Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

13 uur geleden zei Mohawk:

Dit heeft Gods geest mij geopenbaard, maar aangezien je mij niet voor vol aanziet zal je het er beslist niet mee eens zijn. Dat geeft niet, maar toets dan in ieder geval welke geest hieruit spreekt, je weet nu hoe je dat kunt doen. 

Toetsvraag:

Is jouw dagelijkse vervoermiddel een auto, een fiets of een bezem? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 384
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Moordenaar aan het kruis dan?

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof w

De morgenster (Lucifer) is verbannen naar het binnenste van de aarde, in het diepste der groeve.

Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Het gevallen geestelijke dat hem is gevolgd is en wordt verbannen in de harde materie van de aarde, de stenen der groeve.

overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas.

De aarde is het lichaam van lichaam van Lucifer, het dodenrijk, waar hij heer van is omdat het geestelijke dat is verbannen in de materie hem toebehoort. Dat is de reden dat wij ons los moeten maken van de aarde en haar goederen, afstand moeten nemen van de wereldse geneugten en afstand moeten nemen van dwaling, wat allemaal tot het lichaam van Lucifer behoort. Alle materie, alle geneugten (macht, rijkdom, aanzien) en alle leugens maken deel uit van zijn lichaam.

Daarom als tegenbeeld daarvan het lichaam van Christus. Waarin geen materiële goederen, geen macht, geen rijkdom, geen aanzien en geen leugen bestaat. Wij kunnen geen deel uitmaken van het lichaam van Christus als wij eten en drinken van het lichaam van Lucifer. Doen wij dat wel dan is ons vooruitzicht opnieuw in de harde materie te worden verbannen, een lot wat wij dan zelf hebben nagestreefd. De waarheid hebben wij genegeerd terwijl de Waarheid zich toch openbaart door Gods geest, die ons allemaal aanspreekt, maar we zijn ziende blind en horende doof, en oogsten wat wij gezaaid hebben.

En met name wij christenen, wij worden in de hardste materie begraven als we eten en drinken van het lichaam van Lucifer, het vlees en het bloed, terwijl we met de mond belijden een volgeling van Jezus te zijn. Met ons is het dan erger gesteld dan met de mensen die Lucifer van harte en uit vrije wil volgden. Wij zijn dan het meest te beklagen omdat wij Gods naam ijdel hebben gebruikt en om die reden voor eeuwigheden worden verbannen en buiten spel gezet.

Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is.

De christenen die zich hebben afgekeerd van het heilig gebod dat hun overgeleverd is. (Daar staat heilig gebod, dus niet van de kerkleer of van het Bijbellezen, of van alle ge- en verboden die door kerken van mensen worden geëist.) zijn dan opnieuw en uit vrije wil teruggekeerd in hun gevallen staat. Ze zijn dan terug bij af of zoals Petrus schrijft:

Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

En daarom worden deze christenen opnieuw verbannen in de harde materie waar de reis op aarde begonnen is, het leven als mens en het christen zijn heeft dan geen enkele vooruitgang gebracht. Eeuwigheden van kwelling in een gebonden en onvrije staat is dan hun lot.

9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

7 miljard gevallen engelen.  Dan heeft God in de hemel toch iets fout laten gaan. 

Het zijn er vele male meer dan dat. Het is een schare die niemand tellen kan, en dat is nog maar een deel ervan. God heeft niets fout laten gaan, de vrije wil heeft het fout laten gaan. Maar nu kan God zich ware kinderen vormen, die uit vrije wil naar de Vader streven en dat is voor de Vader veel meer waard dan schepselen die niet anders kunnen dan van Hem te houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een citaat van Gottfried Mayerhofer, een broeder in geest en waarheid:

"Dit is het tijdstip waarop – analoog gezien – de wijzer op de twaalf het hoogste culminatiepunt heeft bereikt en vandaar moet worden afgedaald van de vermeende hoogte van de wetenschap, de heerszucht en het egoïsme! Het is al zo ver dat de gemoederen, die naar iets beters verlangen, in beweging komen. Velen beginnen al hun materiële of geestelijke leven in overeenstemming te brengen met de natuurwetten, ook al streeft de wereld ernaar alleen “heren en knechten” te hebben en is de wanverhouding tussen rijken en armen enorm gegroeid, ook tussen gebieder en degene die gehoorzaamt. Nog een tijdje en zij zijn op het punt aangekomen waarop een ommekeer noodzakelijk is. Er moet naar beneden worden afgedaald; in plaats van heren en knechten moeten broeders en zusters elkaar de hand geven.

Daarnaartoe gaat de grote lichtstroom, die de tot nu toe verduisterde harten hier en daar verlicht. De naastenliefde moet weer tot haar recht komen, samen met de Godsliefde, die zonder de eerstgenoemde niet denkbaar is. Dat zijn de kentekenen van jullie tijd! De wanverhouding, die in de materiele richting wijst, moet weer gecorrigeerd worden. De geestelijke natuur van de mens, waarvoor ik eens als mens mijn leven gaf, moet weer het eerste, het hoogste zijn en het materiële moet gereduceerd worden tot een dienaar, tot middel voor een doel, maar niet als een hoofdzaak die alle geestelijke belangen van de mens wil absorberen.

De wijzer van de geestelijke wereldklok staat dicht bij de één; hij wijst op het begin van de afdaling van het werelds-materiële en op het teruggaan naar het geestelijke punt, zoals jullie in de middernachtelijke slaap het dichtst bij de geestelijke wereld staan. Zo moeten jullie de gebeurtenissen en ook mijn woorden zien, ook als deze jullie tegenstrijdig voorkomen; Ik lieg niet en als ik jullie iets zeg wat op dit moment niet in vervulling gaat, dan is het alleen jullie kortzichtigheid die de diepere zin niet begrijpt van het geestelijk verborgene, dat na een korte tijd wel degelijk te voorschijn komt en jullie Vader kenmerkt als degene die alleen jullie welzijn en vooral jullie geestelijke welzijn beoogt.

Ook het vandaag gegeven woord heeft naast datgene wat uitgesproken is nog veel meer inhoud, d.w.z. geestelijke inhoud waarmee mijn schrijver nog meer pagina’s zou kunnen vullen om jullie de diepgang ervan uit te leggen, maar dat is niet Mijn bedoeling. Jullie moeten zelf oefenen om het wezenlijke van het schijnbare te onderscheiden. Jullie moeten leren en rijp worden om mijn doorgevingen gemakkelijk te kunnen ontcijferen. Op die manier worden jullie werkelijk Mijn kinderen! Jullie zullen geen automaten zijn, maar zelfdenkend met geestelijke ogen in de grote geestenwereld rondkijken, opdat jullie alles wat er gebeurt naar de juiste waarde en naar het “waarom” kunnen beoordelen. Daarom heet deze tekst ook: “Kenmerken van onze tijd”, opdat jullie beseffen hoe dicht jullie bij het culminatiepunt van het materiële bedrog staan, maar ook hoe dichtbij het begin is van de triomf van het geestelijke, waarvoor ik eens mijn leven gegeven heb om het aan jullie te geven. Daarvoor moeten jullie nu vechten en nog vele dingen doorstaan.

Bereid je voor om, geleid door Mijn woord, de geestelijke regeneratie van het mensengeslacht waardig te ontvangen. Luister naar de stemmen die jullie uit alle hoeken van de aarde toeroepen: “Ook wij zoeken wat jullie al hebben gevonden; alleen is het voor ons nog niet duidelijk!” Deze stemmen worden aangespoord door de geestelijke wind, die nu door de gehele schepping waait, opdat allen in het geestenrijk voelen dat het naar het einde toe gaat, waar mijn werk van deemoed bekroond wordt door het succes dat ik Mijn kinderen weer heb gevonden; zij waren vaak weggegaan, maar werden door de trouwe herder teruggevonden. Eens zal het dan één kudde met één herder zijn. Zo zijn de kenmerken van jullie tijd de voorschool en de wekker die de goeden naar het betere en de slechten naar het goede toe leiden, misschien gepaard gaand met grote verwarring, maar uiteindelijk verenigd door de geestelijke wereld, die hen naar het rijk van de nooit eindigende liefdesstroom leidt.

Een band omsluit jullie allen, van de laatste ster, die pas over duizenden jaren zijn licht naar jullie toe zendt, tot aan het kleinste atoom in de oneindige etherruimte. Het is een band van liefde en aantrekking, van sympathie en welwillendheid, waardoor de harten elkaar aantrekken en de gehele materiële en geestelijke schepping in duizend vormen omsluiten. Niets kan zich hieraan onttrekken en als iets zich daar toch tegen verzet, dan wint uiteindelijk weer de drang naar liefde, de drang van het geestelijke naar het geestelijke, de drang opwaarts! Dat is het verlangen naar het onbewuste, naar een hoger geestelijk rijk, waar ook voor jullie eeuwig licht, eeuwige rust en eeuwige vrede bestaat. Dat verlangen is het dat nu de gemoederen prikkelt; de mens laat zich niet van zijn troost en rust beroven, ook al manifesteert het materialisme zich steeds meer en vecht het daartegen. De mens wil niet alleen een aardse burger, maar ook een wereldburger zijn die wel met zijn voeten op de aarde loopt, maar met zijn geest over alle afstanden heen tot in de oneindigheid kan doordringen, waar midden in een groot geestenrijk de Vader, Schepper en God  zijn woonplaats heeft.

Overdenkt dat, Mijn kinderen, om Mij, Mijn wereld en jullie tijd goed te begrijpen en alles met elkaar in harmonie te brengen."

 

40 minuten geleden zei Hermanos2:

Toetsvraag:

Is jouw dagelijkse vervoermiddel een auto, een fiets of een bezem? 

Jezus zegt tegen G. Mayerhofer:

Je wordt vaak bestormd met vragen en iedereen wil via jou verklaringen, troostwoorden, getallen en nog veel meer van Mij ontvangen. Niemand wil echter naar de stem in zijn eigen hart luisteren die dezelfde is als de stem die hier schrijft. 

Het is bij jullie zoals in het menselijk leven: wat jullie thuis hebben, eten of drinken, smaakt niet zo lekker als wat jullie in vreemde huizen of van vreemde mensen ontvangen.

Zo lijkt dat ook het geval te zijn met allen die vragen stellen. Wanneer je hen in goed geordende bewoordingen Mijn wil en Mijn woorden bekend maakt, dan maken ze op iedereen een veel machtiger indruk dan wanneer ze dezelfde stem in hun eigen hart zouden hebben gehoord. Door jou geloven zij dat ze Mij direct horen. Maar waarom, Mijn geliefde kinderen, vertrouwen jullie zo weinig deze stem, die zich toch ook in jullie hart kenbaar maakt? Kijk, mijn schrijver kan niet – en Ik wil niet – antwoord geven op elke kleinigheid. Ik wil niet dat jullie je steeds op Mijn leiding verlaten; jullie moeten leren op eigen benen te staan. In twijfelachtige situaties kunnen jullie naar jezelf luisteren, en evenals in het uiterlijke leven moeten jullie ook in je innerlijk leren vechten tegen invloeden die andere dingen in jullie oor fluisteren die niet uit een zuivere bron afkomstig zijn. Want jullie moeten beseffen dat jullie aan veel geestelijke invloeden worden blootgesteld, en jullie moeten in het innerlijk een fijner zintuig ontwikkelen om ook daar het juiste van het onjuiste, het ware van het valse te leren onderscheiden. 

Het in het oog houden van zichzelf en zijn innerlijke gevoelens sterkt de ziel bijzonder goed; het maakt haar zelfstandig en geeft haar een krachtig bewustzijn, dat alleen degene kent die zijn strijd ten einde toe gevochten heeft en ook goed in staat is de influisterende stemmen te onderscheiden. 

Dat is de oorzaak waarom jullie steeds vragen en altijd alles van Mij willen weten, omdat jullie jezelf niet vertrouwen en – bij wijze van spreken – in het eigen innerlijk niet thuis zijn.  

Ik leid wel al deze vragen en twijfels zo, dat zij allen aan het licht moeten komen. Ik, Vader van het licht, wil geen schaduw in de woningen die Mij eens zullen huisvesten. Zo heb je voor jouw vraagsteller en ook voor de anderen een nieuwe verduidelijking van iets wat zij al lang voelden, maar voor niet zo belangrijk hielden als het in werkelijkheid is. Zij kunnen nog geen begrip hebben van een dergelijke mate van onafhankelijkheid, juist omdat zij deze nog niet hebben bereikt en daarom nog niet haar macht konden voelen. 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Hermanos2:

Toetsvraag:

Is jouw dagelijkse vervoermiddel een auto, een fiets of een bezem? 

Nog één citaat van Mayerhover en dan houd ik ermee op, toets maar welke geest eruit spreekt en of die wat anders verkondigd dan wat ik schrijf.

"Het volgende vers zegt: “maar iedereen volgens zijn eigen orde”. Dat betekent dat ik als een voorbeeld jullie de weg moest wijzen die jullie moeten betreden als jullie mijn kinderen willen zijn en deel willen hebben aan mijn rijk.

Hetzelfde wordt ook uitgelegd in de voortzetting van dit vers met de woorden: “De eerste is Christus, daarna degenen die aan Christus toebehoren, wanneer Hij komen zal.” Ik ben jullie daadwerkelijk voorgegaan met mijn voorbeeld. Ik liet de hele mensheid de zelfverloochening en de opoffering zien, die vereist zijn om Mij waardig te worden en zo met de grote scheppingsgedachte overeen te stemmen, zoals Mozes dit aangeeft: “En God schiep de mens volgens zijn eigen beeld!”, wat niet alleen ten aanzien van de vorm zo moet zijn, maar ook in overeenstemming moet zijn met zijn geestelijke inhoud, want ik ben een geest, en ik en mijn doel zijn de hoogste volkomenheid.

Daarom moest ik op jullie aarde neerdalen, om die lichamelijk gevormde Adam in een geestelijke te veranderen, opdat hij ooit in mijn geestenrijk zal passen. Verder staat boven: “daarna het einde, wanneer Hij het rijk aan God, de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, elke macht en kracht, zal hebben vernietigd.” Dat wil zeggen: omdat ik als wijsheid (leraar) naar jullie aarde kwam, om daar het werk van de liefde (de schepping van vrije mensenwezens) regelmaat en duurzaamheid te verlenen, daarom moest dit werk – door Mij als God begonnen en als mens volbracht – zijn voortdurende uitstraling onder de mensen hebben, het moest een einddoel nastreven, dat niets anders is, noch zal zijn, dan alle mensen naar Mij terug te leiden, naar die hand vanwaar zij materieel kwamen en waarnaar zij geestelijk of vergeestelijkt moeten terugkeren. Vanwege de wilsvrijheid echter, die ik in de menselijke ziel heb ingeplant, moet deze terugkeer naar Mij natuurlijk tot onbepaalde tijd worden verlengd, omdat de mensen deze terugweg vrijwillig en niet gedwongen moeten afleggen."

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn talloze openbaringen geschreven door profeten in iedere tijd. Mayerhofer is er één van maar er zijn ook anderen zoals Jakob Lorber, Bertha Dudde, Leopold Engel etc. etc. Maar als de christenen niet op zoek zijn naar openbaringen van Gods geest, en alleen de Bijbel als Gods woord beschouwen, dan geloven ze niet wat Jezus heeft belooft; dat Hij ware profeten zou zenden om de gelovigen in waarheid te onderrichten, en opheldering te geven over alles wat in de schrift verborgen is.

Daarmee doen christenen zichzelf tekort en ze omarmen de dwaling, die hun door de kerkleer verkondigd wordt; uitsluitend de bijbelse geschriften als Gods woord te beschouwen. Maar wel voor eigen rekening want niemand kan zeggen niet gewaarschuwd te zijn door God. Jezus zelf immers wees op de valse profeten, die een schijnlicht verspreiden van vroomheid en een geveinsde wandel in Zijn naam tentoon spreiden. Die met de mond belijden dat Jezus heer is maar van binnen gehuld zijn in duisternis van geest. Maar gelukkig kan een ware christen waarheid van leugen onderscheiden, omdat de Geest daar opheldering over geeft.

Jezus zegt: Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:

De morgenster (Lucifer) is verbannen naar het binnenste van de aarde, in het diepste der groeve.

Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Het gevallen geestelijke dat hem is gevolgd is en wordt verbannen in de harde materie van de aarde, de stenen der groeve.

overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de stenen der groeve als een weggetrapt aas.

En jij spreek over Liefde met een hoofdletter? Een dode hoofdletter dan.
Wat een oorlogszuchtige teksten zeg. 

1 uur geleden zei Mohawk:

Een citaat van Gottfried Mayerhofer, een broeder in geest en waarheid

Je bedoelt gewoon: iemand met wie je het eens bent. De woorden 'broeder'. 'geest'  en 'waarheid'  zijn alleen maar om jezelf gelijk te geven en groter te klinken.

19 minuten geleden zei Mohawk:

Er zijn talloze openbaringen geschreven door profeten in iedere tijd.

Nee, er zijn veel mensen geweest die zelf hun eigen fantasie op basis van de Bijbel belangrijk vonden.

22 minuten geleden zei Mohawk:

Daarmee doen christenen zichzelf tekort en ze omarmen de dwaling, die hun door de kerkleer verkondigd wordt; uitsluitend de bijbelse geschriften als Gods woord te beschouwen. Maar wel voor eigen rekening want niemand kan zeggen niet gewaarschuwd te zijn door God. Jezus zelf immers wees op de valse profeten, die een schijnlicht verspreiden van vroomheid en een geveinsde wandel in Zijn naam tentoon spreiden. Die met de mond belijden dat Jezus heer is maar van binnen gehuld zijn in duisternis van geest. Maar gelukkig kan een ware christen waarheid van leugen onderscheiden, omdat de Geest in hem daar opheldering over geeft

Je kunt niet weten of het de 'de Geest' is of iets anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Je kunt niet weten of het de 'de Geest' is of iets anders.

Dat zeg jij .., Jezus zegt iets anders. Maar daar heb jij toch geen boodschap aan dus wat maak je je druk. Als je het niet erg vindt hecht ik meer waarde aan wat Jezus zegt dan wat jij zegt. Er komt namelijk een moment dat jouw mond wordt gesnoerd. De woorden van Jezus hebben eeuwigheidswaarde, dus daar luister ik liever naar.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Mohawk:

 

 Jezus zelf immers wees op de valse profeten, die een schijnlicht verspreiden van vroomheid en een geveinsde wandel in Zijn naam tentoon spreiden. 

Je bent gezien. 

Je hebt gebruik gemaakt van je recht op vrijheid van geloof en verkondiging daarvan. Maar nu wordt het een patroon, een stokpaardje. 

Sluit je af? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Je bent gezien. 

Je hebt gebruik gemaakt van je recht op vrijheid van geloof en verkondiging daarvan. Maar nu wordt het een patroon, een stokpaardje. 

Sluit je af? 

Ben jij in de positie om mij de mond te snoeren Hermanos? Heb jij zo'n hoge dunk van jezelf dat je meent dat recht te hebben? Van welke hoogte zal je vallen als het oordeel over jouw woorden wordt geveld? Niemand die hoogmoedig is zal in zijn geestelijke arrogantie tot de waarheid komen. De val van degene die in hoogmoed zwelgt zal onverbiddelijk zijn en eeuwigheden gaan voorbij voordat de hoogmoed is bestreden door de liefde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

Ben jij in de positie om mij de mond te snoeren Hermanos? Heb jij zo'n hoge dunk van jezelf dat je meent dat recht te hebben? Van welke hoogte zal je vallen als het oordeel over jouw woorden wordt geveld? Niemand die hoogmoedig is zal in zijn geestelijke arrogantie tot de waarheid komen. De val van degene die in hoogmoed zwelgt zal onverbiddelijk zijn en eeuwigheden gaan voorbij voordat de hoogmoed is bestreden door de liefde.

Middeleeuwse hel en verdoemenis preek. Typisch. 

Misschien tot vanavond. Hoop van niet. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Mohawk:

De Bijbel bestaat niet uit dode letters, het zijn dode letters als de geest niet is gewekt.

Ja, dat is logisch. Voor mij zijn het geen dode letters, vandaar dat ik veel Bijbelteksten gebruik, in de hoop dat iemand het beter gaat begrijpen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus zegt: Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Ik verwacht geen bijstand van mensen die zich christen noemen. Want velen zullen ten val komen en mij haten. Het is zelfs niet uitgesloten dat ze mij willen doden en dat hun ook lukt. Maar niemand zal mij ervan weerhouden te spreken of te schrijven wat ik geloof. Zelfs Lucifer kan mij het zwijgen niet opleggen en ook de dood jaagt mij geen schrik aan. Maar toch ben ik blij dat Hermanos niet weet wie ik ben en waar ik woon, want ik heb nog veel te vertellen.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Mohawk:

Wij zijn als volmaakte geestelijke wezens geschapen, naar het beeld van God die een volmaakt geestelijk wezen is.

Dat is niet waar. We zijn de kroon op de schepping en zijn uit het stof der aarde geschapen. We zijn geen geestelijke wezens. We zijn vleselijke wezens met daarin de levensadem geblazen. We lijken op onze schepper omdat we o.a. zelfbewust zijn en eigenschappen hebben die God ook heeft, zoals liefde, rechtvaardigheid, intelligentie etc Als je mensen degradeert tot gevallen engelen dan ben je echt tegen Gods geest in aan het gaan. Gevallen engelen zijn namelijk demonen.

2 uur geleden zei Mohawk:

De morgenster (Lucifer) is verbannen naar het binnenste van de aarde, in het diepste der groeve.

Ja, tijdens het 1000 jarig Rijk wordt hij gebonden. Lucifer is trouwens geen andere naam voor satan. Lucifer betekent lichtdrager, maar dat is weer een ander onderwerp. Maar pas op, satan is nu juist heel aktief. Kijk naar de wereld om je heen. Moreel verval, oorlog, misdaad is wat de klok slaat. Allemaal aangespoord door satan. Hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft.

6 minuten geleden zei Mohawk:

Want velen zullen ten val komen en mij haten.

Ik haat je niet, je bent misleid. Heb het eigenlijk met je te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Mohawk:

De morgenster (Lucifer) is verbannen naar het binnenste van de aarde, in het diepste der groeve.

Ja, tijdens het 1000 jarig Rijk wordt hij gebonden

Onzin, satan en zijn gevallen engelen hebben hun hoofdkwartier in de tweede hemel(heelal) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Ik haat je niet, je bent misleid. Heb het eigenlijk met je te doen.

Laat ik nou precies hetzelfde gevoel bij jou hebben.

Maar om nog wat vurige kolen op het hoofd van Lucifer te stapelen hier nog twee openbaringen opgetekend door Bertha Dudde.

BD.5361
11 april 1952

De val der engelen - De boodschap van Goede Vrijdag

U allen, die op aarde leeft, bent door mijn liefde vastgegrepen. En er zijn voor u mogelijkheden geschapen, weer de oerverhouding met Mij aan te kunnen gaan. Er was u een tijd toegekend voor deze omvorming uit een verhouding, die geheel tegen God gericht was, naar de hereniging met Mij. Om dit doel te bereiken, werden u alle genaden ontsloten en mijn nooit eindigende liefde helpt een handje waar u dreigt te falen. Maar één ding kan ook mijn overgrote liefde voor u niet: uw wil veranderen vanuit mijn macht. Uw wil is de factor, waarmee rekening moet worden gehouden, die alleen de verandering moet volbrengen en net zo goed falen kan. Want uw wil is verzwakt door hem, die mijn tegenstander is en die u, die hij in de diepte deed vallen door de zonde tegen Mij, ook in de diepte bij zich zou willen houden en die daarom u de weg naar Mij verspert op elke manier, die dus ook graag uw wil zwak wil houden. En daardoor bent u niet in staat, de verandering van uw wezen te voltrekken. De wil is echter daarom zwak, omdat het wezen, dat nog in zijn macht is, ook zonder enige liefde is en daarom geen kracht kan ontplooien. Want de liefde is kracht in zich en zou onvermijdelijk ook de wil de nodige versterking verlenen. Het wezenlijke, dat hem toebehoort, heeft een totaal verzwakte wil en is niet bij machte zichzelf te verlossen van zijn heerschappij over zich. En dit wezenlijke bracht Ik hulp.
 
Zoudt u mensen nu begrijpen, wat Mij ertoe bracht naar de aarde af te dalen en u redding te brengen? Ik was hetzelfde in het allereerste begin, zoals het door Lucifer in de afgrond gestorte geestelijke. Ik was uit de liefde Gods voortgekomen als engelgeest en onderkende God als het toonbeeld van alle macht en kracht en heerlijkheid van eeuwigheid. Als tegenstander van Lucifer stond Ik aan de kant van Hem, die ons had geschapen uit de kracht van Zijn liefde. Ook Ik kon God niet zien, maar mijn liefde voor Hem was mijn gelukzaligheid.
 
Maar ook de liefde voor het van God afgevallen geestelijke vervulde me en deed in Mij een plan rijpen, aan de verlossing van dezen uit de macht der duisternis deel te nemen, omdat Ik op de hoogte was van de macht van Lucifer en van de invloed op het willoze geestelijke. Ik wilde het helpen op de manier, die alleen de tegenstander kon overwinnen. Ik wilde een beroep doen op de kracht van God, om tegen hem op te kunnen treden en het doel te bereiken, hem de wezens te ontwringen en zo weer terug naar God te brengen, van wie ze waren uitgegaan. Ik wilde voor dit gevallene de kracht verwerven en ze hen doen toekomen, opdat ze een sterke wil kregen en zich vrij konden maken uit de macht van satan. De wilszwakte is gebrek aan liefdekracht, dus gevolg van een liefdeloze gezindheid. Wilde Ik nu deze wezens aan een sterke wil helpen, dan moest Ik proberen hen aan te zetten tot liefde en hun liefde weer eerst opwekken door mijn liefde. Ik moest hen bevrijden uit zijn macht, doordat Ik hem de koopprijs betaalde voor de zielen, die hij gevangen hield. Hij zelf geeft weliswaar nooit de toestemming, hij laat nooit de ziel vrij, maar de ziel heeft nu zelf de kracht zich te bevrijden, waarbij hij haar niet kan hinderen, wanneer ze zich van mijn kracht bedient, die Ik haar bereidwillig doe toekomen, als ze bereid is ze aan te nemen, dus van de aan het kruis verworven genaden gebruik te maken.
 
Ik heb voor alle zielen deze koopprijs betaald door mijn lijden en sterven aan het kruis. En iedere ziel kan haar vrijheid weer terugkrijgen, wanneer ze zich maar tot Mij wendt, wanneer ze haar wil de juiste richting geeft, wanneer ze Mij erkent en mijn werk van verlossing en tot Mij roept om hulp. Om de wil van deze wezens te versterken ben Ik aan het kruis gestorven. Ik plaatste een overgrote liefde tegenover de macht van satan en overwon hem, zodat ook de hardste keten los kon springen van wie aan mijn zijde gaat staan.
 
Twee uit de kracht van de eeuwige Liefde voortgekomen wezens worstelden tegen elkaar. Maar Ik bediende me van deze liefdekracht. Ik streed voor God en met God. De liefde vervulde me geheel en mijn aardse lichaam werd bijgevolg tot drager van de eeuwige Godheid. Mijn lichtziel sloot zich tegelijk met het lichaam bij Haar aan en nu had de vereniging plaatsgevonden, die ook ieder door God geschapen individu zou moeten aangaan volgens bestemming van eeuwigheid, om nu als volmaakt te kunnen werken in licht en kracht en gelukzaligheid.
 
De oergeschapen geest was van God afgevallen. Hij ontving licht en kracht in overvloed en misbruikte die om tégen God te werken. Gods kracht doorstroomde ook hem, maar hij gebruikte ze in negatieve zin en verwijderde zich daardoor steeds meer en meer van God. Maar de kracht uit God te gebruiken in Zijn wil leidt ook tot algehele samensmelting met Hem, welke Ik als mens Jezus op aarde bereikte door de liefde. De liefde is de sterkste macht en moet ook de wil zo beïnvloeden, dat hij zich op God richt. En deze gave van kracht voor de wil van de mensen op deze aarde, heb Ik als mens verworven door mijn lijden en sterven aan het kruis, door onuitsprekelijke pijnen en overgrote kwellingen. En ieder, die Mij erkent en in zichzelf de liefde tot volle wasdom brengt, kan zich van deze kracht bedienen.
 
Ieder mens, die Mij als Redder en Verlosser aanroept om hulpverlening, zal zijn huidige heer willen ontvluchten en het ook kunnen. Want deze laat Ik niet in de handen van mijn tegenstander vallen. Ik verbreekt zijn ketenen en maak hem vrij. Maar Ik kan dit alleen maar doen, zodra de wil van de mens zelf naar verlossing streeft. Hem tegen zijn wil bevrijden kan Ik niet.
 
Maar mijn liefde is oneindig en ze zal de tegenstander iedere ziel ontwringen. De liefde zal bereiken, dat de wil van ieder wezen eens geheel verandert en zich naar Mij keert. En daarvoor ben Ik aan het kruis gestorven, dat de verzwakte wil van het gevallene versterking ondervindt. En dus heb Ik de wereld verlost uit de slavernij van de satan.

Amen

En hoe groot de liefde van God voor de uit Zijn kracht geschapen wezens is blijkt hieruit:

BD.6276
5 juni 1955

De verlossing van Lucifer - De thuiskomst van de verloren zoon

Werelden zullen er nog ontstaan en weer vergaan. Steeds weer zal mijn wil om te scheppen werkzaam worden. Steeds nieuwe vormen zal Ik scheppen, die het naar Mij opwaarts gaande geestelijke zullen bevatten. En steeds weer zal Ik ze uiteen laten vallen, om het geestelijke daarin te verlossen. Een worden en vergaan zal er zijn, nog eeuwigheden lang, tot Ik mijn werk als voltooid kan beschouwen, tot al het geestelijke naar Mij is geruggekeerd en Ik ook mijn tegenstander voor me heb gewonnen, wanneer hij zonder enige kracht zich vrijwillig naar Mij keert, die Zijn God en Vader ben. En hij zal van Mij liefde afsmeken en ze ontvangen in overmaat.

Maar tot dit zich voordoet, gaan er nog eeuwigheden voorbij. Want zolang er nog onverlost geestelijks is, zullen er ook scheppingen zijn. En zolang er dus scheppingen bestaan, is de verlossing van het gevallene nog niet bewerkstelligd. En zolang blijft ook hij mijn tegenstander en vijand, die zelf is gevallen en de val van ontelbare wezens veroorzaakt heeft; wiens liefde voor Mij is verdwenen, toen hij zich bewust werd van de overmaat van kracht, die hem doorstroomde en hij Mij, als de Bron hiervan, moest erkennen en zich daar tegen verweerde. En daarom moet hij het gevoel van zijn kracht eerst verliezen, voordat hij, als zelf verzwakt wezen, zich weer aan Mij overgeeft en Mij dan ook weer zal liefhebben, zoals in het allereerste begin. Hij kan zijn gevoelens voor Mij niet tevoren veranderen. Hij kan zijn weerstand niet tevoren opgeven, omdat hij zich nog in het bezit van kracht waant, zolang er nog onverlost geestelijks is, dat hem toebehoort. Want dit bewustzijn van kracht was de reden van zijn val in de diepte. U mensen weet niet, wat hij voor Mij was en wat nog voor Mij is. U weet niet, dat hij ongewild meewerkt aan de vergoddelijking van de door Mij geschapen wezens. Maar in zijn verblindheid en haat tegen Mij merkt hij niet, dat Ik ook hem tot een werktuig van mijn plan heb gemaakt; dat echter niet in zijn wil past, maar dat Ik dat alleen kon, omdat Ik op de hoogte was van zijn afgronddiepe haat, maar hem voor mijn doeleinden nooit zou hebben gebruikt, wanneer er slechts het geringste vooruitzicht zou hebben bestaan op een voortijdige terugkeer, op de verandering van zijn wil en zijn gevoel jegens Mij.

Alleen zijn vrije wil heb Ik me dienstbaar gemaakt, waarvan Ik sedert eeuwigheid op de hoogte ben. De mogelijkheid van een verandering van wil zou Ik waarlijk met alle middelen hebben gesteund, juist omdat hij het eerstgeschapen wezen was, aan wie mijn gehele liefde toebehoorde en dat Ik beslist ook uit de diepte zou hebben willen redden. Maar zijn weerstand is ongebroken en zal het nog eeuwigheden blijven. En op deze, Mij goed bekende weerstand, bouwde Ik mijn plan van de vergoddelijking van het "geschapene" op. En Ik kon dat pas doen, omdat Ik concludeerde, dat een verandering van zijn wil volkomen uitgesloten is.

Maar dat toch nog mijn onverdeelde liefde ook dit eerstgeschapen wezen - mijn tegenstander - geldt, volgt daaruit, dat Ik zijn wil respecteer, dat Ik hem de volledige vrijheid laat in zijn werkzaam zijn tegen Mij, zolang dit in de hem toegestane mate gebeurt. Maar overschrijdt hij de grenzen van zijn bevoegdheid, dan bind Ik hem, wat steeds aan het einde van een verlossingsperiode zal gebeuren. Ik sla hem opnieuw in boeien, opdat wat vrijwillig op Mij aanstuurt niet in gevaar wordt gebracht, om hem echter steeds weer daaruit te bevrijden, wanneer hij Mij weer dienen moet, ofschoon onbewust, dat het geestelijke tot uiterste rijpheid komt.

Want waarlijk Ik zeg u: Hemel en aarde dienen Mij bij mijn plan van eeuwigheid. En opdat mijn tegenstander niet het overwicht houdt, dat hij in het begin over de schare van de gevallen geesten had, zond Ik "mijn Zoon" naar de aarde, die nu in een gerechtvaardigde strijd tegen mijn tegenstander zegevierde. Die de macht van hem brak, zodat de wil van het wezen zich nu tegen zijn wil kon verzetten met gebruikmaking van de genaden van het verlossingswerk. Door de kruisdood van Jezus nam de kracht van de tegenstander uitermate af. Hij werd overwonnen, maar hij verzette zich nu des te heviger, omdat het licht van het inzicht hem had verlaten, omdat de val in de diepte ook duisternis van zijn geest betekende en hij daarom steeds alleen blindelings woedt, door haat gedreven, zonder te beseffen waar zijn haat toe leidt. Dat steeds weer het hem nog toebehorende geestelijke wordt losgemaakt en in de scheppingen verbannen, en hij daardoor steeds meer van zijn kracht verliest. Want alleen het gevallene is zijn bezit aan kracht, en de verlossing van het gevallene betekent voortdurende vermindering van zijn kracht.

En dat deze verlossing mogelijk is, daarvoor stierf Ik zelf aan het kruis. Mijn liefde maakte deze verlossing mogelijk en mijn liefde rust niet eerder, tot al het van Mij afgevallene weer in mijn bezit is; tot het vrijwillig naar Mij is teruggekeerd en nu ook mijn tegenstander - van zijn kracht beroofd - zich aan Mij zal overgeven; tot ook hij naar verlossing verlangt, die mijn eindeloze liefde hem niet onthoudt, tot de verloren zoon is teruggekeerd in zijn vaderhuis, naar Mij van wie hij eens is weggegaan.

Amen

Mod sjako: als je iets citeert dan graag de bron erbij vermelden. Bovendien heeft dit weinig met het Christelijk geloof te maken wat wel de bedoeling is in deze rubriek. In levensbeschouwing mag je meer dingen schrijven. Deze keer laat ik het nog staan, volgende keer haal ik het weg.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mohawk als men iets kopieert dient men de bron erbij te zetten.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.berthadudde.net/Downloads/BD.TB81.pdf&ved=2ahUKEwjbh_zetOTvAhUxPewKHXCQABYQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw13cnybB-D2sKVMAD1NVYox

Begrijp trouwens ook niet waarom moderator @sjako hier niet correct modereert, dit heeft niets met het christelijk geloof te maken en zou verplaats moeten worden naar levensbeschouwing.

 

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mohawk:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Je kunt niet weten of het de 'de Geest' is of iets anders.

Dat zeg jij .., Jezus zegt iets anders. Maar daar heb jij toch geen boodschap aan dus wat maak je je druk.

Je zou daar bv bij kunnen zetten wat Jezus dan wel zegt volgens jou.
Is het wellicht "(Johannes 5:31) Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig." ? 

Of kun je wellicht gif drinken zonder dood te gaan: (Marcus 16:17)  En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Begrijp trouwens ook niet waarom moderator @sjako hier niet correct modereert, dit heeft niets met het christelijk geloof te maken en zou verplaats moeten worden naar levensbeschouwing.

Als jij vindt dat dit niets met het christelijk geloof te maken heeft ontgaat je iets.

55 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Je zou daar bv bij kunnen zetten wat Jezus dan wel zegt volgens jou.
Is het wellicht "(Johannes 5:31) Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig." ? 

Wat Jezus daar onder andere over heeft gezegd heb ik in de voorgaande berichten geciteerd. 

1 uur geleden zei Thinkfree:

Als je zonodig een url erbij vermeld wilt hebben laat dat dan aan mij over.

http://www.berthadudde.net/Register/REG.5/BD.5361.html

http://www.berthadudde.net/Register/REG.6/BD.6276.html

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Omdat hier regelmatig wordt geciteerd uit andere bronnen dan de Bijbel nog één openbaring aan Leopolt Engel die ook boekdelen spreekt.

URL: https://www.nieuweopenbaring.nl/boeken-lezen/11/16/

DE HEER EN LUCIFER

Leopold Engel - Leopold Engel: Het Grote Johannes Evangelie (deel 11)

«« 16 / 77  »»

[1] Toen Ik nu Mijn blik over de schare van Mijn aanhangers liet glijden, die vol aandacht naar Mijn woorden luisterden en eigenlijk niet goed wisten wat ze hiervan moesten denken, voelde Mijn ziel een diep medelijden en overgrote liefde voor hen die Mij zo vol vertrouwen volgden.Tegelijkertijd zag Ik echter hoe het kwaad in hen zich inspande hun zielen van Mij af te leiden en naar de wereld te keren. Toen vergrimde de Godheid in Mij, en de mens Jezus trad terug, zodat alleen de Vader in Mij heerste.
[2] En de Almacht (Ik) sprak: 'Laat ons nog een poging wagen, of het niet lukt al dezen te bevrijden van datgene wat naar beneden streeft, en hen vrij te maken tot kinderen van de hoogte, opdat de verloren zoon terugkeert in het Vaderhuis!'
[3] En zie, allen vielen in een diepe slaap. Maar Ik, als de mens Jezus en toch God van eeuwigheid, stond daar alleen en riep Lucifer bij Mij, de gevallen aartsengel, ter wille van wie dit allemaal was geschapen.
[4] Toen maakten de zielen zich los van de lichamen van de slapenden, en zij schaarden zich om Mij heen en in hen gloeide een helder stralende vonk, die deze nog erg verontreinigde zielen licht en levenswarmte schonk.
[5] Ze knielden voor Mij neer en vroegen Mij (de zielen van de leerlingen) : 'O Heer, wend U niet van ons af! U hebt ons gered en zult ons verder leiden!' 
[6] Lucifer stond echter in de gedaante van een schone jongeling, maar zonder glans, voor Mij, met gebogen hoofd en wachtte Mijn woord af
[7] Ik zei tegen hem: 'Je hebt de Godheid niet kunnen zien, maar alleen kunnen gewaarworden, lichtdrager, en toen je uit het middelpunt van Mijn liefde voer om licht en leven te scheppen in alle ruimten van de oneindigheid, geloofde je dat je niet de dráger, maar de bezitter van die kracht was. je veranderde je liefde in hoogmoed en zei: 'Een God die niet te zien is, is geen God. De schepselen die door mijn wil ontstaan, vereren mij als god, aangezien ik het enige zichtbare wezen ben. Ik wil derhalve voor hen God zijn en blijven!'
[8] Toen weerklonk Mijn stem in jou, die sprak: 'De volheid van Mijn geest werkt met jou en in jou, en alle eigenschappen die in Mij rusten, vormen op en neerwaarts een ladder in de oneindigheid. Ik wil je geven een deel van Mijn kracht, zodanig, dat ieder zal heersen vanuit zijn meest innerlijke begrenzing, die een diep van binnen gelegen punt vormt, dat van twee kanten uit de oneindigheid stroomt. Zo kun jij, terwijl je als eindig wezen van Mij bent uitgegaan, toch oneindig samen met Mij werkzaam zijn, als tegenpool die gerechtvaardigd tegenover Mij staat.'
[9] Maar je sloeg geen acht op de waarschuwing; want jouw kracht schiep talloze wezens vanuit jezelf, en zij volgden jou en werden machtig, omdat Ik de nieuw geschapenen, die een deel van jou waren, niet wilde vernietigen. Steeds machtiger groeide die schare aan, en zij maakten jou tot hun god. Toen zondigde je nogmaals en zei: 'Ik ben God; want nergens zie ik de kracht die iets schept! ' - Dwaas, alsof het eindige het Oneindige ooit zou kunnen zien en begrijpen!
[10] Toen sloeg Ik je in boeien, en zie, diezelfde kracht staat hier in persoon voor je en zegt tegen je: Ik ben de God die tot nu toe niet zichtbaar was! Herken je Mij nu? Keer om naar het Vaderhuis, opdat je bevrijd wordt van je boeien en de plaats inneemt die je toekomt! Ziehier de schare van hen die voor Mij knielen, losgemaakt van jou, in zichzelf tot leven gebracht door Mijn adem en voor altijd Mij toegewend! Geef je trots op, laat de warmte van Mijn liefde in je blazen -dan verstuift alle materie tot niets!'
[11] Lucifer sprak: 'Jij bent Jezus van Nazareth, een mens met grote kracht, die ook ik eens heb bezeten. Maar om God, de hoogste kracht, de oneindigheid in het eindige in jou te erkennen -nee, nooit! Wat er met mij is geweest, kan ook met anderen het geval zijn. De mensen zijn sterfelijk, hun lichamen ontbinden -zo zul jij ook vergaan, je lichaam zal uiteenvallen, en van Jezus blijft slechts stof over.
[12] Ik ken mijn schuld en zie mezelf ontdaan van mijn lichtglans, en ik gun je ook die paar van de mijnen, die zich daar tot jou wenden. Maar het zal nooit in de Almacht opkomen om haar schepping te vernietigen, die eigenlijk mijn werk is, die ik haar in feite bezorgd heb en die ik ook liefheb, evenals Zij; want de schepping is uit mij. Laat de strijd verder bestaan; want pas door deze strijd ontstaat het leven. De verschrikking van de dood is mijn werk, en daardoor houd ik mijn schepselen bij mij, en ze blijven bij mij, opdat mijn eigenschappen in hen kunnen leven. Het is dus goed zoals het is! -Wat wil je dus nog van mij?'
[13] Ik sprak: 'Het is hier niet de plaats om te twisten; want je weet heel goed waar het om gaat. Mij als Godmens is alle kracht der hemelen gegeven, en alleen jouw verstoktheid wil Mij niet erkennen, omdat jij nog altijd hoopt de Godheid te overwinnen,je van Haar meester te maken. Haar grote lankmoedigheid leg jij uit als zwakheid, haar liefde als machteloosheid. jouw scharen, voor wier redding Ik Mijzelf nu in het kleed der materie heb gehuld, wil je niet loslaten en je probeert hen op te ruien, hoewel je weet datje aanhang nu al veel zwakker en kleiner is geworden. Het is je gelukt de gemoederen gevangen te nemen en van de waarheid af te keren. Dat het heidendom bestaat is jouw werk. Ondanks dat alles zijn al jouw daden echter zo gekeerd, dat de gevallenen toch tot Mij worden geleid - en dat is allemaal niet voldoende voor je?'
[14] Lucifer zei: 'Degenen die jou zijn toegevallen wachten slechts op mijn roep om terug te keren. Geef mij de gelegenheid om je te bewijzen hoe zwak ze zijn -en als ik verlies, zal ik je erkennen! Geef mij macht over je lichaam, laat mij de innerlijke mens aanschouwen die in jou leeft, dan zullen we zien hoe weinig goddelijks daaraan kleeft! En ook dezen hier keren terug naar mij, aan wie ze toebehoren, wanneer Jezus eenmaal zijn tribuut aan de dood heeft betaald'!
[15] Ik zei: 'Wat Ikzelf in Mijn rijk binnenleid, is voor eeuwig voor jou verloren. Sinds het eerste begin van de wereld weet Ik het best welke wegen naar het heil leiden. Maar neem je in acht -jouw maat is vol! Uit liefde voor de schepselen van Mijn hemelen en aarden ben Ik teruggekomen, en uit liefde voor hen zal Ik het werk voltooien, ondanks jouw hardnekkigheid!
[16] Laat je er niet op voorstaan dat met jouw vernietiging ook de vernietiging bezegeld is van alle wezens die uit jou zijn, en dat daarmee hun tijd afhangt van die van jou. Eens komt de tijd dat je niet alleen ontdaan van je glans, zoals nu, maar ook beroofd van elk wezen uit jou, voor Mij zult staan en dan zal geen schepsel ooit meer door jouw vernietiging getroffen worden. Dan zul je weer moeten beslissen -als je er niet de voorkeur aan geeft tevoren uit vrije wil naar Mij toe te komen. Maar verdwijn nu van hier, want Mijn besluiten staan vast, en Mijn wil geschiede!'
[17] Hierop verdween Lucifer. En Ik zegende de om Mij heen geschaarde zielen, sterkte hen en gebood hun in hun lichamen terug te keren.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Mohawk:
51 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Je zou daar bv bij kunnen zetten wat Jezus dan wel zegt volgens jou.
Is het wellicht "(Johannes 5:31) Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig." ? 

Wat Jezus daar onder andere over heeft gezegd heb ik in de voorgaande berichten geciteerd. 

En daarvan staat dus geschreven dat het niet waarachtig is. Waarom ontwijk je de inhoud van de discussie? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

En daarvan staat dus geschreven dat het niet waarachtig is. Waarom ontwijk je de inhoud van de discussie? 

Als jij voor mij de invulling gaat geven, "van Wat Jezus dan wel gezegd heeft volgens mij", is er geen sprake van een discussie, laat staan van een gesprek.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Leidse vertaling van de bijbels geschriften is ook prachtig:

Paulus: Ik bezweer u bij God en bij Christus Jezus, die levenden en doden zal richten; ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk: Predik het woord, kom daarvoor op, tijdig en ontijdig, wijs terecht, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Want er zal een tijd komen waarin men de gezonde leer niet verdraagt, maar, hunkerend naar wat het oor kittelt, een hoop leraren naar eigen smaak zoekt te krijgen. Maar van de waarheid zullen zij de oren afwenden, en tot fabelen zich keren. Wees gij daarentegen nuchter in alles, leer te lijden, doe het werk van een Christusprediker en vervul uw ambt getrouw tot het einde. (2 Timoteüs 4:1-5)

Kleine kantekening: "Want er komt een tijd waarin men de gezonde leer niet verdraagt." Hiermee wordt het christendom bedoeld en "de tijd die komt" is reeds lang gearriveerd.

Als ik zo Paulus zijn uitlatingen lees vraag ik mij af waar degenen die vinden dat ik te hoog van de toren blaas zich druk over maken. Ik bezweer niets, ik vertel alleen wat ik geloof, ik predik het woord, kom daarvoor op, tijdig en ontijdig, wijs terecht, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Maar zweren bij God en bij Jezus Christus doe ik niet, al zou dat mij door God niet aangerekend worden omdat Hij mij kent, en ik een gewillige knecht ben die Zijn wil in eeuwigheid dient.

 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mohawk:
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

En daarvan staat dus geschreven dat het niet waarachtig is. Waarom ontwijk je de inhoud van de discussie? 

Als jij voor mij de invulling gaat geven, "van Wat Jezus dan wel gezegd heeft volgens mij", is er geen sprake van een discussie, laat staan van een gesprek.

Daar geef ik geen invulling aan. Ik laat alleen maar zien dat daarvan staat geschreven dat het niet waarachtig is. En dat weet je zelf ook wel.

16 minuten geleden zei Mohawk:

al zou dat mij door God niet aangerekend worden

Zelfs voor een religieus persoon blaas je vrij hoog van de toren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid