Spring naar bijdragen

Wie ik geloof en hoe ik er toe kwam


Aanbevolen berichten

 

Als antwoord op  de vraag van Lobke en de opmerking van Hendrik-NG  in de topic Mariologie heb ik in dit  forum betreffende “getuigenissen” mijn antwoord geformuleerd. Hierbij wil ik zo beknopt als mogelijk antwoorden op de vraag hoe ik tot “geloof” kwam en dit op vandaag in praktijk breng.

Zoals ik reeds voorheen opmerkte wilde ik (en wil ik) steeds  in de eerste plaats een volgeling van Christus zijn en is het behoren tot een bepaalde gemeente dáárvan afhankelijk en komt dan ook pas op de tweede plaats.

Alhoewel opgevoed in een RK familie en jarenlang actief betrokken te zijn geweest in een katholieke jeugdbeweging kwam ik pas op 25 jarige leeftijd in contact met de Bijbel. Na deze meermaals gelezen te hebben stelde ik vast dat in de Schrift de zin  “geloven in God” in feite betekent “vertrouwen hebben in God”. En het in praktijk brengen van dit vertrouwen zich uit in het bereid zijn om Gods Woord te aanvaarden en te gehoorzamen. Wat dan ook benoemd wordt als het liefhebben van God.

Het werd voor mij dan ook duidelijk dat als er in de Bijbel gesproken wordt over zij die in God geloven, het mensen betreft die trouw en gehoorzaam willen zijn  aan hetgeen God hen in Zijn Woord leert en zodoende hun liefde voor Hem bewijzen.  De vraag “wat geloof je ?” bleek  vanuit Bijbels standpunt niet relevant omdat volgens Gods Woord de vraag “Wie gelooft men?” centraal staat. Of met andere worden; “Aan wie is men trouw aan God of aan mensen?”.

Ook kwam ik er spoedig achter dat het niet bepalend is voor het al dan niet de waarheid en het trouw aan God zijn, met hoeveel men hetzelfde gedachtengoed deelt of ondersteunt. Want uit het verleden tot op vandaag blijkt dat het steeds slechts een minderheid, een rest, is die God getrouw blijft. Bij het Joodse volk waren er in eerste instantie pas 2 stammen van de 12 die trouw bleven aan God. En toen later de meerderheid binnen de overgebleven 2 stammen dezelfde afval en onwil vertoonden als hun 10 zusterstammen en ze weggevoerd werden naar Babel, keerde er later slechts een kleine rest terug om Jeruzalem te herbouwen. Toen Christus  op aard kwam was het wederom enkel een rest uit hen die de eerste apostolische gemeente vormde. Waarna  de geschiedenis zich terug herhaalt bij de niet-Joden waarbij de meerderheid verkiest om de eigen instituten of gemeenschappen en hun leer boven Gods Woord te plaatsen .

Bij mijn verdere zoektocht ontbood ik vervolgens verschillende groepen en genootschappen om hun mening en leer te aanhoren. Alhoewel ze op zeer veel vlakken onderling van mening verschilden stelde ik echter één gemeenschappelijk kenmerk vast. Namelijk dat zij steeds hun eigen geschriften en doctrines (o.a. de traditie, het boek “de parel van grote waarde”, hun geloofsbelijdenissen, hun “nieuwe vertaling”, de catechismus)  boven Gods Woord plaatsen. En toen ik in de Schrift vaststelde dat Christus zelf de basisvoorwaarden voor zijn volgelingen eigenhandig had opgeschreven begreep ik het totaal niet dat iemand zich een volgeling van Hem kan benoemen of wanen en toch zijn basisvoorwaarden met voeten treden. Iets wat bij geen enkele organisatie hetzij sport, sociale of politieke groepering zou aanvaard of gedoogd worden.

Toen ik echter in contact kwam met de  kerk der ZDA stelde ik vast dat zij de enigen waren die ALLE de basisgeboden onderwezen die Christus zelf had opgeschreven, en zodoende die” rest “ was die zich volledig getrouw aan Hem gedroegen.  Voortgekomen uit een verderzetting van het reformatorisch gedachtengoed, de studie van de boeken Daniel en Openbaring, alsook het heiligdom (tabernakel) met zijn diensten  waren zij tot de vaststelling gekomen dat wij in de laatste fase van het verlossingsplan leven. Waarbij Christus in het ware hemelse heiligdom (waarvan het woestijntabernakel met zijn diensten een afschaduwing was) zijn oordelend afsluitingswerk aan het volbrengen is vooraleer Hij terugkeert naar de aarde.

Daarom was (en is) het dan ook belangrijk dat de mensen verwittigd worden om zich voor te bereiden op  de nakende afsluiting van de tijd van genade waarbij het oordeel over de wereld zal voltrokken worden waarvan het Yom Kippur gebeuren het type was.  Het is dan ook een Bijbels gegeven dat God de mens(heid) niet onwetend laat betreffende komende gebeurtenissen; Noach wist wanneer de regen zou komen,  Jeremia  wist de tijd wanneer de heropbouw van Jeruzalem s’ tempel zou geschieden en de christenen in Jeruzalem waren verwittigd en kenden de tekenen wanneer ze Jeruzalem moesten verlaten voorafgaand aan haar verwoesting.

 Ook wij hebben Daniel en Openbaring  om de periode van de eindgebeurtenissen te kunnen inschatten. Waarin als een hoofdkenmerk wordt aangegeven het samenkomen en samenwerken van allerlei geloofsgroepen onder één hoofd. Waarbij deze allen als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze het vierde gebod, dat het teken bij uitstek is van het aanvaarden van God als de ultieme Schepper en Verlosser der wereld, zullen verwerpen en uithollen. Alsook door middel van een coalitie met de staatsmacht een surrogaat, de zondagsviering, dat ze als hun teken van hun autoriteit voorop zullen stellen en  aan de wereld zullen opleggen en opdringen.  

 

In Gods Woord stelde ik meermaals vast dat een volgeling van Christus door God beschouwd word als de tempel van de Heilige Geest die door Christus gekocht en betaald werd. Zodat deze dan ook niet zichzelf maar Christus toebehoort en verondersteld wordt om zijn lichaam  als rentmeester zo goed als mogelijk te bewaren voor afbraak of ziekte. Ik kwam zodoende tot het besef dat ik geen producten zoals drugs, tabak, …enz  meer moest gebruiken die schadelijk waren voor het menselijk lichaam.  En door mijn scheikundige opleiding wist ik dat cafeïne ( theïne) en alcohol die, alhoewel ze legaal zijn, ook daartoe behoren omdat beide in feite hard drugs zijn die op termijn de menselijke organen beschadigen.

Toen ik las dat God aan het uitverkoren volk, ”omdat het hun wel zou gaan”, een  handleiding ( Leviticus 11) gegeven heeft waarbij ook bepaalde voedingsstoffen blijkbaar niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. En het logisch is dat Hij, als de ontwerper van het menselijk” machientje” het best geplaats is om te weten welke brandstof  het meest geschikt is voor het  optimaal functioneren ervan. Heb ik deze  “verboden” producten dan maar ook uit mijn menu geschrapt.

Uiteindelijk ben ik tot de slotsom gekomen dat, alhoewel de kennis van Gods woord een zeer belangrijke plaats inneemt bij een volgeling van Christus dit toch niet het belangrijkste is. Maar wel het in de praktijk brengen van hetgeen men uit de Schrift geleerd heeft wat God van ons verlangt. Met andere woorden het zich dagelijks laten leiden door de Heilige Geest om  de eigen natuur van zelfzucht, hoogmoed en eigenbelang door Zijn kracht te beheersen en ze te laten omvormen tot een liefde tot God en een dienstbaarheid aan de naaste.  

Nu, na 47 jaar met God gewandeld te hebben in voor-en tegenspoed, in momenten van trouw en momenten van struikelen, ben ik zeer dankbaar Hem te hebben leren kennen door zijn Woord. Weet ik ook door ervaring dat Hij liefdevol, getrouw en rechtvaardig is en zie ik vol vertrouwen uit naar zijn spoedige wederkomst.

Ik heb dan ook geen vrees voor de dodenslaap (die gezien mijn leeftijd niet zo lang meer op zich zou kunnen laten wachten) met de zekerheid dat ik als een nieuwe schepping verheerlijkt zal opstaan uit het graf om Hem te ontmoeten die zich uit liefde voor ons vernederd heeft en in onze plaats gestorven is om ons een eeuwig en vredevol bestaan te verzekeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei bernard 3:

Bij mijn verdere zoektocht ontbood ik vervolgens verschillende groepen en genootschappen om hun mening en leer te aanhoren. Alhoewel ze op zeer veel vlakken onderling van mening verschilden stelde ik echter één gemeenschappelijk kenmerk vast. Namelijk dat zij steeds hun eigen geschriften en doctrines (o.a. de traditie, het boek “de parel van grote waarde”, hun geloofsbelijdenissen, hun “nieuwe vertaling”, de catechismus)  boven Gods Woord plaatsen. En toen ik in de Schrift vaststelde dat Christus zelf de basisvoorwaarden voor zijn volgelingen eigenhandig had opgeschreven begreep ik het totaal niet dat iemand zich een volgeling van Hem kan benoemen of wanen en toch zijn basisvoorwaarden met voeten treden. Iets wat bij geen enkele organisatie hetzij sport, sociale of politieke groepering zou aanvaard of gedoogd worden.

Toen ik echter in contact kwam met de  kerk der ZDA stelde ik vast dat zij de enigen waren die ALLE de basisgeboden onderwezen die Christus zelf had opgeschreven, en zodoende die” rest “ was die zich volledig getrouw aan Hem gedroegen.

Allereerst dank voor de uiteenzetting. Je hebt er tijd in gestoken, en dat mag gezegd worden.

Wat me wel opvalt aan je verhaal is het kernwoord "ik". Je kan me met je verhaal niet afbrengen van de gedachte dat je allereerst zelf één "zaligmakende uitleg" van de Schrift kiest om vervolgens de ZDA te dulden in je leven, omdat hun leer overeen (toevalligerwijs) komt met hetgeen je zelf al leerde.

Je schreef terecht dat het werkwoord "geloven" o.m. de betekenis heeft van "vertrouwen". Ik mis in je verhaal de gedachte dat een gemeenschap die de Schrift binnen een eigen traditie uitlegt betrouwbaar zou kunnen zijn omdat kennelijk Gods zegen rust op deze gemeenschap. Ook dan komt het aan op vertrouwen: het blijft een subjectief oordeel, de inschatting dat die gemeenschap gezegend is door God, en daarom je vertrouwen mag krijgen. Maar die gedachte zou de mogelijkheid openen naar een situatie waarin een (deel)gemeenschap visies koestert die niet per se 1-op-1 overeenkomen met die van jezelf... Je hoeft je vertrouwen dan niet noodzakelijkerwijs in handen te leggen van een sektarisch genootschap, maar kan dan het beter uithouden binnen een groepering die zich "wat katholieker" opstelt in het leven... Omdat je jezelf wat katholieker opstelt...

Wat ik bedoel te zeggen: dat geloof, dat vertrouwen mag zich m.i. ook best naar je medechristenen uitstrekken...

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei antoon:

Dat is niet waar, Jezus vertrouwde op het bijbelwoord, de apostelen, de afschrijvers, de talloze schare en wat al niet meer.

ik vinde het vreemd dit uit de mond man een gelovige te horen

Jezus vertrouwde op het bijbelwoord? Terwijl er tijdens het leven van onze lieve Heer vele bijbelboeken nog niet geschreven waren? Ik vind dit vreemd om te horen van een gelovige. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@bernard 3,

Bedankt voor jouw -inderdaad- uitgebreide getuigenis. Je zoektocht bracht je bij de ZDA, het past bij de weg die jij gaat met God. Jij gelooft dat het misschien de enige juiste weg is, maar door de "ik'' vorm stoort me dat totaal niet. Het is goed om te lezen omdat je niet "aanvallend" reageert. 

Ik merk dat er -ook bij u- een gezonde levensstijl belangrijk is. Je lichaam is een tempel God's.

Het vaak vegetarisch zijn van ZDA heeft dat met die spijswetten te maken of....om dierenleed te voorkomen.

Persoonlijk ken ik de Maranatha beweging -een aantal leden in mijn vorige gemeente waren daar actief bij betrokken- komt dat overeen met de wederkomst visie van de ZDA?

 

 

 

4 minuten geleden zei Lobke:

 

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Dat is niet waar, Jezus vertrouwde op het bijbelwoord, de apostelen, de afschrijvers, de talloze schare en wat al niet meer.

ik vinde het vreemd dit uit de mond man een gelovige te horen

Ik denk dat de meerderheid der gelovigen hier t vreemd vindt jouw rare en onbijbelse uitspraken te horen. 

2 uur geleden zei antoon:

In de schrift staat het enige en echte geloof, alles wat anders is dient men te negeren

Nou ben ik in de war beste Antoon. Wat moet ik nu? Zijn de ZDAers eche gelovigen? Moet ik naar Bernard 3 luisteren of naar jou? Kunnen jullie even duidelijkheid scheppen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Thorgrem:

Dit is een dogma wat geen basis heeft in de Schrift? 

Het is niet alleen een dogma, het is ook een dogma die niet te beantwoorden valt... Daarom kan MN concluderen dat voor Bernard3 de ZDA het enige echte en ware geloof zijn, maar voor antoon zal dat ongetwijfeld de JG zijn en voor jou Thorgrem misschien wel het Katholieke geloof... Eenheid zit hem dan ook helemaal niet in uniformiteit zoals we dat terugzien in (christelijke) sektes, maar juist in liefde met elkaar om te kunnen gaan ondanks dat je over bepaalde punten anders denkt... Dat lees je trouwens door heel handelingen heen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Zevendedags Adventisten hebben op veel punten overeenkomsten met JG. Wij geloven allebei in de tegenwoordigheid van Christus en een spoedig eindoordeel, wij geloven allebei niet in de onsterfelijke ziel en zo zijn er nog wel wat punten. Wij verschillen wel op belangrijke punten als de drieeenheid, spijswetten en andere Mozaïsche wetten. Wij geloven dat de Mozaïsche wetten zijn afgeschaft door het zoenoffer van Christus en dat die vervangen zijn door de Wet van Christus, een wet dat niet geschreven staat op steen, maar op je hart. Die wet verschilt in de hoofdpunten niet veel van bijv. de tien geboden.

Als je de Mozaïsche wetten nog als waar aanziet dan moet je ook de hele wet onderhouden in mijn ogen, dus ik ben benieuwd hoe @bernard 3 denkt over bijv het offeren van dieren, want dat is dan ook een onderdeel daarvan.

Hij gelooft terecht dat alles wat in de Bijbel staat als enige wat waar is. Jezus veroordeelde overleveringen en menselijke leerstellingen. Het is waar dat in Jezus tijd de Griekse geschriften er nog niet waren, maar de Joden gebruikten dezelfde Bijbelboeken als de moderne Christenen van nu. De deuterocanonieke boeken werden pas later onder Hellinistische invloed toegevoegd. Het is logisch dat God Zijn woord beschermd in de loop der eeuwen ondanks vervolging. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Hij gelooft terecht dat alles wat in de Bijbel staat als enige wat waar is. Jezus veroordeelde overleveringen en menselijke leerstellingen. Het is waar dat in Jezus tijd de Griekse geschriften er nog niet waren, maar de Joden gebruikten dezelfde Bijbelboeken als de moderne Christenen van nu.

Open er gerust een topic over want je spreekt jezelf hier erg tegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

De Zevendedags Adventisten hebben op veel punten overeenkomsten met JG. Wij geloven allebei in de tegenwoordigheid van Christus en een spoedig eindoordeel, wij geloven allebei niet in de onsterfelijke ziel en zo zijn er nog wel wat punten. Wij verschillen wel op belangrijke punten als de drieeenheid, spijswetten en andere Mozaïsche wetten. Wij geloven dat de Mozaïsche wetten zijn afgeschaft door het zoenoffer van Christus en dat die vervangen zijn door de Wet van Christus, een wet dat niet geschreven staat op steen, maar op je hart. Die wet verschilt in de hoofdpunten niet veel van bijv. de tien geboden.

Als je de Mozaïsche wetten nog als waar aanziet dan moet je ook de hele wet onderhouden in mijn ogen, dus ik ben benieuwd hoe @bernard 3 denkt over bijv het offeren van dieren, want dat is dan ook een onderdeel daarvan.

Hij gelooft terecht dat alles wat in de Bijbel staat als enige wat waar is. Jezus veroordeelde overleveringen en menselijke leerstellingen. Het is waar dat in Jezus tijd de Griekse geschriften er nog niet waren, maar de Joden gebruikten dezelfde Bijbelboeken als de moderne Christenen van nu. De deuterocanonieke boeken werden pas later onder Hellinistische invloed toegevoegd. Het is logisch dat God Zijn woord beschermd in de loop der eeuwen ondanks vervolging. 

Beste Jako

Blijkbaar heb je een zeer kort geheugen of lees je de (vele) reacties van mij niet die ik reeds  gaf op uw bovenstaande opmerking.  Uw vraag komt dan ook over als een deuntje dat al honderd maal wordt herhaald niettegenstaande het antwoord erop al evenveel maal werd gegeven.

Want ik heb er steeds op gewezen dat er een essentieel verschil is tussen hetgeen Christus eigenhandig heeft opgeschreven en hetgeen aan Mozes werd opgedragen om het op te schrijven.

Niettegenstaande Gods Volk op de Sinaï een totaal pakket gekregen heeft bestond dit pakket weldegelijk uit twee duidelijk van elkaar verschillende onderdelen. Een deel dat Christus zelf eigenhandig heeft opgeschreven, en een ander deel dat Mozes heeft opgeschreven nadat hij de inhoud ervan door God werd onderwezen

Hetgeen Christus opschreef werd IN de ark bewaard als teken van zijn onveranderlijkheid en hetgeen later dan ook door Christus zelf als onveranderlijk wordt verklaard (Matt5:17-19)

Hetgeen Mozes opschreef  werd NAAST de ark gelegd als teken van zijn plaatselijk en /of tijdelijk karakter. Het grootste deel ervan was bedoeld als type voor hetgeen Christus zou volbrengen in zijn taak als Verlosser / Middelaar en Koning en werd dan ook vervuld en volbracht toen Hij als het anti type ervan op de aarde kwam.

Net als Paulus ben ik er ook van overtuigd dat hetgeen vervuld is door  Christus dan ook zijn taak heeft volbracht als zinnebeeld en type van het anti type ; Christus. En zodoende op vandaag door een volgeling van Christus niet meer hoeft uitgevoerd te worden.

Maar dit alles heeft totaal geen invloed op de onveranderlijkheid van hetgeen Christus eigenhandig op steen heeft gegrift en hetgeen de Heilige Geest nu als “Trooster” in het hart van de mens legt ( Joh 16:8-15  / Joh14: 26 )

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei bernard 3:

Blijkbaar heb je een zeer kort geheugen of lees je de (vele) reacties van mij niet die ik reeds  gaf op uw bovenstaande opmerking.  Uw vraag komt dan ook over als een deuntje dat al honderd maal wordt herhaald niettegenstaande het antwoord erop al evenveel maal werd gegeven.

 Ja hoor, die heb ik gelezen. Alleen klopt je redenatie niet. De Wet werd specifiek aan Israël gegeven en aan Israël alleen. Jezus maakte ook geen onderscheid tussen de morele wet = Tien geboden en de ceremoniële wet. Ik kom er later op terug. Romeinen 7:6,7 zegt Paulus dat we ontslagen zijn de Wet. In 2 kor. 3:7-11 haalt Paulus specifiek de Tien geboden aan met letters in stenen gegrift en in vers 11 zegt Paulus dat die is verdwenen.

7 De wet die de dood brengt en die met letters in stenen werd gegrift, kwam met zo veel glans dat de Israëlieten Mozes niet konden aankijken door de stralende glans van zijn gezicht, een glans die zou verdwijnen.  8 Zou dan de geest niet met nog meer glans worden gebracht?  9 Want als wat tot veroordeling leidt al glans had, dan zou wat tot rechtvaardigheid leidt dat des te meer hebben!  10 Zelfs wat eerst glans had, verbleekt bij de overweldigende glans die later kwam.  11 Want als wat zou verdwijnen al met glans was gebracht, hoeveel groter moet dan de glans zijn van wat blijft!

In Deut. 5:15 wordt de sabbatswet ingesteld en wordt in verband gebracht met Israëls bevrijding uit slavernij in Egypte, niet met gebeurtenissen in Eden. 

Het wegdoen van de Mozaïsche wet inclusief de tien geboden wil niet zeggen dat we wetteloos zijn. Het is vervangen door de Wet van Christus, eigenlijk een aangescherpte wet op veel punten, maar niet de sabbat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid