Spring naar bijdragen

Satan heerser op aarde?


Aanbevolen berichten

Daarom is m.i. kennis over de bedelingen zo essentieel om te kunnen onderscheiden HOE Hij handelt met het volk Israel, met de Gemeente van deze genadebedeling, en met de volkeren .

Nee, dat is het zeker niet. De bedelingenleer wordt niet ondersteund door de Bijbel, verwart en plaatst God in hokjes.

En ja, het klopt dat de duivel de Waarheid vermengt met leugens, want de Bijbel leert dat deze leugenaar in de "laatste dagen" wonderen en tekenen zal geven, en de mensen zullen hem achterna lopen.

De duivel heeft altijd bezweringen en tekenen gedaan, dat is van alle tijden! Echter, de duivel doet geen wonderen in naam van Jezus. Nu zullen spotters de tekst uit Matthëus 7 aanhalen dat de tegenstander wel in naam van Jezus wonderen doet. Laten we die tekst eens beschouwen:

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Er zijn dus inderdaad mensen die in Naam van Jezus geprofeteerd hebben en zelfs duivelen uitgeworpen hebben. Maar, kan de duivel duivelen uitwerpen?? Nee, de duivel heeft totaal geen autoriteit! Het zijn mensen die de gaven ontvangen hebben, maar helaas geen vrucht dragen. Daarom zegt Jezus, met terugwerkende kracht: Ik heb u nooit gekend! Zoals Jezus ook met terugwerkende kracht geen enkele zonde van ons aanrekent, wanneer wij HEM aannemen!

Kortom: zeker gebeuren er tekenen door de tegenstander. Exodus 8 schetst een mooi voorbeeld:

Verder zeide de HEERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw hand uit met uw staf, over de stromen, en over de rivieren, en over de poelen; en doe vorsen opkomen over Egypteland. En Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er kwamen vorsen op en bedekten Egypteland.

Aaron handelde in opdracht van God! Aaron was ook maar een mens, net zoals vele andere mannen en vrouwen naar Gods Hart! Ook nu handelen deze personen in opdracht van God, ook m.b.t. wonderbaarlijke genezingen.

Exodus 8 gaat verder:

Toen deden de tovenaars ook alzo, met hun bezweringen; en zij deden vorsen over Egypteland opkomen.

De tovenaars deden ook hun tekenen, zgn. wonderen, maar niet in opdracht van God! Een kind van God kan het onderscheid maken. Een kind van God herkent wat van de duivel komt, en wat van Jezus komt. Bedelingen en de bedelingenleer hebben we daar niet voor nodig. Sterker nog, deze leer verwart en zet mensen op een dwaalspoor. Daarom is deze leer niet van God, maar van de tegenstander.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 570
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Een groot probleem is ook dat mensen ervaringen plaatsen boven de Waarheid! Als mensen niet genezen, wordt de Waarheid bijgesteld of verdraaid. De bedelingenleer is daar een voorbeeld van. Misschien moet iets anders bijgesteld worden?

Interessant filmpje, Engels, met Nederlandse ondertiteling:

Veel geloofssystemen zijn niet gebaseerd op vertrouwen (FAITH = GELOOF) en op de Waarheid, maar op ervaringen en jarenlange studies. De Geest wordt letterlijk genegeerd door dit soort studies.

Aanvullende video (alleen Engels):

Todd White - Interview - What if nobody gets healed?:

Ik denk dat Todd White het hier goed uitlegt?!

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Kwispel

Ja, dat dacht ik ook in een ogenblik van ontmoediging gisteren, maar het is helemaal niet goed wat er allemaal beweerd wordt.

De satan IS de wereldbeheerser dezer duisternis leert de Schrift, en de gehele goddeloze mensheid staat onder zijn heerschappij.

Christus Jezus regeert in deze "aioon" helemaal niet op de aarde, in tegendeel, Hij heeft Zich verborgen voor deze wereld.

Pas als Hij terug zal komen naar deze aarde, zal Hij Zijn troon oprichten hier op aarde, en met name in Jeruzalem.

Dat Hij regeert in de harten van de gelovigen is van geheel andere orde.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn zelfs mensen die denken dat satan god is. Pure lastering natuurlijk. Waar baseren ze zich op? Het staat nl. in de Bijbel, beweren spotters:

2 Korinthiërs 4

In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Tja, deze god is inderdaad de tegenstander. Maar, betekent dit dat Jezus een verborgen Koning is? Betekent dit dat satan (een) god is? Natuurlijk niet! De mensen maken van de duivel een god, de mens maakt zijn of haar eigen afgod(en).

Er is 1 Koning der Koningen, en deze Koning heeft de Naam der Namen: Jezus Christus! Het ontkennen daarvan is pure lastering.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Gods Wil is en blijft Wet, zowel in de hemel als op aarde. Jezus is niet alleen onze Verlosser, HIJ is ook onze Koning, Beste Vriend, Geneesheer, enz. enz. enz. Jezus heerst, en wij mogen met HEM heersen!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jij beweert dus dat God liegt als Hij zegt dat de duivel de wereldbeheerser dezer eeuw [= aioon] is?

Niemand ontkent dat er maar 1 Koning der koningen is, je draait de zaken om.

Het gaat hier helemaal niet over "Gods wil" het gaat om het feit dat de satan de heerschappij heeft over deze aarde, namelijk over de goddeloze mensheid.

DAT ontkennen is negeren wat de Schrift gewoon zegt.

In 2 Kor. 4:4 staat dat satan de god is van deze eeuw.

In Johannes 12:31 staat dat satan de overste is van deze wereld.

In Efeze 2:2 staat dat satan de overste is van de macht der lucht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je Efeze 1 citeert dan staat daar ook duidelijk: "Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is" met een verwijzing naar Dan. 9 vers 24, en dat is nog niet gebeurd.

Om mijn eigen quote even te hanteren. Kijk als je blijft ontkennen dat een bedeling zoals hier in deze tekst staat wordt gebruikt om God in een hokje te plaatsen wordt van gedachte wisselen over de Bijbel al onmogelijk.

Want wanneer was of is die bedeling van de volheid der tijden? En als je beweert dat God op dit moment de aarde regeert en Hij alles onder Zijn voeten heeft gesteld dan is dat een God die niet de mijne is en die ik in dit aardse systeem niet herken.

Maar dat is weer een kwestie van kennis hebben van de bedeling van de verborgenheid en zo lopen de gesprekken vast. I rest my case. De Bijbel leert duidelijk al in het OT dat God Zich een ogenblik verbergende zal verbergen en in die tijd leven wij nu. God werkt in het verborgene en bouwt een volk voor Zijn Naam uit Jood en heiden en dat resulteert in een verborgen koninkrijk. Ik heb daar ook vrede mee levend in en uit toekomstverwachting/zalige hoop die in mij is. Daarom is de positie van de gelovige van nu op weg naar morgen in de hemel en niet op deze aarde.

Dat "koninkrijk moge komen, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde".

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben toe moe om er nog meerdere keren per dag voor te bidden, maar wie dit leest, en wiens geloof sterker is dan t mijne, neem dit soort zaken ALSJEBLIEFT mee in je gebed.

Dit is een citaat uit een walgelijk topic over dierenleed, zware mishandelingen dus.... en daardoor niet meer te geloven in een hel?

Tja...als je niet gelooft dat deze wereld beheerd en beheerst wordt door de macht van die hel dan krijg je dit soort uitspraken. Hoef je niet voor te bidden, God is volledig op de hoogte van de werken van de duisternis hier op aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Satan kan van zichzelf helemaal NIETS.

God is met niets te vergelijken. Er is maar 1 God.

God heeft geen gelijkwaardige tegenstander.

God heeft geen tegenovergestelde.

God is Almachtig, Alomtegenwoordig en Alwetend.

God is een eeuwig Wezen en oneindig machtig.

Er is niets dat zijn tegenovergestelde kan op dit niveau.

God en satan zijn geen gelijkwaardige vijanden. Satan is een schepsel. Satan is niet alwetend, niet almachtig en niet alomtegenwoordig.

God is Liefde, God is Licht en van die twee dingen weet satan NIETS af!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben toe moe om er nog meerdere keren per dag voor te bidden, maar wie dit leest, en wiens geloof sterker is dan t mijne, neem dit soort zaken ALSJEBLIEFT mee in je gebed.

Dit is een citaat uit een walgelijk topic over dierenleed, zware mishandelingen dus.... en daardoor niet meer te geloven in een hel?

Tja...als je niet gelooft dat deze wereld beheerd en beheerst wordt door de macht van die hel dan krijg je dit soort uitspraken. Hoef je niet voor te bidden, God is volledig op de hoogte van de werken van de duisternis hier op aarde.

Ik eet vanavond erwtensoep die gisteren gemaakt is. Men zegt dat de soep de dag erna nog lekkerder smaakt! Ik ben benieuwd :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Twijfel is absoluut ongeloof, en waar geen twijfel over bestaat is dat de satan de heerser op aarde is. Dat is meerdere keren aangetoond vanuit de Schrift.

Dat kan je niet afdoen met: "God is dit, en God is dat".

We weten allemaal dat God Almachtig is, echter satan blijft Gods tegenstander totdat hij definitief geworpen zal worden in de poel des vuurs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Satan kan van zichzelf helemaal NIETS.

God is Liefde, God is Licht en van die twee dingen weet satan NIETS af!

Helemaal waar!!!

En, natuurlijk zijn er verschillende tijdperken. Echter, het woord bedeling komt, voor zover ik weet, slechts in drie Bijbelpassages voor, en niet zoals in de bedelingenleer gebruikt wordt. Deze leer slaat de plank totaal mis!

Het dispensationalisme, ofwel de bedelingenleer is een gevaarlijke dwaalleer, die, zonder dat naieve kerkgangers het doorhebben, onderwezen wordt. Kort uitgelegd waarom:

Wat verstaan we onder de bedelingenleer?

De Scofield Reference Bible geeft de volgende definitie van een bedeling: "Een bedeling is een tijdsperióde, gedurende welke de mens wordt getest op gehoorzaamheid aan een specifieke openbaring van de wil van God". Het dispensationalisme leert dat de geschiedenis van de wereld onderverdeeld moet worden in verschillende tijdperken waarin God op een andere manier handelt tegenover of met de mens. Deze tijdperken worden dispensaties of bedelingen genoemd. Er zijn verschillende varianten, met meer of minder bedelingen, vaak worden er zes of zeven genoemd. Op zich is er niks verkeerds aan de geschiedenis onder te verdelen in tijdperken. De Bijbel bestaat immers ook uit een Oud en een Nieuw Testament. Ook is er een periode voor de zondvloed en daarna. Het duizendjarig koninkrijk wordt genoemd als periode, de eenheid van Israël, enz. enz. Tot zover is er dus geen probleem.

Echter, de meeste vormen van het dispensationalisme leren ons dat God anders met de mensen binnen een bepaalde bedeling omgaat. Zo leven we tegenwoordig in de bedeling van de gemeente met als gevolg dat bijvoorbeeld de Bergrede niet voor ons bedoeld is, die was immers voor de joden. De gaven van de Heilige Geest waren, volgens de bedelingenleer, slechts voor de apostelen. Volgens veel aanhangers is de bezorgdheid voor het millieu onjuist (omdat dit streven is naar het duizendjarig rijk) en sommigen gaan zelfs zo ver dat het gebed "Onze Vader" niet bedoeld is voor de Christenen. Deze beweringen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op Bijbelteksten, die totaal uit hun context gehaald zijn, zoals we lezen in 1 Korinthiërs 13, waar genoemd zou worden dat profetiën zullen stoppen en tongen zullen verstommen. Dit zou moeten bewijzen dat bijvoorbeeld profetiën en spreken in tongen alleen voor de ‘bedeling der apostelen’ was. Het levensgevaarlijke aan deze valse en onjuiste conclusie is, dat alle wonderen, wonderbaarlijke genezingen (denk aan handoplegging in de Naam van Jezus), visioenen en profetiën toegeschreven worden aan satan.

In veel kerken wordt niet meer geleerd dat God ook nu nog geneest, en dat HIJ daar ook mensen voor gebruikt. De Bijbel leert ons dat we op zieken de handen zullen leggen, zoals we bijvoorbeeld in Markus 16 lezen:

En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Helaas wordt onder Christenen de leugen verkondigd dat de tijd van Gods Wonderen en Genezingen voorbij is. Men is tot deze conclusie gekomen, enerzijds doordat men voor (persoonlijke) genezing gebeden heeft en geen (direct) resultaat zag, maar anderzijds doordat er vanuit kerken valse leer verkondigd is, niet meer gebaseerd op de Bijbel, maar gebaseerd op valse leerstellingen, zoals de genoemde bedelingenleer. God staat boven deze leerstellingen! God is dezelfde God, vroeger, nu en in de toekomst, zoals we in Hebrëen 13 kunnen lezen:

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Niet Jezus is veranderd, de mens is veranderd! De mens is dusdanig ver van God verwijderd dat hij of zij geen persoonlijke relatie meer met HEM heeft. In Johannes 14 lezen we overduidelijk dat de Christenen de werken doen die Jezus deed en doet, en zelfs meerdere:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Hier is zonder enige twijfel sprake van een belofte. We kunnen deze belofte in dankbaarheid aannemen, we kunnen de belofte ook afwijzen. De bedelingenleer verwerpt deze belofte, en is daarom een gevaarlijke dwaalleer, die het geloof in GOD degradeert tot een wetenschappelijk gegeven. Een gevolg van de bedelingenleer is tevens dat evangelisatie wordt ontmoedigd!

Wij geloven dat de woorden van Jezus, inclusief de Bergrede en het "Onze Vader", een (de) kern zijn van het Christelijk leven, ook al gaan we daarmee in tegen alles wat deze wereld ons leert! We geloven ook in het werk van de Heilige Geest, inclusief de profetiën, wonderen, visioenen, wonderbaarlijke genezingen en gaven. We geloven dat Jezus Zich openbaart in dromen aan moslims. We geloven dat HIJ Zich op allerlei anderen manier openbaart en kan openbaren. Wanneer een kerk of gemeente verkondigt dat de wonderen en profetiën, genezingen in Jezus' Naam en visioenen aan moslims, afkomstig zijn van de duivel, dan kan met zekerheid gesteld worden dat deze kerk een dwaalleer verkondigt!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Belangrijk om te beseffen is dat satan nul komma nul macht of gezag over ons heeft. Hij is een verslagen vijand. De enige macht die hij heeft om aan te vallen bestaat leugens en bedrog. Iemand kan zeggen: "satan heeft mij aangevallen", maar de mens is degene die hem van voeding heeft voorzien, door op zijn leugens en bedrog is in te gaan. Als iemand niet aan satan zou toegeven, had hij geen enkele toegang! Dus inderdaad:

Satan kan van zichzelf helemaal NIETS.

Zie 2 Korintiërs 10:3-5: Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus

Ieder wapen dat hier wordt genoemd verwijst naar ons denken. De duivel heeft geen macht, behalve door middel van bedrog. Aan de mens de keuze!

Er is 1 KONING - JEZUS CHRISTUS! Zijn Wil geschiede, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde!

Psalm 115:16

De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven

God is de eigenaar van alles dat bestaat omdat Hij de Schepper is, maar Hij heeft de heerschappij op aarde aan mensen gegeven. De duivel heeft nooit enig recht of enige macht gehad om over de aarde te regeren! God gaf de macht aan de mens. De Bijbel leert ons dat satan de god van deze wereld is, maar niet omdat God hem god van deze wereld heeft gemaakt, maar omdat er mensen zijn die satan aanbidden en/of in zijn leugens geloven. God gaf de mensheid heerschappij en autoriteit over deze aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De duivel heeft wel degelijk macht om over de aarde te regeren.

Zelfs de Here Jezus ontkent dat niet.

In Mattheus 4 wordt Hij door de Geest weggeleid in de woestijn, waar Hij verzocht wordt door de duivel, die probeert om Hem te verzoeken.

De Heer zegt echter steeds: "Er staat geschreven" en trapt er niet in.

Echter in vers 8 en 9 toont de duivel Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; en zegt dat tot Hem: ....AL deze dingen zal ik U geven, indien......"

Hier wordt duidelijk gezegd dat de aarde met AL de koninkrijken der wereld aan de duivel onderworpen zijn.

Hij zegt zelfs, dat als de Here Jezus hem zou aanbidden, Hem die koninkrijken gegeven zullen worden.

Gelukkig trapt ook de Heer DAAR niet in, en zegt: "Er staat geschreven" Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen".

In Johannes 18:36 staat: "Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is NIET van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd;

Maar NU is Mijn Koninkrijk niet van hier".

De koninkrijken van deze wereld zijn nog steeds in de macht van de wereldbeheerser dezer eeuw [aioon].

De mens staat onder zijn heerschappij, TOTDAT die mens tot bekering komt in de Here Jezus Christus, want Christus Jezus heeft de satan overwonnen omdat Hij is opgestaan uit de dood, en heeft de gelovige mens VRIJ-gekocht van de slavernij van de duivel.

Niet de mens heeft dus de heerschappij en autoriteit over deze aarde, maar de duivel.

De "wil" van de Here jezus Christus geschiedt helemaal nog niet op deze aarde.

Dat zal pas het geval zijn als Hij Zijn voeten gezet zal hebben op de Olijfberg, NA de 70e week van Daniel.

DAN pas zal Hij , als rechtmatige Erfgenaam van David, Zijn troon in bezit nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden

De duivel loog met de woorden En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

Ook tegenwoordig gebeurt dit, zoals we ook in 2 Timothëus 4 kunnen lezen:

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Het is een fabel om te denken dat de duivel enige macht heeft. Het is waar dat hij ons probeert te verleiden middels valse leer. De bedelingenleer geeft de duivel macht, en mede daarom is deze leer duivels. Het is waar dat de duivel macht wil. Er zijn stromingen die de duivel macht toekennen. Maar, die leer bestraf ik met dezelfde woorden die Jezus sprak:

Ga weg, satan

Wanneer wij weerstand bieden, vlucht de duivel! Hoe kan de duivel vluchten als hij de heerser is van de aarde?

Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.

God heeft de autoriteit! Jezus heeft de autoriteit aan Zijn volgelingen gegeven. De duivel heeft geen macht! Een ieder die de duivel macht toeschrijft spreek ik aan met de woorden uit de Bijbel:

Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Gelooft.com

Het gaat hier niet over de volgelingen van de Here Jezus, maar over de heerschappij van de duivel over deze WERELD, die in zonde ligt.

Je haalt teksten aan over gelovigen die zich al aan God hebben onderworpen.

Het heeft niets met de bedelingenleer te maken.

Persoonlijk ken ik de duivel geen enkele macht toe, en dat kan ik zeggen omdat ik een kind van God ben.

Maar nogmaals, het gaat hier niet over wedergeboren kinderen van de Heer, want die zijn losgekocht uit de macht van de duivel.

Het gaat hier over de WERELD.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het gaat hier niet over de volgelingen van de Here Jezus, maar over de heerschappij van de duivel over deze WERELD, die in zonde ligt.

Zelfs als je gelijk zou hebben, dan erken je hier dus dat er een keuze is! Volgelingen van Jezus hebben wie als Koning?? Niet de duivel, maar Jezus!

Persoonlijk ken ik de duivel geen enkele macht toe, en dat kan ik zeggen omdat ik een kind van God ben.

Dat is toch precies wat ik beweer! De duivel heeft geen macht, tenzij hem macht toegekend wordt. Jezus heeft altijd macht!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, dat is niet wat je beweert.

Je beweert dat de duivel geen macht heeft.

Nogmaals, in 2 Korinthe 4:4 staat dat satan de god is van deze eeuw.

In Johannes 12:31 staat dat satan de overste is van deze wereld.

In Efeze 2:2 staat dat satan de overste is van de macht der lucht.

De macht van de Here Jezus Christus over deze wereld zal pas geopenbaard worden bij Zijn wederkomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nogmaals, in 2 Korinthe 4:4 staat dat satan de god is van deze eeuw.

In Johannes 12:31 staat dat satan de overste is van deze wereld.

In Efeze 2:2 staat dat satan de overste is van de macht der lucht.

Vraag in dit topic: Satan heerser op aarde?

Mijn antwoord: NEE! Jezus heerst, overal! Jouw antwoord: JA.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

Verder zullen we er niet uitkomen. Jij gelooft in een verborgen God, een verborgen koning een in de leer der bedelingen, waaruit volgt dat alle wondertekenen van de duivel zijn (immers satan is de god van deze wereld).

Ik geloof in een God die ook op aarde zichtbaar is, in wonderen, in grote opwekkingen. Ik geloof dat door alle ellende heen Zijn Licht schijnt, ook op de aarde. Ik wandel met HEM (dat maakt mij geen beter mens!), ook op aarde. Jezus is mijn Koning, nu al! Jezus heeft alle Autoriteit, en wij hebben door HEM diezelfde Autoriteit:

Markus 16

En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Jij gelooft hier niet in, het is voor een andere bedeling. Je zit vast in deze leer, en daarom geloof je dat satan heerser is op aarde, het kan niet anders, vanuit jouw gedachtengang. Ik kan niet anders dan wederom citeren uit de Bijbel:

2 Timothëus 4

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

De bedelingenleer is zo'n fabel. Deze leer heeft wel degelijk te maken met deze discussie, of eigenlijk met veel stukken die door jou geplaatst worden, omdat je met deze leer Bijbelstukken kunt plaatsen op de wijze zoals je wenst. En daarom geloof je dat satan heerser op aarde is.

Volg de wijze woorden op:

Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

Predik niet uit de boekjes en de studies, predik uit het woord! Neem afstand van fabelen! Jezus is ook jouw Koning, ook op aarde!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik "predik" uit wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat de duivel de wereldbeheerser is dezer duisternis. De Bijbel zegt dat hij de overste is van deze eeuw. De Bijbel zegt dat hij de overste is van de macht der lucht.

Absoluut is de Here Jezus Christus ook mijn Koning, maar daar gaat het niet over.

Het ging erover of hij de heerser is hier op aarde, en de Bijbel bevestigt dat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik "predik" uit wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat de duivel de wereldbeheerser is dezer duisternis. De Bijbel zegt dat hij de overste is van deze eeuw. De Bijbel zegt dat hij de overste is van de macht der lucht.

Inderdaad. Alleen maar van de macht der lucht. Niet van de wereld, niet van de hemelen, maar van de macht der lucht en ook dat slechts tijdelijk. En die heeft geen enkele autoriteit. Er is maar 1 Autoriteit, dat is Jezus Christus.

Absoluut is de Here Jezus Christus ook mijn Koning, maar daar gaat het niet over.

Het ging erover of hij de heerser is hier op aarde, en de Bijbel bevestigt dat.

Nee, hij is ook niet "de heerser" hier op aarde. Zonder toestemming kan hij NIETS doen. Jezus is Heer. Niemand anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid