mate) aan zijn kinderen zou aanbieden is dan ook totaal uitgesloten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Verjaardagen vieren met al zijn gebruiken, zoals kaarsjes, naar degenen toegaan met geschenken heeft alles met valse religie te maken. Ware Christenen willen daarmee niks te maken hebben.

Sinds wanneer heeft de vaststelling van een bepaalde datum van een geboorte en het herdenken daarvan iets met religie te maken?

Het bestaat al sinds de oudheid.

Hoe zouden we anders de leeftijd van de mensen weten?

Die staan toch ook opgetekend in de Bijbel.

Ook de verjaardag van Jezus wordt gevierd.

Ook dat de herders bij nacht en dus met fakkels en/of olielampen en/of kaarsen komen.

Ook dat hij bezoek kreeg bij zijn geboorte met geschenken.

Niet omdat pas met Jezus het jaarfeest werd ingevoerd, maar omdat dat al zolang wij weten in de oudheid al wordt herdacht.

Eens per jaar vieren we het geluk, dat we weer een jaar hebben mogen doorbrengen met onze naaste en geliefde en de hoop dat we dit ook het volgende jaar weer mogen vieren.

Zo gauw de nacht voorbij is en de kaarsen kunnen worden uitgeblazen begint het nieuwe jaar voor de jarige.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sjako heeft anders groot gelijk. Een WARE christen doet niet aan zulke heidense, occulte, satanische praktijken. Doet hij dit wel riskeert hij eeuwige foltering. Je kunt beter nu op deze vergankelijke, verderfelijke, verschrikkelijke wereld wat laten en zo een EEUWIGE straf vol met exquise martelingen ontlopen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Maria K

Waarom zou IK moeten uitleggen waarom God als Schepper, en dus maker van het menselijk “machientjeâ€, bepaalde stoffen als brandstof (voedsel) voor de mens voorschrijft en andere stoffen afwijst (verbiedt).

Als Schepsel kan ik dat vraagstuk niet aan. Maar als volgeling van Christus vertrouw ik op Hem en breng dit in praktijk door deze producten die Hij afraadt niet te consumeren.

Waarom schrijf je dan zo'n heel verhaal, want als nietig schepseltje kan ik nog wel bedenken dat je geen diesel in een benzine motor moet gooien.

En jij eet alleen maar "Koosjer" oftewel "Halal" voedsel?

Zelfs ik als nietig mensje zou op een paar dingen nog wel een redelijk antwoord kunnen geven, maar jij als "wetenschapper" gaat daar helemaal niet op in?

En wat uw opmerking in verband met het gebruik van “wijn†in de Bijbel betreft:

Daar zijn al heel wat studies gemaakt die aantonen dat in de Bijbel het woord “wijn†niet altijd slaat op gefermenteerd ( gealcoholiseerd) druivensap.

Jij bent degene die aankomt met Leviticus.

Daar wil je verder niet op in gaan, want God weet het beter.

Als extra kwam ik aan met wijn, maar daar maak jij nu een hoofdpunt van.

Waar staat er ergens in de Bijbel dat er geen wijn gedronken mag worden, nog niet een beetje?

Dus Noach had een wijngaard, hij was stomdronken van druivensap?

Dus op een dorpsbruiloft in de oudheid dronk men alleen maar vruchtensap?

Dus aan tafel tijdens het laatste avondmaal gaf Jezus niet de drinkbeker met wijn door, maar met druivensap.

En als Jezus het heeft over nieuwe wijn in oude zakken, dan heeft hij het ook niet over wijn?

Wat ik als wetenschapper wel weet is dat ethanol een hard drug is die in het menselijk lichaam omgezet wordt in het zeer giftige acetaldehyde . Een stof die naast de lever ook andere vitale organen aantast en daarnaast ook als drager ( “carrier†) fungeert om bepaalde giftige bacteriën door de darmwand heen in het bloed over te dragen. Waardoor verschillende ziektes ontstaan of veroorzaakt worden.

En zomaar ineens weet je een hoop te zeggen over alcohol.

Waarom zouden we überhaupt een lever hebben als we niets zouden kunnen eten wat het lichaam niet goed zou bekomen zonder lever?

Overbodig?

Als nietig mensje weet ik al, dat veel dingen die met mate een zegen zijn voor de mens, in buitensporige hoeveelheden gif zijn.

Dan weet je als wetenschapper ook, dat een klein beetje wijn voor het eten heel goed is voor de spijsvertering, goed is als slaapmutsje, en bij de oudere mens met stramme harde bloedvaten een beetje alcohol per dag voor een langer leven zorgt.

Wat ben je trouwens voor wetenschapper?

Een arts of bioloog of patholoog?

Of ben je scheikundige?

Dat Christus, die zelf het toonbeeld is van de hoogste morele normen, een dergelijke hard drug (en dan nog in grote mate) aan zijn kinderen zou aanbieden is dan ook totaal uitgesloten.

Je zult wel van mij aannemen, denk ik, dat ik dit gespeculeer volslagen kolder vind.

Jij lijkt het beter te weten, dan de Bijbel.

Je schrijft zo uitgebreid over alcohol.

Maar dan moet jij toch ook weten dat vruchten zo gauw ze een zekere rijpheid hebben gaan gisten en vruchtensap zonder luchtdichte verpakking zeker bij een wat hogere temperatuur al binnen een paar dagen niet meer alcohol vrij is..

In grote vaten van aardewerk werd het bewaard om er zo mogelijk een heel jaar voorraad te hebben.

Een heel jaar vruchtensap vlg. jou?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het woord wijn in de Bijbel.

Allemaal druivensap?

Oh nee..... niet in teksten waar staat dat men dronken was van wijn natuurlijk.

Daar bedoelt de Bijbel wel wijn, als er wijn staat.

Overigens: Waar haalde men druivensap vandaan als men geen wijngaard had?

Zullen we het op vruchtensap houden?

Maar hoe deden ze dat dan in de woestijn?

Misschien toch ook wijn uit diverse zaden of planten uit de natuur?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor wie is geïnteresseerd is de zeer strenge spijswetten van de joden, die zijn gebaseerd op de Thora. (Eerste boeken van de Bijbel)

Wel noodzakelijk als je koosjer wil eten om te weten wat dat is. ;)

Soms heel logisch voor ons, als je bedenkt dat men een paar millennia terug nog geen koelkasten en vriezers had.

En ook nog geen moderne keuringsdienst van waren.

Soms wel erg vergezocht, maar wat is dat niet vaak in zeer specifieke denominaties?

Dit staat er over wijn en alcohol houdende dranken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasjroet

- Niet-koosjere wijn is altijd verboden, ongeacht de ingrediënten.

Slechts koosjere wijn kan genuttigd worden. Wijn is koosjer als het gehele productieproces door Joden is uitgevoerd, maar er zijn verder geen specifieke voorschriften.[11] Op het etiket van koosjere wijn staat de vermelding.

- Bier mag van alle merken gedronken worden.[14] Datzelfde geldt voor veel andere alcoholische dranken, waarbij sommige dranken wel melk bevatten, zodat deze niet bij vlees gedronken mogen worden.

Voor wat wijn betreft dus:

Alle wijnen zijn toegestaan zolang het maar van een joods chateau komt.

Vandaar dit bericht op een wijnsite.

Zo leer je nog eens wat:

http://www.smaakvanwijn.com/wijnbouw-in-de-woestijn/

In Israël werken serieuze wijnmakers aan de productie van koosjere wijnen. “Not being kosher is a real limitation†zegt Gilad Flam in een artikel over wijnbouw in Israël. “When you’re not kosher, you’re basically not operating in the free market – no access to Israeli supermarkets, most Israeli hotels and export is very limited.â€
Link naar bericht
Deel via andere websites
Sjako heeft anders groot gelijk. Een WARE christen doet niet aan zulke heidense, occulte, satanische praktijken. Doet hij dit wel riskeert hij eeuwige foltering. Je kunt beter nu op deze vergankelijke, verderfelijke, verschrikkelijke wereld wat laten en zo een EEUWIGE straf vol met exquise martelingen ontlopen.

:E

Link naar bericht
Deel via andere websites
Bernard 3,

ik wacht nog op een reactie op mijn bijdrage.......

Bijvoorbeeld: volg je alle 613 voorschriften uit de thora ? En zo nee, waarom dan niet ?

Het antwoord op je eenvoudige vraag is dan ook eenvoudig weg NEEN. Dit omdat er een enorme verscheidenheid in de voorschriften bestaat . Al naargelang de tijdsperiode, de omstandigheid, de groep en het individu.

Vele van deze voorschriften zijn dan ook tijds en groep gebonden en zijn hun symbolische taak in Christus volbracht.

Andere zijn onverbrekelijk met het individu (de mens) , zijn gedrag en zijn verhouding tot God en de naaste gerelateerd. Waardoor ze de tijd en omstandigheid overstijgen. Voorbeelden van deze laatste voorschriften zijn de opdracht om weduwen en wezen te eerbiedigen en te beschermen, niet te stelen, de naaste lief te hebben als jezelf ( leviticus19: 11-19), geen gemeenschap te hebben met een die van het mannelijke geslacht is zoals men gemeenschap heeft met een vrouw ( leviticus18:22)

Deze laatste groep voorschriften zijn dan ook voor alle mensen, in alle tijdsperioden en omstandigheden van toepassing.

Wat nu speciaal de voedingsvoorschriften betreft: Daar nu alle mensen eenzelfde (basis)metabolisme hebben zijn de voedingsvoorschriften die God gaf dan ook voor alle mensen geldig en dit onafhankelijk van tijd of groep waarin men leeft of waartoe men behoort

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid