Spring naar bijdragen

Bijbellezen, telkens weer opnieuw


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 117
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jezus is aanwezig in ieder die in Hem gelooft, gedoopt is en naar zijn heilige Wil leeft. En Hij is aanwezig in de sacramenten, in het bijzonder de eucharistie, waarin Hij onder de gedaanten van brood

1 Petrus 3:8-22 En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden vo

In het begin las ik tien hoofdstukken per dag, volgens een bepaald schema. 1 Kor. 13 en Hebr. 11 las ik iedere dag. Dat was onderdeel van het leesschema. Nu lees ik twee hoofdstukken per dag. Eén uit

Posted Images

12 minuten geleden zei Fundamenteel:

Dus je zit nu aan Genesis? :)

Jawel. 

Meestal hanteer ik een aangepaste volgorde van lezen. 

Nu volg ik de volgorde van mijn NEW King James. De gewone King James heb ik ook maar vind ik persoonlijk niet fijn voor grote lappen tekst. Dan gebruik ik liefst een bijbel die lekkerder loopt. De NKJV is door de jaren heen wel mijn favoriet geworden. Net als KJV en SV textus receptus based. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

In het begin las ik tien hoofdstukken per dag, volgens een bepaald schema. 1 Kor. 13 en Hebr. 11 las ik iedere dag. Dat was onderdeel van het leesschema. Nu lees ik twee hoofdstukken per dag. Eén uit het O.T. en één uit het N.T., gewoon in volgorde. Dat bevalt me bijzonder goed en het is verbazend hoe die twee hoofdstukken vaak op elkaar aansluiten. Het is Gods Woord en Hij spreekt daardoor tot ons persoonlijk, als we dat willen. Soms weet je gewoon bijna niet wat je overkomt. Zo duidelijk kan God spreken door Zijn Woord. Zodra ik weer door het O.T. heen ben begin ik in een andere vertaling. Ik zit nu in Hosea en in Romeinen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja de vertalers van de KJV hadden een immense kennis van de teksten en wisten alles in een goed perspectief te plaatsen. Daarom is ie ook mijn voorkeur, maar ik handteer de oudere versie die al eeuwen ongewijzigd is. 

Het nieuwe testament krijgt wel meer aandacht hier. Vroeger was ik arrogant en opstandig tegen de Bijbel. Maar door Christus en Paulus -den apostel- te leren kennen ben ik compleet herboren als mens. Niet meer naar het vlees, maar naar geest.

Johannes raakt me diep en Romeinen raakte me zeer persoonlijk. Ik voelde me echt verbonden met Paulus als zondaar toen ik het voor het eerst met een open hart las. Ontroering.

1 minuut geleden zei Willempie:

In het begin las ik tien hoofdstukken per dag, volgens een bepaald schema. 1 Kor. 13 en Hebr. 11 las ik iedere dag. Dat was onderdeel van het leesschema. Nu lees ik twee hoofdstukken per dag. Eén uit het O.T. en één uit het N.T., gewoon in volgorde. Dat bevalt me bijzonder goed en het is verbazend hoe die twee hoofdstukken vaak op elkaar aansluiten. Het is Gods Woord en Hij spreekt daardoor tot ons persoonlijk, als we dat willen. Soms weet je gewoon bijna niet wat je overkomt. Zo duidelijk kan God spreken door Zijn Woord. Zodra ik weer door het O.T. heen ben begin ik in een andere vertaling. Ik zit nu in Hosea en in Romeinen.

De Bijbel is dan ook een levend boek, van de Levende God, our Lord Jesus Christ.

Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Petrus 3:8-22

En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;

Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beerven.

Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;

Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na.

Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.

En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?

Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;

Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.

Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaad doende.

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,

Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hebreeën 12:25-29 

Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is;

Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.

En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.

Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.

Want onze God is een verterend vuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites

2 Petrus 3:3-7

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

2 Petrus 3:11-18

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb de Openbaringen bewust overgeslagen. Lees nu vooral hoofdstukken die in de eigenste moment relevant zijn.

Jakobus 5:9-20

Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur.

Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben.

Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer.

Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch enigen anderen eed; maar uw ja, zij ja, en het neen, neen; opdat gij in geen oordeel valt.

Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge.

Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren.

En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden.

Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.

Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.

En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.

Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert,

Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Peter 4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin;

2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.

3 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries:

4 Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you:

5 Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead.

6 For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit.

7 But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.

8 And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.

9 Use hospitality one to another without grudging.

10 As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God.

11 If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

12 Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you:

13 But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings; that, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy.

14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.

15 But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters.

16 Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf.

17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?

18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?

19 Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...

Johannes 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat bedoelt Paulus hier?

Romeinen 1:23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.


Lijkt mij een eindtijdprofetie en het onderstreepte zijn daarin dan robots (drones), helicopters, pantservoertuigen, etc.

Kijk naar de wielen, net als een slang die zich op zijn buik schuivend voortbeweegt.

image.png.aa99c885b62ad6e40e867a9fe383f99b.png

Wist je dat vliegtuigen enzovoort letterlijk gemaakt zijn naar het beeld van levende wezens zoals vogels, vlinders etc? Door de natuur te bestuderen kon men dergelijke voertuigen maken.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
Op 24-5-2022 om 11:11 zei Fundamenteel:

Wat bedoelt Paulus hier?

Romeinen 1:23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.

Paulus heeft het daar over de mensen waarover Gods toorn wordt uitgestort. Die goddeloze mensen hebben God ingewisseld voor allerlei afgoden, en ze knielen nu dus voor zichzelf, andere mensen, dieren etc.

Allesbehalve God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fundamenteel:

 

Zo zijn er dus allerlei dwalingen over wie Jezus is. Maar de echte Jezus Christus is Hij waarvan getuigd wordt in de schrift. Daarin staat dat Johannes getuigd van wat hij gezien heeft. Hij is een ooggetuigen van de echte Christus. Dat is de Christus van de bijbel.

Johannes 1;1: "Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt."

Het doel van dat getuigenis is om samen te zijn en blijdschap te beleven met elkaar in Christus door de Vader. Christus is het eeuwige leven en dat leven is een goed leven in gemeenschap met elkaar. Christus herstelt ons daartoe zoals er staat dat wij bij de laatste bazuin veranderd zullen worden in een ondeelbaar ogenblik. 

1 Korinthe 15:52: "in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden."

Ook nu al kan God ons veranderen en doen toegroeien naar het beeld van zijn gelijkenis. Want er staat : "God geeft de groei."

Ook is het woord voor de tent van samenkomst die Mozes naar instructie van God maakte een tent die ontmoetingstent en feesttent wordt genoemd. Het doel van de Vader is samenzijn, ontmoeting in Christus en blijdschap met elkaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-5-2022 om 13:00 zei Flawless victory:


Lijkt mij een eindtijdprofetie en het onderstreepte zijn daarin dan robots (drones), helicopters, pantservoertuigen, etc.

Kijk naar de wielen, net als een slang die zich op zijn buik schuivend voortbeweegt.

image.png.aa99c885b62ad6e40e867a9fe383f99b.png

Wist je dat vliegtuigen enzovoort letterlijk gemaakt zijn naar het beeld van levende wezens zoals vogels, vlinders etc? Door de natuur te bestuderen kon men dergelijke voertuigen maken.

Het wordt niet gesteld als profetie maar als een patroon dat de mens (sommigen) volgen. De context wijst daar op. De tekst verwijst naar het hoger stellen van de schepping van God dan God zelf. Dat de natuur het voorbeeld is voor allerlei apparaten die de mens maakt is waar. Daaruit blijkt dat wat God in de schepping gemaakt heeft goed is en God een voorbeeld voor ons is in het ontwerpen van machines. De tekst waarschuwt om geen andere goden te hebben dan God de Vader en Jezus Christus die in ons woont. Door Christus zijn wij in staat om machines te maken en de aarde te bewerken en te onderwerpen. Maar wanneer wij dat verlaten derven wij de heerlijkheid Gods. Wanneer wij echter bij God blijven en Zijn woord vervullen dan zullen wijzelf in staat zijn planeten te bevolken en zelf in overleg met God nieuwe werelden scheppen zoals bij de torenbouw van Babel staat dat niets voor ons onmogelijk zal zijn. Dan dienen we wel in Christus te blijven, de God van de bijbel want Hij is het woord en wanneer de mens iets wil bereiken zal zij één moeten zijn en alleen in Christus is eenheid. Wie in Christus blijft blijft in het woord en het woord zal in hem zijn en de taal der mensen die in Christus blijven zal één zijn omdat Christus één is. Voor wie dan één zijn in Christus, voor hen zal niets onmogelijk zijn.

Johannes spreekt ook over de ware Christus: 1 Johannes 1;1-4: "Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt."

Hij spreekt over Christus als het eeuwige leven en dat daarin volmaakte blijdschap is en brengt dat in verband met gemeenschap (samenzijn). Zo zal het dus een grote en volmaakte blijdschap in de hemel zijn voor hen die in Christus zijn om allerlei machines, dieren planten en hele werelden te maken op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Barnabas:

Zo zijn er dus allerlei dwalingen over wie Jezus is. Maar de echte Jezus Christus is Hij waarvan getuigd wordt in de schrift. Daarin staat dat Johannes getuigd van wat hij gezien heeft. Hij is een ooggetuigen van de echte Christus. Dat is de Christus van de bijbel.

Je hebt helemaal gelijk, Barnabas. De vraag is echter: leer je deze Christus van de Bijbel kennen puur als je de Bijbel leest. Punt is natuurlijk dat iedereen de Bijbel tot zijn beschikking heeft en desondanks bij een andere Christus terecht kan komen. 

Wat is er, volgens jou, dan essentieel bij het 'verstaan' van wat de Bijbel over Jezus zegt? Zodat je niet weer in die vicieuze cirkel van misverstanden en 'eigen' beelden van de Christus terecht komt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Hetairos:

Je hebt helemaal gelijk, Barnabas. De vraag is echter: leer je deze Christus van de Bijbel kennen puur als je de Bijbel leest. Punt is natuurlijk dat iedereen de Bijbel tot zijn beschikking heeft en desondanks bij een andere Christus terecht kan komen. 

Wat is er, volgens jou, dan essentieel bij het 'verstaan' van wat de Bijbel over Jezus zegt? Zodat je niet weer in die vicieuze cirkel van misverstanden en 'eigen' beelden van de Christus terecht komt?

Ik heb de indruk dat je daar zelf zeer nuttige dingen over te zeggen hebt. Daarna kan ik zien of ik daar nog iets op te zeggen heb. Overigens ben ik het met je kernpunt eens. De Geest maakt levend en de letter dood.

Verder denk ik dat het onderwijs er voor de mens is en zo ook de site en niet andersom. Soms komt het niet uit om te reageren, Het leven is meer dan onderwijs.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Barnabas:
1 uur geleden zei Hetairos:

Je hebt helemaal gelijk, Barnabas. De vraag is echter: leer je deze Christus van de Bijbel kennen puur als je de Bijbel leest. Punt is natuurlijk dat iedereen de Bijbel tot zijn beschikking heeft en desondanks bij een andere Christus terecht kan komen. 

Wat is er, volgens jou, dan essentieel bij het 'verstaan' van wat de Bijbel over Jezus zegt? Zodat je niet weer in die vicieuze cirkel van misverstanden en 'eigen' beelden van de Christus terecht komt?

Ik heb de indruk dat je daar zelf zeer nuttige dingen over te zeggen hebt. Daarna kan ik zien of ik daar nog iets op te zeggen heb. Overigens ben ik het met je kernpunt eens. De Geest maakt levend en de letter dood.

Ik zou zeggen, lees het topic dat op grond van een uitspraak van mij door Petra is aangemaakt. Dan zitten we er middenin.

Maar, inderdaad, de essentiële factor is de Geest. Ik denk dus ook, dat als we de Bijbel overpeinzen (niet 'slechts' lezen), we dan een keuze moeten maken: luisteren naar de (niet zo luidruchtige) stem van de Geest of naar onze eigen stem, die in wezen altijd de neiging heeft te overschreeuwen. Perslot van rekening zegt ook Johannes de Doper: "Hij moet wassen en ik moet minder worden".

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hetairos:

Maar, inderdaad, de essentiële factor is de Geest. Ik denk dus ook, dat als we de Bijbel overpeinzen (niet 'slechts' lezen), we dan een keuze moeten maken: luisteren naar de (niet zo luidruchtige) stem van de Geest of naar onze eigen stem, die in wezen altijd de neiging heeft te overschreeuwen. Perslot van rekening zegt ook Johannes de Doper: "Hij moet wassen en ik moet minder worden".

Inderdaad, de vraag is dan hoe we toetsen wat van de Geest is en wat onze eigen inzichten (naar het vlees zijn) en daar speelt het geschreven woord een grote rol in, want het woord is door God (die één is met de Geest) geïnspireerd en de Geest gaat niet tegen God en Zijn woord in. 2 Timotheüs 3:16: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,"

Ook staat er (Johannes 6:63): "De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven." Dat zijn de woorden van Jezus en Hij zegt dat de Geest levend maakt. Het vlees heeft geen nut voor God, Daarmee bedoelt Hij handelen naar het vlees in zonde want wij zijn een tempel van de Heilige Geest waardoor het vlees alleen nut heeft wanneer wij gekruisigd zijn en leven door de Geest. Dan is het lichaam een heiligdom voor Jezus en kan het gebruikt worden tot nut in Zijn koninkrijk.

Ook zegt Hij dat de woorden die Hij spreekt geest en leven zijn. De woorden die Jezus spreekt zijn opgetekend in de schrift en ook de schrift is het woord Gods en dat is Jezus (Joh 1) en er staat dat wie de wet doet die leeft. Dan dienen we die woorden wel in de Geest in praktijk te brengen, Niet alleen de woorden die opgetekend zijn in de schrift maar ook die gesproken worden door de Geest die in ons leeft. Zoals Paulus zegt: "Niet langer ik leef maar Christus leeft in mij." En Christus en de Geest zijn één. Echter komt het er dan weer op aan om te onderscheiden wie in Christus is en het Woord Gods spreekt. En Christus en het woord zijn één want Christus is het vlees geworden woord (Joh 1). Het blijkt dus dat het leven door de Geest is en in Christus is maar de schrift een centrale rol speelt in het beoordelen van hoe de Geest werkt en wie Christus is opdat wij hem kunnen herkennen..

Verder geloof ik dat wie de schrift erkent en dat als leidraad neemt voor onderzoek naar de ware Christus ook de ware Christus zal vinden en alleen daarin (om terug te komen op een andere vraag).

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Barnabas:

Inderdaad, de vraag is dan hoe we toetsen wat van de Geest is en wat onze eigen inzichten (naar het vlees zijn) en daar speelt het geschreven woord een grote rol in, want het woord is door God (die één is met de Geest) geïnspireerd en de Geest gaat niet tegen God en Zijn woord in. 2 Timotheüs 3:16: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,"

Hoi Barnabas,

Er ontstaat een spanningsveld tussen de Geest en de Schrift, enerzijds en de interpretatie van de mens, anderzijds. Als we er vanuit gaat dat de Geest en de Schrift dezelfde taal spreken en hetzelfde bedoelen te zeggen, dan blijft de interpretatie over als onzekere factor. Als we, als oprechte gelovigen, met elkaar in 'conflict' komen over de betekenis van het Woord en het bedoelen van de Geest, dan is, denk ik, de eerste stap, het erkennen dat het conflict binnen de ruimte van onze verschillende interpretaties ontstaat.

Bijkomende en bemoeilijkende factor zijn de verschillende vertalingen die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Ik zelf ben groot geworden met de NBG van 1951, maar anderen met de SV. Tegenwoordig hebben we dan ook nog de NBV, maar ook de NBV21. En zelfs die laatste twee wijken op punten van elkaar af. Ik denk dan ook, dat de 'toelichtende taak van de Geest' nog belangrijker is geworden.

Een voorbeeld is de tekst die je aanhaalt uit 2 Tim. 3:16. In mijn vertaling wordt gezegd: "Elk van God ingegeven schriftwoord is..." enz. De grondtekst geeft ruimte aan beide vertalingen. Wat er uiteindelijk in de vertaling terecht komt, is dus een kwestie van interpretatie (van de vertaler).

Nu geloof ik inderdaad dat niet heel de Schrift, per definitie Gods woord IS, maar dat het dat wél kan worden. Ik geloof dat de Geest het tot Gods woord maakt. Maar hoe kom ik nu tot dat inzicht? Als ik die vraag beantwoord, dan besef ik direct dat ook dat weer een kwestie is van interpretatie. En dan besef ik ook dat ik het antwoord op die vraag eigenlijk niet kan geven! Ik denk dat we hier terechtkomen op het terrein van geloof. Naar de mens gesproken zeg ik dus, dat neem ik aan! Maar als het geloof is, dan moet ik óók erkennen dat niet iedere "gelovige" hetzelfde geloof heeft en dus iets anders aanneemt.

Dat gezegd hebbende, kan ik er aan toevoegen, dat 'geloof' altijd vraagt om bevestiging. Met andere woorden: het moet altijd kloppen. In relatie tot de Bijbel betekent dit, dat de Schrift nooit in tegenspraak kan zijn met wat ik geloof, omdat de Geest dit geschreven woord bevestigt. Als dit wel het geval is, ligt dat echter niet aan de Schrift, maar aan mijn geloof, dat op dat specifieke punt niet door de Geest wordt bevestigd. Daarom:

32 minuten geleden zei Barnabas:

... staat er (Johannes 6:63): "De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven." Dat zijn de woorden van Jezus en Hij zegt dat de Geest levend maakt. Het vlees heeft geen nut voor God, Daarmee bedoelt Hij handelen naar het vlees in zonde want wij zijn een tempel van de Heilige Geest waardoor het vlees alleen nut heeft wanneer wij gekruisigd zijn en leven door de Geest. Dan is het lichaam een heiligdom voor Jezus en kan het gebruikt worden tot nut in Zijn koninkrijk.

Ja, maar dan geloof ik, dat het gaat om de woorden uit de Schrift, die de Geest dan op dát moment (in het hier en nu van jouw bestaan) spreekt. De letter in de Bijbel is op zichzelf dood, want verandert niet meer. Maar als de Geest het geschreven woord neemt en er Zijn leven inblaast, gaan de woorden van de Schrift leven en resoneren in het hart van de gelovige. Daarom is het zo, dat je jaren langs een tekst kunt lezen, zonder deze echt te begrijpen, totdat de Geest het woord, als het ware, doet oplichten en er plotseling een vernieuwd inzicht ontstaat. 

32 minuten geleden zei Barnabas:

Ook zegt Hij dat de woorden die Hij spreekt geest en leven zijn. De woorden die Jezus spreekt zijn opgetekend in de schrift en ook de schrift is het woord Gods en dat is Jezus (Joh 1) en er staat dat wie de wet doet die leeft. Dan dienen we die woorden wel in de Geest in praktijk te brengen, Niet alleen de woorden die opgetekend zijn in de schrift maar ook die gesproken worden door de Geest die in ons leeft. Zoals Paulus zegt: "Niet langer ik leef maar Christus leeft in mij." En Christus en de Geest zijn één. Echter komt het er dan weer op aan om te onderscheiden wie in Christus is en het Woord Gods spreekt. En Christus en het woord zijn één want Christus is het vlees geworden woord (Joh 1). Het blijkt dus dat het leven door de Geest is en in Christus is maar de schrift een centrale rol speelt in het beoordelen van hoe de Geest werkt en wie Christus is opdat wij hem kunnen herkennen..

Ik denk dat als de woorden eenmaal zijn opgetekend, ze zijn gestold tot dode tekst. Zoals ik boven al schreef; pas als de Geest dat woord neemt en opnieuw spreekt tot jou persoonlijk, komen ze weer tot leven. Een ander heeft daar echter helemaal niets aan; voor hem is er niets verandert. Maar voor jou lijkt het wel dat de hemel zelf opengaat. Ik denk dat het zo werkt. Persoonlijk ervaar ik soms echte vreugde en blijdschap als de Geest een woord uit de Schrift in mijn hart laat landen.

32 minuten geleden zei Barnabas:

Verder geloof ik dat wie de schrift erkent en dat als leidraad neemt voor onderzoek naar de ware Christus ook de ware Christus zal vinden en alleen daarin (om terug te komen op een andere vraag).

Dat ben ik met je eens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

Inderdaad, de vraag is dan hoe we toetsen wat van de Geest is en wat onze eigen inzichten (naar het vlees zijn) en daar speelt het geschreven woord een grote rol in, want het woord is door God (die één is met de Geest) geïnspireerd en de Geest gaat niet tegen God en Zijn woord in. 2 Timotheüs 3:16: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,"

Zonder extern controlemechanisme valt er echter weinig te toetsen. Dan kunnen twee christenen zeggen door de Geest te worden geleid, vervolgens elkaar op de meest wezenlijke punten finaal tegenspreken, zonder ooit uitsluitsel te kunnen bieden.
Iets of iemand moet in de wereld daarin het laatste woord kunnen nemen en wel iets of iemand die concreet aanwijsbaar en controleerbaar is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Hetairos:

Ja, maar dan geloof ik, dat het gaat om de woorden uit de Schrift, die de Geest dan op dát moment (in het hier en nu van jouw bestaan) spreekt. De letter in de Bijbel is op zichzelf dood, want verandert niet meer. Maar als de Geest het geschreven woord neemt en er Zijn leven inblaast, gaan de woorden van de Schrift leven en resoneren in het hart van de gelovige. Daarom is het zo, dat je jaren langs een tekst kunt lezen, zonder deze echt te begrijpen, totdat de Geest het woord, als het ware, doet oplichten en er plotseling een vernieuwd inzicht ontstaat. 

Allemaal zeer mooie woorden. Maar hoe bewijs je dat het de Geest is die iets in jouw hart legt en dat het niet jouw eigen mening is die je erdoor wil drijven onder het mom van de Heilige Geest?

Is de Heilige Geest niet ooit verzonnen door gelovigen om te zeggen "ik heb de Heilige Geest, en die getuigt dat ik niet lieg!" zoals Paulus ooit schreef? Als de kleren van de keizer (dat sprookje)?

Dat de letter in de bijbel dood is is iets waar ik het mee eens ben.

39 minuten geleden zei Hetairos:

Ik denk dat als de woorden eenmaal zijn opgetekend, ze zijn gestold tot dode tekst. Zoals ik boven al schreef; pas als de Geest dat woord neemt en opnieuw spreekt tot jou persoonlijk, komen ze weer tot leven. Een ander heeft daar echter helemaal niets aan; voor hem is er niets verandert. Maar voor jou lijkt het wel dat de hemel zelf opengaat. Ik denk dat het zo werkt. Persoonlijk ervaar ik soms echte vreugde en blijdschap als de Geest een woord uit de Schrift in mijn hart laat landen.

Het lijkt dat de hemel zelf opengaat. Maar dat is niet zo, het is een illusie.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Robert Frans:

Zonder extern controlemechanisme valt er echter weinig te toetsen. Dan kunnen twee christenen zeggen door de Geest te worden geleid, vervolgens elkaar op de meest wezenlijke punten finaal tegenspreken, zonder ooit uitsluitsel te kunnen bieden.
Iets of iemand moet in de wereld daarin het laatste woord kunnen nemen en wel iets of iemand die concreet aanwijsbaar en controleerbaar is.

Daarom moet Jezus maar gauw komen. De tijd is er rijp voor. De mens heeft zijn onmacht gedemonstreerd. 

Maar God heeft Zijn eigen plan. Uw wil geschiede... 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid