Spring naar bijdragen

Laatste dagen - Openbaring


Aanbevolen berichten

Goedendag geliefde medechristenen, Wat fijn dat we aan platform mogen hebben als deze. Ik schrijf om het volgende... Als ik naar de wereld om mij heen kijk, verontrust het mij enorm... Het enige wat mij nog op de been houdt, is het Woord God. In 2 Tim 3 lezen we het volgende; En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.
Het is overduidelijk dat we in de laatste dagen leven. Om die reden heeft het boek Openbaring mijn volledige aandacht aangezien het een nauwkeurige omschrijving geeft over wat er in de laatste dagen zal gebeuren gepaard met de wederkomst van onze redder, leraar en meester Jesus Christus . In de eerste 3 verzen wordt duidelijk omschreven dat zij die dit boek ten harte nemen gezegend zullen zijn. Ik wil waarlijk tot hen behoren die het boek ten harte neemt, echter is het begrip voor dit boek vrij lastig...
Daarom mijn vraag aan een ieder....

Wie is zeker van zichzelf dat hij/zij de inhoud van dit boek naargelang de wil van God en Jezus begrijpt? Ik heb diverse verhalen gehoord over het boek Openbaring. Het frustrerende is echter dat ze niet overeen komen met elkaar waardoor het alleen nog onduidelijker wordt.
Ik ben erg benieuwd hoe andere denken over deze tijd waarin oorlog zo gewoon is, en veelal religie de oorzaak is daarvan, terwijl het doel van religie wel degelijk vrede wil realiseren; een tijd waarin de volgers van Jesus de waarlijk redder niet met elkaar overeenkomen omdat we in onze gedachte verdeeld zijn over de interpretaties van het boek der waarheid 'de Bijbl', een tijd waarin we juist met elkaar zouden moeten zijn om elkander te beschermen onder de leiding van onze Lieve Heer maar waar we juist zeer individualistisch leven en elkaar op woensdag en zondag zien in de naam van Jesus en God...
Waar gaan we heen...? Wat verteld het boek openbaring ons zodat we goed voorbereid zijn om de tijd die komen zal....?

Wie o wie kan mij helpen.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 554
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik heb effe een paar andere woorden vet gemaakt ? : Galaten 5: 22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbe

Prachtig. Er staat op YT een mooi commentaar onder: As a youtube comment once said: "Children are afraid of the Dark, Adults are afraid of the Light."

Posted Images

1 uur geleden zei ELOQUENCE1001:

Goedendag geliefde medechristenen, Wat fijn dat we aan platform mogen hebben als deze. Ik schrijf om het volgende... Als ik naar de wereld om mij heen kijk, verontrust het mij enorm... Het enige wat mij nog op de been houdt, is het Woord God. In 2 Tim 3 lezen we het volgende; En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.
Het is overduidelijk dat we in de laatste dagen leven. Om die reden heeft het boek Openbaring mijn volledige aandacht aangezien het een nauwkeurige omschrijving geeft over wat er in de laatste dagen zal gebeuren gepaard met de wederkomst van onze redder, leraar en meester Jesus Christus . In de eerste 3 verzen wordt duidelijk omschreven dat zij die dit boek ten harte nemen gezegend zullen zijn. Ik wil waarlijk tot hen behoren die het boek ten harte neemt, echter is het begrip voor dit boek vrij lastig...
Daarom mijn vraag aan een ieder....

Wie is zeker van zichzelf dat hij/zij de inhoud van dit boek naargelang de wil van God en Jezus begrijpt? Ik heb diverse verhalen gehoord over het boek Openbaring. Het frustrerende is echter dat ze niet overeen komen met elkaar waardoor het alleen nog onduidelijker wordt.
Ik ben erg benieuwd hoe andere denken over deze tijd waarin oorlog zo gewoon is, en veelal religie de oorzaak is daarvan, terwijl het doel van religie wel degelijk vrede wil realiseren; een tijd waarin de volgers van Jesus de waarlijk redder niet met elkaar overeenkomen omdat we in onze gedachte verdeeld zijn over de interpretaties van het boek der waarheid 'de Bijbl', een tijd waarin we juist met elkaar zouden moeten zijn om elkander te beschermen onder de leiding van onze Lieve Heer maar waar we juist zeer individualistisch leven en elkaar op woensdag en zondag zien in de naam van Jesus en God...
Waar gaan we heen...? Wat verteld het boek openbaring ons zodat we goed voorbereid zijn om de tijd die komen zal....?

Wie o wie kan mij helpen.
 

U geeft aan in Uzelve geen ontvankelijkheid gevonden te hebben voor de Openbaringen. Openbaringen 17 geeft aan "was en is niet" als dat het om beelden gaat die Johannes en  daarmee U ontvankelijk moeten maken voor de waarheid. De vele verdelingen kunnen ruimte scheppen in de geest, en we kunnen meegaan in de barenswee.

Het baren hoort bij de verloskunde. In beelden van gruwel en angst, welke velen als getuige zullen hebben, zit het beeld van de rechtvaardige met het tweesnijdend zwaard uit de mond. Het kenmerk van een tweesnijdend zwaard is dat het snijdt aan twee kanten. Zij die veel hebben vergaard zullen veel verliezen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei ELOQUENCE1001:

Wie is zeker van zichzelf dat hij/zij de inhoud van dit boek naargelang de wil van God en Jezus begrijpt?

Wat verteld het boek openbaring ons zodat we goed voorbereid zijn om de tijd die komen zal....?

Het boek De openbaring van Johannes, is een boek met een symbolisch (allegorisch, echter niet alles!) karakter en wat mij betreft niet noodzakelijk om volledig te begrijpen voor uw behoud. De belangrijkste boodschap (voor gelovigen) die men m.i. kan halen uit dit schrijven is dat men waakzaam behoort te zijn. Ik zie grote overeenkomsten tussen de symbolische taal van openbaringen en de gelijkenissen van Jezus. God heeft een doel met op een dergelijke wijze zaken verkondigen:

En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen? En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. (Mat.13:10-17)

Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld. (Mat.13:34-35)

Het was hun gegeven de diepere betekenis te verstaan van deze gelijkenissen die voor de menigte verborgen bleef. Volstrekte duidelijkheid is dus niet iedereen gegeven. En ik vermoed dat dit ook binnen de huidige gemeente het geval is. Er zijn immers mensen die met de mond belijden dat ze Christen zijn, maar diegenen die met het hart belijden zullen deze dingen (in ieder geval wat nodig is) verstaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het boek De openbaring van Johannes, is een boek met een symbolisch (allegorisch, echter niet alles!) karakter en wat mij betreft niet noodzakelijk om volledig te begrijpen voor uw behoud. De belangrijkste boodschap (voor gelovigen) die men m.i. kan halen uit dit schrijven is dat men waakzaam behoort te zijn. Ik zie grote overeenkomsten tussen de symbolische taal van openbaringen en de gelijkenissen van Jezus. God heeft een doel met op een dergelijke wijze zaken verkondigen:

je noemt "waakzaamheid", waarop is dat gericht?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel:

je noemt "waakzaamheid", waarop is dat gericht?

Ik denk dat het belangrijk is om je af te vragen met het oog op wat en wat niet wij waakzaam moeten zijn, en wat moeten wij doen en niet doen om waakzaam te zijn.

In algemene zin lijkt het mij belangrijk om waakzaam te zijn zoals Jezus verwachtte van zijn discipelen bij de Olijfberg:

En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Mat.26:40-41)

Maar ook in Openbaringen kun je hierover lezen:

Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. (Op.3:2)

Evenals in de gelijkenis van de 10 maagden, waarover je kunt lezen in Mat. 25:1-13. Aangezien dit nogal een lap tekst is zal ik deze achterwege laten. Ook in het OT kun je een voorbeeld lezen waarin waakzaamheid aan de orde is, ik denk daarbij aan de vrouw van Lot, die in een onbewaakt ogenblik een fatale fout maakte. Ik denk in principes en kan niet heel specifiek zijn, aangezien de precieze invulling voor een ieder weer wat anders zal zijn.

Houdt in ieder geval je ogen op God en de beloning gericht en laat je niet afleiden door valse leraren, verleidingen van het vlees, listen van de duivel. Kijk niet om naar aardse bezittingen en belangen. Staar je niet blind op de tekenen der tijden, wacht deze niet af, maar verwacht Christus altijd.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik denk dat het belangrijk is om je af te vragen met het oog op wat en wat niet wij waakzaam moeten zijn, en wat moeten wij doen en niet doen om waakzaam te zijn.

In algemene zin lijkt het mij belangrijk om waakzaam te zijn zoals Jezus verwachtte van zijn discipelen bij de Olijfberg:

En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. (Mat.26:40-41)

Maar ook in Openbaringen kun je hierover lezen:

Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. (Op.3:2)

Evenals in de gelijkenis van de 10 maagden, waarover je kunt lezen in Mat. 25:1-13. Aangezien dit nogal een lap tekst is zal ik deze achterwege laten. Ook in het OT kun je een voorbeeld lezen waarin waakzaamheid aan de orde is, ik denk daarbij aan de vrouw van Lot, die in een onbewaakt ogenblik een fatale fout maakte. Ik denk in principes en kan niet heel specifiek zijn, aangezien de precieze invulling voor een ieder weer wat anders zal zijn.

Houdt in ieder geval je ogen op God en de beloning gericht en laat je niet afleiden door valse leraren, verleidingen van het vlees, listen van de duivel. Kijk niet om naar aardse bezittingen en belangen. Staar je niet blind op de tekenen der tijden, wacht deze niet af, maar verwacht Christus altijd.

 

Mee eens. Doch ik wil hier wel iets uitermate belangrijks aan toevoegen, en dat is: het bidden niet in verzoeking te komen, gaat niet zozeer over het vooral niet maken van fouten, dus niet zozeer over vallen in een verzoeking, maar het gaat juist erom niet aan de verzoeking te bezwijken om het geloof in de Naam van Jezus Christus en het Kruisoffer los te laten, dat is het enige dat Redding biedt!  

De zondeval past in Gods Plan, en ook onze fouten passen in Gods Plan. God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben, ook zonde! Als we geloven en weten dat God vergeeft en dat God ondanks onze zonden ontzettend veel van ons houdt, dan brengt dat ons juist enorm dicht bij God.  God raakt nooit in ons teleurgesteld als we geloven.    Zonde, mits natuurlijk niet opzettelijk gedaan, kan ons dan zelfs juist dichter bij God brengen dan krampachtig regels en geboden naleven.  De verzoeking van het verdienmodel is misschien nog wel de grootste. De joden bezweken ervoor!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

De meeste zonden gebeuren bewust. Ook bij Christenen.

Daar kun jij en ik absoluut niet over oordelen. De Vader Alleen kent het hart!

 

Bovendien.....: Bewust is lang niet altijd hetzelfde als opzettelijk.  Maar nogmaals: het oordeel over de harten van andere mensen is aan God Alleen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-1-2018 om 00:48 zei Kaasjeskruid:

De meeste zonden gebeuren bewust. Ook bij Christenen.

Alle zonden gebeuren bewust. Het is nu juist het bewuste dat een handeling tot menselijk handelen verheft, en daarmee onderwerp van een moraaltheologische beoordeling. Onbewust zondigen is onmogelijk.

Neemt niet weg dat ik weet wat het antwoord gaat zijn hoor. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ben blij dit te vernemen van je en neig inderdaad ook naar deze stelling.

Fijn dat jullie het eens zijn, doch waar is het niet en "Bijbels" is het al helemaal niet. Jullie geven jezelf m.i. veel te veel eer en hebben een tamelijk eendimensionale (platlandse) opvatting van bewustzijn.  Zonder zelfreflectie en een grondige introspectie op de eigen spirituele (dwz geestelijke) autobiografie, het geleefde leven, ontwikkelt zich dat niet. Dit laatste overigens slechts bedoeld als algemene opmerking en niet als persoonlijke.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Dolce Vita:

Fijn dat jullie het eens zijn, doch waar is het niet en "Bijbels" is het al helemaal niet. Jullie geven jezelf m.i. veel te veel eer en hebben een tamelijk eendimensionale (platlandse) opvatting van bewustzijn.  Zonder zelfreflectie en een grondige introspectie op de eigen spirituele (dwz geestelijke) autobiografie, het geleefde leven, ontwikkelt zich dat niet. Dit laatste overigens slechts bedoeld als algemene opmerking en niet als persoonlijke.

Je toont een fundamenteel gebrek aan theologisch inzicht. Geeft niet en opnieuw is de reactie 100% voorspelbaar, maar het blijft een feit

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik weet van zonden één ding en dat is dat Jezus zei: "Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen"

 

Soms kom je op dingen terug. Vroeger twijfelde ik of popmuziek goed is om naar te luisteren, of niet. Ik ging er op een gegeven moment van uit dat het zo algemeen is, dat God er geen bezwaar tegen heeft. A bleef de twijfel. Gaande weg ben ik toch tot de conclusie gekomen dat God liever niet heeft dat we naar popmuziek luisteren, omdat het niet tot Zijn eer is.

Als de antichrist gaat regeren worden christenen vervolgd en kerken gesloten, maar de barretjes blijven open en de popsterren blijven hun fans toezingen op podia. En waar begint de zonde of eindigt die, als we bier drinken? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎9‎-‎1‎-‎2018 om 17:43 zei ELOQUENCE1001:

Goedendag geliefde medechristenen, Wat fijn dat we aan platform mogen hebben als deze. Ik schrijf om het volgende... Als ik naar de wereld om mij heen kijk, verontrust het mij enorm... Het enige wat mij nog op de been houdt, is het Woord God. In 2 Tim 3 lezen we het volgende; En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.
Het is overduidelijk dat we in de laatste dagen leven. Om die reden heeft het boek Openbaring mijn volledige aandacht aangezien het een nauwkeurige omschrijving geeft over wat er in de laatste dagen zal gebeuren gepaard met de wederkomst van onze redder, leraar en meester Jesus Christus . In de eerste 3 verzen wordt duidelijk omschreven dat zij die dit boek ten harte nemen gezegend zullen zijn. Ik wil waarlijk tot hen behoren die het boek ten harte neemt, echter is het begrip voor dit boek vrij lastig...
Daarom mijn vraag aan een ieder....

Wie is zeker van zichzelf dat hij/zij de inhoud van dit boek naargelang de wil van God en Jezus begrijpt? Ik heb diverse verhalen gehoord over het boek Openbaring. Het frustrerende is echter dat ze niet overeen komen met elkaar waardoor het alleen nog onduidelijker wordt.
Ik ben erg benieuwd hoe andere denken over deze tijd waarin oorlog zo gewoon is, en veelal religie de oorzaak is daarvan, terwijl het doel van religie wel degelijk vrede wil realiseren; een tijd waarin de volgers van Jesus de waarlijk redder niet met elkaar overeenkomen omdat we in onze gedachte verdeeld zijn over de interpretaties van het boek der waarheid 'de Bijbl', een tijd waarin we juist met elkaar zouden moeten zijn om elkander te beschermen onder de leiding van onze Lieve Heer maar waar we juist zeer individualistisch leven en elkaar op woensdag en zondag zien in de naam van Jesus en God...
Waar gaan we heen...? Wat verteld het boek openbaring ons zodat we goed voorbereid zijn om de tijd die komen zal....?

Wie o wie kan mij helpen.
 

Ik was afgelopen tijd met een PKN dominee aan het mailen over de eindtijd. Ik vroeg hem wat de kerkelijke visie is. Hij zei dat er geen duidelijke kerkelijke visie is. Hij wees erop dat er grofweg twee groepen christenen zijn. De algemene protestantse opvatting is dat wat we nu meemaken gezien wordt als de grote verdrukking. Zo zijn het afgelopen jaar 3066 christenen vermoord en 700 kerken vernietigd. In kringen van de Evangelischen en Het Zoeklicht maakt men vaak een schema waarbij de verdrukking na de opname komt. Hij wees over de wederkomst erop dat niemand dan de Vader er iets van afweet. Wat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde betreft is de uitkomst dat nadat alle kwaad/ alle kwade elementen is vernietigd - de hemel en de aarde verenigd zullen zijn, één geheel. 

Openbaring vind ik ook een lastig boek. Ik vergelijk het met het boek Genesis. Er zit zoveel in. Het verteld in beeltenissen wat er gebeuren gaat en er staat een stukje geschiedenis in. In de beelden gaat het ook over de toekomst en het heden. De Chinese christenen zeggen vaak dat wat Openbaringen ons verteld in ieders mensenleven terug komt. Al met al vind ik het een gepuzzel. Ik neem het maar aan zoals het me in Openbaring verteld wordt en dat het me duidelijk zal worden hoe het allemaal gebeuren gaat. De antichrist is via demonen nu al actief, via leiders actief en zal ook een leider aan het einde zijn, voor Jezus terug komt. De economische wereld is al in haar macht en zal naar het einde toe steeds meer de christenen gaan buiten sluiten. Op welke manier dan ook. Echter God zal optijd ingrijpen. 

Wat tegen de 7 gemeentes aan het begin van Openbaring wordt gezegd is ook belangrijk voor ons. De zelfde dingen die daar speelden, kan in onze levens spelen. Daarom worden we bij het lezen ervan ook vaak bewust door de schrijver persoonlijk toegesproken in woorden als: "wie ore heeft die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt"

Het duizendjarige vredesrijk plaats ik persoonlijk in de toekomst na Zijn komst, maar elementen ervan zie je ook heden onder de christenen in Zijn Vrede bestaan. Immers Jezus zei: "Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die kent, maar Mijn Vrede geef ik u."

Dat begon al met kerst, dat de engelen zongen: "Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen"

De vrouw in Openbaring die door de draak achternagezeten wordt in Openbaring 12 gaat over Jezus en Maria aan de ene kant, maar ook over wat er in Genesis staat. Dat het nageslacht van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen en de nageslacht van de slang in de hield van het kind zal bijten. In die zin gaat het ook over Jezus als nageslacht van Eva en de genen die onder Satans hoede Hem vervolgt. Ook omschrijft de vrouw denkt ik het beeld van de gemeente. 

 

 

Wat ook opmerkelijk is, dat God de tijd die komt gebruikt om mensen met Hem te verenigen. Zolang dat we hier bestaan, zullen er opwekkingen zijn. Een opwekking gaat niet over aantallen mensen die tot bekering komen, maar om mensen persoonlijk die door Jezus uit de geestelijke dood tot leven worden gewekt. Tot aan Zijn komst toe, zal Hij zijn kleine kudde blijven opwekken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat we in de eindtijd zitten is wel duidelijk. Kijk naar de natuurrampen, oorlogen, de algehele mentaliteit van mensen. Je ziet profetieën voor je ogen uitkomen. Ook niet kerkelijke mensen zien dat en gaan zich voorbereiden op de 'doomsday', de zogeheten doomsdaypreppers. Ze laten voor tonnen bunkers neerzetten sjokvol wapens, voedsel, water en wat je nog meer nodig denkt te hebben. 

Jezus was duidelijk dat dit niet de manier om 'Armageddon' te overleven. Daarvoor moeten we eerder 'Paradijs preppers' zijn. Leven zoals God dat van ons verlangt. Onze blik voorbij Armageddon werpen, onszelf zien in dat aardse Paradijs wat met het Duizendjarig Rijk begint onder leiding van onze grote Koning Jezus Christus. Het Koninkrijk van God is de centrale leer van de Bijbel en het is eigenlijk raar dat daar geen duidelijke visie is binnen de kerken. In het modelgebied is een van de eerste dingen waar we om bidden 'Uw Koninkrijke kome'. 

Het gaat om wat het Koninkrijk nu precies is. Daniël 2 laat zien dat het om een Koninkrijk gaat dat alle andere koninkrijken zal wegvagen. In één klap. Een rots valt uit de hemel en knalt tegen het beeld wat alle andere koninkrijken uit de geschiedenis voorstelt. Het rots vormt een berg dat de hele aarde bedekt. Het zal dus een echte regering zijn met Jezus als Koning en volgens Openbaring 144.000 mederegeerders. Wij zijn de onderdanen, de grote schare die niemand tellen kan. Alles wat Satan heeft bedorven zal weer worden rechtgezet. Jezus maakt alles nieuw. 

Ipv angstig te zijn moeten we ons hoofd opheffen en onze band met onze hemelse Vader versterken via Zijn Zoon Jezus Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-1-2018 om 20:31 zei sjako:

Dat we in de eindtijd zitten is wel duidelijk. Kijk naar de natuurrampen, oorlogen, de algehele mentaliteit van mensen. Je ziet profetieën voor je ogen uitkomen. Ook niet kerkelijke mensen zien dat en gaan zich voorbereiden op de 'doomsday', de zogeheten doomsdaypreppers. Ze laten voor tonnen bunkers neerzetten sjokvol wapens, voedsel, water en wat je nog meer nodig denkt te hebben. 

Inderdaad heb je van die gekkies die denken dat de wereld elk moment kan vergaan. En dan heb je nog de categorie mensen die dit angstgevoel anderen willen aanpraten, omdat ze van zichzelf niet sterk genoeg staan in hun overtuigingen. Mensen hebben zich sinds jaar en dag voorbereid op 'doomsday'. Hele hordes Jehavah's Getuigen voorop lopend. Hun hypotheek al opgezegd, huis verkocht, voedsel ingeslagen, wachtend op de Here...en maar wachten..en maar wachten... tot die profetie nu eindelijk eens uitkomt. Maar de profetie kwam nooit uit. Het einde bleek niet te komen. Er gebeurde eigenlijk nooit iets.

En nu...herhaalt het cirkeltje zich weer.

Gelukkig laat de realiteit iets anders zien dan de wensgedachtes van deze notoire doemdenkers: minder geweld, minder armoede, betere gezondheid, beter onderwijs, etc, etc.

Maar ja: die media, die media.

Link naar bericht
Deel via andere websites

meer zinloos geweld, barstens veel oorlogen, groter verschil tussen arm en rijk, de gewone man in Nederland heeft minder aan zijn inkomen dan voorheen. Gezondheidzorg wordt onbetaalbaar en het onderwijs wordt al jaren op bezuinigd, etc etc..

Maar ja, de klokkenluiders, de klokkenluiders

Link naar bericht
Deel via andere websites

Plus dat volgens een eenvoudige berekening blijkt dat de ‘tijden der heidenen’ in 1914 afliep en dat Degene die recht heeft op de troon Jehovah dus plaatsneemt op de troon. Jezus dus. Sinds 1914 zijn duidelijk het aantal oorlogen, twee wereldoorlogen!, her aantal aardbevingen etc duidelijk toegenomen. Klimaat is van slag, moraal van mensen gaat zienderogen achteruit, alles moet maar kunnen. Je hoeft geen gekkie te zijn om te zien dat we in de laatste dagen leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei sjako:

Je hoeft geen gekkie te zijn om te zien dat we in de laatste dagen leven.

Ik zou zeggen: geen woorden maar daden Sjako. Heb je je huis al verkocht? 

Of toch voor de zekerheid maar even afwachten...

14 uur geleden zei Gaitema:

meer zinloos geweld, barstens veel oorlogen, groter verschil tussen arm en rijk, de gewone man in Nederland heeft minder aan zijn inkomen dan voorheen. Gezondheidzorg wordt onbetaalbaar en het onderwijs wordt al jaren op bezuinigd, etc etc..

Maar ja, de klokkenluiders, de klokkenluiders

Het doemdenken is onlosmakelikk verbonden met het evangelische gedachtegoed. Sterker nog, men is er van afhankelijk. 

Men wíl geen goed nieuws horen, want dat brengt Jezus niet dichterbij. Vandaar vooral de nadruk op alles wat niet goed gaat. 

Goed, ieder zijn hobby zullen we maar zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hitchens:

k zou zeggen: geen woorden maar daden Sjako. Heb je je huis al verkocht?

JA hoor, want als de apocaypse nabij is, staat er gechreven dat gij uwer huize zulle verkoopen (ik schrijf t maar even pseudo Kanaans zodat iedere christen hier t ook snapt). Logisch hoor...

18 minuten geleden zei Hitchens:

Het doemdenken is onlosmakelikk verbonden met het evangelische gedachtegoed. Sterker nog, men is er van afhankelijk. 

Oh ja? Ik ken genoeg doemdenkers die niet evangelisch zijn, laat staan christelijk. Dus waar dit op gebaseerd is (behalve je eigen gedacntengang) is mij een raadsel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei MysticNetherlands:

 

Oh ja? Ik ken genoeg doemdenkers die niet evangelisch zijn, laat staan christelijk. Dus waar dit op gebaseerd is (behalve je eigen gedacntengang) is mij een raadsel.

Precies, maar het is geen doemdenken. Maar de realiteit onder ogen zien. Documantaires genoeg die daar over gaan.

31 minuten geleden zei Hitchens:

Ik zou zeggen: geen woorden maar daden Sjako. Heb je je huis al verkocht? 

Of toch voor de zekerheid maar even afwachten...

Het doemdenken is onlosmakelikk verbonden met het evangelische gedachtegoed. Sterker nog, men is er van afhankelijk. 

Men wíl geen goed nieuws horen, want dat brengt Jezus niet dichterbij. Vandaar vooral de nadruk op alles wat niet goed gaat. 

Goed, ieder zijn hobby zullen we maar zeggen.

Kerel, je gelooft in een zeepbel die uit elkaar gaat spatten. Wetenschappers in de economie hebben het er ook over. Je moet gewoon Trump heten om dat niet te zien. Ook wat de natuur en overbevolking betreft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Gaitema:

meer zinloos geweld, barstens veel oorlogen, groter verschil tussen arm en rijk, de gewone man in Nederland heeft minder aan zijn inkomen dan voorheen. Gezondheidzorg wordt onbetaalbaar en het onderwijs wordt al jaren op bezuinigd, etc etc..

Maar ja, de klokkenluiders, de klokkenluiders

Alle incidenten die hier worden genoemd getuigen stuk voor stuk van korte termijn denken, waarbij de vergelijking op de lange termijn volledig wordt weg gelaten.

Zinloos geweld was er altijd al. De term is iets van de laatste jaren.
Oorlogen? Waren er ook altijd al.  Worden minder, al spelen ze zich de laatste tijd vooral binnen een land af ipv tussen landen.
Er is verschil tussen arm en rijk, maar de gewone man in Nederland heeft altijd een vorm van inkomen en er gaat niemand dood van de honger.
Iedereen kan naar de dokter als dat nodig is.
Elk kind gaat naar school.

Vergelijk dat eens met 100, 200 of duizend jaar geleden.
We krijgen het steeds beter.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid