Spring naar bijdragen

De brede en/of smalle weg (Bergrede)


Aanbevolen berichten

28 minuten geleden zei TTC:

Er valt niets te winnen, en voorlezen uit hun handboeken is niet iets waar ze interesse in hebben, hoe paradoxaal ook. Merk hierbij genuanceerder op, wanneer je binnen de eigen organisatie een paradigmashift predikt, heeft dat ook betrekking op de interne werking. Ik zou zelfs durven stellen a priori, alvorens kwetsbare mensen te betrekken in allerhande schemerige toestanden waar finaal niemand bij gebaat is. Maar dat mag in alle bedachtzaamheid niet eens gezegd worden, alsof we van hout zouden zijn, zonder hart, zonder empathie, zonder verstand. Ergo, omdat het niet al te verwarrend zou worden, de ggz levert prachtig studiewerk.

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=68300

Citaat

Albus beschouwt hier het menselijke leven van de figuur van Jezus Christus vanuit de eenmaligheid van zijn persoon wat van meer betekenis is dan het lijden van het kruis. De betekenis van kenose en kruis vallen hier niet precies samen. Welt tekent kenose als het ware diens hele leven en daarom ook zijn (kruis)dood. De persoon van Jezus is getekend door een spiritualiteit die draait om het grondwoord van verbondenheid met God de Vader. Deze verbondenheid vraagt er echter om dat de Jezusfiguur zich radicaal leeg maakt. Het leven van Jezus wordt daarmee niet zozeer vanuit het kruis als (een fysiek of meetmaar moment van) lijden geduid. Het gaat eerder om een grondhouding, die juist Jezus’ leven (en niet slechts zijn lijden en dood) doordringt. Het kenotische leven van de persoon Jezus is een leven van gehoorzaamheid die ruimte is voor voortdurende verbondenheid met de Vader (een ‘zich leegmaken voor “het bevel” van de Vader’). Het kruis is als teken van gehoorzaamheid eerder een vertolker van continuïteit (een voortdurende “ruimte worden” van Jezus voor verbondenheid met de Vader) dan dat het staat voor discontinuïteit (als een lijden dat niet bij een volmaakte God zou passen).

Wat deze auteur beoogt te zeggen is dat we -in navolging van Jezus- (De Jezus-figuur) onszelf radicaal leeg maken.   Op zich is het 'leeg maken' een meetbaar moment, maar de Christus-genade bestaat er uit dat dit 'moment' gecontinueerd wordt, schijnbaar in de tijd, maar in werkelijkheid in de eeuwigheid.

In dat leeg maken worden we verbonden met de Vader.  Hetgeen inderdaad een leegmaken is voor 'het bevel' van de Vader.  Het woord 'gehoorzaamheid' heeft een vervelende connotatie, maar de mens die zichzelf leeg maakt wil niks liever dan de Vader gehoorzamen!  Het wordt zijn diepste wens, voorzover we nog van wensen kunnen spreken.

Citaat

Vooral kenmerkend voor Von Balthasar is dat hij kenose duidt in de context van een trinitaire benadering van openbaring. Als we spreken over kenose bij Von Balthasar gaat het om een christologie die in staat is te dienen als een onderdeel van openbaringsleer. Dit gebeurt in een ontologische context als basis voor de vraag naar menselijke kennis van God. Kenose zegt wat over de verhouding van Christus als Logos en de bemiddeling ervan in de wereld. 

God de Vader kan zich alleen te kennen geven in de zelfgeledigde mens omdat het 'karakter' van de Vader (liefde)gevend is. Een van de zaligsprekingen van Jezus komt dan uit.   Doch, zelflediging kan geen plaats hebben als Christus als Logos niet de bemiddelaar (In den beginne) is geweest.  Waarmee Christus dan toch de verlosser is van de mensheid,  maar het individu moet zichzelf wel openstellen voor de Logos (het Woord) .

Citaat

Een tweede constatering is dat Von Balthasar na het verband van schepping en kenose, direct het verband van kenose en kruis aan de orde stelt. De schepping waarin God op kenotische wijze verschijnt in zijn schepselen, is getekend door de transcendentalia die doorverwijzen naar heerlijkheid als zijnsbron.

Waarmee von Balthasar betracht te zeggen dat God als Logos (zijnsbron) altijd al in de schepping/schepselen aanwezig is geweest.   Het (de Logos) is het 'vonkje' in de mens welke tot ontbranding kan komen, een ontbranding welke het zelf van de mens verteert in dat verbranden.

Citaat

Vanuit kentheoretisch opzicht duidt kenose op de kenbaarheid van God midden in de verhulling. Thomas Schumacher citeert Von Balthasars Schleifung der Bastionen om dit duidelijk te maken. In “de nacht van het kruis”, in de verhulling, breekt God paradoxaal genoeg onverhuld door.

Het is de paradox dat als de mens alle hoop heeft opgegeven en door het ravijn des doods trekt, God zich te kennen geeft.  God en mens kunnen elkaar alleen ontmoeten in het 'onverhulde', de mens dient zijn verhulling af te werpen, waarmee God zichzelf te kennen geeft.

Citaat

In de context van plaatsvervanging neemt gekruisigde namens God de plaats in van de ander, van de mensheid. God verschijnt in Christus, gehuld in het sub contrario van een zondige mensheid, en wordt onherkenbaar. Hij bekleedt zich met de uiterste consequentie van de zonden, de (kruis)dood, de dood die eigenlijk de andere verbondspartner (de mens) toebedeeld was. Het heilsconcept van plaatsvervanging heeft aldus de esthetische connotatie. We moeten God gaan ontcijferen in de verhulling van de menselijke vervreemding die door God in de gekruisigde wordt opgenomen.

Dit is m.i. de kern van de kruisdood.  Je neemt geheel uit eigen beweging namens God de plaats in van 'de ander': een pleidooi bij God voor 'de ander' uit zuivere naastenliefde.   God, neem mij in plaats van 'de ander'!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 4,3k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

TTC was inhoudelijker 

Dit is echt enorme flauwekul. Ik zie in mijn omgeving veel mensen die elkaar helpen zonder iets terug te verlangen. Helaas zijn er altijd een paar luidruchtige klootzakken die het verzieken voor de an

Posted Images

Citaat

Jürgen Moltmann verklaart het aldus: ‘De theologische traditie gebruikte dit concept om de eenheid van God de Vader en Jezus de Zoon als eenheid te interpreteren zonder ze te vermengen en zonder ze te scheiden. ... Ze zijn niet één substantie maar één gemeenschap door een wederzijdse inwoning in elkaar. Elke persoon van de triniteit verkeert in extase, is uit zichzelf in de ander. ... Aan de andere kant kunnen we zeggen dat de goddelijke personen van de triniteit bewoonbaar worden voor elkaar... door elkaar open levensruimte te geven voor hun wederzijdse inwoning.

Vader en Zoon wonen in elkaar en 'in extase' zijn ze uit zichzelf 'de ander'.   Die extase is tegelijkertijd met het lijden kenbaar, extase en lijden zijn één.  Daarom kan zelflediging alleen gepaard gaan met onmenselijk lijden zoals Jezus dat moest ondergaan.  Hij moest zichzelf verlaten om (weer) één te worden met de Vader.  (Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten. ). In die verlatenheid en het 'laten zijn' van de wereld ontmoeten lijden en extase elkaar: de verloren zoon keert thuis, Hij kleedt hem feestelijk aan en geeft een groot feest! (De extase)

Citaat

Moltmann wordt extase nog intenser opgevat als een ‘uit zich zijn, in de ander zijn’.

Veel lediger van zelf gaat het niet worden, alleen in het ravijn des doods voltrekt zich dat wat buiten iedere voorstelling gaat.

Citaat

Het kruis getuigt ervan dat God in sich absolute zelfovergave is. De gekruisigde is in deze zin een beeld van een voorafgaande absolute zelfovergave in God die aanwezig is in een trinitair Godsgeheim dat als absolute liefde verschijnt.

Absolute zelfovergave is ook het absolute "Niet mijn wil geschiedde , maar Uw wil geschiedde".

Citaat

Moltmann interpreteert gehoorzaamheid als een ware onthulling van zijn identiteit. Jezus’ Zoonschap krijgt gestalte in de gehoorzaamheid van de knecht die tevens de Zoon is: ‘Als de mensgeworden Zoon gehoorzaam wordt aan de wil van de eeuwige Vader tot op het punt van de dood van het kruis, dan is wat hij op aarde doet niet langer verschillend van wat hij doet in de eeuwigheid. Dus in de vorm van “knecht” (dienaar) ontkent hij niet zijn goddelijke vorm, maar onthult hij hem... . Dus het is niet juist dat hij zich ontledigt ot mens en in de mens tot knecht, en in de menselijke sterfelijkheid tot de wrede dood aan het kruis; in deze zaken ontledigt hij zichzelf in gehoorzaamheid tot de wil van de goddelijke Vader in de hemel.’138 Jezus’ knechtschap getuigt in het leven van een gang naar het kruis. Maar hij is “knecht” (dienaar) die uit vrije liefde dient. Het object van de gehoorzaamheid van “de knecht” is het dragen van de zonde van de wereld en van het oordeel van de Vader over de wereld. Dit gehoorzaam dragen van de zonde is een expressie van de liefde van de Zoon die opwelt vanuit vrijheid. Deze liefde welt op in de vrije ruimte van de trinitaire uitwisseling (commercium) van liefde tussen de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Zo voltrekt zich een vrije beslissing van liefde, waarvan de Zoon evenveel als de Vader het vrije subject is.

Het knecht-zijn heeft een vervelende connotatie.  We maken liever zelf wel uit wat goed is en wat kwaad is.  Zelflediging is dan  ook een onttrekking aan zowel goed als kwaad.  (Uw wil geschiedde). Waarna de mens de paradoxale conclusie trekt dat het juist kennis van goed en kwaad het probleem was in zijn oude bestaan als Adam-mens.  Een 'goede' Adam zijn is niet goed genoeg voor God....in de Enkelvoudige Vader is het Goede ook 'enkel'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Hopper:

Wat deze auteur beoogt te zeggen is dat we -in navolging van Jezus- (De Jezus-figuur) onszelf radicaal leeg maken.   Op zich is het 'leeg maken' een meetbaar moment, maar de Christus-genade bestaat er uit dat dit 'moment' gecontinueerd wordt, schijnbaar in de tijd, maar in werkelijkheid in de eeuwigheid. In dat leeg maken worden we verbonden met de Vader.  Hetgeen inderdaad een leegmaken is voor 'het bevel' van de Vader.  Het woord 'gehoorzaamheid' heeft een vervelende connotatie, maar de mens die zichzelf leeg maakt wil niks liever dan de Vader gehoorzamen!  Het wordt zijn diepste wens, voorzover we nog van wensen kunnen spreken.

Wellicht gaat het hier over het tijdelijk losmaken van de drie guna's, of wat jij jouw mystieke ervaring of dood noemt? 

26 minuten geleden zei Hopper:

Het knecht-zijn heeft een vervelende connotatie.  We maken liever zelf wel uit wat goed is en wat kwaad is.  Zelflediging is dan  ook een onttrekking aan zowel goed als kwaad.  (Uw wil geschiedde). Waarna de mens de paradoxale conclusie trekt dat het juist kennis van goed en kwaad het probleem was in zijn oude bestaan als Adam-mens.  Een 'goede' Adam zijn is niet goed genoeg voor God....in de Enkelvoudige Vader is het Goede ook 'enkel'.

Hoe die immense kloven ooit gaan kunnen gedicht worden, vergt wellicht een iets moderner taal om begrijpelijker te zijn/worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:

Wellicht gaat het hier over het tijdelijk losmaken van de drie guna's, of wat jij jouw mystieke ervaring of dood noemt? 

Het gaat niet over het tijdelijk losmaken van de drie guna's  o.i.d.   Dat is niet iets wat Jezus leerde.   Het gaat over het voor eeuwig los laten van het tijdelijke.  Het is ook niet 'mijn' mystieke ervaring, het is de weg welke Jezus zelf wijst en die iedere mens voor zich kan volgen.   Als het 'mijn' mystieke ervaring zou zijn, zou het geen zelflediging kunnen zijn.  Dan zou immers 'mijn' betrokken zijn.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Hopper:

Waarmee von Balthasar betracht te zeggen dat God als Logos (zijnsbron) altijd al in de schepping/schepselen aanwezig is geweest.

Het enige waarover we een consensus kunnen bereiken is dat we in het dal nog steeds naar die bergen staan te gapen, maar dat is gelukkig de normaal zodat amper iemand daar aandacht voor heeft. 

1 minuut geleden zei Hopper:

Het gaat niet over het tijdelijk losmaken van de drie guna's  o.i.d.   Dat is niet iets wat Jezus leerde.   Het gaat over het voor eeuwig los laten van het tijdelijke.  Het is ook niet 'mijn' mystieke ervaring, het is de weg welke Jezus zelf wijst en die iedere mens voor zich kan volgen.   Als het 'mijn' mystieke ervaring zou zijn, zou het geen zelflediging kunnen zijn.  Dan zou immers 'mijn' betrokken zijn.

Ik weet het, er zijn verschillende eeuwigheden die voor elke andere partij als cognitieve inhoud gezien wordt, bizar eigenlijk.  

3 minuten geleden zei Hopper:

Dat is niet iets wat Jezus leerde.

Er zijn verschillende groeisnelheden Hopper, jij staat hierin veel te ver voor ons. 

4 minuten geleden zei Hopper:

Het is ook niet 'mijn' mystieke ervaring, het is de weg welke Jezus zelf wijst en die iedere mens voor zich kan volgen.

Dit is enkel jouw leven Hopper, hierin treden wij op als figuranten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei TTC:

Ik weet het, er zijn verschillende eeuwigheden die voor elke andere partij als cognitieve inhoud gezien wordt, bizar eigenlijk.  

Het zou merkwaardig zijn als er verschillende eeuwigheden zouden zijn.  Het eeuwige is enkelvoudig.

https://unmani.nl/nieuws/2016/2/27/de-drie-gunas-drie-essentile-aspecten-van-onze-natuur

Citaat

1 Tamas

Tamas die zich manifesteert als de duisternis, traagheid, lethargie, sufheid, illusie, zwaarte. Tamas kan worden gezien als het verleden, je levenslot, het gegevene.

2 Rajas

Rajas die zich manifesteert als de energie van passie, emotie, verlangen, activiteit, verdriet. Rajas kan worden gezien als de toekomst, verlangen, externalisering.

3 Sattva

Sattva die wordt geassocieerd met de principes van harmonie, kennis, geluk en goedheid. Sattva is het hier & nu, het ontwaken, het proces van bewustzijn ontvouwen. Overstijgt de spanning tussen de twee boven en is de gewenste kwaliteit van de drie.

Gewenste kwaliteit van de drie?  Dat mindfulness is maar een verwarrende ideologie.

Citaat

Wanneer een van de Guna’s dominant is, is dit wat er gebeurt: Als we een meest Sattva gevoel voelen, dan voelen we ons helder, rustig en harmonieus. Een Rajas staat betekent dat je je gepassioneerd, hyper actief voelt, de geest blijft gaan, niet in staat om te stoppen. Als we een Tamas gevoel hebben kunnen we niet uit bed te komen, het gevoel van ongemotiveerd zijn, onszelf door de dag heen slepen. We hebben alle drie de kwaliteiten in ons leven nodig. Tamas maakt ons dat we stoppen en rusten, we hebben Rajas nodig om op te starten in de ochtend en we hebben Sattva nodig om te begrijpen en duidelijkheid en wijsheid te krijgen.

Dit is op geen enkele manier passend in de zelflediging en de leer van Jezus.  Niet eens een armzalige poging daartoe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Hopper:

Het zou merkwaardig zijn als er verschillende eeuwigheden zouden zijn.  Het eeuwige is enkelvoudig.

Uitgezonderd die van andere culturen Hopper, beetje als bij openbaringen die eerst moeten onderzocht worden of het wel van 'hun' God komt. Merkwaardig is het zeker, beetje als bronkennis wegredeneren wanneer het nu net een hulp zou kunnen bieden, als bruggen over ravijnen opblazen onder het mom van zelfkennis. 

30 minuten geleden zei Hopper:

Dit is op geen enkele manier passend in de zelflediging en de leer van Jezus.  Niet eens een armzalige poging daartoe.

Het is verschrikkelijk dat zoiets openbaar op Wikipedia staat, en dan zegt het nog niets over de ervaring zelf. 

32 minuten geleden zei Hopper:

Gewenste kwaliteit van de drie?  Dat mindfulness is maar een verwarrende ideologie.

Hebben die verschillende vormen van aandacht eerder al eens opgesomd, wellicht zal er wel een wisselwerking tussen bestaan. Nieuw is dat mindfulness een ideologie wordt genoemd, omdat het nu net onderzoek suggereert om daar vanaf te komen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei TTC:

Uitgezonderd die van andere culturen Hopper, beetje als bij openbaringen die eerst moeten onderzocht worden of het wel van 'hun' God komt. Merkwaardig is het zeker, beetje als bronkennis wegredeneren wanneer het nu net een hulp zou kunnen bieden, als bruggen over ravijnen opblazen onder het mom van zelfkennis. 

Er zijn gelovigen van allerlei verschillende komaf die over 'het eeuwige' spreken.   Maar dat zegt mij niks.  Ze spreken over 'het eeuwige' als over een toekomstbeeld.  Maar dat kan natuurlijk helemaal niet.  Het eeuwige is er nu ook al, het probleem is dan ook het verbeelden (weer die cognitieve inhoud).

Maar ja, de mens wil het ravijn des doods oversteken middels een veilig geachte brug (mindfulness)  en beseft niet dat dat ravijn daar niet voor niets ligt.  Het tijdelijke en het eeuwige is strikt gescheiden en er is géén brug die dat overbrugt.  Jezus heeft ons voorgeleefd en is ons voorgestorven.  Hij is het lijden aangegaan en beval zijn geest in Gods handen.  Dat is wel andere koek dan op een vrijdagmiddag een beetje mediteren in het niets.  En naderhand onderwezen worden door iemand die ook niks weet over de 3 guna's.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

Er zijn gelovigen van allerlei verschillende komaf die over 'het eeuwige' spreken.   Maar dat zegt mij niks.  Ze spreken over 'het eeuwige' als over een toekomstbeeld.  Maar dat kan natuurlijk helemaal niet.  Het eeuwige is er nu ook al, het probleem is dan ook het verbeelden (weer die cognitieve inhoud). Maar ja, de mens wil het ravijn des doods oversteken middels een veilig geachte brug (mindfulness)  en beseft niet dat dat ravijn daar niet voor niets ligt.  Het tijdelijke en het eeuwige is strikt gescheiden en er is géén brug die dat overbrugt.  Jezus heeft ons voorgeleefd en is ons voorgestorven.  Hij is het lijden aangegaan en beval zijn geest in Gods handen.  Dat is wel andere koek dan op een vrijdagmiddag een beetje mediteren in het niets.  En naderhand onderwezen worden door iemand die ook niks weet over de 3 guna's.

Nergens is overal, die boekjes kent iedereen wel. Had God een keuze toen hij miljarden sterren in het leven riep? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Hopper:

Er zijn gelovigen van allerlei verschillende komaf die over 'het eeuwige' spreken.   Maar dat zegt mij niks.  Ze spreken over 'het eeuwige' als over een toekomstbeeld.  Maar dat kan natuurlijk helemaal niet.  Het eeuwige is er nu ook al, het probleem is dan ook het verbeelden (weer die cognitieve inhoud).

Maar ja, de mens wil het ravijn des doods oversteken middels een veilig geachte brug (mindfulness)  en beseft niet dat dat ravijn daar niet voor niets ligt.  Het tijdelijke en het eeuwige is strikt gescheiden en er is géén brug die dat overbrugt.  Jezus heeft ons voorgeleefd en is ons voorgestorven.  Hij is het lijden aangegaan en beval zijn geest in Gods handen.  Dat is wel andere koek dan op een vrijdagmiddag een beetje mediteren in het niets.  En naderhand onderwezen worden door iemand die ook niks weet over de 3 guna's.

🤣

Je bent echt nog een grotere religek dan mensen alhier die ook religek zijn.. Je lijkt een fundichristen maar dan wel volgens je eigen christelijk beeld.. "mijn Leer is de Enige ware leer"... "mijn Jezus is de enige Jezus"...

De bijbel spreekt overigens ook over de eeuwigheid als toekomstbeeld.

1 Thess 4:

Citaat

 

15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

 

Dus straks is de eeuwigheid pas, niet nu.. Nu gaan mensen nog dood namelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Hopper:

Maar ja, de mens wil het ravijn des doods oversteken middels een veilig geachte brug (mindfulness)  en beseft niet dat dat ravijn daar niet voor niets ligt.

Misschien is het gewoon een kwestie van naastenliefde om een brug te bouwen, wat zonder die ravijn absurd zou zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hopper:

Maar dat kan natuurlijk helemaal niet.

Kurt Lewin staat ook bekend als de grondlegger van Action Research, verder streefde Lewin naar een samenwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Volgens hem kwam wetenschappelijke kennis het best tot stand door het verenigen van de inspanningen van de academicus en de 'mens uit de praktijk'.

Op 28-2-2023 om 18:56 zei Hopper:

En hiervan ook al niet.

Een premisse is een vooronderstelling dat iets waar is. Premissen zijn de uitgangspunten voor een syllogisme, zoals een redenering in de logica wordt genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2023 om 13:35 zei Hopper:

Transparante schema's zeggen niks.

Om de oorzaken van een probleem te kunnen opsporen is het noodzakelijk kennis te hebben over het gebied waar het probleem zich voordoet. Om gedachten en ideeën boven tafel te krijgen over mogelijke oorzaken is een methode als brainstormen niet systematisch genoeg, nodig is een oorzaak en gevolg-probleemanalyse. Het werken met behulp van een zogenaamd visgraatdiagram is zo'n methode.

Op 28-2-2023 om 19:48 zei Hopper:

Simpel is de eenvoud zelve.

Kunnen er allemaal eens mee lachen, maar veel vaker is het niet om te lachen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2023 om 15:32 zei Hopper:

Bij jou gaat het telkens maar over cognitieve inhoud, katalysatoren en de rest van een automobiel.

Het paradoxale onrecht dat schuilt in het uitsluiten van kwetsbare mensen die niet eens participeren in het probleem, krijgen we hoe vreedzaam ook met geen stokken uitgelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-2-2023 om 17:30 zei Willempie:

Of omdat je iets vaak gewoon niet op een duidelijkere wijze kunt uitdrukken.

Het vergt anno 2023 al haast onnavolgbare kronkelpaden om finaal te kunnen besluiten dat sommige boeken bedoeld zijn om wachtlijsten te vullen, ter ere van de paradox van Mandeville.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-3-2023 om 20:32 zei Hopper:

Waar zou men in de eeuwigheid hoop op moeten hebben?

Camus wordt over het algemeen gezien als de grondlegger van het absurdisme, een filosofie die gerelateerd is aan het existentialisme. Volgens het absurdisme zijn mensen fundamenteel rationeel en is het menselijk lijden het resultaat van vergeefse pogingen door individuen om rede of betekenis in een redeloos en zwijgend universum te vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2023 om 13:35 zei Hopper:

Wijsheid is niet iets wat je gelooft of in een schema weergeeft, maar wat je in de praktijk brengt.

In relatie tot onze wekelijkse opdracht pro forma de kernkwadranten gedeeld, bij een aantal gingen precies de oogjes open.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2023 om 13:35 zei Hopper:

Ik kan daar wel weer een bijbelvers bij plaatsen, maar ik heb al in de gaten dat niemand zich daar wat van aantrekt. De smalle weg naar boven en de eveneens smalle weg weer naar beneden zijn één en dezelfde weg. 

Een singulariteit is in het algemeen een ongewoonheid, iets waar de normale regels of wetten niet meer geldig zijn of niet meer toegepast kunnen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-3-2023 om 17:08 zei Hopper:

Wat begrijp je niet aan "In den beginne"?  Er zijn geen 2 In den beginnes.

Metawiskunde is de studie van wiskunde aan de hand van wiskundige modellen. Uit dergelijke disciplines komen metatheorieën voort, in dit geval wiskundige theorieën met betrekking tot andere wiskundige theorieën. Metawiskundige metastellingen werden in de 19e eeuw nog onderscheiden van gewone wiskundige stellingen in verband met de grondslagencrisis in de wiskunde. De paradox van Richard uit 1905 is een goed voorbeeld van de problemen, die zich als gevolg van tegenspraak kunnen voordoen, wanneer wiskunde niet van metawiskunde wordt onderscheiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2023 om 13:46 zei Hopper:

Is de Logos nu opeens gekoppeld aan het waarneembare heelal?  Heel erg interessant allemaal, zwarte gaten, sterren, nulpuntsenergie, kwantummechanica, zwaartekracht, energie/materie.  Maar het heeft niks van doen met de ziel die naar lossing zoekt.  Dat is het moeilijke aan jou, je kijkt wel, maar je ziet niet.

Zonder tegenwind gaat de vlieger niet op, plat achterover en overreden worden een andere kwestie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2023 om 15:32 zei Hopper:

Bij jou gaat het telkens maar over cognitieve inhoud.

Zelfs al moesten we een wonderpil uitvinden, niemand zal er door de oorlog aandacht voor kunnen hebben.

Op 28-2-2023 om 11:24 zei Tomega:

Het verlaten van de wet, is daarom kern en oorzaak van irrationele wetenschap.

De methode van de kwantoreliminatie wordt gebruikt om aan te tonen dat bepaalde theorieën niet te gecompliceerd kunnen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-2-2023 om 20:27 zei Willempie:

De huidige leraren zijn niet langer in staat om hun leerlingen de zin en het nut van wiskunde te doen inzien. Ze zijn ook nauwelijks in staat er werkelijke interesse voor op te wekken. Maar als wiskunde onderwezen zou worden als onderdeel van Gods schepping, zoals dat voorheen wel gedaan werd, zou dat grote geleerden voortbrengen zoals dat vroeger ook het geval was. 

De metawiskunde was aanvankelijk nauw verbonden met de wiskundige logica. Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw was er zeer veel overlap tussen beide disciplines. De wiskundige logica heeft zich uiteindelijk toegespitst op de verzamelingenleer, de recursietheorie en de pure modeltheorie, zaken die niet rechtstreeks verband houden met de metawiskunde.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid