Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  697
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Modestus geplaatst

 1. Lees het boek "Out of the devil's cauldron" van John Ramirez. Daar legt hij het goed uit op basis van zijn eigen ervaring als voormalige satanist. Ik kan het je gratis sturen. Omdat de wonderen en profetieën zijn van God en niet van de duivels.
 2. Ik vind het geen goed idee. Tatoeages maken op het lichaam zegt over je in het gunstigste geval dat je kampt met je minderwaardigheidscomplex, dat je misschien onzeker voelt, en daarom behoefte hebt om mode te volgen en speciale kleding, haarstijl, piercing of tattoo's dragen om op anderen indruk te maken en te laten zien dat je tot een grote en sterke collectief toebehoort. Zo poog je je minderwaardigheidscomplex te boven komen. Maar in werkelijkheid is het een illusie, een schijn van psychologische bevrediging. Daarom is het voor sommige mensen niet genoeg om één tattoo te dragen. In de loop
 3. Je kan het hekserij noemen of hoe dan ook, het is en blijft een zonde. Al die zogenaamde bovennatuurlijke krachten (als de mediums geen atheïstische oplichters zijn) zijn van demonen afkomstig, maar de kracht van demonen is beperkt. Zij kunnen veel over je zeggen door mediums te gebruiken als hun werktuigen, maar ze kunnen niet de toekomst weten. Door naar die mediums te gaan onderwerp je aan de demonen en je wordt hun slachtoffer heel je leven lang. Alleen Christus God kan je vrede en redding geven.
 4. 29 juni (De tekst op zijn brief: Mijn heren! Ik kreeg dit heilig geloof lief en omwille van hem liet ik jullie achter en al mijn vertrouwen stelde ik op de wil van Christus mijn God) De heilige Petros, zoon van de Khan Berkai van de Gouden Horde. Hij ontvluchtte heimelijk zijn stam en ontving in Rostov de heilige doop. Hij trad in het huwelijk met de dochter van een voorname christen uit dezelfde stam. Niet ver van Rostov stichtte hij een klooster aan het Nero-meer, en na de dood van zijn vrouw werd hij daar zelf monnik. Hij is in hoge ouderdom gestorven in 1290. Gedachtenis
 5. 28 juni De heilige Leo II, paus van Rome, 682-683, veroordeelde paus Honorius omdat deze niet optrad tegen de ketterij der Monotheleten, en die daardoor had helpen verbreiden. Hij was zeer muzikaal en hervormde de gregoriaanse zang. Hij heeft ook hymnen gedicht en veel kerkelijke zaken afgehandeld. Met grote toewijding en tederheid voorzag hij als een vader in de lichamelijke en geestelijke noden der armen. Hij is gestorven in 683. De heilige Xenofon Robejski, was een leerling van de heilige Warlaam Chutinski. Hij stichtte het Drie-eenheidsklooster aan de Robejka-rivier, in de
 6. Via Dolorosa en andere heilige plaatsen van Jerusalem Olijfberg
 7. 27 juni De heilige Sampson de Gastvrije. Hij was een voorname Romein die als arts in Konstantinopel leefde en de zieken hielp zonder daar geld voor te vragen. Integendeel: het vermogen dat hij bezat deelde hij uit aan de armen; hij maakte zijn slaven vrij en in Konstantinopel bouwde hij een tehuis voor de pelgrims, de armen en de zieken, waar hij zelf vol liefde diende, zoals een vader voor zijn geliefde kinderen zorgt. De patriarch wijdde hem priester; en toen hij eens keizer Justinianus van een hardnekkige ziekte genezen had, vroeg hij als enige beloning een geschikt gebouw om daa
 8. 26 juni De heilige David van Thessalonika, de Boombewoner (Dendriet), een soort Zuilheilige. Hij deed 70 jaar askese buiten de stad. Een groot deel van de tijd had hij zich ongemakkelijk gehuisvest tussen de takken van een amandelboom, waar hij door grote menigten bezocht werd, die zijn raad kwamen inwinnen en zijn zegen vragen. Hij bezat de gave van profetie, en zijn gloeiende toespraken brachten vele zondaars tot bekering. David is gestorven in 540. De heilige Joannes bisschop der Gothen. Hij was afkomstig uit de Krim en werd door de orthodoxe Gothen van Chersonesos a
 9. 25 juni De heilige vorsten van Murom, Petros en Febronia. Petros regeerde vanaf 1203; uit dankbaarheid voor de verzorging en genezing bij een zware ziekte, huwde hij Febronia, ofschoon ze van geringe afkomst was. Toen ze oud werden, traden ze elk in een klooster, met de namen David en Eufrosyne. Ze stierven op dezelfde dag, 25 juni 1228. De heilige Aemilianus, bisschop van Nantes. In 726 trok hij met een leger naar het door de Saracenen belegerde Autun om de stad te hulp te komen. Hij behaalde verschillende overwinningen, maar viel tenslotte in een hinderlaag, waar hij met pijl
 10. 24 juni De heilige kluizenaar Joannes. Op een dag was Borzivoi, de hertog van Bohemen, op jacht in het woud. Hij doodde een hert dat aan het drinken was bij een bron in een der afgelegenste gebieden. Tot zijn verbazing kwam er een oude man tevoorschijn, met een lange witte baard en bekleed met wat versleten Iompen. De anderen gilden tegen de hertog dat hij vluchten moest voor die woudgeest, maar Borzivoi was niet zo vreesachtig en vroeg de oude man wie hij was. Deze antwoordde dat hij Joannes heette, uit Dalmatië kwam, en dat hij God in de eenzaamheid gediend had sinds 42 jaar. Waar woon
 11. Je kan twee verschillende religies niet met elkaar verenigen, tenzij je denkt dat ze allebei niet waarachtig zijn. Boeddhisme heeft leerstellingen die hij ontleend heeft aan de voorafgaande hindoeïsme, zoals de leer van nirwana, reïncarnatie, samsara, bodhisattva's... Kan de christen dit wereldbeschouwelijke systeem aanvaarden als waarachtige, reële? Natuurlijk niet, want we zijn 100% zeker dat deze dingen bestaan niet in de hiernamaalse realiteit. Wel zijn er andere positieve dingen in de boeddhistische praktijk. Bijvoorbeeld de zogenaamde boeddha-natuur in ieder mens en levende w
 12. 23 juni De maagdelijke martelares Agrippina te Rome, onder Valeriaan. Zij had Christus Iief gehad vanaf haar kinderjaren en beschouwde zichzelf als geheel aan Hem verbonden. Zij werd gevangen genomen en op bevel van de rechter gegeseld tot zij gestorven was, 258. Haar lichaam is later overgebracht naar Konstantinopel. De heilige martelaren Eustochios, Gaios, Probos, Lollios en Urbanos. Eustochios was een voormalige heidense priester, gedoopt en priester gewijd door bisschop Eudoxios van Antiochië. In Lystra doopte hij zijn neef Gaios met diens kinderen Probos, Lollios en
 13. Modestus

  I love You Lord

  De woorden van zegen aan God in verschillende talen. Vertaald door google, Je kan het vaak ook beluisteren. 🕊️Glory and thanks be to God, the one in Trinity Father, Son and the Holy Spirit🕊️ 🕊️Glorie en dank aan God, de ene in de Drie-eenheid Vader, Zoon en de Heilige Geest🕊️ 🕊️Δόξα και ευχαριστία στον Θεό, τον εν Τριάδα Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα🕊️ 🕊️Слава и благодарение Богу, единому в Троице Отцу, Сыну и Святому Духу🕊️ 🕊️Gloire et grâce à Dieu, l'unique en Trinité Père, Fils et Saint-Esprit🕊️ 🕊️Gloria y gracias a Dios, el uno en la Trinidad Padre, Hijo y Espír
 14. Modestus

  Racisme en religie

  (Naar aanleiding van de dramatische veranderingen in de VS en 'Black lives matter') De Heilige Bisschoppensynode van de Orthodoxe Kerk in Amerika sluit zich aan bij mensen van geloof en goede wil in de Verenigde Staten, Canada en Mexico in het overduidelijk, onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig afwijzen van woorden en daden die haat, geweld, racisme, blanke suprematie, blanke nationalisme of neonazisme bedrijven, ondersteunen of aanmoedigen. Als orthodoxe christenen geloven we dat ieder mens een kind van God is, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, en daarom zijn we allemaal broeders en zust
 15. 22 juni De heilige martelaar Eusebios, bisschop van Samosate, 361-379. Het was de tijd dat de Arianen het merendeel van de bisschopszetels in handen hadden en gesteund werden door de keizer. Eusebios ijverde voor de verkiezing van de rechtgelovige Meletios tot patriarch van Antiochië. Aan Eusebios werd dan ook, zelfs door de ariaanse bisschoppen, het bewaren van de verkiezingsacte van Meletios toevertrouwd, omdat allen overtuigd waren van zijn volkomen onkreukbaarheid. En omdat hij zo zachtmoedig was tegenover bekende zondaars, meenden de Arianen dat Meletios zich ook tegenover hen
 16. 21 juni De heilige Julianos van Tarsos (Cilicië) werd, toen hij achttien jaar oud was, gedurende een jaar als een circusattractie in verschillende steden gemarteld onder Diokletiaan. Zijn moeder volgde hem op enige afstand maar werd toen toch herkend en opgepakt. De gouverneur stuurde haar naar haar zoon om hem over te halen Christus te verloochenen. Ze bleef drie dagen bij hem in de gevangenis en deed juist alles om hem te bemoedigen standvastig te blijven, en zijn marteldood moedig en met dank tot God tegemoet te treden. Tenslotte werd hij in een verzwaarde zak, met een gifslang erbij,
 17. 20 juni De heilige martelaar Methodios, bisschop van Patara, en misschien ook van Olympia. Hij was een groot geleerde en beroemd door zijn welsprekendheid. Ook heeft hij een verhandeling geschreven tegen de leer van Origenes waar deze veronderstelt dat de zielen reeds bestonden, voor de geboorte van de mens op aarde. Hij is door de heidenen onthoofd in Chalcis (Syrië), in 312. De heilige martelaren, de priester Aristokles, de diaken Demetrianos, en de lezer Athanasios, van de kathedrale kerk te Tamasos op Cyprus. Aristokles werd inwendig aangespoord naar Salamis te gaan, waar h
 18. 19 juni De heilige apostel Judas Thaddeos (Lebbeos), broeder des Heren. Hij verkondigde het Evangelie in Chaldea, Galilea, Samaria, ldumea‚ Syrië, Mesopotamië, Perzië en Armenië. Daar werd hij gekruisigd en met pijlen doorboord, tegen het jaar 80. Hij heeft een van de Katholieke Brieven geschreven, met vooral een waarschuwend karakter. Het is een van de plaatsen waar over de duivels als gevallen engelen gesproken wordt. De heilige Zosimas, een soldaat, verliet de dienst om christen te worden. Na zijn doop werd hij gevangen genomen, gefolterd en met de bijl onthoofd, te Antiochi
 19. 18 juni De heilige martelaren Leontios, de generaal, met de tribuun Hypatios en de vice-tribuun Theodoulos. Leontios moest onder Vespasianus gevangen genomen worden door Hypatios en Theodoulos‚ maar zij kwamen onder de bekoring van Leontios’ woorden, nadat deze door zijn gebed Hypatios van zware koorts genezen had; en zij bekeerden zich tot Christus. Zij werden samen gedood in Tripoli (Fenicië) rond 135. De heilige Leontios, de ziener uit Argos, leefde 60 jaar lang als askeet in het Dionysiou-klooster op de Athos. Gedurende die zestig jaar heeft hij het klooster slechts éénmaal
 20. 17 juni De heilige martelaren, de broers Manuël, Sabel en Ismaël, die door de koning van Perzië naar Juliaan waren gezonden om een verdrag te bespreken. Zij werden volgens hun rang ontvangen, en Juliaan nodigde hen uit om met hem mee te trekken tijdens zijn inhuldigingstocht door Bithynië. ln Chalcedon was de intocht van de keizer de aanleiding tot een groot heidens offerfeest. De kamerheer van de keizer kwam hen uitnodigen daaraan deel te nemen, maar zij weigerden verontwaardigd. Dit ergerde Juliaan zozeer dat hij beval hen te doden en hun lichamen te verbranden. De perzische kon
 21. 16 juni De heilige Tychon, de zoon van een broodhandelaar, was om de reinheid van zijn leven en de vurigheid van zijn orthodoxie gekozen tot bisschop van Amathus op Cyprus. Hij spande zich in om het geloof te brengen aan de vele eilandbewoners die nog heiden waren. Na lange jaren van apostolisch werk en askese, is hij gestorven in 425. Zijn leven is beschreven door de heilige Joannes de Barmhartige. [...] De heilige martelaren Ferreolus (Fargeau), eerste bisschop van Besan- con, en zijn diaken Fergeux (Fargeon, Ferrutio). Zii waren tegen het jaar 180 door de heilige Ireneo
 22. 15 juni De heilige profeet Amos, de derde van de Kleine Profeten. Hij kwam uit Thekoa‚ een dorp aan de rand van de woestijn, even ten zuiden van Jeruzalem. Rond 760 voor Christus werd hij gegrepen door de Geest en hij trok naar het noorden van lsraël, waar hij zijn visioenen predikte. De handel had daar welvaart gebracht maar tegelijk veel contact met de heidense volkeren. Er was een grote verleiding om allerlei elementen van de aantrekkelijke afgodendienst te mengen in de strenge eredienst van de ware God. De grotere welvaart verscherpte ook de sociale verschillen tussen arm en rij
 23. @Hetairos Nee, ik denk niet dat hij nog leeft. Ik bedoelde Vanya als audioboek op YouTube.
 24. @Hetairos Nee, ik heb er nooit van gehoord. In de jaren 70 was ik er nog niet. Maar ik vind het wel interessant. Dank je. Ik heb het nu wel gevonden op YouTube en zal het zeker beluisteren. Er is zelfs Engelstalige versie beschikbaar. Maar toen, 50 jaar geleden, moest het zeker buiten het Oostblok geprint zijn. 14 juni De heilige profeet Elisa was de zoon van Safat uit de stam Ruben, te Abelmaum aan de Jordaan. Nadat hij bekleed werd met de uit de hemel gevallen mantel van Elia‚ was hij 65 jaar profeet, onder zes israelische koningen, van Achaz tot Joas. Hij had
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid