Spring naar bijdragen

Het Levende WOORD van het BEGIN


Aanbevolen berichten

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God.

Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond

Jezus/Yeshua is het vlees geworden Woord welke was in Genesis door wie en voor wie alles is geschapen.

Hij is het Woord van YHWH, Hij was er bij Adam, Noach, Abraham, Mozes, David etc 

15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

 

Als Yeshua zegt dat Hij en de Vader een waren en dat Hij niets kon doen zonder dat de Vader dat had gedaan, bedoelde Hij dat dan letterlijk Volgens mij en Johannes wel.

In het Hebreeuws zijn / worden deze teksten helemaal duidelijk.

Maar als Hij er al was in het begin en de Vader sprak dmv Yeshua, is het dan logisch dat na 4000 jaar, Hij opeens wat anders zegt dat de Torah eerst leven, waarheid, het licht, de weg, volmaakt is en daarna niet meer??

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 132
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Serieus mensen, kijk gewoon eens in een woordenboek voor de betekenis van een woord.

Zo, daar zijn we weer snel over eens. ?

Voor de vraag of Yeshua JHVH is kunnen we -- aanvaardende de Drie-eenheid*) -- het bovenstaande schema gebruiken. Bij Der Vater links bovenaan kunnen we ook JHVH invullen en rechts waar Der Sohn

Posted Images

Wie nergens induikt, merkt ook niets van enige diepte. Gods Woord is toch wat meer specifiek in verschillende contexten.
Het is meer specifiek 'minder' dan Jezus Christus waar het gaat over de heilige Schrift;
en bovendien kun je Gods Woord beschouwen als Gods Scheppende kracht die er was aan het begin voordat het Woord vleesgeworden is,
wat méér is dan Jezus Christus die immers als mensenkind door een maagd is geboren. En dat klopt met Jezus die zegt dat Hij alleen doet wat de Vader spreekt en alleen redt wat de Vader Hem geeft.
Terwijl Jezus zelf zich weer associeert met het Woord dat God eens gegeven had: "Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou." Belangrijk hieraan is dat een eens gegeven woord van belofte of profetie, door God niet gebroken wordt. God is één met Zijn gesproken en verkondigde Woord en zijn vervulde Woord en zijn vleesgeworden Woord.

Romeinen 9:1-8
Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),
Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.
Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees
Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid,
en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;
Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat,
Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

Doch ik zeg dit niet, alsof het woord van God ware uitgevallen;
want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.
Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen;
maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.
Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods;
maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.

Romeinen 10:16-21
Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest;
want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord?
Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.
Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan?
Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn;
door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken.
En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten;
Ik ben openbaar geworden dengenen, die naar Mij niet vraagden.
Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt
tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

2 Corinthiërs 2:17 
Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid,
maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

2 Corinthiërs 4:2-3
Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid,
noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid
onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.
Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;

Efeziërs 6:16-17
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs,
met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Hebreeën 4:11-12
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan;
opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
Want het Woord Gods is levend en krachtig,
en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard,
en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs,
en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Tomega:

Wie nergens induikt, merkt ook niets van enige diepte. Gods Woord is toch wat meer specifiek in verschillende contexten.
Het is meer specifiek 'minder' dan Jezus Christus waar het gaat over de heilige Schrift;
en bovendien kun je Gods Woord beschouwen als Gods Scheppende kracht die er was aan het begin voordat het Woord vleesgeworden is,
wat méér is dan Jezus Christus die immers als mensenkind door een maagd is geboren. En dat klopt met Jezus die zegt dat Hij alleen doet wat de Vader spreekt en alleen redt wat de Vader Hem geeft.
Terwijl Jezus zelf zich weer associeert met het Woord dat God eens gegeven had: "Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou." Belangrijk hieraan is dat een eens gegeven woord van belofte of profetie, door God niet gebroken wordt. God is één met Zijn gesproken en verkondigde Woord en zijn vervulde Woord en zijn vleesgeworden Woord.

Romeinen 9:1-8
Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),
Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.
Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees
Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid,
en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;
Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat,
Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

Doch ik zeg dit niet, alsof het woord van God ware uitgevallen;
want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.
Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen;
maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.
Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods;
maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.

Romeinen 10:16-21
Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest;
want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord?
Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.
Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan?
Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn;
door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken.
En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten;
Ik ben openbaar geworden dengenen, die naar Mij niet vraagden.
Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt
tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

2 Corinthiërs 2:17 
Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid,
maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus.

2 Corinthiërs 4:2-3
Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid,
noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid
onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.
Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;

Efeziërs 6:16-17
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs,
met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Hebreeën 4:11-12
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan;
opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
Want het Woord Gods is levend en krachtig,
en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard,
en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs,
en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Ik had het niet beter kunnen zeggen.

De vraag is voor een ieder geloof je dit werkelijk?

De essentie nl is : het verbond met Abraham en wat houd dat dan precies in?

Link naar bericht
Deel via andere websites

In het begin was het Woord. Welk begin? Heeft het Woord een begin gehad? En waarom kan Jezus niets zonder Zijn Vader? Hoe is dat te rijmen met de drieëenheid?

vers 3 zegt dat alles via het Woord is ontstaan. Niet door. Het Griekse woord voor door betekent letterlijk doorheen. Het woord dia komt daar nog vandaan. 

Spreuken 8:30 zegt toen was ik naast Hem als een meesterwerker. Ik was degene op wie hij bijzonder gesteld was, elke dag weer.Ik was altijd vrolijk bij Hem.

Hier staat profetisch dus dat het Woord naast God stond als meesterwerker oftewel uitvoerder. Jezus heeft de Heilige Geest gebruikt om alles tot bestaan te brengen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

1)In het begin was het Woord. Welk begin? Heeft het Woord een begin gehad? En waarom kan Jezus niets zonder Zijn Vader? Hoe is dat te rijmen met de drieëenheid?

2)vers 3 zegt dat alles via het Woord is ontstaan. Niet door. Het Griekse woord voor door betekent letterlijk doorheen. Het woord dia komt daar nog vandaan. 

3)Spreuken 8:30 zegt toen was ik naast Hem als een meesterwerker. Ik was degene op wie hij bijzonder gesteld was, elke dag weer.Ik was altijd vrolijk bij Hem.

Hier staat profetisch dus dat het Woord naast God stond als meesterwerker oftewel uitvoerder. Jezus heeft de Heilige Geest gebruikt om alles tot bestaan te brengen.

1)Het begin van de schepping en nee het Woord heeft geen begin gehad.

De Bijbel meld dat er maar 1 God is, er wordt doorgaans gesproken over een drieeenheid en ja die ene God YHWH heeft zich een aantal keren als drie vormen kenbaar gemaakt.

2) Joh verwijst hier naar de openings zin van Genesis met een reden waar staat dat Elohim de hemelen en aarde heeft gemaakt.

Oftewel hij bevestigd wie Yeshua eigenlijk is.

3) zie vorig

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Raymond B:

Het begin van de schepping en nee het Woord heeft geen begin gehad.

Openbaring 3:14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God:  

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Openbaring 3:14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God:  

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping.

 

 

Ik kan nu andere teksten geven als tegenargumenten.

Waar het om gaat is;  Yeshua is God of Hij is het niet 

Waren de Woorden in het zogenaamde oude testament nu gesproken door Hem?

Hoe kunnen Zijn woorden nu iets heel anders betekenen tov het OT?

EN als Hij straks terug komt, betekenen ze weer wat anders! 

 

Hoe kwam Johannes er trouwens bij om zijn evangelie te beginnen met deze woorden?

Hij zit op het eiland Patmos en in plaats van te beginnen met de geboorte of met de kindermoord of met een ander wonder die nog niet beschreven was, begint hij met een verwijzing naar Genesis?

Zou het komen omdat hij bezoek heeft gekregen van Yeshua? die hem verteld dat Hij de Alpha en Omega is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Raymond B:

Zou het komen omdat hij bezoek heeft gekregen van Yeshua? die hem verteld dat Hij de Alpha en Omega is?

Jezus zegt nergens dat Hij de Alpha en Omega is. Hij noemt zich het Begin en het eind. Enkel in Textus Receptus wordt hij genoemd als Alpha en Omega. Een latere toevoeging.

Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei sjako:

Jezus zegt nergens dat Hij de Alpha en Omega is. Hij noemt zich het Begin en het eind. Enkel in Textus Receptus wordt hij genoemd als Alpha en Omega. Een latere toevoeging.

Idd, denk je dat Yeshua een Jood tegen Yochanan een andere Jood een andere taal spraken dan Hebreeuws?

Hij zei niet in het Nederlands "ik ben het begin en het eind", of in het Grieks Alpha en Omega, Hij zei in het Hebreeuws de Aleph en de Taw.

Daarom begon Yochanan met Genesis!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Raymond B:

Hij zei niet in het Nederlands "ik ben het begin en het eind", of in het Grieks Alpha en Omega, Hij zei in het Hebreeuws de Aleph en de Taw.

Jezus sprak waarschijnlijk Aramees. Alpha en Omega wordt enkel tot betrekking van de Vader gebruikt. Het Begin en het eind op betrekking tot Jezus. Jezus heeft namelijk begin gehad en Jehovah God niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Jezus sprak waarschijnlijk Aramees. Alpha en Omega wordt enkel tot betrekking van de Vader gebruikt. Het Begin en het eind op betrekking tot Jezus. Jezus heeft namelijk begin gehad en Jehovah God niet.

Dat Aramese fabeltje blijft hardnekkig evenals jouw theorie. Idd is het een titel die in het oude testament voor de Vader werd gebruikt maar in het nieuwe door Jezus/Yeshua. Gaat er nu misschien een belletje rinkelen? Hij die was ,is en komen zal (nog zo'n statement die voor 'beide' opgaat) in het Hebreeuws is dat het woord olam oftewel bij ons eeuwig, eeuwig voor en eeuwig na. 

Openb.22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

Er is allang aangetoond dmv archeologische opgravingen, teksten , munten, buiten Bijbelse geschriften dat de voornamelijke Joodse bevolking tot ver na de 1ste eeuw na Christus gewoon Hebreeuws sprak en schreef. zelfs dat het Nieuwe testament oorspronkelijk in het Hebreeuws is geschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Raymond B:

Openb.22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

Openbaring 22 is een moeilijk hoofdstuk. De ene keer is Jezus aan het woord dan weer de Vader. Het is lastig te onderscheiden wie nu wat zegt. Aangezien elders in Ooenbaring Alfa en Omega alleen op de Vader van toepassing is, is er nu geen reden om aan te nemen dat de Alfa en de Omega nu op Jezus van toepassing is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei sjako:

Openbaring 22 is een moeilijk hoofdstuk. De ene keer is Jezus aan het woord dan weer de Vader. Het is lastig te onderscheiden wie nu wat zegt. Aangezien elders in Ooenbaring Alfa en Omega alleen op de Vader van toepassing is, is er nu geen reden om aan te nemen dat de Alfa en de Omega nu op Jezus van toepassing is.

Het is Jezus die aan het woord is. Jezus spreekt in Openbaring tot Johannes, maar klaarblijkelijk ook door middel van een engel (of meerdere engelen).

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Het is Jezus die aan het woord is.

Er zijn in hoofdstuk 22 verschillende Personen aan het woord. Johannes, de engel, de Vader en Jezus. Het is in dit hoofdstuk gewoon lastig om vast te stellen wie wat zegt. Dus het is een kwestie van interpretatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei sjako:

Er zijn in hoofdstuk 22 verschillende Personen aan het woord. Johannes, de engel, de Vader en Jezus. Het is in dit hoofdstuk gewoon lastig om vast te stellen wie wat zegt. Dus het is een kwestie van interpretatie.

Alles bij elkaar opgeteld vanaf Genesis, maakt duidelijk wie Yeshua is.

Het 'einde'beschreven in openbaring staat niet alleen op zichzelf maar is zonder te beginnen bij Genesis, niet te zien.

Maar dat geld voor alles vanaf Matheus, zonder de beginselen is het NT net als elk ander boek waarvan je op 2/3 begint, niet te begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Raymond B:

Alles bij elkaar opgeteld vanaf Genesis, maakt duidelijk wie Yeshua is.

Het 'einde'beschreven in openbaring staat niet alleen op zichzelf maar is zonder te beginnen bij Genesis, niet te zien.

Maar dat geld voor alles vanaf Matheus, zonder de beginselen is het NT net als elk ander boek waarvan je op 2/3 begint, niet te begrijpen.

Nee, JHWH maakt bekend wie Hij is, namelijk Eén. En de Bijbel is heel goed te begrijpen. Jezus zegt dat Hij Gods Zoon is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid