Spring naar bijdragen

Jezus, één van God's Zonen.


Aanbevolen berichten

10 uur geleden zei sjako:
16 uur geleden zei Hetairos:

Waar wordt Jezus de eniggeboren god genoemd?

Johannes 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god, die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Ik heb iets van je geleerd, Sjako.

Inderdaad zijn er vertalingen die het zo zeggen (wat ik dus niet wist!). Dus heb ik direct mijn studie-maatjes geraadpleegd en toen o.a. het volgende gevonden:

"De beslissing of μονογενὴς θεός (monogene god) dan wel μονογενὴς υἰός (eniggeboren zoon) in v 18 de oorspronkelijke lezing is, is moeilijk.

Beide lezingen zijn consistent met de Johannitische theologie, en beide hebben een goede externe ondersteuning. Hoewel υἱός natuurlijker lijkt in het licht van de volgende εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός (in de boezem van de Vader), moet het, misschien juist daarom, worden beschouwd als de gemakkelijkere lezing en zo wijken voor de moeilijkere θεός. In dat geval moet θεός worden gezien als een bijstelling ten opzichte van μονογενὴς en worden opgevat als "God van nature" zoals in v 1c (aldus Schnackenburg, 1:280).

Lindars, in overeenstemming, merkt op: "De hardere lezing heeft de verdienste de gedachte terug te brengen naar v 1, en vormt zo een ander geval van de Johannijnse inclusio, 'God' heeft hier dezelfde betekenis als 'en het Woord was God'"

Een vertaling lost het 'probleem' als volgt op: Joh. 1:18 (Rev. Leidse Vertaling) "Niemand heeft ooit God gezien. De Eniggeborene van God, die in de schoot van de Vader is, heeft Hem doen kennen."

Die vind ik dan nog meer plausibel. In jullie vertaling is, naar mijn mening, de leer van het WTG veel te dominant. Ik ervaar in jullie tekst teveel afstand tussen de Vader en de Zoon; een afstand die in de grondtekst zeer zeker niet aanwezig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 159
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Even enkele teksten waaruit de hemelse roeping van alle kinderen van God blijkt en niet slechts voor een handjevol gelovigen die zijn verzameld in een kaste: 1 Cor 15:46-49 (NBG1951) Doch het gee

M.i zijn de Vader als de Zoon en de Heilige geest waarachtig God.  Ook al begrijp ik het niet perfect toch geloof ik dat deze drie als God bij het heilsplan betrokken zijn.  

En wat dacht je hiervan? Openbaring 21:1-5 (NBG1951) En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik

Posted Images

10 uur geleden zei Hermanos2:

Nog een aanvulling mbt enige of unieke zoon. To whom it may concern. 

Ik heb het gelezen.

Nog even een aanvulling voor je.

(Systematic Theology, 2nd Ed. (Grudem)). Vertaling: Deepl.

"Echter, vanaf 1886 betwistten verschillende nieuwtestamentische geleerden de betekenis "eniggeboren", met het argument dat het woord geen suggestie van "verwekken" in zich draagt en dat het in plaats daarvan moet worden opgevat als "enig, uniek, één van een soort". Zij betoogden dat de tweede helft van het woord niet nauw verwant is aan het werkwoord gennaō ("verwekken", "baren"; gespeld met twee n's) maar eerder aan de term genos ("klasse", "soort"; gespeld met één n). Het vers verwijst dus niet naar de "eniggeboren" Zoon maar naar de "eniggeboren" of "unieke" Zoon.

Deze argumenten leken overtuigend voor de meeste Bijbelvertaalcommissies. Ook ik (Grudem) heb de vertaling "enig" overgenomen, omdat deze de voorkeur kreeg van het Bauer-Danker-Arndt-Gingrich Grieks-Engels Lexicon, verscheidene vertalingen en een grote meerderheid van de commentaren. Ik heb ook een appendix ter verdediging van de vertaling "alleen" toegevoegd aan de eerste editie van dit boek. Ik adviseerde dat het beter zou zijn om niet te spreken van het "eeuwig verwekken (of opwekken) van de Zoon. 

In 2017, kwam er echter substantieel nieuw bewijs aan het licht. Charles Lee Irons publiceerde een belangrijk essay, "A Lexical Defense of the Johannine 'Only Begotten.' " Irons meldde dat hij vele honderden voorbeelden van monogenēs had gevonden in de vroege kerkvaders die in het Grieks schreven. Hij wees toen op B.F. Westcott's commentaar uit 1886 op de brieven van Johannes als de vroegste ondersteuning voor de betekenis "uniek" in plaats van "eniggeboren". Westcott werd gevolgd door andere publicaties, en uiteindelijk verscheen de betekenis "enig" in deze vijf verzen in de RSV in 1946, en andere Bijbelvertalingen volgden.
In antwoord op de "enige, unieke" opvatting stelt Irons dat het verschil tussen de enkele en dubbele n in genos en gennaō geen betekenis heeft omdat beide woorden uiteindelijk dezelfde stam hebben en de verdubbeling van de n een veel voorkomende spellingsvariatie is in het Grieks."

Hij zegt er nog meer over maar dit lijkt me, samen met 'mijn' uitleg een paar berichten terug, wel voldoende.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hermanos2:

Maar je ziet Jezus toch als de nieuwe Adam? Die ook rechtstreeks door God is voortgebracht. 

Ja, maar niet zoals Jezus.

Adam is wel door God geschapen, maar is 'geboren' uit de aarde. Het enige dat God aan Adam toevoegde, als je dat zo kunt zeggen, is de levensgeest oftewel zijn mens-zijn (het wezen of de kern). En dat maakte Adam uniek ten opzichte van de rest van de 'dieren'.

Jezus is echter de Enige die in het vlees (het nageslacht van Adam) door God is voortgebracht.

1 uur geleden zei Ruth knows da Truth:

Jullie hebben het hier over Jezus Christus naar het vlees. Maar belangrijker is dat Jezus Christus de eerste geestelijke mens is; de eerste nieuwe Adam; de eerste opgestane uit de dood om daarna niet meer te sterven (dit laatste dus i..t.t. bijv. Lazarus die wel door Jezus werd opgewekt maar daarna op een gegeven moment weer stierf).

Je hebt helemaal gelijk.

In ons gesprek ging het echter over het 'begin' van Jezus. En dat 'begin' ligt wel degelijk is het vlees: "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." Johannes 1:14 (NBG1951).

Zoals je ook aanduidt: Pas ná de opstanding van Jezus Christus werd ook Zijn sterfelijk lichaam verzwolgen in de overwinning op de dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-6-2022 om 11:29 zei Hetairos:

Adam is wel door God geschapen, maar is 'geboren' uit de aarde. Het enige dat God aan Adam toevoegde, als je dat zo kunt zeggen, is de levensgeest oftewel zijn mens-zijn (het wezen of de kern). En dat maakte Adam uniek ten opzichte van de rest van de 'dieren'.

Adam is via Jezus geschapen. De hele schepping is via Jezus geschapen. Adam werd gevormd uit het stof van de aarde en toen was het nog een dood lichaam. God blies de levensadem in de neusgaten en toen werd Adam een levende ziel. Deze levensadem is niet uniek voor de mens. De dieren hebben dezelfde levensadem. Genesis 6:17 zegt dan ook:

Wat mij betreft, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alles onder de hemel dat de levensadem heeft te vernietigen. Alles op aarde zal vergaan. Zie ook Gen 7:15

Prediker 3:19 zegt het volgende:

19Want er is een afloop voor mensen en een afloop voor dieren — ze hebben allemaal dezelfde afloop. Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en ze hebben allemaal maar één geest (levensadem). De mens heeft dus niets voor op de dieren, want alles is zinloos.

Wat de mens uniek maakt is dat hij naar de gelijkenis van God is gemaakt. We waren in principe onsterfelijk, ook al waren we dat niet van nature. Zeg maar voorwaardelijk onsterfelijk. We hebben jammer genoeg onze onsterfelijke positie verspeeld en dat heeft veel ellende gebracht. Maar door Jezus loskoopoffer krijgen we die onsterfelijke positie weer terug, of kunnen we die weer terug krijgen. Als we sterven zijn we in Gods herinnering en worden we helemaal weer herschapen zoals we waren, met al onze herinneringen. Daarom noemt de Bijbel de dood een slaap.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Adam is via Jezus geschapen. De hele schepping is via Jezus geschapen.

Dat zie ik anders. Ik maak een onderscheid tussen de schepping zoals die in eerste instantie tot stand kwam en de schepping zoals die door God is bedoeld. Adam (en Eva) zijn het begin van de 'eerste' schepping. Jezus Christus en de Gemeente zijn het begin van de 'tweede' schepping. De 'tweede' is echter al begrepen in de 'eerste' en komt er als het ware uit voort, maar is wezenlijk anders. Ik denk dat ook het NT dat zo ziet.

Nog verder: Als je de zesde dag verlengd denkt tot aan de komst van Christus, dan is de zevende dag begonnen met Christus en is God tot rust Zijn rust ingegaan.

Ik weet, deze zienswijze is in jouw ogen wat speculatief. Maar zo denk ik er echt over. Je weet, dat ik Christus zie als spil waarom het in de Schrift allemaal draait.

1 uur geleden zei sjako:

Adam werd gevormd uit het stof van de aarde en toen was het nog een dood lichaam. God blies de levensadem in de neusgaten en toen werd Adam een levende ziel. Deze levensadem is niet uniek voor de mens. De dieren hebben dezelfde levensadem.

Er wordt in Genesis 2:7 (NBG1951) gezegd: "toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen".

Het woord dat hier voor 'levensadem' wordt gebruikt is niet "rûaḥ", maar "šāmāh".

(New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE) (5 Vols.)) zegt:

  • "נְשָׁמָה wordt vooral gebruikt als "adem" in rijke poëtische en theologische passages. De scheppende adem van God (Gen 2:7) inspireert adem in mensen (Job 33:4; Prov 20:27; Jes 42:5; 57:16), inspireert wijs inzicht (Job 32:8), en blaast de vorst uit (37:10). Maar de נְשָׁמָה van God kan ook de goddelozen vernietigen (4:9) even gemakkelijk als hout (Isa 30:33) en zijn eigen scheppingen blootleggen (2 Sam 22:16; Ps 18:15 [16])."

Terwijl 'rûah' veel algemener wordt gebruikt:

(New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE) (5 Vols.))

  • "De meest fundamentele betekenis van רוּחַ wordt op verschillende manieren gedefinieerd als "blazen" (Kamlah, NIDNTT, 690), "lucht in beweging" (TDOT 2:836; Reiling, DDD, 792), en "wind" (Koch, 872). De eerste twee definities proberen de eigenlijke fenomenologische eigenschappen uit te drukken die door רוּחַ gemanifesteerd worden; d.w.z. de verbale eigenschappen van de term. De derde definitie daarentegen geeft gewoon een naam aan het fenomeen zonder enige verwijzing naar zijn essentie. Het vaststellen van zowel een fundamentele als vervolgens een universeel aanvaardbare definitie is uiterst moeilijk om twee redenen. Ten eerste, aangezien רוּחַ zo'n breed scala aan betekenissen heeft, is het moeilijk om de semantische breedte ervan te vangen in een enkele term of zin. Ten tweede, wat onzichtbaar of ongezien is, is moeilijk te definiëren. Zoals Kamlah opmerkt: "Het idee achter רוּחַ is het buitengewone feit dat iets zo ongrijpbaars als lucht kan bewegen; tegelijkertijd is het niet de beweging op zich die de aandacht trekt, maar eerder de energie die door een dergelijke beweging wordt gemanifesteerd" (NIDNTT 3:690). Met andere woorden, de onzichtbare essentie van רוּחַ wordt in de eerste plaats gekend door haar effect op de zichtbare wereld, waardoor wij vervolgens kunnen trachten haar essentie waar te nemen. Dus, רוּחַ is een term die iets onzichtbaars voorstelt opdat het zichtbare effect van deze onzichtbare kracht adequaat zou kunnen worden begrepen."

De mensen hebben wel Ruach gemeen met de dieren, maar niet Samah. De laatste is een nadere specificering en impliceert dus een onderscheid.

Citaat

Wat mij betreft, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alles onder de hemel dat de levensadem heeft te vernietigen. Alles op aarde zal vergaan. Zie ook Gen 7:15

Hier wordt ruach gebruikt. Dus alles dat leeft zal worden vernietigd. Ook de mens.

Citaat

Prediker 3:19 zegt het volgende:

19Want er is een afloop voor mensen en een afloop voor dieren — ze hebben allemaal dezelfde afloop. Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en ze hebben allemaal maar één geest (levensadem). De mens heeft dus niets voor op de dieren, want alles is zinloos.

Prediker heeft het over het sterven dat elk levend wezen (onder de zon) treft en wijst op dat wat de mens gemeen heeft met de dieren en dat is de ruach. 

Citaat

Wat de mens uniek maakt is dat hij naar de gelijkenis van God is gemaakt. We waren in principe onsterfelijk, ook al waren we dat niet van nature. Zeg maar voorwaardelijk onsterfelijk. We hebben jammer genoeg onze onsterfelijke positie verspeeld en dat heeft veel ellende gebracht.

Jouw redenering kan ik voor mijzelf achterwege laten.

Ik denk: Adam was wel (in beginsel) naar het beeld van God geschapen, maar de overtreding belemmerde hem daadwerkelijk in dat beeld te groeien. Het verhaal laat in het midden wat er met Adam zou zijn gebeurd als hij niet zou hebben gegeten van de boom van kennis. We kunnen daar wel over filosoferen, maar elke conclusie is speculatief. Het enige wat het verhaal wel impliceert, is dat hij niet at van de boom des levens. En dat zegt mij, dat Adam dus nog geen eeuwig leven bezat. Niet ná, maar ook niet vóór de overtreding. 

Dus is mijn conclusie:

  • De mens sterft letterlijk (natuurlijk), omdat hij niet eet van de boom des levens;
  • De mens sterft geestelijk, omdat hij eet van de boom van kennis van goed en kwaad.

NB: Misschien is dit bericht ook interessant voor @Fundamenteel.

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

De 'tweede' is echter al begrepen in de 'eerste' en komt er als het ware uit voort, maar is wezenlijk anders. Ik denk dat ook het NT dat zo ziet.

Dat denk ik niet. Openbaring zegt dat Jezus het begin van de schepping door God is. Prediker 8:30 zegt dat de Wijsheid naast God stond tijdens de schepping als een Meesterwerker

Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen hij een kring over de oppervlakte van de waterdiepte verordende,  28 toen hij de wolkgevaarten daarboven verstevigde, toen hij de bronnen van de waterdiepte krachtig maakte,  29 toen hij de zee zijn verordening stelde, dat de wateren zelf zijn bevel niet zouden overschrijden, toen hij de grondvesten der aarde verordende,  30 toen werd ik als een meesterwerker naast hem, en ik werd degene op wie hij dag aan dag bijzonder gesteld was, terwijl ik te allen tijde vrolijk was voor zijn aangezicht.

Over het algemeen wordt aangenomen dat deze Wijsheid Jezus in Zijn voormenselijke hoedanigheid is. Als je Johannes goed leest dan zie je dat de schepping ‘doorheen/dia’ Jezus is gegaan. Dat Jezus een grote rol speelt in de herschepping staat buiten kijf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Hetairos:

De 'tweede' is echter al begrepen in de 'eerste' en komt er als het ware uit voort, maar is wezenlijk anders. Ik denk dat ook het NT dat zo ziet.

Dat denk ik niet.

Laat het maar weer rusten, Sjako. Ik weet dat we de teksten verschillend 'lezen' en dat zal wel altijd zo blijven. Als het gaat om interpretatie liggen we dan ook mijlenver uit elkaar.

We kunnen wel spreken, zoals in de berichten hiervoor, over wat er exact (letterlijk) staat. En het is dan ook op dat terrein waar ik je fatsoenlijk van repliek kan dienen en kan trachten aan te tonen, dat je je vergist. Dat je desondanks niet gevoelig bent voor de argumenten die daaruit ontstaan en die van jou compleet weerleggen, is me inmiddels wel bekend.

Maar ik ga dan niet jouw tekstreferenties nalopen en jou vertellen hoe ik die teksten 'lees', want dan krijgen we weer oeverloze discussies.

Het eerste heeft te maken met wát er staat en daar kunnen we rustig over praten, maar het tweede heeft te maken met begrip en daar worden we het nooit eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ruth knows da Truth:

Hallo beste sjako,

Dit topic staat in het subforum Geloof, niet in het subforum Levensbeschouwing. Jij bent aan de tekst onder je avatar te zien alleen moderator van het subforum Levensbeschouwing; niet van het subforum Geloof. Mag jij dan eigenlijk wel modereren c.q. strafpunten geven in dit subforum? Overigens staat er bovenaan het subforum Geloof:

Snap niet zo goed waar je je als ‘nieuwkomer’ mee bemoeit. Je bent duidelijk een clone van iemand, moet enkel uitzoeken van wie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-6-2022 om 20:45 zei sjako:

Dat denk ik niet. Openbaring zegt dat Jezus het begin van de schepping door God is. Prediker 8:30 zegt dat de Wijsheid naast God stond tijdens de schepping als een Meesterwerker

Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen hij een kring over de oppervlakte van de waterdiepte verordende,  28 toen hij de wolkgevaarten daarboven verstevigde, toen hij de bronnen van de waterdiepte krachtig maakte,  29 toen hij de zee zijn verordening stelde, dat de wateren zelf zijn bevel niet zouden overschrijden, toen hij de grondvesten der aarde verordende,  30 toen werd ik als een meesterwerker naast hem, en ik werd degene op wie hij dag aan dag bijzonder gesteld was, terwijl ik te allen tijde vrolijk was voor zijn aangezicht.

Over het algemeen wordt aangenomen dat deze Wijsheid Jezus in Zijn voormenselijke hoedanigheid is. Als je Johannes goed leest dan zie je dat de schepping ‘doorheen/dia’ Jezus is gegaan. Dat Jezus een grote rol speelt in de herschepping staat buiten kijf.

Hi Sjako, 

De Wijsheid die naast God stond betreft Vrouwe Wijisheid. 

Ik heb nog wat nagezocht... 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/ingredient-wijsheid/

Vrouwe Wijsheid wordt uitgebreid beschreven in de eerste hoofdstukken van het boek Spreuken. Daar lezen we hoe zij al vanaf het begin bij God hoort en over bijzonder veel macht beschikt. De wijsheid is immers “kostbaarder dan koralen en geen kostbaarheden komen haar nabij” (Spr 8,11); alleen bij haar vinden we kennis en inzicht, enkel zij geeft rijkdom en roem, bezit en gerechtigheid (Spr 8,18). Daarom roept Vrouwe Wijsheid ons voortdurend op om bij haar in de leer te gaan. Want, zo zegt zij zelf in Spreuken 8,35, “wie mij vindt, die vindt het leven en verwerft de gunst van Jahwe"

 

 

https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-olvrouw-van-groeninge-kortrijk/dialoog/bijbellezen-op-weg-met-vrouw-wijsheid

... Vrouwe Wijsheid zoals ze in het Oude Testament wordt genoemd. Zo lezen we bij herhaling in het boek Spreuken: ‘Vrouwe Wijsheid roept luidkeels op de pleinen en de hoeken van de straten: ‘Kom, luister naar mij en je zult veilig zijn! Wie mij vindt, vindt het leven’

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid