Spring naar bijdragen

God en menselijke taal


Aanbevolen berichten

God en menselijke taal.

Als men over God wil praten heb je meteen een probleem, want niemand heeft Hem gezien. Jezus heeft Hem geopenbaart door zijn leven en getuignis. Maar God, als een Goddelijk wezen is onbegrijpbaar, een verschillend manier van zijn, die wij niet kunnnen voorstellen, op de zelfde manier dat een blinde man zich niet kan voorstellen wat een kleur is. Daarom gebruikte Jezus parabels om ons de Goddelijke openbaring te verklaren.

Menselijke taal is vaak symboliesch. Als ik jou vraag wat de tijd is weet je het wel, maar als ik jouw vraag wat tijd eigenlijk is, dan zal je het ontzettend moeilijk vinden omdat te verklaren. Vraag Einstein maar.

Vanmorgen kwam de zon op, niet? Nee, helemaal niet! De zon komt niet op en gaat ook niet weg, de wereld gaat rondom de zon. Weten wij toch allemaal, maar voor ons, in de menselijke realiteit, komt de zon op. Dat is onze ervaring en onze taal komt van onze ervaring. Taal is daarom gebrekkig en subjectief.

Dus de heilge mens die het scheppings verhaal wou vertellen, gebruikte een taal die mensen konden begrijpen. De mens was zeer gelukkig, dus in een aarts paradijs, een tuin met rivieren en veel vruchten en dieren, en was erg dicht bij God (Hij wandelde in de koele namiddag). Dat was allemaal figuurlijk, een taal die mensen konden begrijpen.

Dus woorden zoals Vader, Zoon, hemel enz zijn gebrekkige woorden.

Maar alle woorden zijn gebrekkig omdat zij God beperken, maar dat betekent niet dat zij niet waar zijn.

Zo kunnen wij de eerste persoon Vader noemen omdat het een waarheid uitdrukt op een betere manier dan elk ander woord. In dit geval geeft het God een mannelijke beschrijving, hoewel God een geest is en geen geslacht heeft. Maar het is het beste woord dat wij hebben. In ieder geval is dit het woord dat Jezus gebruikte, dus is het zeker wel het beste.

Waarom is de Tweede Persoon Zoon genoemd en niet dochter of vrouw?

Niet dochter, omdat hij het volmaakte evenbeeld is van God de Vader en het woord zoon daarom dichter is dan dochter.

Niet vrouw of echtgenoot, omdat hij uit de Vader voortkomt en Zoon daarom het beste woord is. Je kan misschien zeggen dat hij eerst zoon is en dan echtgenoot. Dus zegt de Heilige Schrift dat “Zij is een consort (eegade) van de Almachtige”.

Het woord vrouw echter, drukt de waarheid van het voortkomen helemaal niet uit en is daarom zeker slechter dan Zoon.

Het is beter te zeggen dat een vrouw tweede-persoonlijk is dan de tweede persoon vrouwlijk is! Wij zijn in Gods beeld geschapen, niet andersom.

Waarom noemen wij de Derde Persoon de Heilige Geest, als Hij eigenlijk het “kind” is? Waarom is die naam zo anders van vader en zoon?
 

Aanroeping,

O,verterend Vuur, Geest van Liefde,
kom in mij,opdat het Woord in mij
als het ware opnieuw geboren kan worden.
Laat mij voor Hem een nieuwe mensheid zijn,
waarin Hij heel zijn Mysterie herbeleven kan
En Gij, Vader,
buig U over uw arm klein schepsel neer.
Overdek haar met uw schaduw.
Zie in haar slechts de Veelgeliefde,
in wie Gij welbehagen hebt.


ST Elisabeth van de Drieëenheid.

God is liefde en de Vader bringt de Zoon voort in liefde. De Zoon ontvangt Hem in liefde en het samen mengen van hun liefde is de derde persoon, de Geest van liefde, in andere woorden, de Heilige Geest. Daarom wordt Hij ook genoemd de Drievuldige Geest van Liefde.

Het woord geest of spirit, betekent het innigste, de essentie, de bezieling van een persoon. God is een geest en de innigste opsomming van God is liefde, heiligheid.. De beschrijving “Heilige Geest” is daarom veel beter dan kind, dat die werkelijkheid helemaal niet beschrijft.

Waarom noemen wij God Hij en niet Zij? Omdat wij door God geschapen (voortgebracht) zijn. Zijn Zoon is Zijn Woord in de Goddelijke natuur, de mensheid is Zijn uitdrukking in de menselijke natuur. Daarom noemen wij Hem Vader en Hij. De mens ontvangt alles van God, net als de Zoon, de tweede persoon. Net als de tweede persoon als het vrouwlijk (ontvangelijk) princiep wordt beschouwd, zijn wij daarom als vrouwlijk beschouwd in onze verhouding met God. Daarom noemen wij de Kerk ook als zij. (Heilige Moeder de Kerk), want de Kerk is de Bruid van Christus.
 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Chartreuse:

God en menselijke taal.

Als men over God wil praten heb je meteen een probleem, want niemand heeft Hem gezien. Jezus heeft Hem geopenbaart door zijn leven en getuignis. Maar God, als een Goddelijk wezen is onbegrijpbaar, een verschillend manier van zijn, die wij niet kunnnen voorstellen, op de zelfde manier dat een blinde man zich niet kan voorstellen wat een kleur is. Daarom gebruikte Jezus parabels om ons de Goddelijke openbaring te verklaren.
 

Jezus openbaart zichzelf en Zijn koninkrijk door parabels te vertellen. Aan de discipelen legt Hij deze uit. Aan hen wordt het koninkrijk gegeven, zoals er staat dat aan kleinen de schriften geopenbaard worden. Oa is de mens een gelijkenis, zoals Adam naar het beeld van God gemaakt was, zo ook Jezus. Hij is de parabel.. Daarom staat er: Heden heb ik u verwekt.

Anders gezegd: De schrift is het woord en dat woord is Jezus (Johannes 1). Jezus was God en wie Jezus zag zag de Vader. Jezus was mens met alles wat daarbij hoort. Daarom heeft God een geslacht. Daarom ook staat er dat een maagd zwanger zal worden.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus legde zijn parabels niet uit aan de Farizeeén. Zij konden het koninkrijk van God niet zien. Zij hadden oogkleppen op. Maar één van hen die wel Jezus wilde kennen kwam stiekum naar Hem toe en begon een gesprek met Jezus waarin Hij uitlegde dat hij, Nicodemus, uit de Geest geboren moest worden. Hij moest uit water én uit Geest geboren worden opdat Hij het koninkrijk van Jezus kon zien en binnen gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Chartreuse:

Als men over God wil praten heb je meteen een probleem, want niemand heeft Hem gezien.

Dit begin van het topic klopt al niet  (en dan zal de taalfouten in de rest van dat bericht maar even laten voor wat ze zijn).
Volgens de Bijbel zijn er tientallen mensen.

(Exodus 33:11) En de HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt;

(Genesis 32:30) 30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.

(Exodus 24:9-11) Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel. En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israels; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit begin van het topic klopt al niet  (en dan zal de taalfouten in de rest van dat bericht maar even laten voor wat ze zijn).
Volgens de Bijbel zijn er tientallen mensen.

(Exodus 33:11) En de HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt;

(Genesis 32:30) 30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.

(Exodus 24:9-11) Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel. En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israels; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.

Dat is juist, ook staat er dat Jezus God was en Hij was zichtbaar voor iedereen. Het betreft hier wel zijn lichaam, maar bij de verheerlijking op de berg veranderde Hij van uitstraling.

Mattheüs 17;1-3: "En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken." Hier toonde Jezus Zijn geestelijke dimensie aan Petrus, Jakobus en Johannes. Zij waren op een hoge berg zoals ook Mozes op de Sinaï met Jehovah sprak. Ook de discipelen zagen Zijn aangezicht (als de zon) zoals Mozes met Jehovah van aangezicht tot aangezicht sprak.

19 uur geleden zei Chartreuse:

Menselijke taal is vaak symboliesch. Als ik jou vraag wat de tijd is weet je het wel, maar als ik jouw vraag wat tijd eigenlijk is, dan zal je het ontzettend moeilijk vinden omdat te verklaren. Vraag Einstein maar.

Dat klopt, zo is het bij God ook.

19 uur geleden zei Chartreuse:

Vanmorgen kwam de zon op, niet? Nee, helemaal niet! De zon komt niet op en gaat ook niet weg, de wereld gaat rondom de zon. Weten wij toch allemaal, maar voor ons, in de menselijke realiteit, komt de zon op. Dat is onze ervaring en onze taal komt van onze ervaring. Taal is daarom gebrekkig en subjectief.

Het probleem is alleen wel dat wanneer je zo met elkaar spreekt dat je elkaar niet meer begrijpt. Dus je moet beginnen zoals een kind begint en wanneer je dan later begrijpt dat de zon om de aarde draait gewoon in termen als "de zon gaat op" kunnen blijven praten. Anders kun je geen gesprek meer voeren met elkaar. Een soort babylonische spraakverwarring. En ik moet zeggen dat je nogal onconcreet wordt waardoor het moeilijk wordt om een zinnig gesprek te voeren. Anders kun je hout wel trillingen gaan noemen en ten laatste noem alles trilling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Chartreuse:

Dus de heilge mens die het scheppings verhaal wou vertellen, gebruikte een taal die mensen konden begrijpen. De mens was zeer gelukkig, dus in een aarts paradijs, een tuin met rivieren en veel vruchten en dieren, en was erg dicht bij God (Hij wandelde in de koele namiddag). Dat was allemaal figuurlijk, een taal die mensen konden begrijpen.

Zelfs wanneer je de bijbel als symbooltaal opvat moet je binnen de symboliek blijven, de tekst zegt niet meer dan zij zegt. Dus een zoon is een zoon tenzij de tekst aanleiding geeft om er meer van te maken dan een zoon. De schrift geeft echter geen aanleiding om dat over Jezus te zeggen. Hij was een man en Hij was de zoon van God de Vader. Meer niet. Anders beginnen we onze menselijke gedachten te gebruiken om de schrift te verklaren.

20 uur geleden zei Chartreuse:

Dus woorden zoals Vader, Zoon, hemel enz zijn gebrekkige woorden.

Maar alle woorden zijn gebrekkig omdat zij God beperken, maar dat betekent niet dat zij niet waar zijn.

Dat is dus menselijke taal. Woorden geven aan wat zij aangeven. Wanneer we meer over een zoon willen zeggen, bijvoorbeeld zijn uiterlijk, dan moeten we het woord zoon intact laten en dat aanvullen met andere woorden. Anders treedt je buiten de realiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Chartreuse:

Waarom is de Tweede Persoon Zoon genoemd en niet dochter of vrouw?

Niet dochter, omdat hij het volmaakte evenbeeld is van God de Vader en het woord zoon daarom dichter is dan dochter.

De zon komt op maar het grotere plaatje is dat de aarde draait en daarom komt de zon op. Dus in werkelijkheid komt de zon niet op. Maar een zon is een zon en draaien is draaien. Een zoon is een zoon en een vader is een vader. Een vader is vader omdat hij kinderen heeft en een zoon is een zoon omdat hij uit ouders is voortgekomen. Je kunt dus met woorden uitleggen dat de zon niet opkomt, maar dat is iets anders dan de inhoud van woorden. Wanneer je bij de inhoud van woorden blijft kun je blijven communiceren en uitleggen. De bijbel gebruikt Vader omdat deze bedoelt "Vader". Dat is taal. Wanneer we begrippen gaan veranderen is het onmogelijk vast te stellen wat een ander ermee bedoelt. Dan is het onmogelijk om de schrift correct uit te leggen, want je weet niet wat zij er voor inhoud aan gaven. Dat is dan geheel je eigen invulling.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe weten wij of wij mesnselijk over God spreken of niet. Heeft God lichaamsdelen? Wat is een Geest? Kan een Geest kijken? Is het gevaarlijk om vanuit de schepping terug naar God te redeneren?

Een geest is iets dat niet uit aardse materie bestaat maar boven de natuur zoals we die aards kunnen zien.

God is Geest. God heeft een mond want er staat dat goed en kwaad uit de mond van God voortkomt? Zo zijn er meer teksten die van lichaamsdelen van God spreken. Psalm 44;4 zegt: "maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aangezicht", zo zijn er meerdere teksten. Ook zijn er teksten die het handelen van God weergeven zoals dat God wandelde in de tuin van Eden. Is dit letterlijk of figuurlijk. In Johannes staat dat Jezus God was en Hij was mens. Hij had ledematen en Hij was Geest. Hij wandelde tussen de mensen en Hij was echt. Hij zei dat wie Hem gezien had de Vader gezien had. Jezus had dus een lichaamlijke mond en een geestelijke. Daarom kunnen we weten dat God ook andere lichaamsdelen heeft zoals een mens die heeft. Dat wil zeggen Adam en Eva want samen waren zij de mens. Daarom spreekt de bijbel over zonen én dochteren van God. En daarom spreekt de bijbel over de Vader en de Heilige Geest.

Hoe weten wij nu of dit waar is? Wij weten dat Einstein gelijk heeft omdat anderen in staat waren zijn berekeningen na te trekken en vooral omdat zijn conclusies zich bewijzen in de dagelijkse praktijk. Zo is het dus mogelijk dat anderen inzichten hebben die niet iedereen begrijpt maar wel tot conclusies kunnen leiden die waardevol zijn voor ons dagelijks leven. Zo is het belangrijk om uit de Geest geboren te worden opdat men het koninkrijk van God kan zien en begrijpen opdat wij daar met ons eigen leven op aan kunnen sluiten. 

Wanneer dus conclusies toestbaar blijven aan de dagelijkse praktijk en geen onzin voortbrengen bewijst de uitleg zijn nut. De conclusie moet dan in overeenstemmming zijn met de rest van de schrift, dingen die we begrijpen kunnen. Daaraan kunnen we zien dat een uitleg betrouwbaar is.

Kunnen we anderzins zeggen dat God geen lichaamsdelen heeft zoals een mens? Daarvoor zou je God helemaal gezien moeten hebben. En geen mens heeft dat, het blijft dus giswerk om te stellen dat God geen ledematen heeft. Hooguit kan men zeggen dat men het niet weet. Maar de bijbel is Gods woord en door de Geest geïnspireerd. En de Geest onderzoekt zelfs de diepten van God. Dus als iemand het weet dan is het Gods Geest.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-4-2023 om 05:22 zei Dat beloof ik:

(Exodus 33:11) En de HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt;

(Genesis 32:30) 30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.

(Exodus 24:9-11) Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel. En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israels; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.

Het verbaasd mij altijd dat protestanten zo veel op het Oude Testament terug vallen.  In het Nieuwe Testament staat het volgende:

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen. 

Timoteus14  bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,  15die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste heer,  16die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.  Amen. 

14 uur geleden zei Barnabas:

Daarom kunnen we weten dat God ook andere lichaamsdelen heeft zoals een mens die heeft. Dat wil zeggen Adam en Eva want samen waren zij de mens

De Bijbel is en ingewikkeld boek met veel beeldspraak en daarom moet men naar de Kerk luisteren om het te begrijpen, anders heb je gewoon maar een opinie, meer niet.  Sola Scriptura is een recept voor verwarring, want dan ben je allemaal je eigen Paus!  God is niet een God van verwarring.  God in zichzelf is een Geest en geheel niet materieel.  Als Geest kunnen wij Hem niet zien want dat is buiten ons vermogen.  Als wij Hem zouden zien zou onze ziel meteen van ons lichaam gerukt zijn, vanwege Zijn Majesteit. 

Christus, als Tweede Persoon in de Heilge Drie Eenheid is mens geworden zodat wij door Hem God konden kennen.

Met vriendelijke groet

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chartreuse:
Op 11-4-2023 om 21:52 zei Dat beloof ik:

(Exodus 33:11) En de HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt;

(Genesis 32:30) 30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.

(Exodus 24:9-11) Mozes nu en Aaron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israel. En zij zagen den God van Israel, en onder Zijn voeten als een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Doch Hij strekte Zijn hand niet tot de afgezonderden van de kinderen Israels; maar zij aten en dronken, nadat zij God gezien hadden.

Het verbaasd mij altijd dat protestanten zo veel op het Oude Testament terug vallen.  In het Nieuwe Testament staat het volgende:

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen. 

Timoteus14  bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,  15die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste heer,  16die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.  Amen. 

Dit verbaast mij (met een T). Ik constateer slechts dat in de bijbel (ook in die van jou) staat dat er tientallen mensen zijn die God hebben gezien.  

6 minuten geleden zei Chartreuse:

Als wij Hem zouden zien zou onze ziel meteen van ons lichaam gerukt zijn, vanwege Zijn Majesteit

En moet je dan dit soort onzin gaan verzinnen om het recht te praten? Dat is zielig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-4-2023 om 16:24 zei Chartreuse:

Dus de heilge mens die het scheppings verhaal wou vertellen, gebruikte een taal die mensen konden begrijpen. De mens was zeer gelukkig, dus in een aarts paradijs, een tuin met rivieren en veel vruchten en dieren, en was erg dicht bij God (Hij wandelde in de koele namiddag). Dat was allemaal figuurlijk, een taal die mensen konden begrijpen.

Dus woorden zoals Vader, Zoon, hemel enz zijn gebrekkige woorden.

Maar alle woorden zijn gebrekkig omdat zij God beperken, maar dat betekent niet dat zij niet waar zijn.

Heb je weleens boeken of artikelen van Rosemary Radford Ruether gelezen ? Zij is vorig jaar overleden en was een katholieke theologe en hoogleraar die ook veel heeft geschreven over de beperkingen van taal. Haar boeken zijn wereldwijd op veel theologiefaculteiten verplichte kost. 

https://volzin.nu/in-memoriam-rosemary-radford-ruether-1936-2022/

"Over Jezus, die als God de Zoon onmiskenbaar man is, zei ze: “Zijn vermogen om bevrijder te zijn ligt niet in zijn mannelijkheid, maar, integendeel, in het feit dat hij dit systeem van overheersing afwees en in zijn persoon de nieuwe menselijkheid van dienstbaarheid en wederzijdse empowerment wilde belichamen.”

 

Hier een heel uitgebreid stuk over haar werk, voor jou fijn; in het Engels! 🙂

Conscience the newsjournal of catholic opinion

"This special edition of Conscience is a tour through a selection of Rosemary’s writings, including original articles, transcripts of speeches, book reviews and more. We hope you enjoy retracing her footsteps through some of the very best of progressive Catholic thought."

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit verbaast mij (met een T). Ik constateer slechts dat in de bijbel (ook in die van jou) staat dat er tientallen mensen zijn die God hebben gezien. 

Over het algemeen worden die gebeurtenissen als visioenen verstaan, waarin God op een voor de ziener draaglijke wijze verschijnt om zo met de ziener te spreken. Ze zien God dan wel, maar niet in zijn volle glorie, niet zoals Hij werkelijk is. In Exodus 33 komt Mozes het dichtst bij het echt zien van God, maar krijgt hij zijn gelaat niet te zien, omdat hij anders zou sterven. Ook als Hij zich laat zien in Jezus, zien we enkel zijn menselijke gedaante en tijdens de eucharistie in de gedaanten van brood en wijn.

Het lijkt mij dan ook geen vreemde of onzinnige gedachte dat een schepper van het hele universum en daarbuiten onvermijdelijk een zodanig totaal ander bestaansniveau heeft en zoveel malen werkelijker en groter moet zijn dan wij, dat het daadwerkelijk onmogelijk voor ons is om Hem met eigen ogen te zien zonder te sterven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Chartreuse:

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen. 

Dus Jezus is niet God, want er zijn tienduizenden die Jezus hebben gezien. Jezus was het volmaakte evenbeeld van God. Hij lijkt zo op Zijn Vader dat je kan zeggen dat je wanneer je Jezus hebt gezien, de Vader gezien hebt. Leer Jezus begrijpen en je begrijpt ook God.

6 uur geleden zei Chartreuse:

Sola Scriptura is een recept voor verwarring, want dan ben je allemaal je eigen Paus! 

Dat is natuurlijk niet zo. 2Tim 3:14 Jij moet echter blijven bij wat je hebt geleerd en waarin je bent gaan geloven doordat je daarvan overtuigd werd. Want je weet van wie je het hebt geleerd  15 en je kent van jongs af aan de heilige geschriften, die je wijs kunnen maken voor redding door geloof in Christus Jezus.  16 De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid,  17 zodat een man van God volledig bekwaam is, helemaal toegerust voor elk goed werk.

Aan de Schrift hebben wij genoeg om God en Jezus te leren kennen. De zogenaamde ‘traditie’ is voer voor bedrog en toevoeging van het Christelijk geloof. Hel, vagevuur, Mariaverering en nog een heleboel zaken zijn hier uit voortgekomen. 
Dat uitleg van de Bijbel centraal moet gebeuren ben ik het met je eens, maar moet gebaseerd zijn op de Schrift alleen. Door dingen toe te voegen buiten de Schrift om stel je je onder een vloek.

Galaten 1:6 Het verbaast me dat jullie je zo snel afkeren van degene die jullie door Christus’ onverdiende goedheid heeft geroepen en dat jullie je tot een ander goed nieuws keren.  7 Niet dat er ander goed nieuws is, maar er zijn bepaalde personen die jullie in verwarring brengen en het goede nieuws over de Christus willen verdraaien.  8 Maar zelfs als een van ons of een engel uit de hemel jullie iets anders bekend zou maken dan het goede nieuws dat wij jullie hebben bekendgemaakt — vervloekt is hij!

6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit verbaast mij (met een T). Ik constateer slechts dat in de bijbel (ook in die van jou) staat dat er tientallen mensen zijn die God hebben gezien.  

Ze dachten God te hebben gezien, in werkelijkheid was het een engel die God vertegenwoordigde. Wat ook gebeurde dat ze God in een visioen zagen. Dus niet in werkelijkheid. Dat kan een mens niet verdragen. God is een zo’n onnoemelijk grote kracht en energie dat we ter plekke zouden verdampen. God heeft het hele Universum gemaakt hè. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Chartreuse:

Het verbaasd mij altijd dat protestanten zo veel op het Oude Testament terug vallen.  In het Nieuwe Testament staat het volgende:

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen. 

Timoteus14  bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus,  15die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste heer,  16die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.  Amen. 

De Bijbel is en ingewikkeld boek met veel beeldspraak en daarom moet men naar de Kerk luisteren om het te begrijpen, anders heb je gewoon maar een opinie, meer niet.  Sola Scriptura is een recept voor verwarring, want dan ben je allemaal je eigen Paus!  God is niet een God van verwarring.  God in zichzelf is een Geest en geheel niet materieel.  Als Geest kunnen wij Hem niet zien want dat is buiten ons vermogen.  Als wij Hem zouden zien zou onze ziel meteen van ons lichaam gerukt zijn, vanwege Zijn Majesteit. 

Christus, als Tweede Persoon in de Heilge Drie Eenheid is mens geworden zodat wij door Hem God konden kennen.

Met vriendelijke groet

Petrus Johannes en Jacobus werden door Christus meegenomen op de berg en daar veranderde Christus tot Zijn heerlijkheid, Zijn gelaat scheen als de zon en Zijn klederen werden stralend wit. Hij gaf licht zoals in de hemel. Maar de discipelen stierven niet, zij vielen plat voor Hem op de grond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Barnabas:

Petrus Johannes en Jacobus werden door Christus meegenomen op de berg en daar veranderde Christus tot Zijn heerlijkheid, Zijn gelaat scheen als de zon en Zijn klederen werden stralend wit. Hij gaf licht zoals in de hemel. Maar de discipelen stierven niet, zij vielen plat voor Hem op de grond.

Jezus is de Zoon van God. Hij verklaart God doordat Hij de Zoon is. De transfiguratie was ook een visioen. Het was dus te vergelijken met een droom over de toekomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei sjako:

Jezus is de Zoon van God. Hij verklaart God doordat Hij de Zoon is. De transfiguratie was ook een visioen. Het was dus te vergelijken met een droom over de toekomst.

Dar geloof ik niet, ik geloof dat de schrift OT en NT (protestantse vorm) van kaft tot kaft waar is.

Op 11-4-2023 om 16:24 zei Chartreuse:

Aanroeping.

O,verterend Vuur, Geest van Liefde,
kom in mij,opdat het Woord in mij
als het ware opnieuw geboren kan worden.
Laat mij voor Hem een nieuwe mensheid zijn,
waarin Hij heel zijn Mysterie herbeleven kan
En Gij, Vader,
buig U over uw arm klein schepsel neer.
Overdek haar met uw schaduw.
Zie in haar slechts de Veelgeliefde,
in wie Gij welbehagen hebt.

Een heel erg mooi gedicht.

Op 11-4-2023 om 16:24 zei Chartreuse:

Waarom noemen wij God Hij en niet Zij? Omdat wij door God geschapen (voortgebracht) zijn. Zijn Zoon is Zijn Woord in de Goddelijke natuur, de mensheid is Zijn uitdrukking in de menselijke natuur. Daarom noemen wij Hem Vader en Hij. De mens ontvangt alles van God, net als de Zoon, de tweede persoon. Net als de tweede persoon als het vrouwlijk (ontvangelijk) princiep wordt beschouwd, zijn wij daarom als vrouwlijk beschouwd in onze verhouding met God. Daarom noemen wij de Kerk ook als zij. (Heilige Moeder de Kerk), want de Kerk is de Bruid van Christus.

Dat is ook mooi. Dat wij de bruid van Christus zijn en het idee dat daarom de kerk "zij" is volkomen terecht. Er is ook een parallel met het huwelijk tussen man en vrouw, want zoals Christus inwoning in de mens maakt (Paulus zegt: "Christus in mij") is de man in de vrouw. En daarbij zijn zij één zoals ook Jezus één wordt met Zijn kinderen.

Op 11-4-2023 om 16:24 zei Chartreuse:

God is liefde en de Vader bringt de Zoon voort in liefde. De Zoon ontvangt Hem in liefde en het samen mengen van hun liefde is de derde persoon, de Geest van liefde, in andere woorden, de Heilige Geest. Daarom wordt Hij ook genoemd de Drievuldige Geest van Liefde.

Het woord geest of spirit, betekent het innigste, de essentie, de bezieling van een persoon. God is een geest en de innigste opsomming van God is liefde, heiligheid.. De beschrijving “Heilige Geest” is daarom veel beter dan kind, dat die werkelijkheid helemaal niet beschrijft.

Waar het de Geest betreft gaan onze wegen uiteen. Daar wordt het voor mij hokus pocus. In dat verband moet ik denken aan een tekst waarin staat dat de schriften alleen goed uitgelegd kunnen worden door het erkennen van Jezus Christus. Dat is het probleem.

Wat betreft de uitingen van liefde zijn deze van harte welkom.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Robert Frans:

Over het algemeen worden die gebeurtenissen als visioenen verstaan, waarin God op een voor de ziener draaglijke wijze verschijnt om zo met de ziener te spreken. Ze zien God dan wel, maar niet in zijn volle glorie, niet zoals Hij werkelijk is. In Exodus 33 komt Mozes het dichtst bij het echt zien van God, maar krijgt hij zijn gelaat niet te zien, omdat hij anders zou sterven. Ook als Hij zich laat zien in Jezus, zien we enkel zijn menselijke gedaante en tijdens de eucharistie in de gedaanten van brood en wijn.

Het lijkt mij dan ook geen vreemde of onzinnige gedachte dat een schepper van het hele universum en daarbuiten onvermijdelijk een zodanig totaal ander bestaansniveau heeft en zoveel malen werkelijker en groter moet zijn dan wij, dat het daadwerkelijk onmogelijk voor ons is om Hem met eigen ogen te zien zonder te sterven.

Je schrijft een contradictie, Robert Frans.   Je suggereert een ander bestaansniveau van God, maar vervolgens ga je op het jou bekende bestaansniveau God in de overtreffende trap beschrijven (werkelijker en groter).

Dat God niet kan bestaan zoals wij als mensen bestaan is duidelijk, de mens is immers het geschapene.  God kan nooit het geschapene zijn, dan zou God zichzelf hebben geschapen en dat lijkt me onmogelijk.  En op het menselijk begrip van 'bestaan' zijn zaken als 'groter' e.d. van toepassing.

Misschien ziet God wel mét onze ogen?  Dan is het onmogelijk om God te zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Robert Frans:

Over het algemeen worden die gebeurtenissen als visioenen verstaan, waarin God op een voor de ziener draaglijke wijze verschijnt om zo met de ziener te spreken. Ze zien God dan wel, maar niet in zijn volle glorie, niet zoals Hij werkelijk is. In Exodus 33 komt Mozes het dichtst bij het echt zien van God, maar krijgt hij zijn gelaat niet te zien, omdat hij anders zou sterven. Ook als Hij zich laat zien in Jezus, zien we enkel zijn menselijke gedaante en tijdens de eucharistie in de gedaanten van brood en wijn.

Het lijkt mij dan ook geen vreemde of onzinnige gedachte dat een schepper van het hele universum en daarbuiten onvermijdelijk een zodanig totaal ander bestaansniveau heeft en zoveel malen werkelijker en groter moet zijn dan wij, dat het daadwerkelijk onmogelijk voor ons is om Hem met eigen ogen te zien zonder te sterven.

Dat lijkt mij wel een onzinnige gedachte, temeer omdat er in het OT meerdere voorbeelden staan waarin dat wel gebeurde. 
Ook is het een onzinnige gedacht dat het waarnemen van iets met je ogen, leidt tot de dood. 
Bangmakerij van de bovenste plank, vreemd dat mensen daar voor vatbaar zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ook is het een onzinnige gedacht dat het waarnemen van iets met je ogen, leidt tot de dood. 
Bangmakerij van de bovenste plank, vreemd dat mensen daar voor vatbaar zijn.

Nou, eigenlijk bestond/bestaat er wel degelijk iets waar je aan sterft als je ernaar kijkt, namelijk de Elephant's Foot in Tsjernobyl. Hoewel het gevaar nu verminderd is, was het wel zo dat men alleen via spiegels met de rug toegekeerd deze berg radio-actief afval kon bestuderen. Draaide men zich om, dan stierf men, zo had ik begrepen. Maar ook met verminderd gevaar is het bepaald niet verstandig om deze berg direct aan te kijken. Ook kun je volgens mij letterlijk sterven van angst bij het zien van iets wat extreem schokkend, heftig en angstaanjagend is, al dan niet indirect door een hartaanval of epileptische aanval.

Het heeft echter niet zozeer met bangmakerij te maken, ook omdat God zich dus nooit in zijn volle glorie laat zien in de huidige staat van de schepping. We hoeven daar dus niet bang voor te zijn; Hij verschijnt enkel aan ons op wijzen die weliswaar indrukwekkend, maar voldoende bevattelijk tot aangenaam voor ons zijn. Ik doelde op een meer natuurkundige redenering (op mystiek niveau valt er nog veel meer over te zeggen, maar voor nu houd ik het hierbij). Als je zodanig machtig en groot bent, dat je een heel voor ons onbevattelijk (dus niet zozeer onbegrijpelijk, want dat zal qua wetenschap vast wel goed komen uiteindelijk, maar onbeváttelijk) universum weet te scheppen en dus alle ons bekende bestaansniveau's en natuurwetten overstijgt, dan kan het niet anders dan zo'n macht met onze huidige ogen ten volle zien een extreem heftige, diepgaande invloed op ons zal hebben en minimaal een stevige kortsluiting in het brein zal veroorzaken.

Zelf heb ik het idee, dat je echter rustig onzinnig mag vinden, dat als je werkelijk volmaakt de grootsheid van het universum en dus ook je eigen volstrekte nietigheid tot in al je vezels en hersencellen zou bevatten en ervaren, je dan krankzinnig zult worden en misschien zelfs uit pure ellende suicide zult plegen. Nu al geven comments in YouTube-filmpjes over de grootte van het universum aan dat men er wat somber of melancholisch van wordt, al dan niet grappend. In de schepping zelf zijn sommige dingen voor ons dus al te groot en te wezensvreemd om werkelijk te kunnen bevatten en beschermen we ons daartegen met allerlei grootse verhalen en ideeën over onszelf, al dan niet religieus. Laat staan als de Schepper van dat alles op het toneel zou verschijnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Robert Frans:

Nou, eigenlijk bestond/bestaat er wel degelijk iets waar je aan sterft als je ernaar kijkt, namelijk de Elephant's Foot in Tsjernobyl. Hoewel het gevaar nu verminderd is, was het wel zo dat men alleen via spiegels met de rug toegekeerd deze berg radio-actief afval kon bestuderen. Draaide men zich om, dan stierf men, zo had ik begrepen. Maar ook met verminderd gevaar is het bepaald niet verstandig om deze berg direct aan te kijken. Ook kun je volgens mij letterlijk sterven van angst bij het zien van iets wat extreem schokkend, heftig en angstaanjagend is, al dan niet indirect door een hartaanval of epileptische aanval.

Radioactivieteit is straling die oa bestaat uit electromachnetische straling. Gamma-straling bv, Net als zichtbaar licht. Wanneer de intensiteit hoog genoeg is wordt je erdoor verbrand. Dat geldt ook voor zichtbaar licht. Het hangt er dus van af hoe groot de intensiteit is. Van de Zoon staat beschreven daqt Zijn gezicht als de zon straalde bij Zijn verheerlijking en ook Openbaring maakt een vergelijing tussen het gezicht van Jezus en de zon. Bij de verheerlijing op de berg zal Jezus rekening gehouden hebben met de intensiteit van Zijn gezicht opdat Zijn discipelen niet het leven zouden laten. Zij vielen slechts ter aarde. Maar er staat dat God een verterend vuur is en dat vuur geeft liicht. Zoals de zon licht geeft. Dus in Zijn volle glotie is de kracht enorm.

Wat betreft de straling van Tsjernobiel bevreemd het mij dat er verschil is tussen voor en achterkant, wetenschappelijk onmogelijk. Maar er staat dat wanneer men God ziet dat dodelijk is, niet dat het niet dodleijk is wanneer men slechts in de nabijheid van God is en de andere kant op kijkt. God blijft een verterend vuur. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Hopper:

Je schrijft een contradictie, Robert Frans.   Je suggereert een ander bestaansniveau van God, maar vervolgens ga je op het jou bekende bestaansniveau God in de overtreffende trap beschrijven (werkelijker en groter).

Dat God niet kan bestaan zoals wij als mensen bestaan is duidelijk, de mens is immers het geschapene.  God kan nooit het geschapene zijn, dan zou God zichzelf hebben geschapen en dat lijkt me onmogelijk.  En op het menselijk begrip van 'bestaan' zijn zaken als 'groter' e.d. van toepassing.

Misschien ziet God wel mét onze ogen?  Dan is het onmogelijk om God te zien.

Het is heel normaal is om jezelf te kunnen manifesteren in verschillende mate. Een man kan zijn stem verheffen en dempen. Een vuurvliegje kan zijn lichje uit doen en aan doen. Waarom zou God die dit alles gemaakt heeft dat niet kunnen?

Er is ook een bjbeltekst die zegt dat God, Jezus, Zijn heerlijkheid, volle glorie, heeft afgelegd. En op de berg heeft Hij zijn aangezicht doen schijnen als de zon. Ook Mozes aangezicht gaf licht toen hij terugkeerde van zijn ontmoeting met God op de Sinaï. Hij moest een zak over zijn hoofd doen om de andere Israëlieten daartegen te beschermen. Maar dat licht was er niet voordat hij de berg op ging en week nadat hij weer terug was. Het kan dus dat het aangezicht verandert in intensiteit.

Grootte is ook een relatief begrip. Een mens groeit. Hij begint als bevruchte eicel en wordt groter naarmate hij opgroeit. Er zijn dieren waarvan bekend is dat zij niet ophouden met groeien. Het lichaam van Christus (de mens die zich aan Hem geeft) is ontworpen om kinderen voort te brengen en groter te worden. Waar is het eind? In Jesaja wordt een beeld van de hemel geschetst waarbij een kind zijn hand uitsteekt naar een gifslang.

Kleiner worden is ook relatief. Een mens kan zich innerlijk groot en klein maken. Als een kind zijn en zich verantwoordelijk gedragen alles op zijn tijd. Wanneer dat uit de schepper (mede Christus) is voortgekomen waarom zou Hij zichzelf dan niet groter of kleiner kunnen maken. Van oneindig naar passend in een eicel. In ogenschouw genomen dat alles groter dan nul oneidig veel puntjes bevat kan men zich voorstellen dat afmeting geen issue is. En wie zegt dat er een kleinste deeltje is?

God (Christus) is schepper en werd geboren uit een maagd. God creëerde  Maria en Maria "creëerde" een lichaam voor Christus. Dat had Hij nog niet. Maar dat licham heeft Hij verlaten toen Hij aan het kruis stierf. God is Geest en wij zijn Zijn lichaam. God steeg op naar de hemel, maar wat heeft Hij met Zijn vleselijke lichaam gedaan? Elia werd levend ten hemel opgenomen en Hij keerde terug als Johannes de Doper. Zijn ziel heeft een nieuwe woning gekregen. Een nieuw lichaam. Dus wat is er met zijn oude lichaam gebeurt? Wanneer wij opstaan krijgen wij een nieuw lichaam. Dat lichaam is ter inwoning van Jezus. Dus wanneer Jezus inwoning maakt in onze nieuwe lichamen en geen eigen lichaam heeft dan is Hij niet het geschapene maar woonde Hij in een tijdelijke woning en is Hij de Vader gelijk die geen lihcaam nodig heeft.

Omdat Paulus zegt dat Christus in Hem leeft ziet God (Christus) inderdaad met onze ogen (voor zover wij in Christus blijven want Paulus geeft toe dat hij ook nog zondigt en dus dat niet Zijn gehele lichaam door Christus actief is). Wij zijn slechts ledematen van Zijn lichaam. Het lichaam kent vele leden. Daarom is Jezus verspreidt over Zij gehele lichaam. Dus Christus kan met de ogen van Paulus zichzelf zien in andren die ook ogen hebben om Paulus te zien. En wie zegt dat Christus maar één paar ogen heeft? In de geestelijke wereld is veel mogelijk. Wij zijn slechts zijn beeld en een kunstenaar is meer dan zijn afbeelding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-4-2023 om 15:07 zei Petra.:

ier een heel uitgebreid stuk over haar werk, voor jou fijn; in het Engels! 🙂

Conscience the newsjournal of catholic opinion

"This special edition of Conscience is a tour through a selection of Rosemary’s writings, including original articles, transcripts of speeches, book reviews and more. We hope you enjoy retracing her footsteps through some of the very best of progressive Catholic thought."

Interessant dat jij dit allemaal gelezen hebt.  Haar werk was mij bekent, maar ik had het vergeten omdat het eigenlijk waardeloos is.   Zij ziet de Kerk als een menselijke organisatie over God, terwijl het precies andersom is, een Goddelijke organisatie over de mens.  Affijn, ik heb het nog even doorgelezen en dat heeft mijn opinie over haar alleen maar versterkt.  Zij schrijft goed, maar begint met het verkeerde princiep en dus eindigt met totaal onzin.   Maar mooi dat jij zo veel leest en denkt!  Blijf zoeken!

🙂

12 uur geleden zei Barnabas:

Dat God niet kan bestaan zoals wij als mensen bestaan is duidelijk, de mens is immers het geschapene.  God kan nooit het geschapene zijn, dan zou God zichzelf hebben geschapen en dat lijkt me onmogelijk.

Eventjes vlug:  Je hebt natuurlijk gelijk in wat je zegt, maar wat je zegt is niet wat wij zeggen in het mens worden van Christus.  God is God en blijft God.  Hij kan niet veranderen.  Wel heeft de Tweede Persoon van de Godheid, de menselijke natuur aangenomen.  Dus terwijl Hij God bleeef, kreeg Hij ook de menselijke natuur door Zijn geboorte in de schoot van de Heilige Maagd Maria.  Christus is dus God zelf .  Hij heeft twee naturen, maar Hij is maar een Persoon, de Tweede Persoon van de Godheid.  God is dus mens geworden, de Incarnatie (Vleesworden), misschien het meest wondebare van het Christelijk geloof.  Omdat Maria dus moeder werd van de Goddelijke Persoon, wordt zij ook Moeder van God genoemd, moeder, niet van Zijn Goddelijkheid, maar van Zijn menselijkheid.  Daarom wordt Maria zo vereerd in de Katholieke kerk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Robert Frans:

Nou, eigenlijk bestond/bestaat er wel degelijk iets waar je aan sterft als je ernaar kijkt, namelijk de Elephant's Foot in Tsjernobyl. Hoewel het gevaar nu verminderd is, was het wel zo dat men alleen via spiegels met de rug toegekeerd deze berg radio-actief afval kon bestuderen. Draaide men zich om, dan stierf men, zo had ik begrepen

Daar heb je dan niet goed begrepen. Dat had met nabijheid te maken,  niet met zien. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Robert Frans:

Als je zodanig machtig en groot bent, dat je een heel voor ons onbevattelijk (dus niet zozeer onbegrijpelijk, want dat zal qua wetenschap vast wel goed komen uiteindelijk, maar onbeváttelijk) universum weet te scheppen en dus alle ons bekende bestaansniveau's en natuurwetten overstijgt, dan kan het niet anders dan zo'n macht met onze huidige ogen ten volle zien een extreem heftige, diepgaande invloed op ons zal hebben en minimaal een stevige kortsluiting in het brein zal veroorzaken

Volkomen uit de lucht gegrepen . ik zou niet weten waarom het één uit het ander volgt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid