Spring naar bijdragen

Waarom de doop in de Heilige Geest?


Aanbevolen berichten

Om deze vraag te beantwoorden is nodig eerst wat uiteen te zetten.

In de bijbel is zowel wijn, als ook olie het beeld van de Heilige Geest. Alhoewel ik gewend ben om dit soort visie’s met bijbelteksten te onderbouwen, zal ik nu omwille van de leesbaarheid dit even niet doen.

In Joël 2 wordt de komst van de Heer aangezegd, zowel Zijn komst op aarde, alsook Zijn wederkomst. Vanaf vers 18 van dat hoofdstuk wordt op profetische wijze de uitwerking van de komst van Jezus op aarde voorzegd, en daarin vinden we ook een belofte van de uitstorting van de Heilige Geest:

23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij

en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,

want hij geeft regen om je te verkwikken,

hij laat de regen overvloedig op je neerdalen,

vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.

24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan,

de perskuipen lopen over van wijn en olie.

Wat opvalt in het bovenstaande is dat de uitstorting van de Heilige Geest vergeleken wordt met een regenbui, en dan staat er geschreven over de vroege regen en de late regen. Dat zou dus impliceren dat de Heilige Geest twee keer wordt uitgestort.

Eerlijk gezegd geloof ik daar ook in, want in de bijbel is keer op keer gewaarschuwd: “19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.†(1Thess. 5)

Toch is de Geest, hoe hard het ook klinkt, door de mensen gedoofd, want als je leest op welke manier de Geest werkte, dan zal niemand meer kunnen beweren dat de Geest Zich op dezelfde manier gemanifesteerd heeft tijdens de afgelopen eeuwen.

Om maar even een voorbeeld te geven:

Handelingen 20: “22 Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, 23 behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn.â€

De Heilige Geest verzekert Paulus in iedere stad dat gevangenschap en vervolging zijn deel zullen zijn… Hieruit valt af te leiden dat er in iedere gemeente waar Paulus kwam de Heilige Geest door bijvoorbeeld de gave van profetie kon voorzeggen wat er in de toekomst zou gebeuren, zodat Paulus hierin kon berusten.

Een voorbeeld van op welke wijze de gave van profetie tot uiting kwam is de volgende tekst in Handelingen 21: “10 Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. 11 Hij zocht ons op, pakte Paulus’ gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: ‘Dit zegt de heilige Geest: “Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren.â€

Nog een voorbeeld van dingen die door de Geest voorzegd konden worden: “1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.â€, enz.

Als je de bovenstaande teksten leest, zal iedereen het met mij eens zijn dat de Heilige Geest op deze manier niet meer heeft kunnen werken in de diverse kerken. De kerkgeschiedenis volgens Schouten leert ons dat de manier van profetie zoals die in de bijbel voorkwam voor het laatst is waargenomen ergens aan het eind van de 3e eeuw.

Ik denk niet dat ik een onjuiste conclusie trek als ik op grond van het bovenstaande durf te beweren dat mensen in de kerk de Geest dus wel hebben gedoofd, en de profetieën wel hebben veracht.

Het feit dat in Joël al beschreven staat dat de Heilige Geest tweemaal wordt uitgestort, dus zowel bij aanvang van de kerk, maar ook op een later tijdstip, wat profetisch wordt omschreven met ‘de late regen’, geeft ook al aan dat in de tussenliggende periode de Geest niet aanwezig was binnen de kerk. Zou dat wel het geval zijn geweest, dan zou het niet nodig zijn geweest dat de Geest een tweede maal wordt uitgestort.

Om dan terug te komen op jouw vraag is het dus zo dat ik op grond van de bijbel wel degelijk aanwijzingen zie dat er een tweede uitstorting van de Geest plaats zal vinden/heeft gevonden. Er zijn een aantal kerken die claimen de gaven van de Heilige Geest weer te bezitten. De moeilijkheid is nu alleen nog om de geesten te beproeven, of zij uit G*d zijn, zoals in de bijbel staat, omdat wij er voor gewaarschuwd worden dat in de laatste dagen zeer veel valse profeten op zullen staan.

Grtz,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 663
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik ken niet alle precieze gevallen waarin mensen claimen dat de Heilige Geest Zich manifesteerde, of waarvan mensen claimen dat een hernieuwde uitstorting van de Heilige Geest heeft plaatsgevonden, dus ik kan je vraag niet met zekerheid beantwoorden.

Een van de weinige voorbeelden die ik ken, was een katholieke gemeente in Kalshrud (als ik het goed schrijf) in Duitsland ergens in de jaren 1828. Dat was nogal een goddeloos gehuchtje, waar mensen onder toedoen van een jonge katholieke priester steeds vromer werden, en op een gegeven moment de onbedwangbare neiging kregen om op oudjaarsavond te biechten, zodat zij 'rein' het nieuwe jaar in konden gaan. Omdat de aanloop zo groot was heeft de priester 's avonds de kerk geopend en is daar vrij lang bezig geweest met het afnemen van de biecht. Aansluitend is de gemeente vrij lang in gebed geweest. De weken daarna is de gemeente steeds 'bewuster' gaan geloven, waarna op ening moment tijdens de diensten mensen zichzelf niet meer in bedwang konden houden, en 'moesten' spreken. Alhoewel de letterlijke teksten grotendeels onbewaard zijn gebleven, valt uit de teksten die nog wel zijn bewaard aan het karakter af te leiden dat dit 'spreken' vrijwel zeker 'profetie' betrof.

In dit geval denk ik dat er sprake was van een 'manifestatie' van de Geest, en dat we hier niet kunnen spreken van een uitstorting. Het heeft zich namelijk niet doorgezet, en is zelfs op een zeker moment geheel verdwenen.

Vrgr,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Inderdaad, het verschil zit 'm denk in het doorzetten. Opwekking waren maar tijden, volgens mij zelfs maar een jaar ofzo. Toch wil ik dat ook wel plaatsen onder de 'doop met de Heilige Geest'. Ook in Handelingen zwakte op een gegeven moment de gemeenten af zeg maar.

Misschien eens interessant om stukjes te lezen over de opwekkingen en de predikers aldaar. Jonathan Edwards, John Wimber, George Whitefield en Charles Spurgeon waren zeer bekend in die tijd.

smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Yep, daarom werden de waarschuwingen ook gegeven om de Geest niet uit te blussen.

Mensen die eveneens voorzien hebben dat een tweede uitstorting van de Heilige Geest plaats zou vinden, waren bijvoorbeeld Johann Albrecht Bengel (1682-1752), die aan de hand van het boek Openbaringen de conclusie trok dat voor de wederkomst van de Heer het volledige licht op de kandelaar, ofwel de zeven gaven van de Heilige Geest, weer ontstoken zouden worden. Maar ook vrouwen, als Jane Leade (1623-1704), een profetisch zeer begaafde vrouw, heeft visioenen gehad over de wederkomst, en het spoedig opwekken van de geestelijke gaven, zoals in de eerste tijd aan de christenen waren gegeven.

Mensen die zich inspanden voor een daadwerkelijke vernieuwde uitstorting van de Heilige Geest, door middel van bijvoorbeeld het houden van gebedsdiensten, waren onder andere James Haldane Stewart (1776-1854), Jose Lancunza, een Jezuit van de RKK (1731-1801) (Het boek dat hij schreef onder de schuilnaam Ben-Ezra: 'De wederkomst van de Messias in Kracht en Heerlijkheid' werd in 1812 uitgegeven maar kort daarna verboden door de RKK) en pater Lambert (een monnik die in Parijs een soortgelijk boek uitgaf).

Overigens een toevoeging op het bovenstaande: De naam van de Roomse priester was Johann Evangelist Georg Lutz en de juiste plaatsnaam is Karlshuld, een klein plaatsje aan de Donau in de buurt van Ingolstadt.

Succes met je studie.

Grtz,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Volgens mij is de doop in de Heilige Geest dé bevestiging van Gods verbond. Het mooiste voorbeeld hiervan is natuurlijk Jezus' eigen doop, beschreven in Marcus 1:10

10 En terstond, toen hij uit het water klom, zag hij den hemel zich openen, en den Geest gelijk ene duif op hem nederdalen

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb mijn studie af widegrin.gif

Ben benieuwd naar de reacties. smile.gif

De doop met de Heilige Geest.

‘Ik wil echt een opwekking in Nederland’. ‘Ik wil een geestelijke doorbraak in de kerken’. ‘Ik wil een massale bekering van de ongelovigen in mijn omgeving’.

Dit zijn zomaar wat uitspraken die ik de afgelopen jaren veel heb gehoord onder mede Christenen. Veel mensen zijn dan ook teleurgesteld als ze bovenstaand niet echt lijken te zien in Nederland. Wat is de oorzaak hier dan van? Waar blijven die wonderen en tekenen die we in Jezus’ Naam mogen doen.

Dit kunnen meerdere dingen zijn, zonder ook maar iemand persoonlijk de schuld ervan te geven. Die mogelijke oorzaken ga ik hier ook helemaal niet aanhalen. Om het toch ook dichtbij te houden wil ik er een ding uitlichten waar wij als mensen inclusief mijzelf allemaal mee te kampen hebben. Dit zijn uiteraard de zonden die wij dagelijks onder ogen zien.

Dit is bij iedereen bekend en zelfs de ‘grote’ namen in de Bijbel waren hier niet anders in.

Toch zie je het geloof en de genade overal bovenuit stijgen. Dit kwam allemaal voort vanuit een intieme relatie die de mensen met God hadden of die ze daarna kregen vanwege hun bekering (denk maar aan Paulus). Ergens in hun leven werden ze compleet veranderd door een geweldige ontmoeting met hun Vader.

Die verandering en vernieuwing zijn dingen die de weg naar gemeenschap met God, heiligheid en bevrijding van onze zondige natuur open maken. De Heilige Geest heeft hierin een hele belangrijke taak.

Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in het onderwerp 'doop in of met de Heilige Geest'.

Wat is dit nu precies? Is het iets belangrijks?

Het is klinkt als iets eenvoudigs maar toch is het ook iets wat aan veel mensen helaas voorbij gaat. Met andere woorden, wat is de noodzaak hiervan? Als dit niet veel voorkomt binnen de kerkelijke kringen, wat is dan de oorzaak daarvan?

Ikzelf kom uit een Gereformeerd nest zoals je dat dan noemt, daar heb ik nog nooit van de term gehoord. Toch is het eigenlijk iets heel Gereformeerds, juist als we het dan hebben over de Geest die ons overtuigd van zonden. Als de Geest over ons komt krijgen wij dit besef en merken we tot op onze botten dat we zondige mensen zijn en niet zonder Gods genade verder kunnen leven.

In Evangelisch/Pinkstergemeenten komt de term wat vaker voor, vooral als iemand zich dan laat dopen d.m.v. onderdompeling. Er wordt daarna vaak wel direct een link gelegd met het ontvangen van de gave van tongentaal. De vraag is echter of dit wel over diezelfde doop gaat omdat een (vuur)doop met de Geest niet gepland kan worden. Ook is de vraag of er aan de doop met de Heilige Geest, de Geestelijke gaven die voornamelijk in de brief aan de Korinthiërs worden besproken kunnen worden gekoppeld.

Het is echter God die dit volledig uit genade doet, dit gebeurt ook op Zijn tijd. Ik ga hier overigens later nog uitgebreid op in. Ik hoop aan de hand van het boek ‘Joy Unspeakable’ van dr. Martyn Lloyd Jones, de Bijbel en een stukje eigen getuigenis hier meer duidelijkheid over te geven.

Of mensen nu wel of niet van kinds af aan geloven, toch komt er een moment waarop jij wordt geraakt door Gods overweldigende liefde, dat voel je in je hart en raakt het diepste van je ziel. Vanaf dat moment vind er een blijvende vernieuwing in je hart plaats en mag je jezelf een genadekind van God noemen. Het komt dus neer op een geweldige ontmoeting met de Schepper, de Allerhoogste. Hoe dit plaats vind is niet altijd te beschrijven, wij zien vaak alleen de uiterlijkheden en excessen hiervan en baseren ook hier onze mening vaak op.

De Bijbel over de doop in de Heilige Geest.

Wat zegt de Bijbel hierover? In de Bijbel komt er niet expliciet een doop met de Geest voor als het om de term ervan gaat. Wil dit dan zeggen dat de doop dan dus ook niet bestaat? De Bijbel is tenslotte het letterlijke Woord van God. Dit klopt ook, maar dat is iets anders als de vertaling ervan.

Lucas 3:15-17 (NBG)

15 Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, 16 antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

De bijbeltekst die ik hierboven aanhaal is gesproken door Johannes de doper. Hij kondigde aan dat er een doop met vuur mogelijk is door Jezus Christus. Misschien zegt dit nog niet zoveel omdat het niet als term voorkomt. Toch moeten we de Bijbel lezen zoals het er staat en niet naar onze eigen beleving. De Bijbel is een tweesnijdend zwaard (Heb 4:12), het staat er niet voor niets!

Ondanks het feit dat het niet als term voorkomt zijn er wel degelijk duidelijke voorbeelden en aanwijzingen dat er een doop met de Geest bestaat. Gedurende de reizen die Paulus maakte deed hij verschillende plaatsen aan om daar het Evangelie te verkondigen en de mensen aldaar te onderwijzen. Paulus stond bekend om het feit dat hij onder het volledige gezag en autoriteit van de Geest stond. Hij had dus een hele intieme relatie met de Heilige Geest. In een van zijn gebeurtenissen wordt het volgende duidelijk:

Handelingen 19:1-7 (NBG)

1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, 2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ 3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’ 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. 7 De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

Hier zie je heel duidelijk het belang van geloof, bekeren en het ontvangen van de Heilige Geest voor de rest van je geloofsleven. Doordat de Geest van God in ons hart woont kunnen we God de Vader elk moment van de dag ontmoeten. Het belang en de waarde van zo'n ontmoeting' met God komt ook naar voren in de brief aan de Korinthiërs waar Paulus een deel van de gemeente aldaar spreekt:

1 Korinthiërs 2 (NBG)

14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15 Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

Paulus zegt dit gewoon tegen gelovigen, hiermee laat hij zien dat de Geest van God essentiëel is voor ons dagelijks leven. Op deze manier kunnen we de dingen onderzoeken en ook beoordelen. We doen dit niet vanuit ons vleselijke bestaan maar uit het Geestelijke van God.

Ook Nikodemus, een zeer geestelijk man moest dit ondervinden in het Evangelie van Johannes:

Johannes 3:3 (NBG)

3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Ook hier komen geloof en bekering weer samen, het is van groot belang dat we opnieuw geboren worden. Dit is een dagelijkse vernieuwing van ons hart, wat zichtbaar is voor mensen om ons heen en de omgeving waar we ons in bevinden.

De Geest waait waarheen Hij wil, soms gebeuren er daardoor heel onverwachte dingen en kunnen wij dat ook niet beredeneren. Hoe graag we dit ook doen vanuit onze eigen zwakke natuur. Het is niet iets wat wij altijd zien aankomen, het kan ons volledig overweldigen.

Het is dus een krachtige en zichtbare aanraking, dit komt het sterkst naar voren in het boek Handelingen waar Jezus dit zegt tegen zijn discipelen:

Handelingen 1:4 (NBG)

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Wat een kracht zit daarin! Let ook op de zin, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dat is dus waar die doop met de Geest vandaan komt. Zoals water over je heen komt als je wordt gedoopt. Zo komt de Geest ook over jou heen met vuur, een vuur wat krachtiger is dan ooit. Dingen gebeuren niet zomaar. God wil dat we gemeenschap hebben vanuit een intieme relatie en daar kunnen we elk moment om vragen. Op die manier spreken we ons verlangen uit naar Hem. Jezus haalt dit aan in Lukas 11:

Luk 11:11-13(NBG)

‘Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven als het om vis vraagt? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te geven. Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen!’

In God’s aanwezigheid verkeren

God is God en Hij is dezelfde. Tot op de dag van vandaag kunnen we Hem nog steeds ontmoeten. Ook al is het wat minder plaats gebonden dan bijvoorbeeld in het Oude Testament waar God verscheen in een brandende braamstruik, op een berg die in rook stond en in de tabernakel. Ook dromen en visioenen kwamen veelvuldig voor. In het Nieuwe Testament werden de dingen anders toen Jezus op aarde kwam.

De Goddelijkheid en ook het tegelijkertijd mens zijn heeft een geschiedenis neergezet die niet meer weg te denken is uit deze wereld. Jezus was naast het goede voorbeeld ook diegene die het meest tijd doorbracht met God, zijn Vader. Hij verkeerde dus constant in God’s aanwezigheid en door de combinatie van gehoorzaamheid en intimiteit was Hij in staat om de meest geweldige dingen te doen. Jezus deed niet alles alleen, Hij had apostelen om zich heen en leerde de dingen die Hij van zijn Vader te horen kreeg.

Intimiteit is een terugkerend iets wat Jezus hun dus ook leerde. Hij leerde ze bidden, dit is binnen het Christelijke geloof het belangrijkste wat een mens in handen heeft.

Iemand die geen of haast geen regelmatig gebedsleven heeft zal uiteindelijk ook niet in gemeenschap kunnen leven met God. Bidden is de sleutel van een intieme relatie met God de Allerhoogste. Door te bidden komen we ook daadwerkelijk in God’s aanwezigheid en zodra de glorie van God over ons heen komt hebben we geen andere keus dan ons op wat voor manier dan ook kleiner te maken.

Een heel sprekend voorbeeld is iets wat Johannes mag meemaken op Pathmos waar hij als het ware dood neervalt voor het aangezicht van God. Dan zullen veel misschien zeggen, ja maar dat is vast in extreme gevallen en is het dan niet teveel gericht op de uiterlijkheden.

God is echt, Hij wil dat we inzien dat we zonder Hem niets kunnen. Jesaja komt totdat besef in het 6e hoofdstuk van zijn profetie waar hij in het jaar van koning Uzziah’s dood God ziet zitten op de troon, met hoog verheven handen in een visioen. Onmiddellijk kwam hij tot het besef dat hij onrein was.

Ook krijg je reacties als, dit is vast voor de meest geestelijke mensen, die een prima leven met de Heer leiden. Dit is dus niet altijd het geval. God toont Zijn glorie aan mensen die soms in diepe twijfel zitten over Zijn bestaan. God toont Zijn glorie soms aan mensen die in diepe zonden zitten en zich bezig houden met tovenarij en hekserij.

Is dit niet ons probleem? We praten over God, we geloven erin, maar kennen we Hem, weten we wat Gods glorie inhoudt? We weten niet waar Hij komt, wanneer Hij komt en hoe Hij komt. Maar als Gods Geest op Zijn manier komt snappen we het gelijk, Hij maakt het ons duidelijk en overtuigd ons direct. Die manier van overtuigen zal een verandering teweeg brengen die je van tevoren nooit hebt kunnen in schatten.

Mensen die compleet zijn veranderd in hun leven herken je dagelijks nog aan hun enthousiasme. Ze kunnen niet stoppen met praten over die geweldige ervaring die ze hebben meegemaakt. Het blijft echter niet alleen bij praten, je ziet ook dat mensen daadwerkelijk dingen anders doen, andere keuzes gaan maken. Het getuigenis wat mensen hierdoor hebben zal meer kracht hebben dan wat dan ook, precies zoals Jezus had gezegd tegen zijn apostelen.

Je zegt dit allemaal wel heel mooi, maar is er niet ook heel veel nep en nagespeeld. Wanneer is iets van God en wanneer van satan. Hoe maken we dat onderscheid? Satan gaat rond als een briesende leeuw en doet zich voor als een engel des lichts. Hij kan eigenlijk precies hetzelfde doen zegt God zelf.

We komen nu bij het belangrijkste punt wat dit onderscheid maakt. Het effect van de ‘doop met de Heilige Geest’ is volledige nederigheid omdat het gaat om de manifestatie van God, een extreme en direct merkbare ervaring van Gods aanwezigheid op dat moment. Dit is onvermijdelijk. De bekende opwekkingsprediker George Whitefield vertaalde het eens op deze manier vanuit het dagboek wat hij bij hield:

Mr. Gilbert Tennant predikte eerst en daarna ging ik voor in gebed om te vragen voor bemoediging van de mensen die aanwezig waren. Na 6 minuten kwam er een harde schreeuw uit het publiek. Een man schreeuwde dat Jezus zich op dat moment manifesteerde aan hem. Dit was een doornormaal iemand, geen een of ander heilige persoon en al helemaal geen prediker. Hij was niet de enige die dit overkwam, er waren er meerderen. Dus ik ging door met bidden en merkte dat God bezig was zich ook aan die mensen te manifesteren. We zongen lange hymns en prezen God tot middernacht. De man die Jezus ‘zag’ kon niet stoppen met bidden, zingen en praten over Gods ongelooflijke liefde. Toen ik thuis kwam kon ik het niet meer aan en moest keihard huilen. Ook had ik een diep besef van mijn eigen kleinheid, Gods soevereiniteit en Zijn grote liefde.

George Whitefield was een van de meest nuchtere mensen die ooit op aarde heeft rondgelopen. Dat wat hij dus meemaakte ging totaal tegen zijn eigen natuur in! Dit geeft ook aan dat het dus iets is wat je niet zo even meemaakt. Wees voorzichtig met de bewering dat elke Christen gedoopt is met de Heilige Geest. Vraag jezelf af hoe vaak je zo’n soortgelijke ervaring hebt gehad. Heb je het ooit gehad? Wees voorzichtig. Als je voor jezelf op zoek gaat naar het aantal mensen dat gedoopt is met de Heilige Geest kom je er teleurstellend achter dat dit er niet veel zijn. Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat het niet gaat om die ervaring maar om de directe verandering die je meemaakt als God zich manifesteert op een echte en levendige manier.

Hoe merken we nog meer het verschil tussen satan en God? Het antwoord hierop is Jezus Christus onze Verlosser. Als Gods Geest over ons komt zullen we allemaal getuigen dat Jezus onze Enige Redder is. Dat getuigenis is zoveel maler krachtiger dan een preek met allemaal prachtig mooie woorden. Lukas maakt ons dit duidelijk wanneer Jezus de apostelen zegent voordat het Pinksterfeest aan breekt:

Lukas 24:44-49 (NBG)

44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. 45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen. 49 En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.

Dit is de kracht van het getuigenis, dat we mogen ontvangen van de Heilige Geest. Jezus die geleden heeft, en op de derde dag weer opstond uit de dood. Dat er bekering gepredikt moet worden tot bekering van onze zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. De apostelen hadden alles meegemaakt met Jezus en wisten heel veel, toch moesten ze wachten op de Heilige Geest om vervolgens daarover te getuigen. De Geest maakt ons tot getuigen van Jezus Christus, dit is zo enorm belangrijk in een wereld als deze.

Als ik met diverse Christenen in gesprek ben vraag ik wel eens wat ze precies geloven. Ik neem dan soms als voorbeeld het overbekende Johannes 3:16 en vraag of ze dit geloven. Hier is eigenlijk een heel simpel ja op te zeggen. Rationeel gezien is dit ook gewoon erg realistisch, er komt eigenlijk niets geestelijks aan te pas. In 1 Johannes 5 haalt de discipel aan dat we door Jezus een eeuwig leven beërven. Dit is iets wat we mogen weten, de vraag is echter, is weten genoeg?

Moeten we alles met ons eigen beperkte verstand kunnen beredeneren? Mensen controleren vaak zichzelf door dit soort vragen te stellen. In de zin van, klopt het, kan ik dat begrijpen. Toch is er een derde aspect en iets wat je jezelf ook kan vragen. Het grootste verschil is dat we in die zin niets zelf doen, het is de onmisbare zegen van de Heilige Geest die ons overtuigd. Het voorbeeld hiervan is te vinden in

Romeinen 8:15-17 (NBG)

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Dit is hét werk van de Geest, daar komt geen mens aan te pas. Hij verteld ons dit zonder enige twijfel. Met de grootste zekerheid, dat wij Gods kinderen zijn, dat we Hem onze Papa mogen noemen. Duidelijk wordt ook dat God ons onvoorwaardelijk lief heeft doordat Hij zichzelf in Jezus Christus gaf. De Geest doet dit op vele manieren, soms door een tekst in de Bijbel die je soms al duizend maal hebt gelezen kan ons dan pas raken. God kan dingen openbaren d.m.v. dromen of beelden. Ook kan het via een stem, misschien wel niet de welbekende stem van mensen maar wel iets ‘hoorbaars’ wat eigenlijk verder niet te verklaren is. De belofte die hier wordt gegeven wordt ook wel ‘verzegeling met de Geest’ genoemd. In vroegere tijden was dit iets veelzeggends en ook iets wat moeilijk verbroken kon worden. God is dezelfde zei ik al eerder en dat bewijst Hij keer op keer.

Onuitspreekbare vreugde

We hebben gelezen wat er gebeurt als mensen gedoopt worden met de Heilige Geest. Ze hebben een merkbaar en krachtig gevoel van God’s aanwezigheid die ze niet eerder gekend hebben.

We gaan nog wat meer aspecten en kenmerken belichten die hier ook mee te maken hebben. Dit uiteraard wel op de manier zoals de Schrift ons leert en naar aanleiding van de rijke kerkgeschiedenis waarin dit gebeurde. Dit is niet iets wat alleen bij bepaalde mensen gebeurt, of bij geweldige evangelisten en predikers. Het gaat er dus niet om welke functie je hebt.

17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;

en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,

en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:

18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden

zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten

en zij zullen profeteren.

Dit zijn woorden van de profeet Joël en deze zijn voor iedereen, zoals je hieronder leest:

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

De apostel Petrus zei op de Pinksterdag het bovenstaande. Let op de woorden belofte en allen. Mensen die uitspreken dat een dergelijke uitstorting van de Heilige Geest onmogelijk is omdat we in de 21e eeuw leven hebben het mis. Dit is gewoon het negeren van de Schrift en daarbij ook Zijn belofte. God is een God van alle tijden en plaatsen, hier zitten geen grenzen aan verbonden!

Ik hoop dat dit duidelijk is en ga door naar het andere aspect. De titel zegt het al: Onuitspreekbare vreugde. Wat is dit en wat heeft het te maken met de doop in de Heilige Geest? Hier hoop ik duidelijkheid in te geven met de volgende teksten uit de Bijbel:

Handelingen 2:44-47 (NBG)

44 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; 45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; 46 en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, 47 en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Dit zijn die 3000 van Pinksteren die gedoopt werden met de Heilige Geest, gewoon doornormale mensen zoals ik en jij. Wat moet die tijd geweldig geweest zijn, er was eenheid, liefde en vrijgevigheid. Maar bovenal was er die vreugde van het geloof in Jezus Christus, ze loofden en prijsden God de hele dag door. Paulus schrijft dit aan Thessalonika:

1 Thessalonisenzen 1:4-7 (NBG)

4 Immers, dat gij, door God geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, 5 omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de heilige Geest en in grote volheid; gij weet trouwens, hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil. 6 En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes aangenomen, 7 zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.

Hieraan zie je dat Christen worden niet altijd goed werd ontvangen door de mensen in hun omgeving. In die periode was er sprake van veel vervolging, Geestelijke strijd en verdrukking. Paulus wil dit ook duidelijk aan ons maken en doet dat aan de Romeinse Christenen in zijn brief aan de mensen daar:

Romeinen 5:1-5 (NBG)

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. 3 En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4 en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Het onvermijdelijke resultaat van kennis en de bevestiging van God’s liefde is om ons te vullen met deze enorme blijdschap. Dan een tekst uit

1 Petrus 1:8 (NBG)

8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde

Herken je dat gevoel, dat je niet met woorden kan zeggen hoe blij je bent, dat je het eigenlijk niet eens kan uitdrukken, zo groot. Het aparte was aan dit alles dat deze mensen te maken hadden met vervolging en verdrukking. Zo behoren we dus als Christenen te zijn en dat is ook de boodschap van het hele Nieuwe Testament voor ons. Johannes maakt dit duidelijk met een simpele zin in zijn eerste brief:

1 Johannes 1:4 (NBG)

4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij..

Ze waren daar ondanks alles blij en beleefden veel vreugde, Johannes wou echter volledige vreugde die niet meer kon ophouden. Jezus had dit beloofd voordat hij naar de Hemel ging en zei daarbij dat de Heilige Geest die sleutel zou zijn daartoe. Dit is iets heel herkenbaars voor iemand die gedoopt is met de Heilige Geest. Vreugde is ook iets wat vaak overgaat in het zingen van liederen. Geen voorgeprogrammeerde liedjes die op een beamer geprogrammeerd staan maar spontane of zelfs ‘nieuwe’ liedjes volledig geleidt door de Geest zelf.

Op dat moment neemt de Heilige Geest de taak van aanbiddingsleider over en komt er een nieuw lied ten gehore wat nog nooit is gezongen. Dit is niet iets wat wij zelf kunnen creëren en organiseren door urenlang liedjes te zingen en naar een climax te gaan, nee als de Heilige Geest z’n werk doet is het ook volledig de Geest, daar komt geen mens aan te pas.

Nogmaals, de eerste aspecten van een doop met de Heilige Geest zijn altijd nederigheid en een diep raken van de ziel waardoor ze beseffen dat ze niets uit zichzelf kunnen. Dan ineens, vanuit het diepste van hun hart komt er een uiting van bevrijding die tot in de Hemel te horen is. Dit slaat over in een enorme vreugde en blijdschap en houdt niet meer op. Het bijkomende en heel belangrijke aspect is dat het wijst naar Jezus Christus, onze Verlosser. Jezus is het middelpunt, zoals ook in het hele Nieuwe Testament duidelijk naar voren komt.

Waarom is het in deze tijd zo anders? Voor God lijken we geen plaats en tijd meer te kunnen vinden. Een keer per zondag naar de kerk vinden we meer als voldoende en de rest van de dag besteden we aan onze hobby’s en andere pleziertjes. Onze week is tenslotte al druk genoeg met werk en school. Als je kijkt naar Handelingen zie je een heel ander beeld. Daar kwamen ze zo vaak als mogelijk bij elkaar, deelden alles, waren standvastig en zongen met elkaar om God groot te maken.

Nu hoor ik misschien veel mensen zeggen, ja dat was allemaal mooi en aardig maar het gebeurde in die tijd. Toch was het wel een tijd waarin het Christendom de ongelovige wereld veroverde op een manier zoals deze. Het was deze vreugde, of ze nou in de gevangenis terecht kwamen en zelfs ter dood werden veroordeeld. Niets leek hun in de weg te staan om hun vreugde blijvend te uiten.

Waarom lijken we ons in deze tijd meer aan te passen aan de wereld dat de wereld aan ons doet, zelfs in gevestigde kerken is dit het geval. We maken alles zo laagdrempelig en mooi mogelijk zodat het toegankelijk lijkt, ik zeg lijkt, omdat het aan de kern voorbij lijkt te gaan. De Bijbel is zo radicaal als het over zonde, het kruis én de bevrijding gaat. Er komt zo duidelijk naar voren dat het in Jezus Christus alleen te vinden is. Veel lijkt tegenwoordig maar mens gericht, dit terwijl een mens zichzelf nooit zal kunnen redden. Ik wil hier verder ook niet op ingaan omdat het afwijkt van het onderwerp.

Ik heb al eerder gezegd dat tijd voor God niets uitmaakt en dat zeg ik nu weer. Mensen die het tegenspreken spreken de Schrift hierin tegen. Ook in die tijd was er materiële rijkdom en werden mensen genegeerd en vervolgd vanwege hun geloof. Ook in die tijd waren er al vele dwalingen en trad men daar lang niet altijd tegen op. Ze bleven standvastig bij dat wat hun verkondigd werd door de apostel en beleefden ze een vreugde die niet te beschrijven was. Dit kan niemand anders zijn dan de Heilige Geest die dit aan mensen geeft, een onuitspreekbare vreugde.

De gaven of de Gever?

Over dit deel bestaan misschien wel een van de grootste misverstanden binnen voornamelijk de Evangelische en Pinkstergemeenten. Ik haalde het in het begin al aan. Na de welbekende bekeringsdoop wordt vrijwel direct daarna een Geestesdoop gedaan. Men gaat voor diegene bidden en de handen worden opgelegd. Dit noemt men de doop met de Heilige Geest. Ook wordt dit verbonden aan Geestelijke gaven en dan voornamelijk de gave van het spreken in ‘andere’ tongen. Dit misverstand komt door deze tekst uit

Handelingen 2:3-4 (Statenvertaling):

3 En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen.

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Op het eerste gezicht zeg je, maar spraken ze daar dan niet in tongen? Jawel, maar dit is niet de ‘tongentaal’ die veelvuldig binnen Charismatische kringen voorkomt als men wordt gedoopt. Het ging hier om hun eigen moedertaal:

5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke van hen, die onder de hemel zijn. 6 En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en stond verbaasd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet deze allen, die daar spreken, Galileeërs? 8 En hoe horen wij hen een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthers, en Méders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotámië, en Judéa, en Cappadócië, Pontus en Azië; 10 En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libyë, dat bij Cyréne ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 11 Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.

Hier is te lezen dat mensen elkaar vertelden over wat God heeft gedaan in hun eigen leven, ze getuigden dus! Als we verder lezen gaat Petrus uitleggen wat er nog meer wordt gezegd:

14 Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe:

Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. 15 Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; 16 maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël:

17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,

en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:

18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden

zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten

en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven

en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm.

20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. 21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. 22 Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, 23 deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. 24 God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.

Het gaat om vers 22 tot en met 24, wat is daar te lezen? Het komt er dus uiteindelijk op neer dat iedereen die Jezus’ naam aanroept gered zal worden, daar begint het mee. De apostelen en alle andere mensen stonden op dat moment met grote vrijmoedigheid en autoriteit te spreken. Ik heb het al eerder gehad over de kracht van het getuigenis, dat wat hier op de Pinksterdag gebeurde bekrachtigd dit alleen maar. Ook het bekeringsaspect komt even later naar voren:

37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Dit is waar het om gaat, bekering, doop en wedergeboorte. Bij die wedergeboorte ontvang je de Heilige Geest die in jou komt wonen om een werk te beginnen. Kijk, de apostelen hadden de Geest al ontvangen maar de doop op de Pinksterdag kwam pas na een vurig gebed in de bovenkamer. De doop kwam echter ook voor 3000 anderen. Zo zie je dat het helemaal niets te maken heeft met je geestelijke gesteldheid, de plaats waar je bent en hoe laat het is.

Nog meer misverstanden: In sommige kerken wordt er een oproep gevraagd of er mensen zijn die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Dit klinkt natuurlijk erg spectaculair en er zijn diverse mensen die reageren. Na afloop moest je dan even blijven en werd er gebeden voor je of je inderdaad die doop mocht ontvangen. Ook werd er gebeden dat je dan de gave van tongen mocht ontvangen, dat hoort erbij werd gezegd. Er wordt dan gezegd dat je rustig moet zitten en heel diep adem moet halen, op die manier wordt de Heilige Geest in je geblazen. Dit is erg opvallend, nergens in de Bijbel lees je dat mensen met elkaar bidden om een doop in de Heilige Geest d.m.v. heel diep ademhalen.

Met het spreken in tongen kan er ook een misverstand ontstaan. Ik was eens ergens en men ging het spreken in tongen als het ware promoten. Ze zeiden, begin maar gewoon met je tong verschillende klanken te creëren en dan heb je de gave van tongentaal. Op zo’n manier misbruik je naar mijn idee de gaven. Het zijn niet voor niets gaven, ze worden dus uitgedeeld en daar heeft een mens geen zeggenschap over. Omdat het gaven zijn wil het nog niet zeggen dat je ze overal maar kan gebruiken wanneer jij daar zin in hebt. Je mag bidden voor gaven ook met elkaar, we moeten er zelfs naar streven zo zegt Paulus. Let er wel op dat Paulus dit zegt in gemeenteverband, het moet dus tot opbouw zijn van de gemeente. Het feit dat het in de gemeente van Korinthe wordt gezegd is niet voor niets, de gemeente daar was een gemeente die de gaven belangrijker achtte dan de Gever. In elke preek kwamen de gaven naar voren, in elke dienst sprak men in tongen. Niet op een manier om God groot te maken maar om zichzelf te bewijzen en te laten zien hoe goed ze de gaven beheersten. Korinthe was een van de meest geweldige gemeenten in die tijd maar ze maakten grove fouten door slecht om te gaan met de gaven die ze hadden gekregen. Paulus vermaand ook diverse malen en maakt ons heel duidelijk dat het om de liefde gaat voor God en elkaar.

In 1 Korinthe 14:5 zegt Paulus dat hij wilde dat iedereen in tongen sprak, maar nog liever zou hij de gave van profetie zien. Dit zegt dus al dat er maar enkelen waren die in tongen spraken. Later in vers 19 zegt Paulus zelfs dat hij liever 5 woorden van profetie uitspreekt in een begrijpelijke taal dan 1000 woorden in een taal die niemand begrijpt. In Korinthe was er een soort van wedstrijd aan de gang wie de meeste gaven had en wie deze ook het meest gebruikte. Men ging hier zo ver in dat ze elkaar zelfs voor de rechter sleepten. Het gaat gewoon ten alle tijden om Jezus Christus die naar de Vader wijst.

Gaven zijn ‘slechts’ een middel en gelden voor opbouw van je relatie tot de gemeente en God.

Begrijp me heel goed, er is helemaal niets mis met de gaven, maar als wij ze gaan misbruiken voor onze eigen eer en eigen middelpunt zijn we heel fout bezig. De Heilige Geest heeft ons echt niet nodig om een bepaalde sfeer te creëren en om ons naar een emotioneel hoogtepunt te brengen. De bewering dat je dus pas in tongen kan spreken als je bent gedoopt in de Heilige Geest is dus onzin. Veel mensen zullen hier zo teleurgesteld over zijn als ze niet in tongen kunnen spreken en er wel is gezegd dat ze zijn gedoopt in de Geest.

De grootste teleurstelling is echter dat het tegen de Bijbel zelf in gaat omdat het nergens te vinden is. Als God Geest is en dat is Hij heeft Hij ons totaal niet nodig bij al deze dingen. De doop met de Geest moet hier dus los van de gaven van de Geest worden gezien. We moeten niet naar mooie woorden luisteren die vanuit de mens komen maar naar woorden die de kracht demonstreren van de Heilige Geest. Ga naar Hem, praat tegen Hem, vraag het Hem en bid tot Hem. Dit zie je blijvend terugkomen in het Nieuwe Testament, constant waren ze aan het zoeken naar hoe God het wilde hebben. Het komt overigens wel voor dat men in nieuwe tongen sprak en profeteerde:

Handelingen 19:6

6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen.

Dit komt echter maar eenmaal voor wat nogmaals duidelijk maakt dat gaven niet altijd gelinkt zijn aan de doop in de Heilige Geest maar dat het wel mogelijk is deze te ontvangen.

Zoek niet naar de gaven als je Jezus niet zoekt. Preek niet over de gaven als je Jezus niet predikt. Ga niet van de gaven houden als je niet van Jezus houdt. Organiseer geen bijeenkomsten over de gaven als het niet om Jezus gaat. Zonder Jezus Christus hebben de gaven totaal geen waarde. Als je Jezus oprecht zoekt geeft Hij je de gaven voor een krachtig getuigenis wat je omgeving compleet doet veranderen.

Vrijmoedigheid en autoriteit

Handelingen 4:7-12 (Statenvertaling)

7 En toen zij hen in het midden gesteld hadden, vroegen zij: Door wat kracht, of door wat naam hebt gij dit gedaan? 8 Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: Gij oversten des volks, en gij ouderlingen van Israël!

9 Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is; 10 Zo zij u allen bekend, en het ganse volk Israëls, dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazaréner, Die gij gekruisigd hebt, Die God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, deze hier gezond voor u staat.

11 Deze is de Steen, Die door u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. 12 En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden.

Ik heb het al eerder gehad over de kracht van het getuigenis. Hier ga ik nog wat verder op in. Het meest opvallende is dat het altijd doodnormale en simpele mensen waren die met volledige vrijmoedigheid en autoriteit spraken. Petrus was een simpele visser, Paulus een eenvoudige tentenmaker. Hoe was dit mogelijk? Deze mensen waren enorm vervuld met de Heilige Geest, deze gaf hun die vrijmoedigheid en de autoriteit.

Stéfanus, die uiteindelijk werd gestenigd was ook zo’n iemand, dat zie je uit deze teksten:

Handelingen 6:8-15 (Statenvertaling)

8 En Stéfanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.

9 En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyrenéërs, en der Alexandrijnen, en van hen, die van Cilicië en Azië waren, en twistten met Stéfanus. 10 En zij konden niet weerstaan de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak.

11 Toen deden zij mannen naar voren komen, die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God.

12 En zij beroerden het volk, en de ouderlingen en de Schriftgeleerden; en hem aanvallende grepen zij hem, en leidden hem voor de raad; 13 En stelden valse getuigen, die zeiden: Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. 14 Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazaréner, deze plaats zal verbreken, en dat Hij de zeden veranderen zal, die Mozes ons overgeleverd heeft. 15 En allen, die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel.

Dit is ongelooflijk, hij stond daar voor de raad. Maar niet zomaar, maar met het gezicht van een engel. Engelen zijn dienstknechten van God en stralen dus autoriteit uit, wat geweldig!

Het gaat verder, hij wordt ondervraagd en dan komt hij met de hele geschiedenis van Israël aan zetten. Hij sluit af met krachtige woorden die je normaal nooit zou zeggen:

Handelingen 6:51-53 (NBG)

51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij weerstaat altijd de Heilige Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. 52 Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood hen, die te voren verkondigd hebben de komst van de Rechtvaardige, van Wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. 53 Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden!

Dit zijn geen kinderachtige woorden en ook zeker geen woorden die je dagelijks van iemand wilt horen. Het is hier de Geest die door Stéfanus spreekt, die hem autoriteit en gezag geeft namens God. God werkt zo krachtig door woorden heen, wij kunnen ons dit moeilijk voorstellen omdat de meeste van ons niet of nauwelijks durven te spreken in het openbaar. Toch hoop ik je met deze teksten te bemoedigen om dit dus wel te doen. Een van de kenmerken van de doop met de Geest is dat je dus vrijmoedigheid en autoriteit ontvangt. Dit is een krachtig getuigenis naar anderen toe om zo de dingen te vertellen die Jezus voor jou heeft gedaan.

Paulus zegt in zijn brief aan de Korinthiërs iets heel opvallends:

1 Korinthe 2 (NBG)

1 Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; 4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Hoe zwakker je dus bent hoe krachtiger God dus een werk in je kan doen! Het gaat niet om het menselijke verstand en de menselijke wijsheid. Dit is de volledige kracht van God. Paulus kwam daar niet heel intelligent over ofzo. Weet dat ze in Korinthe veel met filosofie bezig waren en er dus veel hoogopgeleiden waren. Maar de manier waarop hij sprak was zo krachtig. Dit was ook te zien aan het aantal mensen dat kwam om te luisteren naar wat hij te zeggen had.

Het Evangelie komt niet alleen naar ons toe via de woorden maar ook in de kracht van de Heilige Geest. Dat is nou net datgene wat de Bijbel dus tot iets levends maakt en we dit ook kunnen overbrengen op anderen. Petrus benadrukt het ook nog eens in zijn eigen brief:

1 Petrus 2:10-12 (NBG)

10 Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 11 terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. 12 Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.

Dit is zo God’s werk, je zou haast zeggen dat je die theologiestudies beter maar stop kan zetten. Het bewijs hier maakt dat zo duidelijk, deze mensen hadden echt geen universitair niveau. Dit waren mensen gedoopt met vuur en de kracht van de Geest! Is het niet zo dat wij soms teveel drijven op onze eigen studies en wijsheden? Dit kan een gevaar worden als je daar téveel de nadruk op gaat leggen. Misschien is dit ook wel onze typische ‘Westerse’ cultuur dat wij graag alles willen beredeneren en verklaren. Natuurlijk moeten we onderzoeken maar sommige dingen zijn gewoon niet te verklaren, God is bovennatuurlijk en reikt ver boven ons beperkte verstand.

Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk gemaakt heb wat betreft vrijmoedigheid en autoriteit, je ziet in de Bijbel dat God hele eenvoudige mensen uitkoos. Wat zou ons ervan moeten weerhouden om ook niet diezelfde weg te gaan? In onze eigen zwakheid komt God in al zijn glorie en majesteit om ons te bekleden met kracht van boven.

Op weg naar een opwekking?

Dit laatste deel brengt ons bij de schuin gedrukte uitspraken die aan het begin stonden van mijn studie. Ik ga in dit deel wat conclusies trekken m.b.t. het hele onderwerp en hoe dit toe te passen op het dagelijkse leven. Even voor alle duidelijkheid, dit is geen marketingprogramma of een stappenplan. Eerst denk ik dat we nog even moeten in gaan op het feit of de doop met de Heilige Geest noodzakelijk is voor iedereen. Dit is iets wat nogal lastig is duidelijk te maken.

1 Korinthe 2:14-15 (NBG)

14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

De grootste nood die de kerken hebben is een gebrek aan een bezoek van de Heilige Geest die de kerk bemoedigd, vertroostende woorden brengt en de reddende boodschap van Jezus de Zoon van God. Dit is van vitaal belang voor de dag van vandaag en de toekomst van de kerk. Toch zijn er nog wat moeilijke teksten die mensen ervan doen denken dat elke Christen de doop met de Heilige Geest heeft ontvangen. Dat Christenen heel nodig op zoek moeten gaan naar deze ‘zegen’. Of het gaat een andere kant op en mensen zeggen dat het een belofte is voor alle gelovigen. Of iedereen zou het dan moeten hebben meegemaakt of ze zitten in moeilijkheden doordat ze het wel hebben gevraagd maar niet hebben ontvangen. Een vers wat vaak wordt gebruikt hierbij is

Lukas 11:13 (NBG)

13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Dit doet veel mensen perplex staan kijken. Ze zeggen, we hebben allemaal de Geest ontvangen anders komen we in moeilijkheden. Aan de andere kant hoeven we alleen maar te bidden om deze Geestesdoop en we ontvangen het. Daarna kunnen mensen zeggen dat ze hierom gebeden hebben maar helemaal niet de ervaring hebben gemerkt zoals jij die beschreef. Dan blijft er maar een conclusie over. Of je hebt het verkeerd door te zeggen dat dit iets speciaals en unieks is en Christenen weten of het wel of niet zo is. Of het antwoord ligt bij een ander of God vervuld de belofte niet.

Hoe gaan we hier mee om? In deze tekst van Lukas zien we dat Jezus het woord ‘kinderen’ in de mond neemt. Het lijkt er op neer te komen dat wanneer de kinderen vragen om de Heilige Geest, dit de kinderen zijn die God zien als hun Hemelse Vader. In het begin haalde ik ook het vragen aan, dit is niet iets wat automatisch gebeurd als je weder geboren bent. Het is de wedergeboorte, de kinderen die hierom vragen.

Jezus maakt duidelijk dat de ‘wereld’ de Geest niet kan ontvangen:

Johannes 14:16-18 (NBG)

16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

Het moge duidelijk zijn dat het hier gaat om kinderen van God, Christenen, die de Geest ontvangen om zo dichterbij Hem te komen. Wat echter ook belangrijk is wat er precies wordt bedoeld met vragen, hoe moeten we dit opvatten. In de tekst uit Lukas lijkt het erop dat we alleen maar hoeven te vragen en we dan het gewoon krijgen. Misschien brengt een andere tekst uit Lukas wat meer duidelijkheid:

Lukas 11:9-11 (NBG)

9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Het is jammer dat veel Christenen alleen het eerste vers lezen want zo kan een relatie toch nooit bedoeld zijn? God is geen sinterklaas of suikeropa, nee Hij gaat voor een intieme relatie waarin je elkaar zoekt en elkaar leert kennen. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat we wat vragen en dat we het de volgende dag alweer vergeten zijn. Dit is geen oprecht vragen en ook geen oprecht zoeken vanuit een relatie. Oprecht vragen is iets geduldigs, meer tevreden zijn met wat je daadwerkelijk krijgt dan datgene waar je om vraagt.

Je schreeuwt ook niet hard om iets te vragen, nee, je nadert tot aan de deur en dan klop je aan. Dit is de heldere leer uit de Bijbel zelf. Het Christendom is geen geloof vol automatismen, ook al proberen sommigen dit wel duidelijk te maken. Het Christendom is een zoekers geloof vanuit een intieme relatie met God. Er is een element wat het duidelijk maakt: honger en dorst. Gezegend zijn zij die hongerig en dorstig zijn na een oprecht zoeken.

Ik denk dat ik aardig duidelijk ben geweest in hoe je iemand herkend die een geweldige ontmoeting met God heeft gehad, de doop in de Heilige Geest.

Laat ik de kenmerken nog eens op een rij zetten:

• De Geest doopt met het doel om de gelovige zondaar een besef te geven niet zonder Jezus Christus, het Hoofd van het lichaam, te kunnen. Dit maakt de gelovige lid van dat lichaam, een kind van God.

• Nederigheid, de mens zet zichzelf nooit in het middelpunt.

• Een krachtig getuigenis, dit heb ik vele malen aangehaald. Door de doop krijg je autoriteit en vrijmoedigheid om te getuigen aan anderen wat God voor jou heeft gedaan.

• Een onuitspreekbare vreugde, dit is het gevolg van zo’n geweldige ontmoeting met God, je kan er niet meer mee ophouden, ook in zware tijden

Maar nu de vraag, is het echt zo noodzakelijk? Ik kan mij voorstellen dat veel Christenen teleurgesteld zijn als ze het idee krijgen dat ze die doop helemaal niet hebben gehad. Een ding wil ik wel gelijk uit de wereld helpen: We blijven allemaal zondaren en dat zal zo blijven tot ons aardse leven is afgelopen. Het woord ‘betere’ of ‘meer geestelijke’ Christen zal ik hier dus niet in de mond nemen.

En toch, lezend in de Bijbel en kijkend naar opwekkingen in de geschiedenis van de kerk zie je wel het geweldige effect van zo’n doop in de Heilige Geest. Dit zette heel de wereld op z’n kop, veranderde steden en mensen ter plekke. Wat het mooie ervan is dat het dus bij hele gewone mensen kan gebeuren. God kijkt naar het hart en niet wat mensen allemaal maar doen om heilig over te komen. Zo werkt het ook met de doop in de Heilige Geest. Als jij een diep besef hebt dat jij nooit zonder Jezus Christus echt kan leven omdat je een ‘ellendig’ mens bent. Als jij een diep verlangen hebt naar intimiteit én gemeenschap met God en beseft dat je een genade kind bent die Papa mag zeggen dan is die doop gewoon heel realistisch. Het is en blijft een ervaring die je niet kan plannen, niet ziet aan komen maar bovenal het volledige werk van God is.

Het is God die dit uit liefde en genade voor de mens doet om zo zijn Gemeente uit te breiden. Kijkend naar de 2 liefdes geboden is dit het enige wat Hij van ons vraagt:

Mattheüs 22:37 (NBG)

37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Hoe komt het dan toch dat er maar weinig opwekking plaatsvinden in voornamelijk het Westen. Ik zelf denk dat de grootste reden is dat er téveel wordt georganiseerd, men vraagt God om een zegen en that’s it. Niets mis met die zegen natuurlijk, maar het lijkt er soms wel op of we dat er ook nog even bij moeten doen. Hoeveel kerken roepen op om te bidden voor een opwekking, gewoon alleen maar te bidden. Ik denk niet dat het er veel zullen zijn, toch zie je in de Bijbel en ook in de opwekkingsgeschiedenis dat er een gebed aan vooraf ging dat zijn lengte niet kenden. Ze baden gewoon constant en wachtten net zolang tot er iets gebeurde. Wat je vandaag de dag ziet is dat alles voorspelbaar is geworden. De band weet precies wat ze moeten spelen en de beamer weet precies welke liedjes ze moeten laten zien. Dit moet dan ook nog het liefst in een bepaald tijdsbestek want anders wordt de koffie koud.

Alles lijkt te worden gepropt in aantrekkelijke vormen om het maar zo plezierig mogelijk te maken. We willen het vooral leuk en gezellig te houden, zo zijn we tenminste aantrekkelijk voor buitenstaanders.

De vraag is echter of het Evangelie dit ook zegt? Ik kan hier echter niets over vinden. Laten we gewoon eerlijk zijn naar elkaar en de Bijbel lezen zoals het er staat. We kunnen blijven roepen dat we een nieuw ‘Pinksteren’ willen, we kunnen een conferentie Opwekking blijven noemen. Toch zie je overal daar waar de grootste opwekkingen uit voortkwamen dat dit er maar een paar waren. Een paar mensen met een diep verlangen naar meer van God in Zijn gemeente. Aan wie laten we het over? Gaan we het zelf proberen te forceren op onze eigen vertrouwelijke manier of geven we het allemaal uit handen aan de Allerhoogste? Een opwekking is niet datgene wat mensen veroorzaken maar het is de Geest die op mensen neervalt en deze volledig veranderd.

Ik hoop dat je aan de hand van dit stuk beseft wat de Kerk nodig heeft in deze dagen en ook dat jij diegene bent die een bescheiden rol kan spelen in een eventuele opwekking. Gewoon doodnormale mensen als jij en ik. Ik hoop en bid dat God een blijvend verlangen in je hart legt voor een Geestelijke doorbraak bij jezelf en in je eigen omgeving.

Eigen ervaring

Tot een paar maanden geleden stond ik best wel afwijzend tegenover dit onderwerp, dit omdat ik er een nogal Charismatisch beeld op nahield. Ik zag het als iets erkends binnen deze beweging. Op het moment dat ik wat eens in de Bijbel bladerde kwam ik er steeds meer achter dat zo’n doop gewoon een hele krachtige vervulling is en dat deze ook niet is te plannen. We hebben de opdracht om elke dag vervuld te raken met de Heilige Geest. Ik ben erachter gekomen dat daar soms uitschieters bij zitten.

In momenten van gebed met mensen, het spreken over mijn geloof en in samenkomsten. In het voorjaar van 2005 was ik in Londen op een conferentie van Hillsong. Het was een drie daagse conferentie over aanbidding en s’avonds had je een viering.

De viering van zaterdagavond zal ik nooit meer vergeten. Op een gegeven moment was God’s aanwezigheid zo sterk en ik merkte dat God mij aan het aanraken was op een manier die ik nog nooit had gekend.

Op dat moment werden er nog veel meer mensen aan geraakt en begon de hele zaal een nieuw lied te zingen, dit in een onbekende taal. Het was heel raar want ik kon gewoon meezingen, tenminste dat dacht ik op dat moment. Maar het was de Geest die het had overgenomen en het lied compleet maakte. Ook hoorde ik een heel erg hoog geluid, dit was buitengewoon, ik heb een goed muziekoor en hoor precies wanneer iets vals gaat. Het gekke was dat het helemaal niet vals ging ook al was het nog zo hoog.

Achteraf bleek het dat dit engelen waren die meezongen met dat geweldige lied. Ik schrijf dit nu wel allemaal maar het is moeilijk te beseffen hoe geweldig het was. Was dit voor jou nou een doop in de Heilige Geest? Kijkend naar de aspecten en kenmerken die ik eerder heb genoemd mag ik dat wel voor mezelf concluderen. Zeker gezien het onverwachte, je hebt het niet zien aan komen en je wordt gewoon in het diepste van je ziel geraakt.

Ondanks dat ik in ‘andere’ tongen ging zingen staat de doop met de Heilige Geest voor mij nog steeds los van de gaven. Met andere woorden, als je gaven van de Geest hebt wil dat nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk gedoopt bent met de Heilige Geest. Opwekkingspredikers als John Wesley en Jonathan Edwards spraken bijvooorbeeld niet in tongen maar waren wel degelijk gedoopt met de Heilige Geest.

Ik geloof dat het eenmalig is al kan je God op een soortgelijke manier blijven ontmoeten natuurlijk. Maar die ene keer dat het je gebeurt zal je het ook nooit meer vergeten. Dit was mijn studie over dit niet heel erg veel besproken onderwerp.

Bronnen die ik heb gebruikt: de Bijbel (NBG en Statenvertaling ’77), Joy Unspeakable (Martyn Lloyd Jones)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op maandag 09 januari 2006 23:30:41 schreef Michie23 het volgende:

[...]

Ik belicht het toch iets anders
knipoog_dicht.gif

Dat geeft helemaal niet, want dat bevestigd alleen maar wat er geschreven staat.

'omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.' Mattehus 13.

Ciao,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is niet helemaal waar, want het is eerder jammer dat ik een aantal teksten opsom waarin duidelijk een bepaalde 'handeling' te zien is, waarna jij vervolgens in je studie daaraan voorbij gaat en mij als reactie geeft dat je het 'anders' hebt belicht.

Ik noem dat niet belichten maar verduisteren, wanneer men bepaalde gedeelten van bijbelsteksten buiten beschouwing laat omdat het men niet uitkomt in hun uitleg.

Dat wordt nog eens bevestigd wanneer je aanhaalt van welke mensen je boeken omtrent dit onderwerp hebt gelezen, waarna je jezelf een mening hebt gevormd. Het is maar de vraag of mensen die een theologische studie hebben gedaan ook werkelijk de wijsheid in pacht hebben. Wanneer dat zo geweest zou zijn, had Jezus zijn discipelen wel uit de schriftgeleerden en Farizeeers gekozen, in plaats van simpele vissers...

Ciao,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Excuses voor mijn opmerking, je hebt een punt als je zegt dat ik daar inderdaad aan voorbij ging. Dat wil overigens niet zeggen dat ik het niet heb bestudeerd betreffende de handoplegging. Ik ben erachter gekomen dat het toch niets specifieks met de Heilige Geest te maken heeft maar eerder een 'algemeen' iets wat ook met zegenen en genezen voorkwam. Een uiterlijk teken dus. Over dat boek: Ik heb dit als buitengewoon verhelderend ervaren, natuurlijk kan je twijfelen, maar is dit niet bij alle mensen? Ik denk overigens niet dat Jezus mensen uitkoos omdat ze niet zo slim waren maar omdat ze alles wouden opgeven voor 1 Doel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zo is de doop met water ook een uiterlijk teken, en snijdt mijn opmerking dus wel degelijk hout.

Wat ik met mijn opmerking over mensen met een theologische studie bedoelde is niet dat zij onwetend zouden zijn, maar ik bedoelde meer dat mensen zonder zo'n studie ook, of misschien nog wel beter en meer helder inzicht in de bijbel kunnen hebben.

Het gaat er immers om dat men de bijbel kan onderzoeken bij het licht van de Heilige Geest.

En dat is nu juist het punt waar ik in jouw visie tegenaan loop. Je onderkent zelf dat het opleggen van de handen voorkwam voorafgaand aan het ontvangen van de HG, maar denkt dat het niet specifiek met de HG te maken heeft omdat het ook bij zegenen en genezen voorkwam...

Op die manier kan ik ook wel allerlei zaken wegredeneren.

Ciao,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

God heeft ons de vrijheid gegeven om zelf na te denken wat goed of fout is. Daar heb ik de heilige geest niet voor nodig.

Als ik het goed begrijp is het de heilige geest die je leidt naar het rechte pad?

Is het niet beter om te zeggen dat God zelf leidt? En niet een of andere heilige geest.

Iedereen weet toch dat God de alhorende en de alziende is, hij hoort je en ziet je waar je ook zit. Daar heeft hij geen speciale geest voor nodig om contact met je te maken. Dit klinkt zo onlogisch.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 10 januari 2006 10:25:31 schreef Kate het volgende:

Handoplegging is geen voorwaarde voor de Heilige Geest om Zijn intrek in iemand te nemen. De Heilige Geest woont in een ieder die van harte Jezus als zijn/haar Zaligmaker belijdt!

Kate, ik dacht dat jij de Bijbel letterlijk nam.. sola scriptura...

Kan jij me dan uitleggen wat Paulus bedoelde met:

Hebr. 6

1 We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, 2 de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 10 januari 2006 10:25:31 schreef Kate het volgende:

Handoplegging is geen voorwaarde voor de Heilige Geest om Zijn intrek in iemand te nemen. De Heilige Geest woont in een ieder die van harte Jezus als zijn/haar Zaligmaker belijdt!

Ik kan mijn visie met bijbelteksten onderbouwen, jij ook?

Zo niet, zet dan niet jouw eigen menselijke mening voor waarheid neer.

Ciao,

Levi

edit:

Zie ook de post hierboven van Iggi.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 10 januari 2006 11:29:31 schreef Kate het volgende:

@Iggi

Je citeert een tekst uit Hebreeën, een brief die voor de Joden bestemd was.

Dopen hield voor hen het volgende in: Joodse rituele wassingen en de doop van Johannes (tot bekering).

Dit soort reacties doen mij denken aan P. Stootman en anderen, die van mening zijn dat sommige bijbelgedeeltes helemaal niet voor ons bestemd zijn.

Het spijt mij als ik de gehele bijbel als waarheid aan wil nemen, en niet alleen die gedeelten die mij goed uitkomen.

Ciao,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 10 januari 2006 11:29:31 schreef Kate het volgende:

@Iggi

Je citeert een tekst uit Hebreeën, een brief die voor de Joden bestemd was.

Dopen hield voor hen het volgende in: Joodse rituele wassingen en de doop van Johannes (tot bekering).

Matt. 28

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op dinsdag 10 januari 2006 11:22:35 schreef Kate het volgende:

@Levi

Uiterlijke tekenen zijn geen 'must'. Het is mooi en het mag uiteraard, maar het draagt niets bij aan het innerlijk gebeuren.

Hieruit moet ik dus afleiden dat je geen bijbelse onderbouwing hebt voor jouw visie?

Ik snap jou werkelijk niet!

De ene keer verwijt je mensen dat zij niet houden aan, en niet lezen wat er in de bijbel staat, terwijl je nu zélf dingen uit de bijbel verwerpt en afdoet als 'geen must'.

Kun je mij uitleggen waar die discrepantie vandaan komt?

Of is dat gewoon selectief lezen? Wat mij uitkomt is wel zo letterlijk in de bijbel bedoeld, maar wat mij niet uitkomt is allemaal geen must...

Als ik je vraag om je visie met bijbelteksten te onderbouwen kan je dat niet. In plaats dat jij dan tot de conclusie komt dat je onbijbels bezig bent, zie ik je dan in een ander topic uithalen naar Iggi dat je op een forum wel mág reageren, maar dat het geen (om in jouw woorden te spreken) must is...

Beetje jammer. Bemoei je dan gewoon niet met de discussies.

Ciao,

Levi

Link naar bericht
Deel via andere websites

Levi, De enige voorwaarde tot eeuwig leven is geloof!

In het Evangelie van Johannes kun je daar veel over lezen. Ik ga al die teksten hier nu niet citeren, dat heb ik namelijk al vaak genoeg gedaan en je kunt ze zelf vinden.

Nergens in de Bijbel staat dat mensen zonder de waterdoop niet gered zijn. Nergens in de Bijbel staat dat handoplegging voor of na de zichtbare waterdoop enig verschil uitmaakt.

Door het gelóóf ben je gered!

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid