Spring naar bijdragen

Jezus, één van God's Zonen.


Aanbevolen berichten

10 minuten geleden zei sjako:
20 minuten geleden zei Hetairos:

Nee, absoluut niet.

En de Ethiopische eunich dan. Hij begreep het ook niet, maar na uitleg, dus kennis opdoen kwam hij tot geloof. Zonder kennis blijf je bij de melk en nooit tot het vaste voedsel.

Kennis is geen vrucht van de Geest. (Je probeert je er uit te draaien, maar ik heb jouw argumentatie al weerlegt in mijn vorige reactie. Met negeren win je geen punten, beste Sjako). Het draagt echter wel bij aan jouw ongeloofwaardigheid. Dus ga vooral zo door.

15 minuten geleden zei sjako:
24 minuten geleden zei Hetairos:

Je geeft nu zelf een voorbeeld van jullie (WTG) platte uitleg.

Integendeel. Dat is waarom je uitgedaagd wordt tot verder graven. Jij bekijkt de Bijbel met een bepaalde bril en ik kom met uitleg die altijd vanuit de Bijbel gedaan wordt. En dat frustreert je heb ik het idee.

Ik zal herhalen wat ik hierboven al schreef: Je probeert je er uit te draaien, maar ik heb jouw argumentatie al weerlegt in mijn vorige reactie. Met negeren win je geen punten, beste Sjako). Het draagt echter wel bij aan jouw ongeloofwaardigheid. Dus ga vooral zo door. 

16 minuten geleden zei sjako:
26 minuten geleden zei Hetairos:

Maar ik weet wel, dat @Flawless victory van mening is dat dit principe voor elke gelovige kan gelden en niet voor een bepaalde kaste.

Dat is dus het bewijs dat je het nog niet begrijpt.

Welk bewijs? Dat Flawless victory die mening heeft? Waar heb je het over!

19 minuten geleden zei sjako:

De Bijbel is gewoon heel duidelijk dat de hemel niet de bestemming is voor de mensheid maar de nieuwe aarde. Door de koningen uit Openbaring te vergeestelijken krijg je nooit een goed inzicht. De 144.000 zijn bijv gelijk aan het Nieuwe Jeruzalem en de Bruid. Jerusalem is de hoofdstad van het oude volk van God. Het nieuwe Jerusalem van het nieuwe volk of wereld.

Weet je wat? Laten we maar gewoon afwachten, dan zien we vanzelf wie het juiste inzicht heeft. Want nu breng je alweer andere gegevens in. Je lijkt wel een Getuige Jehovah.

Ondertussen ben IK echter bezig met iets dat NU een oneindig grotere prioriteit heeft dan jullie 'één-dimensionale' Bijbel-exegese en dus platte interpretatie:

  • Phil. 3:8-11 (NBG1951) "Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

Dat heeft, zeker tot aan mijn laatste snik, de hoogste prioriteit.

PS: Mijn eerdere reactie was niet bedoeld om weer met jou in gesprek te raken, want daar word ik sowieso nooit iets wijzer van, maar om te proberen @Flawless victory een hart onder de riem te steken. Want als je nog maar 7 berichten hebt geschreven en Sjako heeft je dan al te pakken, dan is dat reden voor enige zorg (misschien geheel onterecht, want hij kan waarschijnlijk heel goed zijn eigen boontjes doppen). Dus dacht ik, laat ik proberen de druk op hem wat verminderen. En naar mijn mening is dat gelukt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 181
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Even enkele teksten waaruit de hemelse roeping van alle kinderen van God blijkt en niet slechts voor een handjevol gelovigen die zijn verzameld in een kaste: 1 Cor 15:46-49 (NBG1951) Doch het gee

M.i zijn de Vader als de Zoon en de Heilige geest waarachtig God.  Ook al begrijp ik het niet perfect toch geloof ik dat deze drie als God bij het heilsplan betrokken zijn.  

En wat dacht je hiervan? Openbaring 21:1-5 (NBG1951) En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik

35 minuten geleden zei Hetairos:

Weet je wat? Laten we maar gewoon afwachten, dan zien we vanzelf wie het juiste inzicht heeft. Want nu breng je alweer andere gegevens in. Je lijkt wel een Getuige Jehovah.

De enige die draait ben jij. Laten we maar ophouden. 

35 minuten geleden zei Hetairos:

Want als je nog maar 7 berichten hebt geschreven en Sjako heeft je dan al te pakken, dan is dat reden voor enige zorg (misschien geheel onterecht, want hij kan waarschijnlijk heel goed zijn eigen boontjes doppen).

Niet iedereen is zo kortzichtig als jij. Ik wil je vragen niet met anderen te bemoeien. Arrogantie ten top.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei sjako:

De enige die draait ben jij. Laten we maar ophouden. 

Niet iedereen is zo kortzichtig als jij. Ik wil je vragen niet met anderen te bemoeien. Arrogantie ten top.

En als moderator vind je deze reactie acceptabel? Je bent echt van het padje af. Misschien is dit forum nog beter af zonder moderator dan met jou als "schoolmeester". Je luistert niet eens naar anderen. Het enige dat jij hier doet is het gedachtengoed van het WTG propageren. Zodra anderen aantonen dat het gedachtengoed van het WTG helemaal niet zo Bijbels is haak je af en begint opnieuw het gedachtengoed van het WTG te herhalen. Mijn conclusie is dat jij je zozeer hebt onderworpen aan jouw afgod dat je bijna niet meer te redden valt. Heel erg triest!

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Willempie:

En als moderator vind je deze reactie acceptabel?

Ik laat me niet alles zeggen. Als ik een strafpunt geef is het ook niet goed

48 minuten geleden zei Willempie:

Zodra anderen aantonen dat het gedachtengoed van het WTG helemaal niet zo Bijbels is haak je af en begint opnieuw het gedachtengoed van het WTG te herhalen.

Ze tonen helemaal niets aan. Dat us het nu net. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Even enkele teksten waaruit de hemelse roeping van alle kinderen van God blijkt en niet slechts voor een handjevol gelovigen die zijn verzameld in een kaste:

1 Cor 15:46-49 (NBG1951) Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

2 Cor 5:1-3 (NBG1951) Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, ...,

Gal 4:26-27 (NBG1951) Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. Want er staat geschreven:
Verheug u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man heeft.

Eph 1:3-4 (NBG1951) Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Eph 1:10-11 (NBG1951) om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,

Eph 1:20-23 (NBG1951) .... Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. ...

Eph 2:6-7 (NBG1951) ... en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Eph 3:10 (NBG1951) opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,

Eph 6:11-12 (NBG1951) Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Phil 3:20-21 (NBG1951) Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Hebr 12:22-23 (NBG1951) Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,

Op 3:12 (NBG1951) Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Op 11:19 (NBG1951) En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.

Op12:12 (NBG1951) Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Enz.

Voor wie er z'n voordeel mee kan doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dan kende de schrijver van Kolossenzen dus ook de  3 eerdere opstandingen niet. Of hij verzweeg ze, kan ook uiteraard.

Het gaat natuurlijk om de opstanding voor eeuwig leven

Nee daar gaat het niet om en ook niet natuurlijk. Dat verzin je er bij en staat niet vermeld.

9 uur geleden zei sjako:

Het gaat natuurlijk om de opstanding voor eeuwig leven. Die andere opstandingen zijn ter demonstratie dat dit ook werkelijk kan. Lazarus was al 4 dagen dood en toch kon.hij weer tot leven worden gebracht. Probleem is dat de opstanding op aarde veel weg geredeneerd wordt omdat de meeste mensen geloven dat ze naar de hemel gaan.

Het probleem hier is dat 1 Kor 15:21 (Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven) niet klopt met 3 eerdere opstandingen in de Bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei sjako:

Ik laat me niet alles zeggen. Als ik een strafpunt geef is het ook niet goed

Ze tonen helemaal niets aan. Dat us het nu net. 

Gewoon een klein beetje respect voor je medemens? Goed luisteren en daarop inhoudelijk reageren zonder steeds hetzelfde overbekende riedeltje af te steken? Geen kleinerende opmerkingen maken over anderen? Zou dit niet beter werken? Tot nu toe wek je bij mij vooral irritatie op. Zelf geef je ook voortdurend blijk van irritatie. Dat zal toch niet echt de bedoeling zijn op dit forum?

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-4-2022 om 11:30 zei Hetairos:

 

Als ik de reacties van hem lees, krijg ik altijd een enorme behoefte om de Bijbel zelf op te slaan en aan de Heer te vragen: "En nu, Heer, spreek U Woord in mijn hart, zodat ik vandaag welgemoed mijn weg met U kan vervolgen, zodat ik ook in mijn leven steeds meer ervaar, dat de 'werken des duivels' verbroken worden".


Dat heb ik inderdaad net gedaan.  Psalm 64 en Job 16.

 

Psalm 64

1Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht,

behoed mij voor de dreiging van de vijand,

3 verberg mij voor die misdadige bende,

voor die meute van boosdoeners.

4 Ze scherpen hun tong als een zwaard,

ze richten hun pijl, een giftig woord,

5uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige,

ze schieten onverhoeds, voor niemand bang.

6 Ze wapenen zich met kwade woorden,

overwegen het zetten van een val,

en zeggen: ‘Wie zou het zien?’

7 Ze zinnen op misdaden en denken:

We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan.

– Diep als een afgrond is het hart van de mens.

8 Dan schiet God zijn pijl op hen af,

onverhoeds worden ze zwaar verwond,

9 hun eigen tong heeft hen ten val gebracht,

wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd.

10 De mensen zijn van ontzag vervuld

en roemen wat God heeft gedaan,

zij beseffen dat het zijn werk is.

11 De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER

en zoekt bij Hem zijn toevlucht.

Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.

 

Job 16

Jobs antwoord op Elifaz’ tweede betoog

1 Hierop antwoordde Job:

2 Dit soort dingen heb ik al zo vaak gehoord,

niets dan ellende brengt mij jullie troost.

3 Een eindeloze stroom van lege woorden!

Wat drijft jou ertoe zo tegen mij te spreken?

4 Zaten jullie op mijn plaats,

ik zou hetzelfde tegen jullie inbrengen;

ik zou een lange redevoering houden,

meewarig schuddend met mijn hoofd.

5 Toch zou ik jullie moed inspreken,

mijn woorden zouden mild en troostend zijn.

6 Niets verzacht mijn pijn wanneer ik spreek,

en als ik zweeg, zou die dan weggaan?

7 Maar nu heeft Hij mijn krachten uitgeput.

U hebt al mijn naasten weggevaagd!

8 U hebt mij aangetast, en dat spreekt tegen mij.

Mijn ziekte teert mij uit, daarmee word ik aangeklaagd.

9 Zijn woede verscheurt me, Hij valt aan,

tandenknarsend staat Hij tegenover me,

mijn vijand – Hij richt zijn stekende blik op mij.

10 Men spert de mond open, schreeuwt me toe,

slaat me schimpend op de wang,

allen spannen samen tegen mij.

11 God levert me uit aan het gespuis,

Hij geeft mij over aan de goddelozen.

12 Ik leefde onbedreigd, maar Hij heeft me gebroken.

Hij grijpt me bij de nek, Hij smijt me neer.

Hij dwingt me op te staan – zijn doelwit.

13 Zijn pijlen richten zich op mij van alle kanten,

Hij doorboort mijn nieren, zonder enig medelijden,

Hij giet mijn gal uit op de grond.

14 Bres na bres slaat Hij in mij,

Hij neemt een stormloop als een krijgsman.

15 Met een rouwkleed heb ik mij bedekt,

mijn aanzien ligt begraven in het stof.

16 Mijn gezicht ziet rood van tranen,

over mijn ogen daalt de diepste duisternis,

17 al kleeft aan mijn handen geen geweld,

al zijn mijn gebeden zuiver.

18 Aarde, dek mijn bloed niet toe,

laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden.

19 Maar nog heb ik in de hemel mijn getuige,

nog heb ik daar mijn pleitbezorger.

20 Zijn mijn vrienden soms mijn voorspraak?

Nee, in tranen zien mijn ogen op naar God.

21 Laat Hij oordelen tussen mens en God,

zoals tussen een mens en zijn gelijke.

22 Nog enkele jaren resten mij,

voor ik het pad zal gaan waarlangs ik niet terugkeer.

bewerkt door Flawless victory
Typfout hersteld
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Flawless victory:
Op 25-4-2022 om 11:30 zei Hetairos:

Als ik de reacties van hem lees, krijg ik altijd een enorme behoefte om de Bijbel zelf op te slaan en aan de Heer te vragen: "En nu, Heer, spreek U Woord in mijn hart, zodat ik vandaag welgemoed mijn weg met U kan vervolgen, zodat ik ook in mijn leven steeds meer ervaar, dat de 'werken des duivels' verbroken worden".

Dat heb ik inderdaad net gedaan.

Psalm 4:5-6 (HSV) "... Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE".

Wat valt er nog aan toe te voegen? :) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-4-2022 om 11:31 zei Hetairos:

Zie je dat echt zo? 

Je schrijft, mijn inziens, terecht: "dat Jezus als het Woord van God al bij God was voor eeuwig". Maar zie jij het ook zo, dat Jezus lijfelijk, als geestelijk wezen, al bij God was voor eeuwig? Daar komt namelijk de gedachte vandaan die bij het WTG wordt verdedigd, dat Jezus en de engel Michaël één en dezelfde zijn. Met dat laatste ben ik het overigens niet eens.

Licht jouw opmerking eens wat meer toe, Gaitema?

Meer dan die bijbeltekst om te toetsen hebben we denk ik in de bijbel niet. Daarom verwoordde ik het bewust zo. Maar Michaël is Hij zeker niet. Het lijkt me meer zoals een zaad dat nog ontkiemen moet. Jezus moest als Mens nog ontstaan, maar als Het Woord van God was Hij altijd al bij God..

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
Op 21-2-2022 om 14:11 zei Hermanos2:

In het Oude Testament lees ik regelmatig over Sons of God. Voordat God begint met het scheppen van hemel en aarde wenst Hij zich Zonen. Dit zijn geen gecreëerde wezens zoals de mens maar 'afsplitsingen' van God zelf. Vergelijk het met een emmer water uit een oceaan. Die heeft alle chemische eigenschappen van die oceaan maar is geen oceaan. God is hier de oceaan waaruit de emmers water genomen worden. Dit zijn de Sons of God. Jezus en satan (die op dat moment nog niet satan is) zijn beiden Sons of God.

Daarna begint God de schepping met de woorden: Let US create.... De Sons of God zijn dus geen geschapen wezens maar van hetzelfde als God. Dus goddelijk.

Als je ziet waar de Joodse god van is afgeleid, dan is het niet zo gek dat er volop sporen van oude polytheïstische culturen in zijn terug te vinden.

Zo staan er geloof ik dik 30 vermeldingen dat hij de allerhoogte is (en dan moeten er toch meer zijn, anders kun je niet de allerhoogste van de goden zijn).

Ook buiten zinnen met de term allerhoogste wordt hij regelmatig vergeleken met andere goden. Zie teksten als 'U bent de grootste onder de goden', 'de Heere is groter dan alle goden', 'Geen God gelijk U' , 'onder de goden is niemand U gelijk',  Topper is natuurlijk de zin in Genesis, waarin hij zegt 'Kijk, de mens is nu gelijk één van ons'.

Verder wordt regelmatig verboden om de andere goden te aanbidden. Nergens wordt vermeld dat die andere goden niet bestaan!

Bijbelvertalers hebben dat ook wel in de gaten gehad,, bijvoorbeeld bij Psalmen 29 en 89. Daar waar in de grondtekst 'Bni Alim' staat (zonen der goden) werd dat vertaald met bv kinderen der machtigen/ sterken. 


 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als je ziet waar de Joodse god van is afgeleid, dan is het niet zo gek dat er volop sporen van oude polytheïstische culturen in zijn terug te vinden.

Welnee, Israël’s omringende landen en de volken die eerst in Israël woonden hadden allemaal zo hun eigen ‘goden’, maar die waren niets waard ivg met JHWH, de Ware God. Er is maar één God. Dat maakt onze God nu juist zo uniek. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Welnee, Israël’s omringende landen en de volken die eerst in Israël woonden hadden allemaal zo hun eigen ‘goden’, maar die waren niets waard ivg met JHWH, de Ware God. Er is maar één God. Dat maakt onze God nu juist zo uniek. 

Het is geen bijbels standpunt om te verkondigen dat er maar één god is, dat heb ik net uitgelegd. 
Gezien je WTG achtergrond begrijp ik wel dat je dit zegt, want 'er is maar één God'  is immers het uitgangspunt van de WTG. Maar ik zal aan de hand van de bijbel uitleggen dat dit niet klopt, en al helemáál niet bijbels is.

Er zijn, zoals ik al schreef, heel veel bijbelpassages waaruit blijkt dat er volgens die bijbel meerdere goden zijn.
Om er een aantal te geven.
 - Psalmen 86:8  Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken. De eerste zin, onder de goden, laat zien dat er meerdere goden zijn.
- Exodus 18:11  Nu weet ik, dat de HEERE groter is dan alle goden; want in de zaak, waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was Hij boven hen
- 2 Kronieken 6:14  En hij zeide: HEERE, God van Israel, er is geen God gelijk Gij, in den hemel noch op de aarde. Volgens de schrijvers zijn er in de hemel én op aarde meerdere goden. 
- Psalmen 97:7  Beschaamd moeten wezen allen, die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen; buigt u neder voor Hem, alle gij goden! Hier worden andere goden opgeroepen om voor de Joodse god te buigen. Op zich niets geks, want wij van WC-eend adviseren WC eend. In andere landen zal het andersom zijn gegaan.
- Deuteronomium 10:17  Want de HEERE, uw God, is een God der goden. Dat spreekt voor zich.

En natuurlijk, in dit rijtje (er zijn er meer, maar ik laat het hier voorlopig even bij), mijn favoriet als bewijs dat er volgens de Bijbel meerdere goden zijn. De 10 geboden.
- (Exodus 20:3-5)  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God. 
Hier staat duidelijk, in één van de 10 geboden die door god zijn uitgevaardigd, dat er geen andere goden mogen worden aanbeden en dat er helemaal geen beelden mogen worden gemaakt van wat er in de hemel, op aarde of in de wateren is.
Er staat: wat daar is. Dus niet: jullie denken dat het er is maar het bestaat niet!!
Dat laatste is de enigste logische regel als de joodse god de enige god zou zijn. 
Dit gebod laat zien daar volgens God wel degelijk andere goden zijn, maar dat die niet mogen worden aanbeden en dat er geen afbeelden van mogen worden gemaakt.

Op grond van wat er in de Bijbel staat is er dus geen andere conclusie mogelijk dan dat er meerdere goden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Gezien je WTG achtergrond begrijp ik wel dat je dit zegt, want 'er is maar één God'  is immers het uitgangspunt van de WTG.

Nee hoor, vanaf het Jodendom al. Gaat tot 6000 jaar terug.

6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Psalmen 86:8  Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken. De eerste zin, onder de goden, laat zien dat er meerdere goden zijn

Volgens mij is deze psalm door David geschreven en die geloofde in één God, Jehovah. De ‘goden’ die hij hier aanhaalt zijn de drekgoden van het buitenland. Bijv de plagen van Egypte waren stuk voor stuk bedoelt om die nepgoden te kleineren. Ze hadden geen macht.

10 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Dat zijn verzonnen goden, of demonen die zich voordoen als goden. Er is maar één almachtige God. Koningen en rechters worden ook wel goden genoemd. Je moet begrijpen wat de betekenis van ‘god’ is. Er is 1 God met een hoofdletter en duizenden goden met een kleine letter. Jezus wordt bijv ook een god genoemd, maar dat wilt niet zeggen dat Hij de Almachtige God is. Dat is Zijn Vader. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hermanos2 schreef:

Citaat

In het Oude Testament lees ik regelmatig over Sons of God. Voordat God begint met het scheppen van hemel en aarde wenst Hij zich Zonen. Dit zijn geen gecreëerde wezens zoals de mens maar 'afsplitsingen' van God zelf.

Voor mij zijn deze 'zonen van God' gewoon engelen. Het is een uitdrukking van de oudtestamentische schrijvers om alles aan te duiden wat, buiten God zelf, uit de onzienlijke wereld kwam.

Dat God zich 'zonen wenst' vóórdat Hij begon te scheppen, kan ik niet uit de Bijbel herleiden.

In mijn optiek, bestaat er maar één wezen dat niet door God is gecreëerd en dat is God zelf. Daarnaast brengen afsplitsingen van God, de integriteit van Zijn wezen in gevaar; God is Wie Hij is. Hij groeit niet, ontwikkelt zich niet, er kan niets aan God worden afgedaan (afgesplitst) of toegevoegd. God is geest en kan derhalve met niets in de natuurlijke (materiële) wereld vergeleken worden.

bewerkt door Hetairos
Herkomst citaat gecorrigeerd.
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hetairos:

Voor mij zijn deze 'zonen van God' gewoon engelen. Het is een uitdrukking van de oudtestamentische schrijvers om alles aan te duiden wat, buiten God zelf, uit de onzienlijke wereld kwam.

Dat God zich 'zonen wenst' vóórdat Hij begon te scheppen, kan ik niet uit de Bijbel herleiden.

In mijn optiek, bestaat er maar één wezen dat niet door God is gecreëerd en dat is God zelf. Daarnaast brengen afsplitsingen van God, de integriteit van Zijn wezen in gevaar; God is Wie Hij is. Hij groeit niet, ontwikkelt zich niet, er kan niets aan God worden afgedaan (afgesplitst) of toegevoegd. God is geest en kan derhalve met niets in de natuurlijke (materiële) wereld vergeleken worden.

Ik probeer Jezus te identificeren in het verhaal. Hij is niet hetzelfde wezen als God. Toch is hij goddelijk. God schept door/via Jezus. Ik omarm de Drie-eenheid niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik probeer Jezus te identificeren in het verhaal. Hij is niet hetzelfde wezen als God. Toch is hij goddelijk. God schept door/via Jezus. Ik omarm de Drie-eenheid niet. 

Ja, Maar Jezus is in elk geval geen engel (die discussie nu weer aanslingeren lijkt me niet nuttig.

Jezus is dus een mens. Maar wel één die als enige de volheid Gods bezit, "want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk" Colossenzen 2:9 (NBG1951). En dat geeft Jezus Goddelijke autoriteit. Daarom heb ik eens op dit forum in relatie tot de drie-eenheid geschreven: We kunnen alleen maar via Jezus Christus met God zaken doen en dat maakt in feite heel de discussie over de drie-eenheid irrelevant. Anders gezegd: Als we bij God aanbellen, doet Jezus open. We kunnen dus niet om Hem heen.

NB: Jezus is niet hetzelfde wezen als God, maar is wel in wezen hetzelfde als God. Juist vanwege die volheid die in Hem woont. En dat is onomkeerbaar. Het heeft derhalve heen nut meer om het over 'de mens' Jezus te hebben. Want: "Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer." 2 Corinthiërs 5:16 (NBG1951)

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hetairos:

Ja, Maar Jezus is in elk geval geen engel (die discussie nu weer aanslingeren lijkt me niet nuttig.

Jezus is dus een mens. Maar wel één die als enige de volheid Gods bezit, "want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk" Colossenzen 2:9 (NBG1951). En dat geeft Jezus Goddelijke autoriteit. Daarom heb ik eens op dit forum in relatie tot de drie-eenheid geschreven: We kunnen alleen maar via Jezus Christus met God zaken doen en dat maakt in feite heel de discussie over de drie-eenheid irrelevant. Anders gezegd: Als we bij God aanbellen, doet Jezus open. We kunnen dus niet om Hem heen.

NB: Jezus is niet hetzelfde wezen als God, maar is wel in wezen hetzelfde als God. Juist vanwege die volheid die in Hem woont. En dat is onomkeerbaar. Het heeft derhalve heen nut meer om het over 'de mens' Jezus te hebben. Want: "Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer." 2 Corinthiërs 5:16 (NBG1951)

https://www.gotquestions.org/angel-of-the-Lord.html

Ik kan goed overweg met de gedachte dat Jezus vóór zijn menswording een Angel of the Lord was. In de link wordt de brede betekenis uitgelegd. Het is belangrijk dat je angel of the lord niet verwart met gewone engelen. Ik denk dat wij vaak gehinderd worden door onze voorgedrukte betekenisgeving van woorden als god en engel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik kan goed overweg met de gedachte dat Jezus vóór zijn menswording een Angel of the Lord was. In de link wordt de brede betekenis uitgelegd. Het is belangrijk dat je angel of the lord niet verwart met gewone engelen. Ik denk dat wij vaak gehinderd worden door onze voorgedrukte betekenisgeving van woorden als god en engel. 

Ieder mag geloven wat hij wil. Maar voor mij geldt, beter een 'voorgedrukte betekenisgeving van woorden als god en engel', dan weer een fantasierijke zienswijze, die zeer matig tot niet door de Bijbel wordt ondersteunt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Verwekt? Dus jij bent ook geen aanhanger van Drieeenheid? 

Jawel, met verwekt bedoel ik niet het Goddelijke van Jezus immers hebben we vastgesteld dat een volmaakt mens geschapen naar het beeld van God bestaat uit geest, ziel en lichaam.

Jezus zijn geest is God zelf,  is neergedaald en heeft een ziel en lichaam aangenomen oftewel God in het vlees.

Met verwekt bedoel ik dus het wonder van God geïncarneerd in het vlees, niet de geest of Goddelijkheid van Jezus die was er altijd al.

Hij is dus de enige wiens geest God zelf is, wij mensen krijgen ook een geest bij de wedergeboorte maar is niet God.

Daarom stel ik en de bijbel dat Jezus de enig geboren Zoon van God is.

Dat heeft puur betrekking op wie Jezus is, God in het vlees.

Hij is de enige.

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Thinkfree:

Jawel, met verwekt bedoel ik niet het Goddelijke van Jezus immers hebben we vastgesteld dat een volmaakt mens geschapen naar het beeld van God bestaat uit geest, ziel en lichaam.

Jezus zijn geest is God zelf,  is neergedaald en heeft een ziel en lichaam aangenomen oftewel God in het vlees.

Met verwekt bedoel ik dus het wonder van God geïncarneerd in het vlees, niet de geest of Goddelijkheid van Jezus die was er altijd al.

Hij is dus de enige wiens geest God zelf is, wij mensen krijgen ook een geest bij de wedergeboorte maar is niet God.

Daarom stel ik en de bijbel dat Jezus de enig geboren Zoon van God is.

Dat heeft puur betrekking op wie Jezus is, God in het vlees.

Hij is de enige.

Johannes 3:16 stelt dat Jezus God's unieke Zoon is. Enige is een foute vertaling. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hermanos2:

Johannes 3:16 stelt dat Jezus God's unieke Zoon is. Enige is een foute vertaling. 

Blue letter bible kun je de grondtekst lezen, los van het feit dat het woord uniek op hetzelfde neerkomt.

Enige = enige in zijn soort. (God in het vlees)

Uniek = enige in zijn soort (God in het vlees)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid