Spring naar bijdragen

Jezus, één van God's Zonen.


Aanbevolen berichten

10 uur geleden zei sjako:
16 uur geleden zei Hetairos:

Waar wordt Jezus de eniggeboren god genoemd?

Johannes 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god, die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Ik heb iets van je geleerd, Sjako.

Inderdaad zijn er vertalingen die het zo zeggen (wat ik dus niet wist!). Dus heb ik direct mijn studie-maatjes geraadpleegd en toen o.a. het volgende gevonden:

"De beslissing of μονογενὴς θεός (monogene god) dan wel μονογενὴς υἰός (eniggeboren zoon) in v 18 de oorspronkelijke lezing is, is moeilijk.

Beide lezingen zijn consistent met de Johannitische theologie, en beide hebben een goede externe ondersteuning. Hoewel υἱός natuurlijker lijkt in het licht van de volgende εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός (in de boezem van de Vader), moet het, misschien juist daarom, worden beschouwd als de gemakkelijkere lezing en zo wijken voor de moeilijkere θεός. In dat geval moet θεός worden gezien als een bijstelling ten opzichte van μονογενὴς en worden opgevat als "God van nature" zoals in v 1c (aldus Schnackenburg, 1:280).

Lindars, in overeenstemming, merkt op: "De hardere lezing heeft de verdienste de gedachte terug te brengen naar v 1, en vormt zo een ander geval van de Johannijnse inclusio, 'God' heeft hier dezelfde betekenis als 'en het Woord was God'"

Een vertaling lost het 'probleem' als volgt op: Joh. 1:18 (Rev. Leidse Vertaling) "Niemand heeft ooit God gezien. De Eniggeborene van God, die in de schoot van de Vader is, heeft Hem doen kennen."

Die vind ik dan nog meer plausibel. In jullie vertaling is, naar mijn mening, de leer van het WTG veel te dominant. Ik ervaar in jullie tekst teveel afstand tussen de Vader en de Zoon; een afstand die in de grondtekst zeer zeker niet aanwezig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 181
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Even enkele teksten waaruit de hemelse roeping van alle kinderen van God blijkt en niet slechts voor een handjevol gelovigen die zijn verzameld in een kaste: 1 Cor 15:46-49 (NBG1951) Doch het gee

M.i zijn de Vader als de Zoon en de Heilige geest waarachtig God.  Ook al begrijp ik het niet perfect toch geloof ik dat deze drie als God bij het heilsplan betrokken zijn.  

En wat dacht je hiervan? Openbaring 21:1-5 (NBG1951) En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik

10 uur geleden zei Hermanos2:

Nog een aanvulling mbt enige of unieke zoon. To whom it may concern. 

Ik heb het gelezen.

Nog even een aanvulling voor je.

(Systematic Theology, 2nd Ed. (Grudem)). Vertaling: Deepl.

"Echter, vanaf 1886 betwistten verschillende nieuwtestamentische geleerden de betekenis "eniggeboren", met het argument dat het woord geen suggestie van "verwekken" in zich draagt en dat het in plaats daarvan moet worden opgevat als "enig, uniek, één van een soort". Zij betoogden dat de tweede helft van het woord niet nauw verwant is aan het werkwoord gennaō ("verwekken", "baren"; gespeld met twee n's) maar eerder aan de term genos ("klasse", "soort"; gespeld met één n). Het vers verwijst dus niet naar de "eniggeboren" Zoon maar naar de "eniggeboren" of "unieke" Zoon.

Deze argumenten leken overtuigend voor de meeste Bijbelvertaalcommissies. Ook ik (Grudem) heb de vertaling "enig" overgenomen, omdat deze de voorkeur kreeg van het Bauer-Danker-Arndt-Gingrich Grieks-Engels Lexicon, verscheidene vertalingen en een grote meerderheid van de commentaren. Ik heb ook een appendix ter verdediging van de vertaling "alleen" toegevoegd aan de eerste editie van dit boek. Ik adviseerde dat het beter zou zijn om niet te spreken van het "eeuwig verwekken (of opwekken) van de Zoon. 

In 2017, kwam er echter substantieel nieuw bewijs aan het licht. Charles Lee Irons publiceerde een belangrijk essay, "A Lexical Defense of the Johannine 'Only Begotten.' " Irons meldde dat hij vele honderden voorbeelden van monogenēs had gevonden in de vroege kerkvaders die in het Grieks schreven. Hij wees toen op B.F. Westcott's commentaar uit 1886 op de brieven van Johannes als de vroegste ondersteuning voor de betekenis "uniek" in plaats van "eniggeboren". Westcott werd gevolgd door andere publicaties, en uiteindelijk verscheen de betekenis "enig" in deze vijf verzen in de RSV in 1946, en andere Bijbelvertalingen volgden.
In antwoord op de "enige, unieke" opvatting stelt Irons dat het verschil tussen de enkele en dubbele n in genos en gennaō geen betekenis heeft omdat beide woorden uiteindelijk dezelfde stam hebben en de verdubbeling van de n een veel voorkomende spellingsvariatie is in het Grieks."

Hij zegt er nog meer over maar dit lijkt me, samen met 'mijn' uitleg een paar berichten terug, wel voldoende.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hermanos2:

Maar je ziet Jezus toch als de nieuwe Adam? Die ook rechtstreeks door God is voortgebracht. 

Ja, maar niet zoals Jezus.

Adam is wel door God geschapen, maar is 'geboren' uit de aarde. Het enige dat God aan Adam toevoegde, als je dat zo kunt zeggen, is de levensgeest oftewel zijn mens-zijn (het wezen of de kern). En dat maakte Adam uniek ten opzichte van de rest van de 'dieren'.

Jezus is echter de Enige die in het vlees (het nageslacht van Adam) door God is voortgebracht.

1 uur geleden zei Ruth knows da Truth:

Jullie hebben het hier over Jezus Christus naar het vlees. Maar belangrijker is dat Jezus Christus de eerste geestelijke mens is; de eerste nieuwe Adam; de eerste opgestane uit de dood om daarna niet meer te sterven (dit laatste dus i..t.t. bijv. Lazarus die wel door Jezus werd opgewekt maar daarna op een gegeven moment weer stierf).

Je hebt helemaal gelijk.

In ons gesprek ging het echter over het 'begin' van Jezus. En dat 'begin' ligt wel degelijk is het vlees: "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." Johannes 1:14 (NBG1951).

Zoals je ook aanduidt: Pas ná de opstanding van Jezus Christus werd ook Zijn sterfelijk lichaam verzwolgen in de overwinning op de dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-6-2022 om 11:29 zei Hetairos:

Adam is wel door God geschapen, maar is 'geboren' uit de aarde. Het enige dat God aan Adam toevoegde, als je dat zo kunt zeggen, is de levensgeest oftewel zijn mens-zijn (het wezen of de kern). En dat maakte Adam uniek ten opzichte van de rest van de 'dieren'.

Adam is via Jezus geschapen. De hele schepping is via Jezus geschapen. Adam werd gevormd uit het stof van de aarde en toen was het nog een dood lichaam. God blies de levensadem in de neusgaten en toen werd Adam een levende ziel. Deze levensadem is niet uniek voor de mens. De dieren hebben dezelfde levensadem. Genesis 6:17 zegt dan ook:

Wat mij betreft, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alles onder de hemel dat de levensadem heeft te vernietigen. Alles op aarde zal vergaan. Zie ook Gen 7:15

Prediker 3:19 zegt het volgende:

19Want er is een afloop voor mensen en een afloop voor dieren — ze hebben allemaal dezelfde afloop. Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en ze hebben allemaal maar één geest (levensadem). De mens heeft dus niets voor op de dieren, want alles is zinloos.

Wat de mens uniek maakt is dat hij naar de gelijkenis van God is gemaakt. We waren in principe onsterfelijk, ook al waren we dat niet van nature. Zeg maar voorwaardelijk onsterfelijk. We hebben jammer genoeg onze onsterfelijke positie verspeeld en dat heeft veel ellende gebracht. Maar door Jezus loskoopoffer krijgen we die onsterfelijke positie weer terug, of kunnen we die weer terug krijgen. Als we sterven zijn we in Gods herinnering en worden we helemaal weer herschapen zoals we waren, met al onze herinneringen. Daarom noemt de Bijbel de dood een slaap.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Adam is via Jezus geschapen. De hele schepping is via Jezus geschapen.

Dat zie ik anders. Ik maak een onderscheid tussen de schepping zoals die in eerste instantie tot stand kwam en de schepping zoals die door God is bedoeld. Adam (en Eva) zijn het begin van de 'eerste' schepping. Jezus Christus en de Gemeente zijn het begin van de 'tweede' schepping. De 'tweede' is echter al begrepen in de 'eerste' en komt er als het ware uit voort, maar is wezenlijk anders. Ik denk dat ook het NT dat zo ziet.

Nog verder: Als je de zesde dag verlengd denkt tot aan de komst van Christus, dan is de zevende dag begonnen met Christus en is God tot rust Zijn rust ingegaan.

Ik weet, deze zienswijze is in jouw ogen wat speculatief. Maar zo denk ik er echt over. Je weet, dat ik Christus zie als spil waarom het in de Schrift allemaal draait.

1 uur geleden zei sjako:

Adam werd gevormd uit het stof van de aarde en toen was het nog een dood lichaam. God blies de levensadem in de neusgaten en toen werd Adam een levende ziel. Deze levensadem is niet uniek voor de mens. De dieren hebben dezelfde levensadem.

Er wordt in Genesis 2:7 (NBG1951) gezegd: "toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen".

Het woord dat hier voor 'levensadem' wordt gebruikt is niet "rûaḥ", maar "šāmāh".

(New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE) (5 Vols.)) zegt:

 • "נְשָׁמָה wordt vooral gebruikt als "adem" in rijke poëtische en theologische passages. De scheppende adem van God (Gen 2:7) inspireert adem in mensen (Job 33:4; Prov 20:27; Jes 42:5; 57:16), inspireert wijs inzicht (Job 32:8), en blaast de vorst uit (37:10). Maar de נְשָׁמָה van God kan ook de goddelozen vernietigen (4:9) even gemakkelijk als hout (Isa 30:33) en zijn eigen scheppingen blootleggen (2 Sam 22:16; Ps 18:15 [16])."

Terwijl 'rûah' veel algemener wordt gebruikt:

(New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE) (5 Vols.))

 • "De meest fundamentele betekenis van רוּחַ wordt op verschillende manieren gedefinieerd als "blazen" (Kamlah, NIDNTT, 690), "lucht in beweging" (TDOT 2:836; Reiling, DDD, 792), en "wind" (Koch, 872). De eerste twee definities proberen de eigenlijke fenomenologische eigenschappen uit te drukken die door רוּחַ gemanifesteerd worden; d.w.z. de verbale eigenschappen van de term. De derde definitie daarentegen geeft gewoon een naam aan het fenomeen zonder enige verwijzing naar zijn essentie. Het vaststellen van zowel een fundamentele als vervolgens een universeel aanvaardbare definitie is uiterst moeilijk om twee redenen. Ten eerste, aangezien רוּחַ zo'n breed scala aan betekenissen heeft, is het moeilijk om de semantische breedte ervan te vangen in een enkele term of zin. Ten tweede, wat onzichtbaar of ongezien is, is moeilijk te definiëren. Zoals Kamlah opmerkt: "Het idee achter רוּחַ is het buitengewone feit dat iets zo ongrijpbaars als lucht kan bewegen; tegelijkertijd is het niet de beweging op zich die de aandacht trekt, maar eerder de energie die door een dergelijke beweging wordt gemanifesteerd" (NIDNTT 3:690). Met andere woorden, de onzichtbare essentie van רוּחַ wordt in de eerste plaats gekend door haar effect op de zichtbare wereld, waardoor wij vervolgens kunnen trachten haar essentie waar te nemen. Dus, רוּחַ is een term die iets onzichtbaars voorstelt opdat het zichtbare effect van deze onzichtbare kracht adequaat zou kunnen worden begrepen."

De mensen hebben wel Ruach gemeen met de dieren, maar niet Samah. De laatste is een nadere specificering en impliceert dus een onderscheid.

Citaat

Wat mij betreft, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alles onder de hemel dat de levensadem heeft te vernietigen. Alles op aarde zal vergaan. Zie ook Gen 7:15

Hier wordt ruach gebruikt. Dus alles dat leeft zal worden vernietigd. Ook de mens.

Citaat

Prediker 3:19 zegt het volgende:

19Want er is een afloop voor mensen en een afloop voor dieren — ze hebben allemaal dezelfde afloop. Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en ze hebben allemaal maar één geest (levensadem). De mens heeft dus niets voor op de dieren, want alles is zinloos.

Prediker heeft het over het sterven dat elk levend wezen (onder de zon) treft en wijst op dat wat de mens gemeen heeft met de dieren en dat is de ruach. 

Citaat

Wat de mens uniek maakt is dat hij naar de gelijkenis van God is gemaakt. We waren in principe onsterfelijk, ook al waren we dat niet van nature. Zeg maar voorwaardelijk onsterfelijk. We hebben jammer genoeg onze onsterfelijke positie verspeeld en dat heeft veel ellende gebracht.

Jouw redenering kan ik voor mijzelf achterwege laten.

Ik denk: Adam was wel (in beginsel) naar het beeld van God geschapen, maar de overtreding belemmerde hem daadwerkelijk in dat beeld te groeien. Het verhaal laat in het midden wat er met Adam zou zijn gebeurd als hij niet zou hebben gegeten van de boom van kennis. We kunnen daar wel over filosoferen, maar elke conclusie is speculatief. Het enige wat het verhaal wel impliceert, is dat hij niet at van de boom des levens. En dat zegt mij, dat Adam dus nog geen eeuwig leven bezat. Niet ná, maar ook niet vóór de overtreding. 

Dus is mijn conclusie:

 • De mens sterft letterlijk (natuurlijk), omdat hij niet eet van de boom des levens;
 • De mens sterft geestelijk, omdat hij eet van de boom van kennis van goed en kwaad.

NB: Misschien is dit bericht ook interessant voor @Fundamenteel.

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

De 'tweede' is echter al begrepen in de 'eerste' en komt er als het ware uit voort, maar is wezenlijk anders. Ik denk dat ook het NT dat zo ziet.

Dat denk ik niet. Openbaring zegt dat Jezus het begin van de schepping door God is. Prediker 8:30 zegt dat de Wijsheid naast God stond tijdens de schepping als een Meesterwerker

Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen hij een kring over de oppervlakte van de waterdiepte verordende,  28 toen hij de wolkgevaarten daarboven verstevigde, toen hij de bronnen van de waterdiepte krachtig maakte,  29 toen hij de zee zijn verordening stelde, dat de wateren zelf zijn bevel niet zouden overschrijden, toen hij de grondvesten der aarde verordende,  30 toen werd ik als een meesterwerker naast hem, en ik werd degene op wie hij dag aan dag bijzonder gesteld was, terwijl ik te allen tijde vrolijk was voor zijn aangezicht.

Over het algemeen wordt aangenomen dat deze Wijsheid Jezus in Zijn voormenselijke hoedanigheid is. Als je Johannes goed leest dan zie je dat de schepping ‘doorheen/dia’ Jezus is gegaan. Dat Jezus een grote rol speelt in de herschepping staat buiten kijf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Hetairos:

De 'tweede' is echter al begrepen in de 'eerste' en komt er als het ware uit voort, maar is wezenlijk anders. Ik denk dat ook het NT dat zo ziet.

Dat denk ik niet.

Laat het maar weer rusten, Sjako. Ik weet dat we de teksten verschillend 'lezen' en dat zal wel altijd zo blijven. Als het gaat om interpretatie liggen we dan ook mijlenver uit elkaar.

We kunnen wel spreken, zoals in de berichten hiervoor, over wat er exact (letterlijk) staat. En het is dan ook op dat terrein waar ik je fatsoenlijk van repliek kan dienen en kan trachten aan te tonen, dat je je vergist. Dat je desondanks niet gevoelig bent voor de argumenten die daaruit ontstaan en die van jou compleet weerleggen, is me inmiddels wel bekend.

Maar ik ga dan niet jouw tekstreferenties nalopen en jou vertellen hoe ik die teksten 'lees', want dan krijgen we weer oeverloze discussies.

Het eerste heeft te maken met wát er staat en daar kunnen we rustig over praten, maar het tweede heeft te maken met begrip en daar worden we het nooit eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ruth knows da Truth:

Hallo beste sjako,

Dit topic staat in het subforum Geloof, niet in het subforum Levensbeschouwing. Jij bent aan de tekst onder je avatar te zien alleen moderator van het subforum Levensbeschouwing; niet van het subforum Geloof. Mag jij dan eigenlijk wel modereren c.q. strafpunten geven in dit subforum? Overigens staat er bovenaan het subforum Geloof:

Snap niet zo goed waar je je als ‘nieuwkomer’ mee bemoeit. Je bent duidelijk een clone van iemand, moet enkel uitzoeken van wie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-6-2022 om 20:45 zei sjako:

Dat denk ik niet. Openbaring zegt dat Jezus het begin van de schepping door God is. Prediker 8:30 zegt dat de Wijsheid naast God stond tijdens de schepping als een Meesterwerker

Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen hij een kring over de oppervlakte van de waterdiepte verordende,  28 toen hij de wolkgevaarten daarboven verstevigde, toen hij de bronnen van de waterdiepte krachtig maakte,  29 toen hij de zee zijn verordening stelde, dat de wateren zelf zijn bevel niet zouden overschrijden, toen hij de grondvesten der aarde verordende,  30 toen werd ik als een meesterwerker naast hem, en ik werd degene op wie hij dag aan dag bijzonder gesteld was, terwijl ik te allen tijde vrolijk was voor zijn aangezicht.

Over het algemeen wordt aangenomen dat deze Wijsheid Jezus in Zijn voormenselijke hoedanigheid is. Als je Johannes goed leest dan zie je dat de schepping ‘doorheen/dia’ Jezus is gegaan. Dat Jezus een grote rol speelt in de herschepping staat buiten kijf.

Hi Sjako, 

De Wijsheid die naast God stond betreft Vrouwe Wijisheid. 

Ik heb nog wat nagezocht... 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/ingredient-wijsheid/

Vrouwe Wijsheid wordt uitgebreid beschreven in de eerste hoofdstukken van het boek Spreuken. Daar lezen we hoe zij al vanaf het begin bij God hoort en over bijzonder veel macht beschikt. De wijsheid is immers “kostbaarder dan koralen en geen kostbaarheden komen haar nabij” (Spr 8,11); alleen bij haar vinden we kennis en inzicht, enkel zij geeft rijkdom en roem, bezit en gerechtigheid (Spr 8,18). Daarom roept Vrouwe Wijsheid ons voortdurend op om bij haar in de leer te gaan. Want, zo zegt zij zelf in Spreuken 8,35, “wie mij vindt, die vindt het leven en verwerft de gunst van Jahwe"

 

 

https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-olvrouw-van-groeninge-kortrijk/dialoog/bijbellezen-op-weg-met-vrouw-wijsheid

... Vrouwe Wijsheid zoals ze in het Oude Testament wordt genoemd. Zo lezen we bij herhaling in het boek Spreuken: ‘Vrouwe Wijsheid roept luidkeels op de pleinen en de hoeken van de straten: ‘Kom, luister naar mij en je zult veilig zijn! Wie mij vindt, vindt het leven’

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • 3 weeks later...
Op 23-6-2022 om 13:50 zei Hetairos:

Het woord dat hier voor 'levensadem' wordt gebruikt is niet "rûaḥ", maar "šāmāh".

Ik heb dit eens opgezocht in NCV bijbelstudie. Vanuit gaande van de Hebreeuwse tekst en het woord ‘adem’ wordt hetzelfde woord ook gebruikt in Genesis 7:22.. Dus de levensadem geblazen in de neusgaten in de mens is dezelfde levensadem die in alle levende zit.

letterlijk : de mens vanuit stof de grond en hij vormde JHWH en hij blies  in twee neusgaten adem van de levens en hij was de mens naar adem/ziel.

Als ik het vetgedrukte woord gebruik om te kijken waar het nog meer gebruikt wordt komt ik dus ook bij Genesis 7:22. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-6-2022 om 09:55 zei Petra.:

Hi Sjako, 

De Wijsheid die naast God stond betreft Vrouwe Wijisheid. 

Ik heb nog wat nagezocht... 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/ingredient-wijsheid/

Vrouwe Wijsheid wordt uitgebreid beschreven in de eerste hoofdstukken van het boek Spreuken. Daar lezen we hoe zij al vanaf het begin bij God hoort en over bijzonder veel macht beschikt. De wijsheid is immers “kostbaarder dan koralen en geen kostbaarheden komen haar nabij” (Spr 8,11); alleen bij haar vinden we kennis en inzicht, enkel zij geeft rijkdom en roem, bezit en gerechtigheid (Spr 8,18). Daarom roept Vrouwe Wijsheid ons voortdurend op om bij haar in de leer te gaan. Want, zo zegt zij zelf in Spreuken 8,35, “wie mij vindt, die vindt het leven en verwerft de gunst van Jahwe"

 

 

https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-olvrouw-van-groeninge-kortrijk/dialoog/bijbellezen-op-weg-met-vrouw-wijsheid

... Vrouwe Wijsheid zoals ze in het Oude Testament wordt genoemd. Zo lezen we bij herhaling in het boek Spreuken: ‘Vrouwe Wijsheid roept luidkeels op de pleinen en de hoeken van de straten: ‘Kom, luister naar mij en je zult veilig zijn! Wie mij vindt, vindt het leven’

 

 

 

 

Wanneer ik zoek in de bijbel op wijsheid vind ik 66 teksten in Spreuken en Prediker, waarbij slechts gesproken wordt over "wijsheid", "vrouwe" wijsheid komt niet voor.
Wel spreekt Prediker duidelijk over de verleidelijke vrouw die op de hoeken van de straten staat en uit is op overspel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-6-2022 om 13:50 zei Hetairos:

Dat zie ik anders. Ik maak een onderscheid tussen de schepping zoals die in eerste instantie tot stand kwam en de schepping zoals die door God is bedoeld. Adam (en Eva) zijn het begin van de 'eerste' schepping. Jezus Christus en de Er wordt in Genesis 2:7 (NBG1951) gezegd: "toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen".

Het woord dat hier voor 'levensadem' wordt gebruikt is niet "rûaḥ", maar "šāmāh".

(New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE) (5 Vols.)) zegt:

 • "נְשָׁמָה wordt vooral gebruikt als "adem" in rijke poëtische en theologische passages. De scheppende adem van God (Gen 2:7) inspireert adem in mensen (Job 33:4; Prov 20:27; Jes 42:5; 57:16), inspireert wijs inzicht (Job 32:8), en blaast de vorst uit (37:10). Maar de נְשָׁמָה van God kan ook de goddelozen vernietigen (4:9) even gemakkelijk als hout (Isa 30:33) en zijn eigen scheppingen blootleggen (2 Sam 22:16; Ps 18:15 [16])."

Terwijl 'rûah' veel algemener wordt gebruikt:

(New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE) (5 Vols.))

 • "De meest fundamentele betekenis van רוּחַ wordt op verschillende manieren gedefinieerd als "blazen" (Kamlah, NIDNTT, 690), "lucht in beweging" (TDOT 2:836; Reiling, DDD, 792), en "wind" (Koch, 872). De eerste twee definities proberen de eigenlijke fenomenologische eigenschappen uit te drukken die door רוּחַ gemanifesteerd worden; d.w.z. de verbale eigenschappen van de term. De derde definitie daarentegen geeft gewoon een naam aan het fenomeen zonder enige verwijzing naar zijn essentie. Het vaststellen van zowel een fundamentele als vervolgens een universeel aanvaardbare definitie is uiterst moeilijk om twee redenen. Ten eerste, aangezien רוּחַ zo'n breed scala aan betekenissen heeft, is het moeilijk om de semantische breedte ervan te vangen in een enkele term of zin. Ten tweede, wat onzichtbaar of ongezien is, is moeilijk te definiëren. Zoals Kamlah opmerkt: "Het idee achter רוּחַ is het buitengewone feit dat iets zo ongrijpbaars als lucht kan bewegen; tegelijkertijd is het niet de beweging op zich die de aandacht trekt, maar eerder de energie die door een dergelijke beweging wordt gemanifesteerd" (NIDNTT 3:690). Met andere woorden, de onzichtbare essentie van רוּחַ wordt in de eerste plaats gekend door haar effect op de zichtbare wereld, waardoor wij vervolgens kunnen trachten haar essentie waar te nemen. Dus, רוּחַ is een term die iets onzichtbaars voorstelt opdat het zichtbare effect van deze onzichtbare kracht adequaat zou kunnen worden begrepen."

De mensen hebben wel Ruach gemeen met de dieren, maar niet Samah. De laatste is een nadere specificering en impliceert dus een onderscheid.

Hier wordt ruach gebruikt. Dus alles dat leeft zal worden vernietigd. Ook de mens.

Prediker heeft het over het sterven dat elk levend wezen (onder de zon) treft en wijst op dat wat de mens gemeen heeft met de dieren en dat is de ruach. 

Dit is een zeer interessante bijdrage die ik zeer waardeer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Barnabas:

Wanneer ik zoek in de bijbel op wijsheid vind ik 66 teksten in Spreuken en Prediker, waarbij slechts gesproken wordt over "wijsheid", "vrouwe" wijsheid komt niet voor. 

Ik dacht je al aardige linkjes gegeven te hebben, maar help je graag verder hoor. 

Hier is nog een linkje met een mooie uitleg  https://www.karlbarth.nl/den-boer-meditatie-wijsheid/

 

"VROUWE WIJSHEID

In de bijbel staat de wijsheid in hoog aanzien, want zij is een geschenk van de Here God (Spreuken 2, 6). In Spreuken 8 en 9 wordt de wijsheid getekend als een persoon, een vrouw: Vrouwe Wijsheid. Trouwens in het Grieks heet de wijsheid sophia en dat is onder ons een meisjesnaam geworden. De laatste tijd kom ik meermalen een Sofie tegen, ook wel Sofietje genoemd.

Vrouwe Wijsheid is van hoge komaf, want God heeft haar in aanzijn geroepen, als het begin van zijn wegen (8,22). Zij was ‘aan zijn zijde als troetelkind’, zoals Piet Oussoren vertaalt in de Naardense Bijbel.

Zij doet niet plechtstatig en gewichtig en zij hangt niet de geleerde uit. Zij is eerder bevallig en speels. Van haar wordt betuigd dat zij speelde voor Gods aangezicht en ‘op het vlak van zijn aarde’ (8, 30v).

Zij laat van zich horen, want zij wil gehoord worden. Daarom roept zij en verheft zij haar stem (8, 1). ‘De wijsheid van vóór alle tijden/ spreekt luid en dringend haar woord’. Zij mengt zich onder de mensen om gezaghebbend de weg in het leven te wijzen aan ieder die luisteren wil, want de wijsheid is zeker ook en niet in de laatste plaats praktische levenskunst...."

 

Citaat

Wel spreekt Prediker duidelijk over de verleidelijke vrouw die op de hoeken van de straten staat en uit is op overspel.

Hè wat triest; overspel gaan de meeste huwelijken aan kapot. 

Spreekt Prediker ook over de verleidelijke man die op die op de hoeken van de straten staat en uit is op overspel ? 

Of zijn het alleen de mannen die dan zo zwak van vlees zijn?

Mijn echtgenoot heeft daar gelukkig helemaal geen last van, ikzelf zit ook prettig sterk in het vlees. Daarom heeft deze vrouw een wijze tip; als je erg gevoelig bent voor dat soort verleidingen vraag je dan af of je wel gelukkig met je partner bent en probeer daaraan te werken. Denk er ook aan dat als jij een vrouw (of man) verleidelijk of mooi vindt ..dat iets zegt over jou, niet over die vrouw (of man), die is waarschijnlijk gewoon mooi aangekleed en op weg naar een feestje. Er zit ook meestal wel een knulletje in de klas die denkt dat de biologiejuf hem verleidt terwijl ze alleen maar les geeft.  Misschien helpt dat allemaal om geen vrouwen die je verleidelijk vindt lastig te vallen met ongevraagde/ongewenste attenties. Sowieso mocht je in de veronderstelling zijn dat je verleid wordt altijd ff *checken of dat echt zo is, en zeker niet zonder instemming handelen! Er zijn wat al teveel mannen die daarmee de fout in gaan; helaas zijn vooral vrouwen slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag; zie ook:  #Me Too 

 

* En je heel goed beseffen dat zowel overspel als geen valse getuigenis geven tot de geboden behoren. 

 

 

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Petra.:

Ik dacht je al aardige linkjes gegeven te hebben, maar help je graag verder hoor. 

Hier is nog een linkje met een mooie uitleg  https://www.karlbarth.nl/den-boer-meditatie-wijsheid/

 

"VROUWE WIJSHEID

In de bijbel staat de wijsheid in hoog aanzien, want zij is een geschenk van de Here God (Spreuken 2, 6). In Spreuken 8 en 9 wordt de wijsheid getekend als een persoon, een vrouw: Vrouwe Wijsheid. Trouwens in het Grieks heet de wijsheid sophia en dat is onder ons een meisjesnaam geworden. De laatste tijd kom ik meermalen een Sofie tegen, ook wel Sofietje genoemd.

Vrouwe Wijsheid is van hoge komaf, want God heeft haar in aanzijn geroepen, als het begin van zijn wegen (8,22). Zij was ‘aan zijn zijde als troetelkind’, zoals Piet Oussoren vertaalt in de Naardense Bijbel.

Zij doet niet plechtstatig en gewichtig en zij hangt niet de geleerde uit. Zij is eerder bevallig en speels. Van haar wordt betuigd dat zij speelde voor Gods aangezicht en ‘op het vlak van zijn aarde’ (8, 30v).

Zij laat van zich horen, want zij wil gehoord worden. Daarom roept zij en verheft zij haar stem (8, 1). ‘De wijsheid van vóór alle tijden/ spreekt luid en dringend haar woord’. Zij mengt zich onder de mensen om gezaghebbend de weg in het leven te wijzen aan ieder die luisteren wil, want de wijsheid is zeker ook en niet in de laatste plaats praktische levenskunst...."

 

Hè wat triest; overspel gaan de meeste huwelijken aan kapot. 

Spreekt Prediker ook over de verleidelijke man die op die op de hoeken van de straten staat en uit is op overspel ? 

Of zijn het alleen de mannen die dan zo zwak van vlees zijn?

Mijn echtgenoot heeft daar gelukkig helemaal geen last van, ikzelf zit ook prettig sterk in het vlees. Daarom heeft deze vrouw een wijze tip; als je erg gevoelig bent voor dat soort verleidingen vraag je dan af of je wel gelukkig met je partner bent en probeer daaraan te werken. Denk er ook aan dat als jij een vrouw (of man) verleidelijk of mooi vindt ..dat iets zegt over jou, niet over die vrouw (of man), die is waarschijnlijk gewoon mooi aangekleed en op weg naar een feestje. Er zit ook meestal wel een knulletje in de klas die denkt dat de biologiejuf hem verleidt terwijl ze alleen maar les geeft.  Misschien helpt dat allemaal om geen vrouwen die je verleidelijk vindt lastig te vallen met ongevraagde/ongewenste attenties. Sowieso mocht je in de veronderstelling zijn dat je verleid wordt altijd ff *checken of dat echt zo is, en zeker niet zonder instemming handelen! Er zijn wat al teveel mannen die daarmee de fout in gaan; helaas zijn vooral vrouwen slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag; zie ook:  #Me Too 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijbel staat geen "vrouwe wijsheid".

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Barnabas:

In de bijbel staat geen "vrouwe wijsheid".

Zij staat niet op de hoeken van de straten maar op de top van hoogten boven een weg,- 
   midden op de paden staat zij geposteerd. Zij wandelt op het pad van gerechtigheid, midden op de banen van recht. Zij verheft haar stem tot de zonen van Adam

  Lees maar goed....Spreuken 8

 

1

Zou wijsheid niet roepen,- 
verstandigheid 
niet haar stem verheffen? 

2

Op de top van hoogten boven een weg,- 
   midden op de paden staat zij geposteerd; 

3

ter rechterhand van poorten, 
   in de mond van een burgstad,- 
waar je ingangen inkomt, daar jammert zij: 

4

tot u, mannen, zal ik roepen,- 
mijn stem verhef ik 
tot de zonen van Adam; 

5

verstaat, simpelen, wat schrander is,- 
dwazen, verstaat waarin een hart is; 

6

hoort, want meldenswaardigheden 
   spreek ik uit,- 
met het openen van mijn lippen 
oprechte zaken; 

7

ja, wáárheid spelt mijn gehemelte,- 
een gruwel voor mijn lippen 
   is boosaardigheid; 

8

bij gerechtigheid 
   horen alle aanzeggingen van mijn mond,- 
bij hen is er géén 
verdraaid of verkeerd; 

9

ze zijn alle voor wie wil verstaan 
   onbewimpeld,- 
en rechtuit 
voor wie kennis willen vinden; 

10

neemt in plaats van zilver 
   mijn vermaning aan,- 
liever kennis 
dan een keur van karaatgoud!- 

11

want beter wijsheid dan koralen,- 
alle dingen die je kunt begeren 
zijn met haar niet te vergelijken! 

12

Ik, wijsheid, 
   woon samen met schranderheid,- 
en ben als gezellin 
van bezonkenheid te vinden; 

13

ontzag voor de Ene 
   betekent haten van kwaad, 
   hovaardij, hoogmoed en een kwalijke weg; 
een mond vol draaierijen haat ik; 

14

bij mij is beraad en beleid,- 
bij mij hoort verstand, 
bij mij hoort heldhaftige kracht; 

15

door mij oefenen koningen koningschap uit,- 
en schrijven machtigen 
gerechtigheid voor; 

16

door mij zijn vorsten vorstelijk,- 
en spreken voornámen 
in gerechtigheid recht; 

17

ik heb lief wie mij liefhebben,- 
en die mij vroeg zoeken, 
zullen mij vinden; 

18

rijkdom en glorie vergezellen mij,- 
duurzaam goed en gerechtigheid; 

19

mijn vrucht is beter dan karaatgoud en 
   het edelste metaal,- 
mijn opbrengst beter dan uitgelezen zilver; 

20

ik wandel 
   op het pad van gerechtigheid,- 
midden op 
de banen van recht; 

21

om wie mij liefhebben te bedélen met wat ís,- 
hun schatkamers te vullen! 
• 

22

De Ene 
   heeft mij bereid 
   als begin van zijn weg,- 
vooraf aan zijn werken sinds toen; 

23

een eeuwigheid geleden ben ik ingezet, 
   sinds het begin, 
   sinds de voortijden van de aarde; 

24

toen er geen oervloeden waren 
   ben ik onder weeën voortgebracht,- 
toen er geen wellen waren, 
zwaar van water; 

25

eer er bergen werden afgezonken,- 
vóór de verschijning van heuvels 
   ben ik onder weeën voortgebracht; 

26

nog had hij aarde en buitengebieden 
   niet gemaakt,- 
niet het begin 
van de stofjes der wereld; 

27

toen hij hemelen gereedmaakte 
   was ík daar,- 
toen hij een cirkel beschreef 
op het aanschijn van de oervloed; 

28

toen hij pluiswolken stevigheid gaf 
   daarboven,- 
toen hij de wellen van de oervloed 
hun sterkte verleende; 

29

toen hij voor de zee 
   zijn voorschrift vaststelde, 
dat de wateren 
   niet aan het woord van zijn mond 
   mochten voorbijgaan,- 
toen hij de fundamenten der aarde 
beschreef, 

30

was ik aan zijn zijde 
als troetelkind, en was ik zijn geluk 
   dag aan dag,- 
spelend voor zijn aanschijn 
   te aller tijd,

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-7-2022 om 01:24 zei Petra.:

Zij staat niet op de hoeken van de straten maar op de top van hoogten boven een weg,- 
   midden op de paden staat zij geposteerd. Zij wandelt op het pad van gerechtigheid, midden op de banen van recht. Zij verheft haar stem tot de zonen van Adam

  Lees maar goed....Spreuken 8

 

1

Zou wijsheid niet roepen,- 
verstandigheid 
niet haar stem verheffen? 

2

Op de top van hoogten boven een weg,- 
   midden op de paden staat zij geposteerd; 

3

ter rechterhand van poorten, 
   in de mond van een burgstad,- 
waar je ingangen inkomt, daar jammert zij: 

4

tot u, mannen, zal ik roepen,- 
mijn stem verhef ik 
tot de zonen van Adam; 

5

verstaat, simpelen, wat schrander is,- 
dwazen, verstaat waarin een hart is; 

6

hoort, want meldenswaardigheden 
   spreek ik uit,- 
met het openen van mijn lippen 
oprechte zaken; 

7

ja, wáárheid spelt mijn gehemelte,- 
een gruwel voor mijn lippen 
   is boosaardigheid; 

8

bij gerechtigheid 
   horen alle aanzeggingen van mijn mond,- 
bij hen is er géén 
verdraaid of verkeerd; 

9

ze zijn alle voor wie wil verstaan 
   onbewimpeld,- 
en rechtuit 
voor wie kennis willen vinden; 

10

neemt in plaats van zilver 
   mijn vermaning aan,- 
liever kennis 
dan een keur van karaatgoud!- 

11

want beter wijsheid dan koralen,- 
alle dingen die je kunt begeren 
zijn met haar niet te vergelijken! 

12

Ik, wijsheid, 
   woon samen met schranderheid,- 
en ben als gezellin 
van bezonkenheid te vinden; 

13

ontzag voor de Ene 
   betekent haten van kwaad, 
   hovaardij, hoogmoed en een kwalijke weg; 
een mond vol draaierijen haat ik; 

14

bij mij is beraad en beleid,- 
bij mij hoort verstand, 
bij mij hoort heldhaftige kracht; 

15

door mij oefenen koningen koningschap uit,- 
en schrijven machtigen 
gerechtigheid voor; 

16

door mij zijn vorsten vorstelijk,- 
en spreken voornámen 
in gerechtigheid recht; 

17

ik heb lief wie mij liefhebben,- 
en die mij vroeg zoeken, 
zullen mij vinden; 

18

rijkdom en glorie vergezellen mij,- 
duurzaam goed en gerechtigheid; 

19

mijn vrucht is beter dan karaatgoud en 
   het edelste metaal,- 
mijn opbrengst beter dan uitgelezen zilver; 

20

ik wandel 
   op het pad van gerechtigheid,- 
midden op 
de banen van recht; 

21

om wie mij liefhebben te bedélen met wat ís,- 
hun schatkamers te vullen! 
• 

22

De Ene 
   heeft mij bereid 
   als begin van zijn weg,- 
vooraf aan zijn werken sinds toen; 

23

een eeuwigheid geleden ben ik ingezet, 
   sinds het begin, 
   sinds de voortijden van de aarde; 

24

toen er geen oervloeden waren 
   ben ik onder weeën voortgebracht,- 
toen er geen wellen waren, 
zwaar van water; 

25

eer er bergen werden afgezonken,- 
vóór de verschijning van heuvels 
   ben ik onder weeën voortgebracht; 

26

nog had hij aarde en buitengebieden 
   niet gemaakt,- 
niet het begin 
van de stofjes der wereld; 

27

toen hij hemelen gereedmaakte 
   was ík daar,- 
toen hij een cirkel beschreef 
op het aanschijn van de oervloed; 

28

toen hij pluiswolken stevigheid gaf 
   daarboven,- 
toen hij de wellen van de oervloed 
hun sterkte verleende; 

29

toen hij voor de zee 
   zijn voorschrift vaststelde, 
dat de wateren 
   niet aan het woord van zijn mond 
   mochten voorbijgaan,- 
toen hij de fundamenten der aarde 
beschreef, 

30

was ik aan zijn zijde 
als troetelkind, en was ik zijn geluk 
   dag aan dag,- 
spelend voor zijn aanschijn 
   te aller tijd,

Beste Petra, heb je me goed begrepen: Er staat "wijsheid", geen "vrouwe wijsheid". Wanneer we alle woorden die vrouwelijk zijn "vrouwe" gaan noemen en alle woorden die mannelijk zijn "heere" dan raken we wel ons gezond verstand kwijt. Alle Hebreeuwse woorden hebben een mannelijke of vrouwelijke identiteit en worden daarom met "hij" en "zij" aangeduidt, maar om daarmee wijsheid en vrouw te koppelen en man aan andere woorden is bizar.
Het gaat om een eigenschap die mensen kunnen hebben. Niet om mensen zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Barnabas:

Beste Petra, heb je me goed begrepen: Er staat "wijsheid", geen "vrouwe wijsheid". Wanneer we alle woorden die vrouwelijk zijn "vrouwe" gaan noemen en alle woorden die mannelijk zijn "heere" dan raken we wel ons gezond verstand kwijt. Alle Hebreeuwse woorden hebben een mannelijke of vrouwelijke identiteit en worden daarom met "hij" en "zij" aangeduidt, maar om daarmee wijsheid en vrouw te koppelen en man aan andere woorden is bizar.
Het gaat om een eigenschap die mensen kunnen hebben. Niet om mensen zelf.

Beste Barnabas, 

Omdat God zowel vrouwelijk als mannelijk is, noem ik Haar een ZHij. Maar vind ik het helemaal prima als jij liever Hij schrijft. 

En ach.. het mooie aan Wijsheid vind ik ook wel dat Ze niet plechtstatig en gewichtig doet en niet de geleerde uithangt.  Lees maar... 

Op 14-7-2022 om 08:15 zei Petra.:

Hier is nog een linkje met een mooie uitleg  https://www.karlbarth.nl/den-boer-meditatie-wijsheid/

"VROUWE WIJSHEID

In de bijbel staat de wijsheid in hoog aanzien, want zij is een geschenk van de Here God (Spreuken 2, 6). In Spreuken 8 en 9 wordt de wijsheid getekend als een persoon, een vrouw: Vrouwe Wijsheid. 

Zij doet niet plechtstatig en gewichtig en zij hangt niet de geleerde uit... .

 

Toch krijgt Zij in de statenbijbel een eerbiedskapitaal, en Ze heeft zelfs lippen! Kijk maar... 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/spre/8.html

1 Roept de Wijsheid niet, en verheft niet de Verstandigheid Haar stem?

2 Op de spits der hoge plaatsen, aan den weg, ter plaatse, waar paden zijn, staat Zij;

3 Aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan den ingang der deuren roept Zij overluid:

4 Tot u, o mannen! roep Ik, en Mijn stem is tot de mensenkinderen.

5 Gij slechten! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten! verstaat met het hart.

6 Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening Mijner lippen zal enkel billijkheid zijn.

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Petra.:

Beste Barnabas, 

Omdat God zowel vrouwelijk als mannelijk is, noem ik Haar een ZHij. Maar vind ik het helemaal prima als jij liever Hij schrijft. 

En ach.. het mooie aan Wijsheid vind ik ook wel dat Ze niet plechtstatig en gewichtig doet en niet de geleerde uithangt.  Lees maar... 

 

Een vrouw oogste lof met haar eigen wijsheid en een man sprak het woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-7-2022 om 09:32 zei Petra.:

Beste Barnabas, 

Omdat God zowel vrouwelijk als mannelijk is, noem ik Haar een ZHij. Maar vind ik het helemaal prima als jij liever Hij schrijft.

Waar staat dat JHWH, die zowel in de T'NaCH als het christelijke Testament expliciet Vader wordt genoemd, ook vrouwelijk is?

Citaat

En ach.. het mooie aan Wijsheid vind ik ook wel dat Ze niet plechtstatig en gewichtig doet en niet de geleerde uithangt.  Lees maar... Toch krijgt Zij in de statenbijbel een eerbiedskapitaal, en Ze heeft zelfs lippen!

In het Hebreeuws taalgebruik is het concretiseren van metafysische kwaliteiten heel normaal. Niet alleen in het moderne Ivriet, maar vooral in het oude Hebreeuws en het Aramees. De T'NaCH is gevuld met anthromoformismen, God's acties, beschreven in menselijke termen. En vaak worden Zijn lichaamsdelen en emoties beschreven alsof  ze zelfstandig opereren. God's stem breekt bijvoorbeeld ceders in Psalm 29:5. De stem van God laat zelfs hinden jongen werpen in dezelfde Psalm. Exodus 14:31 vertelt dat Israel de geweldige hand zag, welke God tegen Egypte gebruikt had. De rechterhand van God verplettert de vijand in Exodus 15:6, terwijl iets eerder, in Exodus 15:3 God letterlijk "een mens van oorlog" wordt genoemd (איש מלחמה). In 2 Samuel 22:9 stijgt rook op uit de neus van God, terwijl er een verterend vuur uit Zijn mond kwam. En het volgende vers zit er "duisternis onder Zijn voeten" (וערפל תחת רגליו ...), en rijdt Hij zelfs op een cherub. Even later in hetzelfde hoofdstuk verheft God Zijn stem, en schiet pijlen. God neemt de adem van levende wezens weg en zendt Zijn eigen adem (of "geest", of "wind" – roe’ach) uit in Psalm 104:29-30; in Psalm 104:3 wandelt God op geestelijke vleugels (פנפי רוה, pan’fej roe’ach = geestelijke vleugels, of vleugels van wind/adem) en in Psalm 143:10 leidt God’s goede geest/wind/adem David in een effen land. De stem van God bevindt zich in schoonheid/glorie (קול י-ה-ו-ה בהדר -- letterlijk: "de stem van God is in schoonheid/glorie"), en Zijn stem schuilt in kracht (קול יהוה בכח). In Exodus 15:7 liet God de gloed van Zijn toorn los, die vervolgens vijanden verteerde als stoppels. In Psalm 98:1 geeft Zijn rechterhand en Zijn heilige arm Hem zege. Deuteronomium 7:19 heeft het over God’s uitgestrekte arm, waarmee Hij Israel uit Egypte geleid heeft. In Jesaja 62:8 wordt verteld dat God heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm. Deuteronomium 4:34 zegt: "... heeft ooit een god beproefd te komen om zich een volk te nemen uit het midden van een ander volk, via beproevingen, via tekens, via wonderen en strijd, door een sterke hand en een uitgesrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals JHWH, jullie God?" En in Jesaja 51:9 moet de arm van God wakker worden om zich, net als uit de tijd van de vroegere geslachten, te bekleden met kracht. Meteen een paar verzen later, in Jesaja 51:17 wordt verteld dat Jeruzalem, die uit God’s hand de beker van de grimmigheid heeft gedronken, eveneens wakker moet worden gemaakt en opstaan. In Jeremia 21:5 gaat God ten strijde samen met Zijn uitgestrekte hand en Zijn sterke arm. En in Ezechiel 20:33-34 staat dat God met sterke hand, uitgestrekte arm en uitgestorte grimmigheid over hen zal heersen. Etc, etc, etc... 

Het Boek Spreuken gaat nog verder dan van alle Boeken van de T'NaCH; zelfs nog verder dan de applicatie-methodes van de Midrasj. Het Boek Spreuken heeft in het Hebreeuws namelijk de naam "Mishlei" (משלי) – afgeleid met het woord m'sjalie, wat "figuratief", "allegorisch" betekent. Met andere woorden: er wordt, sterker nog dan in alle andere Boeken van de T'NaCH, gebruik gemaakt van allegorie. Uiteindelijk wordt wijsheid metaforisch als een vrouw weergegeven vanwege het simpele feit dat het woord vrouwelijk is, en er zijn daarom ook christenen die Jezus in de figuur 'wijsheid' zien.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-2-2022 om 14:11 zei Hermanos2:

Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Ik geloof niet dat Hij God zelf is. Jezus geeft zelf aan dat Hij niet alles weet wat God weet. Hij bidt tot God, Zijn Vader. Bij Jezus' doop zegt God: 'Dit is mijn Zoon!' Diezelfde bevestiging geeft Hij tijdens de Transfiguratie. God en Jezus functioneren als een eenheid. Maar het concept 3-1heid is voor mij een stap te ver. Ik zie er veel verschillende definities van. Dat doet mij vermoeden dat het voor velen een andere betekenis heeft.

Hoi Hermanos2 het gaat te ver om op elke alinea afzonderlijk te reageren, maar toen jij gedoopt werd, kwam er toen een stem uit de hemel die zei dat jij Gods enige zoon bent?

Christus kwam naar de aarde als mens en in die hoedanigheid wist hij niet alles want anders zou zijn menswording ijdel zijn geweest. Doch dient de Mensenzoon verhoogd te worden zoals de slang (Joh. 3:14) in de woestijn (merk op dat Christus vergeleken wordt met een slang) en iets of iemand kan pas verhoogd worden indien die eerst vernederd is.

In de vernederde positie wist Christus niet alles en werd hij verzocht als een echt mens en in de menselijke hoedanigheid was hij inderdaad niet God. Welnu, we hebben de vernederde vorm van Christus nu geboekstaafd dus ben ik benieuwd hoe jij Christus ziet in de verhoogde vorm, dus nadat hij vanuit de vernederde positie als de slang van Mozes verhoogd werd. Was hij toen nog steeds niet God?

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Piebe:

Hoi Hermanos2 het gaat te ver om op elke alinea afzonderlijk te reageren, maar toen jij gedoopt werd, kwam er toen een stem uit de hemel die zei dat jij Gods enige zoon bent?

Christus kwam naar de aarde als mens en in die hoedanigheid wist hij niet alles want anders zou zijn menswording ijdel zijn geweest. Doch dient de Mensenzoon verhoogd te worden zoals de slang (Joh. 3:14) in de woestijn (merk op dat Christus vergeleken wordt met een slang) en iets of iemand kan pas verhoogd worden indien die eerst vernederd is.

In de vernederde positie wist Christus niet alles en werd hij verzocht als een echt mens en in de menselijke hoedanigheid was hij inderdaad niet God. Welnu, we hebben de vernederde vorm van Christus nu geboekstaafd dus ben ik benieuwd hoe jij Christus ziet in de verhoogde vorm, dus nadat hij vanuit de vernederde positie als de slang van Mozes verhoogd werd. Was hij toen nog steeds niet God?

God zei na Jezus' doop dat hij zijn geliefde zoon was. Volgens mij komt het woord 'enige' daar niet voor.

Christus werd niet vergeleken met een slang. Het ging om het verhogen. En daarbij, je kunt ook iemand verhogen zonder hem eerst te vernederen. En daarbij, de meningen verschillen of het daadwerkelijk om een slang ging. Mogelijk was het een afbeelding van een engel of een gevleugelde slang. Vertalingen laten helaas meer dan één uitleg toe. 

Dat Christus in die vernederde positie niet alles wist dat mag jij gerust zo uitleggen. Ik zie het anders. Ik zie ook niet dat Jezus geheel mens werd. Dat kan niet als de helft van je DNA Heilige Geest is.

Na zijn hemelvaart nam Jezus plaats op een troon aan God's rechterhand. Dus hij was niet God maar God's zoon. Nog steeds.

Ga gerust verder met boekstaven en besef dat jouw uitleg precies evenveel waard is als die van mij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hermanos2:

God zei na Jezus' doop dat hij zijn geliefde zoon was. Volgens mij komt het woord 'enige' daar niet voor.

Christus werd niet vergeleken met een slang. Het ging om het verhogen. En daarbij, je kunt ook iemand verhogen zonder hem eerst te vernederen. En daarbij, de meningen verschillen of het daadwerkelijk om een slang ging. Mogelijk was het een afbeelding van een engel of een gevleugelde slang. Vertalingen laten helaas meer dan één uitleg toe. 

Dat Christus in die vernederde positie niet alles wist dat mag jij gerust zo uitleggen. Ik zie het anders. Ik zie ook niet dat Jezus geheel mens werd. Dat kan niet als de helft van je DNA Heilige Geest is.

Na zijn hemelvaart nam Jezus plaats op een troon aan God's rechterhand. Dus hij was niet God maar God's zoon. Nog steeds.

Ga gerust verder met boekstaven en besef dat jouw uitleg precies evenveel waard is als die van mij.

Het woord enige hoeft niet genoemd te worden als het één keer gezegd is, daarom vroeg ik jou of God dat ook zei toen jij gedoopt werd.

Christus werd wel degelijk vergeleken met een slang in het betreffende vers, want beiden dienden ze verhoogd te worden. Dat jij daar niet aan wilt verandert niks aan dat gegeven.

Hoe jij of ik het zien is het punt niet, ik beperk me liever tot hetgeen dat er staat. En verhogen en vernederen zijn tegenpolen, het een bestaat niet zonder het ander. En nogmaals, dat jij daar niet aan wilt verandert niks aan dat gegeven.

Plaatsnemen aan Gods rechterhand betekent juist gelijk worden aan God. Dat jij dat niet begrijpt verandert daar niks aan, de Hogepriester die wat meer kennis van de Schrift heeft als jij begreep het heel goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Piebe:

Het woord enige hoeft niet genoemd te worden als het één keer gezegd is, daarom vroeg ik jou of God dat ook zei toen jij gedoopt werd.

Christus werd wel degelijk vergeleken met een slang in het betreffende vers, want beiden dienden ze verhoogd te worden. Dat jij daar niet aan wilt verandert niks aan dat gegeven.

Hoe jij of ik het zien is het punt niet, ik beperk me liever tot hetgeen dat er staat. En verhogen en vernederen zijn tegenpolen, het een bestaat niet zonder het ander. En nogmaals, dat jij daar niet aan wilt verandert niks aan dat gegeven.

Plaatsnemen aan Gods rechterhand betekent juist gelijk worden aan God. Dat jij dat niet begrijpt verandert daar niks aan, de Hogepriester die wat meer kennis van de Schrift heeft als jij begreep het heel goed.

Precies wat ik zeg. Neem 10 bijbel lezers en je krijgt 10 verschillende meningen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid