Spring naar bijdragen

Chaim

Members
 • Aantal bijdragen

  1.185
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Chaim geplaatst

 1. Chaim

  Godsbewijzen

  Hendrik-NG, Een gemeenschap veronderstelt een samen-leven van individuen. Het is logisch dat hierbij regelgeving en moraliteit komt kijken die het individu overstijgt. Ieder empatisch hart ziet dat "wat gij niet wilt dat u geschiedt" over het algemeen ook voor de ander geldt. God is geen noodzakelijke factor binnen moraliteit. De topic-starter verstaat onder het morele godsbewijs, dat de aanwezigheid van moraliteit een godheid bewijst. Een bewijs wordt hierbij verondersteld, maar nergens gegeven. Concepten binnen het terrein van moraliteit zijn weinig ultiem. De gemeeschappelijke elemen
 2. Chaim

  Godsbewijzen

  Soms heb ik het gevoel dat het Katholicisme en het Jodendom niet erg ver van elkaar verwijderd zijn. Jouw beschrijving komt erg overeen met wat mij als kind altijd werd onderwezen: wij zijn geschapen met de capaciteit God's goedheid te verstaan. Dit gaat in het Judaisme soms zelfs zover dat, indien we niet in staat zijn Zijn daden als "goed" te beoordelen, we Hem ter verantwoording mogen roepen. Al in Talmoedische tijden bestonden er verschillende overleveringen over mensen die God ter verantwoording riepen. Waarschijnlijk ken je het verhaal van de heiden die bij de School van Sjammaj aankwa
 3. Chaim

  Godsbewijzen

  Wat is dat voor "bewijs"-voering? Wat niet is aangetoond hoeft niet te worden weerlegd. De aanname dat moraliteitsbesef van een God afkomstig is, bezit geen ondersteunend bewijs. En iets dat zonder bewijs mag worden aangenomen, mag zonder bewijs worden verworpen.
 4. Is dat niet eveneens het geval bij het Christendom? Is dat niet ook het geval bij het Christendom: de graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Spijtig genoeg heb ik deze gebeurtenis nog van geen enkele geschiedschrijver normaal gedocumenteerd gezien. Ik zeg overigens niet dat het niet waar zou kunnen zijn, maar de gegevens die je noemt zijn eveneens van toepassing op Matteüs 27:52.
 5. Metafysica vormt de grondslag van de wetenschap aangezien deze uitgaat van aannames omtrent het wezen van de werkelijkheid. Het gegeven dat het beginpunt van onze kennis de zintuigelijke waarneming zou zijn, leidt niet per definitie tot de conclusie dat de werkelijkheid slechts binnen de grenzen van onze waarneming opereert. Jezus' veronderstelde wonderen zijn een voorbeeld van het veroorzaken van geloof in het buiten/boven-zintuigelijke door middel van het zintuigelijk waarneembare. Daar ben ik het evenmin mee eens. De wetenschap opereert bijvoorbeeld vanuit paradigma's waardoor het zod
 6. Hetzelfde als wat ik van iedere andere hypothese vereis voordat ik deze accepteer als aannemelijk: sterker bewijsmateriaal Daar heb ik geen zeggenschap over
 7. Alvast bedankt voor alle reacties. Het gaat me er in principe niet zozeer om of de VVD (en kunduz partijen) genoeg zetels kunnen krijgen om de ontslagbescherming af te pakken. Het gaat me in eerste instantie om de gevolgen. Maar ik heb bijv. ook horen zeggen dat het dan feitelijk weinig zin heeft om het nog via de rechter te spelen (een werkgever mag niet zeggen ¨we hebben de voorkeur voor een goedkoper iemand¨, maar ze mogen het rustig op ¨communicatie¨ gooien, of iets anders). Je bent alvast ontslagen en probeer het tegendeel maar eens aan te tonen. En hoe zit het met de financiële
 8. Ik hoor en lees verschillende versies. Indien de VVD wint (en een kunduz-coalitie smeedt), zouden werkgevers hun werknemers op eenvoudige wijze kunnen ontslaan. De bescherming van de werkende zou vrijwel geheel verdwijnen. Je kunt je onslag nog wel aanvechten voor een rechter, maar je bent in ieder geval alvast ontslagen. Ik hoor nu ook andere versies, o.a waarin je je ontslag soms niet eens kunt aanvechten. Weten jullie hoe dit zit? De reden dat ik dit vraag is, omdat ik me hier best wel veel zorgen om maak. Voorheen bood mijn contract me veiligheid, maar starks kunnen ze wellicht gewoon
 9. Chaim

  Marcus 10, 17-27

  Yep, dat is wat ik bedoel
 10. Chaim

  Marcus 10, 17-27

  Nunc, Ik het eens met deze interpretatie en juist dát is m’n punt: waarom betekent het woord ×Ö±×œÖ¹×”Ö´×™× ineens geen God als het op Mozes of Samuel wordt toegepast? Omdat de Tenach ons reeds een model aanbiedt. En het gaat me om het logisch construct, bijv: (1) Er is geen redder (מושיע) behalve J-H-W-H (Jes.45:11). (2) Othniël en Ehud zijn redder (מושיע) in Ri.3. Logische conclusie: Othniël en Ehud maken deel uit van J-H-W-H (zie jij een andere oplossing?). De uitweg is de metafoor (bijv.: J-H-W-H redt via Othniël en Ehud en stelt ze daarom onder een noemer waaronder
 11. Chaim

  Marcus 10, 17-27

  Sorry: dubbelpost
 12. Chaim

  Marcus 10, 17-27

  Nunc, Ik begin met deze quote: Als ik je hier goed begrijp is ××œ×”×™× hier naar jouw mening een metafoor voor "een god" of "zoals God is tegenover mensen"? Het gaat me in eerste instantie niet om meteen een vergelijking met Jezus te maken, maar om een logisch model te schetsen waaruit naar voren komt dat de metafoor wellicht een betere oplossing geeft dan de letterlijke lezing. Dit model kan dan op het NT worden toegepast en we kunnen kijken of het beter past dan de Triniteit. De Tenach is duidelijk dat er slechts één ××œ×”×™× (elohiem) is en dat er geen ××œ×”×™× is buiten Hem (bijv.
 13. Wat dit topic betreft, bestaat er een interessant citaat van Kerkvader Clement van Alexandrië (150 – 215 n.C) uit Stromata, Boek 1, hoofdsuk 15 (mijn vertaling): De bron:
 14. Chaim

  Marcus 10, 17-27

  Nunc, Die suggestie is niet mijn intentie. Het onderscheid tussen Persoon en Entiteit is expliciet benoemd. En de oneindigheid van de Personen en de Entiteit wordt niet betwist. Hetgeen ik stel, is dat zowel de drie Personen als het totale Wezen “Ik†zijn. En mijn vraag is of een wezen uit meerdere subjecten kan bestaan. Vormen personen een groep of een wezen ? Heb je een voorbeeld waarbij een wezen uit meerdere daadwerkelijke personen bestaat? Indien niet, is het dan niet constructiever om te kijken of een ander model wellicht niet werkbaarder is, dan een construct te verdedigen dat n
 15. Chaim

  Marcus 10, 17-27

  Nunc, Het enigma ligt hem m.i. vooral in de vraag of meerdere Personen gezamelijk toch één "ik" kunnen zijn: "ik+ik+ik=ik". De kern van het issue is volgens mij niet of iedere Persoon een oneindigheid is, maar of objectieve logica eveneens toepasbaar is op het subject. Vormen personen een groep of een entiteit? De discussie wordt metafysisch en een antwoord kan m.i. gewoon niet gevonden worden. Voorstanders van de Triniteit zullen waarschijnlijk blijven aanhalen dat de Vader≠Jezus=God paradox het best opgelost wordt door dit model, terwijl tegenstanders waarschijnlijk zullen blijven be
 16. Chaim

  Beste bijbel vertaling

  lol, dat is een hele slimme zet! (Maar als je vervolgens uit dezelfde Vulgaat Psalm 109 neemt, kom je het probleem tegen waar ook de LXX mee kampt in Psalm 110. In de Hebreeuwse Masoretische Tekst worden verschillende woorden gebruikt voor "Heer" (יהוה) en "mijn heer" (××“Ö¹× Ö´×™). De eerste "heer" is duidelijk J-H-W-H, en de tweede "mijn heer" is een gewone profane meneer, tenzij je de klinkertekens anders gaat interpreteren en "adonie" voor "Adonaj" neemt. Maar dat is niet iets dat de tekst afdwingt. Echter, de Vulgaat vertaalt: "dixit Dominus Domino meo" en de LXX zegt: "ὠκÏÏιο
 17. Chaim

  Hoe is Judas gestorven?

  Waarom zouden Mattheus of Lukas een black-out gehad hebben? Jezus - God's Gezalfde - werd verraden door iemand uit zijn eigen gelederen: Judas Iskariot. Als de Judas Iskariot ziet dat hij bij zijn verraad tegen de door God gekozen koning een verkeerde keuze heeft gemaakt, pleegt hij zelfmoord door zich op te hangen. David - God's Gezalfde - werd verraden door iemand uit zijn eigen gelederen: Ahithofel. Als Ahithofel ziet dat hij bij zijn verraad tegen de door God gekozen koning niet de juiste keuze heeft gemaakt, pleegt hij zelfmoord door zich op te hangen. En de connectie tussen de twee w
 18. Chaim

  Hoe is Judas gestorven?

  Oceanos, je schrijft: Maar je schrijft ook: Waarom zou je dan van het standpunt uitgaan dat beide verhalen historisch zijn? Natuurlijk, het is je goed recht om het etiket "historisch" op beide lezingen te plakken, maar dat is een uitgangspunt dat niet uit de tekst naar voren komt en m.i. een nogal kunstmatig geheel oplevert: Judas gooit het bloedgeld terug in de Tempel, maar koopt er ook een veld van, hij hangt zich op, maar barst ook open waarna alle ingewanden naar buiten komen,...Zonder iets in te vullen, weten we simpelweg niet hoe Judas is gestorven, aangezien de aangeleverde gegevens
 19. Daar ben ik het niet mee eens. Als in een tuin bloemen, bomen en een heg staan, betekent dit dan dat komkommers het vetrekpunt zijn? Nee, er staan simpelweg geen komkommers in de tuin. Als iemand een gelukkig getrouwde systeembeheerder is met twee kinderen, een hond en een leuk huis, betekent dit dan dat het theïsme het vetrekpunt is? Nee, Theos speelt simpelweg geen rol in zijn leven. Hij heeft een familie, een huisdier, een huis, maar geen garage, geen geloof in een God en geen vijver. Vrijwel al mijn Joodse kennissen zijn atheïst, al hebben onder hen velen ooit een orthodoxe opvoeding
 20. Chaim

  Hoe is Judas gestorven?

  Om te zien hoe Judas volgens het boek Handelingen is gestorven, lijkt het me realistisch om de betreffende tekst te benaderen met de gedachte dat de auteurs van de brieven en boeken bij het schrijven niet noodzakelijkerwijs weet hadden dat hun werk meer dan honderd jaar na dato zou worden samengebundeld in één canon.Welnu, je vraagt "Hoe is Judas gestorven volgens Handelingen?" Het staat je vrij te beweren dat Judas volgens Handelingen zelfmoord heeft gepleegd, maar dat staat er helemaal niet. Dat vul je wellicht in omdat een ander boek dat zegt. Alles wat Handelingen zegt, is dat Judas in
 21. Hoi Maran, Ik denk dat je vers 2:12 bedoelt. Allereerst, ben ik het oneens met de vertaling "zoon." Zowel de grootste Joodse grammatici zoals Rasji, de Radak, Metsudat Dawid, Menachem en Rosenberg, alswel de voornaamste Joodse Bijbels zoals de Stone en de NJPSV, vertalen deze frase als "bewapen je in zuiverheid", of "aanbid in puurheid", "de pure", "verlang puurheid", hetgeen de Vulgaat eveneens zegt. Veel Christelijke vertalingen wijken hier af van Joodse Bijbel-vertalingen en vertalen de term בר ("bar") alsof het ineens een Aramees woord zou betreffen. Maar Psalmen is een boek dat in
 22. Noch grammaticaal, noch contextueel blijkt uit Psalm 45 dat "jouw God" degene is die "God" zalfde. Een combinatie waarbij "God" het lijdend voorwerp is kan alleen met het woord "et" worden aangeduid. Ondanks je bewering draag je geen enkel bewijs voor je stelling aan. Indien je vindt dat in Psalm 45 "jouw God" degene is die "God" zalfde, toon dat dan gewoon aan. De Tenach LETTERLIJK dat David's koningschap en troon eeuwig zijn: God zegt tegen David: "jou stel ik in het vooruitzicht dat je Koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je Troon eeuwig zal voortbestaan."Door te veronderstellen da
 23. Chaim

  Hoe is Judas gestorven?

  Is het niet aanzienlijk logischer te stellen dat er verschillende verhalen bestonden? Door verschillende verhalen later in 1 Canon samen te voegen, onstonden paradoxen die moesten worden opgelost, zoals twee verschillende stambomen die beiden expliciet van Jozef zijn, etc. En stel dat je Mattheus 27:5 met Handelingen 1:18 in overeenstemming gaat brengen door te beweren dat Judas zichzelf eerst op had gehangen en daarna van een hoogte naar beneden is gestort, dan nog blijft de paradox in dezelfde passage bestaan: in Mattheus 27:5 gooit hij het geld in de Tempel en gaat er vandoor om zich op te
 24. Met andere woorden, uit Psalm 45 blijkt niet dat "jouw God" degene is die "God" zalfde.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid