Spring naar bijdragen

Actieve donorregistratie.


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei tucker:

Of je gelukkig bent met de basiskeuze dat is natuurlijk persoonlijk, maar je kunt in je eigen belang de keuze maken om geen donor te zijn: je vrijheid wordt hierdoor niet beperkt.

Je spreekt over ingaan tegen de moraal van de Kerk. Ik vraag me kort af welke moraal van welke Kerk, maar dat staat nu even buiten deze discussie. Volgens mij heeft Jezus nooit gezegd dat je je organen niet mag afstaan (duh, logisch, dat kon toen nog helemaal niet... ) en als het gaat over 'in zijn geheel' begraven worden in afwachting van de verrijzenis, daarover is ook al heel wat discussie. (Boeiend voer voor een nieuw topic?) Jezus heeft wel gezegd dat je, zelfs op Sabbat, goed mag doen en mag genezen en daar trek ik mijn conclusies uit.

Er is maar één Kerk en die hanteert een moraal die is vastgelegd in haar leer. Met name de encycliek Evangelium Vitae die ik al eerder aanhaalde gaat hierover, maar ook andere moraaltheologische documenten zoals Veritatis Splendor of de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie.

 

Maar volgens mij snap je het argument ook niet... het gaat er helemaal niet om of orgaandonatie niet zou mogen. Dat mag wel. De Kerk verbied dat helemaal niet. Zoals ik al zei, ik ben óók voor meer orgaandonoren, alleen niet op de manier waarop de nederlandse wetgever dat meent te moeten regelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 480
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat je nabestaanden het niet tegen moeten houden dat je als donor beschikbaar stelt kun je hen laten weten, maar op zich is er iets voor te zeggen dat het moeilijk of onmogelijk zou moeten zijn dat al

Ik heb de discussie hier niet echt precies gevolgd maar ik vind het toch zorgelijk dat er over het algemeen en met name bij de voorstanders over "na de dood" wordt gesproken terwijl als je eens wat ve

Het gaat rechtstreeks in tegen artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar dat is dan nog de nederlandse wet. Erger is dat het in gaat tegen de christelijke moraal van de Ke

Posted Images

Ik begrijp je standpunt en zorgen maar ik deel ze niet, @Robert Frans. Er is dan ook nog een andere vraag die misschien ook wel belangrijk is: wat als iemand op dit moment de keuze zelf niet (meer) kan maken? Of dat duidelijk wordt dat hij bij leven geen standpunt heeft kunnen innemen. 

@Lobke Geen idee, toen zat ik nog niet in België. Af en toe laait die discussie wel op, maar omdat het daar al jaren zo is, is die discussie een pak minder hevig.

We lezen voor uit de Belgische Wet 13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.

Citaat

Art. 10.§ 1. (Organen, (...)) bestemd voor transplantatie, alsmede voor de bereiding, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2, van therapeutische bestanddelen, mogen worden weggenomen bij (al wie in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven), behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit. <W 1987-02-17/31, enig artikel, 002; Inwerkingtreding : 24-04-1987> <W 2003-12-22/42, art. 165, 004; Inwerkingtreding : 10-01-2004> <W 2008-12-19/44, art. 36, 008; Inwerkingtreding : 01-12-2009 (zie KB 2009-09-28/06, art. 14)>
  [1 De arts die de wegneming van het orgaan overweegt, moet informeren naar een mogelijk verzet dat is uitgedrukt door de potentiële donor.]1
  Voor de personen die [1 in het eerste lid]1 niet bedoeld zijn, is vereist dat zij uitdrukkelijk hebben ingestemd met de wegneming.
  § 2. De persoon die achttien jaar oud is en in staat is om zijn wil te doen kennen, kan het in paragraaf 1 bedoelde verzet alleen uitdrukken.
  Indien een persoon minder dan achttien jaar oud is, maar in staat is zijn wil te doen kennen, kan het verzet worden uitgedrukt, ofwel door die persoon, ofwel, zolang hij in leven is, (door een van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd). <W2007-02-25/57, art. 6, 1°, 007; Inwerkingtreding : 23-04-2007>
  Indien een persoon minder dan achttien jaar oud is, en niet in staat is om zijn wil te doen kennen, kan, zolang hij in leven is, het verzet worden uitgedrukt (door een van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd). <W 2007-02-25/57, art. 6, 1°, 007; Inwerkingtreding : 23-04-2007>
  Indien een persoon wegens zijn geestestoestand niet in staat is zijn wil te doen kennen, dan kan, zolang hij in leven is, verzet worden uitgedrukt door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn [3 ...]3 bewindvoerder of bij gebreke daarvan door zijn naaste verwant.

  [1 § 2bis. Iedereen die in staat is zijn wil te uiten, kan zelf zijn uitdrukkelijke wil uitdrukken om donor te zijn na zijn overlijden.]1

In deze artikelen vind je dus terug (ik heb ze voor het gemak even vetgedrukt), dat als iemand dat zelf niet kan besluiten de wet tóch geldt, tenzij iemand die daartoe bevoegd is daar bezwaar tegen maakt. Ook kan een verklaring van geen bezwaar worden gegeven (artikel 10, lid 1 paragraaf 2 bis).

Dergelijke artikelen vind je ook terug in het wetsvoorstel wat nu naar de Eerste Kamer gezonden is. Bijvoorbeeld:

Citaat

A

In artikel 9 wordt aan het slot van het eerste lid een volzin toegevoegd, luidende: De wettelijk vertegenwoordiger van een meerderjarige die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van orgaandonatie kan namens hem toestemming verlenen tot het na zijn overlijden verwijderen van zijn organen of bepaalde door de wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen organen, dan wel daartegen bezwaar maken.

B

Na artikel 10 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 10a 1. Indien zes weken na verzending van het donorformulier, bedoeld in artikel 10, eerste lid, geen invulling is gegeven aan het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, zendt Onze Minister de betrokkene een herinnering, vergezeld van een nieuw donorformulier en een mededeling overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid. 2. Indien door of namens de betrokkene zes weken na het verzenden van de herinnering, bedoeld in het eerste lid, geen invulling is gegeven aan het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, wordt hij in het donorregister geregistreerd als een persoon die geen bezwaar heeft tegen het na zijn overlijden verwijderen van zijn organen. 3. De betrokkene ontvangt binnen zes weken na de registratie, bedoeld in het tweede lid, een bevestiging van het feit dat hij geregistreerd is als een persoon die geen bezwaar heeft tegen het na zijn overlijden verwijderen van zijn organen, vergezeld van een mededeling overeenkomstig het bepaalde in het vijfde lid. 4. Zodra duidelijk of aannemelijk is dat een betrokkene als bedoeld in het tweede lid niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, wordt de geregistreerde toestemming vervangen door de registratie dat de beslissing wordt overgelaten aan een bepaalde persoon, zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene. Betrokkene ontvangt hiervan binnen zes weken een bevestiging. 5. De betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger kan een registratie als bedoeld in het tweede of vierde lid te allen tijde doen wijzigen door het invullen en laten registreren van een donorformulier.

En bijvoorbeeld even verderop:

Citaat

Uit het nieuwe artikel 11:

2. Indien een meerderjarige, waarvan duidelijk of aannemelijk is dat deze niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van orgaandonatie, in het donorregister is geregistreerd als een persoon die toestemming heeft verleend voor of die geen bezwaar heeft tegen het na zijn overlijden verwijderen van zijn organen, wordt na het vaststellen van de dood deze toestemming of dit geen bezwaar bevestigd of teniet gedaan door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van deze persoon kan de beslissing worden genomen door de in het eerste lid bedoelde nabestaanden. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van al deze nabestaanden wordt de toestemming dan wel het hebben van geen bezwaar geacht te ontbreken

De zorg dat mensen die zelf niet kunnen beslissen automatisch hun organen moeten afstaan is dus wat mij betreft ongegrond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei St. Ignatius:

1. D'66 en aanverwante partijen die vóór stemden in de Tweede Kamer, hebben een minderheid in de Eerste Kamer. Dus deze wet zal het daar niet halen.

De tijd zal het leren. Haar taak is om te toetsen of de wet in strijd is met de grondwet. Meer niet.

26 minuten geleden zei St. Ignatius:

2. Naast dat deze wet ongrondwettelijk is, gaat zij ook in tegen artikel 2 en artikel 8, van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (hier).

 

Dat durf ik te betwijfelen. De artikelen die je aanhaalt zijn in mijn ogen niet sterk genoeg om deze wet tegen te houden, omdat ze de mogelijkheid tot zelfbeschikking openhoud. 

14 minuten geleden zei St. Ignatius:

De organen worden namelijk niet uit een dood lichaam gehaald, maar uit een lichaam dat eerst hersendood wordt gemaakt, zodat de organen blijven functioneren.

Iemand wordt niet hersendood gemaakt, iemand raakt hersendood ten gevolge van een ziekte of ongeval. Hersendood is zo wie zo een tijdelijk gegeven: als je de ondersteuning stop zet dan houden alle organen er ook mee op. 

18 minuten geleden zei St. Ignatius:

Die krijgen dus ongewild te maken met het feit dat zij hersendood kunnen worden gemaakt, omdat de overheid heeft beoordeeld dat 'de kwaliteit van leven' niet meer aanwezig is en daarom hun organen geroofd mogen worden.

Gelieve mijn bovenstaande post te lezen, waarin diverse artikelen uitleggen hoe de wet geregeld is voor handelingsonbekwame personen. Op het woord geroofd ga ik hier nu niet ingaan, dat leidt ons te ver van het topic.

20 minuten geleden zei St. Ignatius:

Wat gebeurd er met het overschot aan organen? Worden die voor een mooi prijsje verkocht aan het buitenland of verwerkt door de vleesindustrie? Dat levert de schatkist ook weer wat op.

 

Ik ga er van uit dat je dit niet serieus meent. Het verhandelen van organen is een strafbaar feit (Wetboek van strafrecht art. 273f).

18 minuten geleden zei St. Ignatius:

Zoals ik al zei, ik ben óók voor meer orgaandonoren, alleen niet op de manier waarop de nederlandse wetgever dat meent te moeten regelen.

Wil je mij dan uitleggen waarom dit in strijd is met de leer van de Rooms Katholieke Kerk?

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@tucker, je weet dat het aangenomen is met 75 voor, 74 tegen. En één persoon was afwezig. De persoon die afwezig was was tegen het wetsvoorstel.

Staatsrechtelijk mag de Eerste Kamer bij meerderheid wetsvoorstellen gewoon afwijzen hoor. Zou prettig zijn als dit meer gedaan werd. Dan weet je in ieder geval zeker dat de wetsartikelen die er doorheen komen breder gedragen worden.

@Thorgrem, Dan ben je in ieder geval een stuk ouder dan dat ik verwacht had. :$

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei tucker:

Ik begrijp je standpunt en zorgen maar ik deel ze niet, @Robert Frans@Lobke. Er is dan ook nog een andere vraag die misschien ook wel belangrijk is: wat als iemand op dit moment de keuze zelf niet (meer) kan maken? Of dat duidelijk wordt dat hij bij leven geen standpunt heeft kunnen innemen.

 

Heel eenvoudig, dan worden bij diegene dus geen organen weggenomen als diegene komt te overlijden en de nabestaanden geen toestemming voor donatie geven. Want het lichaam behoort volgens de wet diegene toe en niemand anders. Dat is heel verdrietig voor mensen die wachten op een donororgaan, maar doneren is nog altijd een gunst, geen recht.
Het is prachtig als iemand zijn of haar organen doneert en zo andere mensen een beter leven gunt, maar als niemand doneert, dan draagt ook niemand schuld als diegene overlijdt of ziek blijft. Want een donatie is een bijzondere, intieme gift, waarmee je iets van jezelf afstaat, en het is daarom niet aan de overheid om daarover automatisch te beslissen.

Nog ter correctie: de Eerste Kamer toetst níét aan de grondwet. Zij let vooral op de technische kanten van een wetsvoorstel: zit het goed in elkaar en is het niet in strijd met andere wetten. Het is dus geen constitutioneel hof, want zoiets bestaat simpelweg niet in Nederland.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Heel eenvoudig, dan worden bij diegene dus geen organen weggenomen als diegene komt te overlijden en de nabestaanden geen toestemming voor donatie geven. Want het lichaam behoort volgens de wet diegene toe en niemand anders. Dat is heel verdrietig voor mensen die wachten op een donororgaan, maar doneren is nog altijd een gunst, geen recht.

Klopt, en zo is dat ook bij wet geregeld, ook in de nieuwe wet.

1 uur geleden zei Robert Frans:

Het is prachtig als iemand zijn of haar organen doneert en zo andere mensen een beter leven gunt, maar als niemand doneert, dan draagt ook niemand schuld als diegene overlijdt of ziek blijft.

Ook daar heb je gelijk in, en ook daar voorziet de nieuwe wet in. Daarom is het bijvoorbeeld ook zo belangrijk dat de ontvanger niet weet van wie het orgaan komt (in het geval van donatie bij overlijden). Dat voorkomt een afhankelijkheidsrelatie tussen de receptor en (de familie van) de donor.

1 uur geleden zei Robert Frans:

Want een donatie is een bijzondere, intieme gift, waarmee je iets van jezelf afstaat, en het is daarom niet aan de overheid om daarover automatisch te beslissen.

Dat doet zij alleen maar, als jij niks doet met de brief die je op je achttiende gaat ontvangen. Je kunt, zodra je de brief ontvangen hebt maar binnen de termijn van zes weken, eerst een nee vastleggen. Besluit je dan twee dagen later dat je toch donor wil zijn, dan kun je weer ja registreren, of het aan je nabestaanden overlaten. Het enige wat de overheid in deze dus doet, is iemand informeren en laten weten wat er gebeurd als je niet op de brief reageert. Dat is dus niet zo automatisch als waar in deze discussie vanuit gegaan lijkt te worden.

1 uur geleden zei Robert Frans:

Nog ter correctie: de Eerste Kamer toetst níét aan de grondwet. Zij let vooral op de technische kanten van een wetsvoorstel: zit het goed in elkaar en is het niet in strijd met andere wetten. Het is dus geen constitutioneel hof, want zoiets bestaat simpelweg niet in Nederland.

Mea Culpa. In de war met andere politieke stelsels. Al blijft het idee hetzelfde en blijft mijn opmerking plus standpunt gelijk: de tijd zal het leren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei St. Ignatius:

Het gaat rechtstreeks in tegen artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar dat is dan nog de nederlandse wet. Erger is dat het in gaat tegen de christelijke moraal van de Kerk en daarmee dus tegen God Zelf. De nederlandse wetgever gaat beschikken over de lichamen van haar inwoners, omdat Pias Dijkstra meent dat daarmee het algemeen belang is gedient.

 

 

Goh en dat van een katholiek.  Ten eerste gaat de wetgever helemaal beschikken over onze lichamen, dat zijn artsen (bij geen bezwaar) en onze zieke medemens gaat daar van profiteren. Vooral dat laatste hoor ik hier niet.. Het gaat vooral om ikke.

Van de christenen in Nederland zijn het trouwens de Katholieken die beduidend meer hun organen afstaan zie : [lange url]

bewerkt door tucker
Beetje lange URL ingekort. Zo blijft het leesbaar :) Je kunt de knop met iets wat lijkt op een platgevouwen nietje hiervoor gebruiken. Staat tussen de doorgestreepte S en de twee groot uitgevallen komma's.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei tucker:

Klopt, en zo is dat ook bij wet geregeld, ook in de nieuwe wet.

Ook daar heb je gelijk in, en ook daar voorziet de nieuwe wet in. Daarom is het bijvoorbeeld ook zo belangrijk dat de ontvanger niet weet van wie het orgaan komt (in het geval van donatie bij overlijden). Dat voorkomt een afhankelijkheidsrelatie tussen de receptor en (de familie van) de donor.

Dat doet zij alleen maar, als jij niks doet met de brief die je op je achttiende gaat ontvangen. Je kunt, zodra je de brief ontvangen hebt maar binnen de termijn van zes weken, eerst een nee vastleggen. Besluit je dan twee dagen later dat je toch donor wil zijn, dan kun je weer ja registreren, of het aan je nabestaanden overlaten. Het enige wat de overheid in deze dus doet, is iemand informeren en laten weten wat er gebeurd als je niet op de brief reageert. Dat is dus niet zo automatisch als waar in deze discussie vanuit gegaan lijkt te worden.

Nee, zo werkt het dus niet. Of ik moet het verkeerd begrepen hebben. Als je namelijk niet de keuze maakt, dan sta je geregistreerd als "geen bezwaar." Dat betekent dus dat na je overlijden alsnog je organen kunnen worden weggehaald. De overheid gaat er dus als het ware vanuit dat je geen bezwaar maakt wanneer je niet reageert. Terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet kan. Geen keuze maken is immers geen keuze maken. Daar het weghalen van de organen een actieve handeling is, kan dat dus niet zomaar worden gedaan bij mensen die geen keuze hebben gemaakt.

En volgens mij is er ook geen reageertermijn. Je kunt reageren wanneer je wilt en je kunt ook je antwoord wijzigen wanneer je wilt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Robert Frans:

De overheid gaat er dus als het ware vanuit dat je geen bezwaar maakt wanneer je niet reageert.

Correct. En dat is op zich best logisch, want dan heb je op twee brieven geen antwoord gegeven. U vraagt wij draaien:

6 uur geleden zei tucker:

Artikel 10a 1. Indien zes weken na verzending van het donorformulier, bedoeld in artikel 10, eerste lid, geen invulling is gegeven aan het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, zendt Onze Minister de betrokkene een herinnering, vergezeld van een nieuw donorformulier en een mededeling overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid. 2. Indien door of namens de betrokkene zes weken na het verzenden van de herinnering, bedoeld in het eerste lid, geen invulling is gegeven aan het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, wordt hij in het donorregister geregistreerd als een persoon die geen bezwaar heeft tegen het na zijn overlijden verwijderen van zijn organen. 3. De betrokkene ontvangt binnen zes weken na de registratie, bedoeld in het tweede lid, een bevestiging van het feit dat hij geregistreerd is als een persoon die geen bezwaar heeft tegen het na zijn overlijden verwijderen van zijn organen, vergezeld van een mededeling overeenkomstig het bepaalde in het vijfde lid.

Er staan nog meer dergelijke bepalingen in, onder andere wanneer en aan wie deze brief verstuurd gaat worden. Ik kan mij ook voorstellen dat er een overgangsregeling getroffen wordt maar dat vond ik zo snel niet terug. Het loont de moeite om het daadwerkelijke wetsvoorstel eens te lezen voordat we over dingen vallen die er misschien al in geregeld zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Klopt. Misschien heeft iemand inderdaad niet antwoord gegeven op de brieven. Omdat hij daar nog echt over moet nadenken, omdat hij echt nog niet weet wat hij wil. Maar tijdens de periode waarin hij er nog rustig over nadenkt, komt hij door een ongeluk te overlijden. Mensen hebben namelijk nogal de neiging om op de meest ongelegen momenten dood te gaan.
Dan heeft de overheid dus al vastgesteld dat hij geen bezwaar had en worden zijn organen alsnog weggenomen. Misschien had hij na zijn periode van bezinning wel geconcludeerd dat hij tegen donatie zou zijn, maar nu gebeurt het toch.

Zoals ik al eerder probeerde te zeggen: zou de overheid op deze manier willen handelen als het gaat om persoonlijke bezittingen of om je banksaldo, opdat ze de armen ten goede komen na je overlijden, dan zou geen Kamer het wetsvoorstel aanvaarden en zou de Kamer de betreffende minister eerder streng berispen. Van persoonlijke bezittingen blijf je immers af als overheid. Maar bij organen kan het ineens wél?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien zou iemand nu niet reageren omdat hij nog aan het overpeinzen is, en worden na een plotselinge dood zijn organen niet gebruikt. Misschien had hij uiteindelijk wel besloten voor donatie te zijn.

Ik denk dat het grootste deel van de mensen die nu niets van zich laten horen dat uit gemakszucht (niet) doen. De mensen die nu protesteren tegen dit wetsvoorstel kunnen zich allemaal als niet-donor registreren. Ik snap niet waarom ze zich zo druk maken om de organen van een ander. Het argument dat je lichaam van God is gaat niet op voor de zwijgers, want als die dat belangrijk vinden kunnen ze gewoon reageren.  Ondertussen staan en sterven mensen op de wachtlijsten. We moeten nu dus het belang afwegen of we de gezondheid van die mensen belangrijker vinden dan de "persoonlijke integriteit" van een net overleden niet-geregistreerde. Het belang van de mensen op de wachtlijst zie ik maar weinig terug in dit topic.

 

Overigens neemt de overheid nu al een aanzienlijk deel van je persoonlijke bezittingen in beslag. Successierechten heet dat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2016 om 16:32 zei Lobke:

De meesten hebben waarschijnlijk al veel gelezen over het voorstel van o.a Pia Dijkstra van D66 . Hier een link; http://nos.nl/artikel/2131900-nieuwe-orgaandonatiewet-wat-waarom-en-wanneer.html

Maar hier was daar geen topic over terwijl het toch een heel belangrijk onderwerp is. Waar ik het moest plaatsen was me niet helemaal duidelijk, maar goed het valt ook onder nieuws, of is er een keuze ethische dilemma's?

Zelf heb ik al meer dan 20 jaar een donorverklaring. En ook al vraag ik me af of deze manier ( iedereen donor, behalve wanneer je nee invult) een goede is, ik blijf bij mijn standpunt omdat ik het zo belangrijk vind. Er zijn nu te weinig donoren, mensen sterven omdat er geen organen beschikbaar zijn.

Hoe denken jullie hierover?

Ik weet door het onderzoek van Dan Ariely (excuus voor spelfouten) dat opt-out nu eenmaal veel meer donoren oplevert dan opt-in, en dat dat niet zoveel zegt over wat mensen echt willen. Kennelijk kiezen de meeste mensen gewoon liever niet en DUS kiezen ze dat waarvoor ze niet in actie moeten komen.

 

ik weet ook dat er een grote behoefte is aan organen, en ik zie geen enkel ethisch of theologisch duidelijk bezwaar tegen donatie. Kortom, verstandige keuze van de Kamer.

 

persoonlijk heb ik al zolang het register bestaat vastgelegd dat ik geen donor ben, dus voor mij verandert er niets

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een lastig onderwerp. Niet voor mij als ik dood ben, want ze mogen met mijn lege omhulsel doen wat ze willen. Ik denk alleen dat het voor de nabestaanden misschien een drempel zou kunnen zijn, dat er snel in mijn lichaam gesneden moet worden zodat iemand anders er met mijn hart "vandoor gaat". Dat kan emotionele problemen opleveren en dus laat ik het aan mijn partner (en kinderen) over of ze dit wel of niet willen. Zij weten hoe ik er over denk uiteraard.
Misschien biedt de toekomst soelaas, als we al onze wensen digitaal in een soort EPD kenbaar hebben gemaakt. Misschien komt er een tijd dat iemand die ongeneeslijk ziek is, mag aangeven dat hij of zij de gezonde organen afstaat onder narcose en daarna geëuthanaseerd wordt. Ik zou er ethisch gezien geen bezwaar tegen hebben. Het blijft een beslissing van de persoon zelf, dus ik denk dat het al lastiger wordt met de stelling "iedereen donor, tenzij nadrukkelijk aangegeven".
Wellicht is het over een aantal jaar de normaalste zaak van de wereld dat het in ziekenhuizen al direct bij opname gevraagd wordt. Hetzelfde gebeurt al met reanimatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jacobus:

En dan toch geen donor?

 

1 uur geleden zei Jacobus:

En dan toch geen donor?

Klopt. Zoals dat heet: "om mij moverende redenen" :)

 

Wellicht een beetje te begrijpen als je weet dat ik ook geen donor-organen wil ontvangen, en ik een min of meer heldere grens heb wat ik als medische behandeling wil accepteren.

Mijn totaal nutteloze en overbodige symbolische verzet tegen een doorgeschoten zorgstelsel voor de rijken in een wereld waar mensen sterven als vliegen aan simpele, makkelijk behandelbare ziektes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-9-2016 om 16:38 zei tucker:
Citaat

De tijd zal het leren. Haar taak is om te toetsen of de wet in strijd is met de grondwet. Meer niet.

Niet alleen met de Grondwet. Zij dient wetsvoorstellen ook staatsrechtelijk te toetsen aan internationale verdragen waar wij ons aan hebben verbonden. Zoals gezegd, is het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens daar één van. Maar bijvoorbeeld ook de Code van Neurenberg, die tot stand is gekomen na de de Tweede Wereldoorlog, als gevolg van de nazi-experimenten. De Code gaat niet alleen over experimenten, maar ook over de relatie van het individu en de maatschappij. Het is met name hierom, dat bijvoorbeeld Duitsland zeer sterk gekant is tegen een opt-out model.

 

Citaat

Dat durf ik te betwijfelen. De artikelen die je aanhaalt zijn in mijn ogen niet sterk genoeg om deze wet tegen te houden, omdat ze de mogelijkheid tot zelfbeschikking openhoud. 

Daar denken diverse hoogleraren Mensenrechten en adviseurs van bijvoorbeeld de Britse regering heel anders over (Organ Donation Taskforce 2008). Helaas is er nog geen (proef)proces geweest om dit te toetsen.

Citaat

The legal Working group was asked to advise on the legal viability of a system of opt out and quickly established that a ‘hard’ opt out system that did not seek evidence from families about the deceased’s own opinions or wishes could be open to a potentially successful challenge under the european convention on human rights (echr).

Furthermore, the legal group concluded that simply having a register where people could record their decision (opting either in or out) during their lifetime, without involving families at the time of death, would probably be insufficient to ensure compliance with the echr... (hier). (pagina 12)

 

Citaat

Iemand wordt niet hersendood gemaakt, iemand raakt hersendood ten gevolge van een ziekte of ongeval. Hersendood is zo wie zo een tijdelijk gegeven: als je de ondersteuning stop zet dan houden alle organen er ook mee op. 

Deze discussie laait vaker op. Hier een artikel over de NHS in Groot-Brittanië, waar men hersendode patienten voor lange tijd in die staat laat, totdat er een orgaan nodig is. Hier een link uit de VS, waar artsen werden gedwongen om stervende patienten vervroegd hersendood te verklaren, omdat de organen dringend nodig waren voor welgestelde patienten. Is naar jouw mening iemand hersendood verklaren een medische afspraak dat per land is geregeld, of is het een ontologische staat van de stervende patient?

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid