Spring naar bijdragen

Bekering Christendom


Aanbevolen berichten

5 uur geleden zei Chartreuse:

wil ik laten zien dat het bewijzen van het bestaan van God zowel een filosofische als een theologische kwestie is.

Dat kun je niet laten zien, want het is niet zo.De vraag of X bestaat, is geen filosofische of theologische kwestie, maar een praktische. Maar dit gaat te ver in deze discussie, die haar over @imko en niet over iets anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Figulus:

Hoewel ik me voor kan stellen dat de leer van de Drie-Eenheid als opmerkelijk kan worden beschouwd, is mijn overtuiging dat het trinitarisme een monotheïsme betreft. God is niet deelbaar en tegelijkertijd drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een volledig begrip van deze situatie zal enkel in retrospectief opgedaan kunnen worden vermoed ik.

De natuurlijke mens begrijpt de dingen Gods niet.  Je vasthouden aan de 3 personen geeft aan dat je nog met zelfverbetering bezig bent.  Het zij zo.

Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.   Dus als je Mij voor de verkeerde houdt dan drijf je uiteen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Hopper:

De natuurlijke mens begrijpt de dingen Gods niet.  Je vasthouden aan de 3 personen geeft aan dat je nog met zelfverbetering bezig bent.  Het zij zo.

Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.   Dus als je Mij voor de verkeerde houdt dan drijf je uiteen.

Wie breng jij ook alweer allemaal samen Hopper? En waarom doe je net alsof je God zelf bent door op deze manier het woord 'Mij' te misbruiken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Hopper:

Je vasthouden aan de 3 personen geeft aan dat je nog met zelfverbetering bezig bent.

Bedankt voor de observatie/interpretatie. Maar om het als een bewezen standpunt te beschouwen, zou het moeten worden ondersteund door empirisch bewijs of solide argumentatie die aantoont dat er een causaal verband bestaat tussen het vasthouden aan "de 3 personen" en bezig zijn met zelfverbetering. Deze argumentatie mis ik vaak in uw schrijven, welke meer op een soort geheimtaal begint te lijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

 Je vasthouden aan de 3 personen geeft aan dat je nog met zelfverbetering bezig bent.  

Het is eerder andersom, wie de Drie-Eenheid nog niet begrijpt en inziet hoe Deze werkt die is nog met zelfverbetering bezig.  Overigens niks mis mee, met die zelfverbetering,  want in Christus is een mens een nieuwe schepping en daarin verbeteren er gewoon een heleboel dingen in je leven. Je kunt daarin meegeven, dan zou je dat zelfverbetering kunnen noemen, of je kunt de hakken in het zand zetten, dan bedroeft men de Geest.  Het geloof is een groeiproces en je kruis oppakken en Hem volgen is per definitie een soort zelfverbetering. Niet dat we dan geen fouten meer maken, maar elementen die niet  passen bij Gods Ideaal voor je leven worden dan uit je leven verwijderd. We blijven struikelen zolang we nog in dit sterfelijk lichaam leven, maar dat brengen we dan bij het kruis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat kun je niet laten zien, want het is niet zo

Psalm 14

 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

Romeinen 1:20

omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,

en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.
 

De gevolgens :


Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.

Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft God hen overgegeven  aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.

Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders,onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig.

Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

 

Dus: Iedereen kan weten dat God bestaat door zijn schepping.  Maar mensen verheerlijken liever wat zij willen, met als gevolgen  de rampzalige uitkomsten die wij nu overall zien.

11 uur geleden zei Hopper:

Je vasthouden aan de 3 personen geeft aan dat je nog met zelfverbetering bezig bent

Aldus sprak Zarathustra?

Nee, de kern van het Christelijke geloof is juist dat er maar EEN God is, maar dat er Drie Personen zijn.  Eeen moeilijk begrip, maar de waarheid.  Daarom dopen wij in opdracht van Christus "in de Naam (niet namen) van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Ik heb een en ander uitvoerig uitgelegd in mijn bijdrage van : De Heilge Drie Eenheid, het model voor het leven".

bewerkt door Chartreuse
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fundamenteel:

ik zou u ook niet bekeren via google, youtube of andere kanalen die vatbaar voor algoritmes zijn; maar rechtstreeks op de Bijbel en daarin een mentor vinden die voldoende kennis heeft ze in hun tijdsgeest en interlineaire te plaatsen.

Wat zou het effect van algoritmes op het proces van de bekering kunnen zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dus.... We hoeven jouw schrijfsels daar over niet serieus te nemen?

De natuurlijke mens hoeft mij niet serieus te nemen, die begrijpt de dingen Gods niet.  Mogelijk komen er forumdeelnemers die de leer van Jezus wel serieus nemen.

39 minuten geleden zei Chartreuse:

 

Nee, de kern van het Christelijke geloof is juist dat er maar EEN God is, maar dat er Drie Personen zijn.  Eeen moeilijk begrip, maar de waarheid.  Daarom dopen wij in opdracht van Christus "in de Naam (niet namen) van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Ik heb een en ander uitvoerig uitgelegd in mijn bijdrage van : De Heilge Drie Eenheid, het model voor het leven".

Het is kerkelijk geloof dat er 3 personen zijn.  Volgens Paulus is een persoon juist 'de bedekking' (de duisternis).  Zouden we Paulus begrijpen en zijn beweringen omzetten naar de kerkelijke leer, dan beweert de kerk dat God 3 x de duisternis is.

Maar ook kerkgangers hebben de mogelijkheid om de kerk maar wat te laten kletsen en de leer van Jezus te volgen.  Dat staat namelijk ieder mens -komende in de wereld- vrij.   Jezus heeft dan ook geen woord gesproken over die 3 personen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

 

Het is kerkelijk geloof dat er 3 personen zijn.  Volgens Paulus is een persoon juist 'de bedekking' (de duisternis).  Zouden we Paulus begrijpen en zijn beweringen omzetten naar de kerkelijke leer, dan beweert de kerk dat God 3 x de duisternis is.

 

Dit is je reinste flauwekul. De gevallen natuur, de gevallen schepping is duisternis.  De Heilige Drievuldigheid behoort niet tot de gevallen schepping. De drie personen van de Godheid zijn niet gevallen. Ook jij kan een nieuwe schepping worden wanneer je Jezus Christus aanvaardt als je Verlosser. In Christus ben je dan een nieuwe schepping. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:
14 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dus.... We hoeven jouw schrijfsels daar over niet serieus te nemen?

De natuurlijke mens hoeft mij niet serieus te nemen, die begrijpt de dingen Gods niet.  Mogelijk komen er forumdeelnemers die de leer van Jezus wel serieus nemen.

Dat was mijn vraag niet. De vraag ging over jouw schrijfsels, niet over degene die ze leest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat was mijn vraag niet. De vraag ging over jouw schrijfsels, niet over degene die ze leest.

Wie ore heeft om te horen, die hore.    Dus ik had wel begrepen dat het over mijn schrijfsels gaat, maar de natuurlijke mens begrijpt ze toch niet.  Ik zie bv dat Monachos Galaten 6:3 aanhaalt, maar Galaten 6:3 bevestigd juist waar ik op reageer.   De natuurlijke mens meent dat hij 'iets' is (de bedekking, de persoon) in werkelijkheid is de mens 'niets'.   Waaruit blijkt dat Monachos verzen plaatst zonder ze te begrijpen.  Humor is dat wel natuurlijk......  Om over Flawless maar te zwijgen. 

De humor bestaat er uit dat een kerkelijk concilie ooit een enorme blunder betreffende God heeft gemaakt en dat vervolgens al vele eeuwen de gelovigen dat voor zoete koek slikken.  Dat concilie heeft de Bijbel natuurlijk ook nooit begrepen.   Want in de Bijbel staat het correct.   Maar de kerk heeft 'unitaristen' vervolgd en vermoord.   Dat heeft de kerk altijd al gedaan met andersdenkenden.  Lees: mensen die wat verder keken dan hun neus lang is.

En God?  Die woont nog altijd in zijn eentje in een ontoegankelijk Licht, niemand heeft God ooit gezien.  Dus hoe kan de kerk dan weten dat er 3 personen wonen in dat ontoegankelijk licht?  Dat weten ze dan ook helemaal niet.  De Zoon (niet God)  Die in den schoot des Vaders isdie heeft Hem ons verklaard.

Het kerkendom heeft er een rommeltje van gemaakt.  En de gelovigen alhier fantaseren er op los.  Dan krijg je bedenksels als een Jezus met donkere haren, of blonde haren of whatever. Afgoderij.  Voor mijn part had Jezus paars geverfde haren.   De natuurlijke mens kan over Jezus alleen denken als een "natuurlijke mens Jezus".

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Hopper:

Wie ore heeft om te horen, die hore.    Dus ik had wel begrepen dat het over mijn schrijfsels gaat, maar de natuurlijke mens begrijpt ze toch niet.  Ik zie bv dat Monachos Galaten 6:3 aanhaalt, maar Galaten 6:3 bevestigd juist waar ik op reageer.   De natuurlijke mens meent dat hij 'iets' is (de bedekking, de persoon) in werkelijkheid is de mens 'niets'.   Waaruit blijkt dat Monachos verzen plaatst zonder ze te begrijpen.  Humor is dat wel natuurlijk......  Om over Flawless maar te zwijgen. 

Galaten 6:3 is jou op het lijf geschreven. Omdat je in je arrogantie jezelf als een geestelijk mens ziet en alle andere mensen als natuurlijke mensen. Je kunt wel denken dat je een geestelijk mens bent maar in feite ben je net zo geestelijk als een aardappel. Uit elke uiting die je plaatst blijkt dat je helemaal niet geestelijk bent maar een arrogante kwal met een rare kronkel in z'n hoofd. Je kijkt op mensen neer die in jouw vertekende optiek 'natuurlijke mensen' zijn en/of mensen die niet zo 'ontzettend zwaar' lijden als jij. Terwijl je helemaal niets weet over de dagelijkse wandel van andere forumdeelnemers en daar dus ook niet over kunt oordelen. Je bent een onsympathieke blaaskaak die eens een toontje lager zou moeten zingen want jouw uitingen zijn en blijven niet meer dan gebakken lucht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

  De natuurlijke mens meent dat hij 'iets' is (de bedekking, de persoon) in werkelijkheid is de mens 'niets'.  


De mens is de kroon op God’s Schepping, een parel in God’s hand. Jij hangt een soort lege filosofie aan en gebruikt om niet te zeggen misbruikt daarvoor de naam van Jezus. Het lijden en de leegte zijn jouw afgodsbeelden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Dwaalleren aanvaardbaar maken, de focus op wereldse zaken werpen. Ik kijk niets van Andrew Tate of Mari Mari meer, noeme het buikgevoel.


Ik kijk wel af en toe naar video’s van Mar Mari.  Maar ik slik niet alles voor zoete koek. Zoals zijn bewering(zie onderstaande video) dat we niet rechtstreeks tot Jezus kunnen gaan wanneer we gezondigd hebben. 
 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Flawless victory:


Ik kijk wel af en toe naar video’s van Mar Mari.  Maar ik slik niet alles voor zoete koek. Zoals zijn bewering(zie onderstaande video) dat we niet rechtstreeks tot Jezus kunnen gaan wanneer we gezondigd hebben. 
 

 

Ik heb hem ook al her en der opgevolgd maar toch liever Charles Lawson :D Ik begrijp dat Charles Lawson niet voor iedereen is. Maar hij raakt me en weet me positief te prikkelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid