Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  1.003
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Modestus geplaatst

 1. Modestus

  Fototopic [Algemeen]

  Show ter ere van de Griekse onafhankelijkheid dag (25 maart) Twee schotels met kolyva (Een gerecht gemaakt van gezoete gekookte tarwe, eventueel gemengd met noten en kruiden, gebruikt in oosters-orthodoxe rituelen om de doden te herdenken )
 2. 'Soul after death' (Engelstalige studieboek, visie van het leven na de dood uit oosters-orthodoxe bronnen). https://m.youtube.com/playlist?list=PLSTvn7QUOendEoaeG43RvvzdnF3CBWsbH
 3. Modestus

  Kerstmis

  Kerstgedichten 1 Een ster die schijnt van boven leidt wijzen naar beloofde land. Een Koning is voor ons geboren, Die Redder Christus is, de Heer. De blijde boodschap is te horen, Van 's hemels engelen gezang. De herders zijn erom verrast. Het Kind is heden ons geboren, Het Licht is heden opgestraald. De hemel juicht met de aarde. Gods geesten jubelen met ons. De herders horen met hun oren, Dat Opperherder is geboren, Die ook het Lam is en Gods Zoon. Verblijdt u Jozef en Maria, Gods vrede is vandaag op aarde, Gods welbehagen in de mensen van g
 4. 50. Zoals het pasgeboren kind het beeld is van de volwassen mens, zo is de ziel in zekere zin het beeld van God die haar heeft geschapen. Het kind begint bij het opgroeien geleidelijk aan zijn vader te herkennen, en wanneer het volwassen is, regelen ze de dingen onderling en gelijk, vader met zoon en zoon met vader, en de rijkdom van de vader wordt onthuld aan de zoon. Iets soortgelijks had met de ziel moeten gebeuren. Vóór de zondeval zou de ziel vooruit zijn gegaan en dus de volle volwassenheid hebben bereikt (vgl. Ef. 4,13). Maar door de val werd het gedompeld in een zee van vergetelheid, i
 5. 6 december De heilige Abraämios (Abraham), bisschop van Kratea. Hij was geboren te Emesa (Homs) in Syrië, in 475, en werd opgevoed in een klooster. Toen hij 18 jaar oud was, werden zij verdreven door een inval van de Saracenen, en met zijn abt trok hij toen naar Constantinopel. Door zijn eerbiedig gedrag in de kerk en zijn trouw bij de diensten, werd hij opgemerkt door een zekere Johannes‚ een hof-beambte die in zijn geboorteplaats Kratea (Bithynië) een klooster had gesticht. Hij vroeg aan Abraämios om de leiding daarvan op zich te nemen. Door hem won het klooster een goede naam in heel
 6. 49. De ziel die door lusteloosheid wordt overmand, is duidelijk ook bezeten door gebrek aan geloof. Daarom laat het dag aan dag voorbijgaan zonder acht te slaan op de evangeliën. Zonder aandacht te schenken aan de innerlijke strijd, wordt het gevangen genomen door verwaandheid en vaak opgetogen door dromen. Hoogmoed verblindt de ziel en laat haar haar eigen zwakheid niet zien.
 7. 5 december De heilige martelares Crispina, in Numidië. Zij bekleedde een aanzienlijke positie, was gehuwd en had verschillende kinderen. Zij werd gevangen genomen tijdens de vervolging van Diokletiaan. De authentieke akten van haar proces zijn bewaard gebleven: Tijdens het consulaat van Diokletiaan en Maximiaan, tijdens de zitting van het hof op de Nonen van december, onder het voorzitterschap van Annulinus de pro-consul, las de griffier: Crispina van Thagara, die het keizerlijk bevel in de wind heeft geslagen, zal met uw welnemen worden gehoord. Annulinus, de rechter, zei: Laat haa
 8. 48. Geen kleine strijd is van ons vereist om de dood te doorbreken. Christus zegt: 'Het koninkrijk van God is in u' (Lucas 17:21); maar hij die tegen ons vecht en ons gevangen neemt, vindt ook een manier om in ons te zijn. De ziel moet daarom niet rusten voordat ze hem heeft gedood die haar gevangen neemt. Dan zal alle pijn, verdriet en zuchten wegvluchten (vgl. Jes. 35:10), omdat er water is ontsprongen in de dorstige aarde (vgl. Jes. 43:20) en de woestijn vol water is geworden (vgl. Jes. 41:18). Want Hij heeft beloofd het onvruchtbare hart met levend water te vullen, sprekend eerst door de p
 9. 4 december De heilige Barbara‚ maagd en groot-martelares. Er is niets met zekerheid over haar bekend, ofschoon zij hoog in ere wordt gehouden zowel bij de Grieken als bij de Latijnen. Als de plaats van haar marteldood wordt genoemd Toscanië, Heliopolis en Nikomedië. Ook de bijzonderheden daarvan zijn fantastisch en tegenstrijdig. Als jaar van haar dood geldt volgens sommige geleerden het jaar 235, volgens anderen 306; maar ook daarover worden zeer uiteenlopende gegevens vermeld. Bekend is het verhaal dat zij door haar vader in een hoge toren werd opgesloten om haar af te houden van
 10. Goudfazant, te mooi om echt te zijn. 🙂 Fazant Aalscholver Lepelaars
 11. 47. Wie door de nauwe poort het huis van de sterke man wil binnengaan en er met zijn goederen vandoor wil gaan (vgl. Matt. 7:14; 12:29), moet zich niet overgeven aan weelde en zwaarlijvigheid, maar moet zich versterken in de Heilige Geest, met de zin in gedachten: 'Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven' (1 Kor. 15:50). Maar hoe moet hij zich versterken in de Geest? Hier moet hij acht slaan op de woorden van de heilige Paulus, dat de wijsheid van God door de mensen als dwaasheid wordt beschouwd (vgl. 1 Kor. 1,23), evenals op die van Jesaja, dat hij de Zoon des mensen had gez
 12. 3 december De heilige Sabbas van Swenigorod, een leerling van de heilige Sergios van Radonesj vanaf zijn 20-ste jaar. Hij deed ascese in grote zwijgzaam-heid, maar het bleek dat hij een kenner was van het menselijk hart en hij werd daarom de geestelijke vader van de gemeenschap. Zowel de heilige Sergios als de broeders waren bijzonder op hem gesteld. Nadat de heilige Nikon‚ de opvolger van de heilige Sergios, zich had teruggetrokken, werd Sabbas gekozen als hegoumen van de Drie-eenheids-Laura. In 1397 stichtte hij, op verzoek van vorst Joeri Dimitrejewitsj, een klooster bij Swenigorod, zi
 13. Het zijn negatieve voorbeelden die in de schepping zijn ingetreden na de zondeval. En zijn er talloze andere voorbeelden. Met de zondeval ging het inderdaad mis met de schepping. Het belangrijkste wezen (mens) die de geestelijke en materiële werelden met elkaar en met God verbond, was gevallen, de demonen kregen daardoor heerschappij over de aarde in plaats van mens. De wereld was niet langer in harmonie met God, zijn Schepper. Daarom zijn dood en verderf ingetreden in de natuur. En net zoals mens, moesten ook andere wezens eigen strijd voeren tegen de dood door elkaar op te eten, wegjagen en
 14. Het nut is het weten wat het zin van het leven of het doel van het bestaan is. En doordat je het weet, kun je ernaar leven en voor eeuwig gelukkig zijn. Dit geldt alleen voor de Goddelijke levensbeschouwing, dat wil zeggen de levensbeschouwing van de mens die zich baseert op de wil en openbaring van God door de persoon van onze Heer Jezus Christus. Het gevaar is het afwijken van de ware, Goddelijke zingeving van het leven met als gevolg de eeuwige dood en verdoemenis. Dit geldt voor alle andere levensbeschouwingen, die niet van de ware God zijn. Het grote voorbeeld is de levensbeschouwing
 15. 46. De ziel moet zorgvuldig waken en anticiperen, zodat ze zelfs niet voor een oogwenk gevangen wordt genomen door de macht van de duivel. Zelfs als slechts een deel van een dier in een val zit, wordt het hele dier vastgehouden en valt het in de handen van de jagers; en hetzelfde kan de ziel overkomen door toedoen van haar vijanden. De psalmist maakt dit heel duidelijk als hij zegt: 'Ze maakten een val voor mijn voeten en bogen mijn ziel neer' (Ps. 57:6. LXX).
 16. 2 december De heilige Athanasios, de Rekluus, leefde in het Holenklooster van Kiev. Na een langdurige ziekte scheen hij gestorven, maar toen de broeders op de derde dag kwamen om hem te begraven, vonden zij hem rechtop zittend terwijl hij bitter weende. Als antwoord op hun vragen smeekte hij allen zich bewust te worden van onze tekortkomingen, om boete te doen en strikt te gehoorzamen. Daarna liet hij zich insluiten in een kleine cel waar hij nog 12 jaar in volstrekt stilzwijgen geleefd heeft tot hij stierf in 1176. Zijn relieken bevinden zich in de grot van Antonios. De heilige woes
 17. 45. Hij die het spirituele pad volgt, moet grote aandacht besteden aan discriminatie (onderscheidingsvermogen), aangezien het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en om de verschillende trucs te onderzoeken en te begrijpen waarmee de duivel door middel van plausibele fantasieën de meeste mensen op een dwaalspoor brengt, ons veilig houdt en helpt ons op alle mogelijke manieren. Als een man die de deugdzaamheid van zijn vrouw wil testen, 's nachts naar haar toe komt, vermomd als iemand anders, en ze stoot hem af, zal hij zich hierover verheugen en de zekerheid die het geeft ver
 18. 1 december De heilige profeet Nahum is de zevende van de twaalf ‘Kleine Profeten’, van de stam Simeon‚ uit het dorp Elkosj. Hij profeteerde onder de koningen Hizkia en Manasse. Zijn boek behandelt vooral de volkomen verwoesting van Ninivé. de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Deze ondergang voltrok zich, door de hand van de koning der Meden‚ in 612 voor Christus. Maar de profeet verkondigde ook Gods tederheid voor Zijn uitverkorenen: De Heer is goed‚ Hij is een toevlucht in de tijd van ellende, want Hij kent hen die zich aan Hem toevertrouwen. Ook ziet hij het ochtendgloren van Chr
 19. Duinvogels. Laat ons Gods schepping en creativiteit dankbaar bewonderen. Bruine kiekendief (zij leven ongeveer 5 jaar) Blauwe kiekendief Torenvalk
 20. 44. De persoon die in de Geest geboren is, is op een bepaalde manier perfect, net zoals we een baby perfect noemen als al zijn ledematen gezond zijn. Maar de Heer heeft de genade van de Geest niet geschonken om tot zonde te vervallen. De mensen zijn zelf de oorzaak van het kwaad waarin ze vervallen: niet levend in overeenstemming met de genade worden ze gevangen genomen door het kwaad. De mens kan door zijn eigen natuurlijke gedachten vervallen als hij nalatig of onoplettend of aanmatigend is. De heilige Paulus zegt zelf: Om te voorkomen dat ik overdreven opgetogen zou worden, kreeg ik een doo
 21. 30 november De heilige Andreas, de Eerstgeroepene van de apostelen en de jongere broer van Petros. Zij waren vissers en kwamen uit Bethsaïda, waar zich een belangrijke Griekse kolonie bevond. Hij was eerst een leerling van Johannes de Doper, en door hem op Christus gewezen. Samen met de jonge Johannes ging hij toen Christus achterna en hij bleef de gehele dag bij Hem. Zelf bracht hij zijn broer Simon tot Jezus met de enthousiaste uitroep: “We hebben de Messias gevonden!” Hij was de eerste die deze waarheid verkondigde en daarom heet hij zelf de Eerstgeroepene. De heilige Andreas w
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid