Spring naar bijdragen

Weer een eindtijd profetie!


Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

O ja, dat was ik vergeten, dat staat als teken in Openbaringen....¬†ūü§Ēniet.

Ja het teken van het beest, Openbaringen 13:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

128b3ab860dae22385efb37a6f4cc60a.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 215
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jij kunt niets. En het onophoudelijk gebed van een rechtvaardige vermag veel, maar is geen garantie voor gewenste uitkomsten. Zelfs de allergeleerdste natuurkundigen kunnen niets, als God ze geen zich

Gestorven zijn is iets anders als de dood smaken, volgelingen van Jezus smaken de dood niet en hoeven dus ook niet opgewekt te worden uit de dood bij een herbelichaming.

Zo werkt het dus niet hè. Als je meent dat met de ontwikkelingen zoals omschreven in het nieuwartikel een bijbelse profetie zou zijn vervuld, dan is het aan jou om de betreffende profetie aan te wijze

BD.8535
20 juni 1963

Openbaring aan Johannes

Alles wat met mijn woord overeenstemt, zult u als waarheid kunnen aannemen en het ook als waarheid kunnen bestempelen. En zo zult u ook weten welk oordeel u zult kunnen uitspreken wanneer u een geestelijke opvatting wordt aangeboden. Want dit zult u, die door Mij rechtstreeks wordt onderricht, moeten kunnen. Want u zult al het verkeerde moeten afwijzen en de medemensen ervoor waarschuwen het aan te nemen.

Wanneer u zuivere waarheid van Mij uit zult moeten verbreiden, hoort daar ook bij dat u dwaling brandmerkt als uitgaande van de tegenstander en dat u zichzelf alsmede uw medemensen zult proberen te beschermen tegen zijn invloed. Hij bedient zich eveneens van menselijke vaten om terrein te winnen, om de zuivere waarheid te ondergraven, want hij schept verwarring onder de mensen die niet meer weten wat ze moeten aannemen. Maar zodra u zelf beseft dat mijn tegenstander aan het werk is, is het ook uw plicht daar tegen op te treden. En daarom wil Ik u een opheldering doen toekomen die weer alleen Diegene geven kan die overal van op de hoogte is, aan wie niets onbekend is en die dit weten u door de geest kan overbrengen:

Van veel is voor u mensen de betekenis verborgen, die nu eenmaal alleen Ik u kan ontraadselen. En Ik heb te allen tijde door zieners en profeten gewezen op gebeurtenissen die nog in de verre toekomst lagen. Echter, in overeenstemming met de toestand van rijpheid der mensen zijn mijn voorspellingen of visioenen meestal verhuld gegeven en was er steeds een gewekte geest voor nodig hiervoor het juiste begrip op te brengen. En daar veel profetie√ęn betrekking hadden op de laatste tijd voor het einde, bleven ze ook voor de mensen onbegrijpelijk, omdat Ik het aan Mezelf voorbehield de sluier op te lichten zodra de tijd gekomen is. En ook voor mijn zieners en profeten waren de beelden die ze aanschouwden geheim en ze deden uitspraken, deels gedreven door mijn geest, deels verlicht door mijn geest, die hen ook het ver in de toekomst liggende liet schouwen en waarover zij verslag uitbrachten. En zo zijn er ook aantekeningen voorhanden en tot nu toe bewaard gebleven, die van de visioenen van mijn leerling Johannes getuigen.

Aantekeningen, die hun uitleg zullen krijgen in de laatste tijd voor het einde en die tevoren voor de mensen ook geen betekenis hadden en daarom ook niet door hen begrepen werden. Maar ze hebben een diepe betekenis, ze gaven alleen in beelden weer wat mijn leerling had gezien die het geestelijk schouwen was ontsloten, die echter zelf zijn visioenen niet kon verklaren omdat het noch voor hem, noch voor zijn medemensen tot nut zou zijn geweest, daar nog de hele tijd van ontwikkeling voor hen lag die door de verlossing door Jezus Christus ten volle zou moeten worden benut, maar die een op de hoogte zijn van de betekenis van het geestelijk geziene in de mensen elke geestelijke opleving zou hebben verstikt, dus de vrije wil beknot zou zijn geworden. Want Ik wist dat aan het einde van een verlossingsperiode het doen en laten van mijn tegenstander een grote omvang zou aannemen en dat aan het einde zo’n laag geestelijk peil der mensheid te constateren zou zijn dat een duidelijk weten daarover schadelijk zou zijn geweest voor de mensen.

Maar Ik liet mijn leerling al deze verschijnselen van het einde geestelijk schouwen, doch in wakkere toestand. Toen hij dat wat hij innerlijk had geschouwd neerschreef, zag hij alleen maar beelden die voor hem zelf onbegrijpelijk waren, wat Ik dus wilde.

Het werkzaam zijn van de satan in de eindtijd is niet te miskennen, maar u mensen zult u er geen voorstelling van kunnen maken welk groot geestelijk onheil door zijn activiteiten over alle mensen losbreekt. En al deze situaties die in de eindtijd duidelijk aan het licht komen, heeft mijn leerling gezien. Zo ook het doen en laten van de tegenstander die de beweegreden was voor zo'n vreselijk schouwen dat figuurlijk zijn werkzaam zijn voorstelde en dat nu voor de mensheid versluierd bleef daar ze anders hun geestelijk streven geheel zouden hebben opgegeven bij het zien van de mislukking en de opperheerschappij van mijn tegenstander.

Maar Johannes zag ook de val in de diepte en de kluistering van mijn tegenstander in de toekomst en daarom moest dit visioen van de leerling ook voor de mensen behouden blijven. Want eens zal voor hen alles begrijpelijk zijn, ofschoon pas in het geestelijke rijk hun geestestoestand zo ver is dat ze tot inzicht komen. En zo weet u hoe u zulk soort mededelingen hebt te beoordelen, die zogenaamd van boven komen, doch in de diepte hun oorsprong hebben. U weet dat alles wat tegen mijn woord indruist onjuiste geestelijke lering is en juist de handelwijze van mijn tegenstander in het bijzonder belicht, die verwarring wil stichten waar hij maar kan en die zich zelfs, om zich te vermommen, van mijn naam bedient om geloof te vinden.

Wees waakzaam en laat u niet in de duisternis drijven wanneer een helder licht u bijlicht dat u heel duidelijk de weg naar Mij wijst, die nog alle mensen die maar de wil hebben zich te laten redden, wil redden voor het einde. Zoek Mij in alle ernst en Ik laat u waarlijk niet in de handen van mijn tegenstander vallen. Ik zal uw denken verlichten wanneer u Mij maar ernstig om de zuivere waarheid vraagt. Maar dan komt ze door het hart naar u toe, zonder dat het verstand daar werkzaam bij hoeft te worden. Want mijn tegenstander bedient zich van het verstand zolang het hart hem niet weert.

U zult in volle bewustzijn de band moeten verbreken met degene die de wereld wil verderven. U zult u innig bij Mij moeten aansluiten en Mij vragen om u te beschermen tegen zijn invloed. En waarlijk, uw gebed zal worden verhoord zodra het in geest en in waarheid naar Mij wordt opgezonden.

Bron: https://www.berthadudde.net/Register/REG.8/BD.8535.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fundamenteel:
19 minuten geleden zei Dat beloof ik:

O ja, dat was ik vergeten, dat staat als teken in Openbaringen....¬†ūü§Ēniet.

Ja het teken van het beest, Openbaringen 13:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

En dat gaat niet over streepjescodes. Want er staat bij wat het wel is: de naam van het beest of het getal van die naam, 666.
Geen streepjescode dus.
Moet ik hier nu alles wat er in de Bijbel staat voor je gaan uitkauwen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ja het teken van het beest, Openbaringen 13:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Het heeft geen zin om het getal 666 te koppelen aan bijvoorbeeld de streepjescode, dit getal staat voor volheid. Het is het getal van Christus maar dan omgedraaid. De antichrist openbaart zich pas in een mens na de wereldwijde natuurcatastrofe, die eerder in het boek Openbaring wordt beschreven, hij doet zich voor als verlosser en misleid velen door grote wonderen en tekenen te doen. Hij brengt een vals evangelie en weet ook veel christenen voor zich te winnen. Om dan een meedogenloze strijd aan te gaan tegen de gelovigen die tot de ware kerk van Christus behoren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

O ja, dat was ik vergeten, dat staat als teken in Openbaringen....¬†ūü§Ēniet.

Er zijn mensen die er in willen geloven dat ze nu in de eindtijd leven omdat het hun leven een stuk spannender maakt.

Helaas zijn er ook mensen bang meegemaakt en hebben er trauma’s mee opgelopen.Het verkondigen van de eindtijdleer is daarom niet zo onschuldig. 

Er ontbreekt bij velen kennis over het genre van Apocalyptische verhalen zoals Dani√ęl en Openbaring. Ze slaan n.l. op de periode dat de schrijvers leven¬†en dat is ook een periode van onderdrukking. Bij Dani√ęl is dat onder de¬†Syrische koning Antiochus IV en bij Openbaring de beginnende onderdrukking onder Nero. Het zijn tevens visioenen naar een toekomst waar deze machthebbers het niet meer voor het zeggen hebben en waar het koninkrijk van de God van Isra√ęl doorbreekt.

De verhalen over onderdrukking laten zich steeds vertalen naar latere periodes. Daarom heeft men al 2000 jaar het idee dat het koninkrijk spoedig aanstaande is.

Persoonlijk denk ik dat we die voorspelling van de eindtijd los moeten laten, maar wel actief de kant moeten kiezen die ook in die verhalen doorklinkt. Het visoen staat al bijna 2000 jaar, laat je meenemen in dat visioen maar dat houdt in dat je actief je rol moet pakken om aan de goede kant te gaan staan.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
15. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.


 

bewerkt door Breuk
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites

Waar christenen rekening mee moeten houden is de voorspelde natuurcatastrofe.¬†Waarna¬†de mensheid in een kort durende¬†fase beland die niet te vergelijken is met de wereld waarin wij nu leven. Deze natuurcatastrofe vindt plaats als de strijd tussen de volkeren opnieuw is opgelaaid en de mens op het punt staat de aarde te vernietigen. De wereld is heel dicht bij dit punt aanbeland nu een nucleaire oorlog¬†op het punt van uitbreken staat. Ook de veranderingen in de natuur zijn een voorbode van wat ons te wachten staat. De bedoeling van de Bijbelse¬†profetie√ęn is dat de volgelingen van Jezus niet verrast worden als het zover is¬†en zij zich erop voorbereiden, door kracht te verzamelen en op God te vertrouwen. De antichrist zal zich voordoen als verlosser en zich ook van de naam Jezus bedienen, hij zal de Bijbel misbruiken om iedereen een rad voor ogen te draaien. Hij zal grote wonderen en tekenen doen en alleen de ware volgelingen van Jezus zullen hem doorzien. Dat is wat met zeshonderd zesenzestig wordt bedoeld. De boodschap van het evangelie wordt omgedraaid, de boodschap van het kruis wordt omgedraaid, de antichrist zal beweren dat hij de teruggekeerde Messias is waarover de Bijbel spreekt en dat de mensen hem moeten volgen.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-10-2022 om 20:02 zei sjako:

God maakt geen mislukkingen.

Alle mensen zijn in hun wezen mislukkingen.

 

Lucas 18:19 NBG51

 

Citaat

Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

Zelfs Jezus noemde zichzelf niet goed.  De reden dat de mens mislukt is lag al geborgen in de schepping.   God is één in zichzelf, bij de mens staat de éne mens tegenover de ander.   Dat ging bij Kain al mis hij vermoorde zijn broer.  Het staat trouwens ook in Jesaja 45:7 dat God de Schepper is van de duisternis:

 

Citaat

Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik zorg voor vrede en doe het onheil komen. Ik, de HERE, doe deze dingen.

 

Er is geen enkele twijfel mogelijk: God heeft bewust de duisternis geschapen.  Dat is al vanaf het begin zo.  In Jesaja staat feitelijk dat de Schepping synoniem is met de duisternis.  Waarmee God het onheil doet komen.  En als we goed lezen dan is het licht géén Schepping.   Het is het licht wat voor vrede zorgt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat eindtijdsgeloof betreft zitten de hedendaagse Abrahamitische godsdiensten angstvallig precies op een lijn. Het is een brede weg die leidt naar de eindtijd, want joden, christenen en moslims moeten er langs!

1 minuut geleden zei Hopper:

Alle mensen zijn in hun wezen mislukkingen.

 

Lucas 18:19 NBG51

 

Zelfs Jezus noemde zichzelf niet goed.  De reden dat de mens mislukt is lag al geborgen in de schepping.   God is één in zichzelf, bij de mens staat de éne mens tegenover de ander.   Dat ging bij Kain al mis hij vermoorde zijn broer.  Het staat trouwens ook in Jesaja 45:7 dat God de Schepper is van de duisternis:

 

 

Er is geen enkele twijfel mogelijk: God heeft bewust de duisternis geschapen.  Dat is al vanaf het begin zo.  In Jesaja staat feitelijk dat de Schepping synoniem is met de duisternis.  Waarmee God het onheil doet komen.  En als we goed lezen dan is het licht géén Schepping.   Het is het licht wat voor vrede zorgt.

De eerste schepping is synoniem voor duisternis, maar niet de tweede schepping! ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Piebe:

 

De eerste schepping is synoniem voor duisternis, maar niet de tweede schepping! ;)

Dat hangt er van af wat je met die tweede schepping bedoelt.  De mystieke dood heeft een wederopstandingskarakter.   Maar dat kun je geen 'schepping' noemen in de zin zoals we het 'geschapene' normaliter betitelen.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Mohawk:

Waar christenen rekening mee moeten houden is de voorspelde natuurcatastrofe.¬†Waarna¬†de mensheid in een kort durende¬†fase beland die niet te vergelijken is met de wereld waarin wij nu leven. Deze natuurcatastrofe vindt plaats als de strijd tussen de volkeren opnieuw is opgelaaid en de mens op het punt staat de aarde te vernietigen. De wereld is heel dicht bij dit punt aanbeland nu een nucleaire oorlog¬†op het punt van uitbreken staat. Ook de veranderingen in de natuur zijn een voorbode van wat ons te wachten staat. De bedoeling van de Bijbelse¬†profetie√ęn is dat de volgelingen van Jezus niet verrast worden als het zover is¬†en zij zich erop voorbereiden, door kracht te verzamelen en op God te vertrouwen. De antichrist zal zich voordoen als verlosser en zich ook van de naam Jezus bedienen, hij zal de Bijbel misbruiken om iedereen een rad voor ogen te draaien. Hij zal grote wonderen en tekenen doen en alleen de ware volgelingen van Jezus zullen hem doorzien. Dat is wat met zeshonderd zesenzestig wordt bedoeld. De boodschap van het evangelie wordt omgedraaid, de boodschap van het kruis wordt omgedraaid, de antichrist zal beweren dat hij de teruggekeerde Messias is waarover de Bijbel spreekt en dat de mensen hem moeten volgen.

Openbaring 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

De bijbel verwijst naar een mens en de meest gangbare uitleg is dat de getalswaarde een verwijzing is naar Keizer Nero, maar er zijn ook andere bedenksels.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_van_het_Beest

Het lijkt mij niet iets wat in de toekomst ligt, want voor de lezers destijds was het blijkbaar wel duidelijk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Mohawk:

Het heeft geen zin om het getal 666 te koppelen aan bijvoorbeeld de streepjescode, dit getal staat voor volheid. Het is het getal van Christus maar dan omgedraaid. De antichrist openbaart zich pas in een mens na de wereldwijde natuurcatastrofe, die eerder in het boek Openbaring wordt beschreven, hij doet zich voor als verlosser en misleid velen door grote wonderen en tekenen te doen. Hij brengt een vals evangelie en weet ook veel christenen voor zich te winnen. Om dan een meedogenloze strijd aan te gaan tegen de gelovigen die tot de ware kerk van Christus behoren.

Waar het op neerkomt is dat er een wereldvaluta komt en geen mens zal kunnen betalen zonder persoonlijk signatuur. 

Nu is de dollar de reservemunt, maar met een wereldmunt waar 1 wereldregering de bank is, is dat niet meer nodig. 

Volgens mij hoeven we in die richting te kijken als men waarschuwt voor de komst van het kenteken. Ons voorhoofd en/of hand is dan het persoonlijke signatuur dat ieder individu erkent en apart kan kaderen, via de digitalisering op algoritmes.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Waar het op neerkomt is dat er een wereldvaluta komt en geen mens zal kunnen betalen zonder persoonlijk signatuur. 

Nu is de dollar de reservemunt, maar met een wereldmunt waar 1 wereldregering de bank is, is dat niet meer nodig. 

Volgens mij hoeven we in die richting te kijken als men waarschuwt voor de komst van de antichrist.

Ik zie alleen maar meer valuta verschijnen.  Cryptovaluta.  Mij te cryptisch allemaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hopper:

Ik zie alleen maar meer valuta verschijnen.  Cryptovaluta.  Mij te cryptisch allemaal.

Wat ons allemaal wel snel duidelijk zal worden is social credit met 1 wereldregering als bank. In een wereld waar iedereen bijna evenveel verdient, maar ook geld kan verliezen op basis van gedrag.

Er zal een wereldoorlog komen om de democratie af te breken en uit haar assen een technocratie te bouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wat ons allemaal wel snel duidelijk zal worden is social credit met 1 wereldregering als bank. In een wereld waar iedereen bijna evenveel verdient, maar ook geld kan verliezen op basis van gedrag.

Er zal een wereldoorlog komen om de democratie af te breken en uit haar assen een technocratie te bouwen.

Hoe snel is bij jou snel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Breuk:

Ok laten we eind van het jaar nog even kijken hoe de wereld ervoor staat. Dat lijkt me snel genoeg.

Wanneer is moeilijk te voorspellen. Maar als je het politieke forum wat opvolgt, is deze materie (social credit) geen geheim. Logisch dat gelovigen die politiek op hun Schriften reflecteren en daar behoedzaam mee omgaan. 

Moet je een jaar wachten voor je inziet in wat voor status onze wereld is? Hoe slecht Europa er voor staat en er zwarte sneeuw voor vele winters zal volgen?

Horsemen%20of%20the%20Apocalypse.jpg?ito 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wanneer is moeilijk te voorspellen. Maar als je het politieke forum wat opvolgt, is deze materie (social credit) geen geheim. Logisch dat gelovigen die politiek op hun Schriften reflecteren en daar behoedzaam mee omgaan. 

Moet je een jaar wachten voor je inziet in wat voor status onze wereld is? Hoe slecht Europa er voor staat en er zwarte sneeuw voor vele winters zal volgen?

Horsemen%20of%20the%20Apocalypse.jpg?ito 

Pest, ziekte, oorlog, honger, machtsmisbruik, ja leefden we nog maar in de middeleeuwen. Gelukkig hebben we net een eeuw achter ons gelaten en daar waren maar 2 wereldoorlogen. Dat was niets vergeleken met wat we snel gaan meemaken (toch).

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hopper:

Dat hangt er van af wat je met die tweede schepping bedoelt.  De mystieke dood heeft een wederopstandingskarakter.   Maar dat kun je geen 'schepping' noemen in de zin zoals we het 'geschapene' normaliter betitelen.

Dat het er van afhangt wat een mens bedoelt hangt er maar van af waar je het van af laat hangen.

De tweede schepping is uiteraard volmaakt, anders zou er ruimte voor een derde en vierde zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Piebe:

Dat het er van afhangt wat een mens bedoelt hangt er maar van af waar je het van af laat hangen.

De tweede schepping is uiteraard volmaakt, anders zou er ruimte voor een derde en vierde zijn.

Het wederopstandingskarakter van de mystieke dood is volmaakt omdat het niets bevat behalve zelf.

Maar 'niets' is uiteraard geen schepping, het staat geheel los van de schepping.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Fundamenteel:

Waar het op neerkomt is dat er een wereldvaluta komt en geen mens zal kunnen betalen zonder persoonlijk signatuur. 

Nu is de dollar de reservemunt, maar met een wereldmunt waar 1 wereldregering de bank is, is dat niet meer nodig. 

Volgens mij hoeven we in die richting te kijken als men waarschuwt voor de komst van het kenteken. Ons voorhoofd en/of hand is dan het persoonlijke signatuur dat ieder individu erkent en apart kan kaderen, via de digitalisering op algoritmes.

"Waar christenen rekening mee moeten houden is de voorspelde natuurcatastrofe. Waarna de mensheid in een kort durende fase beland die niet te vergelijken is met de wereld waarin wij nu leven."

De situatie zal totaal veranderd zijn na de wereldwijde natuurcatastrofe als beschreven in Openbaring 8. Het is nog maar de vraag of de technologie die wij nu hebben dan nog beschikbaar is. Het is meer waarschijnlijk dat de mensheid wordt teruggeworpen in zeer primitieve levensomstandigheden en hele continenten onleefbaar zijn geworden. Ik denk dat de laatste fase, tussen de natuurcatastrofe en het eindgericht, zich op een kleiner grondgebied afspeelt. Het merkteken van het beest kan een simpel brandmerk zijn wat aangeeft aan welke kant je staat, bijvoorbeeld een omgedraaid kruis.

Het merkteken van het beest hoeft niet letterlijk te worden opgevat, het kan ook worden opgevat als een kenmerk van hen die het beeld van het beest aanbidden. Of zouden de knechten van God ook letterlijk een zegel op hun voorhoofd hebben?

"En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben." Openbaring 7:2-3

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Mohawk:

"Waar christenen rekening mee moeten houden is de voorspelde natuurcatastrofe. Waarna de mensheid in een kort durende fase beland die niet te vergelijken is met de wereld waarin wij nu leven."

De situatie zal totaal veranderd zijn na de wereldwijde natuurcatastrofe als beschreven in Openbaring 8. Het is nog maar de vraag of de technologie die wij nu hebben dan nog beschikbaar is. Het is meer waarschijnlijk dat de mensheid wordt teruggeworpen in zeer primitieve levensomstandigheden en hele continenten onleefbaar zijn geworden. Ik denk dat de laatste fase, tussen de natuurcatastrofe en het eindgericht, zich op een kleiner grondgebied afspeelt. Het merkteken van het beest kan een simpel brandmerk zijn wat aangeeft aan welke kant je staat, bijvoorbeeld een omgedraaid kruis.

Het merkteken van het beest hoeft niet letterlijk te worden opgevat, het kan ook worden opgevat als een kenmerk van hen die het beeld van het beest aanbidden. Of zouden de knechten van God ook letterlijk een zegel op hun voorhoofd hebben?

"En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben." Openbaring 7:2-3

De technologie reeds circulerend die in onze biologie tast, overtreft reeds sciencefiction. Smartdust....

11 uur geleden zei antoon:

En wat we nu al meemaken

De geest van de antichrist was nooit zo fysiek aanwezig als in dit tijdperk. 

De technocraten zijn diens minions.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Breuk:

Openbaring 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

De bijbel verwijst naar een mens en de meest gangbare uitleg is dat de getalswaarde een verwijzing is naar Keizer Nero, maar er zijn ook andere bedenksels.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_van_het_Beest

Het lijkt mij niet iets wat in de toekomst ligt, want voor de lezers destijds was het blijkbaar wel duidelijk.

Het is zinloos om het visioen van Johannes, wat betreft het getal van het beest, uit te leggen in een tijd voordat het scenario heeft plaatsgevonden waarbij de aarde door een enorme natuurcatastrofe is getroffen en de kosmos betrokken is.

Het enige wat ik erover kan zeggen is dat dit getal de omgedraaide verhoudingen vertegenwoordigd.

In Christus = 600 liefde voor God, 60 liefde voor de naaste en 6 eigenliefde.

Antichrist = 600 eigenliefde, 60 naastenliefde en 6 liefde voor God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Keizer Nero is te kloonen. Veel hoog geplaatsten uit het verleden lijken op hoog geplaatsten van vandaag. Gevallen engelen gijzelden onze beschaving duizendtal jaar geleden en na de zondvloed was er terug plaats om te floreren als mensheid. Maar voor de wereldoorlogen was er terug ‚Äúcontact‚ÄĚ waarna opnieuw deuren/portalen geopend zijn en interdimensionele wezens opnieuw in de levensboom tasten.¬†

Ik drop het maar even :) shapeshifting reptillians...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch ge√Įntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid