Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Citaat

 

Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.

Handelingen 17:26-27 (NBG1951)

 

De overtreding van Adam is de overtreding van alle mensen. Niet in die zin, dat alle mensen overtreden op dezelfde wijze als hij, want dat kan niet. Adam was wat dat betreft uniek. Adam was dan ook niet ‘alle mensen’ maar de stamvader van de natuurlijke mens. Adam overtrad bewust; al zijn nakomelingen overtreden, omdat ze niet anders kunnen. Daarom is Adam eindverantwoordelijk voor de val van de schepping in, aan de ene kant, de vergankelijkheid en, aan de andere kant, de wetteloosheid. In dit artikel zal ik uitleggen wat het verschil is tussen vergankelijkheid en wetteloosheid en waarom de mens, die uit Adam en Eva is voortgekomen, zowel dader als slachtoffer is. Slachtoffer als het gaat om de vergankelijkheid en dader als het gaat om de wetteloosheid.

Eva is uit Adam genomen en zij was een hulp die bij hem paste. Zij was echter van oorsprong niet aan Adam ondergeschikt, maar ze vulde hem aan. Het is echter wel zo, dat Adam verantwoordelijk was voor het welzijn van Eva. Hij was door God zelf in die positie geplaatst. Dat had een reden: Adam had van God een gebod gehad. Dat gold niet voor Eva. Haar relatie met God, bestond via Adam. En op het moment, dat Adam zijn relatie met God door de overtreding opgaf, veranderde er in de relatie tussen Adam en Eva in de eerste instantie niets. De breuk bevond zich tussen Adam en God en niet tussen Eva en God, want die verbinding was er niet. Dat wil zeggen dat de status die zij had ten opzichte van Adam en die zij had ten opzichte van God, is overgegaan op haar nageslacht, want Eva is de moeder van alle levenden.

De verleiding van Eva is geen overtreding, maar het gevolg van, wat we kunnen zien als, zwakte of gebrek aan inzicht. Die zwakte is dat de mens, in z’n solistische en natuurlijke staat, altijd te verleiden is. De natuurlijke mens ziet wat voor ogen is en is daardoor altijd gericht op de natuurlijke wereld. Hier blijkt de slachtofferrol van Eva. Eva had geen relatie met God en had van Hem geen gebod gekregen. Zij was niet eindverantwoordelijk, maar ze had zich ook niet onderworpen aan degene die wél de eindverantwoording droeg. En dat principe geldt dus ook voor haar nageslacht; alle mensen die uit haar zijn voortgekomen zullen zich van nature aan niemand onderwerpen, maar liever hun eigen plan trekken.

Het was de bedoeling dat Adam, ten eerste, verantwoording voor zijn Eva zou dragen en, ten tweede, haar zou onderwijzen in de vreze Gods. Maar omdat Adam zelf niet had ‘geleerd’ om God te vrezen en zich aan Hem te onderwerpen, kon hij dat ook niet aan zijn Eva onderwijzen. En toen hij vervolgens overtrad, was de kans op dat onderwijs helemaal verkeken, want de bron waaruit hij eerst nog zou kunnen putten, was na zijn overtreding als het ware drooggevallen.

Na de overtreding van Adam was de mensheid in een situatie terechtgekomen, waarin ze zelf kon ‘leren’ wat het betekent om zonder de zegen (lees: de autoriteit en goedkeuring) van God over de dierlijke schepping te heersen. Tevens zou de mens leren wat het betekent, als de zegen van God, die als Enige de schepping blijvend van Goddelijk leven kan voorzien, in de loop van de tijd zou gaan ontbreken.

Deze situatie is - ik zeg dit met nadruk - niet een straf voor de overtreding, maar het gevolg. Een zeer logisch gevolg. In het eerste hoofdstuk geeft God aan wat de taak is van de mens: het heersen over de dierlijke schepping. Maar om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat de mens leeft op grond van het gezag en de autoriteit die God aan de mens geeft. Door de overtreding heeft de mens zich echter losgemaakt van dat gezag en verloor hij ook de autoriteit over de dieren. Daarnaast werd de onderhoudende zegen van God over de gehele schepping onmogelijk gemaakt. Het gevolg is dus enerzijds dat de mens nu op eigen kracht verder moest. Dit op grond van een eigen keus. En anderzijds kwam de vergankelijkheid in de schepping terecht. Het was Adam die de schepping daaraan onderwierp. De vergankelijkheid werd direct zichtbaar, want vanaf dat moment zou de aarde slechts dorens en distels voortbrengen, terwijl de zegen van God plaatsmaakte voor het werken in het zweet des aanschijns.

Door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, zou de mens in staat zijn om te ondervinden, dat het leven dat hij nu zou gaan leiden, niet het leven is dat God voor de mens voor ogen heeft: Met de boom van kennis kwam tevens de verleiding in de schepping terecht. En het is deze combinatie, kennis en verleiding, die er vervolgens voor zou gaan zorgen dat de wetteloosheid in de schepping zou gaan heersen: de mens maakt verkeerde keuzes, waardoor er een schuldenlast ontstaat. Een schuldenlast waar de mens, niet één, zich op eigen kracht niet aan kan ontworstelen. Dit is de vicieuze cirkel waar de mensheid in terecht is gekomen: aan de ene kant het maken van verkeerde keuzes en aan de andere kant de onmogelijkheid om zich hier aan te onttrekken.

Deze situatie zou blijven bestaan tot aan de overwinning van Jezus Christus. Uiteraard komen we hier nog uitgebreid op terug. Voor dit artikel wil ik volstaan met op te merken, dat de mensheid vanaf de overtreding van Adam in slavernij was en zij ten opzichte van de aanwezigheid van de vergankelijkheid en de wetteloosheid geen verantwoording droeg. Met de komst van Christus is dit echter volkomen en ingrijpend veranderd. Voor elk mens. Zowel voor degenen die vóór - , als voor hen die ná Zijn komst leefden. Jezus heeft heel de mensheid bevrijd uit de slavernij. Dat is het effect van Zijn kruisdood én Zijn opstanding. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is als Enige in staat om als de nieuwe Adam te functioneren. Hij heeft de verantwoording voor alle mensen op zich genomen. Het feit dat Hij uit de dood is opgestaan, bewijst dat God de Vader het offer van Zijn Zoon heeft aanvaard en Hem vervolgens alle macht in hemel en aarde heeft toebedeeld. Daarom kan Hij eenieder behouden en veilig in het Koninkrijk van Zijn Vader brengen.

Ieder mens kán nu kiezen voor het leven, dat slechts op één plek te vinden is: in de Zoon, in Jezus Christus. Daarom is nu de boodschap aan hen die zuchten onder het juk van de vergankelijkheid: stel je vertrouwen op Hem en vertrouw niet op eigen kracht. Het verleden toont aan waar dat toe leidt. Daarom schreef ik, dat ieder mens sinds Jezus Christus is bevrijd. Bevrijd om een keuze te kunnen maken. Vóór de komst van Christus was dat niet mogelijk, omdat elk mens nog in slavernij was. Nu echter, is de mens vrij om te kiezen wie men dienen wil.

Om deze reden geldt tevens, dat de mens nu wel verantwoordelijk is voor z’n eigen lot. Want de komst van de genade dat elk mens nu kán kiezen voor het eeuwige leven, betekent ook dat degene die er niet voor kiest, alsnog geen deel aan dat eeuwige leven krijgt. Vóór Christus kón men niet kiezen en was men dus niet verantwoordelijk; sinds Christus kán men kiezen en is dus wél verantwoordelijk. Er moet echter gekozen worden! En omdat alleen Christus het mandaat heeft, om elk mens die op Hem vertrouwt veilig ‘thuis’ te brengen, zal dus enkel een keuze voor Christus tot het gewenste resultaat leiden. Een andere weg is niet mogelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Hetairos:

De overtreding van Adam is de overtreding van alle mensen. Niet in die zin, dat alle mensen overtreden op dezelfde wijze als hij, want dat kan niet. Adam was wat dat betreft uniek. Adam was dan ook niet ‘alle mensen’ maar de stamvader van de natuurlijke mens. Adam overtrad bewust; al zijn nakomelingen overtreden, omdat ze niet anders kunnen. Daarom is Adam eindverantwoordelijk voor de val van de schepping in, aan de ene kant, de vergankelijkheid en, aan de andere kant, de wetteloosheid. In dit artikel zal ik uitleggen wat het verschil is tussen vergankelijkheid en wetteloosheid en waarom de mens, die uit Adam en Eva is voortgekomen, zowel dader als slachtoffer is. Slachtoffer als het gaat om de vergankelijkheid en dader als het gaat om de wetteloosheid.

Eva is uit Adam genomen en zij was een hulp die bij hem paste. Zij was echter van oorsprong niet aan Adam ondergeschikt, maar ze vulde hem aan. Het is echter wel zo, dat Adam verantwoordelijk was voor het welzijn van Eva. Hij was door God zelf in die positie geplaatst. Dat had een reden: Adam had van God een gebod gehad. Dat gold niet voor Eva. Haar relatie met God, bestond via Adam. En op het moment, dat Adam zijn relatie met God door de overtreding opgaf, veranderde er in de relatie tussen Adam en Eva in de eerste instantie niets. De breuk bevond zich tussen Adam en God en niet tussen Eva en God, want die verbinding was er niet. Dat wil zeggen dat de status die zij had ten opzichte van Adam en die zij had ten opzichte van God, is overgegaan op haar nageslacht, want Eva is de moeder van alle levenden.

De verleiding van Eva is geen overtreding, maar het gevolg van, wat we kunnen zien als, zwakte of gebrek aan inzicht. Die zwakte is dat de mens, in z’n solistische en natuurlijke staat, altijd te verleiden is. De natuurlijke mens ziet wat voor ogen is en is daardoor altijd gericht op de natuurlijke wereld. Hier blijkt de slachtofferrol van Eva. Eva had geen relatie met God en had van Hem geen gebod gekregen. Zij was niet eindverantwoordelijk, maar ze had zich ook niet onderworpen aan degene die wél de eindverantwoording droeg. En dat principe geldt dus ook voor haar nageslacht; alle mensen die uit haar zijn voortgekomen zullen zich van nature aan niemand onderwerpen, maar liever hun eigen plan trekken.

Het was de bedoeling dat Adam, ten eerste, verantwoording voor zijn Eva zou dragen en, ten tweede, haar zou onderwijzen in de vreze Gods. Maar omdat Adam zelf niet had ‘geleerd’ om God te vrezen en zich aan Hem te onderwerpen, kon hij dat ook niet aan zijn Eva onderwijzen. En toen hij vervolgens overtrad, was de kans op dat onderwijs helemaal verkeken, want de bron waaruit hij eerst nog zou kunnen putten, was na zijn overtreding als het ware drooggevallen.

Na de overtreding van Adam was de mensheid in een situatie terechtgekomen, waarin ze zelf kon ‘leren’ wat het betekent om zonder de zegen (lees: de autoriteit en goedkeuring) van God over de dierlijke schepping te heersen. Tevens zou de mens leren wat het betekent, als de zegen van God, die als Enige de schepping blijvend van Goddelijk leven kan voorzien, in de loop van de tijd zou gaan ontbreken.

Deze situatie is - ik zeg dit met nadruk - niet een straf voor de overtreding, maar het gevolg. Een zeer logisch gevolg. In het eerste hoofdstuk geeft God aan wat de taak is van de mens: het heersen over de dierlijke schepping. Maar om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat de mens leeft op grond van het gezag en de autoriteit die God aan de mens geeft. Door de overtreding heeft de mens zich echter losgemaakt van dat gezag en verloor hij ook de autoriteit over de dieren. Daarnaast werd de onderhoudende zegen van God over de gehele schepping onmogelijk gemaakt. Het gevolg is dus enerzijds dat de mens nu op eigen kracht verder moest. Dit op grond van een eigen keus. En anderzijds kwam de vergankelijkheid in de schepping terecht. Het was Adam die de schepping daaraan onderwierp. De vergankelijkheid werd direct zichtbaar, want vanaf dat moment zou de aarde slechts dorens en distels voortbrengen, terwijl de zegen van God plaatsmaakte voor het werken in het zweet des aanschijns.

Door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, zou de mens in staat zijn om te ondervinden, dat het leven dat hij nu zou gaan leiden, niet het leven is dat God voor de mens voor ogen heeft: Met de boom van kennis kwam tevens de verleiding in de schepping terecht. En het is deze combinatie, kennis en verleiding, die er vervolgens voor zou gaan zorgen dat de wetteloosheid in de schepping zou gaan heersen: de mens maakt verkeerde keuzes, waardoor er een schuldenlast ontstaat. Een schuldenlast waar de mens, niet één, zich op eigen kracht niet aan kan ontworstelen. Dit is de vicieuze cirkel waar de mensheid in terecht is gekomen: aan de ene kant het maken van verkeerde keuzes en aan de andere kant de onmogelijkheid om zich hier aan te onttrekken.

Deze situatie zou blijven bestaan tot aan de overwinning van Jezus Christus. Uiteraard komen we hier nog uitgebreid op terug. Voor dit artikel wil ik volstaan met op te merken, dat de mensheid vanaf de overtreding van Adam in slavernij was en zij ten opzichte van de aanwezigheid van de vergankelijkheid en de wetteloosheid geen verantwoording droeg. Met de komst van Christus is dit echter volkomen en ingrijpend veranderd. Voor elk mens. Zowel voor degenen die vóór - , als voor hen die ná Zijn komst leefden. Jezus heeft heel de mensheid bevrijd uit de slavernij. Dat is het effect van Zijn kruisdood én Zijn opstanding. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is als Enige in staat om als de nieuwe Adam te functioneren. Hij heeft de verantwoording voor alle mensen op zich genomen. Het feit dat Hij uit de dood is opgestaan, bewijst dat God de Vader het offer van Zijn Zoon heeft aanvaard en Hem vervolgens alle macht in hemel en aarde heeft toebedeeld. Daarom kan Hij eenieder behouden en veilig in het Koninkrijk van Zijn Vader brengen.

Ieder mens kán nu kiezen voor het leven, dat slechts op één plek te vinden is: in de Zoon, in Jezus Christus. Daarom is nu de boodschap aan hen die zuchten onder het juk van de vergankelijkheid: stel je vertrouwen op Hem en vertrouw niet op eigen kracht. Het verleden toont aan waar dat toe leidt. Daarom schreef ik, dat ieder mens sinds Jezus Christus is bevrijd. Bevrijd om een keuze te kunnen maken. Vóór de komst van Christus was dat niet mogelijk, omdat elk mens nog in slavernij was. Nu echter, is de mens vrij om te kiezen wie men dienen wil.

Om deze reden geldt tevens, dat de mens nu wel verantwoordelijk is voor z’n eigen lot. Want de komst van de genade dat elk mens nu kán kiezen voor het eeuwige leven, betekent ook dat degene die er niet voor kiest, alsnog geen deel aan dat eeuwige leven krijgt. Vóór Christus kón men niet kiezen en was men dus niet verantwoordelijk; sinds Christus kán men kiezen en is dus wél verantwoordelijk. Er moet echter gekozen worden! En omdat alleen Christus het mandaat heeft, om elk mens die op Hem vertrouwt veilig ‘thuis’ te brengen, zal dus enkel een keuze voor Christus tot het gewenste resultaat leiden. Een andere weg is niet mogelijk.

Hier gaat het dus fout. Het Adam en Eva verhaal wordt uit de Joodse context gehaald en neergezet als een algemeen verhaal over de algemene mens en een algemene God. Je krijgt dan de meest vreemde vragen en antwoorden waar de Joodse schrijvers het helemaal niet om te doen is.

Ik denk dat we het verhaal eerst vanuit doe Joodse context (Genesis en TeNaCh) moeten gaan begrijpen en dan blijkt warempel dit gaat niet alleen Israël aan maar dit gaat de hele mensheid aan. Let op dit ene specifieke (kleine) verhaal (TeNaCh en evangelie) en je bent op het spoor hoe deze specifieke God van Israël, de God wil zijn van alle mensen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De mens zoekt, maar het Woord houdt zich verborgen.   Het verbergt Zich zodat de mens er naar gaat verlangen.  In feite is dat geen kiezen, want je kunt niet kiezen voor iets wat je niet kent.    Waar het kiezen zich afspeelt is om jij als mens als doener in deze wereld blijft, of dat je een stap opzij doet zodat het Woord zijn verborgenheid verliest.  Dan kan Jezus de Christus jou gaan onderwijzen.   In de dagelijkse praktijk uiteraard.   Geloof mij dus niet, maar Jezus de Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hetairos:

Deze situatie zou blijven bestaan tot aan de overwinning van Jezus Christus. Uiteraard komen we hier nog uitgebreid op terug. Voor dit artikel wil ik volstaan met op te merken, dat de mensheid vanaf de overtreding van Adam in slavernij was en zij ten opzichte van de aanwezigheid van de vergankelijkheid en de wetteloosheid geen verantwoording droeg. Met de komst van Christus is dit echter volkomen en ingrijpend veranderd. Voor elk mens. Zowel voor degenen die vóór - , als voor hen die ná Zijn komst leefden. Jezus heeft heel de mensheid bevrijd uit de slavernij. Dat is het effect van Zijn kruisdood én Zijn opstanding. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is als Enige in staat om als de nieuwe Adam te functioneren. Hij heeft de verantwoording voor alle mensen op zich genomen. Het feit dat Hij uit de dood is opgestaan, bewijst dat God de Vader het offer van Zijn Zoon heeft aanvaard en Hem vervolgens alle macht in hemel en aarde heeft toebedeeld. Daarom kan Hij eenieder behouden en veilig in het Koninkrijk van Zijn Vader brengen.

Dit stukje kan niet kloppen.  De zondeval was er sedert Adam en Eva, maar verlossing uit de zonde is van meet af aan mogelijk geweest.   Anders zou Johannes 1 een leugen zijn.   Als je spreekt over 'de komst van Christus' dan heb je het over het moment waarop het Woord in het vlees kwam.  Maar het Woord was reeds vanaf "In den beginne".    Dat zegt Jezus zelf ook: " Eer Abraham was, ben Ik."

Daarnaast waren de oude Grieken ook bekend met het Woord (de Logos) .   Je bekijkt de zaken teveel met een geschiedkundige bril, Hetairos.    Bevrijding is niet wegens "Zijn kruisdood én Zijn opstanding".  Bevrijding is alleen mogelijk als jij zelf je kruis opneemt (het lijden) en Jezus volgt.   Zo leert Jezus ons dat vanuit het Evangelie.   De natuurlijke mens dient te sterven zodat de geestelijke mens kan wederopstaan.   De natuurlijke mens is de mens met de erfzonde, de geestelijke mens  staat in het licht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Hetairos:

De overtreding van Adam is de overtreding van alle mensen. Niet in die zin, dat alle mensen overtreden op dezelfde wijze als hij, want dat kan niet. Adam was wat dat betreft uniek. Adam was dan ook niet ‘alle mensen’ maar de stamvader van de natuurlijke mens. Adam overtrad bewust; al zijn nakomelingen overtreden, omdat ze niet anders kunnen. Daarom is Adam eindverantwoordelijk voor de val van de schepping in, aan de ene kant, de vergankelijkheid en, aan de andere kant, de wetteloosheid. In dit artikel zal ik uitleggen wat het verschil is tussen vergankelijkheid en wetteloosheid en waarom de mens, die uit Adam en Eva is voortgekomen, zowel dader als slachtoffer is. Slachtoffer als het gaat om de vergankelijkheid en dader als het gaat om de wetteloosheid.

Eva is uit Adam genomen en zij was een hulp die bij hem paste. Zij was echter van oorsprong niet aan Adam ondergeschikt, maar ze vulde hem aan. Het is echter wel zo, dat Adam verantwoordelijk was voor het welzijn van Eva. Hij was door God zelf in die positie geplaatst. Dat had een reden: Adam had van God een gebod gehad. Dat gold niet voor Eva. Haar relatie met God, bestond via Adam. En op het moment, dat Adam zijn relatie met God door de overtreding opgaf, veranderde er in de relatie tussen Adam en Eva in de eerste instantie niets. De breuk bevond zich tussen Adam en God en niet tussen Eva en God, want die verbinding was er niet. Dat wil zeggen dat de status die zij had ten opzichte van Adam en die zij had ten opzichte van God, is overgegaan op haar nageslacht, want Eva is de moeder van alle levenden.

De verleiding van Eva is geen overtreding, maar het gevolg van, wat we kunnen zien als, zwakte of gebrek aan inzicht. Die zwakte is dat de mens, in z’n solistische en natuurlijke staat, altijd te verleiden is. De natuurlijke mens ziet wat voor ogen is en is daardoor altijd gericht op de natuurlijke wereld. Hier blijkt de slachtofferrol van Eva. Eva had geen relatie met God en had van Hem geen gebod gekregen. Zij was niet eindverantwoordelijk, maar ze had zich ook niet onderworpen aan degene die wél de eindverantwoording droeg. En dat principe geldt dus ook voor haar nageslacht; alle mensen die uit haar zijn voortgekomen zullen zich van nature aan niemand onderwerpen, maar liever hun eigen plan trekken.

Het was de bedoeling dat Adam, ten eerste, verantwoording voor zijn Eva zou dragen en, ten tweede, haar zou onderwijzen in de vreze Gods. Maar omdat Adam zelf niet had ‘geleerd’ om God te vrezen en zich aan Hem te onderwerpen, kon hij dat ook niet aan zijn Eva onderwijzen. En toen hij vervolgens overtrad, was de kans op dat onderwijs helemaal verkeken, want de bron waaruit hij eerst nog zou kunnen putten, was na zijn overtreding als het ware drooggevallen.

Na de overtreding van Adam was de mensheid in een situatie terechtgekomen, waarin ze zelf kon ‘leren’ wat het betekent om zonder de zegen (lees: de autoriteit en goedkeuring) van God over de dierlijke schepping te heersen. Tevens zou de mens leren wat het betekent, als de zegen van God, die als Enige de schepping blijvend van Goddelijk leven kan voorzien, in de loop van de tijd zou gaan ontbreken.

Deze situatie is - ik zeg dit met nadruk - niet een straf voor de overtreding, maar het gevolg. Een zeer logisch gevolg. In het eerste hoofdstuk geeft God aan wat de taak is van de mens: het heersen over de dierlijke schepping. Maar om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat de mens leeft op grond van het gezag en de autoriteit die God aan de mens geeft. Door de overtreding heeft de mens zich echter losgemaakt van dat gezag en verloor hij ook de autoriteit over de dieren. Daarnaast werd de onderhoudende zegen van God over de gehele schepping onmogelijk gemaakt. Het gevolg is dus enerzijds dat de mens nu op eigen kracht verder moest. Dit op grond van een eigen keus. En anderzijds kwam de vergankelijkheid in de schepping terecht. Het was Adam die de schepping daaraan onderwierp. De vergankelijkheid werd direct zichtbaar, want vanaf dat moment zou de aarde slechts dorens en distels voortbrengen, terwijl de zegen van God plaatsmaakte voor het werken in het zweet des aanschijns.

Door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, zou de mens in staat zijn om te ondervinden, dat het leven dat hij nu zou gaan leiden, niet het leven is dat God voor de mens voor ogen heeft: Met de boom van kennis kwam tevens de verleiding in de schepping terecht. En het is deze combinatie, kennis en verleiding, die er vervolgens voor zou gaan zorgen dat de wetteloosheid in de schepping zou gaan heersen: de mens maakt verkeerde keuzes, waardoor er een schuldenlast ontstaat. Een schuldenlast waar de mens, niet één, zich op eigen kracht niet aan kan ontworstelen. Dit is de vicieuze cirkel waar de mensheid in terecht is gekomen: aan de ene kant het maken van verkeerde keuzes en aan de andere kant de onmogelijkheid om zich hier aan te onttrekken.

Deze situatie zou blijven bestaan tot aan de overwinning van Jezus Christus. Uiteraard komen we hier nog uitgebreid op terug. Voor dit artikel wil ik volstaan met op te merken, dat de mensheid vanaf de overtreding van Adam in slavernij was en zij ten opzichte van de aanwezigheid van de vergankelijkheid en de wetteloosheid geen verantwoording droeg. Met de komst van Christus is dit echter volkomen en ingrijpend veranderd. Voor elk mens. Zowel voor degenen die vóór - , als voor hen die ná Zijn komst leefden. Jezus heeft heel de mensheid bevrijd uit de slavernij. Dat is het effect van Zijn kruisdood én Zijn opstanding. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is als Enige in staat om als de nieuwe Adam te functioneren. Hij heeft de verantwoording voor alle mensen op zich genomen. Het feit dat Hij uit de dood is opgestaan, bewijst dat God de Vader het offer van Zijn Zoon heeft aanvaard en Hem vervolgens alle macht in hemel en aarde heeft toebedeeld. Daarom kan Hij eenieder behouden en veilig in het Koninkrijk van Zijn Vader brengen.

Ieder mens kán nu kiezen voor het leven, dat slechts op één plek te vinden is: in de Zoon, in Jezus Christus. Daarom is nu de boodschap aan hen die zuchten onder het juk van de vergankelijkheid: stel je vertrouwen op Hem en vertrouw niet op eigen kracht. Het verleden toont aan waar dat toe leidt. Daarom schreef ik, dat ieder mens sinds Jezus Christus is bevrijd. Bevrijd om een keuze te kunnen maken. Vóór de komst van Christus was dat niet mogelijk, omdat elk mens nog in slavernij was. Nu echter, is de mens vrij om te kiezen wie men dienen wil.

Om deze reden geldt tevens, dat de mens nu wel verantwoordelijk is voor z’n eigen lot. Want de komst van de genade dat elk mens nu kán kiezen voor het eeuwige leven, betekent ook dat degene die er niet voor kiest, alsnog geen deel aan dat eeuwige leven krijgt. Vóór Christus kón men niet kiezen en was men dus niet verantwoordelijk; sinds Christus kán men kiezen en is dus wél verantwoordelijk. Er moet echter gekozen worden! En omdat alleen Christus het mandaat heeft, om elk mens die op Hem vertrouwt veilig ‘thuis’ te brengen, zal dus enkel een keuze voor Christus tot het gewenste resultaat leiden. Een andere weg is niet mogelijk.

Ik lees in het laatste stukje dat er gekozen MOET worden. Ik wil beweren dat er mensen zijn die niet KUNNEN kiezen. Daarvoor kunnen veel redenen zijn. Ik noem bijvoorbeeld kennis, intelligentie, afkomst... Daarom geef ik alverzoening het voordeel van de twijfel, zonder het idee te omarmen. De tijd na Jezus' wederkomst zal alles moeten rechtzetten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik lees in het laatste stukje dat er gekozen MOET worden. Ik wil beweren dat er mensen zijn die niet KUNNEN kiezen. Daarvoor kunnen veel redenen zijn. Ik noem bijvoorbeeld kennis, intelligentie, afkomst... Daarom geef ik alverzoening het voordeel van de twijfel, zonder het idee te omarmen. De tijd na Jezus' wederkomst zal alles moeten rechtzetten. 

Je zou het lot van mensen die volgens jou niet in staat zijn om te kiezen ook gewoon kunnen leggen in Gods hand. Zou Hij een onrechtvaardig oordeel vellen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Figulus:

Je zou het lot van mensen die volgens jou niet in staat zijn om te kiezen ook gewoon kunnen leggen in Gods hand. Zou Hij een onrechtvaardig oordeel vellen?

Waarom zou een God uberhaupt oordelen? 

Dat is een beetje het probleem van christendom, jullie zijn nog in de tijd van pre historie blijven steken. Waar mensen geloofden in boze en kwade goden, in oordeel en verdoemenis. Evolueer eens mee met het tijdsbeeld en universum beeld. Zou een Godheid die het hele universum (waar de schrijvers van de Bijbel niets van wisten) geschapen heeft een mensje op een klein planeetje in een klein zonnestelsel in een matig melkwegstelsel oordelen? Omdat dat mensje niet gelooft in een gebeurtenis in een klein landje in een tijd lang, lang geleden?

En wat denk je van de mensen die in die tijd leefden, maar dan in wat nu Rusland is, of wat nu India is? Die mensen hebben geen idee gehad van Jezus. 

Eigenlijk had Jezus vandaag de dag moeten leven en Zijn daad moeten doen. Dat zou op YT staan, in geschiedenisboeken beschreven worden etc. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Figulus:

Je denkt wel heel laatdunkend over de mens. Of heel arrogant omtrent sommigen.

Waarom zou ik wèl (gedwongen) kiezen en een (gehersenspoelde) soldaat in Afrika niet? 

Hoe leef ik mijn keuze als er sprake is van een nauwe doorgang die slechts weinigen zullen vinden? 

Is het volgen van Christus ècht zo moeilijk of maken 'wij' het veel moeilijker dan het is? 

Zomaar een paar gedachten

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Hermanos2:

Waarom zou ik wèl (gedwongen) kiezen en een (gehersenspoelde) soldaat in Afrika niet? 

Hoe leef ik mijn keuze als er sprake is van een nauwe doorgang die slechts weinigen zullen vinden? 

Is het volgen van Christus ècht zo moeilijk of maken 'wij' het veel moeilijker dan het is?

Heb jij de nauwe poort gevonden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Ik lees in het laatste stukje dat er gekozen MOET worden. Ik wil beweren dat er mensen zijn die niet KUNNEN kiezen. Daarvoor kunnen veel redenen zijn. Ik noem bijvoorbeeld kennis, intelligentie, afkomst... Daarom geef ik alverzoening het voordeel van de twijfel, zonder het idee te omarmen. De tijd na Jezus' wederkomst zal alles moeten rechtzetten. 


Ontkenners van Gods Alverzoening begrijpen zelfs de gelijkenissen van Jezus niet. Bij hen is God de grote verliezer. Want als we spreken over “het verlorene” -  of over “verlorenen” - dan dienen we ons te realiseren dat er ook een verliezer is. Toen het schaapje verloren was, was de herder de verliezer. De grote les in de bekende gelijkenissen van Jezus in Lucas 15 (het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon) is dat het verlorene altijd weer gevonden wordt. Dat  is het belang en de eer van de eigenaar. Het geweldige van het Evangelie is naar mijn mening dat het een GOD bekendmaakt die het verlorene zoekt én vindt. Hij zoekt omdat Hij liefde is en nooit laat varen de werken van zijn handen (=zijn schepselen). En Hij vindt omdat Hij GOD is en zijn plannen nimmer falen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hetairos:

Door het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, zou de mens in staat zijn om te ondervinden, dat het leven dat hij nu zou gaan leiden, niet het leven is dat God voor de mens voor ogen heeft: Met de boom van kennis kwam tevens de verleiding in de schepping terecht.

Wiens keus was het om die boom van kennis van goed en kwaad te plaatsten ?! Wiens keus was het om die slang in het hof te plaatsen?! 

Gods keus! 

God koos ervoor om de verleiding in de schepping te brengen. 

Je kunt dus ook stellen dat het leven van de mens wel degelijk het leven is wat God voor ogen had. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hetairos:

Vóór de komst van Christus was dat niet mogelijk, omdat elk mens nog in slavernij was. Nu echter, is de mens vrij om te kiezen wie men dienen wil.

Om deze reden geldt tevens, dat de mens nu wel verantwoordelijk is voor z’n eigen lot. Want de komst van de genade dat elk mens nu kán kiezen voor het eeuwige leven, betekent ook dat degene die er niet voor kiest, alsnog geen deel aan dat eeuwige leven krijgt. Vóór Christus kón men niet kiezen en was men dus niet verantwoordelijk; sinds Christus kán men kiezen en is dus wél verantwoordelijk. Er moet echter gekozen worden! En omdat alleen Christus het mandaat heeft, om elk mens die op Hem vertrouwt veilig ‘thuis’ te brengen, zal dus enkel een keuze voor Christus tot het gewenste resultaat leiden. Een andere weg is niet mogelijk.

Volgens Efeziërs heeft de mens niks te kiezen. God kiest. En God had al gekozen "voordat de wereld gegrondvest werd."

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/EPH.1/Efeziers-1/

4  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5 heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

 

 

En God kiest NIET op grond van onze daden MAAR uit genade. Die al vóór alle tijden gegeven was! 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/2TI.1/2-Timoteus-1/

9  Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, ..

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Petra.:

Volgens Efeziërs heeft de mens niks te kiezen. God kiest. En God had al gekozen "voordat de wereld gegrondvest werd."

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/EPH.1/Efeziers-1/

4  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5 heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

 

 

En God kiest niet op grond van onze daden maar uit genade. Die al vóór alle tijden gegeven was! 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/2TI.1/2-Timoteus-1/

9  Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, ..

Petra staat er ook niet ergens dat zogenaamde ‘ongelovigen’ (zij die er niet bij mogen horen) het beter snappen dan zelf benoemde gelovigen,    
die precies weten hoe het zit in het oordeel van goed en kwaad. Men heeft een direct lijntje met de hemel.

Dat hele verhaal dat de zondeval (als historisch gebeuren) door Adam en Eva is gekomen en dat Jezus het probleem oplost, kan inmiddels wel naar de prullenbak.  
Zoals jij denk ik ook wel weet, gooi ik niet het verhaal van Adam en Evan in de prullenbak.  
Het is juist mijn ‘startverhaal’. Het staat als begin van het grote (juist door het kleine en weerloze) verhaal van deze God met mensen.  
Ook in het Adam en Eva verhaal ontfermt God zich al over deze mensen. God zoekt ze op en bekleedt hun naaktheid.
 

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

Petra staat er ook niet ergens dat zogenaamde ‘ongelovigen’ (zij die er niet bij mogen horen) het beter snappen dan zelf benoemde gelovigen,    
die precies weten hoe het zit in het oordeel van goed en kwaad. Men heeft een direct lijntje met de hemel.

Dat hele verhaal dat de zondeval (als historisch gebeuren) door Adam en Eva is gekomen en dat Jezus het probleem oplost, kan inmiddels wel naar de prullenbak.  
Zoals jij denk ik ook wel weet, gooi ik niet het verhaal van Adam en Evan in de prullenbak.  
Het is juist mijn ‘startverhaal’. Het staat als begin van het grote (juist door het kleine en weerloze) verhaal van deze God met mensen.  
Ook in het Adam en Eva verhaal ontfermt God zich al over deze mensen. God zoekt ze op en bekleedt hun naaktheid.
 

Als de zondeval in de prullenbak moet, waarom moet je dan als oude Adam herboren worden in de nieuwe Adam? (Het is een vraag, geen verzoek naar debat :p)

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Je kunt dus ook stellen dat het leven van de mens wel degelijk het leven is wat God voor ogen had. 

Het leven dat God voor de mens voor ogen had, was dat hij zou eten van de boom des levens. Doordat de mens echter koos om te eten van de boom der kennis (ondanks dat God de mens duidelijk maakte dat hij dan zou sterven), kwam de mens in de vicieuze cirkel van leven en dood terecht.

God heeft het in Jezus Christus voor de mens mogelijk gemaakt, alsnog te kiezen voor het leven dat God van oorsprong voor de mens bestemd heeft.

Het ‘natuurlijke’ leven is uiteraard door God gewild en dus als zodanig ‘goed’; het is echter niet compleet en is, vanwege de overtreding, beschadigd en aan de vergankelijkheid onderworpen. 

2 uur geleden zei Petra.:

Volgens Efeziërs heeft de mens niks te kiezen. God kiest. En God had al gekozen "voordat de wereld gegrondvest werd."

4  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5 heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

En God kiest NIET op grond van onze daden MAAR uit genade. Die al vóór alle tijden gegeven was! 

9  Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, ..

In jouw teksten gaat het niet over ‘de mens’ in algemeen, maar over degenen die deel uitmaken van de (onzienlijke) Gemeente van Jezus Christus. Die Gemeente is weer een deelverzameling van de globale en universele Kerk.    

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

Volgens Efeziërs heeft de mens niks te kiezen. God kiest. En God had al gekozen "voordat de wereld gegrondvest werd."

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/EPH.1/Efeziers-1/

4  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5 heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

 

 

En God kiest NIET op grond van onze daden MAAR uit genade. Die al vóór alle tijden gegeven was! 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/2TI.1/2-Timoteus-1/

9  Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, ..

Dit geloven veel gelovigen inderdaad. Maar dan moet je wel een calvinistische inslag hebben. Alsof de mensen anno 2024, of zelfs die van net na Adam er wat aan konden doen dat Adam en Eva in zonde gevallen zijn. En alsof de mensheid zo slecht is dat het wel genade moet zijn om gered te worden..

Dit kan je "Stockholm syndroom" noemen. De Bijbelse schrijvers hebben mensen zo enorm gewezen op hun slechtheid en "dat ze niks verdienen dan de hel/vernietiging" dat men dit is gaan geloven. Terwijl God, zoals je hierboven terecht stelde, die boom van de kennis van goed en kwaad heeft gepland en dus medeverantwoordelijk is voor het idee dat Adam en Eva daarvan gegeten hebben. Alsmede heeft God de slang daar neergezet, die Eva verleidt had.

Tevens denk ik dat een "echte" God niet zo uit is op eer en roem als de Bijbelse Godheid (of zoals de Bijbel hun God omschrijft). Op roem en eer uit zijn is meer iets menselijk.  

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hermanos2:

Ik lees in het laatste stukje dat er gekozen MOET worden. Ik wil beweren dat er mensen zijn die niet KUNNEN kiezen. Daarvoor kunnen veel redenen zijn. Ik noem bijvoorbeeld kennis, intelligentie, afkomst... Daarom geef ik alverzoening het voordeel van de twijfel, zonder het idee te omarmen. De tijd na Jezus' wederkomst zal alles moeten rechtzetten. 

Het unieke van Adam ligt in het feit dat hij de stamvader is van alle mensen.

God kiest voor het maken van een mensheid. Wat dat betreft wordt Adam geconfronteerd met een voldongen feit. De enige keuze die alleen Adam kan maken is of hij gehoorzaam wil zijn aan het gebod niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam, als eerstverantwoordelijke,  kiest dus voor het eten van de boom. Waarom? Omdat Eva, als moeder van alle levenden, de verleiding om te eten al niet kon weerstaan.

Na het eten van de vrucht - dus ná de keuze om in eigen kracht aan de scheppingsopdracht (Gen. 1:28) te voldoen - werd de mensheid onderworpen aan de keuze om het menszijn in eigen kracht op te pakken; de mens raakte in slavernij. Er is sinds de overtreding gewoonweg geen keuze meer.

Jezus Christus is echter de nieuwe Adam die het stokje van de oude heeft overgenomen. Hij heeft de deur van de gevangenis, waar de mensheid zich in bevindt, geopend. Nu is er de mogelijkheid om die deur door te gaan en in vrijheid te komen. Echter, niemand wordt verplicht om die deur door te gaan. Velen vinden het leven in de gevangenis wel prima en hebben geen behoefte aan een leven daar buiten.

Het goede nieuws is dus niet voor ieder mens goed nieuws, maar het nieuws moet wel bekend worden gemaakt. Ieder mens moet wel in de gelegenheid worden gesteld om te kiezen voor het leven dat God aanbiedt. Er moet dus NIET worden gekozen, want je kunt het aanbod gewoon aan je voorbij laten gaan; je MAG kiezen.

Het ligt voor de hand dat God er Zelf voor zorgt, dat ieder mens, waar deze ter wereld en in welke tijdsbedeling deze ook leeft, de blijde boodschap te horen krijgt. Kort door de bocht: God zoekt gewoon degenen op die Hij op het oog heeft en die brengt Hij bij Jezus, zodat Deze hen uit de gevangenis kan leiden. Anders gezegd: De uitverkorenen horen én geloven het Evangelie; degenen die niet geïnteresseerd in een leven buiten de gevangenis, laat Hij gewoon in hun waarde. Ook dat is genade.

Het punt is dus nu, dat als je de stem van God hoort, je niet anders kunt dan op Zijn oproep ingaan. Als je niet op de uitnodiging van God ingaat, heb je de stem van God ook niet gehoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hetairos:

Het unieke van Adam ligt in het feit dat hij de stamvader is van alle mensen.

God kiest voor het maken van een mensheid. Wat dat betreft wordt Adam geconfronteerd met een voldongen feit. De enige keuze die alleen Adam kan maken is of hij gehoorzaam wil zijn aan het gebod niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam, als eerstverantwoordelijke,  kiest dus voor het eten van de boom. Waarom? Omdat Eva, als moeder van alle levenden, de verleiding om te eten al niet kon weerstaan.

Na het eten van de vrucht - dus ná de keuze om in eigen kracht aan de scheppingsopdracht (Gen. 1:28) te voldoen - werd de mensheid onderworpen aan de keuze om het menszijn in eigen kracht op te pakken; de mens raakte in slavernij. Er is sinds de overtreding gewoonweg geen keuze meer.

Jezus Christus is echter de nieuwe Adam die het stokje van de oude heeft overgenomen. Hij heeft de deur van de gevangenis, waar de mensheid zich in bevindt, geopend. Nu is er de mogelijkheid om die deur door te gaan en in vrijheid te komen. Echter, niemand wordt verplicht om die deur door te gaan. Velen vinden het leven in de gevangenis wel prima en hebben geen behoefte aan een leven daar buiten.

Het goede nieuws is dus niet voor ieder mens goed nieuws, maar het nieuws moet wel bekend worden gemaakt. Ieder mens moet wel in de gelegenheid worden gesteld om te kiezen voor het leven dat God aanbiedt. Er moet dus NIET worden gekozen, want je kunt het aanbod gewoon aan je voorbij laten gaan; je MAG kiezen.

Het ligt voor de hand dat God er Zelf voor zorgt, dat ieder mens, waar deze ter wereld en in welke tijdsbedeling deze ook leeft, de blijde boodschap te horen krijgt. Kort door de bocht: God zoekt gewoon degenen op die Hij op het oog heeft en die brengt Hij bij Jezus, zodat Deze hen uit de gevangenis kan leiden. Anders gezegd: De uitverkorenen horen én geloven het Evangelie; degenen die niet geïnteresseerd in een leven buiten de gevangenis, laat Hij gewoon in hun waarde. Ook dat is genade.

Het punt is dus nu, dat als je de stem van God hoort, je niet anders kunt dan op Zijn oproep ingaan. Als je niet op de uitnodiging van God ingaat, heb je de stem van God ook niet gehoord.

Zou het kunnen zijn (ik speel al langer met deze gedachte) dat niet ieder mens dezelfde kans krijgt maar dat God met een select gezelschap verder gaat? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Hetairos:

Het unieke van Adam ligt in het feit dat hij de stamvader is van alle mensen.

God kiest voor het maken van een mensheid. Wat dat betreft wordt Adam geconfronteerd met een voldongen feit. De enige keuze die alleen Adam kan maken is of hij gehoorzaam wil zijn aan het gebod niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam, als eerstverantwoordelijke,  kiest dus voor het eten van de boom. Waarom? Omdat Eva, als moeder van alle levenden, de verleiding om te eten al niet kon weerstaan.

Na het eten van de vrucht - dus ná de keuze om in eigen kracht aan de scheppingsopdracht (Gen. 1:28) te voldoen - werd de mensheid onderworpen aan de keuze om het menszijn in eigen kracht op te pakken; de mens raakte in slavernij. Er is sinds de overtreding gewoonweg geen keuze meer.

Hoe kan men weten wat goed en fout is als men nog niet gegeten had van de boom van kennis van goed en kwaad?

51 minuten geleden zei Hetairos:

Het goede nieuws is dus niet voor ieder mens goed nieuws, maar het nieuws moet wel bekend worden gemaakt. Ieder mens moet wel in de gelegenheid worden gesteld om te kiezen voor het leven dat God aanbiedt. Er moet dus NIET worden gekozen, want je kunt het aanbod gewoon aan je voorbij laten gaan; je MAG kiezen.

Het ligt voor de hand dat God er Zelf voor zorgt, dat ieder mens, waar deze ter wereld en in welke tijdsbedeling deze ook leeft, de blijde boodschap te horen krijgt. Kort door de bocht: God zoekt gewoon degenen op die Hij op het oog heeft en die brengt Hij bij Jezus, zodat Deze hen uit de gevangenis kan leiden. Anders gezegd: De uitverkorenen horen én geloven het Evangelie; degenen die niet geïnteresseerd in een leven buiten de gevangenis, laat Hij gewoon in hun waarde. Ook dat is genade.

Geloof je dit werkelijk? Ten eerste, hoezo ieder mens? Denk je dat mensen in Rusland of India over Jezus te horen kregen ten tijde dat Jezus leefde? Dan had Jezus beter nu kunnen leven en zijn daad doen. Op tv of op YT. Dan zou je kunnen spreken van "iedereen kan het zien". 

Tevens laat God die mensen die het "weigeren" niet in hun waarde. Die worden zwaar gestraft, according Openbaring. Die worden zelfs zo zwaar gestraft dat ze roepen om de dood, maar de dood komt niet. Want eerst moet men zwaar gepijnigd worden, weer volgens Openbaring.

51 minuten geleden zei Hetairos:

Het punt is dus nu, dat als je de stem van God hoort, je niet anders kunt dan op Zijn oproep ingaan. Als je niet op de uitnodiging van God ingaat, heb je de stem van God ook niet gehoord.

En als je de stem van Allah hoort, de stem van Vishnu, de stem van Boeddha? 

Die stemmen zijn allemaal arbitrair, en dus subjectief en menselijk. Daarom zal een "indiaan" in de oerwouden van Brazilie nooit van God of Jezus gehoord hebben tenzij hij of zij een zendeling tegenkomt. 

bewerkt door Bekeerling14
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Petra.:

Volgens Efeziërs heeft de mens niks te kiezen. God kiest. En God had al gekozen "voordat de wereld gegrondvest werd."

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/EPH.1/Efeziers-1/

4  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde 5 heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

 

 

En God kiest NIET op grond van onze daden MAAR uit genade. Die al vóór alle tijden gegeven was! 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/2TI.1/2-Timoteus-1/

9  Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, ..


Zo is dat.   Mooi samengevat @Petra.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid