Spring naar bijdragen

Beste bijbel vertaling


Aanbevolen berichten

Emmm niet echt hoor.

vertel!

De vertaler van de Naardense bijbel heeft op een aantal plaatsen gekozen voor eigen invullingen en hertalingen om te zorgen dat de pöezie overeind bleef. Daardoor is hij echter wel verder afgeweken van de grondtekst. Je zou kunnen zeggen dat hij soms heeft gekozen om de authentieke "feel" van de tekst te behouden door de tekst zelf iets losser te behandelen.

Niet dat het daarom een slechte vertaling is hoor. Helemaal niet!

Thanks voor je antwoord, helder! Ook bij een nog zo goede vertaalmethode kom je altijd obstakels tegen als je hebreeuwsen grieks naar het moderne Nederlands vertaald. Jen kan het zo correct mogelijk vertalen, maar het blijven 3 verschillende talen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 490
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Een Bijbelvertaling moet getrouw zijn; Jezus bouwt zijn betogen soms op een letter verschil. En we mogen aan Gods Woord niets toe of af doen.

En dan je vraag hoe weten we dat ?

Om te beginnen;

Sommige vertalingen stellen kiezen bijvoorbeeld ervoor om andere criteria prioriteit te geven. Een kinderbijbel, of “het verhaal gaatâ€, of de GrootNieuwsBijbel, zijn bijvoorbeeld geen getrouwe vertalingen.

en die vertalingen claimen dat ook niet. Dus dat is al een duidelijke punt.

Vertalers hebben expertise nodig, maar ze kunnen het niet doen zonder alle hulp van God te verwachten. de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.

Bijbelvertalen is een geestelijk proces.

Maar de natuurlijke [=ongeestelijke] mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden.†(I kor.2:14). de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.

De bijbel is niet het boek van God aan de wereld die het voor de gelovige toegankelijk moet maken, maar de bijbel is in eerste instantie aan de Kerk toevertrouwd om Gods Woord te bewaren.

Als aan een Bijbelvertaling mensen meewerken op gelijke voet van invloed en beslissingsbevoegdheid tot het maken van keuzen, die geen Broeder of Zuster zijn (of Christus zelfs verwerpt), dan gebruik ik zo’n vertaling niet.

Behalve die laatste alinea weet ik nog steeds niet wat jij voor criteria gebruikt om te concluderen of een bepaalde vertaling 'getrouw' is. Als er zoveel vertalingen zijn, met een aantal behoorlijk crucial verschillen, welke is/zijn dan de juiste?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 months later...

De Beste Bijbelvertaling is nog altijd de ietwat moeilijk te lezen vertaling. Deze vertaling is gebaseerd op de Engelstalige King James-vertaling. Die is op zijn beurt weer gebaseerd op de Bisschopsbijbel (1568), de Geneve-bijbel (1560-1599), de Tyndale-vertaling (1526-1534), de Wycliffe-vertaling (1389), de Angelsaxische vertaling van vóór 700 AD tot de Gothische Bijbel, ook wel de Codex Argenteüs ofwel "De Zilveren Bijbel" van vóór 350 AD. Deze laatste Bijbel werd door de tot het Christendom bekeerde Gooth, Wulfila ofwel "het wolvenjong"vanuit de Hebreeuwse en de Griekse taal in het Gothisch vertaald. Wulfila behoorde tot de Germaanse stam der Gothen die vermoedelijk vanuit Zweden via nederzettingen in Duitsland naar het Zuiden van Rusland en later naar het Zuiden van West-Europa geëmigreerd was. Daarna vestigde een deel van de Gothen zich ten noorden van de Zwarte Zee. Nadat zij circa 300 jaar AD via Klein-Azië het Romeinse rijk binnengevallen waren, voerden de Gothen nadat zij een overwinning geboekt hadden, gevangenen met zich mee waaronder zich tevens een Christelijk echtpaar met hun dochter bevond. Deze dochter zou later met een Gothische man trouwen en uit dit huwelijk werd tenslotte Wulfila geboren. Zijn moeder die de Bijbel lezen kon, zorgde ervoor dat ook Wulfila in de ban van de Bijbel raakte en later ontwikkelde hij zich tot een vermaard taalkundige en theoloog. Zijn grootste wens was dat ook zijn stam het Evangelie zou horen doch omdat die geen Hebreeuws of Grieks kenden, vertaalde Wulfila de Bijbel vanuit die talen in het Gothisch. Hieruit is tenslotte de reedsgenoemde Codex Argenteüs ofwel "De Zilveren Bijbel" uit voortgekomen plus veel later de genoemde vertalingen. Het is dan op déze vertalingen die helemaal teruggaan tot de Codex Argenteüs waarop de Staten-vertaling gebaseerd is. Wat de Christelijke geleerde en evangelist Wulfila zélf betreft, voor meer informatie: "Porta Paradisa" van Pé de Bruin (Bosch en Hoven, ISBN: 90-70757-04-4, blz. 166-170) En zo zien we dat God Zijn Woord door de eeuwen heen ondanks de gebrekkige vertalingen die er helaas óók zijn, voor verdraaiing behoed en bewaard heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

P.S. De Torrie van Mattie komt mijn huis dan weer niet in.

Mijn huis ook niet. Als er ook maar één onbekeerde tot geloof komt door die vertaling, ben ik daar blij over, maar volgens mij komt het woord 'sh#t' er vrij veel in voor en dat is in de VS een grove vloek. Ik snap om die reden niet dat dat woord in die vertaling is opgenomen.

Verder: ik ben positief over de HSV en lees die eigenlijk alleen nog maar, maar ook daarin ben ik dingen tegengekomen waarover ik ietwat kritisch ben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als het wérkelijk zo is dat er in de HSV dat woord voorkomt wat je noemde, kunnen we ons beter aan de Oude Staten-vertaling houden. Als er inderdaad waar is dat er meer "vloeken" in de HSV voorkomen, wat moeten we dan denken van passages die in verschillende vertalingen doelbewust wéggelaten zijn? De Staten-vert. laat de Heere Jezus tijdens Zijn strijd tegen satan dít zeggen:

"En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods" En de woorden "maar bij alle woord Gods" vinden we zelfs in de Codex Argenteüs terug:

"ak bi all waurde gudis."

(maar bij alle woorde Gods)

De King James-vert 1611: "but by every worde of God."

Engelstalig 1599: "but by every word of God

Duitstalig 1599: "fondern von einem jeglichen wort Gottes."

Franstalig 1599: "mais de toute parole de Dieu."

Spaanstalig 1599: "mas con toda palabra de dios."

Italiaanstalig 1599: "ma d'ogni parola di Dio."

Latijnstalig 1599: "fed in omni verbo Dei."

De moderne (engelstalige) vertalingen zoals de New International Version, de New American Standard Bible, de Katholieke versie en de New World Translation van de Jehovah's Getuigen, hebben deze woorden wéggelaten. De Nederlandse vertalingen die deze alinea wél hebben, zijn de Staten-vert. en de Lutherse vert. De Nederlandse vertalingen waaruit die wéggelaten is, zijn de Leidse Vertaling, vertaling prof. Brouwer, de Petrus Canisius-vert. de NBG-vert. en tenslotte de meer recentere Nieuwe Bijbelvertaling. Hetzelfde geldt voor passages zoals Lukas 4:8; álle vertalingen vanaf de Codex Argenteüs tot en met de SV hebben de zinssnede: "Ga weg van Mij, satan.." De Lutherse heeft die zinssnede. De genoemde moderne Engelse vertalingen hebben de alinea samen met de Leidse vert., vert Brouwer, Petrus canisius-vert., de NBG-vert., de NBV en de NWT van de Jehovah's Getuigen, wéggelaten. Nu kunnen we misschien zeggen van, "waar maken we ons nu zo druk om?" Het probleem is nl. dat hoe meer vertalingen er in de toekomst nog zullen komen, hoe meer die af zullen wijken van de traditionele vertalingen; zélf noem ik dit de "bekering van de Bijbel" omdat hoe meer die vertaald zal worden, hoe meer passages er wéggelaten of veranderd zullen worden. In zijn boek "Honoring The King James Bible; Exposing The Modern English Bible Versions as Counterfeits" laat dr. Solomon Aordkian op blz. 55-74 zien dt de New International Version en de New World Translation van de Jehovah's Getuigen zoals hij het noemt "bondgenoten" van elkaar zijn omdat die op veel plaatsen identiek aan elkaar zijn; zoals misschien ook híer bekend zal zijn, loochenen de Jehovah's Getuigen de goddelijke Drieëenheid; evenmin geloven zij dat de Heere Jezus God is. Zou het eens een goed idee zijn, de New International Version met de huidige Nederlandse vertalingen zoals o. a. de genoemde Leidse vert., de Petrus Canisius, de NBV etc. te vergelijken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als het wérkelijk zo is dat er in de HSV dat woord voorkomt wat je noemde, kunnen we ons beter aan de Oude Staten-vertaling houden.

Nee, zover ik weet komt dat woord voor in de "De Torrie van Mattie" (Het evangelie van Matteus in straattaal).

Nee, de HSV vind ik wel een nette/eerbiedige herziening van de SV.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Anthiram: Heb je ook onderzocht wat de reden is dat sommige vertalingen bepaalde passages achterwege laten? De NBV bijvoorbeeld heeft zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de oudst mogelijke bron, om zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. De SV bijvoorbeeld heeft zich gebaseerd op een vertaling van de brongeschriften. Het is goed om meer context te hebben waarom een passage eruit gelaten is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Michiel: Het is niet gezegd dat álle bijbelcommissies verkeerde bedoelingen hadden tijdens het vertalen van de Bijbel. Er zijn er helaas bij die dit wél gedaan hebben. Vóór ik hier vérder op inga, wil ik betreffende het vertalen een voorbeeld noemen: we weten dat als we de Heere Jezus als onze Redder en Verlosser aanvaard hebben, we Gods kinderen zijn. Daarnaast zijn we ook dienaar. Welnu, op sommige plaatsen in verschillende vertalingen waar "dienaar" behoort te staan, heeft men het woord "slaaf" weggezet. (ik heb ht nu even over de Engelstalige vertalingen, en daar lezen we dan "slave." De "Webster's Collegiate Thesaurus" (G & C Merriam Company Publishers, Springfield, Massachusetts USA 1976), geeft voor "slave" als definitie: "een persoon die in slavernij of gebondenheid gehouden wordt." Eén van de synoniemen voor "slave" is "grudge", ofwel "sloof." Het zal duidelijk zijn dat deze termen nu niet bepaald positief te noemen zijn; het dienen van de Heere Jezus wordt zo weergegeven als iets negatiefs.

Het waren Westcott en Hort die het eerst suggereerden, het woord "slave" in de vertaling te gebruiken, samen met een lid van de bijbelcommissie die de American Standard Version zou produceren, James Strong. Deze laatste is bekend om zijn "Strong's Concordance". (1890) Strong produceerde zijn concordantie met het doel, de veranderingen die Westcott en Hort met hun Revised Version aan de King James-vertaling aangebracht hadden, te indexeren. In "Preface to the Concise Dictionary of the Words in the Hebrew Bible" erkent Strong dat dit werk gebaseerd is op Geseniüs die een bijbelcriticus was en dat zijn definities slechts zijn eigen suggesties waren om de hoegenaamd "foutieve vertaling" van de King James-bijbel te "corrigeren. De definities betreffende oude talen, waren slechts zijn opinie, zijn mening over hoe woorden vertaald moesten worden in zijn American Standard Version (ASV); die werd gepubliceerd in 1901. Dit was echter niet álles; Strong ging zóver dat hij de inspiratie van de Bijbel ontkende; in het voorwoord van de ASV (1901), had hij geshreven dat de "Hebreeuwse tekst waarschijnlijk corrupt is." Verder stond de bijbelcommissie die met deze vertaling bezig was, bloot aan Unitarische invloeden; het zal misschien bekend zijn dat Unitariërs mensen zijn, die de Goddelijke Drieëenheid loochenen. Verder had deze commissie d. m. v. een voetnoot bij Mattheüs 2:2 te kennen gegeven dat de Heere Jezus een "schepsel" is in plaats van "de Schepper." Het zal duidelijk zijn dat de ontkenning van de Drieëenheid en Goddelijkheid van Jezus twee Unitarische leerstellingen zijn die tevens door de Jehovah's Getuigen (J.G) geloofd worden. In 1961 heeft men het woord "slave" in de "New World Transaltion" (de Bijbel v. d. J.G) opgenomen. Vervolgens hebben de volgende vertalingen het woord "slave":

De (Katholieke) New American Bible 1970 (Judas 1:1), de New Living Translation (idem), de Holman Christian Standard Bible (idem) en de New King James Bible (o. a. Romeinen 6:22).

Helaas heeft onze Staten-vertaling in Judas 1:1 "dienstknecht." "Dienaar" is eigenlijk het juiste woord; het geeft weer dat iemand zich uit liefde, vrijwillig aan God onderwerpt. De King James-vertaling begint de brief aan Judas met: "Jude, the servant of Jesus Christ..." De Staten-vertaling heeft hier : "Judas, een dienstknecht van Jezus Christus..." (Judas 1:1)

Het is de Heere Jezus Zélf Die eens gezegd had: "Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet" (het Woord Gods) "voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der Hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninlrijk der Hemelen." (Mattheüs"5:18-19)

De termen "jota" en "tittel" wijzen op het kleinste onderdeel in een gegeven tekst. En daar God Zélf volmaakt is, is Zijn Woord dit ook. Om die reden moet Hij dit door de eeuwen heen ongeschonden bewaard hebben. Voor meer informatie betreffende de King James-vertaling en andere vertalingen: "In Awe of thy Word; understanding the King James Bible; its mysterys & history, letter by letter" by G. A. Riplinger, A. V. Publications Corp. USA, 2003.

Link naar bericht
Deel via andere websites
(Psalm 110:1) alleluia aleph confitebor Domino in toto corde beth in consilio iustorum et congregatione

Alseblieft. :# snap ik nog steeds de verwarring niet.

lol, dat is een hele slimme zet! :D

(Maar als je vervolgens uit dezelfde Vulgaat Psalm 109 neemt, kom je het probleem tegen waar ook de LXX mee kampt in Psalm 110. In de Hebreeuwse Masoretische Tekst worden verschillende woorden gebruikt voor "Heer" (יהוה) en "mijn heer" (×דֹנִי). De eerste "heer" is duidelijk J-H-W-H, en de tweede "mijn heer" is een gewone profane meneer, tenzij je de klinkertekens anders gaat interpreteren en "adonie" voor "Adonaj" neemt. Maar dat is niet iets dat de tekst afdwingt.

Echter, de Vulgaat vertaalt: "dixit Dominus Domino meo" en de LXX zegt: "ὠκÏÏιος Ï„á¿· κυÏίῳ μου." Dus zowel de Latijnse als de Koine tekst gaan uit van hetzelfde woord en je weet niet meer welke "heer" de HEER is of de Heer of een heer).

Ok, nu uit de NBV: 1 Van David, een psalm.De HEER spreekt tot mijn heer:‘Neem plaats aan mijn rechterhand,ik maak van je vijandeneen bank voor je voeten.’

Waar de brontekst geen reden geeft om de tweede "heer" als goddelijk te beschouwen, gebruiken de Nederlandse vertalingen meestal bij beide heren hoofdletters: HEER en Heer. Beide heren hebben geen profaan karakter; ze hebben iets goddelijks.

Wat duidelijk wordt is dat vertalingen veelal interpretaties zijn en een eigen leven kunnen gaan leiden. Dat is niet verkeerd, maar het maakt de opmerking van Aimé m.i. relevant.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wellicht een hele onnozele vraag, maar ik stel hem toch maar omdat ik het wel vaker langs zie komen.

Wat heeft de Engelse taal er eigenlijk mee te maken om te kijken naar wat voor een vertaling het beste is of het dichts bij de grondtekst staat?

Dit is geen onnozele vraag Thorgrem. De King James-vertaling komt nauw overeen met de Gothische vertaling van Wulfila. Latere Engelse vertalingen zoals o. a. de eerdergenoemde Bisschopsbijbel, komen op hun beurt hier weer mee overeen. Daarnaast gaat het niet om de hedendaagse, moderne Engelse taal; het gaat om het Oud-Engels zoals we dit in de KJV aantreffen, en daar komt weer (maar helaas niet gehéél) onze Nederlandse Staten-vertaling mee overeen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit is geen onnozele vraag Thorgrem.

Gelukkig.

De King James-vertaling komt nauw overeen met de Gothische vertaling van Wulfila. Latere Engelse vertalingen zoals o. a. de eerdergenoemde Bisschopsbijbel, komen op hun beurt hier weer mee overeen.

De vertaling komt dus overeen met een andere vertaling. Dat zegt volgens mij nog helemaal niets over de grondtekst.

Daarnaast gaat het niet om de hedendaagse, moderne Engelse taal; het gaat om het Oud-Engels zoals we dit in de KJV aantreffen, en daar komt weer (maar helaas niet gehéél) onze Nederlandse Staten-vertaling mee overeen.

En wat heeft dat met de beste Bijbel vertaling te maken?

Begrijp me niet verkeerd, we hebben allemaal onze persoonlijke voorkeuren, maar ik zie nog steeds niet in waarom er Engelse vertalingen bijgesleept moeten worden om te bepalen wat de beste vertaling is. Voor et Nederlandse taalgebied zou ik als eerste naar Nederlandse vertalingen kijken en vind ik het een weinig steekhoudend argument dat een Nederlandse vertaling zo goed is omdat het op een vertaling in een andere taal lijkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Helaas heeft onze Staten-vertaling in Judas 1:1 "dienstknecht." "Dienaar" is eigenlijk het juiste woord; het geeft weer dat iemand zich uit liefde, vrijwillig aan God onderwerpt. De King James-vertaling begint de brief aan Judas met: "Jude, the servant of Jesus Christ..." De Staten-vertaling heeft hier : "Judas, een dienstknecht van Jezus Christus..." (Judas 1:1)

Het is de Heere Jezus Zélf Die eens gezegd had: "Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet" (het Woord Gods) "voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der Hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninlrijk der Hemelen." (Mattheüs"5:18-19)

Diensknecht, dienaar, slaaf, etc. is een vertaling van het griekse doulos, wat zowel slaaf/knecht, als dienaar betekent. In het Latijn is dit vertaald met servus, wat ook beide betekenissen heeft, . In het Nederlands is knecht of dienstknecht een goede vertaling want het dekt de dubbele betekenis van slaaf zoals het in de oudheid werd gezien/knecht, en is dienaar ook een goede vertaling, en slaaf een wat mindere, want daar kleven tegenwoordig veel negatievere connotaties aan. Het zijn dus beide goede vertalingen, en zowel dienstknecht, slaaf en dienaar kunnen aanduiden dat de persoon zich vrijwillig en uit liefde volledig aan Christus onderwerpt, er is in dit geval dus ook geen rede om moord en brand te schreeuwen.

Verder heeft onzie-lieve-Heer het ten eerst over de Thora/pentateuch als hij wet bedoelt, Thora betekent dan ook wet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mja, maar wat zegt dat over de grondtekst? Of concreter, over de oudste codexen?

De Gothische vertaling van Wulfila, de Codex Argenteüs, is in deze taal overgezet vanuit het Byzantijnse Grieks; ten tijde van Jezus'bediening op aarde, was het Gothisch een wereldtaal. Deze taal werd reeds driehonderd jaar v. Chr. gesproken. In Handelingen lezen we dat de apostelen het Evangelie in de talen "van allen volke dergenen die onder den hemel zijn" verkondigden. Dus moet de Gothische taal één van deze talen geweest zijn. De Gothen onder de toehoorders in Hand. 2 namen deze apostolische boodschap weer mee terug naar hun eigen volk. Het is van belang op te merken dat de Gothen intieme betrekkingen hadden met Rome. Dit wat de verspreiding van het Evangelie over het Romeinse Rijk betreft; vele Gothen werden aangeworven in het Romeinse leger. Tegen circa 150 AD, trokken de Gothen door Europa naar het Zuid-Oosten, naar de zwarte Zee en kwamen uiteindelijk terecht in wat nu het hedendaagse Roemenië en Bulgarije is. In die tijd was deze regio bekend als Scythië. Vervolgens gingen de Gothen deel uitmaken van de inheemse bevolking aldaar en in de brief van Paulus aan de Kolossenzen, worden zij "Barbaren" en "Scythen" genoemd. (Kol. 3:11) De West-Gothen (Visi-Gothen) die in West-Europa bleven, waren met het Evangelie bekend geworden door o. a. Christelijke ballingen die zij tijdens hun militaire veldcampagnes gevangengenomen hadden. De geleerde, Philostorgiüs, vermeldt nl. dat de groot-ouders van Wulfila door "inwoners van Cappadocië" tot het geloof in Jezus waren gebracht; de Cappadociërs was één van de bevolkingsgroepen die in Hand. 2 het Evangelie van de apostelen vernamen. We komen hen weer tegen in de Eerste brief van Petrus:

"Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen , verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië." (1 Pet. 1:1)

De Gooth Wulfila die op zijn beurt door zijn ouders tot het reddend geloof in Jezus gebracht werd, heeft later de Bijbel vanuit het Byzantijnse Grieks in de Gothische taal overgezet. En dit deed hij niet door zinnen of termen te vertalen; hij heeft het principe van "verbum de verbo" toegepast ofwel álles woord voor woord vanuit de Byzantijns-Griekse taal (letterlijk en woordelijk) overgezet in de Gothische taal; de Gothische vertaling werd nauwkeurig met de woordvolgorde, woordschikking van de Griekse tekst vertaald. De Byzantijnse vertaling die o. a. ook de Chrysostomaanse vertaling wordt genoemd, is wezenlijk identiek met de Textus Receptus, ofwel de ontvangen meerderheidstekst. En deze tekst treffen we aan in de King James-vertaling. Dus is deze Engelse vertaling de wáre originele vertaling.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Gothische vertaling van Wulfila, de Codex Argenteüs, is in deze taal overgezet vanuit het Byzantijnse Grieks;

Klinkt heel geleerd, gestaafd met veel feiten, maar je maakt een paar nogal simpele fouten dus ik betwijfel je beweringen.

1. Ten tijde van het optreden van Christus was gothisch geen wereldtaal, maar waren ze een obscuur germaans stammetje. Ik betwijfel dan ook dat er Gothen bij het pinksterfeest aanwezig waren. Kolossenzen is in de tweede helft van de eerste eeuw geschreven, dus ruim voor 150 AD.

De byzantijnse manuscripten van het Nieuwe Testament zijn geen vertaling, maar gewoon kopieën van de originele grondtekst in het koine grieks, hetzij volgens veel wetenschappers met enkele overschrijffouten, volgens de meeste onderzoekers meer fouten dan de handschriften in de Alexandrijnse tekstraditie (ook in het originele koine grieks). De meerderheidstekst (de meerderheid van de teksten staan in de byzantijnse teksttraditie en dus is de meerderheidstekst +- byzantijns) is niet identiek aan de textus receptus, maar komt wel sterk overeen, de textus receptus is samengesteld uit byzantijnse handschriften, maar niet uit de beste, en uit vrij weinig verschillende handschriften.

Ook de statenvertaling is vertaald uit de TR, dus wat de engelse KJV ermee te maken heeft, snap ik ook niet helemaal.

De gothische vertaling is slechts één van de oude vertalingen die een inzicht kunnen bieden in de vroegere afwijkingen en verschillen tussen de griekse handschriften. Andere gebruikte oude vertalingen gebruikt voor dit doel zijn de vertaling in het Syrisch en de Vetus Latina vertalingen in het latijn.

Ik hoop niet dat ik te hard overkom maar ik heb de laatste tijd het eea gelezen hierover dus ik hoop dat mensen hier wat aan hebben :D

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Gothische vertaling van Wulfila, de Codex Argenteüs, is in deze taal overgezet vanuit het Byzantijnse Grieks;

Klinkt heel geleerd, gestaafd met veel feiten, maar je maakt een paar nogal simpele fouten dus ik betwijfel je beweringen.

1. Ten tijde van het optreden van Christus was gothisch geen wereldtaal, maar waren ze een obscuur germaans stammetje. Ik betwijfel dan ook dat er Gothen bij het pinksterfeest aanwezig waren. Kolossenzen is in de tweede helft van de eerste eeuw geschreven, dus ruim voor 150 AD.

De byzantijnse manuscripten van het Nieuwe Testament zijn geen vertaling, maar gewoon kopieën van de originele grondtekst in het koine grieks, hetzij volgens veel wetenschappers met enkele overschrijffouten, volgens de meeste onderzoekers meer fouten dan de handschriften in de Alexandrijnse tekstraditie (ook in het originele koine grieks). De meerderheidstekst (de meerderheid van de teksten staan in de byzantijnse teksttraditie en dus is de meerderheidstekst +- byzantijns) is niet identiek aan de textus receptus, maar komt wel sterk overeen, de textus receptus is samengesteld uit byzantijnse handschriften, maar niet uit de beste, en uit vrij weinig verschillende handschriften.

Ook de statenvertaling is vertaald uit de TR, dus wat de engelse KJV ermee te maken heeft, snap ik ook niet helemaal.

De gothische vertaling is slechts één van de oude vertalingen die een inzicht kunnen bieden in de vroegere afwijkingen en verschillen tussen de griekse handschriften. Andere gebruikte oude vertalingen gebruikt voor dit doel zijn de vertaling in het Syrisch en de Vetus Latina vertalingen in het latijn.

Ik hoop niet dat ik te hard overkom maar ik heb de laatste tijd het eea gelezen hierover dus ik hoop dat mensen hier wat aan hebben :D

Beste Pewpewprins: Je komt beslist niet hard over; je hebt het recht om aan mijn beweringen te twijfelen. Dan heb je ervoor gezorgd -en dit is belangrijk- dat ik zélf vérder op onderzoek uit ben gegaan door naslagwerken na te pluizen en het internet af te zoeken. En het is o. a. dit wat ik gevonden heb: Wulfila was waarschijnlijk een Ariaan! Een Ariaan gelooft dat Jezus Christus geschapen was; zo ontkent hij dus de goddelijkheid van Jezus. Daarnaast schijnt er tevens iets aan de hand te zijn met G. A Riplinger; zij heeft verschillende historici (waaronder bijbelse) deels of geheel verkeerd geïnterpreteerd in haar boeken "New Age Versions" en het al genoemde "In Awe of thy Word..." Wat is er nu gebeurd? Wel, ik ben juist op déze bronnen afgegaan omdat ik in goed vertrouwen overigens, dacht dat álles wat Riplinger in haar boeken beweerde, ook wel waar zou zijn. En dat was dom van mij. Tijdens mijn zoektocht op het internet kwam ik uiteindelijk uit op de website www.watch.pair.com (Watch unto Prayer) Wat Barbara Aho, de eigenaar van deze site over Riplinger te vertellen heeft, vinden we bij "Shock & Awe" in the KJV-only camp." Langs deze weg moet ik zeggen dat het me spijt, dat de informatie zoals je zélf al aangaf betwijfeld moet worden. Tenslotte wil ik nog zeggen dat ik blij ben met jou reactie; daardoor ben ik juist gaan zoeken; dank je hiervoor en Gods rijke zegen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...

Er zijn heel veel fouten te vinden, bijvoorbeeld teksten die niet in de manuscripten gevonden werden maar nog steeds in vele bijbels staan vandaag, gelukkig in veel bijbels wel met als voettekst dat het passages zijn van dubieuze origine. Zoals het einde van Markus, iedereen weet nu dat Markus eindigt met hoofdstuk 16 vers 8

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn heel veel fouten te vinden, bijvoorbeeld teksten die niet in de manuscripten gevonden werden maar nog steeds in vele bijbels staan vandaag, gelukkig in veel bijbels wel met als voettekst dat het passages zijn van dubieuze origine. Zoals het einde van Markus, iedereen weet nu dat Markus eindigt met hoofdstuk 16 vers 8

Wat is een fout? Voor die teksten zijn manuscripten die deze wel bevatten. Alleen we proberen tegenwoordig te werken vanuit een zo oud mogelijke bron. In vroeger tijden kon men dat minder makkelijk bepalen dan tegenwoordig. Er is nu een hele datering methodiek en codering om oudheid van een geschrift te bepalen. Zijn keuzes van vroeger direct als fouten aan te merken dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn heel veel fouten te vinden, bijvoorbeeld teksten die niet in de manuscripten gevonden werden maar nog steeds in vele bijbels staan vandaag, gelukkig in veel bijbels wel met als voettekst dat het passages zijn van dubieuze origine. Zoals het einde van Markus, iedereen weet nu dat Markus eindigt met hoofdstuk 16 vers 8

Wat is een fout? Voor die teksten zijn manuscripten die deze wel bevatten. Alleen we proberen tegenwoordig te werken vanuit een zo oud mogelijke bron. In vroeger tijden kon men dat minder makkelijk bepalen dan tegenwoordig. Er is nu een hele datering methodiek en codering om oudheid van een geschrift te bepalen. Zijn keuzes van vroeger direct als fouten aan te merken dan?

Wel als er delen worden toegevoegd, zoals dat werd gedaan bij het einde van Markus .. waar zijn die manuscripten dan .. het gaat erom dat Markus ze niet zelf heeft geschreven. als dat zo zou zijn dan stonden ze nu in alle bijbels.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wel als er delen worden toegevoegd, zoals dat werd gedaan bij het einde van Markus .. waar zijn die manuscripten dan .. het gaat erom dat Markus ze niet zelf heeft geschreven. als dat zo zou zijn dan stonden ze nu in alle bijbels.

Er zijn verschillende bronnen voor de Schrift om van daaruit te vertalen. Veel van deze manuscripten zijn in de bibliotheek van het Vaticaan terug te vinden. Je roept nogal stellig wat, maar toon nu eens het een en ander aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wel als er delen worden toegevoegd, zoals dat werd gedaan bij het einde van Markus .. waar zijn die manuscripten dan .. het gaat erom dat Markus ze niet zelf heeft geschreven. als dat zo zou zijn dan stonden ze nu in alle bijbels.

Er zijn verschillende bronnen voor de Schrift om van daaruit te vertalen. Veel van deze manuscripten zijn in de bibliotheek van het Vaticaan terug te vinden. Je roept nogal stellig wat, maar toon nu eens het een en ander aan.

Misschien moet je wat meer de werken van nieuwe testament geleerden lezen dan zul je zien dat wat ik nu zeg vrij bekend is .. zelfs Drs. James white .. 1 van de beste evangelische Christelijk geleerden geeft ook toe dat Markus eindigt bij 16:8 .. heb hier ook het video fragment van, en het hoeft niet per se hij zelf te zijn, zijn talloze anderen. Dus ik roep niet stellig wat dit is wat NT geleerden naar buiten brengen na lange studies.

Ook in de RSV ( Revised standard version ) eindigt het bij 16:8 .. en in de 1971 versie hebben ze het weer terug erin moeten zetten na protest, eerst hele verzen verwijderen en later weer erin zetten, wat voor spelletjes zijn dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wel als er delen worden toegevoegd, zoals dat werd gedaan bij het einde van Markus .. waar zijn die manuscripten dan .. het gaat erom dat Markus ze niet zelf heeft geschreven. als dat zo zou zijn dan stonden ze nu in alle bijbels.

Er zijn verschillende bronnen voor de Schrift om van daaruit te vertalen. Veel van deze manuscripten zijn in de bibliotheek van het Vaticaan terug te vinden. Je roept nogal stellig wat, maar toon nu eens het een en ander aan.

Misschien moet je wat meer de werken van nieuwe testament geleerden lezen dan zul je zien dat wat ik nu zeg vrij bekend is .. zelfs Drs. James white .. 1 van de beste evangelische Christelijk geleerden geeft ook toe dat Markus eindigt bij 16:8 .. heb hier ook het video fragment van, en het hoeft niet per se hij zelf te zijn, zijn talloze anderen. Dus ik roep niet stellig wat dit is wat NT geleerden naar buiten brengen na lange studies.

Ook in de RSV ( Revised standard version ) eindigt het bij 16:8 .. omdat de rest een interpolatie was .. volgens 32 christelijke geleerden van de hoogste rang gesteund door vijftig samenwerkende kerkgenootschappenen. en in de 1971 versie hebben ze het weer terug erin moeten zetten na protest, eerst hele verzen verwijderen en later weer erin zetten, wat voor spelletjes zijn dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid