Spring naar bijdragen

Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Hermanos2:
1 uur geleden zei thom:

Wat is bidden Hermanos?

ūüėĀ

Geest zoekt Geest.

Nou wat huil je dan.

Die brengt dus geen verlossing, maar inzicht. Reinigen is inzicht verkrijgen wie men is. Zoals Joh. de Doper begreep dat hij de weg recht moest maken voor Hem, door reiniging met water, om de Geest te laten indalen; de Zoon erkent.

Werd Joh. de Doper gered, of werd hij onthoofd.

Symboliek voor de mens die zijn leven geeft om Zijn wil, de grootste onder de mensen, maar minder dan de kleinste in Gods Koninkrijk.

Het is de symboliek voor de erkenning van de oude natuur en zijn wil, zijn bestaan en zijn dwalen in een wereld zonder doel.

 

Expand  

Geest zoekt geest is weer jouw eigen gemakzuchtige invulling. Hoef je tenminste geen tijd vrij te maken. 

De waterdoop door onderdompeling is geen symbool. 

De schuld voor jou onvolledige theologie ligt in het negeren van de Schrift. Die bijbel die jij leest is zo dun dat ie niet eens gebruikt kan worden onder een wiebelende tafel. 

Geen gemakzuchtige invulling. Juist niet. Want Hem belijden met de mond, en het hart dat het geloof heeft, spreekt alleen tot hen, die Hem zoeken én tot hen die Hem aanvaard hebben, in zichzelf.

Wanneer de mens zelf echter aan het woord is, is Geest afwezig. Geest doorzoekt de harten, om Hem te vinden of te bewegen.

Wanneer de Geest aanwezig is, is daar de her-verbinding met de Vader, door de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het Leven.

Het is de werking van de drie-eenheid in de mens, die deze mens tot gelovige maakt.

Ik schreef al; één regeltje kan de mens veranderen doordat iets doordringt in diegene, Dat de hemelse Mens toebehoort.

Topictekst; 1 Kor. 6

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

En dan wordt die bijbel niet dun, maar transparant helder.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 269
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Net zoals het volk Isra√ęl bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.¬† Het Egypte van toen dat s

De vraag is dus of we er goed aan doen om elkaar onze uitlegging duidelijk te maken. Ik heb niks met jouw uitleg, jij niets met die van mij. De uitleg van Sjako wordt ook niet overwogen. Die van Rober

1. God laat zich kennen waar zuiverheid is van recht en waarheid en liefde in barmhartigheid en onbaatzuchtigheid. Dat is zonder de bijbel: wat God heeft gezegd om ter harte te nemen. 2. God la

Op 27-3-2021 om 08:38 zei thom:

Dat is het NT, dat is te lezen in de bijbel, maar is niet ''het gezag'' of wat je daar dan onder verstaan wil. Het zijn letters, 66 boeken vol, maar het is Geest die het Licht toont achter de letters, in het wit tussen de letters.

Kan iemand nog niet Hem onderscheiden daarin, dan alleen een persoon van 2000 jaar geleden, en niet in de mens zelf, dan is die mens nog niet zo ver.

1. God laat zich kennen waar zuiverheid is van recht en waarheid en liefde in barmhartigheid en onbaatzuchtigheid.
Dat is zonder de bijbel: wat God heeft gezegd om ter harte te nemen.

2. God laat zich kennen in de natuur. Dat is zonder de bijbel: de kennis van Gods wezen en de instructies tot het heil.

3. God laat zich kennen in de bijbel en in wijsheid. Dat is zonder de bijbel als geheel te accepteren.

En elk van die verschijningen van Gods heerlijkheden, inclusief een geknipte en verminkte bijbel,  zijn voorbeelden van de majesteit van God, maar zonder een directe verbinding met God: het zijn natuurgodsdiensten. Is dan dat beperkte of dat gedeeltelijke of dat indirecte minder van waarde? Nee; in alles komt iets van de lengte en iets van de breedte en iets van de diepte van God tot uitdrukking, dat de mens en het beperkte verre te boven gaat. Maar ondertussen geeft het geen directe verbinding en communicatie met de Wil van God. Want God heeft gezegd en gesproken en tekenen gedaan van wat Hij verwacht van de mens, en wat de mens precies kan verwachten van Hem.

En het gezag van God erkennen, dat is niet genoegen nemen met natuur en wijsheid en waarheden van recht en liefde en barmhartigheid, maar aannemen en eigen maken wat god heeft gezegd om eigen te maken en aan te nemen als waar en zeker tot behoud van onze ziel, Want ook de meest wijze en de meest liefdevolle en de meest rechtvaardige is zonder kennis en verstand, als hij zich niet laat gezeggen door God Zelf. 

Is dan al dat goede in onderscheiden geledingen van kennis, genade en liefde niet goed? Nee; dat is niet het punt. Het punt is dat al dat goede de mens niet tot God brengt en niet tot de kennis van het heerlijke van God brengt. En het kwalijke dat al het geode verbreekt en verderft is waar het geode kennis van God krijgt en van Gods wil, maar dat bewust verwerpt uit overwegingen van eigenwilligheid en ongeloof.

Wie zal dan met gezag spreken wat de werkelijke waarheid is? dat doet God. En de waarheid wordt erkend door de kinderen van God. 

Is dat dan geen drogreden, waar de waarheid wordt gevolgd in beetjes en beperkte aannemingen? Nee; maar het kenmerk van alle dwaling is dat er ergens wel degelijk wordt erkend dat de mens te maken heeft met God, en dan onlogische knipjes maakt en niet rationele verwerpingen toepast te midden van hetgeen hij aanneemt als van God. Daarmee wordt hij een getuige van de waarheid, tegen zichzelf. Een oprechte die de natuur als geheel aanneemt als logische samenhang van God, is beter af dan wie de waarheid heeft en deze deels verwerpt. Niettemin kan allen als Kind van God gelden, die Christus heeft aangenomen, en die de heilige Geest volgt. En wat is scheidt, is dat jij op dat punt zegt dat de heilige Geest zelf wel bepaalt wat uit God is in de bijbel, terwijl ik je zeg dat de heilige Geest nooit zal en derhalve normatief ook niet mag, tegenspreken en tegenwerken wat de heilige Geest heeft gezegd om de heilige Geest te richten en te begeleiden op de weg die voert tot de rechte leer zonder dwaling en afwijking en verstoring van het werk van God. De bijbel is wat God heeft gegeven uit goedheid zonder peil, tot behoud van zijn kinderen. Het evangelie leert ons kindschap en Gods Vaderschap, en dat maakt een christelijke geloof anders dan alle wijsheden van natuur en kennis en inzicht. En het kind dat ABBA Vader zegt, maar verwerpt wat de Vader hem toont als wil en weg, dat is ongehoorzaam, en slechter af dan de oprechte natuurgelovige dat in kleinheid en verlatenheid erkent niet precies te weten wie God precies is en wat Hij vraagt en bedoelt te communiceren. 

Op 27-3-2021 om 08:38 zei thom:

Het zijn letters, 66 boeken vol, maar het is Geest die het Licht toont achter de letters, in het wit tussen de letters.

Het verschil in de leer, is dat jij niet alle letters accepteert, en dat God in jou in opstand komt tegen God die zich openbaart in de schriften. dat neemt niet de wijsheid weg die je plukt en verwrongen voorstelt, maar wel de verbinding die er tegelijk ook is met God. Jij zegt dan dat je de verbinding in en via de heilige Geest hebt, de Christus in jouw definitie. Maar als dat waar zou zijn, dan zou je of de Geest die in je is, niet verwerpen wat Hijzelf heeft gezegd. Jij zegt dan dat jij daarbuiten staat, en dat dat en zaak is van de heilige Geest en de heilige Geest Zelf, waar jij in wezen buiten staat en waar jij slechts faciliteerder bent. Maar ik ze je, dat je als mens bent getreden op de plek van de Geest, en de Geest beperkt en bedroeft door Hem niet vrijuit voluit te laten naspreken wat Hijzelf sprak. Dat is een vorm van gevangenschap in de geest.

Op 27-3-2021 om 09:34 zei thom:

Wanneer men niet verder kan kijken dan die ene persoon van toen, en leest als of Hij het heeft gedaan en daarmee klaar, dan is men zeer beperkt in het ondervinden van wat het geloof werkelijk is, of sterker; nog niet ondervonden heeft.

Het geloof is, dat wat Jezus heeft getoond, ook ons moet overkomen. Innerlijk. Het innerlijk avondmaal, de innerlijke kruisweg.

Het fundament is het geloof zelf, van Jezus Christus, en daarop moet Gods Tempel gebouwd worden; de Mens zelf; de Heere uit de Hemel.

Wanneer men niet kan kijken en zien dat men de wet van God verwerpt en wat de heilige Geest heeft gezegd loochent, dan is men vrij en niet beperkt en vervuld van vermeende heerlijkheden van God, maar ondertussen een publieke tegenstander van God. Want en erkent dat wat de heilige Geest heeft gezegd, niet ter harte wordt genomen.

Het geestelijke is geestelijk, en het fundament is het geloof, maar de verbinding met God is alleen door hetgeen God Zelf heeft gezegd. Waar de heilige Geest het gezag verwerpt van wat de heilige Geest heeft gezegd, daar is die geest geen heilige Geest en niet uit God.

Op 27-3-2021 om 09:34 zei thom:

En dan kan iemand wel 100x de bijbel lezen in 4 talen en alle letters naast elkaar vergelijken, maar als er 1 regeltje ; ''Zijn bloed reinigt ons van onze zonden'' werkelijk doordringt in de mens, deze mens veranderen kan, en Hem in zichzelf opeens overal in de bijbel leest.

Daarom plaats ik die teksten steeds; het gaat over God in de mens zelf.

Wat je categorisch mist, is dat het geestelijke ondertussen wel degelijk communiceert via letter en concrete geboden en instructies. Door God te verbieden letterlijke instructies te geven, onttrek je je aan God. Dat het een kwestie is van het ene doen en het andere niet nalaten, komt niet in je op. 

Romeinen 8:7-9
Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Op 27-3-2021 om 11:10 zei thom:

Wanneer de mens zelf echter aan het woord is, is Geest afwezig. Geest doorzoekt de harten, om Hem te vinden of te bewegen.

Wanneer de Geest aanwezig is, is daar de her-verbinding met de Vader, door de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het Leven.

De bijbel is wat de heilige Geest zegt. Doe daar wat mee, en verwerp het niet op gezag van de eerste en beste dwaalgeest die aan je hartelijke geest zit te trekken. Maar beproef van alle geesten in je, welke wel uit God zijn en welke niet. En de toetst is door de schrift, en niet door je eigen heilige onfeilbare zuivere hart. Want als je hebt onderscheiden dat Christus in je is, dan heb je zeker ook onderscheiden dat je eigen vlees ellendig is, en continu aangevochten en derhalve niet waard om je geheel en al of zelfs een beetje aan toe te vertrouwen. 

1Johannes 4:1-3
Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

In het vlees gekomen is: Dat is, de menselijke natuur heeft aangenomen, om ons als de enige Middelaar in deze met God te verzoenen. Zie Joh. 1:14; Rom. 1:3. Dit is het voornaamste hoofdstuk der christelijke religie, en als het geheel daarvan. Zie Matth. 16:16; Mark. 8:29; Joh. 20:31; Rom. 1:3,4; en daaruit blijkt dat Hij de Zoon Gods geweest is eer Hij de menselijke natuur heeft aangenomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Tomega:

Waar de heilige Geest het gezag verwerpt van wat de heilige Geest heeft gezegd, daar is die geest geen heilige Geest en niet uit God.

Met zulke zinnen deze dag moeten doorkomen, nee liever niet.

Ik lees je dan ook niet meer Tomega, het is een ''te ver van de bijbel-show''. Laat staan van iets waar je mee schermt.

Begrijp je?

21 minuten geleden zei Tomega:

En de toetst is door de schrift, en niet door je eigen heilige onfeilbare zuivere hart.

Het hart wat nieuw gegeven is.

21 minuten geleden zei Tomega:

1Johannes 4:1-3
Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

Het vernieuwde hart, wat jij ontkent, en zo volgens de tekst hierboven belijd je daarmee dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen is, en je de geest van de antichrist uitschrijft.

Jij kan niet schrijven dat Jezus Christus in de mens is.

Heb je daar al eens over nagedacht?

Wie de Zoon heeft, heeft het Leven.

Die tekst schrijf ik niet voor niets zo vaak;

10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

 

Zo rest mij te zeggen; keer u in.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-3-2021 om 21:24 zei Desid:

Ten tweede is volgens jou 2 Timote√ľs waarschijnlijk rond 60 ongeveer geschreven, toen een groot deel van het NT nog geschreven moest worden en eeuwen voordat de canon met 27 boeken er was. Dus kan deze tekst helemaal niet over de Bijbel gaan, hoogstens over de Joodse heilige Schriften.

Op dat moment , in die tijd, klopt deze redenatie. Maar de andere boeken en brieven zijn net zo goed ge√Įnspireerd en voor nu geldt dat deze brieven en christelijke boeken ook voor ons van belang zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:
1 uur geleden zei Tomega:

En de toetst is door de schrift, en niet door je eigen heilige onfeilbare zuivere hart.

Het hart wat nieuw gegeven is.

God in jouw hart, onderwerpt zich aan jouw hart.
Dat wil zeggen; in het scheiden van het vleselijke en het geestelijke,
heeft de ziel zelf gezag in hoeverre en in welke zin het zich aan God verbindt.

En je weet dat ook; want dwaling en verleiding  en misvatting is bij mensen van goede niet uitgesloten.

1 uur geleden zei thom:

Het vernieuwde hart, wat jij ontkent, en zo volgens de tekst hierboven belijd je daarmee dat Jezus Christus niet in het vlees gekomen is, en je de geest van de antichrist uitschrijft.

Dat denk je door je blindheid voor mijn perspectief. Maar waarom zou je niet de ogen openen in je eigen perspectief?
Waarom zou je een vernieuwd hart menen te hebben, en niet grijpen naar de woorden van je redding?

De heilige geest leert de kinderen van God om te leven naar de Geest. Dat is niet zonder norm en zonder richting en dat is niet God in God in het vlees, maar dat is de regel van de wet, maar naar de kracht en de genade van de Geest, in welke geen verdoemenis is, Romeinen 8:3,4.

De wet is derhalve niet vervallen naar de norm, maar naar de veroordeling. 

Er is dus een verschil: de wet in je hart geschreven, is geen nieuwe wet en geen leiding die de heilige Geest jou in vrijheid geeft naar gevoel en beleving. maar dat de Geest wet in het hart geschreven, betekent dat we zodanig houden van de wet, dat de die bekende en gecommuniceerde wet in het hart geschreven staat. En voor zulken is er geen veroordeling, en zelfs geen wet: want die wet is niet een wet en niet een strafbeoordeler, maar die wet is liefde en die komt uit de vrijwillige toegenegenheid tot God en tot Christus Die de verlossing heeft geschonken om in vrijheid die wet uit liefde te mogen doen.  

Is dat dan weer ad ultimo vrijheid? Nee, natuurlijk niet. je bent duur gekocht en in vrijheid gesteld van zonde en ongerechtigheid, om die vrijheid te gebruiken om in te zitten om Gods wil gehoorzaam te zijn, omdat je weet en erkend en belijdt dat God liefde is en rechtvaardig en de wet goed en nuttig en waardig om alle liefde en onderhouding te verdienen,

Een kind van God zijn, en dan niet in jezelf de groei ondervinden en zoeken om steeds meer te doen naar de liefde van God, die in de wet ook is gecommuniceerd, is niet in de haak. Rein voor God staan, is een zaak van heiligheid en een geheiligde wil. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Tomega:

God in jouw hart, onderwerpt zich aan jouw hart.
Dat wil zeggen; in het scheiden van het vleselijke en het geestelijke,
heeft de ziel zelf gezag in hoeverre en in welke zin het zich aan God verbindt.

En je weet dat ook; want dwaling en verleiding  en misvatting is bij mensen van goede niet uitgesloten.

Dat denk je door je blindheid voor mijn perspectief. Maar waarom zou je niet de ogen openen in je eigen perspectief?
Waarom zou je een vernieuwd hart menen te hebben, en niet grijpen naar de woorden van je redding?

De heilige geest leert de kinderen van God om te leven naar de Geest. Dat is niet zonder norm en zonder richting en dat is niet God in God in het vlees, maar dat is de regel van de wet, maar naar de kracht en de genade van de Geest, in welke geen verdoemenis is, Romeinen 8:3,4.

De wet is derhalve niet vervallen naar de norm, maar naar de veroordeling. 

Er is dus een verschil: de wet in je hart geschreven, is geen nieuwe wet en geen leiding die de heilige Geest jou in vrijheid geeft naar gevoel en beleving. maar dat de Geest wet in het hart geschreven, betekent dat we zodanig houden van de wet, dat de die bekende en gecommuniceerde wet in het hart geschreven staat. En voor zulken is er geen veroordeling, en zelfs geen wet: want die wet is niet een wet en niet een strafbeoordeler, maar die wet is liefde en die komt uit de vrijwillige toegenegenheid tot God en tot Christus Die de verlossing heeft geschonken om in vrijheid die wet uit liefde te mogen doen.  

Is dat dan weer ad ultimo vrijheid? Nee, natuurlijk niet. je bent duur gekocht en in vrijheid gesteld van zonde en ongerechtigheid, om die vrijheid te gebruiken om in te zitten om Gods wil gehoorzaam te zijn, omdat je weet en erkend en belijdt dat God liefde is en rechtvaardig en de wet goed en nuttig en waardig om alle liefde en onderhouding te verdienen,

Een kind van God zijn, en dan niet in jezelf de groei ondervinden en zoeken om steeds meer te doen naar de liefde van God, die in de wet ook is gecommuniceerd, is niet in de haak. Rein voor God staan, is een zaak van heiligheid en een geheiligde wil. 

Je bent totaal niet te volgen Tomega, sorry. Gegroet met je brei aan woorden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Gegroet met je brei aan woorden.

Psalm 119:17-21
Doe wel bij Uw knecht, dat hij leve en Uw woord bewaart.
Ontdek zijn ogen, dat hij aanschouwt de wonderen van Uw wet.
Hij is een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor hem niet.
Zijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.
Gij scheldt de hovaardigen, die van Uw geboden afdwalen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Tomega:

Psalm 119:17-21
Doe wel bij Uw knecht, dat hij leve en Uw woord bewaart.
Ontdek zijn ogen, dat hij aanschouwt de wonderen van Uw wet.
Hij is een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor hem niet.
Zijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.
Gij scheldt de hovaardigen, die van Uw geboden afdwalen.

Neem dat maar ter harte..¬†ūüôā

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Neem dat maar ter harte..

Deuteronomium 30:1-6
Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn,
deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb;
zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken,
waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;

En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn,
naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen,
met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.

En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, 
om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel,
opdat u zult leven.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Tomega:

Deuteronomium 30:1-6
Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn,
deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb;
zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken,
waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;

En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn,
naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen,
met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.

En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, 
om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel,
opdat u zult leven.

Neem dat maar ter harte..

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-3-2021 om 12:45 zei thom:
Op 28-3-2021 om 12:37 zei Tomega:

En de toets is door de schrift, en niet door je eigen heilige onfeilbare zuivere hart.

Het hart wat nieuw gegeven is.

Zeker; en iedereen kan zien, of je hart wegloopt met God of met jezelf.
En de toets is door de schriften, of je die volgt, of niet.
Want dat is wat de heilige Geest heeft gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Tomega:
Op 28-3-2021 om 12:45 zei thom:
Op 28-3-2021 om 12:37 zei Tomega:

En de toets is door de schrift, en niet door je eigen heilige onfeilbare zuivere hart.

Het hart wat nieuw gegeven is.

Zeker; en iedereen kan zien, of je hart wegloopt met God of met jezelf.
En de toets is door de schriften, of je die volgt, of niet.
Want dat is wat de heilige Geest heeft gezegd.

Nou, lees de geplaatste teksten nogmaals die ik geplaatst heb. En toets ze met je hart zodat 'iedereen' kan zien wat je op het hart hebt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

Nou, lees de geplaatste teksten nogmaals die ik geplaatst heb. En toets ze met je hart zodat 'iedereen' kan zien wat je op het hart hebt.

Het belijden dat de Schriften navolging behoeven, geeft zelfs de wetteloze en de ongeestelijke,
kracht van gewijsde; hoewel alleen de besnijdenis van het hart, die navolging inhoud kan geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Tomega:
7 minuten geleden zei thom:

Nou, lees de geplaatste teksten nogmaals die ik geplaatst heb. En toets ze met je hart zodat 'iedereen' kan zien wat je op het hart hebt.

Het belijden dat de Schriften navolging behoeven, geeft zelfs de wetteloze en de ongeestelijke,
kracht van gewijsde; hoewel alleen de besnijdenis van het hart, die navolging inhoud kan geven.

Kracht van gewijsde?

Gewijsde

1) Uitspraak 2) Vonnis

De inhoud ligt voor je neus, dat heb ik al geschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei thom:

De inhoud ligt voor je neus, dat heb ik al geschreven.

De kennis van God is een vuur en een branden, dat zeer zeker getuigt van God,
maar niet de maat van kennis van God communiceert; daarvoor is méér nodig, 
namelijk kennis en inzicht en een toetsing aan Gods woord.

1Corinthi√ęrs 14:5-9
En ik wil wel, dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij spreekt en uitlegt, want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.
En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen (tongen), wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering?

Zelfs ook de levenloze dingen, die geluid geven, hetzij fluit, hetzij citer, 
als zij geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden,
hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld wordt?
Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft,
wie zal zich tot den krijg bereiden?

Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft,
hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt?
Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt.

Het nieuwe verbond is dat de wet die eens terecht stelde tot de dood, en derhalve verfoeilijk is,
nu een verbinding geeft met God; want het geeft de mens vrijheid om die lief te hebben,
zonder dat de mens er volkomen in kan zijn (en dus des doods schuldig staat)

Als dan die oude wet, in een liefdevolle omarming plaats krijgt,
en zo op het hart gebonden wordt in liefde,
en geboden in vrijwillige dankbaarheid,
hoe zou dan iemand daarvan willen wijken?

Of anders; als een heilige zijn eigen wegen kiest,
los van God en gebod; wat doet hem kenbaar zijn als heilige?
Dit, de mate waarin hij doet naar dat de profeten en Gods kinderen doen;
want God is één met Geest en woord en Zijn kinderen.

Hebree√ęn 8:10
Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Isra√ęls maken zal na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven;
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei thom:

Wat een gedoe weer.

Ik kan het niet meer lezen Tomega. Het zweeft ergens ver weg.

Het geestelijke zoekt aansluiting met verstand en met het hart en met de ziel.
De ziel heeft daar een plaats en een keuze en een wil en een weg om te gaan.

Psalm 139
De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.
Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 21-3-2021 om 21:24 zei Desid:

Dat is geen redelijke opvatting. Het is een cirkelredenering. De Bijbel is waar want de Bijbel is waar. 

Ten tweede is volgens jou 2 Timote√ľs waarschijnlijk rond 60 ongeveer geschreven, toen een groot deel van het NT nog geschreven moest worden en eeuwen voordat de canon met 27 boeken er was. Dus kan deze tekst helemaal niet over de Bijbel gaan, hoogstens over de Joodse heilige Schriften.

Ten derde is dit argument een voorbeeld van protestants fundamentalisme. Vanuit katholiek oogpunt is er altijd Schrift én traditie geweest.

'De Bijbel is waar want het is waar' zo is het inderdaad. 'God is God omdat hij God is'. Dat is ook een cirkelredenering - maar daar is toch niets mis mee, of wel? Wie ben ik om het tegen God op te nemen? Door Zijn Woord is alles gemaakt en wie ben ik dan om het in twijfel te trekken?

Ja natuurlijk is de brief aan Timotheus na Christus geschreven, dat is duidelijk.  Maar de boeken van het Nieuwe Testament zijn net zo goed de Schrift als het Oude Testmanent. Als de Heilige Geest zegt: 'Heel de Schrift.....' dan hoort daar het Nieuwe Testament ook bij. Wat God zegt en doet heeft altijd eeuwigheidswaarde.

Ik ben niet protestant maar dat betekent niet dat alles wat de protestanten geloofden onzin is, als ze inderdaad zo fundamenteel waren dan hadden ze op dat punt iig 100% gelijk. 

Op 22-3-2021 om 03:32 zei Dat beloof ik:

Dat is niet vers 8 in andere woorden,  maar een volledig andere bewering. 

Dat is een misvatting.  Die bewering in Timotheus slaat op datgene wat hij toendertijd onder de schrift verstond.  Daar hoorde het NT dus niet bij. 

Ja natuurlijk was de Schrift in de tijd van Timotheus het Oude Testament, dat is me ook wel duidelijk. Maar als de Heilige Geest zegt: 'Heel de Schrift is door God ingegeven.....', dan hoort daar ook het Nieuwe Testament bij. Zo eenvoudig is dat. Of geloof je niet dat het Nieuwe Testament bij de Schrift hoort?

Op 22-3-2021 om 03:32 zei Dat beloof ik:

Dat is niet vers 8 in andere woorden,  maar een volledig andere bewering. 

Dat is een misvatting.  Die bewering in Timotheus slaat op datgene wat hij toendertijd onder de schrift verstond.  Daar hoorde het NT dus niet bij. 

Ja natuurlijk was de Schrift in de tijd van Timotheus het Oude Testament, dat is duidelijk. Alleen als de Heilige Geest zegt: 'Heel de Schrift is door God ingegeven.........' dan bedoelt Hij daarmee ook het Nieuwe Testament. Of geloof je niet dat het Nieuwe Testament bij de Schrift hoort? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Gert Jan:

natuurlijk was de Schrift in de tijd van Timotheus het Oude Testament, dat is me ook wel duidelijk. Maar als de Heilige Geest zegt: 'Heel de Schrift is door God ingegeven.....', dan hoort daar ook het Nieuwe Testament bij. Zo eenvoudig is dat. Of geloof je niet dat het Nieuwe Testament bij de Schrift hoort?

Op dat moment niet.

8 minuten geleden zei Gert Jan:

De Bijbel is waar want het is waar' zo is het inderdaad. 'God is God omdat hij God is'. Dat is ook een cirkelredenering - maar daar is toch niets mis mee, of wel? Wie ben ik om het tegen God op te nemen? Door Zijn Woord is alles gemaakt en wie ben ik dan om het in twijfel te trekken?

In ieder geval niet iemand die logisch nadenkt en weet wat de consequentie is van een cirkelredenering.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gert Jan:

'De Bijbel is waar want het is waar' zo is het inderdaad. 'God is God omdat hij God is'. Dat is ook een cirkelredenering - maar daar is toch niets mis mee, of wel? Wie ben ik om het tegen God op te nemen? Door Zijn Woord is alles gemaakt en wie ben ik dan om het in twijfel te trekken?

Ja dan kan ik ook wel op een papiertje schrijven 'Dit is Gods woord' en dan zeg ik tegen jou: wie ben jij om dat in twijfel te trekken?

En 'door zijn woord is alles gemaakt' betekent dat God sprak en het was er. Dat heeft niets te maken met de Bijbel.

2 uur geleden zei Gert Jan:

Ja natuurlijk is de brief aan Timotheus na Christus geschreven, dat is duidelijk.  Maar de boeken van het Nieuwe Testament zijn net zo goed de Schrift als het Oude Testmanent. Als de Heilige Geest zegt: 'Heel de Schrift.....' dan hoort daar het Nieuwe Testament ook bij. Wat God zegt en doet heeft altijd eeuwigheidswaarde.

Dat is dus een buiten-bijbels gegeven, want in de Bijbel zelf staat niet dat het NT tot de Schrift behoort. Oftewel, je smokkelt iets de Bijbel in dat er niet staat.

2 uur geleden zei Gert Jan:

Ik ben niet protestant

Als je niet katholiek bent, ben je protestant.

2 uur geleden zei Gert Jan:

Maar als de Heilige Geest zegt: 'Heel de Schrift is door God ingegeven.....', dan hoort daar ook het Nieuwe Testament bij. Zo eenvoudig is dat.

Nou nee, want er staat dat Timote√ľs de Schrift moet gebruiken in zijn onderwijs. Op dat moment was dat niet het Nieuwe Testament. Dat is wat de heilige Geest bedoelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch ge√Įntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid