Spring naar bijdragen

Hendrik-NG

Members
 • Aantal bijdragen

  4309
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Peter79 in Moederbelofte   
  Ik schreef iets anders. Namelijk:
   
  Ofwel: christenen (die ook nog niet bestonden toen Genesis op schrift werd gesteld) lezen die tekst op deze manier, waarschijnlijk (deels) associatief omdat...
  Ze herlezen die oudere tekst op basis van nieuwere openbaring.
   
 2. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Peter79 in Moederbelofte   
  Die laatste opmerking van je doet me denken aan een discussie rond de vraag "of de slang in het paradijs wel zintuiglijk waarneembaar tot Eva had gesproken". Jij lijkt te suggereren: de tekst geeft aan: het was een slang (= gedierte des velds), dus de stem die daar klonk was ook de stem van een slang... Daar zat geen satan achter... Want die wordt in de tekst niet genoemd.
  Kennelijk leggen christenen die tekst toch uit met in het achterhoofd: "De stem die daar klonk was de stem van de satan". Ook al klonk die stem indertijd al of niet "zintuiglijk waarneembaar uit de bek van een slang". Maar vanwaar de associatie?
  Grote kans dat dat is naar aanleiding van een beeld zoals geschetst in de Apokalyps:
  Openb 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt; neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem.
  Een besef dat er "van den beginne af" een grote "tegenspreker", leugenaar, verleider, bestond klinkt ook door in een tekst als Joh 8:44
  44) De vader uit wie gij zijt is de duivel, en gij verkiest te volbrengen wat uw vader verlangt. Hij was een moordenaar van begin af aan en hij bevindt zich niet in de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar.
  Ik kan me voorstellen dat dat sleutels zijn geweest die men heeft gebruikt om die Genesistekst te ontsluiten. Dat men die tekst is gaan lezen als een allereerste belofte van God aan de mensen dat "het kwaad" ooit overwonnen zal worden door "een mens". Als "de moeder van alle beloften".
  Het jodendom gebruikt die sleutels niet (want Nieuwtestamentisch). Maar een van de thema's aan het begin van Genesis is die van "de worsteling van de mens met goed en kwaad". Zie ook Gen 4:7. Om dat thema ook te lezen in Genesis 3 lijkt me dus zo gek nog niet. Ook al komen Jodendom en christendom deels tot andere antwoorden op de vraag hoe die overwinning dan wel tot stand komt.
 3. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Lobke in is dat trollen?   
  Voor mij wel. Ik heb intussen de knoop doorgehakt. Ik zeg het fenomeen internetforum definitief vaarwel. Bij deze mijn afsluitende bericht... En inderdaad: geen vertrouwen kunnen hebben in sommige gesprekspartners is fnuikend!
  Alle goeds iedereen!!
 4. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Willempie in Agressieve Jezus?   
  Tja. Of Hij doet ons allen "een aanbod dat we niet kunnen weigeren" op een geweldloze manier... Gewoon door ons te overtuigen van ons ongelijk...
  Je kan met de volgende Jesajatekst nl. twee kanten op:
  11:4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
  de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
  Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
  met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
  Je kan hem lezen als oordeelstekst, maar (juist ook vanwege de spreek-metafoor) als genadevolle belofte dat God ons ooit definitief "overtuigend weet toe te spreken".
  Zonder laf onze mond te houden uit vrees voor "een klap in het gezicht"... Zegt iemand die dat nog zeer regelmatig doet...
 5. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Willempie in Agressieve Jezus?   
  Dit is m.i. een voorbeeld van dat "onterecht reduceren van een Schrifttekst tot een ethisch principe" waar ik het over had. Je vraagt om uitleg "waarom deze handelingen gerechtvaardigd zijn", maar je gaat m.i. met je vraag volledig voorbij aan een Messiasverwachting die de Evangelisten schetsen. Over Jezus werd geprofeteerd:
  "Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur." (Mat 3).
  Het opvallende in de Johannestekst is nu niet zozeer evt. tekenen van agressie (ja, de omstanders zien het als agressie), maar vooral het feit dat Jezus niet zo ver ging dat Hij ook echt orde op zaken ging stellen! Als dit dat "Godsoordeel" zou moeten zijn dat werd voorspeld, dan stelt dat totaal niets voor!!! Er wordt vooral gedacht dat de Joden een koning verwachten die hen van de Romeinen zou bevrijden. Maar je zou ook kunnen zeggen: als er een zogenaamde koning-Messias zou opstaan die zich zo slap zou opstellen tegenover onrechtvaardigheid als Jezus hier doet, ook dan zal dat leiden tot een kruis met een opschrift: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.
  Mijn onderbouwing: Hier staat vooral dat gebrek aan Oordeel dat spreekt uit het handelen van Jezus in de schijnwerpers, en niet zozeer zijn dadendrang!! Net als op andere plekken in de Evangeliën blijkt dat het vooral het uitgestelde oordeel (want dat lijkt me een betere term) is dat Jezus parten speelt, als het gaat om het geaccepteerd worden als Messias.
  Daarbij: het gaat hier m.i. dus niet om een "ethische tekst" (op basis waarvan je een manier van handelen zou kunnen beoordelen), maar om een tekst waarin het leiderschap van Jezus (de manier waarop Hij Messias is) wordt getekend (op grond waarvan je eerder in verwarring wordt gebracht rond de vraag: "wie is die man??", dan dat je nu precies helder krijgt wie je nu aan het navolgen bent en welke regeltjes je dan precies moet nakomen om Hem te behagen). Het gaat er dus helemaal niet om of dat handelen van Hem "goed of fout" was, maar om de vraag waarom Hij deed wat Hij deed... Ook dan stoot een mens zijn neus, maar op een heel andere manier dan je waarschijnlijk verwacht.
 6. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Peter79 in Agressieve Jezus?   
  Nee.
  Rare discussie is zich trouwens aan het ontvouwen. M.i. bouwend op de (onterechte) aanname dat elke Schrifttekst tot ethische principes is te reduceren...
   
  De reden waarom ik hier "nee" zeg? Omdat het tekstgedeelte m.i. gaat over "het lot van de rechtvaardige". Die moet n.l. dood... Zie de tekstverwijzing van de schrijver van dit Evangelie: "Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’", een citaat uit psalm 69.
  Het zijn inderdaad de leiders van de factie der Judeeërs die hier het vermoeden uitspreken dat Jezus zich hier agressief opstelt (door in twijfel te trekken dat Hij recht van spreken zou hebben als het gaat om tempelaangelegenheden): "Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’" Jezus antwoordt: "Dood me maar, en je zal zien wie er door God in het gelijk wordt gesteld!" ("Breek deze tempel maar af en...") Waarmee Hij feitelijk zegt: Ik zal het lot van de rechtvaardige ondergaan. Want: die moet dood!
  Let ook op de plaats waar deze geschiedenis staat: tussen het "mijn tijd is nog niet gekomen!" en het "alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien". Ofwel: het begin van het Koninkrijk van God, dat op doorbreken staat in deze wereld. En op dat punt staat Jezus op en keert de zaken om...
  Wie "niet is wedergeboren" ziet een agressieve Jezus. Wordt misschien zelfs verleid om dat gedrag na te volgen. Ik zie eerder een Jezus die een profetische handeling uitvoert om het volk wakker te schudden: "Zie! De bruidegom komt. Ga op weg, Hem tegemoet!", "Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!!"
  Wel: dat op weg gaan loopt via Golgotha, weten wij intussen (maar ook al direct vanaf de perikoop zelf: "Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had").
  Als deze geschiedenis dan over agressie gaat, dan toch vooral over de agressie van de onrechtvaardigen tegenover de godvrezenden! Ook déze actie van Jezus staat in het teken van het kruis...
 7. Like
  Hendrik-NG reageerde op Robert Frans in Agressieve Jezus?   
  Het aardige bij dit verhaal is dat het bepaald geen onbeheerste opwelling is van Jezus. Het maken van de genoemde gesel is namelijk nogal een precies en tijdrovend werkje. Hij kwam dus niet als een razende orkaan binnenstormen, maar ging eerst eens rustig aan het werk. Daar is dus al flink wat beheersing voor nodig.
  Wanneer iemand woedend is, maar zich heel kalm beheerst, dan weet je echter dat het ernstig tijd wordt om de veiligheidshelmen uit te delen. Er is namelijk over het algemeen weinig gevaarlijker dan serene woede. Een woede zo intens, dat het het stadium van schreeuwen en vloeken allang voorbij is.
  Als de gesel dan uiteindelijk klaar is en Hij zijn schoonmaakwerk begint, dan beheerst hij zich nog steeds en laat hij meteen zien dat met Hem écht niet te spotten viel: die wisseltafels waren namelijk vaak erg zwaar en die gooide je dus niet zomaar even om. Waarschijnlijk hoefde hij die gesel daarom al niet eens meer te gebruiken.
  Hier krijgen we een voorproefje te zien van de Jezus in Openbaringen. Inderdaad is Jezus over het algemeen juist heel vriendelijk en benaderbaar in zijn optreden en ook vandaag de dag. Maar wee degene die kwaad doet, die tegen Hem strijdt, die het heilige ontheiligt. Die krijgt met zijn toorn te maken.
  Deze tempelreiniging is daarbij een beeld van de reiniging van de zonde in onszelf door Christus, wij die ook een tempel van de heilige Geest zijn. Door onze gebeden, verstervingen en door elk lijden dat we aan Hem opdragen, zal Hij die reiniging voltrekken in ons en ons weer heel en liefdevol maken.
  Ook is het een beeld van de zuivering van de eredienst in onze kerken en onze persoonlijke gebeden, opdat we Hem aanbidden en beminnen met heel ons hart en heel ons ziel en opdat we in de liturgie Hem getrouw gehoorzaam zijn en werkelijk luisteren naar wat Hij ons wil zeggen.
 8. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Willempie in Agressieve Jezus?   
  Nee.
  Rare discussie is zich trouwens aan het ontvouwen. M.i. bouwend op de (onterechte) aanname dat elke Schrifttekst tot ethische principes is te reduceren...
   
  De reden waarom ik hier "nee" zeg? Omdat het tekstgedeelte m.i. gaat over "het lot van de rechtvaardige". Die moet n.l. dood... Zie de tekstverwijzing van de schrijver van dit Evangelie: "Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’", een citaat uit psalm 69.
  Het zijn inderdaad de leiders van de factie der Judeeërs die hier het vermoeden uitspreken dat Jezus zich hier agressief opstelt (door in twijfel te trekken dat Hij recht van spreken zou hebben als het gaat om tempelaangelegenheden): "Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’" Jezus antwoordt: "Dood me maar, en je zal zien wie er door God in het gelijk wordt gesteld!" ("Breek deze tempel maar af en...") Waarmee Hij feitelijk zegt: Ik zal het lot van de rechtvaardige ondergaan. Want: die moet dood!
  Let ook op de plaats waar deze geschiedenis staat: tussen het "mijn tijd is nog niet gekomen!" en het "alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien". Ofwel: het begin van het Koninkrijk van God, dat op doorbreken staat in deze wereld. En op dat punt staat Jezus op en keert de zaken om...
  Wie "niet is wedergeboren" ziet een agressieve Jezus. Wordt misschien zelfs verleid om dat gedrag na te volgen. Ik zie eerder een Jezus die een profetische handeling uitvoert om het volk wakker te schudden: "Zie! De bruidegom komt. Ga op weg, Hem tegemoet!", "Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!!"
  Wel: dat op weg gaan loopt via Golgotha, weten wij intussen (maar ook al direct vanaf de perikoop zelf: "Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had").
  Als deze geschiedenis dan over agressie gaat, dan toch vooral over de agressie van de onrechtvaardigen tegenover de godvrezenden! Ook déze actie van Jezus staat in het teken van het kruis...
 9. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Naeva in De teloorgang van een mooi forum   
  Mijn behoefte ligt sterk in het verlengde van de doelstelling van Credible: "Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren christenen. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren users groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen."
  De praktijk van het forum is nu vooral een andere. Niet dat ik met "anders gelovigen" nooit een mooi gesprek heb kunnen voeren, maar als het aandeel christenen-vanuit-welke-richting-dan-ook onder een kritische waarde zakt, dan komt er van gezamenlijke groei niet zo veel terecht. Komt bij dat ik zelf sterk de behoefte heb aan inhoudelijk sterk beargumenteerde weerwoorden (maar wel duidelijk opbouwend bedoeld!) om te kunnen groeien en me scherp te houden. Maar in een te groot deel van de "gesprekken" komt het niet verder dan een "nietus-wellus" zonder enige onderbouwing. En dat wordt bijzonder frustrerend als je veel denk- en schrijftijd in een reactie stopt.
  Wat ook niet bijdraagt is een eindeloos offtopic gezemel dat veel topics vervuilt, zodat de enkele bijdrage die wel hout snijdt volledig ondersneeuwt en er geen "normaal" lopend inhoudelijk gesprek meer is te voeren. Dat was een van mijn grote ergernissen op dat andere forum waar ik het over had. En ik zie dat hier ook meer en meer gebeuren (ondanks alle goede acties van Thorgrem - maar het lijkt soms wel dweilen met de kraan open).
  Ik vroeg om een permaban om maar niet meer in de verleiding te komen om het nog maar weer eens een kans te geven... En nog weer eens mijn neus te stoten. Misschien moet ik eerst eens proberen of ik "40 dagen zonder" kan, en kijken hoe het forum zich ontwikkelt...?! Zal het eens laten bezinken.
 10. Like
  Hendrik-NG ontving een reactie van Olorin in De teloorgang van een mooi forum   
  Mijn behoefte ligt sterk in het verlengde van de doelstelling van Credible: "Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren christenen. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren users groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen."
  De praktijk van het forum is nu vooral een andere. Niet dat ik met "anders gelovigen" nooit een mooi gesprek heb kunnen voeren, maar als het aandeel christenen-vanuit-welke-richting-dan-ook onder een kritische waarde zakt, dan komt er van gezamenlijke groei niet zo veel terecht. Komt bij dat ik zelf sterk de behoefte heb aan inhoudelijk sterk beargumenteerde weerwoorden (maar wel duidelijk opbouwend bedoeld!) om te kunnen groeien en me scherp te houden. Maar in een te groot deel van de "gesprekken" komt het niet verder dan een "nietus-wellus" zonder enige onderbouwing. En dat wordt bijzonder frustrerend als je veel denk- en schrijftijd in een reactie stopt.
  Wat ook niet bijdraagt is een eindeloos offtopic gezemel dat veel topics vervuilt, zodat de enkele bijdrage die wel hout snijdt volledig ondersneeuwt en er geen "normaal" lopend inhoudelijk gesprek meer is te voeren. Dat was een van mijn grote ergernissen op dat andere forum waar ik het over had. En ik zie dat hier ook meer en meer gebeuren (ondanks alle goede acties van Thorgrem - maar het lijkt soms wel dweilen met de kraan open).
  Ik vroeg om een permaban om maar niet meer in de verleiding te komen om het nog maar weer eens een kans te geven... En nog weer eens mijn neus te stoten. Misschien moet ik eerst eens proberen of ik "40 dagen zonder" kan, en kijken hoe het forum zich ontwikkelt...?! Zal het eens laten bezinken.
 11. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Lobke in De teloorgang van een mooi forum   
  Mijn behoefte ligt sterk in het verlengde van de doelstelling van Credible: "Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren christenen. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren users groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen."
  De praktijk van het forum is nu vooral een andere. Niet dat ik met "anders gelovigen" nooit een mooi gesprek heb kunnen voeren, maar als het aandeel christenen-vanuit-welke-richting-dan-ook onder een kritische waarde zakt, dan komt er van gezamenlijke groei niet zo veel terecht. Komt bij dat ik zelf sterk de behoefte heb aan inhoudelijk sterk beargumenteerde weerwoorden (maar wel duidelijk opbouwend bedoeld!) om te kunnen groeien en me scherp te houden. Maar in een te groot deel van de "gesprekken" komt het niet verder dan een "nietus-wellus" zonder enige onderbouwing. En dat wordt bijzonder frustrerend als je veel denk- en schrijftijd in een reactie stopt.
  Wat ook niet bijdraagt is een eindeloos offtopic gezemel dat veel topics vervuilt, zodat de enkele bijdrage die wel hout snijdt volledig ondersneeuwt en er geen "normaal" lopend inhoudelijk gesprek meer is te voeren. Dat was een van mijn grote ergernissen op dat andere forum waar ik het over had. En ik zie dat hier ook meer en meer gebeuren (ondanks alle goede acties van Thorgrem - maar het lijkt soms wel dweilen met de kraan open).
  Ik vroeg om een permaban om maar niet meer in de verleiding te komen om het nog maar weer eens een kans te geven... En nog weer eens mijn neus te stoten. Misschien moet ik eerst eens proberen of ik "40 dagen zonder" kan, en kijken hoe het forum zich ontwikkelt...?! Zal het eens laten bezinken.
 12. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Peter79 in De teloorgang van een mooi forum   
  Mijn behoefte ligt sterk in het verlengde van de doelstelling van Credible: "Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren christenen. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren users groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen."
  De praktijk van het forum is nu vooral een andere. Niet dat ik met "anders gelovigen" nooit een mooi gesprek heb kunnen voeren, maar als het aandeel christenen-vanuit-welke-richting-dan-ook onder een kritische waarde zakt, dan komt er van gezamenlijke groei niet zo veel terecht. Komt bij dat ik zelf sterk de behoefte heb aan inhoudelijk sterk beargumenteerde weerwoorden (maar wel duidelijk opbouwend bedoeld!) om te kunnen groeien en me scherp te houden. Maar in een te groot deel van de "gesprekken" komt het niet verder dan een "nietus-wellus" zonder enige onderbouwing. En dat wordt bijzonder frustrerend als je veel denk- en schrijftijd in een reactie stopt.
  Wat ook niet bijdraagt is een eindeloos offtopic gezemel dat veel topics vervuilt, zodat de enkele bijdrage die wel hout snijdt volledig ondersneeuwt en er geen "normaal" lopend inhoudelijk gesprek meer is te voeren. Dat was een van mijn grote ergernissen op dat andere forum waar ik het over had. En ik zie dat hier ook meer en meer gebeuren (ondanks alle goede acties van Thorgrem - maar het lijkt soms wel dweilen met de kraan open).
  Ik vroeg om een permaban om maar niet meer in de verleiding te komen om het nog maar weer eens een kans te geven... En nog weer eens mijn neus te stoten. Misschien moet ik eerst eens proberen of ik "40 dagen zonder" kan, en kijken hoe het forum zich ontwikkelt...?! Zal het eens laten bezinken.
 13. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Dolce Vita in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Jacobus spreekt in een heel specifieke situatie:
  een situatie waarin hij kennelijk de hartsgesteldheid van zijn toehoorders heeft mogen peilen. Een situatie waarin de intentie van de bidders kennelijk niet deugde... Je kan dat echter niet omdraaien, alsof elke situatie waarin een gebed niet wordt verhoord betekent dat de persoon "verkeerd bidt" - je kan er geen algemeen geldende waarheid van maken, zonder hele groepen gelovigen te diskwalificeren met een "Gebed niet verhoord? Dan deugden je intenties niet!!".
  Verkeerd bidden kan niet, zei ik. Ik vul de opmerking aan: een kind van God kan niet "verkeerd" bidden op grond van gebrek aan kennis of het gebruik van de verkeerde gebedsformules (bijgeloof!!); Paulus leert ons immers dat alles wat we (in onze zwakheid) op dat punt te kort komen door God Zelf wordt aangevuld:
  "Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen": ofwel: al kies je de juiste woorden niet (omdat je niet weet hoe te bidden), Gods Geest bidt méé!
  Let wel: Paulus spreekt hier nog steeds over gelovigen die meelijden met/in een schepping die is onderworpen aan zinloosheid en vergankelijkheid, zuchtend over hun eigen lot, zolang ze nog wachten op de verlossing van hun lichaam... Net als in de voorgaande verzen. En bij dat alles gaat het om het standvastig houden van hoop - op dat wat we nog niet zien, maar wat we ooit zullen krijgen; en waar "dood (!) noch leven" ons van zal kunnen scheiden!
  God heeft hier, via Paulus, ons geestelijk welzijn op het oog... Zonder ons 'een rozentuin te beloven'! Net als in die Jacobusbrief, als er over ziekenzalving wordt gesproken ("het gelovige gebed zal de zieke redden" - redden staat hier niet gelijk aan genezen!!)...
 14. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Appie B in Actieve donorregistratie.   
  Deze kan ik ontzenuwen. Ik heb ooit zelf op een ok gewerkt, ook bij dergelijke procedures. En er wordt wel degelijk anesthesie gegeven om de doodeenvoudige reden dat er ook nog zo iets bestaat als een autonoom zenuwstelsel dat nog kan reageren op prikkels (er kunnen nog steeds stresshormonen vrijkomen, ook al is er geen brein meer dat zich van de stressprikkels gewaar wordt) - en transplantatieorganen niet aan stresshormonen blootgesteld moeten worden. Dat geeft vaatvernauwing en dus een slechtere doorbloeding. En daardoor slechtere donororganen.
  Vond een site waar een anesthesist dit uitlegt: https://www.plusonline.nl/orgaantransplantatie/orgaandonatie-geen-pijn-toch-narcose
 15. Upvote
  Hendrik-NG reageerde op Robert Frans in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Soms laat God rijkdom, gezondheid en welzijn toe, als dat iemand een heilige maakt of zou moeten maken.
  En soms laat God armoede, ziekte en lijden toe, als dat iemand een heilige maakt of zou moeten maken.
  Waarom toch steeds aan het een of het andere willen blijven hangen, alsof God maar op één manier ons zou voorzien?
  God geeft ons zichzelf in Christus. Dat is al oneindig meer dan wij kunnen bevatten. Al het andere is enkel daarop gericht. Blijf daar dus niet aan hangen.
 16. Upvote
  Hendrik-NG reageerde op Robert Frans in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Dat kan inderdaad betekenen dat alle christenen wereldwijd ernaast zitten, behalve jij en je fellows. Het kan echter óók betekenen dat jíj ernaast zit, omdat bijvoorbeeld (ik noem maar wat hoor) God het niet in zijn hoofd zou halen om christenen eeuwenlang en wereldwijd in dwaling te laten over zijn gaven.
  Ik bedoel, stel dat jij gelijk zou hebben. Dan zou God dus eeuwenlang, wereldwijd, zijn Kerk blijkbaar niet hebben weten te onderrichten over de gaven waarover jij spreekt. Hij zou zijn gelovigen dan eeuwenlang gegarandeerde materiele gezondheid, rijkdom en noem maar op onthouden, alleen maar omdat jij en je fellows toevallig nog niet geboren waren. Dat zou toch gemeen zijn?
  Misschien, het is maar een tip, moet je niet teveel kijken naar jouw eigen ideeën over hoe de heilige Geest zou moeten handelen. Misschien moet je gewoon eens kijken naar hoe Hij in de wereldwijde geschiedenis van de Kerk daadwerkelijk gehandeld heeft volgens de meest uiteenlopende ervaringen van ontelbaar veel christenen en dáárop je ideeën baseren.
  Ik garandeer je een rijke zoektocht, meer waard dan het zuiverste goud en de edelste stenen.
 17. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Peter79 in Actieve donorregistratie.   
  Voor mij geldt dit in ieder geval niet. Als men dit doorvoert, en ik heb ook maar enigszins het vermoeden dat ik mijn nabestaanden opzadel met kopzorgen/dilemma's (= mocht men ooit het ernstige vermoeden hebben dat ik hersendood ben, en voelt men zich gedwongen om die nabestaanden voor het blok te zetten om mijn organen toch vooral snel uit te laten nemen voor transplantatie, want daar gaat het me dan om: dat "snel moeten beslissen"), dan laat ik hier gewoon een duidelijk "nee" registreren, ter wille van hun gemoedsrust (= een voldoende tijd krijgen om aan het idee te wennen dat ik er niet meer ben, om naderhand niet met allerlei twijfels geconfronteerd te worden)... En dan mag men van mij altijd zelf nog een andere beslissing nemen en toch besluiten om mijn organen te laten transplanteren, want zo inconsequent ben ik er dan ook wel in! Maar dat de overheid dergelijke beslissingen gaat nemen: daar gaat men wat mij betreft duidelijk ver over de grens!!
  Wat mij in de hele kwestie opvalt is dat het uitgangspunt van de voorstanders hier toch lijnrecht in gaat tegen het "baas in eigen buik"-principe. Terwijl men toch vanuit dezelfde "progressieve hoek" komt als zij die in de jaren 60/70 met die leus rondliepen. En dat vind ik kwalijk: een leven in ontwikkeling mag in de kiem gesmoord worden, maar een leven aan het einde van de rit (en ja, het is wrang, maar dat kan ook al een jong mens van zeg een jaar of 20 zijn...) moet met alle mogelijke middelen verlengd worden. In het ene geval wordt er een beroep gedaan op zelfbeschikkingsrecht (van de potentiele moeder welteverstaan), in het andere geval wordt daar een streep door gezet. Die inconsequentie vind ik vele malen ernstiger dan die van mezelf... Want de mijne komt voort uit het niet hebben van de behoefte om over mijn graf heen te regeren (met die uitzondering dat het mijn nabestaanden zijn die dan wat over mijn stoffelijke resten mogen zeggen, niet de overheid!!), terwijl het uitgangspunt van deze donorregeling nu juist wel "heerszucht" lijkt te zijn... Ongetwijfeld vanuit de beste bedoelingen om "goed te doen". Maar ook hier: the road to hell is paved with good intentions!!
  Let op: een volgende stap wordt dan een uitsluiten van "nee-zeggers" voor het ontvangen van donororganen (want dat staat dan immers keurig centraal geregistreerd...!!!). Als een volgende perverse prikkel om toch vooral "ja" te laten registreren... Want: we komen nog steeds organen tekort. En dan moeten we alle "egoisten" maar uitsluiten, dat levert meteen weer een kortere wachtlijst op... En als we dan toch eenmaal selecteren aan de poort op andere dan strikt medische gronden: ....etc...
 18. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Lobke in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Paulus: 2 Kor 12:7 Mij is een doorn in het vlees gestoken, als een bode van de satan die mij moet afranselen, opdat ik niet verwaand word. 12:8 Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt, dat die van mij zou weggaan. 12:9 Maar Hij antwoordde mij: `Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.'
  Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. 12:10 Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn: in smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
  Had Paulus dat evangelie van je misschien niet helemaal door? Of bad hij niet via de juiste formule? Of was hij misschien niet gelovig genoeg? Want hij maakte het mee: smaad, nood, vervolging en benauwdheid... Een lichamelijk ongemak... En hij had de Heer nog wel 3x gesmeekt om hem daar van af te helpen...
  Hoe rijm je dat gegeven met je boodschap?? "Als je in gebed om bescherming vraagt "in Jezus' Naam", dan zal je beschermd zijn" - en die vervolging van Paulus dan? Hij werd al eens gestenigd en half dood de stad uit gesleept (Hand 14:19). En het verhaal gaat dat hij ook niet bepaald van ouderdom is gestorven. Net als Petrus trouwens. En Andreas. En Stephanus. Jakobus, de broer van Johannes. Jakobus, de broer van de Heer...
 19. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Thinkfree in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Wie heeft je ingefluisterd dat je die tekst uit Joh 10:10 zo kan vertalen? Je vertaling suggereert dat het bij die "overvloed" (dat overvloedig) gaat om een zelfstandig naamwoord. Maar περισσός is een bijwoord. Een nadere bepaling... Bij? Juist! Terecht vertaalt de NBV dan: "ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid" (Willibrord '95: "Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed").
  Antwoord op de vraag van Naeva: waaraan geen gebrek? Antwoord in deze tekst: aan leven-in-al-zijn-volheid dat Christus geeft. Gaat het daarbij om "materie", materiele welvaart? Uiterst onwaarschijnlijk...!!
  Als ik ook maar iets te veel in de krant lees of naar de radio luister (het 8-uurjournaal kijk ik al jaren niet meer), dan krijgt ik echt honger en dorst naar gerechtigheid. Die uitspraak van Jezus lees ik dan vooral als een bemoedigende aansporing om geduld te hebben, met mezelf, met de wereld, met God: Ooit zal het zijn gerechtigheid in overvloed. Maar op dit moment is het toch echt nog hongerlijden als het om dat "recht" gaat, hier in de wereld!!
 20. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Peter79 in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Wie heeft je ingefluisterd dat je die tekst uit Joh 10:10 zo kan vertalen? Je vertaling suggereert dat het bij die "overvloed" (dat overvloedig) gaat om een zelfstandig naamwoord. Maar περισσός is een bijwoord. Een nadere bepaling... Bij? Juist! Terecht vertaalt de NBV dan: "ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid" (Willibrord '95: "Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed").
  Antwoord op de vraag van Naeva: waaraan geen gebrek? Antwoord in deze tekst: aan leven-in-al-zijn-volheid dat Christus geeft. Gaat het daarbij om "materie", materiele welvaart? Uiterst onwaarschijnlijk...!!
  Als ik ook maar iets te veel in de krant lees of naar de radio luister (het 8-uurjournaal kijk ik al jaren niet meer), dan krijgt ik echt honger en dorst naar gerechtigheid. Die uitspraak van Jezus lees ik dan vooral als een bemoedigende aansporing om geduld te hebben, met mezelf, met de wereld, met God: Ooit zal het zijn gerechtigheid in overvloed. Maar op dit moment is het toch echt nog hongerlijden als het om dat "recht" gaat, hier in de wereld!!
 21. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Dolce Vita in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Als mijn idee klopt dat jouw uitleg van Fil 4, gekoppeld aan Joh 6, in houdt dat wij in geen geval gebrek zullen lijden omdat "God ons in alle opzichten overvloedig voorziet" op het moment dat wij gebrek lijden als het gaat om "financiën, gezondheid, relaties of wat dan ook" - en als ik dat terecht zou bestempelen als een vorm van "welvaartsevangelie" - dan denk ik niet dat God Zichzelf ergens tegenspreekt nee, maar wel dat de bijbel die vorm van evangelie tegenspreekt.
  Maar misschien sla ik de plank gewoon mis, als het gaat om die uitleg van je. En heb ik je gewoon verkeerd begrepen.
  In ieder geval denk ik dat dat "alles wat u nodig hebt" van die tekst veel minder is dan ik zelf denk dat ik nodig heb in dit leven! En dan wordt "bezit" meer een uitdaging als in Mattheus 19!
 22. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Dolce Vita in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Je zou, denk ik, mogen verwachten dat er in ieder geval binnen de Gemeente geen "arme Lazarussen" meer voorkomen. In de praktijk is het ook op dit punt nog steeds een "nu al en nog niet", als het gaat om de komst dat Koninkrijk van God... Vooral nog te veel dat laatste... Maar, God dank, gelukkig ook genoeg dat de burger moed geeft!!
 23. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Dolce Vita in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Dat zou je dan over de inhoud van heel de bijbel kunnen zeggen, want er is zo veel dat "eigenlijk" niet hoort te bestaan. Maar je zou ook kunnen zeggen dat wij mensen kennelijk continu "goddelijke tegenspraak" nodig hebben, en dat we daar die vader van de gedachte moeten zoeken...
 24. Upvote
  Hendrik-NG ontving een reactie van Dolce Vita in Filippenzen 4: God heeft veel meer dan wij kunnen vragen   
  Als je geen tegenspraak duldt...
 25. Upvote
  Hendrik-NG reageerde op Flash Gordon in De teloorgang van een mooi forum   
  Tussen het Nieuwe Revu-artikel en vandaag ligt een lange weg met veel hoogtepunten en een paar dieptepunten. Maar de tendens is al lange tijd neerwaarts. Het lot van veel fora, zonder twijfel. En voor een jongerenforum waarvan de bevolking volwassen of zelfs oud is geworden en waar nieuwe aanwas van jongeren ontbreekt is dat helemaal duidelijk.
  Dat de crew, op één na, dit forum volledig in de steek laat, helpt niet masr illustreert wel dat het einde onontkoombaar is geworden. De gekkies hebben het overgenomen en als @Thorgrem stopt als mod resteert alleen de gekte.
  Maar de dingen zijn zoals ze zijn. Ik heb vooral goede herinneringen per saldo. Heb hier veel geleerd en heb mooie mensen leren kennen met wie ik ook buiten dit forum meer of minder intensief, langer of korter, een weg gedeeld heb.
  Ik heb een dwarse puber zien veranderen tot hij priester werd. Ik heb mensen katholiek zien worden, en ik heb interesse, begrip, waardering en respect zien groeien in alle richtingen. 
  Oprichters, verzorgers, crewleden en users uit het verleden, jullie hebben credible tot iets moois helpen groeien. Dank aan wie dit nog lezen.
  Moge de patiënt in vrede sterven en als een mooie herinnering zo nu en dan nog eens een glimlach op een gezicht veroorzaken. 
   
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid