Spring naar bijdragen

Redelijke argumenten voor atheïsme ?


Aanbevolen berichten

26 minuten geleden zei Flawless victory:


Kennis maakt opgeblazen (1 Korinthiërs 8:1). Niet allerlei imposante Hebreeuwse of Aramese woorden en grote lange redeneringen maar de dwaasheid van het Evangelie is de grootste kracht tot redding. Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft (Romeinen 1:16).  Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.(1 Korintiërs 1:25)

 

Ga je op die tour?

Dus je ontkent dat je kennis van een bepaalde taal moet hebben om te snappen wat er staat? Enkel omdat  Paulus dit ooit eens verzonnen heeft om zijn praatjes aan de man te brengen? 

Als je een Duits boek wilt snappen moet je kennis hebben van de Duitse taal. Als je een Nederlands boek wilt lezen moet je Nederlands kunnen. En dus als je een Hebreeuwse tekst wil snappen moet je Hebreeuws kunnen. Echt niet moeilijk hoor?

Je doet mij denken aan toen ik theosofie boeken las. Was er een man die zonder kennis van Sanskriet een boek vertaalde. Hij ging mediteren en dan zouden de woorden zo bij hem naar binnen vloeien.. Echt, mensen die zo denken zijn niet wetenschappelijk bezig. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 305
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Een poging, heel heel lang geleden, om precies te zijn op zaterdag 28 september 1974 om ± 18:00 in de Starterstraat 24 te Den Haag (het huis van mijn lieve o

Ik zal je schot voor de boeg beschouwen negeren, omwille van het focussen op de kernzaak. We kunnen elders of later op dat schot ingaan. Ik denk dat het belangrijkste is om te begrijpen wat we met het

Zeg jij het maar. Jouw inbreng drijft 100% op bewijsgronden, waarvan jij meent dat jij de enige bent die ze kan beoordelen.Andere argumenten staan op je negeerlijst. Jij verwaardigt je niet om ook maa

1 Korintiërs 1:

17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. 
18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. 
20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 
21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 
23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; 
24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. 
26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. 
27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 
28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; 
29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. 
30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; 
31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Flawless victory:


Kennis maakt opgeblazen (1 Korinthiërs 8:1). Niet allerlei imposante Hebreeuwse of Aramese woorden en grote lange redeneringen maar de dwaasheid van het Evangelie is de grootste kracht tot redding. Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft (Romeinen 1:16).  Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.(1 Korintiërs 1:25)

Als het je aan kennis ontbreekt een discussie te winnen, is dit blijkbaar de verdediging. Schrijf je dit ook onder examens die je te moeilijk vindt? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Chaim:

Je bent slechts aan het trollen

Psalm 2 gaat over de volken, en over de gezalfde van God, waarvan God zegt, "Gij zijt mijn zoon".  Die zoon zal indien gewenst, de heidenen onderwerpen en over hen heersen. En dan spreekt de psalmist rechtstreeks die heidenen aan. 

Wat denk je, is dat een boodschap die alleen door Joden begrepen moet worden? Ik dacht het niet. Wat denk je, zou zuiverheid, iets wegdoen van de boodschap dat die heidenen zich beter laten tuchtigen en verzoenen met die gezalfde zoon van God, dan dat ze verpletterd worden en in stukken geslagen als een pottenbakkersvat? David was de gezalfde. Salomo was de zoon en de gezalfde en degene die een wereldplaats onder de koningen had. Dus er is alle aanleiding om David serieus te nemen als hij spreekt over de zoon, de gezalfde. En wat hij daar profeteert.

Alleen al uit de context is een schat van informatie gegeven. Wie is gezalfd? Wie is de pottenbakker? Wie zal heersen over alle volken? De Joodse messias. Hier gaan inleggen dat de gezalfde zoon heel het volk is, is de messias loochenen van de Joden. Dus zal alleen een seculiere Jood iets dergelijks verzinnen. Want de tekst spreekt voor zichzelf.

En dan kom jij met je Hebreeuwse mikado. Mij lijkt, dat je met je vlucht in detail, onder verloochening van de tekst als geheel, geen enkele geloofwaardigheid verdient op je specialisme. Als daar al sprake van zou zijn. Wil je serieus genomen worden op het detail, dan zul je de tekst als geheel moeten erkennen, de tekst te zijn waar het een en ander gewoon staat beschreven. 

Dat jij maar blijft ronddraaien in je redenering dat de psalmist geen Aramees woord gebruikt kan hebben, is hier een beetje bijzonder. In principe zouden al die andere Aramese woorden dan ook niet kunnen. In principe zou jij geen engelse woorden meer mogen schrijven. Want volgens jou kan dat niet. Maar wat volgens jou niet kan, is wel echt wat er is gebeurd. Nog maar eens een link: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Aramees_in_de_Bijbel

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Tomega:

Psalm 2 gaat over de volken, en over de gezalfde van God, waarvan God zegt, "Gij zijt mijn zoon".  Die zoon zal indien gewenst, de heidenen onderwerpen en over hen heersen. En dan spreekt de psalmist rechtstreeks die heidenen aan. 

Wat denk je, is dat een boodschap die alleen door Joden begrepen moet worden? Ik dacht het niet. Wat denk je, zou zuiverheid, iets wegdoen van de boodschap dat die heidenen zich beter laten tuchtigen en verzoenen met die gezalfde zoon van God, dan dat ze verpletterd worden en in stukken geslagen als een pottenbakkersvat? David was de gezalfde. Salomo was de zoon en de gezalfde en degene die een wereldplaats onder de koningen had. Dus er is alle aanleiding om David serieus te nemen als hij spreekt over de zoon, de gezalfde. En wat hij daar profeteert.

Alleen al uit de context is een schat van informatie gegeven. Wie is gezalfd? Wie is de pottenbakker? Wie zal heersen over alle volken? De Joodse messias. Hier gaan inleggen dat de gezalfde zoon heel het volk is, is de messias loochenen van de Joden. Dus zal alleen een seculiere Jood iets dergelijks verzinnen. Want de tekst spreekt voor zichzelf.

En dan kom jij met je Hebreeuwse mikado. Mij lijkt, dat je met je vlucht in detail, onder verloochening van de tekst als geheel, geen enkele geloofwaardigheid verdient op je specialisme. Als daar al sprake van zou zijn. Wil je serieus genomen worden op het detail, dan zul je de tekst als geheel moeten erkennen, de tekst te zijn waar het een en ander gewoon staat beschreven. 

Dat jij maar blijft ronddraaien in je redenering dat de psalmist geen Aramees woord gebruikt kan hebben, is hier een beetje bijzonder. In principe zouden al die andere Aramese woorden dan ook niet kunnen. In principe zou jij geen engelse woorden meer mogen schrijven. Want volgens jou kan dat niet. Maar wat volgens jou niet kan, is wel echt wat er is gebeurd. Nog maar eens een link: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Aramees_in_de_Bijbel

De discussie ging over de frase נשקו-בר en met name over de term בר. Nu je door de mand bent gevallen en helder is dat je noch de Hebreeuwse, noch de Aramese taal kunt lezen en zelfs niet eens van elkaar kunt onderscheiden, verschuif je de discussie naar de betekenis van de psalm, hetgeen een geheel andere discussie is. Geef eerst maar eens een inhoudellijk antwoord op de issues waarover we het hadden aangaande נשקו-בר:

1) Zou je grammaticaal kunnen verklaren waarom de alef eraf is gelaten is (בר in plaats van ברא) terwijl het niet verbonden in de s'michoet is, maar het desondanks "de zoon" zou betekenen?

2)  Zou je kunnen zeggen wat de reden zou zijn grammaticaal de voorkeur te geven aan בר als een Aramees woord, terwijl het boek van de Psalmen Hebreeuws is en בר aantoonbaar In het Hebreeuws betekent bar "puurheid", "zuiverheid" en geen "zoon"?

3) Zou je kunnen zeggen waarom ook Aquila de passage vertaalt καταφιλήσατε ἐκλεκτῶς (“kus puur”), eveneens Symmachus vertaalt προσκυνήσατε καθαρῶς (aanbid puur), ook Hiëronymus refereert naar puurheid, eveneens de Septuagint (δράξασθε παιδείας), terwijl ook de Targoemiem en notabene zelfs de Vulgata (Apprehendite disciplinam) meer in die richting wijzen (discipline) en het nergens over de christelijke "zoon"-lezing hebben op de Syriac na?

4) Zou je grammaticaal kunnen verklaren waarom de psalmist expliciet בֵּן gebruikt voor "zoon" in Psalm 2:7 en het volgens jou plots zou veranderen in zo'n ongebruikelijke term hoewel nasj'koe-var geen spreekwoordelijk gezegde was?

5) "Kus zoon" (zonder het lidwoord) is vreemd en de verandering van onderwerp ook in de zin "opdat hij  - d.w.z. JHWH, zoals de context laat zien - boos wordt", slaat nergens op binnen tekstverband. Zou je dit binnen de context kunnen verklaren?

En zou je bovenstaande voor de overzichtelijkheid onder dezelfde nummering kunnen doen (punt 1, 2, 3, 4, 5) zodat we inhoudelijk over al deze grammaticale punten kunnen discussiëren?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:

De discussie ging over de frase נשקו-בר en met name over de term בר. Nu je door de mand bent gevallen en helder is dat je noch de Hebreeuwse, noch de Aramese taal kunt lezen en zelfs niet eens van elkaar kunt onderscheiden, verschuif je de discussie naar de betekenis van de psalm, hetgeen een geheel andere discussie is.

Een heel andere discussie? Jij komt met een lange afleidingslijst, Mijn eerste reactie ging reeds over vers 7, waarin de zoon gewoon wordt benoemd de zoon te zijn, en ook nog eens van God. Terwijl al jouw verwijzingen zich niet confronteren met deze verwijzing dat psalm 2 gaat over de zoon van God. Net zo min als jij dat doet. 

Handelingen 13:32-33   En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd

Verder zijn ook de woorden koningen en prinsen rechtstreeks uit het Aramees getrokken, wat bevestigt hoezeer de associatie met een Aramees woord normaal is en passender kan zijn dan woorden die minder inhoud geven aan wat er inhoudelijk staat: onderwerp je aan de gezalfde koning, de zoon van God!

En de bagger die je maar blijft storten, die siert je niet. Inderdaad is het Hebreeuws niet scherp te onderscheiden van het Aramees. Dat geldt voor jou evengoed als voor ieder ander. Maar voor de Joden ten tijde van de volgens de wetenschap allereerste geschriften, was bar normaler als zoon dan ben. Want iedereen sprak gewoon Aramees en menigeen heette bar-nogwat. Dat dat in de tijd van David net zo of vergelijkbaar was, dat bewijzen de Aramese teksten in het Oude Testament: daar was geen vertaling voor nodig. En als dan blijkt dat bar een woord is dat iedereen kan kennen uit Daniël, en ook nog eens uit Spreuken. dan kun jij niet meer hard maken, dat dat woord niet in een hebreeuws boek kan staan.Op zijn minst zou je daar een dubbele laag in moeten kunnen zien voor wie toevallig het woord goed kent. En dat was, zeker in de tijd dat de profetie uit kwam, iedereen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Tomega:

Een heel andere discussie?

Exact. De discussie ging over de frase נשקו-בר en met name over de term בר. Nu je door de mand bent gevallen en helder is dat je noch de Hebreeuwse, noch de Aramese taal kunt lezen en zelfs niet eens van elkaar kunt onderscheiden, verschuif je de discussie naar de betekenis van de psalm, hetgeen een geheel andere discussie is. Geef eerst maar eens een inhoudellijk antwoord op de issues waarover we het hadden aangaande נשקו-בר:

1) Zou je grammaticaal kunnen verklaren waarom de alef eraf is gelaten is (בר in plaats van ברא) terwijl het niet verbonden in de s'michoet is, maar het desondanks "de zoon" zou betekenen?

2)  Zou je kunnen zeggen wat de reden zou zijn grammaticaal de voorkeur te geven aan בר als een Aramees woord, terwijl het boek van de Psalmen Hebreeuws is en בר aantoonbaar In het Hebreeuws betekent bar "puurheid", "zuiverheid" en geen "zoon"?

3) Zou je kunnen zeggen waarom ook Aquila de passage vertaalt καταφιλήσατε ἐκλεκτῶς (“kus puur”), eveneens Symmachus vertaalt προσκυνήσατε καθαρῶς (aanbid puur), ook Hiëronymus refereert naar puurheid, eveneens de Septuagint (δράξασθε παιδείας), terwijl ook de Targoemiem en notabene zelfs de Vulgata (Apprehendite disciplinam) meer in die richting wijzen (discipline) en het nergens over de christelijke "zoon"-lezing hebben op de Syriac na?

4) Zou je grammaticaal kunnen verklaren waarom de psalmist expliciet בֵּן gebruikt voor "zoon" in Psalm 2:7 en het volgens jou plots zou veranderen in zo'n ongebruikelijke term hoewel nasj'koe-var geen spreekwoordelijk gezegde was?

5) "Kus zoon" (zonder het lidwoord) is vreemd en de verandering van onderwerp ook in de zin "opdat hij  - d.w.z. JHWH, zoals de context laat zien - boos wordt", slaat nergens op binnen tekstverband. Zou je dit binnen de context kunnen verklaren?

En zou je bovenstaande voor de overzichtelijkheid onder dezelfde nummering kunnen doen (punt 1, 2, 3, 4, 5) zodat we inhoudelijk over al deze grammaticale punten kunnen discussiëren?

In punt 4 ben ik ingegaan op de Hebreeuwse vermelding van de zoon waar de psalmist expliciet בֵּן gebruikt voor "zoon" in Psalm 2:7 en het volgens jou plots zou veranderen in zo'n ongebruikelijke term hoewel nasj'koe-var geeneens spreekwoordelijk gezegde was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chaim:
5 minuten geleden zei Tomega:

Een heel andere discussie?

Exact. De discussie ging over de frase נשקו-בר en met name over de term בר.

Die term is op geen enkele manier los te zien van de zoon van vers 7. Want ook jij in jouw klein hoekje, moet de door jouw gewenste zuiverheid zien als aansporing om de gegenereerde zoon van God als koning te erkennen en te dienen.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. Onderwerp je aan zuiverheid, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.

Jij komt met een lange afleidingslijst, Mijn eerste reactie ging reeds over vers 7, waarin de zoon gewoon wordt benoemd de zoon te zijn, en ook nog eens van God. Terwijl al jouw verwijzingen zich niet confronteren met deze verwijzing dat psalm 2 gaat over de zoon van God. Net zo min als jij dat doet. 

Handelingen 13:32-33   En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd

Verder zijn ook de woorden koningen en prinsen rechtstreeks uit het Aramees getrokken, wat bevestigt hoezeer de associatie met een Aramees woord normaal is en passender kan zijn dan woorden die minder inhoud geven aan wat er inhoudelijk staat: onderwerp je aan de gezalfde koning, de zoon van God!

En de bagger die je maar blijft storten, die siert je niet. Inderdaad is het Hebreeuws niet scherp te onderscheiden van het Aramees. Dat geldt voor jou evengoed als voor ieder ander. Maar voor de Joden ten tijde van de volgens de wetenschap allereerste geschriften, was bar normaler als zoon dan ben. Want iedereen sprak gewoon Aramees en menigeen heette bar-nogwat. Dat dat in de tijd van David net zo of vergelijkbaar was, dat bewijzen de Aramese teksten in het Oude Testament: daar was geen vertaling voor nodig. En als dan blijkt dat bar een woord is dat iedereen kan kennen uit Daniël, en ook nog eens uit Spreuken. dan kun jij niet meer hard maken, dat dat woord niet in een hebreeuws boek kan staan.Op zijn minst zou je daar een dubbele laag in moeten kunnen zien voor wie toevallig het woord goed kent. En dat was, zeker in de tijd dat de profetie uit kwam, iedereen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:

In punt 4 ben ik ingegaan op de Hebreeuwse vermelding van de zoon waar de psalmist expliciet בֵּן gebruikt voor "zoon" in Psalm 2:7 en het volgens jou plots zou veranderen in zo'n ongebruikelijke term hoewel nasj'koe-var geeneens spreekwoordelijk gezegde was.

Je luistert niet, je antwoordt niet en je speelt spelletjes waarmee je jezelf niet serieus neemt.  Maar ik heb dit al benoemd.  De psalmist benoemt heel eenvoudig de hemelse zoon, en verwijst dan rechtstreeks naar de profetie van Daniël.

Psalm 2:8  Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

Daniėl 7:14   En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

En Hem, is hier de zoon, die wordt beschreven met 'bar' כְּבַ֥ר  En daarmee is jouw argument dat het geen spreekwoordelijke aanduiding was, weg. Want wie verwijst naar een concrete profetie, die zal die profetie concreet benoemen. Bij deze.

En hoe David dit dan precies verwoordt is aan hem. Hij hoeft zich niet tegenover jou te verantwoorden. Maar jij hebt wel de taak om te bezien wat dat allemaal doet met je mogelijkheden: Je kunt er van leren. Want jij denkt vooral in termen van taal en schrijfwijzen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Tomega:

Je luistert niet, je antwoordt niet en je speelt spelletjes waarmee je jezelf niet serieus neemt.  Maar ik heb dit al benoemd.  De psalmist benoemt heel eenvoudig de hemelse zoon, en verwijst dan rechtstreeks naar de profetie van Daniël.

Psalm 2:8  Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.

Daniėl 7:14   En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

En Hem, is hier de zoon, die wordt beschreven met 'bar' כְּבַ֥ר  En daarmee is jouw argument dat het geen spreekwoordelijke aanduiding was, weg. Want wie verwijst naar een concrete profetie, die zal die profetie concreet benoemen. Bij deze.

En hoe David dit dan precies verwoordt is aan hem. Hij hoeft zich niet tegenover jou te verantwoorden. Maar jij hebt wel de taak om te bezien wat dat allemaal doet met je mogelijkheden: Je kunt er van leren. Want jij denkt vooral in termen van taal en schrijfwijzen.

Ben je aan het trollen, of ben je werkelijk zo ongeïnformeerd? Dani'el is een grotendeels Aramees boek waar het woord in de s'michoet staat, hetgeen je zou hebben herkend door de noen-sofiet in plaats van de mem-sofiet, bovendien contextueel bepaald moet worden gelezen, terwijl psalmen een Hebreeuws boek is waar het woord niet in de s'michoet staat en niet bepaald is. In het Hebreeuws betekent בַ֥ר "zuiverheid", "puurheid". Vervolgens heb je nog te maken met het feit dat de alef eraf is gelaten is - בר in plaats van ברא - terwijl het niet verbonden in de s'michoet is, maar het desondanks "de zoon" zou betekenen, hetgeen je onverklaard laat. Bovendien wordt de "zzon"-lezing noch door Aquila ondersteund (Aquila ondersteunt juist καταφιλήσατε ἐκλεκτῶς (“kus puur”); eveneens Symmachus vertaalt προσκυνήσατε καθαρῶς (aanbid puur), ook Hiëronymus refereert naar puurheid, terwijl de Septuagint (δράξασθε παιδείας), en ook de Targoemiem en notabene zelfs de Vulgata (Apprehendite disciplinam) meer in die richting wijzen (discipline) en het nergens over de christelijke "zoon"-lezing hebben op de Syriac na. Grammaticaal en tekstkritisch is het zeer vreemd als de psalmist expliciet בֵּן gebruikt voor "zoon" in Psalm 2:7 en het volgens jou plots zou veranderen in zo'n ongebruikelijke term hoewel nasj'koe-var geen spreekwoordelijk gezegde was. Tenslotte is er context die je onverklaart laat, aangezien "Kus zoon" (zonder het lidwoord) nergens op staat en de verandering van onderwerp ook in de zin "opdat hij  - d.w.z. JHWH, zoals de context laat zien - boos wordt", slaat nergens op binnen tekstverband.

Dit alles laat je grammaticaal onverklaart nadat je door de mand was gevallen om de grammaticale discussie die we over het woord hadden te ontwijken en de zaak in het subjectieve te trekken door het te de discussie te verruilen voor het geven van jouw mening waarbij je notabene een woord dat volgens jou door David zou zijn geschreven projecteert op een constructie die door Daniel zou zijn geschreven, hetgeen bijbelwetenschappelijk en tekstkritisch niets waard is, ook omdat David zo'n vierhonderd jaar voorafgaand aan Dani'el was leefde.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

 

22 uur geleden zei Chaim:

.. je citeert het Aramese בר (= een zoon) om het Hebreeuwse בר (= zuiverheid, puurheid) te vertalen.

 

8 uur geleden zei Tomega:

In principe zouden al die andere Aramese woorden dan ook niet kunnen. In principe zou jij geen engelse woorden meer mogen schrijven. Want volgens jou kan dat niet. Maar wat volgens jou niet kan, is wel echt wat er is gebeurd. Nog maar eens een link: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/

 

Als meelezende leek.. klik ik op de wikipedia link en *lees ik dat in de King James Bijbel het woord 'bar" als Aramese woord voor zoon is vertaald.  Dat er verschil van mening over is staat er ook. Mijn gedachte is dat dit een twistpunt betreft waar Theologen/Bijjbelwetenschappers nog niet uit zijn. Hence: 'wij' (forummers/mensen van het gewone volk) kunnen hooguit zeggen dat onze voorkeur naar vertaling dit of dat uitgaat. De hoogste Waarheid claimen is imo voor geen enkele partij op een forumpje redelijk. 

 

Citaten;

"Aramees komt in de Bijbel zowel in de Hebreeuwse Bijbel als in het Nieuwe Testament voor". 

"Het woord בר (bar) wordt in sommige christelijke bronnen (ook de King James Version) gezien als het Aramese woord voor "zoon" en de zin נשקו-בר (nashəqū-bar) wordt dan weergegeven als "kus de Zoon" dat gezien wordt als verwijzing naar Jezus. Joodse bronnen en sommige andere Christelijke bronnen, waaronder de Vulgaat van Hiëronymus volgen de Hebreeuwse lezing בר ("zuiverheid") en vertalen de zin als "aanvaard zuiverheid."

 

 

"Bar

De meeste persoonsnamen uit het Nieuwe Testament komen uit het Hebreeuws en Grieks, maar er zijn ook een paar Aramese. Vaak komt bar (Griekse transliteratie βαρ, Aramees bar) voor in de betekenis van 'zoon van', een standaard patroniem, in plaats van de Hebreeuwse tegenhanger ben, die juist niet gebruikt wordt."

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is - net als die zogenaamde "maagd" uit Jesaja - voornamelijk een heikel punt voor christelijke vertalers gezien de theologische lading die het woord "zoon" meebrengt. De joodse vertaling volgt gewoon de Hebreeuwse tekst uit de Hebreeuwse pslamen in plaats van het woord in het Aramees te begrijpen vanwege redenen die we hierboven bediscussiëren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Chaim:

Dat is - net als die zogenaamde "maagd" uit Jesaja - voornamelijk een heikel punt voor christelijke vertalers gezien de theologische lading die het woord "zoon" meebrengt. De joodse vertaling volgt gewoon de Hebreeuwse tekst uit de Hebreeuwse pslamen in plaats van het woord in het Aramees te begrijpen vanwege redenen die we hierboven bediscussiëren.

Er zijn zat twistpunten, maar sja.. ware het niet zo dan was er geen christendom of islam maar was er slechts het reeds bestaande jodendom. Ik kan me wel indenken dat het voor het Joodse geloof gewoon ketterse afsplitsingen zijn. 

Aan ketters geen gebrek. Wie weet komt er ook weer een christelijke afsplitsing op het NT.. een NNT, die weer groter groeit dan het christendom. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Petra.:

Er zijn zat twistpunten, maar sja.. ware het niet zo dan was er geen christendom of islam maar was er slechts het reeds bestaande jodendom. Ik kan me wel indenken dat het voor het Joodse geloof gewoon ketterse afsplitsingen zijn. Aan ketters geen gebrek. Wie weet komt er ook weer een christelijke afsplitsing op het NT.. een NNT, die weer groter groeit dan het christendom. 

 

Een waarheid die andere ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden op een hoger niveau met elkaar verzoent is een overkoepelende waarheid. Stellingen kunnen als waar bewezen worden en toch strijdige axioma's opleveren, die alleen met de grootste moeite in een overkoepelend inzicht met elkaar in overeenstemming gebracht kunnen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Petra.:

Er zijn zat twistpunten, maar sja.. ware het niet zo dan was er geen christendom of islam maar was er slechts het reeds bestaande jodendom. Ik kan me wel indenken dat het voor het Joodse geloof gewoon ketterse afsplitsingen zijn. 

Aan ketters geen gebrek. Wie weet komt er ook weer een christelijke afsplitsing op het NT.. een NNT, die weer groter groeit dan het christendom. 

Als het christelijke Testament spreekt over iemand die uit een maagd wordt geboren, dan is het theologisch nou eenmaal logisch een passage waar in het Hebreeuws gewoon over een jonge vrouw wordt gesproken, grammaticaal incorrect te vertalen ten gunste van een theologisch issue. Indien het christelijke Testament spreekt over Gods eniggeboren Zoon als messias, dan is het theologisch nou eenmaal logisch de passage te vertalen als "de Zoon". Bijbelwetenschappelijk en tekstkritisch is het echter redelijker de Hebreeuwse tekst en de context te volgen.  

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Chaim:

Als het christelijke Testament spreekt over iemand die uit een maagd wordt geboren, dan is het theologisch nou eenmaal logisch een passage waar in het Hebreeuws gewoon over een jonge vrouw wordt gesproken, grammaticaal incorrect te vertalen ten gunste van een theologisch issue. Indien het christelijke Testament spreekt over Gods eniggeboren Zoon als messias, dan is het theologisch nou eenmaal logisch de passage te vertalen als "de Zoon". Bijbelwetenschappelijk en tekstkritisch is het echter redelijker de Hebreeuwse tekst en de context te volgen.  

Het NT is gebaseerd op de Septuagint en niet op het gecorrumpeerde werk van jouw religie.

Dat kan ook niet want de tekst van de Masoreten is van latere datum dan het NT. Het zijn geen getuigenissen.

1 uur geleden zei Petra.:

Er zijn zat twistpunten, maar sja.. ware het niet zo dan was er geen christendom of islam maar was er slechts het reeds bestaande jodendom. Ik kan me wel indenken dat het voor het Joodse geloof gewoon ketterse afsplitsingen zijn. 

Aan ketters geen gebrek. Wie weet komt er ook weer een christelijke afsplitsing op het NT.. een NNT, die weer groter groeit dan het christendom. 

 

Het NT wordt nu bestreden met teksten van latere datum die geschreven zijn door fel antichristelijke joden. Men moet wel heel goed van vertrouwen zijn om te geloven dat er niet met die teksten gerotzooid is. Als de kwestie Christus joden onverschillig liet zou ik het geloven zo ver ik het boek kon gooien. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Piebe:

Het NT is gebaseerd op de Septuagint en niet op het gecorrumpeerde werk van jouw religie.

Dat kan ook niet want de tekst van de Masoreten is van latere datum dan het NT. Het zijn geen getuigenissen.

Heb je reeds tientallen malen gezegd dat de Dode Zeerollen veel ouder zijn dan het christendom en de Hebreeuwse lezing  bevestigen. Ook de term עַלְמָה. Bovendien erkennen zelfs kerkvaders het Hebreeuwse woord. 

Daarnaast heeft evenmin de Septuagint het over "kus de zoon".

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Chaim:

Ben je aan het trollen, of ben je werkelijk zo ongeïnformeerd? Dani'el is een grotendeels Aramees boek waar het woord in de s'michoet staat, hetgeen je zou hebben herkend door de noen-sofiet in plaats van de mem-sofiet, bovendien contextueel bepaald moet worden gelezen,

Zeg jij het maar. Jouw inbreng drijft 100% op bewijsgronden, waarvan jij meent dat jij de enige bent die ze kan beoordelen.Andere argumenten staan op je negeerlijst. Jij verwaardigt je niet om ook maar één stap te doen buiten jouw voorgebakken playlist. Waarom doe je dat? Volgens jou om tegen te spreken wat jij noemt:

Op 31-1-2023 om 00:18 zei Chaim:

de christelijke "zoon"-lezing

Dat Aramese woorden kunnen voorkomen, zeg je zelf ook. Jij weet zelf ook dat als bar' uitsluitend bezittelijk gebruikt mag worden, dat dan het woord verboden wordt zichzelf in de taal uit te drukken, wat een erg dunne basis geeft, gelet op het feit dat het woord hier gewoon staat. Maar dit dringt niet tot jouw systeem door, omdat je heel zuiver je concentreert op een detail van jouw zeker weten. Dat is de zuiverheid van jouw heilig kleinood, dat je op geen enkele wijze in een bredere context wilt plaatsen.  Dat is de zuiverheid van de  jota's en de tittels, met de ogen stijf dicht voor de context. Dat is de zuiverheid van de Jood, die met een wijde boog om de onzuivere gewonde heen loopt. Dat is de zuiverheid van de Jood, die de sabbat zuiver wil houden, en aren plukken veroordeelt, wat Mozes nadrukkelijk beschermde. Dat is de zuiverheid van het vertienen van de munt, dille, en komijn, zonder oog voor het oordeel en de liefde van God. Maar de schrift zegt: je moet het ene doen, en het andere niet nalaten.

2 uur geleden zei Chaim:

Indien het christelijke Testament spreekt over Gods eniggeboren Zoon als messias, dan is het theologisch nou eenmaal logisch de passage te vertalen als "de Zoon". Bijbelwetenschappelijk en tekstkritisch is het echter redelijker de Hebreeuwse tekst en de context te volgen.  

Jij kruipt in het hoofd van christelijke lezers, en oordeelt daar zelfs over de splinters van wat jij denkt over hun redenering. Maar aan die dijk van je eigen redenering kom je niet toe. Daar toon je je blind voor. Of dat verblinding is of een trollig geplaatste tunnel, is om het even. Want we komen er toch wel op.

2 uur geleden zei Chaim:

 Bijbelwetenschappelijk en tekstkritisch is het echter redelijker de Hebreeuwse tekst en de context te volgen.  

David is gezalfd tot koning, maar moet toezien hoe Saul aan de macht blijft. Toch gelooft David vurig, en hij bezondigt zich niet aan de gezalfde Saul, als hij in de spelonk de kans krijgt.

Dan belooft God hem op een gegeven moment dat tot in de eeuwigheid altijd een zoon van David op de troon zal zitten. En het enige wat David daarvan ziet is de wijsheid en grootheid van zijn zoon Salomo. En David kan dus met recht spreken van de gezalfde zoon, en van de zoon van God. Want goden en koningen hebben een overlap, en David weet dat God zal regeren door zijn zoon die God niet schroomt om Zijn Zoon te noemen. Terwijl de combinatie van God als heerser en Davids zoon in een eeuwig koningschap een syllogisme oplevert over de plaats van Davids zoon over de wereld en onder God. Of het hier gaat om de enige zoon of om een zoon of om de zonen van David is irrelevant. Dat is theologie. Maar feitelijk staat David op vaste grond. En dat weten we omdat David het gewoon benoemt. Lees psalm 2. Lees ook psalm 47. Het staat dus als een paal boven water dat alle knie zich zal buigen voor de zoon van David. Dat is geen theologie, maar dat is een claim van David zelf.

Als dan David spreekt over de zoon van God en over de heerschappij van die zoon over alle heidenen, dan gaat dat niet over niets. Dat gaat over het feit dat David gelooft en weet dat God via Davids zoon de wereld zal regeren. David was gezalfd en koning. Davids zoon was bestemd voor het koningschap. Salomo regeerde in geestelijk opzicht al over de wereld. Er is dus geen twijfel over de status van Davids zoon. Althans voor David zelf.

Als dan jouw versie wordt gevolgd, dat er zuiverheid staat, dan slaat die zuiverheid nog steeds op de houding van de koningen en rechters van deze aarde, en is nog steeds de taalkundige en contextuele sanctie dat God ze zal treffen als ze zich niet gedragen overeenkomstig hetgeen deze psalm van ze vraagt.

Bedenk hier één ding: Christus sprak vaak in verborgenheden. Als David de waarheid wilde noemen voor wie het ziet, en verbergen voor de verblinden, dan pakt hij juist de boodschap een beetje in. Hij was uiteindelijk Gods voorbeeld voor de weg die Christus gaan moest. Maar in jouw termen is dat dan Christus, geïnspireerd door David. Maar zover kom je niet want je taalkundig geneuzel zou je al moeten brengen op de taalontwikkeling van de bijbelherschrijvers, die het woord aanpassen aan het begrip van hun tijd. Want immers; niets van wat er staat heeft bij jou gezag als bron van waarheid.

Dat jij niet ziet dat Daniël en het gebruik van bar relevant is, is jouw goed recht. Ik zie het wel. Maar jouw argumentatie dat het woord niet kan voorkomen in een Hebreeuws boek, slaat nergens op.

Citaat

Psalm 47   Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang. Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt! Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing! God regeert over de heidenen; God zit op den troon Zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van den God van Abraham; want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven!

We lazen over David, Daniėl, en God. David heeft het laatste woord over wat hij zegt. Hij zegt dat God hem voor de eeuwigheid een zoon of de zoon heeft beloofd, die door God Gods zoon wordt genoemd, en hij weet dat heel de wereld tot Israël gerekend gaat worden, onder gezag en bestuur van God c.q. Gods zoon.

Betoon jij dan ook zuiverheid, en erken dat de koningen en rechters worden aangezegd om verstandig te handelen ten aanzien van de verkondigde gezalfde koning. Want ook een weinig onzuiverheid bij het zich (niet) laten tuchtigen, kan de toorn van God doen ontbranden. Jij kust de zoon niet maar je moet je niettemin wel voor Hem buigen. Want alle knie zal zich buigen en de einden der aarde zijn tot zijn  bezitting en hij is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing! Psalm 2 en 47.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Zeg jij het maar. Jou inbreng drijft 100% op bewijsgronden, waarvan jij meent dat jij de enige bent die ze kan beoordelen. Andere argumenten staan op je negeerlijst. Jij verwaardigt je niet om ook maar één stap te doen buiten jouw voorgebakken playlist.

Kom dan eens met grammaticale tegenargumenten in plaats van deze ad-hominems. Verklaar dan eens grammaticaal waarom de psalmist expliciet בֵּן gebruikt voor "zoon" in Psalm 2:7 en het volgens jou plots zou veranderen in zo'n ongebruikelijke term hoewel nasj'koe-var geen spreekwoordelijk gezegde was? En waarom zou een Hebreeuwse auteur voordat er Aramees in de rollen/geschriften stond (voorafgaand aan de Babylonische Ballingschap) grammaticaal de voorkeur geven aan בר als een Aramees woord, terwijl בר aantoonbaar in het Hebreeuws "puurheid", "zuiverheid" en geen "zoon" betekent? Noch heb je verklaard waarom "Kus zoon" (zonder het lidwoord) correct is en waarom de alef eraf is gelaten (בר in plaats van ברא) terwijl het niet verbonden in de s'michoet is, maar het desondanks "de zoon" zou betekenen; noch heb je de context verklaard van de verandering van onderwerp in de zin omdat Hij (JHWH) volgens de passage anders boos zou worden. Om tot de lezing te komen die jij voorstaat, is het onontkoombaar deze obstakels eerst te verklaren.

Vervolgens heeft jouw lezing zowel de Septuagint, als de Targoemiem en notabene zelfs de Vulgaat tegen zich, terwijl Aquila de passage vertaalt καταφιλήσατε ἐκλεκτῶς (“kus puur”), eveneens Symmachus vertaalt προσκυνήσατε καθαρῶς (aanbid puur), ook Hiëronymus refereert naar puurheid. Het enige wat je blijkbaar rest, is met ad-hominems aankomen, de zaak op de persoon te spelen in plaats van er grammaticaal op in te gaan.

 

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Chaim:

Heb je reeds tientallen malen gezegd dat de Dode Zeerollen veel ouder zijn dan het christendom en de Hebreeuwse lezing  bevestigen. Ook de term עַלְמָה. Bovendien erkennen zelfs kerkvaders het Hebreeuwse woord. 

Daarnaast heeft evenmin de Septuagint het over "kus de zoon".

Van mij mag je blijven papegaaien wat je wilt maar als Jezus toch niet de Christus is, wat maak je je dan sappel of de profetie over een maagd gaat of niet? ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-2-2023 om 16:34 zei Flawless victory:

1 Korintiërs 1:

17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. 
18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. 
20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 
21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 
23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; 
24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. 
26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. 
27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 
28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; 
29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. 
30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; 
31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

Wat wil je hiermee zeggen?

Zie je niet dat Paulus eigenlijk helemaal niks zegt hier? Waarom zou het dwaze wijzen mensen beschamen en waarom zwakke mensen sterken beschamen? Wat is dat voor logica?

Paulus wist gewoon diep in zijn hart dat hij dwaze dingen riep, over een god die gekruisigd werd en die dood ging en weer leefde. Hij wist dat normaal denkende mensen hier hun schouders over ophaalden en weer doorgingen met hun leven. Daarom verzon hij "het dwaze van God is wijzer dan mens"..

Doet me een beetje denken aan de uitspraak van een van de kerkvaders "het evangelie is zo zot, dus het moet wel waar zijn!"..

Als je geen kennis hebt van Hebreeuws, Aramees, Koine Grieks, dan kun je niks anders dan geloven dat de vertalers hun werk goed hebben gedaan. Discussies kun je dan beter niet aangaan met mensen die die kennis wel hebben..

Een chinees zal ook geen discussie aangaan met een neerlandicus aangaande de Nederlandse taal.

 

57 minuten geleden zei Piebe:

Van mij mag je blijven papegaaien wat je wilt maar als Jezus toch niet de Christus is, wat maak je je dan sappel of de profetie over een maagd gaat of niet? ;)

Misschien wel omdat dit HET bewijs is dat de evangelieschrijvers het "OT" open hadden toen ze de avonturen van Jezus opschreven? En dat Jezus die avonturen niet heeft meegemaakt maar dat het gewoon een verhaal is?

Of Jezus moet toevallig uit een maagd geboren zijn en toevallig dingen hebben gedaan "die geschreven zijn".

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Chaim:

Kom dan eens met grammaticale tegenargumenten in plaats van deze ad-hominems.

Christenen hebben tegenwoordig een achterstand als het gaat om kennis van God. Want ze krijgen de vrijheid van de Geest en als ze het dan in Keulen horen donderen menen ze reeds in Rome te zijn. Maar Joden hebben ook een achterstand. Want ze menen dat elk geloofsdetail heel de weg naar Jeruzalem is gegaan, en mitsdien geheiligd is in zichzelf.  Wat enigszins een frictie oplevert omdat niets meer in Jeruzalem heilig is. De christen houdt zo in handen wat niet heilig is, en de Jood houdt iets in handen wat ook niet meer heilig is. Maar beiden Jood en christen, hebben ondertussen iets van God. De Griek die ziet dat in diepe filosofische kennis aan, en weet beiden christen en Jood te plaatsen in een context die past als geheel. Maar de barbaar, die maakt zich druk en ergert zich, want het steekt hem dat Griek en Jood en christen iets halen uit iets waarvan de barbaar niet verder komt dan niets.

Jij bent geen barbaar. Maar betoon en betuig je dan als Griek of als Jood of als christen. Want waar niets strijdt met iets, is het resultaat eerder iets, dan niets. Meen jij dat jij iets vertegenwoordigt, vertegenwoordig dat dan. En dan komt ook de grammatica aan bod. Maar waar niets is, verliest ook de heerser zijn rechten. Of anders gezegd, wat je tot dusver vertegenwoordigt, vind ik niet terug op de schaal van cognitieve zichzelf bevestigende resonantie. Maar dat kan aan mij liggen. Voor mij is helder dat jouw stofwolk en rookgordijn van niet nauw aansluitende teksten, meer aan chaos brengt, dan aan constructieve inhoud. Dat derhalve enige reserve past bij jou trainerende gedreins om jouw openingsval te kunnen uitspelen, vind ik niet meer dan logisch. En ook gerechtvaardigd, aangezien jij nog niet één stap doet in een andere richting, dan in jouw formulier-beantwoordingsprotokol. Het wordt dan een tasten naar het veld van gemeenschappelijke delen en raakvlakken. Maar telefoonterreur van verkopers, energiebedrijven, telefoonproviders, internetproviders, loterijpromoters, is er voldoende. Dat hoef ik niet van jou als niet aanspreekbare callcenterverkoper van anti-christendom nog eens te krijgen. Maar je inhoudelijke antwoorden waardeer ik zeer! 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Tomega:

Christenen hebben tegenwoordig een achterstand als het gaat om kennis van God. Want ze krijgen de vrijheid van de Geest en als ze het dan in Keulen horen donderen menen ze reeds in Rome te zijn. Maar Joden hebben ook een achterstand. Want ze menen dat elk geloofsdetail heel de weg naar Jeruzalem is gegaan, en mitsdien geheiligd is in zichzelf.  Wat enigszins een frictie oplevert omdat niets meer in Jeruzalem heilig is. De christen houdt zo in handen wat niet heilig is, en de Jood houdt iets in handen wat ook niet meer heilig is. Maar beiden Jood en christen, hebben ondertussen iets van God. De Griek die ziet dat in diepe filosofische kennis aan, en weet beiden christen en Jood te plaatsen in een context die past als geheel. Maar de barbaar, die maakt zich druk en ergert zich, want het steekt hem dat Griek en Jood en christen iets halen uit iets waarvan de barbaar niet verder komt dan niets.

Jij bent geen barbaar. Maar betoon en betuig je dan als Griek of als Jood of als christen. Want waar niets strijdt met iets, is het resultaat eerder iets, dan niets. Meen jij dat jij iets vertegenwoordigt, vertegenwoordig dat dan. En dan komt ook de grammatica aan bod. Maar waar niets is, verliest ook de heerser zijn rechten. Of anders gezegd, wat je tot dusver vertegenwoordigt, vind ik niet terug op de schaal van cognitieve zichzelf bevestigende resonantie. Maar dat kan aan mij liggen. Voor mij is helder dat jouw stofwolk en rookgordijn van niet nauw aansluitende teksten, meer aan chaos brengt, dan aan constructieve inhoud. Dat derhalve enige reserve past bij jou trainerende gedreins om jouw openingsval te kunnen uitspelen, vind ik niet meer dan logisch. En ook gerechtvaardigd, aangezien jij nog niet één stap doet in een andere richting, dan in jouw formulier-beantwoordingsprotokol. Het wordt dan een tasten naar het veld van gemeenschappelijke delen en raakvlakken. Maar telefoonterreur van verkopers, energiebedrijven, telefoonproviders, internetproviders, loterijpromoters, is er voldoende. Dat hoef ik niet van jou als niet aanspreekbare callcenterverkoper van anti-christendom nog eens te krijgen. Maar je inhoudelijke antwoorden waardeer ik zeer! 

Verder alles goed Tomega?

ik heb echt het gevoel dat dit forum vergeven is van (vergeef mij mijn woorden) idioten.. 

Het gaat weer van de hak op de tak. En nooit eens zeggen "ik heb inderdaad de kennis niet, mea culpa".. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Noppert1998:

ik heb echt het gevoel dat dit forum vergeven is van (vergeef mij mijn woorden) idioten.. 

En nooit eens zeggen "ik heb inderdaad de kennis niet, mea culpa".. 

Sorry Noppert, mij ontbeert echt de kennis dat ik meer zou kwalificeren als idioot dan jij. Mea culpa.

Maar wellicht heb je gelijk en is dit forum vergeven van idioten  en kunnen we elkaar de hand schudden..😁😇🥳

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid