Spring naar bijdragen

Laatste dagen - Openbaring


Aanbevolen berichten

 • Antwoorden 554
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik heb effe een paar andere woorden vet gemaakt ? : Galaten 5: 22. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbe

Prachtig. Er staat op YT een mooi commentaar onder: As a youtube comment once said: "Children are afraid of the Dark, Adults are afraid of the Light."

Posted Images

28 minuten geleden zei thom:

 

Mijn naam staat erboven, maar wat er staat heb ik niet geschreven maar aangehaald vanuit een eerdere reactie hierover, maar is met het aanhalen onder mijn naam komen te staan.

 

Heb het aangepast.

30 minuten geleden zei thom:

Dit item staat in de Apolistische Geloofsbelijdenis, wat het zogenaamde christendom beamen moet, en wil je aub hier onder dit gedachtengoed reageren wil je horen bij het zogenaamde christendom of -geloof.

Mijn naam staat erboven, maar wat er staat heb ik niet geschreven maar aangehaald vanuit een eerdere reactie hierover, maar is met het aanhalen onder mijn naam komen te staan.

Deze uitspraak is dan ook lijnrecht met alle teksten die ik 2 jaar lang al aanhaal, en omdat dit bovenstaande een item van de AG is, zal iedere 'christen' die dit belijdt niets met die teksten te kunnen, omdat het vlees eens opgewekt zal worden als Christus uit de hemel komt; kostje gekocht dus, en het leven gaat verder.

Wat doen die 'gnostici' toch ingewikkeld steeds..?

 

Precies, wat gewekt wordt is uit God, uit de goddelijke natuur, en niet uit het vlees, de aardse natuur.

de 2 naturen-leer is voor velen al buiten-Bijbelse wartaal.

Helder. Dankjewel. 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Plume:

Nu snap ik er niks meer van, hier staat iets anders: https://www.gkv.nl/downloads/5954/Geloofsbelijdenis_van_Nicea.pdf

Citaat:

Voorbeelden

 • het joodse sjema
 • de christelijke apostolische geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en Geloofsbelijdenis van Athanasius
 • de islamitische sjahada
 • de boeddhistische toevlucht
 • de gereformeerde Drie Formulieren van Enigheid
  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Dordtse Leerregels
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
 • de lutherse Augsburger Confessie
 • de Remonstrantse Belijdenis
 • een literair werk van Multatuli, zie Geloofsbelydenis.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bastiaan73:

Citaat:

Voorbeelden

 • het joodse sjema
 • de christelijke apostolische geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en Geloofsbelijdenis van Athanasius
 • de islamitische sjahada
 • de boeddhistische toevlucht
 • de gereformeerde Drie Formulieren van Enigheid
  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Dordtse Leerregels
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
 • de lutherse Augsburger Confessie
 • de Remonstrantse Belijdenis
 • een literair werk van Multatuli, zie Geloofsbelydenis.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis

Dankjewel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

Dus het paradijs is niet verloren gegaan, maar wordt bewaakt. 

Waar was het paradijs? Genesis 2:10

In Eden ontsprong een rivier die de tuin van water voorzag, en verderop splitste die zich in vier rivieren.  11 De naam van de eerste is Pi̱son. Die stroomt om het hele land Havi̱la heen, waar goud is.  12 Het goud van dat land is goed, en er zijn daar ook onyxstenen en bdelliumhars.  13 De naam van de tweede rivier is Gi̱hon. Die stroomt om het hele land Kusch heen.  14 De naam van de derde rivier is Hidde̱kel. Die loopt ten oosten van Assyrië. En de vierde rivier is de Eufraat.

Dus op aarde. Adam en Eva werden verdreven en kwamen dus buiten de grenzen van het paradijs waarvan de toegang werd bewaakt door twee cherubs. Na de vloed is de hele wereld overstroomd, dus ook het paradijs. Dat is toch niet zo moeilijk?

Bovendien zijn wij nakomelingen van Adam en Eva en leven ook op aarde. De mens is gemaakt om op aarde te leven. Land en een groot volk is ook beloofd aan Abraham, op aarde. De overgrote meerderheid heeft dus een aardse bestemming. Als de zandkorrels op een strand, ontelbaar. 

3 uur geleden zei thom:

Als de zogenaamde JG-leer al strandt op alle vlak, wat is hun gedachtegoed over een andere insteek, welke wel alles weerleggen kan, nog waard.

Jou leer heb ik nog niet gezien in de Bijbel.

2 uur geleden zei thom:

Met nog 1 opmerking; lijnrecht is lijnrecht tegenover.

(het is geen smoes, maar ik lig nogal fysiek in de kreukels en het gaat me even moeilijker af. Dokter zegt komt uiteindelijk weer goed)

Veel beterschap!

3 uur geleden zei Bastiaan73:

2 Korintiërs 12 (Nieuwe WereldVertaling):

2  Ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden werd weggevoerd naar de derde hemel — in het lichaam of buiten het lichaam, dat weet ik niet, dat weet God. 3  Ja, ik ken zo iemand — in het lichaam of los van het lichaam, dat weet ik niet, dat weet God — 4  die werd weggevoerd tot in het paradijs en woorden hoorde die een mens niet kan en mag uitspreken. 5  Over zo iemand zal ik opscheppen, maar ik zal niet over mijzelf opscheppen, behalve dan over mijn zwakheden.

Dat heb ik elders al uitgelegd. Even terug zoeken. Het paradijs zal weer worden hersteld. Dit paradijs wordt bestuurt door Christus en de 144.000 en wordt ook wel de derde hemel genoemd. Waarom? Tijdens de Vloed is volgens Petrus de eerste hemel vergaan. We zijn nu dus in de ‘tweede’. De toekomende Messiaanse tijd is de derde. Die man waar Paulus het dus over heeft, kreeg een visioen over het herstelde paradijs. Hij was niet dood of zo, want anders zou hij daar niet over kunnen vertellen.

Onder hemelen worden ook wel besturen verstaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

'En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel. En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn; Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.'

Het tafereel van de eed van de sterke engel (10: 5–7) herinnert aan Daniël 12: 4–9, met name 12: 7: "En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft,... al deze dingen voleind zullen worden." In Daniël verwees deze profetie naar de tijd van de Hellenistische koning uit de Seleuciden dynastie Antiochus IV Epiphanes (175–164 v. Christus), die het volk van God onderdrukte. Na een mysterieuze periode van drie en een half tijd zal er een “voleinding”, voltooiing plaatsvinden, een bepaalde einde zal komen. Net als in Daniël 12: 4–9 spreekt Openb. 10: 5–7 over een eed van verzekering dat God over zijn vijanden zal triomferen binnen de door hemzelf gestelde tijdslimiet: "het mysterie van God zal worden voltooid." De aanduiding van God als "Die leeft in alle eeuwigheid" is ook gerelateerd aan Daniël 12: 7. Maar er wordt ook benadrukt dat God de Schepper is van hemel, aarde en zee, dat wil zeggen dat hij macht heeft over alle sferen van het universum. Het mysterie of de verborgenheid Gods is niets anders dan Gods heilseconomie van de menselijke redding en Zijn bepaling van het lot van de hele wereld, die de Heer door de hele tijd heen aan Zijn dienaren en profeten heeft verkondigd. Deze bepaling is een mysterie omdat het verwijst naar de toekomst en omdat alleen God weet hoe en met welke heerlijkheid dit alles zal worden voltooid. Merkwaardig is dat ook Paulus vermeldt over de laatste bazuin: 'In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.' (1 Korinthiërs 15:52). Heeft hij misschien ook een soortgelijke openbaring gehad, die niet opgeschreven werd?

Citaat

'En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig. En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en talen, en koningen.'

Dit tafereel doet denken aan Ezechiël 2: 8–3: 3:

Citaat

'Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef. Toen zag ik, en ziet, er was een hand tot mij uitgestoken; en ziet, daarin was de rol eens boeks. En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit; en zij was beschreven voor en achter; en daarin waren geschreven klaagliederen, en zuchting, en wee. Daarna zeide Hij tot mij: Mensenkind, eet, wat gij vinden zult; eet deze rol, en ga, spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga henen, kom tot het huis Israëls, en spreek tot hen met Mijn woorden.' 

Het nemen en opeten van het boek wil zeggen het begrijpen van de ware betekenis van de wet en de profeten, die Jezus geopenbaard heeft. Hebbend het boek in zich opgenomen, geniet Johannes van de zoetheid van de Goddelijke woorden en de hoop op de beloofde redding en de genade van Goddelijke gerechtigheid, maar hij zal natuurlijk ook bitterheid voelen wanneer hij het prediken zal aan de vromen en goddelozen. Want als ze de prediking over Goddelijke gerechtigheid hebben gehoord, veranderen sommigen ten goede uit vrees voor de bitterheid van de straf, terwijl anderen, geïrriteerd, meer dan ooit verhard worden en aangezet tot hevige haat tegen de predikers. 'Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben.' (Spreuken 9: 8). Maar de prediker ontvangt bitterheid van beiden, hetzij samen met de boetelingen tranen van medelijden vergietend, of lijdend aan de kwelling die de bitterheid van hun ondeugd met zich meebrengt. Daarom zegt de apostel: 'Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.' (Rom. 9: 2-3). Het feit dat Johannes wederom zal moeten profeteren wil zeggen dat, ondanks alles wat hij ziet in zijn visioen, de einde der tijden is nog niet gekomen, maar er is nog veel tijd om te prediken en profeteren. Nadat keizer Domitianus vermoord werd, was de vervolging tegen christenen stopgezet en Johannes werd vrijgelaten. Zo heeft hij zijn Openbaring aan de Kerk kunnen doorgeven. Volgens de levensbeschrijving van de apostel Johannes, nadat hij vermoedelijk dood was gegaan, konden zijn discipelen zijn lichaam in zijn graf niet vinden. Dat wil zeggen hij was blijkbaar levend opgenomen in het paradijs. Daarom naar verwachting zal hij samen met Enoch en Elias weder terugkeren in de laatste dagen uit het paradijs om de mensen voor bekering te roepen en met zijn woord tegen antichrist te strijden, door wie hij dan ook daadwerkelijk gedood zal worden om het lot van alle mensen te delen.

98482264743.jpg

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-2-2020 om 09:01 zei sjako:

Niet dat ik daar in geloof natuurlijk. Maar die 13 komt van 13 Nissan.

Maar is wel bekend

Indeling Pesach

Hieronder een reconstructie zoals het in het Oude Testament wordt voorgesteld. We moeten hierbij rekening houden dat in de loop der eeuwen er diverse wijzigingen zijn doorgevoerd. Hierbij versmolten de feesten al vrij snel zodat het lastig is om onderscheid te maken.

13 Abib/Nisan - 's middags voorbereiding en slachting lam

14 Abib/Nisan - Pesach (Lev. 23:5)

15 Abib/Nisan - Feest van ongezuurde broden (Lev. 23:6)

16 Abib/Nisan - Eerstelingenfeest (Lev. 23:9-14) de dag na de sabbat (Lev. 23:11), eerste dag van de Omer-telling

21 Abib/Nisan - Laatste dag Feest van ongezuurde broden (Lev. 23:6)

Bron: bijbelaantekeningen

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?1259

 

Mooie teksten en/of commentaren. Maar ik merk dat ik me dus steeds laat verleiden om wél in te gaan op wat jij schrijft (waarmee het onderwerp dus verlegd wordt), terwijl je niet inhoudelijk reageert op vragen van anderen, waaronder mijzelf. 

En hier doe je dat heel aardig. Ik schrijf dat de datum nergens in de vier (in het NT opgenomen) evangeliën voorkomt, waarna jij het bovenstaande schrijft. 

Je kan je ook beperken tot de conclusie dat ik gelijk heb: een datum wordt niet genoemd. 

En dat ik iets zei over dat de datum niet genoemd staat, komt weer voort uit een commentaar of schrijfsel naar aanleiding van mijn vraag waarom de 144.000 wel letterlijk genomen zouden moeten worden, en de 12.000 uit de genoemde stammen niet. 

En ziehier het gevolg. Zonder antwoord te geven op die vraag verzanden we in een gesprek over (zoals jij het samenvat) 'Indeling Pesach'. 

Dus ik permiteer me de vrijheid om je uit te nodigen een apart topic te openen voor de indeling van pesach, of een al dan niet herleidbare datum daarvan, of een andere gebeurtenis. Én om je hier te vragen om terug te konen op de vraag: waarom zijn de 144.000 wél letterlijk, en de 12.000 niet? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Levi:

En dat ik iets zei over dat de datum niet genoemd staat, komt weer voort uit een commentaar of schrijfsel naar aanleiding van mijn vraag waarom de 144.000 wel letterlijk genomen zouden moeten worden, en de 12.000 uit de genoemde stammen niet. 

Daarvoor moet je de commentaren van Paulus goed lezen. Het natuurlijke Israël is niet enkel meer Gods volk, maar ook de Christelijke 'heidenen'. Dit geheel wordt het Israël Gods genoemd. Openbaring 14:1 zegt ook dat op hun voorhoofd de naam van Christus en de Naam van Zijn Vader geschreven staan. Met andere woorden: het zijn Christenen. Dus die 12.000 uit de verschillende stammen zijn letterlijk een samenstelling van Christelijke Joden en Christelijke 'heidenen'. En omdat ze tegenover een schare die niemand tellen kan staan, moet dat dus een letterlijk aantal zijn (bepaald aantal tov een onbepaald aantal).

Inzicht in de Schrift zegt het volgende hierover

Deze uitdrukking komt in de Schrift slechts eenmaal voor en heeft betrekking op het geestelijke Israël, niet op de vleselijke nakomelingen van Jakob, wiens naam in Israël werd veranderd (Ge 32:22-28). De bijbel spreekt zowel over ’Israël in vleselijk opzicht’ (1Kor 10:18) als over het geestelijke Israël, dat uit personen bestaat die niet noodzakelijkerwijs van Abraham afstammen (Mt 3:9). Wanneer de apostel Paulus de uitdrukking „het Israël Gods” gebruikt, laat hij uitkomen dat het er daarbij niet op aankomt of men een besneden nakomeling van Abraham is of niet. — Ga 6:15, 16.

De profeet Hosea voorzei dat God de natie van het natuurlijke Israël ten gunste van deze geestelijke natie, waartoe ook niet-joden of heidenen behoren, zou verwerpen, want hij zou „tot hen die niet mijn volk zijn, zeggen: ’Gij zijt mijn volk’” (Ho 2:23; Ro 9:22-25). Te bestemder tijd werd het koninkrijk Gods van de natie der natuurlijke joden weggenomen en aan een geestelijke natie gegeven, die Koninkrijksvruchten voortbracht (Mt 21:43). Maar ook natuurlijke joden werden in het geestelijke Israël opgenomen. De apostelen en andere discipelen (ongeveer 120) die met Pinksteren 33 G.T. de heilige geest ontvingen, alsook allen (ongeveer 3000) die op die dag werden toegevoegd, en degenen door wie het getal van alleen al de mannen later tot ongeveer 5000 steeg, waren allen joden en proselieten (Han 1:13-15; 2:41; 4:4). Nochtans was dit, zoals Jesaja had gezegd, „slechts een overblijfsel” dat uit die verworpen natie werd gered. — Jes 10:21, 22; Ro 9:27.

Andere schriftplaatsen gaan nader op dit punt in. Enkele „natuurlijke takken” van de figuurlijke olijfboom werden weggebroken en daarvoor in de plaats werden „wilde”, niet-Israëlitische takken geënt, en aldus bestaat er geen rassen- of klassenonderscheid onder degenen die „werkelijk Abrahams zaad [zijn], erfgenamen met betrekking tot een belofte” (Ro 11:17-24; Ga 3:28, 29). „Niet allen die uit Israël voortspruiten, zijn werkelijk ’Israël’.” „Want niet hij is een jood die het uiterlijk is, noch is besnijdenis dat wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt. Maar hij is een jood die het innerlijk is, en zijn besnijdenis is die van het hart, door geest” (Ro 9:6; 2:28, 29). Het natuurlijke Israël bleef in gebreke het vereiste aantal voort te brengen, en daarom ’richtte God zijn aandacht op de natiën om uit hen een volk voor zijn naam te nemen’ (Han 15:14). Over dit volk was gezegd: „Eens waart gij geen volk, maar nu zijt gij Gods volk” (1Pe 2:10). De apostel Petrus haalde de eens tot het natuurlijke Israël gerichte woorden aan en paste ze op dit geestelijke Israël Gods toe door te zeggen dat het in werkelijkheid „een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk tot een speciaal bezit” was. — Ex 19:5, 6; 1Pe 2:9.

De twaalf stammen die in Openbaring hoofdstuk 7 worden genoemd, moeten om verschillende deugdelijke redenen betrekking hebben op dit geestelijke Israël. De opsomming komt niet overeen met die van het natuurlijke Israël in Numeri hoofdstuk 1. Ook waren reeds lang voordat Johannes in 96 G.T. zijn visioen ontving, Jeruzalems tempel en zijn priesterschap, alsook alle stamarchieven van het natuurlijke Israël, voorgoed vernietigd of verloren gegaan. Belangrijker is echter dat Johannes zijn visioen ontving tegen de achtergrond van bovengenoemde gebeurtenissen die sinds Pinksteren 33 G.T. hadden plaatsgevonden. In het licht van die gebeurtenissen onthulde Johannes’ visioen van degenen die met het Lam (dat door het natuurlijke Israël verworpen was) op de hemelse berg Sion stonden, het aantal van hen die tot dit geestelijke Israël Gods behoren, namelijk 144.000, ’die uit het midden van de mensen werden gekocht’. — Opb 7:4; 14:1, 4.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei sjako:

Daarvoor moet je de commentaren van Paulus goed lezen. Het natuurlijke Israël is niet enkel meer Gods volk, maar ook de Christelijke 'heidenen'. Dit geheel wordt het Israël Gods genoemd.

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

16 minuten geleden zei sjako:

Openbaring 14:1 zegt ook dat op hun voorhoofd de naam van Christus en de Naam van Zijn Vader geschreven staan. Met andere woorden: het zijn Christenen.

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

17 minuten geleden zei sjako:

Dus die 12.000 uit de verschillende stammen zijn letterlijk een samenstelling van Christelijke Joden en Christelijke 'heidenen'.

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

17 minuten geleden zei sjako:

En omdat ze tegenover een schare die niemand tellen kan staan, moet dat dus een letterlijk aantal zijn (bepaald aantal tov een onbepaald aantal).

Dat maak jij er van. Dat staat er niet.

18 minuten geleden zei sjako:

Inzicht in de Schrift zegt het volgende hierover

Je bedoelt: er zijn heel veel manier om hier tegenaan te kijken, maar als je het doet zoals ik doen, dan ...
Dat je jouw manier als de enig juiste ziet, is niet vreemd. Dat doet iedereen.

20 minuten geleden zei sjako:

De bijbel spreekt zowel over ’Israël in vleselijk opzicht’ (1Kor 10:18) als over het geestelijke Israël, dat uit personen bestaat die niet noodzakelijkerwijs van Abraham afstammen (Mt 3:9)

Dat maak jij er van. Dat is niet wat in Mattheus 3 staat.  Daar staat: "denk niet dat je kunt zeggen een kind van Abraham te zijn. Want God kan uit deze stenen kinderen van Abraham maken."

26 minuten geleden zei sjako:

Wanneer de apostel Paulus de uitdrukking „het Israël Gods” gebruikt, laat hij uitkomen dat het er daarbij niet op aankomt of men een besneden nakomeling van Abraham is of niet. — Ga 6:15, 16.

Dat maak jij er van. Dat is niet wat daar staat.  Het gaat daar om de kwestie dat sommigen er op prat gaan te zijn besnijden. Paulus heeft het helemaal niet over wel of niet nakomeling van Abraham te zijn.

 

En zo kan ik elke regel van je betoog na lopen en wijzen op redenatiefouten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het punt is ook om  te weten of er door studie achter te komen hoe de schepper denkt en doet en alnaar gelang inspiratie verleent aan de Bijbel schrijvers, bij het lezen van openbaring denk  ik ook aan de gehele overige schrift, met onderscheid lezen en redeneren dus, ik vind dat het  Sjako  goed afgaat, in overeenstemming met de accuraatheid van de Schepper is het logisch om te denken aan een begrenst aantal bij de 144000 zeker als het gesteld wordt tegen de grote schare die niemand tellen kon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Hoofdstuk 11. De meting van de tempel.

En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.

Dus de inhoud van het boek, verzegeld met zeven zegels, werd aan Johannes geopenbaard. Hij heeft de inhoud ervan begrepen en moet het nu aan de hele wereld bekendmaken. Nu gaat het visioen over het behoud van de Kerk van de gelovigen die trouw zijn aan God en Zijn Christus te midden van de vervolgingen. Dit visioen is gerelateerd aan Ezechiël 40–42. Daar ziet de profeet het perfecte hemelse prototype van de tempel van Jeruzalem. Dit ideale prototype is een model voor de nieuwe tempel op aarde. De muren en gebouwen van de hemelse tempel in zijn visioen worden afgemeten door een Man, wiens uiterlijk was als van koper, om de aardse tempel van Jeruzalem volgens dezelfde afmetingen te bouwen. Maar het visioen van Johannes heeft met die tempel en Jeruzalem niks mee te maken, want het was al verwoest in het jaar 70. De tempel van Jeruzalem had geen enkele betekenis meer. In Nieuw Jeruzalem, dat uit de Hemel zal neerdalen, zal er ook geen tempel zijn (21:22)! Hetzelfde kan gezegd worden over het aardse Jeruzalem. Hij wordt hier immers "geestelijk genoemd Sodom en Egypte" (11: 8). Sprekend over de tempel en de heilige stad, maakt Johannes gebruik van de metaforische taal van de vroege christenen, die zichzelf als 'de tempel van God' zien (1 Kor. 3:16; vgl. Mt. 16:18). De aanbidders van God in de tempel zijn die christenen die, ondanks de vervolging waaraan zij van buitenaf worden onderworpen, trouw blijven aan God en Christus. Zij zijn het ware priesterlijke volk van God (1: 6; 5:10), en hun verblijfsplaats is in het Heilige der Heiligen, die in het Oude Testament alleen voor de hogepriester was toegankelijk, en in het Heilige, de binnenplaats, die alleen voor de priesters toegankelijk was. De vijanden van God zullen deze mensen geen definitieve schade kunnen berokkenen, want zij zijn het eigendom van God en staan onder Zijn bescherming. Wel zullen ze 42 maanden lang worden vervolgd - de door God vooraf bepaalde beperkte periode van eschatologische rampen. En gedurende deze tijd zal er dodelijke strijd zijn, het martelaarschap. Maar aan het einde van alles, zullen zij door hun martelaarschap zegevieren en gered worden, omdat God kent degenen die ondanks alle leed trouw aan Hem zullen blijven. 

Wat betekent dan de periode van 42 maanden? De historische achtergrond voor deze periode is de tijd van de wrede overheersing en terreur van de Hellenistische koning Antiochus IV Epiphanes (167-164 v.Chr.) (Vgl. Daniël 7:25; 12: 7). Ongeveer drie en een half jaar duurde het verzet van de Maccabeeën, met als hoogtepunt de overwinning van de Joden. Sindsdien is deze periode (drie en een half jaar, of 42 maanden) symbolisch geworden, wat een tijd van eschatologische rampen aangeeft, die eindigen met de overwinning van God en het volk van God over hun vijanden. Voor christenen werd dezelfde periode een symbool van de laatste tijden, de tijd van het aardse bestaan van de Kerk vóór de dag des Heren (de Oordeelsdag). Gedurende deze tijd kan datgene wat gemeten werd door God, - het Heilige der Heiligen en het Heilige (de binnenplaats van de tempel), maar bovenal degenen die daar aanbidden, - niet het slachtoffer worden van de heidense overheersing. De "meting" van de tempel symbolisch betekent hier de toe-eigening ervan als het erfdeel, de onschendbare eigendom van God. Gods reddende wil is gericht op het behoud van zijn erfdeel, dat wil zeggen trouwe christenen. God kent de zijnen, kent het aantal mensen dat zal worden behouden van het wegvallen. Dit beeld van de meting van de trouwe gelovigen is vergelijkbaar met het beeld van de verzegeling van 144 000 "Gods dienaren" in het zevende hoofdstuk van Openbaring. Het kan naar mijn mening ook zijn dat 144 000 een letterlijke getal is, maar dan zijn ze Gods uitverkorenen par excellence, bij uitstek; dat betekent dus niet dat zij, die concrete christenen, de enige uitverkorenen zijn. Ze zijn dus elite van de uitverkorenen.

Maar 3 en half jaar kan ook een letterlijke periode zijn van de tirannie van antichrist. Zoals Jezus predikte en wonderen deed 3 en half jaar - vanaf zijn doop door Johannes tot aan zijn kruisiging en opstanding, - zo zal God ook aan de kwaadaardige antichrist dezelfde tijd geven om de harten der mensen op de proef te stellen. Merkwaardig is ook dat de vervolging van Diocletianus duurde ook ongeveer 3 en half jaar - van 23 februari van 303 tot 25 juli van 306.

 

dY-q9m--BLw-Pki0e1dvgxq8yljC1vLhOmXODlAS temple.jpg 

Zie ook Temple.jpg?format=1500w

Er is ook een video voor de Ezekiël 42-43.

 

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

Interessant, er zijn joden die de derde tempel plannen te bouwen. Hier is weer een andere reconstructie van de tempel uit Ezekiël 40-48, met mijn favoriete liedje in het Hebreeuws (vertaling zie onder) op de achtergrond. Wie weet misschien zal hij ook zo eruitzien. Als we tot die tijd niet zullen leven, dan weten we nu hoe hij eruit zal zien.

Boven de blauwe hemel is er een gouden stad
Met transparante poorten en een glanzende muur
En in die stad is er een tuin, vol met gras en bloemen,
Er wandelen daar dieren van ongekende schoonheid.

De ene is als een leeuw met vuurkleurige manen
De andere is een os vol ogen,
Met hen is de gouden hemelse arend,
Wiens heldere blik is zo onvergetelijk.

En in de blauwe hemel straalt een ster;
Ze is van jou, o mijn engel, ze is van jou altijd.
Hij die liefheeft, wordt geliefd, hij die licht(stralend) is, is heilig.
Laat de ster je leiden op weg naar de wonderlijke tuin.

Een leeuw van een vuurkleurige manen zal je daar ontmoeten,
En een blauwe os vol ogen,
Met hen is de gouden hemelse arend,
Wiens heldere blik is zo onvergetelijk.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

De twee getuigen.

Citaat

'En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven. Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.'

De twee getuigen hier zijn naar alle waarschijnlijkheid profeet Elias en aartsvader Henoch, die volgens de Bijbel zijn niet doodgegaan, maar werden door God levend weggenomen waarschijnlijk naar het paradijs. Henoch, als voorvader van Noach, is ook een letterlijke voorvader of voorouder van ons allen. Aan het einde der tijden zullen ze dus weder komen om gedurende diezelfde 3 en half jaar mensen tot bekering te roepen door hun prediking en wondertekenen, waardoor ze in conflict zullen komen met antichrist, - die hier beest wordt genoemd vanwege zijn meedogenloosheid, wreedheid en bloeddorstigheid, -  die zal hen ook doden. Waarom twee getuigen? Omdat het voldoet aan de bijbelse vereiste voor geloofwaardige getuigenis: 'op den mond van twee getuigen, of op den mond van drie getuigen zal de zaak bestaan' (Deuteronomium 19:15). Ze zijn bekleed in rouwklederen. Dit betekent dat zij de ware God en Zijn komende Oordeelsdag verkondigen aan de wereld die verzonken is in afgoderij en kwaad (Openb. 9: 20–21), maar zij doen dit als een oproep tot bekering.

Over  de komst van Elia profeteert Mileachi 4:4-5: 'Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla'. Ook Jezus zegt over Elia als hij praat over Johannes de Doper: ''En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou' (Mt. 11:14). Jezus bedoelde dat Johannes de Doper is gekomen in de geest en in kracht van Elia, maar desalniettemin letterlijke Elia zou nog komen. En hij komt vóór Zijn tweede komst in heerlijkheid. Over Henoch zegt de Schrift: "Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg" (Genesis 5:24); en ook: 'Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden...' (Hebreeën 11:5). Dat zij 'twee olijfbomen en twee kandelaren, die voor den God der aarde staan' verwijst naar de vervulling van de profetie over hen in Zacharia 4. Olijfolie werd gebruikt niet alleen als voedsel, maar ook als een middel die de pijn verzachtte. En Noach ontving olijftak van de duif als goede teken van het einde van de zondvloed. Het symbool van olijfboom betekent waarschijnlijk dat zij door hun gebeden en voorsprak God tot ontferming en genade over de zondige wereld bewogen. En kandelaren verwijst naar hun heiligheid.

Volgens 11: 5–6 staan twee getuigen onder de speciale bescherming van God. Net zoals Elia, die vuur op zijn vijanden neerbracht om te bewijzen dat hij een man van God was (2 Koningen 1: 10-12), zo komt vuur uit de mond van de getuigen om hun vijanden te verslinden. Het feit dat vuur uit de mond komt, duidt op hun woord, profetische activiteit. Net als Elia hebben ze de macht om de hemel te sluiten zodat het niet regent (1 Koningen 17: 1; Jezus Sirach 48: 3; Lukas 4:25; Jakobus 5:17). Net als Mozes hebben ze de macht om water in bloed te veranderen en allerlei zweren op hun tegenstanders te brengen (Exodus 7: 17-20). (Hieruit kan men trouwens zien in welke betekenis men de "plagen", natuurrampen, dient te verstaan, namelijk als harde manieren om tot berouw te brengen). Uiteindelijk zullen ze toch gedood worden door het beest.

Het beest is allereerst de duivel. De naam van het beest kan ook verwijzen naar de antichrist, alleen in de betekenis dat deze zijn kracht, macht op aarde, en in het bijzonder zijn overwinning op getuigen, van de duivel zal ontvangen. Naar verwachting zal antichrist een groot iemand zijn, die door middel van valse, maar indrukwekkende wonderen de mensen naar zich toe zal trekken, door hen welvaart, stabiliteit en orde te beloven. Vele Joden zullen in hem hun Messias zien, overeenkomstig de profetie van Jezus: 'zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen' (Johannes 5:43). Andere Joden, die meer oprecht zijn van hart en Gods wet op een eerlijke manier proberen te volgen, zullen hem wel als antichrist erkennen en zich tot Jezus bekeren om in alle eeuwigheid met Hem heersen. Zo wordt hij als de wereldwijde koning bekroond in Jeruzalem. Deze stad, - het oude historische Jeruzalem, - is naar alle waarschijnlijkheid de toekomst van het antichristelijke koninkrijk, omdat de antichrist, met de bedoeling om een einde te maken aan het christendom, zal natuurlijk actief zijn op plaatsen die heilig zijn voor christenen.

De naam van de stad 'Sodom en Egypte' komt overeen met dit opvatting. Het woord "geestelijk" geeft aan dat deze stad in zijn religieus-morele of "geestelijke" staat vergelijkbaar is met Sodom en Egypte. Het is ook Egypte als de hoofdstad van de tiran. Over Jerusalem zegt Jezus zelf: 'want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem' (Lukas 13:33). De mensen dus in Jeruzalem en wereldwijd zullen zich verblijden met de dood van twee getuigen. Hoe is het mogelijk dat binnen drie dagen het bericht van hun dood wereldwijd bekend zal worden? Ten tijde van Johannes duurde het versturen en ontvangen van schriftelijke post binnen het Romeinse keizerrijk weken- en maandenlang. Maar het is hieruit duidelijk dat ten tijde van de twee getuigen zal er dus ook televisie en internet zijn, waardoor het nieuws over hun dood zal wereldwijd live worden uitgezonden. De reden voor de vreugde van de goddelozen zal ongetwijfeld de prediking van de getuigen zijn, die de rust van hun zondige zelfgenoegzaamheid verstoorde en ongewenste wroeging in hen opwekte, alsook de plagen, die hun boosdoeners troffen.

Citaat

'De goddeloze zal het zien, en hij zal zich vertoornen; hij zal met zijn tanden knersen en smelten (Psalm 112:10)'; 'Laat ons op de rechtvaardige loeren, want hij is ons nadelig, en stelt zich tegen onze werken, en verwijt ons de zonden begaan tegen de wet, en maakt gerucht van ons vanwege de zonden onzer wandeling. Hij wendt voor dat hij kennis van God heeft, en noemt zichzelf een kind des Heren. Hij is ons geworden tot een wederlegging onzer gedachten. Hij is ons bezwaarlijk, ook zelfs om aan te zien, want zijn leven is de anderen ongelijk, en zijn paden zijn gans andere. Wij worden van hem geacht als vals zilver, en hij houdt zich af van onze wegen, als van onreinheden: hij prijst zalig het einde der rechtvaardigen, en pocht dat God zijn vader is. Laat ons zien, of zijn woorden waarachtig zijn, en laat ons opmerken wat uitkomst hij hebben zal' (Boek der Wijsheid, 2).

Dood voor zoveel dagen als de jaren van hun predikingswerk, zullen ze levend opstaan en naar de Hemel weggevoerd worden in een wolk, als op een wagen, tot een grote schrik en angst van degenen, die onlangs zich verheugden over hun dood. 'Een geest des levens uit God' is gerelateerd aan de profetie van Ezekiël 37 over de opstanding uit de doden. De straf in de vorm van een aardbeving was zo duidelijk dat andere mensen, die overleefden te midden van de lijken en ruïnes van de stad, werden door angst gegrepen en gaven eer aan God. Interessant is ook het getal 7000 mensen en 1/10 van de stad. In Amos 5:3 lezen we: "zo zegt de Heere HEERE: De stad, die uitgaat met duizend, zal honderd overhouden, en die uitgaat met honderd, zal tien overhouden, in het huis Israëls"; en in 1 Koningen 19:18: 'Ook heb Ik in Israël doen overblijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en allen mond, die hem niet gekust heeft'. Betekent het dus dat het wonder van de opstanding van twee getuigen, die hun drie en half jaar lange predikingswerk bekrachtigde, en de aardbeving als teken van Gods toorn zo diep indrukwekkend waren dat de meeste mensen zich van het kwaad tot God bekeerden? Daar wil ik wel in geloven.

The_TWO_WITNESSES_-_Enoch__Elijah.jpg

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

'15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.'

Dat is waarvoor we elke dag bidden in het gebed Onze Vader: 'Uw Koninkrijk kome'. Hier wordt 'Hij' gebruikt in plaats van 'Zij' (Heer en Zijn Christus), wat verwijst naar de ongedeeldheid van God de Heilige Drie-eenheid. 'De Heer en Zijn Gezalfde' (Christos) vind je in psalm 2:2.

'16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,'

Het klinkt hier als voortzetting en voltooiing van het lof en dank aan de Schepper, die klonken in hoofdstuk 4.

'17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;'

'Heer God de Almachtige' wordt zeven keer gebruikt in Openbaring. De volgende zin herinnert ons aan vele psalmen (Psalm 93: 1; 96:10; 97: 1), maar bovenal, Psalm 99: 1: 'De HEERE regeert, dat de volken beven;'.

'18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.'

Zo wordt psalm 2: 1-5 vervuld. De aarde verderven is niet alleen milieu vervuilen, dieren doden voor plezier, maar ook immorele manier van leven lijden en anderen daartoe verleiden.

'19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.'

De eerste zin maakt de trouw van God aan Zijn verbond duidelijk. Het kan hier over de letterlijke tempel in de Hemel gaan. Het is ook het symbool voor Christus (Johannes 2:21). Volgens de joodse overlevering was de ark des verbonds verborgen door profeet Jeremia vóór de vernietiging van de tempel en zal worden opnieuw aan het volk van God geopenbaard op de dag wanneer ook Gods heerlijkheid geopenbaard zal worden (zie deuterocanonieke boek 2 Makkabeeën 2:4-8). Misschien was het dan ook verplaatst naar de Hemelse tempel. Bliksems, stemmen, donderslagen, een aardbeving en een grote hagelslag herinneren aan de Godsverschijningen in het Oude Testament (vgl. Exodus 19:16; Ps. 18:13; 104: 7). "En de HEERE zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating Zijns arms doen zien, met grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen." (Jes. 30:30).

pRzcU0papLDi1i4_gD-i9edKKBbgJCJnFf8SiGCY 109-1096901_ark-of-the-covenant.png

Altaar van het wierook (als ik me niet vergis).

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoofdstuk 12 heb ik al uitgelegd hier 'Openbaring 12 - toekomst of verleden?' (link). Ik wil wel nog iets daaraan toevoegen. De citaten zijn uit mijn berichten.

Citaat

'En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde.' Staart (waarmee de slangen op aarde kruipen) wil zeggen de zonde van de duivel waarmee hij een groot aantal engelen verleid heeft om hem mee te volgen in zijn val, waardoor ze allen demonen werden die verdreven zijn uit de Hemel naar de aarde. 

De afgeworpen sterren zijn ook sommige kerkelijke waardigheidsbekleders door de eeuwen heen, die afgevallen zijn doordat ze in zonde van de ketterij vielen en schisma's of kerkscheuringen binnen de Kerk veroorzaakten. Vele van die schisma's zijn helaas nog steeds niet opgelost. In Daniël 12:3 lezen we: 'De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk'. De kerkleiders, bisschoppen, priesters, die het predikingswerk doen en als leraren van de leken functioneren, worden dus met sterren vergeleken. En daartoe zijn ze ook door God geroepen. Maar de geschiedenis van de Kerk is gekenmerkt door de turbulente periodes van strijd tegen valse opvattingen of ketterijen, die het Christendom in haar essentie probeerden te ondermijnen. Die ketterijen waren niet alleen maar persoonlijke meningen, maar opdrongen zich aan christenen en zich uitgaven voor het ware christendom. Die strijd vond plaats met name in Oost-Romeinse keizerrijk. (Met de strijd bedoel ik niet Rooms-Katholieke inquisitie en heksenjacht). De aartsheretici, de grondleggers van die ketterse doctrines, waren geen mensen van buitenaf, maar met name voormalige kerkelijke waardigheidsbekleders, gelijk de apostel profeteerde: 'Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich' (Handelingen 20:20-30). Ik las dat zelfs Mahatma Gandhi zei ooit dat "de grootse vijanden van het Christendom zijn jullie zelf - christenen". 

Citaat

'6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.' Het kan zijn dat de heilige gezin verbleef 1260 dagen of 3 en half jaar in Egypte die voor het grootste deel inderdaad een woestijn is, behalve dan de oevers van de Nijl. Maar aan de andere kant

De vlucht van de vrouw naar de woestijn kun je ook vergelijken met de vlucht van christenen uit Jeruzalem, - die belegerd was door de Romeinen tijdens de grote Joodse opstand van 66-70, - naar de stad Pella en de Jordaanse woestijn. Deze oorlog duurde ook drie en een half jaar (1260 dagen). En de christenen werden daarvóór al gewaarschuwd door de profetieën van Jezus in het evangelie over de slechte afloop voor de stad. Onder deze woestijn kun je ook de woestijn zien waarin de eerste christenen vluchtten van de vervolgers, en de letterlijke woestijn waarin de christelijke asceten strijd voerden tegen de listen van de duivel door het gebed en de waakzaamheid.

200px-Thedecapolis.png  israel-jesus-v-the-dragon-satan-original

Citaat

"En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten Arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang."

De vleugels van de adelaar verwijzen naar Gods bescherming van Zijn volk - 'Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.' (Exodus 19:4). Zie ook Deuteronomium 32:11; Isaiah 40:31. Zo zien we dat het boek der Openbaring is geheel en al gelinkt aan de rest van de Heilige Schrift.

Citaat

"15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen."

De aarde kan ook gezien worden als symbool van de deemoed, nederigheid; waardoor we van de listen van de hoogmoedige duivel behouden kunnen worden. Nederigheid is geen blinde gehoorzaamheid, zwakheid; maar het is een diepe besef dat we niks meer zijn dan Gods schepselen en in die zin zijn we allemaal gelijk aan elkaar en één met elkaar. Als ons hart vrij is van duivelse hoogmoed en de daaruit voortkomende waanzin, dan zijn we voor een grote deel onbedwingbaar voor de duivelse listen. 

5cb7277bda80a44b92efb20378bc0646.jpg  142967_1522341413-850x550_width_50.jpg?_

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-2-2020 om 17:06 zei Modestus:

maar desalniettemin letterlijke Elia zou nog komen

Waarom denk je dit? Jezus zei dat die Johannes de Doper is. Dan lijkt het me niet logische dat Elia niet letterlijk zal komen, al was het al dat hij nog geen opstanding heeft gekregen (pas bij de komst van Christus).

Op 21-2-2020 om 20:27 zei Modestus:

Dit beeld van de meting van de trouwe gelovigen is vergelijkbaar met het beeld van de verzegeling van 144 000 "Gods dienaren" in het zevende hoofdstuk van Openbaring. Het kan naar mijn mening ook zijn dat 144 000 een letterlijke getal is, maar dan zijn ze Gods uitverkorenen par excellence, bij uitstek; dat betekent dus niet dat zij, die concrete christenen, de enige uitverkorenen zijn. Ze zijn dus elite van de uitverkorenen.

We zijn het dus eens? Tenminste enigszins. Zij zijn de uitverkorenen om met Christus mee te regeren over Gods Koninkrijk op aarde. De 'onderdanen' van die aarde zijn niet perse uitverkorenen, al zou je ze natuurlijk wel zo kunnen noemen. Ik versta onder uitverkorenen, personen die door God zijn uitgezocht sinds de grondlegging der wereld (dus vanaf de zondeval). Daar heb je dus geen invloed op. Of je behoort tot de onderdanen van Gods Koninkrijk heb je wel invloed. Als je tot God nadert, zal God ook jou naderen (alleen met zevenmijlslaarzen). Dus een kleine stap van jou kant levert een grote stap van Gods kant op, als het ware. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Waarom denk je dit? Jezus zei dat die Johannes de Doper is. Dan lijkt het me niet logische dat Elia niet letterlijk zal komen, al was het al dat hij nog geen opstanding heeft gekregen (pas bij de komst van Christus).

De geest van Elia. In het jodendom is deze vorm van reïncarnatie niet vreemd. Dit s.v.p. niet verwarren met de hedendaagse populaire opvattingen hierover.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Willempie:

De geest van Elia. In het jodendom is deze vorm van reïncarnatie niet vreemd. Dit s.v.p. niet verwarren met de hedendaagse populaire opvattingen hierover.

Hier wordt geen incarnatie bedoeld. Met de geest van Elia wordt bedoeld dezelfde (geestes)houding en instelling. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Hier wordt geen incarnatie bedoeld. Met de geest van Elia wordt bedoeld dezelfde (geestes)houding en instelling. 

Jezus zei hierover: "Voor wie het vatten kan." Dat geldt dus niet voor iedereen. Het begrip over reïncarnatie in het Jodendom is, zoals ik al schreef, niet te vergelijken met de hindoeïstische opvatting bijvoorbeeld. Maar de Bijbel leert dat Jezus lijfelijk terugkomt op deze aarde en de twee profeten eveneens. Hun taak is nog niet voorbij. De ene is Elia. Wie de andere is weten we niet zeker. Het zou Henoch kunnen zijn maar ook Mozes. Ook tegen Daniël werd gezegd dat hij nog een taak had te vervullen, aan het eind der tijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Jezus zei hierover: "Voor wie het vatten kan." Dat geldt dus niet voor iedereen. Het begrip over reïncarnatie in het Jodendom is, zoals ik al schreef, niet te vergelijken met de hindoeïstische opvatting bijvoorbeeld. Maar de Bijbel leert dat Jezus lijfelijk terugkomt op deze aarde en de twee profeten eveneens. Hun taak is nog niet voorbij. De ene is Elia. Wie de andere is weten we niet zeker. Het zou Henoch kunnen zijn maar ook Mozes. Ook tegen Daniël werd gezegd dat hij nog een taak had te vervullen, aan het eind der tijden.

Dat is een interpretatie.

Wat Daniël betreft:

Daniël 12: 9  Toen zei hij: ‘Ga, Daniël, want de woorden moeten geheim en verzegeld blijven tot de tijd van het einde.l 10  Velen zullen zich reinigen en zich wit maken en gelouterd worden.m Slechte mensen zullen zich slecht gedragen, en geen van de slechte mensen zal het begrijpen. Maar degenen die inzicht hebben, zullen het begrijpen.n11  En vanaf de tijd dat het vaste kenmerk*o verwijderd is en het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn.12  Gelukkig is hij die blijft verwachten* en die de 1335 dagen bereikt!

Volgens mij staat er nergens dat Daniël nog een taak heeft. Er staat alleen dat Daniël niet alles begreep wat hij moest optekenen, maar dat in het einde der dagen de betekenis wel duidelijk zou worden.

1 uur geleden zei Willempie:

De ene is Elia.

Het is een veel gemaakte fout dat er gedacht wordt dat Elia naar de hemel is gebracht. Dat zou niet kloppen met de uitspraak van Jezus dat er NIEMAND naar de hemel is opgevaren. Bovendien heeft daarna Elia nog een brief geschreven naar de koning. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Dat is een interpretatie.

Ja, net zoals alles wat het WTG beweert interpretaties zijn.

 

4 uur geleden zei sjako:

Daniël 12: 9  Toen zei hij: ‘Ga, Daniël, want de woorden moeten geheim en verzegeld blijven tot de tijd van het einde.l 10  Velen zullen zich reinigen en zich wit maken en gelouterd worden.m Slechte mensen zullen zich slecht gedragen, en geen van de slechte mensen zal het begrijpen. Maar degenen die inzicht hebben, zullen het begrijpen.n11  En vanaf de tijd dat het vaste kenmerk*o verwijderd is en het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn.12  Gelukkig is hij die blijft verwachten* en die de 1335 dagen bereikt!

Je vergeet vers dertien erbij te vermelden. Doe je dat bewust?

 

4 uur geleden zei sjako:

Het is een veel gemaakte fout dat er gedacht wordt dat Elia naar de hemel is gebracht. Dat zou niet kloppen met de uitspraak van Jezus dat er NIEMAND naar de hemel is opgevaren. Bovendien heeft daarna Elia nog een brief geschreven naar de koning. 

Dat is helemaal geen fout want dat staat gewoon in de Bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid