Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Het volgende heeft mij eigenlijk wel het meeste overtuigd. In Johannes 10 beschuldigen de Joden Jezus van godslastering omdat Hij zich volgens hen gelijkstelde aan God:

Joh. 10:

30 Ik en de Vader zijn een.

31 De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.

32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij?

33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.

34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?

35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;

36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Hier ontkent Jezus juist dat hij God is (met een hoofdletter). Hij verwijst hier naar een Psalm waarin mensen die rechtspreken goden worden genoemd. Jezus was in die zin een god, maar Hij heeft nooit van zichzelf gezegd dat hij God is.

Want waarom zouden de Joden hem nog beschuldigen, als ze in de Psalmen zelf ook goden worden genoemd. Jezus is dus een god (in de zin van heersers, rechters), net als zij. God heeft de rechters een hoge positie gegeven. "Ik, niemand minder dan Ik, heb gezegd: “U bent goden”’.

God heeft dat gezegd omdat hun gezag van Hem is afgeleid. Net zoals Jezus' gezag van Hem is afgeleid. Wat hun functie betreft, noemt God hen “allen zonen van de Allerhoogste”. Zij vertegenwoordigen Hem in Zijn rechtspraak en gezagspositie op aarde.

Jezus verwees naar de Psalm met een reden!

Niet-christenen kunnen de drie-eenheid nooit vatten. Maar christenen zeggen het zelf ook niet te snappen! Het concept van de drie-eenheid is puur heidens, net zoals het hellevuur, de onsterfelijke ziel, de beeldenverering, de zondagsrust en het vieren van allerlei feesten. Tijdens het Concilie van Nicea werd zowel de drie-eenheid geïntroduceerd als de Bijbelse Sabbat afgeschaft. En zo werden we een onbijbels standpunt rijker en een bijbels standpunt armer.

En omdat het zo duidelijk is nog een keer: 2 Joh. 1:7 "Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is." God de Zoon? God in het vlees? Nee, allemaal onbijbelse termen. Het staat er echt: Jezus Christus in het vlees.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 350
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is een prima vraag. Je zou ook kunnen antwoorden: ja, het was de Liefde die zich manifesteerde in de mens Jezus en de dood overwon, en de Liefde is God de Vader. God manifesteert (zich openba

In het banmeldtopic word je regelmatig genoemd; ik denk dat je Thorgrem bedoelt.  Allereerst dit topic, want je blijft eerst een toneelstukje spelen, voor je toegeeft Foppe te zijn. De vraag ri

Toch een contextafhankelijk woord. Slaat wat mij betreft op het hebben van een bepaalde gezagspositie. De Thora spreekt blijkbaar over mensen als goden omdat ze een bepaalde functie hebben gekregen va

Posted Images

22 uur geleden zei sjako:

En wat is het verschil volgens jou dan?

Het zijn er heel wat:

God is Geest, Jezus is de vrucht van de Geest.

God is onzichtbaar, Jezus kreeg de zichtbare gestalte van God

God is eeuwig; zonder begin of einde, Jezus werd geschapen en kreeg eeuwig leven

God wordt door Jezus Vader genoemd, Jezus wordt door God Mijn Zoon genoemd

God is de Vader van de Schepping, Jezus kreeg macht over de Schepping

God heeft een plan met de Schepping., Jezus voert Gods Plannen uit

God aanvaardt het offer van Jezus, Jezus gaf zijn leven voor ons allen

God gaf Jezus én de Schepping leven, Jezus brengt ons door zijn offer leven

God zit op de hoogste troon, Jezus krijgt een troon naast God.

God is Almachtig, Jezus is onze Hogepriester

God is de hoogste Rechter, Jezus is onze Middelaar voor God

God geeft de boekrol aan Jezus, Jezus krijgt de boekrol uit handen van God

God alleen weet wanneer Jezus weerkomt, Jezus wordt teruggezonden naar ons

God zal in allen zijn, Jezus geeft de macht terug aan God

 

Als er werkelijk sprake zou zijn van een drie-eenheid, dan zou

Jezus wél weten wanneer de Vader hem terug zou zenden naar ons

Jezus als Middelaar of Hogepriester niet nodig zijn

Jezus zijn gekregen macht niet hoeven terug te geven aan God

Jezus óók Almachtig én dus Alwetend zijn

Doop in Jezus hetzelfde zijn als de doop in de Geest

Vergeving aan Jezus vragen onnodig zijn

God de Schepping niet in handen van Jezus hebben gegeven

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei FBtje:

 

Maar in de Bijbel staat nergens met zoveel woorden dat God vlees werd. Wel dat Jezus in het vlees gekomen is:

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Hoe kan Jezus in het vlees gekomen zijn, als Jezus God is?

God -begrepen als Een- kan niet in het vlees komen. (Dan zou het 'twee' zijn) Daarom was het Woord bij God en is het Woord vlees geworden.

Deze hele materie kan alleen begrepen worden als begrepen is dat dat wat Een is nooit 'twee' kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei sjako:

Helemaal met je eens. God is ook één niet drie. En er zijn nog veel meer argumenten te noemen.

En toch zijn er ook argumenten vóór de drie-eenheid. Maar het dogma wordt door gelovigen op verschillende wijzen begrepen. Zelfs onder de belijders ervan is geen eensluidendheid. Voor mij blijft het een mysterie. Maar mijn mening is dat de Bijbel ons niet toelaat er een dogma van te maken noch het te bestrijden. Een probleem is ook dat er onder de belijders van het dogma veel mensen geen verschil zien tussen God en goddelijk. Ze gaan er dan ten onrechte vanuit dat als mensen Jezus niet als God zelf zien, ze Hem dan alleen maar als menselijk zien. Dat maakt het allemaal zo lastig. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Flawless victory:

16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid

https://debijbel.nl/bijbel/SV1977,HSV/1TI.3/1-Timótheüs-3

 

Opgesomd: God is

 • geopenbaard in het vlees
 • gerechtvaardigd in de Geest
 • verschenen aan de engelen
 • gepredikt onder de heidenen
 • geloofd in de wereld
 • opgenomen in heerlijkheid.

Geen speld tussen de Heilige Drie-Eenheid te krijgen. En Jezus is God.

 

Onbegrijpelijk hoe je het voor elkaar kunt krijgen om te zeggen dat God gerechtvaardigd is in de Geest. Nee, God IS rechtvaardig! En Gods Zoon is geopenbaard in het vlees. 2 Joh 1:7 "Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is." Dus wat is het? Is God geopenbaard in het vlees zoals je zegt of is Jezus dat? Zet die kerkbril eens af als je de Bijbel leest.

Er zijn enkele Griekse manuscripten die lezen: "God is geopenbaard in het vlees." Deze lezing van enkele Griekse manuscripten is terechtgekomen in enkele bijbelversies, en de Staten Vertaling is er één van. Trinitarische geleerden geven echter toe dat deze Griekse teksten door schriftgeleerden werden gewijzigd ten gunste van het Trinitarische standpunt. De lezing van de vroegste en beste manuscripten is niet "God", maar eerder "hij die". Bijna alle moderne versies hebben het vers als "het mysterie van godzaligheid is groot, dat gemanifesteerd werd in het vlees", of iets vergelijkbaars.

Wanneer correct vertaald, pleit 1 Timotheüs 3:16 in feite tegen de drie-eenheid. Het past allemaal bij wat we weten van Jezus. Als Jezus God zou zijn geweest, zou dit gedeelte van de Schrift de perfecte plaats zijn geweest om dat te zeggen. In plaats van te zeggen dat "hij in het vlees is geopenbaard", zouden we een uitdrukking verwachten zoals "God is vleesgeworden", of "God kwam in het vlees", of "hij kwam als God en als mens”, enz. Maar dat is niet gebeurd. In plaats daarvan getuigt het gedeelte van wat niet-Trinitariërs geloven: dat Jezus een man was, verwekt door de Vader, en dat hij werd opgenomen in heerlijkheid.

https://www.biblegateway.com/verse/en/1 Timothy 3:16

"Without a doubt, the secret of our life of worship is great: Christ was shown to us in human form; the Spirit proved that he was right; he was seen by angels. The message about him was told to the nations; people in the world believed in him; he was taken up to heaven in glory."

bewerkt door FBtje
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Flawless victory:

1) daarmee ontkent dat God vlees is geworden in Jezus van Nazareth

Ik heb het al een paar keer geschreven, maar iedereen leest er klaarblijkelijk overheen:

 • De Goddelijkheid van Christus is iets dat Hem door God is gegeven, op grond van Zijn volbrachte werk.

De opstanding is daarvan het bewijs.

Tijdens Jezus' dagen in het vlees, stelde dan ook niemand aan Hem de vraag: Ben je God? De grote discussie ontstond, omdat Hij God zijn Vader (uit God geboren; de eniggeborene) noemde.

NB: De vraag of Jezus lijfelijk bij God was, vóórdat Hij in Bethlehem werd geboren is óók een dogmatische vraag.

12 uur geleden zei Flawless victory:

2) daarmee beweert dat het niet God Zelf is die de zonde op Zich nam en Zichzelf als Offer gaf aan het Levenschenkend kruis

Dit is in feite een dogmatische uitspraak. Oftewel er wordt algemeen aanvaarde interpretatie weer terug in de Schrift geprojecteerd. En niemand heeft de moed (of de zin?) om dit dogma tegen het licht te houden; God heeft niet Zichzelf geofferd, maar Zijn eniggeboren Zoon.

12 uur geleden zei Flawless victory:

3) daarmee de deur wagenwijd openzet voor allerlei wind van leer, waaronder allerlei oudtestamentische wetten. Dit kan alleen wanneer men ontkent dat Jezus God Zelf is.

Jezus is opgenomen in de Godheid. Anders gezegd: God heeft Jezus een plaats gegeven op de troon van God, maar wel aan Zijn rechterhand. Dat betekent concreet, dat Jezus voor ons God is. Als we God willen zien, dan is Jezus de enige die we zien.

Vandaar dat ik enige tijd terug ook heb geschreven, dat de vraag of Jezus God is of niet, zinloos is. Jezus is Degene waar we het mee moeten doen. Om die reden is ook de discussie of je God moet zeggen of Jehovah totaal inhoudsloos. Want God of Jehovah laat Zich alleen maar kennen door Jezus Christus.

Met de ontkenning dat Jezus God IS (in ieder geval 'for the time being'), zeg je eigenlijk dat je via een andere weg naar God wil. Want de ontkenners van Jezus' God-zijn, ontkennen veel meer dan dit alleen.

12 uur geleden zei Flawless victory:

De ontkenning dat Jezus God is, is puur ongeloof in mijn optiek. Maar ik onderken ook dat het onvolkomenheid cq onvolgroeidheid in geloof kan betekenen. We zijn allemaal op weg. Wie echter tegen de Drie-Eenheid ten strijde trekt, strijdt tegen het Lichaam in mijn optiek. En snijdt zichzelf af.

Over de drie-eenheid kun je discussiëren, want een dogma. Maar over de Goddelijkheid van Christus kun je dat in feite niet.

12 uur geleden zei Flawless victory:

Aan de genoemde drie punten kleven weer een heleboel gevolgen. 1. Punt twee bijvoorbeeld maakt dat iemand niet in volmaakte vrede met God kan zijn. 2. Er valt God niets meer te verwijten wanneer men inziet dat God Zichzelf gegeven heeft. 3. Eens dat ten diepste beseft wordt groeit de liefde voor God tot een hoogtepunt.  4. Voordien is het hart nog niet volkomen rein voor God open om met Hem vervuld te worden.

 1. Je kunt alleen maar in volmaakte vrede met God leven, als je Zijn zoon aanvaardt als wat Hij is, namelijk de enige Weg tot de Vader.
 2. Er valt God nooit iets te verwijten. Maar daarbovenop heeft Hij de wereld zo lief, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, opdat...
 3. De liefde tot God neemt toe, als Gods Geest samen met jouw geest verklaart dat je een zoon van God bent.
 4. En wat betreft het rein-zijn:

"Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn." Johannes 15:1-8 (NBG1951)

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Willempie:

Zoiets ja. En dan is er dus wel sprake van een soort drie-eenheid.

Toch schrikbarend om te zien dat mensen die zich christen noemen zich alles permiteren om hem neer te halen, klinkt als een leugen en taak van satan en dat is het ook m.i

Ware christenen verhogen de christus net als thomas en belijden met de mond mijn Heere en mijn God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Thinkfree:

Toch schrikbarend om te zien dat mensen die zich christen noemen zich alles permiteren om hem neer te halen, klinkt als een leugen en taak van satan en dat is het ook m.i

Ware christenen verhogen de christus net als thomas en belijden met de mond mijn Heere en mijn God.

Dat bedoel ik. Dit is één van de argumenten vóór en zo zijn er meerdere. Maar ten volle begrijpen doen we het hier en nu nog niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Willempie:

Zoiets ja. En dan is er dus wel sprake van een soort drie-eenheid.

Als je over de eenheid van personen zou willen spreken, zou je dan niet beter spreken over de eenheid van God, Jezus en wij mensen door diezelfde Heilige Geest van God? Het lijkt mij dat dat wél bijbels is én zonder negatieve bijeffecten van de 'het-maakt-allemaal-niet-uit' drie-eenheid.

bewerkt door FBtje
Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Hetairos:

Tijdens Jezus' dagen in het vlees, stelde dan ook niemand aan Hem de vraag: Ben je God? De grote discussie ontstond, omdat Hij God zijn Vader (uit God geboren; de eniggeborene) noemde.

Nee hoor.

De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt. (Joh.10:33, SV)

De conclusie van de joden die de eigenlijke godslasteraars zijn in deze door de Godheid van Jezus te ontkennen. Is geen vraag voor nodig en Jezus zal nooit beweren dat Hij alleen God is.

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei FBtje:

Als je over de eenheid van personen zou willen spreken, zou je dan niet beter spreken over de eenheid van God, Jezus en wij mensen door diezelfde Heilige Geest van God? Het lijkt mij dat dat wél bijbels is én zonder negatieve bijeffecten van 'het-maakt-allemaal-niet-uit' drie-eenheid.

Ja. Ik denk dat veel christenen dat in wezen ook zo zien. Dogma's kunnen veel verwarring en zelfs onderlinge strijd scheppen maar er zijn ook veel gelovigen die het dogma wel belijden maar er niet over strijden. Ik lees de Bijbel en meen dat die dogma's niet toelaat, als je de hele schrift serieus neemt en niets overslaat of negeert maar ik heb er geen enkele behoefte aan om dogma's te gaan bestrijden. Je moet daar voorzichtig mee zijn want voor veel gelovigen zijn die dogma's een soort anker geworden en je moet je niet van die medechristenen gaan vervreemden. Dan ben je zelf als een splijtzwam bezig.

13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat klinkt mooi,  maar het gaat niet om de vraag of wij wel of niet bij hem willen horen,  maar om de vraag of Jezus en God één en dezelfde zijn. 

Uiteraard denk ik vanuit mijn visie dat mensen dit beslissen. Als gelovige kun jij toch niet beweren dat  God zegt: dat maken juliie maar uit....?

Misschien heb ik jouw vraag dan niet goed begrepen. Mijn reactie was daar namelijk een antwoord op. Maar het is nu eenmaal niet allemaal zo simpel. Als het simpel zou zijn dan was het niet eens interessant. Dan hoefde je verder ook niet na te denken of te onderzoeken. En zo werkt dat niet, hè, niet in de wetenschap tenminste.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sandingisaskill:

Nee hoor.

De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt. (Joh.10:33, SV)

De conclusie van de joden die de eigenlijke godslasteraars zijn in deze door de Godheid van Jezus te ontkennen. Is geen vraag voor nodig en Jezus zal nooit beweren dat Hij alleen God is.

En als reactie daarop verwees Jezus naar een Psalm. Waarom deed Jezus dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei sandingisaskill:

Nee hoor.

De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over gods lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt. (Joh.10:33, SV)

Je hebt helemaal gelijk.

En inderdaad is het een conclusie van de Joden. Misschien baseerden ze dit op wat Jezus eerder zei: "Ik en de Vader zijn één", maar misschien ook wel op: "Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders". John 10:27-29 (NBG1951).

Immers, als het ging om 'herder-zijn' en 'schapen' voelden de Joden zich bij voorbaat al gepasseerd, want in hun ogen waren zij door God als herders (goden?) aangesteld. Vandaar ook wat Jezus vervolgens opmerkt over 'goden' in vers 34 e.v.

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei FBtje:

En als reactie daarop verwees Jezus naar een Psalm. Waarom deed Jezus dat?

 

17 minuten geleden zei Hetairos:

Vandaar ook wat Jezus vervolgens opmerkt over 'goden' in vers 34 e.v.

Toch een contextafhankelijk woord. Slaat wat mij betreft op het hebben van een bepaalde gezagspositie. De Thora spreekt blijkbaar over mensen als goden omdat ze een bepaalde functie hebben gekregen van God. Nu hebben ze te maken met een Mens die zorgvuldig is uitgekozen en specifieke functie toebedeeld is door God, en ze willen Hem niet eens als god beschouwen terwijl Hij veel meer is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Toch schrikbarend om te zien dat mensen die zich christen noemen zich alles permiteren om hem neer te halen, klinkt als een leugen en taak van satan en dat is het ook m.i

Ware christenen verhogen de christus net als thomas en belijden met de mond mijn Heere en mijn God.

Ik vind het schrikbarend dat je Jezus tot God maakt, maar dat betekent niet dat ik Jezus geen eer geef of hem niet verhoog en aanbidt. Ik doe dat omdat God dat vraagt.

Elk goed Grieks-Nederlands naslagwerk zal voorbeelden geven van het Griekse woord theos, vaak vertaald met God, maar ook verwijzend naar een heidense "god" of "godin" (Hand. 19:37), de duivel of een demon (2 Kor. 4 :4), of naar mensen die God op de een of andere manier vertegenwoordigen (Johannes 10:34). Het feit dat Thomas Jezus God noemde, betekent niet dat hij dacht dat Jezus een deel van een Drie-enige God was, maar hij beschouwde hem wel als Gods hoogste vertegenwoordiger en waardig genoeg om "god" genoemd te worden.

De vroege manuscripten van de Bijbel werden in hoofdletters geschreven. Dat betekent dat technisch gezien zowel Elohim in het Hebreeuws als Theos in het Grieks altijd met "GOD" moeten worden vertaald, alles in hoofdletters dus. Aangezien de bijbelse talen het woord „GOD” gebruikten om naar God te verwijzen, naar lagere godheden zoals de duivel, engelen en demonen, en ook naar heersers, rechters en mensen die God op de een of andere manier vertegenwoordigden, worden bijbellezers gedwongen naar de context te kijken om te bepalen of de vertaling "God", "god" of "goden" moet zijn.

Het komt ook voor dat mensen Elohim (God) worden genoemd. In Exodus 7:1 spreekt God tot Mozes en zegt: "Zie, ik heb u God (Elohim) voor Farao gemaakt". Een andere vertaling is: "Zie, ik heb je tot een god (Elohim) voor Farao gemaakt", maar het feit is dat Mozes, die Elohim (God) vertegenwoordigt, Elohim (God) genoemd kan worden in de bijbelse cultuur, terwijl Mozes toch echt een mens was. Een ander voorbeeld is toen koning Saul met de overleden profeet Samuël wilde spreken en naar een vrouw ging die een medium en magiër was (1 Sam. 28:7-15). Toen ze Samuel tevoorschijn toverde (eigenlijk een demon die zich voordeed als Samuël), zei de vrouw: "Ik zie Elohim uit de grond komen" (1 Samuël 28:13). Dit is een goed voorbeeld van iemand die Elohim wordt genoemd, en we zouden het met God kunnen vertalen en begrijpen dat Gods vertegenwoordigers "God" worden genoemd, of een gemakkelijker te begrijpen vertaling voor de Nederlandse lezer: "een god”. De vrouw zag een god opkomen waarvan ze dacht dat het Samuël was. Gezien de taal van die tijd, en gezien het feit dat Jezus de Vader vertegenwoordigde en goddelijk gezag had, is het begrijpelijk dat Thomas naar Jezus verwijst als god. Om echter te beweren dat Thomas zei dat Jezus "God" was, en dus deel van een drie-enige God, is van een hele andere orde. Het was in bijbelse tijden dus gebruikelijk om Gods vertegenwoordigers "God" te noemen, en het Oude Testament bevat nogal wat voorbeelden, zoals toen Jacob worstelde met "God", terwijl het duidelijk is dat hij eigenlijk worstelde met een engel (Hosea 12:4).

Jezus onderwees nooit over de drie-eenheid of zei nooit dat hij een mens was, maar ook God. De paar verzen die trinitariërs gebruiken om te laten zien dat Jezus God is, kunnen allemaal op een niet-trinitarische manier worden geïnterpreteerd. Er is gewoon geen bewijs dat mensen in de tijd van Jezus op de hoogte waren van de drie-eenheid of dat Jezus volledig God en volledig mens was.

Als de discipelen hadden geloofd dat Jezus God was dan zouden ze een paar dagen voordat hij werd gearresteerd niet allemaal zijn gevlucht. De bekentenis van de twee discipelen die langs de weg naar Emmaüs liepen, laten de gedachten van Jezus’ volgelingen zien. Sprekend tot de opgestane Jezus die zij aanzagen voor slechts een reiziger, spraken zij over Jezus. Ze zeiden dat Jezus een profeet was, machtig in woord en daad... en hij werd gekruisigd, ze hadden gehoopt dat hij degene was die Israël zou verlossen (Lucas 24:19-21).  De discipelen dachten dat Jezus de Messias was, een profeet en de Zoon van God, maar niet God Zelf.

13 minuten geleden zei sandingisaskill:

 

Toch een contextafhankelijk woord. Slaat wat mij betreft op het hebben van een bepaalde gezagspositie. De Thora spreekt blijkbaar over mensen als goden omdat ze een bepaalde functie hebben gekregen van God. Nu hebben ze te maken met een Mens die zorgvuldig is uitgekozen en specifieke functie toebedeeld is door God, en ze willen Hem niet eens als god beschouwen terwijl Hij veel meer is.

Ja, Jezus had dus ook die gezagspositie en hij verwees naar die Psalm om hen te laten zien dat hun verwijt nergens op sloeg.

bewerkt door FBtje
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei FBtje:

Ik vind het schrikbarend dat je Jezus tot God maakt, maar dat betekent niet dat ik Jezus geen eer geef of hem niet verhoog en aanbidt. Ik doe dat omdat God dat vraagt.

Dit is een nogal contradicterende uitspraak. God geeft uitdrukkelijk aan in de Bijbel: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei FBtje:

In Exodus 3:2 lees je hoe er een persoon zichtbaar wordt in de vlammen en hoe hij aangemerkt wordt als een boodschapper van God. In vers 4 wordt diezelfde persoon opeens God genoemd. Vers 4 maakt qua grondtekst duidelijk dat diezelfde boodschapper van God dus met de autoriteit van God sprak. De Bijbelvertalers menen echter dat God in de vlammen verscheen en dat het God was die sprak.

Maar in de Bijbel staat nergens met zoveel woorden dat God vlees werd. Wel dat Jezus in het vlees gekomen is:

2 Johannes 1:7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Hoe kan Jezus in het vlees gekomen zijn, als Jezus God is?

Ja, in het brandende braambos is dus een boodschapper van God. God spreekt dmv die boodschapper. Waarschijnlijk een engel.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei FBtje:

Ik vind het schrikbarend dat je Jezus tot God maakt, maar dat betekent niet dat ik Jezus geen eer geef of hem niet verhoog en aanbidt. Ik doe dat omdat God dat vraagt.

Wat vraagt God dan van je?

47 minuten geleden zei FBtje:

Het feit dat Thomas Jezus God noemde, betekent niet dat hij dacht dat Jezus een deel van een Drie-enige God was, maar hij beschouwde hem wel als Gods hoogste vertegenwoordiger en waardig genoeg om "god" genoemd te worden.

Als zodanig is de drie-eenheid een dogma dat niet in de Bijbel voorkomt. Dus zal ook Thomas daar niet aan gedacht hebben. Ik denk dat Thomas Jezus zag als 'verheerlijkte Heer, die van God alle autoriteit had ontvangen. Zoals ook Paulus later zou schrijven: "Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen." Romeinen 10:9-11 (NBG1951)

47 minuten geleden zei FBtje:

De vroege manuscripten van de Bijbel werden in hoofdletters geschreven. Dat betekent dat technisch gezien zowel Elohim in het Hebreeuws als Theos in het Grieks altijd met "GOD" moeten worden vertaald, alles in hoofdletters dus. Aangezien de bijbelse talen het woord „GOD” gebruikten om naar God te verwijzen, naar lagere godheden zoals de duivel, engelen en demonen, en ook naar heersers, rechters en mensen die God op de een of andere manier vertegenwoordigden, worden bijbellezers gedwongen naar de context te kijken om te bepalen of de vertaling "God", "god" of "goden" moet zijn.

Daarom wordt er bij de Godsnaam gekeken naar wat er staat. Als God zelf bedoeld is, zegt de grondtekst JHWH. Elohim is een meervoudsvorm en heeft altijd betrekking op degenen die deel uitmaken van Gods hemelse raad. 

47 minuten geleden zei FBtje:

Jezus onderwees nooit over de drie-eenheid of zei nooit dat hij een mens was, maar ook God. De paar verzen die trinitariërs gebruiken om te laten zien dat Jezus God is, kunnen allemaal op een niet-trinitarische manier worden geïnterpreteerd. Er is gewoon geen bewijs dat mensen in de tijd van Jezus op de hoogte waren van de drie-eenheid of dat Jezus volledig God en volledig mens was.

Volgens mij komt dit overeen met wat ik in een vorig bericht al schreef: 

 • De Goddelijkheid van Christus is iets dat Hem door God is gegeven, op grond van Zijn volbrachte werk.

Dat wil dus zeggen, dat tot aan het moment van de opstanding 'slechts' de eniggeboren Zoon van God was. Pas na Zijn opstanding kon Hij aanspraak maken op Zijn Goddelijke titels. 

47 minuten geleden zei FBtje:

Als de discipelen hadden geloofd dat Jezus God was dan zouden ze een paar dagen voordat hij werd gearresteerd niet allemaal zijn gevlucht. De bekentenis van de twee discipelen die langs de weg naar Emmaüs liepen, laten de gedachten van Jezus’ volgelingen zien. Sprekend tot de opgestane Jezus die zij aanzagen voor slechts een reiziger, spraken zij over Jezus. Ze zeiden dat Jezus een profeet was, machtig in woord en daad... en hij werd gekruisigd, ze hadden gehoopt dat hij degene was die Israël zou verlossen (Lucas 24:19-21).  De discipelen dachten dat Jezus de Messias was, een profeet en de Zoon van God, maar niet God Zelf.

Ja, maar pas na de opstanding heeft dit inzicht pas body (letterlijk) gekregen. Vandaar de Hebreeën-schrijver, terugblikkend, schrijft: "En wanneer Hij wederom * de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenotenHebreeën 1:6-9 (NBG1951).

* = Wederom, dat wil dus zeggen, nadat Jezus is opgestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:

Dat bedoel ik. Dit is één van de argumenten vóór en zo zijn er meerdere. Maar ten volle begrijpen doen we het hier en nu nog niet.

Dat klopt, en zo zijn er meer dingen die we niet ten volle begrijpen.

De essentie van christen zijn is toch beseffen wie hij ten diepste is, de allerhoogste.

Het neerhalen van Jezus is toch diep en diep triest en verteld toch iets over de verwarring en afval van de kerk. 

1 uur geleden zei sandingisaskill:

Dit is een nogal contradicterende uitspraak. God geeft uitdrukkelijk aan in de Bijbel: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

Precies, verschillende keren willen de joden hem doden, waarom?

En nog zeggen Jezus is God niet terwijl in de verhalen duidelijk naar voren komt dat Jezus zichzelf aan God gelijk zet in wezen.

Daarom willen ze hem doden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Thinkfree:

Dat klopt, en zo zijn er meer dingen die we niet ten volle begrijpen.

De essentie van christen zijn is toch beseffen wie hij ten diepste is, de allerhoogste.

Het neerhalen van Jezus is toch diep en diep triest en verteld toch iets over de verwarring en afval van de kerk. 

Precies, verschillende keren willen de joden hem doden, waarom?

En nog zeggen Jezus is God niet terwijl in de verhalen duidelijk naar voren komt dat Jezus zichzelf aan God gelijk zet in wezen.

Daarom willen ze hem doden.


En Jezus geneest zieken, wekt doden tot leven, loopt over het water, beheerst de elementen, etc.  God is de Vader, God is de Zoon en God is de Heilige Geest. En omdat dat zo is kan er ook geen allerlei wind van leer in binnentreden. God heeft alles Zelf volbracht. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sandingisaskill:

Dit is een nogal contradicterende uitspraak. God geeft uitdrukkelijk aan in de Bijbel: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

Het blijkt maar weer eens: het studeren van de grondtekst is niet onbelangrijk...  Je komt niet meer weg met het "puur" en alleen lezen van een Nederlandse vertaling en het liefst nog de Staten Vertaling, omdat die zogenaamd het meest betrouwbaar is. Hell no! Verre van dat zelfs. Eigenlijk is de SV een hele slechte vertaling.

In de bijbelse cultuur was aanbidding niet alleen tot God gericht. Het was heel gewoon om mannen met een hogere status te aanbidden (d.w.z. eer te bewijzen). Dit is moeilijk te zien in de Nederlandse vertalingen van de Bijbel. De vertalers vertalen exact hetzelfde Hebreeuwse of Griekse woord gewoonlijk met 'aanbidding' als het om God gaat, maar met een ander woord, zoals 'buigen voor' of 'eer bewijzen aan', als het om mensen gaat. Maar aanbidding komt duidelijk voor in de Hebreeuwse en Griekse teksten. Lot "aanbad" de twee vreemdelingen die naar Sodom kwamen. Abraham "aanbad" de heidense leiders van het land waarin hij leefde. Jakob "aanbad" zijn oudere broer toen ze elkaar ontmoetten nadat ze jaren van elkaar gescheiden waren. Jozef had een droom dat zijn ouders en broers hem "aanbaden". Jozefs broers "aanbaden" hem. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Er wordt altijd gezegd dat aangezien we alleen God moeten aanbidden, en omdat we ook Jezus moeten aanbidden, hij daarom God moet zijn. Dat argument is niet geldig omdat, hoewel er een speciale aanbidding is die alleen voor God is gereserveerd, we ook bepaalde mensen kunnen 'aanbidden'. Er is geen speciaal apart woord voor "aanbidding" dat alleen aan God is voorbehouden. De speciale aanbidding die Hem toekomt, komt uit het hart. In feite bewijst de hele verzoeking van Jezus door de duivel dat Jezus niet God is. God kan niet verzocht worden. En als Jezus God was, zou de duivel Jezus nooit hebben gevraagd hem te aanbidden. Het was zijn verlangen om als God te zijn (en dus aanbeden te worden als God) dat ervoor zorgde dat de duivel uit de hemel werd gegooid en het is onredelijk om te denken dat de duivel zou hebben geloofd dat God nu overgehaald kon worden om hem te aanbidden.

Eerdergenoemde voorbeelden zijn meer dan genoeg bewijs dat "aanbidding" een deel van de cultuur was, en een manier om respect of eerbied te tonen. Vanwege het standpunt dat alleen God aanbeden mag worden, hebben vertalers het woord 'aanbidden' vermeden, ondanks het feit dat het duidelijk in de originele tekst staat. Het is zoals het overal gaat bij het vertalen van teksten over de vermeende drie-eenheid. Ze worden een bepaalde richting op vertaald, met een vooringenomenheid van heb ik jou daar. De drie-eenheid is allang geen geloofskwestie meer, maar gewoon aantoonbaar onbijbels.

Dus om terug te komen op de tekst die je aanhaalt, toen Jesus zei: "Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen zult gij dienen", sprak hij over een speciale aanbidding van God die uit het hart komt. Begrijpen dat in de Bijbel zowel God als mensen worden aanbeden, dwingt ons om niet naar het specifieke woord voor 'aanbidding' te kijken, maar naar het hart van degene die aanbidt. Het verklaart waarom God de aanbidding verwerpt van degenen van wie het hart niet echt bij Hem is. Het verklaart ook waarom er in de Bijbel gelegenheden zijn waarin mensen de aanbidding van anderen afwijzen. In deze gevallen was het niet de aanbidding op zich die verkeerd was, anders zou het op alle andere plaatsen in de Bijbel verkeerd zijn geweest. De persoon in kwestie die aanbeden zou worden zag dat het ongepast was. In feite is het voorbeeld van Johannes in Openbaring een ander sterk bewijs dat mensen ook anderen naast God aanbaden. Als het verboden was iemand naast God te aanbidden, zou Johannes zelfs nooit begonnen zijn de engel te aanbidden. Het feit dat hij dat deed, bewijst in feite het punt dat anderen naast God werden aanbeden.

bewerkt door FBtje
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid