Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Hermanos2:

Dat werd hier ook nooit beweerd. 

Jij verkondigt hier een niet-christelijke leer. Ik toets iedere uitspraak aan de bijbel. Dat betekent niet dat ik me erachter verschuil maar de bijbelse toetsing maakt meteen duidelijk of God's Geest spreekt of dat iemand een stemmetje hoort. Ik dit geval doet een donker stemmetje zich voor als het licht. 

Dat is anders wel het gedachtengoed van het WTG; dat de 144.000, als genoemd in Openbaring 7, uitsluitend Jehova getuigen betreft.

Ik verkondig inderdaad geen christelijke kerkleer, als dat is wat je bedoelt klopt dat. Ik geloof dat het waar is wat Jezus heeft gezegd: "Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij," Jezus heeft niet gezegd "Mijn schapen lezen de Bijbel en ik ken ze en ze volgens mij." 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 384
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Moordenaar aan het kruis dan?

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof w

4 uur geleden zei Mohawk:

De ziel blijft voortbestaan na het sterven, als de ziel zich als mens geen geestelijk inzicht naar waarheid heeft eigengemaakt verkeerd deze ziel in duisternis van geest en ervaart dit als een kwelling.

Nogmaals: waar staat dit??? Als dit zo zou zijn dan was de opstanding zinloos. Plato, een van de grootste filosofen van de Oudheid, geboren in Athene, zei ooit, lang voordat het christendom bestond: ‘De ziel van de mens is onsterfelijk en onvergankelijk.’ Dat klinkt religieus, maar de idee van onsterfelijkheid is oorspronkelijk niet nieuwtestamentisch, maar platonisch.

Bron:www.godenenmensen.com 

De wereld en ook Israël stond in de tijd van Jezus onder Romeinse overheersing waar Griekse filosofieën een belangrijke rol speelden. De Christelijke boodschap is vrij eenvoudig. Jezus verlost ons van de Adamitische zonde door als volmaakt mens voor de zonden van Adam te sterven. Daardoor wordt voor degenen die in Jezus zoenoffer geloven eeuwig leven weer mogelijk dat Adam had verspeelt. Bij het oplossen van de adamitsche zonde wordt de hele natuur weer bevrijd en wordt de wereld weer het paradijs zoals was bedoelt in Genesis. Dit was voor veel lieden een te simpele uitleg en gingen de Christelijke leer verbinden met Griekse filosofie. Dat was al vrij vroeg in het Christendom het geval. Paulus waarschuwde daar al voor. 

De leer van de onsterfelijke ziel werd in het verleden veel misbruikt. De RKK verkocht aflaatjes voor veel geld om maar te worden bevrijd van die kwelling. Het is een idee van de duivel. Het was zelfs de allereerste leugen. De mens ging dood terwijl satan beweerde dat de mens volstrekt niet zou sterven, maar als God zou worden. 

4 uur geleden zei Mohawk:

Neem bijvoorbeeld deze uitspraak van Jezus: "En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars." Hoe kan er sprake zijn van "het geween en het tandengeknars" als er geen sprake is van bewustzijn en de "buitenste duisternis" niet bestaat?

Een korte tijd als ze hun eind inzien, is het wenen en tandenknarsen. Er staat niet dat het voor eeuwig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Mohawk:

Dat is anders wel het gedachtengoed van het WTG; dat de 144.000, als genoemd in Openbaring 7, uitsluitend Jehova getuigen betreft.

Ik verkondig inderdaad geen christelijke kerkleer, als dat is wat je bedoelt klopt dat. Ik geloof dat het waar is wat Jezus heeft gezegd: "Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij," Jezus heeft niet gezegd "Mijn schapen lezen de Bijbel en ik ken ze en ze volgens mij." 

Jezus verkondigde dat Hij degene was waarop de wet en de profeten doelen. 

Dat lijkt mij iemand die zich beroept op de Schrift, God's Woord. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Mohawk:

Sjako, wat ik lees in jouw woorden, en dan bedoel ik niet dat wat je citeert, is verstandsdenken.

Ben blij dat je inziet dat ik verstandig kan denken en redeneren. Als het nu op basis van buitenbijbelse informatie was zou ik zeggen je hebt gelijk, maar ik baseer me op het levende woord van God. Paulus zegt dat het een tweezijdig zwaar is dat valse religie fileert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Mohawk:

Dat is anders wel het gedachtengoed van het WTG; dat de 144.000, als genoemd in Openbaring 7, uitsluitend Jehova getuigen betreft.

Ik verkondig inderdaad geen christelijke kerkleer, als dat is wat je bedoelt klopt dat. Ik geloof dat het waar is wat Jezus heeft gezegd: "Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij," Jezus heeft niet gezegd "Mijn schapen lezen de Bijbel en ik ken ze en ze volgens mij." 

Ik getuig ook van YHWH. Maar ik behoor niet tot het WTG. Door de eeuwen heen leefden veel getuigen. Die waren geen lid van het WTG. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Nogmaals: waar staat dit??? Als dit zo zou zijn dan was de opstanding zinloos.

Ik heb je al antwoord gegeven. Het is wel de bedoeling dat je de gave van het verstand gebruikt anders heeft geen enkel antwoord zin. Maar dan komt het volgende probleem "de opstanding". Zoals ik eerder heb geschreven ben je in een enorme dwaling verstrikt geraakt, een dwaling die een vorm heeft aangenomen die buitengewoon schadelijk is en verstrekkende gevolgen heeft. Dwaling maakt blind en de geest van God kan zich niet uiten waar dwaling heerst. De geest van God kan niets uitleggen aan een mens die in dwaling verkeert en daarin volhard.

17 minuten geleden zei sjako:

Ben blij dat je inziet dat ik verstandig kan denken en redeneren.

Verstandsdenken is iets anders dan 'de gave van het verstand goed gebruiken'. Ik vind niet dat je verstandig denkt en redeneert, maar dat je vol overgave verkondigt wat een door het verstandsdenken gevormde dwaling is.

25 minuten geleden zei sjako:

Als het nu op basis van buitenbijbelse informatie was zou ik zeggen je hebt gelijk, maar ik baseer me op het levende woord van God. Paulus zegt dat het een tweezijdig zwaar is dat valse religie fileert. 

Je baseert je op de WTG-vertaling van bijbelse geschriften. Dat is toch echt iets anders dan het "levende woord van God".

Link naar bericht
Deel via andere websites

Want het woord Gods is levend, krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, doordringend tot in de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, een rechter over de gedachten en overleggingen des harten.

Sjako, je schrijft bijvoorbeeld: "Paulus zegt dat het een tweesnijdend zwaard is dat valse religie fileert." Dat zegt Paulus niet, er staat toch echt iets anders. En zo gaat het maar door, ik heb je nog niet op één waarheid kunnen betrappen, alles wat je schrijft is verdraaide waarheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Hermanos2:

Jezus verkondigde dat Hij degene was waarop de wet en de profeten doelen. 

Dat lijkt mij iemand die zich beroept op de Schrift, God's Woord. 

Dat is maar ten dele waar Hermanos. 

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Zeker richte Jezus met deze woorden de aandacht op de oude geschriften die verwezen naar Hem. De wet opgetekend in de oude geschriften is vergankelijk, daarvan zal niet een jota of titel vergaan voordat alles is geschied wat door profeten is verkondigd; dat deze aarde zal vergaan en er een nieuwe hemel en aarde volgt, waardoor ook de wet zal vergaan. Alleen het Woord, dat is Jezus zelf, zal nooit vergaan. Het Woord is levend en blijft levend, voor altijd omdat Jezus zelf het levende Woord is.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hermanos2:

Jij verkondigt hier een niet-christelijke leer. Ik toets iedere uitspraak aan de bijbel. Dat betekent niet dat ik me erachter verschuil maar de bijbelse toetsing maakt meteen duidelijk of God's Geest spreekt of dat iemand een stemmetje hoort. Ik dit geval doet een donker stemmetje zich voor als het licht. 

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Er staat nergens geschreven dat wij de geest die niet uit God is kunnen toetsen aan de Bijbel. Wel staat geschreven dat we iedere geest kunnen toetsen aan wat die geest belijdt. En als ik dan aan Sjako vraag; "leg maar uit hoe het zit met het geheimenis van de menswording van God" krijg ik geen antwoord. Hoe zou dat nou toch komen? Dus niet ik verkondig een niet christelijke leer, je verkondigt zelf een niet christelijke leer, door te suggereren dat wij alles moeten toetsen aan de Bijbel. Nou kan satan ook het het zinnetje wel opdreunen "dat Jezus Christus in het vlees gekomen is", hij kent de Bijbel van kaft tot kaft. Maar uitleggen kan hij het niet en zo ontmasker je degene die spreekt of schrijft uit de geest van de antichrist.

Dus laten we de proef op de som nemen. Hermanos, belijdt maar hoe het zit met de menswording van God? Leg maar in je eigen woorden uit wat het geheimenis is achter de woorden "Jezus Christus die in het vlees gekomen is". Dan kan ik beproeven of je uit de geest van God of uit de geest van de antichrist spreekt. En belijden betekent in deze context een verklaring afleggen, dus niet het citeren van bijbelteksten. 

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Er staat nergens geschreven dat wij de geest die niet uit God is kunnen toetsen aan de Bijbel. Wel staat geschreven dat we iedere geest kunnen toetsen aan wat de geest belijdt. En als ik dan aan Sjako vraag; "leg maar hoe het zit met het geheimenis van de menswording van God" krijg ik geen antwoord. Hoe zou dat nou toch komen? Dus niet ik verkondig een niet christelijke leer, je verkondigt zelf een niet christelijke leer, door te suggereren dat wij alles moeten toetsen aan de Bijbel. Nou kan satan ook het het zinnetje wel opdreunen "dat Jezus Christus in het vlees gekomen is", hij kent de Bijbel van kaft tot kaft. Maar uitleggen kan hij het niet en zo ontmasker je degene die spreekt of schrijft uit de geest van de antichrist.

Dus laten we de proef op de som nemen. Hermanos, belijdt maar hoe het zit met de menswording van God? Leg maar in je eigen woorden uit wat het geheimenis is achter de woorden "Jezus Christus die in het vlees gekomen is". Dan kan ik beproeven of je uit de geest van God of uit de geest van de antichrist spreekt. En belijden betekent in deze context een verklaring afleggen, dus niet het citeren van bijbelteksten. 

Dus jij verlangt dat ik mezelf hier en nu aan jouw beproeving en toetsing onderwerp, door belijdenis te doen? 

Jij denkt echt dat je de Heilige Geest bent. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Dus jij verlangt dat ik mezelf hier en nu aan jouw beproeving en toetsing onderwerp, door belijdenis te doen? 

Jij denkt echt dat je de Heilige Geest bent. 

Ik doe gewoon wat er van iedere christen gevraagd wordt; beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Maar dat je geen verklaring over de menswording van God af wilt leggen is veelzeggend. Als je geleid zou zijn door Gods geest zou je op deze uitnodiging graag ingaan en pagina's vol kunnen schrijven, maar je doet het niet omdat ik het aan je vraag. Je beschuldigd mij er zelfs van dat ik denk dat ik de heilige Geest ben, maar antwoord geven doe je niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Mohawk:

Ik doe gewoon wat er van iedere christen gevraagd wordt; beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Maar dat je geen verklaring over de menswording van God af wilt leggen is veelzeggend. Als je geleid zou zijn door Gods geest zou je op deze uitnodiging graag ingaan en pagina's vol kunnen schrijven, maar je doet het niet omdat ik het aan je vraag. Je beschuldigd mij er zelfs van dat ik denk dat ik de heilige Geest ben, maar antwoord geven doe je niet. 

Nou, ik beproef duidelijk dat jouw geest denkt uit God te zijn. 

En dat te beoordelen laat ik graag aan Hem over. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Is er misschien iemand anders die de menswording van God kan verklaren? Of wordt nu duidelijk dat er een goede reden voor is dat er maar 144.000 ware gelovigen van Zijn ware kerk op aarde worden verzegeld, voordat de eerste engel zijn bazuin blaast? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

Is er misschien iemand anders die de menswording van God kan verklaren? Of wordt nu duidelijk dat er een goede reden voor is dat er maar 144.000 ware gelovigen van Zijn ware kerk op aarde worden verzegeld, voordat de eerste engel zijn bazuin blaast? 

Ik neem het getal 144.000 letterlijk. Dus de context ook. Het zijn joden. Het uitverkoren volk. De bruid van Christus. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Hermanos2:

Nou, ik beproef duidelijk dat jouw geest denkt uit God te zijn. 

En dat te beoordelen laat ik graag aan Hem over. 

Moet je vooral doen. Maar een verklaring als antwoord op mijn vraag kun je niet geven. Of je doet net als Sjako, voorkomen dat je het wel kan maar het niet doet omdat ik het aan je vraag. Houd er maar rekening mee dat je sneller dan je denkt een verklaring af moet kunnen leggen als je met de dood wordt bedreigd, dan hoop ik dat je niet met een mond vol tanden staat. Want alleen degenen die door Gods geest in de waarheid zijn geleid weten dan wat te spreken en zijn beschermt tot Zijn wederkomst.

22 minuten geleden zei Hermanos2:

Nou, ik beproef duidelijk dat jouw geest denkt uit God te zijn.

Geef je nou te kennen dat je denkt dat de geest die door mij spreekt niet uit God is? Stel mij dan maar dezelfde vraag en ik geef graag antwoord. Maar niet voordat ik een verklaring van jou gelezen heb, anders valt er niets te vergelijken.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Mohawk:

Moet je vooral doen. Maar een verklaring als antwoord op mijn vraag kun je niet geven. Of je doet net als Sjako, voorkomen dat het wel kan maar het niet doet omdat ik het aan je vraag. Houd er maar rekening mee dat je sneller dan je denkt een verklaring af moet kunnen leggen als je met de dood wordt bedreigd, dan hoop ik dat je niet met een mond vol tanden staat. Want alleen degenen die door Gods geest in de waarheid zijn geleid weten dan wat te spreken en zijn beschermt tot Zijn wederkomst.

Mijn geloof heb ik beleden voorafgaand aan mijn waterdoop door complete onderdompeling. De doop die redt. Zoals Jezus het voorschrijft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Mijn geloof heb ik beleden voorafgaand aan mijn waterdoop door complete onderdompeling. De doop die redt. Zoals Jezus het voorschrijft. 

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof waard, als je de kern van je geloof niet uit kunt leggen? Dan blijft er slecht een misvormde kerkleer over die je redding moet brengen, prettige wedstrijd ...

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof waard, als je de kern van je geloof niet uit kunt leggen? Dan blijft er slecht een misvormde kerkleer over die je redding moet brengen, prettige wedstrijd ...

De onderdompeling is niet bedoeld om je wijzer te maken. Dat zie je verkeerd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

De onderdompeling is niet bedoeld om je wijzer te maken. Dat zie je verkeerd. 

O nee, dat is volgens de kerkleer toch het moment dat je de Heilige Geest ontvangt? Laat maar lezen wat je daar allemaal van hebt opgestoken?

Wat heeft de Heilige Geest die je hebt ontvangen tijdens de complete onderdompeling in water jou duidelijk gemaakt over de kern van het evangelie: de menswording van God .., Jezus Christus die in het vlees gekomen is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik neem het getal 144.000 letterlijk. Dus de context ook. Het zijn joden. Het uitverkoren volk. De bruid van Christus. 

Niemand weet waar acht van de twaalf stammen gebleven zijn, misschien ben jij ook een Jood.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Mohawk:

Niemand weet waar acht van de twaalf stammen gebleven zijn, misschien ben jij ook een Jood.

Je onderschat God. Die weet precies waar iedereen is. Zo ook de stammen van Israël. De bruid van Zijn Zoon Jezus. Christenen zijn uitgenodigd als gasten op deze bruiloft. Mits ze genoeg olie in hun lamp hebben. Want zoals de Schrift zegt is de bruidegom vertraagd. Volhard tot het einde. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

Je onderschat God. Die weet precies waar iedereen is. Zo ook de stammen van Israël. De bruid van Zijn Zoon Jezus. Christenen zijn uitgenodigd als gasten op deze bruiloft. Mits ze genoeg olie in hun lamp hebben. Want zoals de Schrift zegt is de bruidegom vertraagd. Volhard tot het einde. 

Met dit soort kerkretoriek ben ik jarenlang als kind bestookt, lege woorden zonder kracht, woorden zonder leven. Maar als je mijn eenvoudige vraag te moeilijk vindt kun je ook gewoon toegeven dat je het niet weet. Dat is eerlijker dan de vraag te ontwijken en te antwoorden met vage kerkretoriek en dogma's als de waterdoop waarvan de betekenis niet wordt begrepen.

13 minuten geleden zei Hermanos2:

Je onderschat God. Die weet precies waar iedereen is.

Natuurlijk weet God waar iedereen is, alleen wij weten dat niet. Dus jouw opmerking "Ik neem het getal 144.000 letterlijk. Dus de context ook. Het zijn joden. Het uitverkoren volk. De bruid van Christus." raakt kant nog wal. Nietszeggende informatie omdat wij niet weten wie van ons tot die overige 8 stammen behoort. De enige conclusie die wij uit dat getal kunnen trekken is dat het er bar weinig zijn, op een wereldbevolking van nu 7 miljard mensen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Mohawk:

Natuurlijk weet God waar iedereen is, alleen wij weten dat niet. Dus jouw opmerking "Ik neem het getal 144.000 letterlijk. Dus de context ook. Het zijn joden. Het uitverkoren volk. De bruid van Christus." raakt kant nog wal. Nietszeggende informatie omdat wij niet weten wie van ons tot die overige 8 stammen behoort. De enige conclusie die wij uit dat getal kunnen trekken is dat het er bar weinig zijn, op een wereldbevolking van nu 7 miljard mensen.

Dat maakt toch niet uit,  ze hoeven alleen maar een liedje te zingen. 

Citaat

en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. ... Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied

. Voor een koor is 144000 nog best wel veel. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Mohawk:

Met dit soort kerkretoriek ben ik jarenlang als kind bestookt, lege woorden zonder kracht, woorden zonder leven. Maar als je mijn eenvoudige vraag te moeilijk vindt kun je ook gewoon toegeven dat je het niet weet. Dat is eerlijker dan de vraag te ontwijken en te antwoorden met vage kerkretoriek en dogma's als de waterdoop waarvan de betekenis niet wordt begrepen.

Natuurlijk weet God waar iedereen is, alleen wij weten dat niet. Dus jouw opmerking "Ik neem het getal 144.000 letterlijk. Dus de context ook. Het zijn joden. Het uitverkoren volk. De bruid van Christus." raakt kant nog wal. Nietszeggende informatie omdat wij niet weten wie van ons tot die overige 8 stammen behoort. De enige conclusie die wij uit dat getal kunnen trekken is dat het er bar weinig zijn, op een wereldbevolking van nu 7 miljard mensen.

Je bent hier aardig de bijbel aan het ontkrachten. Jammer, ik zou je graag gunnen dat je de boodschap begrijpt en wat minder bitter en boos bent. Het goede nieuws is ook voor jou. 

Ik ga je ff op negéren zetten want je begint mij aardig te négeren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:

Je bent hier aardig de bijbel aan het ontkrachten. Jammer, ik zou je graag gunnen dat je de boodschap begrijpt en wat minder bitter en boos bent. Het goede nieuws is ook voor jou. 

Ik ga je ff op negéren zetten want je begint mij aardig te négeren. 

Geen antwoorden dus. Mohawk heeft helemaal gelijk te bevragen hoe je 'er in staat'.

Wanneer iemand regelmatig zijn groot quotum van bijbel lezen aanhaalt, maar geen doeltreffend antwoord kan geven op eenvoudige vragen (dus eigenlijk diepgaande vragen).. dan komt men niet verder dan de letter reproduceren.

Is dat Jezus Christus in het vlees?

Of is dat de dode letter.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid