Spring naar bijdragen

Waarom de doop in de Heilige Geest?


Aanbevolen berichten

In de bijbel zie je eigenlijk twee dopen. Eén met water en de andere met de Heilige geest.

Romeinen 6

4. Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden

Handelingen 10:

Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.

44 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.

45 En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.

46 Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde Petrus:

47 Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij?

48 En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven

Handelingen 19:

3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes.

4 Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.

5 En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.

6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.

Zoals je ziet is zowel dopen in water als gedoopt worden met de Heilige Geest beschreven in de bijbel. Vaak ook in willekeurige volgorde.

Het is echter wel belangrijk te weten dat je gered wordt door geloof in Jezus, niets anders.

Zie handelingen 13:

38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt;

39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

Romeinen 3:

Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Romeinen 5:

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Zoals je ziet wordt hier nergens de doop als vereiste gesteld als onderdeel van je redding. Het is een logisch gevolg als volgende stap in je geloofsleven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 663
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Sjaloom Dave,

De aangehaalde stukken lezen alleen dat de betreffende mensen de Geest op zich kregen. Het begrip doop in de heilige Geest komt in deze stukken niet voor. Wel de waterdoop, waarmee je aan God en gemeente kenbaar maakt je aan Hem toe te wijden en opnieuw met Hem te gaan beginnen.

De bijbel spreekt over één Heer, één geloof en één doop. Geen twee dopen dus. Laten we het dus eenvoudig houden. Met de (water)doop belijdt je voor God en gemeente Christus als Heer en Verlosser en getuig je dat je voortaan Hem zult volgen.

Zodra je bekeert bent zul je vervult worden met de heilige Geest. Dat kan vóór je doop nog gebeuren, of erna. Daarmee is de doop niet minder belangrijk, die hoort, net als het avondmaal, er gewoon bij. Meer hoeven we niet te weten en meer hoeven we niet te benoemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op donderdag 28 juli 2005 18:45:50 schreef RobertF het volgende:

Zodra je bekeert bent zul je vervult worden met de heilige Geest. Dat kan vóór je doop nog gebeuren, of erna.

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat wanneer je tot bekering komt je de Heilige Geest ontvangt, maar er niet mee vervult bent. Wanneer men eenmaal vervult raakt van de HG dan zul je ook achter je gaven komen. In onze gemeente wordt vaak gebeden voor een verdere vervulling met de HG. Ik denk dus niet dat je meteen na je bekering helemaal vervuld bent.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 21 juni 2005 16:15:30 schreef Luctor het volgende:

Ben als baby in een katholieke kerk gedoopt. Voor mij is cru gezegd dat hoofdstuk daarmee afgesloten.

Cru gezegd is daarmee het hoofdstuk pas geopend. Dat je het vervolgens niet verder hebt gelezen zou zomaar kunnen knipoog_dicht.gif

Wat hier als doopsel met de H Geest wordt aangeduid, klinkt voor mij nogal naar wat in de RKK het H Vormsel is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op donderdag 28 juli 2005 19:13:26 schreef RobertF het volgende:

Sjaloom Cloud,

In Handelingen 10 echter lees je hoe heidenen die nog niet gedoopt waren vervuld werden met de heilige Geest tóch daarna in vreemde talen spraken. Ze ontvingen dus die gave in elk geval al, ten teken dat de heilige Geest over hen gekomen was. Daarna pas werden ze gedoopt.

Dat je voor of na je doop vervuld kan zijn van de Heilige Geest wil ik ook niet ontkennen. Het is alleen zo, naar mijn mening, dat pas bekeerden nog niet vol zijn van de Heilige Geest. Ze krijgen Hem wel bij de bekering, maar zijn er nog niet door vervuld. In de bijbel kan er misschien wel sprake zijn van onmiddelijke vervulling (ik sluit het dan ook niet uit), maar ik denk dat er een soort groeiproces achterzit, wat niet meteen is afgerond na de bekering. Langzamerhand zal de HG een grotere rol gaan spelen in je leven.

Cloud

Link naar bericht
Deel via andere websites

In het hele boek handelingen lees je dat de nieuwe gelovigen worden gedoopt, maar dat hen daarna door de aprostelen ook de handen worden opgelegd waarbij de nieuwe gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Dat het opleggen van de handen echt noodzakelijk is en alleen door de door de Heer Zelf aangestelde apostelen kon gebeuren wordt duidelijk wanneer je het stukje leest dat speciaal voor het opleggen van de handen twee van de apostelen over komen naar een nieuwe gemeente, die gesticht is door een diaken. De diaken mocht zelf wel de doop (het bad van de wedergeboorte, waardoor men dus een kind van G*d wordt) bedienen, maar was niet bij machte om de Heilige Geest "uit te delen". Dat kunnen alleen de door de Heer Zelf geroepen dienaren.

Ik zie in de bijbel dus een heel duidelijk verschil tussen de doop om een kind van

Quote:
Op donderdag 28 juli 2005 19:13:26 schreef RobertF het volgende:

Sjaloom Cloud,

In Handelingen 10 echter lees je hoe heidenen die nog niet gedoopt waren vervuld werden met de heilige Geest tóch daarna in vreemde talen spraken. Ze ontvingen dus die gave in elk geval al, ten teken dat de heilige Geest over hen gekomen was. Daarna pas werden ze gedoopt.

Dat kwam omdat Petrus niet geloofde dat de heidenen (in dit geval Romeinen) ook bekeerd en gedoopt konden worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom 'doop in de Geest' als de apostelen handoplegging onderwijzen?

Hebr 6:1-3 vertelt toch immers over de bijbelse grondslagen (waaronder de geloofsdoop én de handoplegging) en dat we 'dat zullen doen als GOD het wil'...

Dus wachten op een uitstorting van de Geest is in tegenstelling op wat GOD van ons vraagt en wat de apostelen doen en onderwijzen>!> engel.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Klopt helemaal. De gelovigen ontvingen de Heilige Geest door de handoplegging van de apostelen. Toen Simon de tovenaar zag dat mensen de Heilige Geest (en daarmee ook Diens gaven) ontvingen door de handoplegging van de apostelen, bood hij de apostelen geld aan om zelf ook die macht te mogen ontvangen. Hieruit valt toch wel af te leiden dat het hier niet om een waterdoop ging...

Het wachten op een uitstorting van de Heilige Geest is dus inderdaad een tegenstelling tot wat de bijbel ons leert. Het is jammer dat in vrijwel alle christelijke kerken deze handoplegging door apostelen buiten gebruik is geraakt, en het is maar de vraag in hoeverre mensen inderdaad zonder die handoplegging vervuld kunnen worden met de Geest. Wat in ieder geval duidelijk is: zonder de HG, geen gaven van de HG, en dat is wel in zo'n beetje iedere christelijke kerk merkbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 months later...

Wanneer je in de Heilige Geest gedoopt bent, dan besef je dat je echt gestorven bent en opgestaan bent, niet in jezelf, maar in Christus. Je ziet dat je je eigen ik niet moet proberen te verbeteren, maar dat je aan jouw 'zondige ik' moet sterven voordat de Heilige Geest je kan volledig kan leiden.

Ik kreeg op een avond een inschieter, toen ik Romeinen 5 en 6 las. En vlak daarvoor 1 Korinthiërs 1:30.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit is een vet moeilijk onderwerp. Waarom? Omdat de meningen erover verdeeld zijn, en omdat voor beide meningen wat te zeggen valt.

Voor de duidelijkheid nogmaals: de doop met de heilige Geest is niet een doop met water.

even wat begrippen uitleggen:

bekering: Je vraagt aan Jezus of hij je helper, verlosser, en meester wil zijn, en Zijn bloed over je wil uitstorten. (voor simpeldenkers: je geeft je hart aan Jezus)

wedergeboorte: Als je je bekeert word je automatisch opnieuw geboren, dat doe je niet zelf, dat doet God, daar merk je zelf ook niks van. Wedergeboren worden betekent: Jouw geest word één met Gods Geest. In de bijbel staat bij het verhaal van Jezus en Nikodemus, dat je geboren wordt uit water en geest. Jouw geest word één met Gods Geest (de geest), en het teken hiervan is de doop (het water). Je word maar één keer in je leven opnieuw geboren.

doop of vervulling met de Heilige Geest:

Jouw Geest is al één met Gods Geest, maar volgens de evangelische mensen kan daarop nog 'extra' vervulling met de Heilige Geest volgen. Dit is geen must om Gods kind te kunnen zijn.

wat houd de doop met de Heilige Geest in?

Eigenlijk weet ik dit ook niet precies. Het is in ieder geval zo dat de kracht van de Geest in je komt, de liefde van God stroomt in je, God stort zijn Geest in jou neer, zoveel dat je overstroomt. Je gaat de bijbel beter begrijpen, je kunt meer liefde aan anderen geven, je merkt het beter als je zonde doet, je kunt dingen uit de kracht van de Geest doen, bijvoorbeeld getuigen, de Geest spreekt door je heen bijvoorbeeld. Ook kunnen de gaven van de Geest zich in je gaan openbaren. (bijvoorbeeld profetie, tongentaal, genezing, onderscheiding van Geesten enz..)

soms gebeurt de doop van de Geest inderdaad zonder dat mensen het zelf doorhebben of zo noemen. In de traditionele gemeentes word hier heeeeel weinig over gesproken, en erkennen ze volgens mij ook niet twee verschilende vervullingen met de Geest, maar toch zijn daar echt wel mensen die vervuld zijn met de Geest. Anders zouden ze geen dominees hebben. (onderwijzing is ook gave van Geest)

vervulling met de Geest kan meerdere keren van je leven gebeuren volgens mij.

wat is het verschil tussen één worden met Gods Geest en vervuld worden met Gods Geest?

dit weet ik eigenlijk niet precies, en ik zou erg blij zijn als iemand van dit forum er een op de bijbel gegrond antwoord op zou kunnen geven.

Hoe word je vervult/gedoopt met de Heilige Geest?

door God daarom te bidden. Er staat in lucas elf:

9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Ik denk dat hier de vervulling/doop met de heilige Geest word bedoeld. Ik bid God om vervulling met de Heilige geest, het is volgens mij nog niet gebeurt, maar dit is een tekst waaraan ik me vast houd.

In de bijbel gebeurt vervulling met de Geest ook door handoplegging. Paulus doet dat bijvoorbeeld. (ff geen zin om de tekst op te zoeken)

De mensen in de traditionele kerken geloven maar in één soort vervulling met de heilige Geest. Zij geloven dat je hoe meer je geestelijk gaat leven, de Geest steeds actiever in je wordt zegmaar. Dus dat de gaven van de Geest meteen bij je bekering 'beschikbaar' zijn maar dat ze pas tot uiting komen als je meer en meer geestelijk gaat leven. (met geestelijk leven bedoel ik, leven naar de Geest die één is geworden met jouw geest, en dus volmaakt is, en het goede wil)

dank u voor uw aandacht smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op donderdag 11 augustus 2005 20:41:10 schreef Levi het volgende:

Klopt helemaal. De gelovigen ontvingen de Heilige Geest door de handoplegging van de apostelen. Toen Simon de tovenaar zag dat mensen de Heilige Geest (en daarmee ook Diens gaven) ontvingen door de handoplegging van de apostelen, bood hij de apostelen geld aan om zelf ook die macht te mogen ontvangen. Hieruit valt toch wel af te leiden dat het hier niet om een waterdoop ging...

Het wachten op een uitstorting van de Heilige Geest is dus inderdaad een tegenstelling tot wat de bijbel ons leert. Het is jammer dat in vrijwel alle christelijke kerken deze handoplegging door apostelen buiten gebruik is geraakt, en het is maar de vraag in hoeverre mensen inderdaad zonder die handoplegging vervuld kunnen worden met de Geest. Wat in ieder geval duidelijk is: zonder de HG, geen gaven van de HG, en dat is wel in zo'n beetje iedere christelijke kerk merkbaar.

maar het hoeft niet zo te zijn dat je als je

handoplegging krijgt dat je dan ook vervuld word toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, dat hoeft niet zo te zijn.

De HG openbaart Zich op Zijntijd en op Zijn manier. Wanneer je door handoplegging verzegeld wordt met de HG, ontvang je die Geest, maar dat wil niet zeggen dat je direct daarmee vervuld wordt en dat Hij Zich door een van Zijn gaven openbaart.

Grtz,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Alle vragen beantwoord aangaande de werking van de Heilige Geest als je Gedoopt bent, gelijk Christus:

De Geestesgaven: een 'geschenk bij de doop?'

Uit Handelingen 2:38 weten we het volgende:

'Petrus antwoordde: Bekeert u, en dat ieder uwer gedoopt worden met den naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden; dan zal u de gave des Heiligen Geestes tendeelvallen.'

Betekent dit nu, dat ieder die zich laat dopen in Jezus naam meteen de Heilige Geest/Geestesgaven ontvangt

Doop in Jezus-naam: niet automatisch ontvangst Geestesgaven

De Bijbel geeft zelf antwoord op deze vraag en wel in Handelingen 8 en 19. In deze hoofdstukken worden er mensen gedoopt in 'Jezus naam' (de Jezus-doop), maar zij krijgen de Geestesgaven niet eerder dan dat erna de handen opgelegd worden en er specifiek gevraagd/gebeden wordt om de Geestesgaven !

Handelingen 8:15 - Ondanks doop In Jezus géén Geestesgaven

'Zij kwamen en baden voor hen dat zij den Heiligen Geest mochten ontvangen; want die was nog op niemand hunner neergedaald; zij waren slechts door den doop gebracht onder den naam van den Heer Jezus. Nu legden zij hun de handen op, en zij ontvingen den Heiligen Geest.'

Handelingen 19:5-6 - Na doop handoplegging en Geestesgaven

'Toen zij dit hoorden, werden zij door den doop tot den naam van den Heer Jezus gebracht, en toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen: zij spraken tongetaal en profeteerden'

Oorzaak: 'slechts een doop in Jezus-naam' ?

Sommige mensen -gek genoeg veelal mensen die in de 3-eenheid geloven- denken dat het komt 'omdat ook de naam van de Vader en de Geest nodig zijn'. 'En als je die ook noemt tijdens de doop, dan krijg je wel de Geestesgaven…'.

Behalve dat mensen die dat zeggen dus de 3-eenheid 'tegenspreken' (want dan zou je toch één naam nodig hebben ?!), spreken zij dus ook de tekst uit Handelingen 2 tegen. De tekst, waarin Paulus aangeeft, dat ieder die zich op dat moment laat dopen in de naam van Jezus de Geest zal ontvangen. De mensen die dus zeggen, dat 'het in het aantal namen tijdens de doop zit' kunnen dus onmogelijk gelijk hebben. Hoe zit het dan wel in elkaar ?!

In Mattheus zegt Jezus dat zijn doop -een doop uit Zijn Naam- een doop uit naam van de Vader, Zoon en Geest moet zijn:

Mattheus 28:19

'Gaat daarom alle volken tot mijn leerlingen maken en brengt hen door den doop onder den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, terwijl gij hun leert alles te onderhouden wat ik u bevolen heb'

Vanaf dat moment worden de mensen die door de Apostelen gedoopt worden -in Jezus naam- dus gedoopt uit naam van de Vader, Zoon en Geest.

Maar deze doop staat bekend als de doop ten naam van Jezus. Als 'tegenhanger' van de Johannesdoop dus. Zeggen dat de doop in Handelingen 8 en 19 slechts in 'Jezus naam' was en dat dus de Vader en Geest waren vergeten klopt dus beslist niet.

Dan zouden de Apostelen immers zich niet aan de doopopdracht van Jezus uit Matteus 28 hebben gehouden. En de Apostelen kennende hebben zij zich zeker wél aan de opdracht gehouden en hebben zij wel degelijk uit naam van Vader, Zoon en Geest gedoopt. Dit is de doop uit naam van Jezus. 'De Jezus-doop'. Een doop uit naam van Vader, Zoon en Geest en wel in opdracht van Jezus zelf.

Handelingen 2: de speciale gebeurtenis;

- Heilige Geest wordt uitgestort! -

Dé reden waarom de dopelingen van Handelingen 2 meteen de Heilige Geest wordt beloofd moet dus wel een speciale reden hebben. We lezen immers in de latere hoofdstukken van Handelingen, dat de Geestesgaven niet meteen na de doop in Jezus-naam meteen worden ontvangen.

Zeer waarschijnlijk was de reden van onmiddellijke ontvangst dé speciale gebeurtenis van die dag: de uitstorting van de Heilige Geest. Ieder die voor Jezus had gekozen of -door de doop die dag voor Jezus zou kiezen- zou die uitstorting meteen krijgen. Net als alle anderen. Gods Geest was er die dag zelf bij!

Nu zou de kritische (bijbel)lezer kunnen zeggen: 'luister eens, in Handelingen 2 staat meteen achter het stuk over 'meteen de Geestesgaven ontvangen het volgende: 'Want u en uwen kinderen is deze belofte, en allen, die verre zijn, welke de Heer onze God hiertoe roepen zal.'

'En dus wordt hier wel degelijk beloofd, dat iedereen die dat doet onmiddellijk de Geestesgaven zal ontvangen.' Wel, op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad zo te zijn, maar helaas: de realiteit van Handelingen 8 en 19 laat zien, dat deze interpretatie [onmiddellijk krijgen van de Geestesgaven voor iedereen later] dus niet klopt.

Waarschijnlijk dient na het moment van de uitstorting van de Geest de nadruk te liggen op de belofte, dat ieder die zich laat dopen in naam van Jezus de Heilige Geest mag/kan ontvangen. Er blijkt immers, dat er door handoplegging (na de doop met gericht gebed met vraag om de Geestesgaven) wel degelijk de Geestesgaven worden gegeven!

Wat betekent deze kennis nu voor ons Christenen ?

De wetenschap, dat de Geestesgaven niet meteen volgen na een doop in Jezus-naam - waarbij tevens in de naam van de Vader, Zoon en Geest wordt uitgesproken- zal moeten leiden tot een nieuw besef.

Een besef dat handoplegging door iemand die de Geestesgaven reeds ontving benodigd is én wel ná de doop(plechtigheid).

Uit de eerdere studies over 'handoplegging' weten we ook:

Dat de Geestesgaven voor iedere Christen bedoeld zijn; niemand uitgezonderd

Dat de Geestesgaven ontvangen tevens betekent, dat je deel wordt van De Geest

Dat ieder die deel heeft aan de Geest en zich desondanks afkeert van geloof of God NOOIT MEER terug kan komen bij God !

Uitgesteld krijgen van Geestesgaven: ter bezinning !

Met al deze kennis weet je nu, dat 'het krijgen van de Geest' 'deelhebben aan de Geest is'. En dat het behalve 'verplichtingen' ook zeer grote gevolgen zal hebben voor keuzes in de toekomst.

Daarom is het ook zo, dat je niet meteen de Gaven krijgt na de doop. Slechts als je -weliswaar met behulp van de Geest- gegroeid bent in kennis over geloof en in geloof dat je de Gaven op speciaal gebed kan ontvangen en wel door 'handoplegging'. Een bescherming tegen onszelf van God. En Gods Geest bepaalt vervolgens zelf wanneer het voor ons tijd is om deel aan Hem te krijgen!

Dus de Doop betaat uit twee onderdelen: Doop in of op de naam van Christus + de Doop in de Heilige Geest, door de handoplegging. Dat hoieft trouwens niet direct na de Doop door onderdompeling, omdat er eerste groei tot besf mag zijn. Maar de handelin, handoplegging, moet wel gebeuren.

Veel succes met je Bijbelstudie

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Dat de Geestesgaven voor iedere Christen bedoeld zijn; niemand uitgezonderd

Dat de Geestesgaven ontvangen tevens betekent, dat je deel wordt van De Geest

Dat ieder die deel heeft aan de Geest en zich desondanks afkeert van geloof of God NOOIT MEER terug kan komen bij God !

Dit is overigens onjuist. Dat zou betekenen dat iemand die gered is, toch verloren zou gaan.

Een paar tekstjes ter overweging:

Rom 8: 38 en 39

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Johannes 10:27 - 30. 'Niemand zal ze rukken uit mijn hand'

Hebreeên 10:14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Het is eerder anders om. Jezus heeft gewaarschuwd voor mensen die Geestesgaven gebruiken, maar die niet behouden zijn.

Mattheus 7: 21 - 23. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 22 november 2005 18:25:43 schreef Levi het volgende:

Nee, dat hoeft niet zo te zijn.

De HG openbaart Zich op Zijntijd en op Zijn manier. Wanneer je door handoplegging verzegeld wordt met de HG, ontvang je die Geest, maar dat wil niet zeggen dat je direct daarmee vervuld wordt en dat Hij Zich door een van Zijn gaven openbaart.

Grtz,

Levi

is het zeg maar wel zo dat als dat eenmaal gebeurd is, dat iemand je de handen op heeft gelegd, en je wordt op dat moment niet vervuld met de Heilige Geest, dat je later niet nog een keer de handen op hoeft gelegd te worden om vervuld te worden?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 22 november 2005 18:40:25 schreef Schriftgeleerde het volgende:

Dat de Geestesgaven voor iedere Christen bedoeld zijn
; niemand uitgezonderd

Dat de Geestesgaven ontvangen tevens betekent, dat je deel wordt van De Geest

Dat ieder die deel heeft aan de Geest en zich desondanks afkeert van geloof of God NOOIT MEER terug kan komen bij God !

En waar haal je dit vandaan... dus wat er in matheus staat dat iedere zonde je vergeven wordt tegen de vader en de zoon je vergeven word... dus als je je afkeert van God ben je hopeloos verloren... mooie instelling is dat... Herstel is onmogenlijke zaak geworden...

Dus het is niet waar dat iedere zonde je vergeven wordt.. behalve die tegen de geest dan...

en hoe verklaar jij dat mensen voor hun doop al vervuld worden met de heilige geest...

ook het feit dat je een andere interpretatie fout kan noemen... wil je zeggen dat jij dus hiermee de wijsheid in pacht heb...

Ik denk zelf dat er meerdere mogenlijkheden / interpretaie's mogenlijk zijn...

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

Quote:
op woensdagavond 28 december 2005 schreef Michie23 in een ander topic, dat na kalm en wijs beraad is gesloten omdat dit topic al bestond:

Lucas 3:15-17

15 Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, 16 antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in het onderwerp 'doop met de Heilige Geest'.

Wat is dit nu precies? Het is eigenlijk iets eenvoudigs maar toch ook iets wat veel mensen ook voorbij gaat. Of mensen nu wel of niet van kindsaf aan geloven, toch komt er een moment waarop jij wordt geraakt door Gods overweldigende liefde, dat voel je in je hart en van daaruit vind er een blijvende verandering plaats.

Het komt dus neer op een ontmoeting met de Schepper, de Allerhoogste. Hoe dit plaats vind is niet altijd te beschrijven, wij zien vaak alleen de uiterlijkheden ervan.

Wat zegt de Bijbel hierove? In de Bijbel komt er niet expliciet een doop met de Geest voort als het om de term ervan gaat. Wel zijn er duidelijke voorbeelden dat er wel degelijk een doop met de Geest bestaat.

Handelingen 19

1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ 3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. 7 De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

De bijbeltekst waar ik mee begon is gesproken door Johannes. Hij kondigde aan dat er een doop met vuur mogelijk is door Jezus Christus. Misschien zegt dit niet zoveel maar het staat er niet voor niets!

Wie zouden wij zijn om een letter of woord af te zwakken van het Levende Woord.

Het belang van zo'n 'ontmoeting' met God komt ook naar voren in 1 Korinthiërs 2 waar Paulus een deel van de gemeente aldaar aan spreekt.

14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15 Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

Paulus zegt dit gewoon tegen gelovigen, hiermee laat hij zien dat de Geest van God essentiëel is voor ons dagelijks leven.

Ook Nikodemus, een zeer geestelijk man moest dit ondervinden in Johannes 3:3

3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Het is dus een krachtige en zichtbare aanraking, dit komt het sterkst naar voren in Handelingen 1:4 waar Jezus dit zegt tegen zijn discipelen:

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Wat een kracht zit daarin! Let ook op de zin, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dat is dus waar die doop met de Geest vandaan komt. Zoals water over je heen komt als je je laat dopen komt de Geest ook over jou heen met vuur, een vuur wat krachtiger is dan ooit. Hier wil ik het voorlopig even bij laten, ook omdat ik mijn studie nog niet helemaal af heb. Als er vragen zijn hoor ik dit graag.

Blessings,

Michie

Ik hoop dat ik je bij je studie kan helpen:

Handelingen 19:

1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ 3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

1. Men wordt men gedoopt in de naam van de Heer Jezus, en ontvangt daarmee het kindschap van de Eeuwige;

2. Door Paulus wordt bij hen de handen opgelegd, waarna men de Heilige Geest ontvangt.

Handelingen 8:

12 Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. 13 Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

14 Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. 15 Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, 16 want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. 17 Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest. 18 Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan 19 en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest ontvangt.’'

1. Men wordt men gedoopt door Filippus (die een diaken was, en geen geroepen dienstknecht) in de naam van de Heer Jezus, en ontvangt daarmee het kindschap van de Eeuwige;

2. Door Petrus en Johannes wordt bij hen de handen opgelegd, waarna men de Heilige Geest ontvangt.

Marcus 8:

'22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken 23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’'

1. Hier is een blinde man, die smeekt om genezen te worden. In eerste instantie legt de Heer speeksel, dat uit het overgroote deel bestaat uit water, op zijn ogen. Vervolgens vraagt de Heer of de man iets ziet. Alhoewel de man zijn gezichtsvermogen terug heeft gekregen (want hij die zag de mensen wandelen), heeft hij niet het volledige zicht verkrijgen (hij zag de mensen immers als bomen).

2. Vervolgens staat er:

'Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.'

Nu de Heer Zijn handen weer op de ogen van de blinde legt (merk op dat er niet staat dat hij genezen was, ook al zag hij weer), nu ziet de 'blinde' alles weer heel helder.

Met andere woorden: Eerst wordt hij van zijn blindheid genezen via het speeksel (de doop met water), maar pas nadat hem de handen opgelegd worden krijgt hij ook zijn 'inzicht' weer terug. Hij ziet dan de mensen niet meer als bomen, maar ziet alles heel helder.

...

Maar Levi, dan zijn er twee vormen van ‘doop’????!!

Daar lijkt het inderdaad wel op, namelijk:

1: De doop met water waardoor men een kind van G*d wordt; en

2: De handoplegging door geroepen dienstknechten waardoor men de Heilige Geest ontvangt.

En Jezus, Die in alles een voorbeeld voor ons is?

Mattheus 3:

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

1. Zodra Jezus gedoopt was... enz, de doop met water dus;

2. ...en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde... de doop met de Heilige Geest dus.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt bij je studie.

Vriendelijke groeten,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Handelingen 19:1-7 lijkt inderdaad erg voor het (heilig) vormsel te spreken, die in sommige kerken wordt toegepast. Daarin ontvang je ook de heilige Geest middels handoplegging door een bisschop of apostel. Het gedeelte geeft aan dat de doop en de vervulling met de heilige Geest blijkbaar twee momenten zijn in het christelijk leven: de doop om behouden te worden (Handelingen 2:38), het vormsel om de gaven van de Geest te ontvangen.

De charismatische beweging pleit ook voor twee momenten in het christelijk leven: doop met water en doop met Geest, de zogenoemde geestesdoop. Ook zij dient de Geest toe met handoplegging en volgens mij ook met zalving. Maar bovenal is het volgens deze beweging een ingrijpende ervaring met God, waarna je geheel gedreven door de Geest vervolmaakt kunt worden. Het christelijke leven begint dan pas écht.

In de RKK is deze beweging ook aktief, alleen noemt de beweging de geestesdoop daar 'vrijmaking van de (genaden van de) Geest.' Immers, de geestesdoop vindt volgens de katholieke kerk al plaats in het heilig vormsel en de katholieke charismatische beweging wijkt daar begrijpelijkerwijs niet vanaf. Wat ik ervan begrepen heb, staat het Vaticaan redelijk positief tegenover deze beweging.

Wat nu juist is en wat niet, dat weet ik nog niet. De bijbel lijkt sterk voor het toedienen van de Geest door handoplegging te pleiten, maar niet elke protestantse kerk brengt dat in de praktijk. Blijkbaar is dat bijbelgedeelte op meerdere wijze te interpreteren. Sommige protestanten zeggen bijvoorbeeld dat dat in een andere bedeling was, of dat het een niet verplicht uiterlijk teken is, voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op woensdag 28 december 2005 23:44:12 schreef RobertF het volgende:

...

Blijkbaar is dat bijbelgedeelte op meerdere wijze te interpreteren. Sommige protestanten zeggen bijvoorbeeld dat dat in een andere bedeling was, of dat het een niet verplicht uiterlijk teken is, voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Zo staan er nog wel meer dingen expliciet in de bijbel, bijvoorbeeld de kruisdood van de Heer Jezus. Maar ook daarvan kan men bedenken dat het alleen maar geschreven staat voor mensen die daar behoefte aan hebben...

Anderen kunnen kennelijk ook zonder dat Hij onze straf op Zich heeft genomen de volmaking bereiken...

muur.gif

Grtz,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Zo staan er nog wel meer dingen expliciet in de bijbel, bijvoorbeeld de kruisdood van de Heer Jezus. Maar ook daarvan kan men bedenken dat het alleen maar geschreven staat voor mensen die daar behoefte aan hebben...

Anderen kunnen kennelijk ook zonder dat Hij onze straf op Zich heeft genomen de volmaking bereiken...

muur.gif

Grtz,

Levi

Sjaloom Levi,

Sorry, ik geef ook alleen maar een beetje weer hoe er over dit onderwerp zoal gedacht wordt... flower.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

De enige 'groep' die 'ineens' de Heilige Geest kregen waren de apostelen op de eerste pinksterdag.

Hadden hun het dan niet nodig dat hun de handen opgelegd werden?

Het anwtoord vinden we al in de bijbel:

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Verder zie ik in de bijbel geen verhalen van groepen mensen die zomaar de Heilige Geest ontvingen.

De enige uitzonderin hierop zijn de eerste heidenen die bekeerd waren, omdat aan Petrus duidelijk gemaakt moest worden dat het evangelie ook voor hen bestemd was.

Grtz,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid