Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

17 minuten geleden zei Piebe:

Wat ik bedoel te zeggen is dat de leer van het christendom sowieso behoorlijk extreem is naar huidige standaarden. Het NT is immers ingelijfd door een mensenoffer. Laten we dat argument dus maar even parkeren anders kunnen we helemaal wel ophouden over de Bijbel te praten. We willen alles zo graag rationaliseren en vormen naar hedendaagse standaarden, edoch staat die houding de waarheidsbevinding in de weg als een boom die bewaakt wordt door soldaten met vlammende zwaarden.

Noemt Jezus ook ergens kastijding als middel van opvoeding ?

Kastijding is vergelijkbaar met besnijdenis. Allebei behoorlijk primitief. Het ene vervloek je en het andere vind je heel normaal.

Jij leeft nog naar de standaarden van voor de eerste eeuw ? Rationaliseer jij zelf dan ook de besnijdenis en kijk je daarnaar met hedendaagse standaarden ?

Ik zie niet in waarom het waarheidsbevinding in de weg zou staan. Daarmee zeg je feitelijk dat deze tijd er niet toe doet.

9 minuten geleden zei Piebe:

Welgeteld heb je er vijf minuten op gestaan.

Hoe kan je het nou niet eens zijn met de stelling dat Jahweh kastijdt die hij liefheeft als dat gewoon woordelijk in de Bijbel staat? Waarom wil je dan überhaupt over een boek uit de Bijbel praten?

Moeten mensen die op sabbat hout sprokkelen ter dood gebracht worden ?

Moeten opstandige zonen gestenigd worden ?

Mogen slaven met een spijker aan een deur geslagen worden ?

Mogen slaven doodgeslagen worden ?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 237
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Qua inhoud natuurlijk niet, maar qua principe wel. Ook een fictieve persoon kan een voorbeeld zijn voor gelovigen, ook als die persoon in de Schrift staat.

Het verhaal van Job mag dan fictief zijn, maar de discussie tussen hem en zijn vrienden is maar al te echt en zo ook hoe God daarop reageert. Het verhaal wil afrekenen met allerlei theologische stelse

Nee hoor Barnabas. Zeker niet, dat begrijp je niet goed.  God kent natuurlijk ook Jobs hart, en laat in Job 1;8 al heel duidelijk weten wie Job is. (Zo rechtschapen en onberispelijk is niemand op

26 minuten geleden zei HJW2:

Noemt Jezus ook ergens kastijding als middel van opvoeding ?

Kastijding is vergelijkbaar met besnijdenis. Allebei behoorlijk primitief. Het ene vervloek je en het andere vind je heel normaal.

Jij leeft nog naar de standaarden van voor de eerste eeuw ? Rationaliseer jij zelf dan ook de besnijdenis en kijk je daarnaar met hedendaagse standaarden ?

Ik zie niet in waarom het waarheidsbevinding in de weg zou staan. Daarmee zeg je feitelijk dat deze tijd er niet toe doet.

Moeten mensen die op sabbat hout sprokkelen ter dood gebracht worden ?

Moeten opstandige zonen gestenigd worden ?

Mogen slaven met een spijker aan een deur geslagen worden ?

Mogen slaven doodgeslagen worden ?

 

Och arme stakker helaas pis je tegen de verkeerde boom. Heel zielig dat jij moedwillig mijn woorden uit de context rukt en kennelijk verwacht je nog een serieuze reactie ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Piebe:

Och arme stakker helaas pis je tegen de verkeerde boom. Heel zielig dat jij moedwillig mijn woorden uit de context rukt en kennelijk verwacht je nog een serieuze reactie ook.

Ik ruk niks uit context. Ik geef aan dat je als de ene tekst aanneemt en daarmee schermt, dat je dan ook andere teksten mee moet nemen.

Want waarom wel de teksten over kastijding meenemen en de andere niet ?

bewerkt door HJW2
Link naar bericht
Deel via andere websites

Iedereen leest in de Bijbel naar 'the eye of the beholder'.    Je kunt nooit zeggen: dat staat in de Bijbel, maar alleen dat begrijp ik uit de Bijbel.  Dat is een van de dingen die ik heb geleerd op GG en Credible. 

Ongelovigen lezen weer andere dingen dan gelovigen.  Katholieken weer andere dingen dan protestanten.  En of 'mij' of 'Mij' de Bijbel leest scheelt ook een slok op een borrel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Hopper:

Iedereen leest in de Bijbel naar 'the eye of the beholder'.    Je kunt nooit zeggen: dat staat in de Bijbel, maar alleen dat begrijp ik uit de Bijbel.  Dat is een van de dingen die ik heb geleerd op GG en Credible. 

Wie God vreest en in Zijn liefde wil zijn,
die zegt "Er stáát geschreven !"
en die doet wat er staat.

Wie God niet vreest en in zijn liefde is,
die zegt "Er staat geschreven, máár !",
en die doet wat anders.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind Job maar een stom boek. Alleen al hoe 'God' opschept over zijn 'behemoth'. In een aantal vertalingen vertaald als 'nijlpaard'.

Job 41:

1 ‘Er is niemand die het waagt hem op te hitsen, laat staan dat er iemand is die wil proberen hem te overwinnen. En als niemand tegen hem is opgewassen,

2 zou er dan wel iemand bestaan die het tegen Mij kan opnemen? Ik ben niemand iets schuldig. Alles onder de hemelen is van Mij.

3 Ik mag niet vergeten de geweldige kracht van zijn ledematen en zijn elegante lichaamsbouw te noemen.

4-5  Wie durft zijn huid af te stropen en met een bit binnen het bereik van zijn machtige kaken te komen, laat staan ze open te trekken? Want zijn tanden zijn vreselijke wapens.

6-8  De overlappende schubben op zijn rug vormen een ondoordringbaar pantser, zodat er geen lucht tussen kan komen en niemand erin slaagt ze te doorboren.

9 Wanneer hij snuift, schieten lichtflitsen naar buiten. Zijn ogen gloeien als de eerste zonnestralen.

10 Vuur springt uit zijn muil.

11 Er komt rook uit zijn neusgaten, net als uit een kookpot die op een fel brandend vuur staat.

12 Ja, zijn adem kan kolen laten ontbranden, vlammen schieten op uit zijn bek.

13 In zijn nek schuilt een angstaanjagende kracht die overal verschrikking zaait.

14 Zijn vlees is hard en stevig, niet zacht en vet.

15 Zijn hart is zo hard als rots, als een molensteen.

16 Als hij opstaat, slaat zelfs de sterkste mannen de angst om het hart. Zij vluchten weg voordat ze door hem worden verpletterd.

17 Een zwaard is een nutteloos wapen tegen hem en ook andere wapens halen niets uit.

18-19  Tegenover zijn kracht is ijzer net zo nutteloos als stro en koper net zo week als verrot hout. Voor pijlen slaat hij niet op de vlucht. Slingerstenen dan? U kunt net zo goed proberen hem met watten dood te gooien!

20 Stokken zijn net zo goed als strohalmen en hij lacht als men speren naar hem toeslingert.

21 Zijn buik is bedekt met schubben die zo scherp zijn als glasscherven en hij beweegt zich over het land voort als een dorsmachine.

22-23  Als hij zich opwindt, bruist het water omhoog en komen zelfs de diepere waterlagen in beroering. Als hij zich door het water beweegt, laat hij een breed lichtend spoor van schuim achter. Het water lijkt dan net zilverkleurig haar.

24 Nergens anders op aarde is een dier te vinden dat zo weinig angst hoeft te hebben.

25 Hij is het meest trotse van alle dieren en heerser over hen allen.’

Dit kan je toch niet serieus nemen? 

😄

 

bewerkt door Ferry_Tassie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Wie God vreest en in Zijn liefde wil zijn,
die zegt "Er stáát geschreven !"
en die doet wat er staat.

Wie God niet vreest en in zijn liefde is,
die zegt "Er staat geschreven, máár !",
en die doet wat anders.

Wie in Liefde verkeert kent geen enkele vrees voor God.   Wie in ego verkeert hoeft ook geen vrees voor God te hebben, die dient meer vrees voor zichzelf te hebben.....

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Wie in Liefde verkeert kent geen enkele vrees voor God.   Wie in ego verkeert hoeft ook geen vrees voor God te hebben, die dient meer vrees voor zichzelf te hebben.....

Dat zeggen de gelovigen maar, en eigenwijs schrappen ze het woord vrees uit hun vocabulaire.
Maar dat is een onwettig schrappen van wat wel als wet geldt. Want vrees is een term van goed en van kwaad.
Vrees past bij het tegenstaan van God, en het verwerpen van zijn Woord en zijn kastijdingen. 

1. Vrees is niet het doel Romeinen 13:3-5
Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.

2. Vrees is wettig en bedoeld om aan te sporen tot trouw, gehoorzaamheid, en heiligheid 2Corinthiërs7:11
Want ziet, ditzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht? Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak; in alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak.

3.  Vrees heeft het nut Gode eer te geven, en niet gemakzuchtig te worden Romeinen 11:20-21 
Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.
Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

4. Vrees die wordt vervangen door liefde, verliest de verbinding met God Romeinen 3:12-18
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.
Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend.
Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

5. Waar de vrees verdwijnt, gaat de rust verloren Hebreeën 3:7-11
Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,
Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;
Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken gezien, veertig jaren lang.
Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.
Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!

6. De liefde die de vrees uitdrijft, is die van oprechtheid in gehoorzaamheid 1Johannes 4:16-21 
En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft.
God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben
in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten;
want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar;
want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?
En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.

En de moraal is dus, dat wie oprecht zich volkomen wil richten op de liefde,
in dat proces ook steeds meer van de vreze uitdrijft.
En elke stap terug in de liefde, is een stap terug in genade,
en een reden te meer om de vrezen, voor de levende God,

7. Wie Gods woord verwerpt, is slechter af dan de Joden inde woestijn, Hebreeën 12:18-25
Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder,
En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.
En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).

Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods,
tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;
Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn,
en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;
En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging,
dat betere dingen spreekt dan Abel.
Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden,
die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf,
veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is;

Samenvattend - Genade zonder aanzien des persoons Handelingen 10:34-35
Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is;
Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ferry_Tassie:

Ik vind Job maar een stom boek. Alleen al hoe 'God' opschept over zijn 'behemoth'. In een aantal vertalingen vertaald als 'nijlpaard'.

 Dit kan je toch niet serieus nemen? 

😄

[lachfilmpje Nijlpaard]

Wat jij hier niet serieus kunt nemen, is inderdaad komisch,
en inhoudelijk een belangrijke ondersteuning van wat er wel staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ferry_Tassie:

Ik vind Job maar een stom boek. Alleen al hoe 'God' opschept over zijn 'behemoth'. In een aantal vertalingen vertaald als 'nijlpaard'

|:( Je bent zelf stom 😄

In de BGT en NBV21 is ervoor gekozen om het niet te vertalen maar om de namen Behemot en Leviathan te schrijven. 

Daar ben ik het mee eens.  Imo gaat bij beide het om mythische oermonsters. 

Hetgeen bij de Leviathan duidelijker is; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(mythisch_wezen)

"In de Fenicische mythologie wordt de Leviathan voorgesteld als een grote, kronkelende zeeslang. Bij de voorstelling van dit monster werd zowel de Kanaänitische Lotan gebruikt, een zevenkoppig monster dat door Anat werd vernietigd, als Tiamat, de slang uit de Mesopotamische mythologie.

In Ugaritische teksten uit de 14e eeuw v.Chr. staat de Leviathan beschreven als de vijand van de stormgod Baäl. Zodra de teksten ontdekt werden die naar de oude Kanaänitische scheppingsmythe verwijzen, waarin Baäl de Lotan versloeg, zoals Marduk de slang Tiamatversloeg, werd de oorsprong van de Leviathanmythe duidelijk.

De mythische strijd tussen JHWH en de slang Leviathan werd grotendeels uit de geschriften verwijderd, zeker uit het scheppingsverhaal,[1]maar klinkt door in Job 26:13"

 

 

Hier nog een imo goeie uiteg; 

https://debijbel.nl/bericht/even-voorstellen-leviathan

"In zijn toespraak uit de stormwind brengt God twee dieren op het toneel van het debat over de zin van schuldloos lijden: Behemoth en Leviathan. Het punt waar het om gaat, zit verstopt in twee vragen van God aan Job: ‘Wie kan oog in oog met hem [de Behemoth] staan en een ring door zijn neus halen? Kun jij met een vishaak de Leviathan op de kant trekken en zijn tong met een touw beteugelen? (Job 40:24-25). Terzijde: zowel de NBG als de (*) NBV geeft de namen deze mythologische dieren weer met ‘nijlpaard’ en ‘krokodil’. Daarmee is de mythologie wegvertaald en de dreiging als in ‘Jurassic-park’ omgevormd tot een vriendelijke dierentuin.

God stelt die vraag niet om Job en andere mensen in hun kleinheid te tekenen, maar veeleer om een antwoord te geven op de klacht van Job. Dat antwoord komt hier op neer: aangezien de krachten in het universum zo kolossaal zijn, staat zelfs God wel eens met lege handen. In een dualistisch model wordt een andere kracht naast God erkend, die hij slechts ten dele heeft beteugeld."

 

(*) P.S. In de NBV21 staat 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JOB.40/Job-40/

40:15 "Zie Behemot, het beest dat Ik gemaakt heb, net als jou;"

40:25 "Kun jij Leviatan met een haak op de kant trekken"

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Verlaat daarom het veld van goed en kwaad.

Dat is het veld verlaten van God.

Genesis 3:4-5,22
Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden,
en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad!
Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

|:( Je bent zelf stom 😄

In de BGT en NBV21 is ervoor gekozen om het niet te vertalen maar om de namen Behemot en Leviathan te schrijven. 

Daar ben ik het mee eens.  Imo gaat bij beide het om mythische oermonsters. 

Hetgeen bij de Leviathan duidelijker is; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(mythisch_wezen)

"In de Fenicische mythologie wordt de Leviathan voorgesteld als een grote, kronkelende zeeslang. Bij de voorstelling van dit monster werd zowel de Kanaänitische Lotan gebruikt, een zevenkoppig monster dat door Anat werd vernietigd, als Tiamat, de slang uit de Mesopotamische mythologie.

In Ugaritische teksten uit de 14e eeuw v.Chr. staat de Leviathan beschreven als de vijand van de stormgod Baäl. Zodra de teksten ontdekt werden die naar de oude Kanaänitische scheppingsmythe verwijzen, waarin Baäl de Lotan versloeg, zoals Marduk de slang Tiamatversloeg, werd de oorsprong van de Leviathanmythe duidelijk.

De mythische strijd tussen JHWH en de slang Leviathan werd grotendeels uit de geschriften verwijderd, zeker uit het scheppingsverhaal,[1]maar klinkt door in Job 26:13"

 

 

Hier nog een imo goeie uiteg; 

https://debijbel.nl/bericht/even-voorstellen-leviathan

"In zijn toespraak uit de stormwind brengt God twee dieren op het toneel van het debat over de zin van schuldloos lijden: Behemoth en Leviathan. Het punt waar het om gaat, zit verstopt in twee vragen van God aan Job: ‘Wie kan oog in oog met hem [de Behemoth] staan en een ring door zijn neus halen? Kun jij met een vishaak de Leviathan op de kant trekken en zijn tong met een touw beteugelen? (Job 40:24-25). Terzijde: zowel de NBG als de (*) NBV geeft de namen deze mythologische dieren weer met ‘nijlpaard’ en ‘krokodil’. Daarmee is de mythologie wegvertaald en de dreiging als in ‘Jurassic-park’ omgevormd tot een vriendelijke dierentuin.

God stelt die vraag niet om Job en andere mensen in hun kleinheid te tekenen, maar veeleer om een antwoord te geven op de klacht van Job. Dat antwoord komt hier op neer: aangezien de krachten in het universum zo kolossaal zijn, staat zelfs God wel eens met lege handen. In een dualistisch model wordt een andere kracht naast God erkend, die hij slechts ten dele heeft beteugeld."

 

(*) P.S. In de NBV21 staat 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JOB.40/Job-40/

40:15 "Zie Behemot, het beest dat Ik gemaakt heb, net als jou;"

40:25 "Kun jij Leviatan met een haak op de kant trekken"

 

Volgens de joodse traditie worden beide voedsel voor de rechtvaardigen uit de volken in de eindtijd, zeg maar alle goeie niet-christenen en niet-joden.

The Hebrew word behemoth has the same form as the plural of the Hebrew noun בהמה behemah meaning 'beast', suggesting an augmentative meaning 'great beast'. However, some theorize that the word might originate from an Egyptian word of the form pꜣ jḥ mw 'the water-ox' meaning 'hippopotamus', altered by folk etymology in Hebrew to resemble behemah. However, this phrase with this meaning is unattested at any stage of Egyptian

https://en.wikipedia.org/wiki/Behemoth

In 2003, French scientists working in Baluchistan, Pakistan discovered the complete remains of an extinct variety of rhinoceros called a Baluchitherium, which was much larger and matched the physical description given in Job.

https://armstronginstitute.org/138-what-is-jobs-behemoth

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-1-2023 om 07:36 zei Petra.:

Er heerst in het westen een wat al te rooskleurig beeld van het boeddhisme. Ik heb er jarenlang tussen gewoond in China en Myanmar, het boeddhisme gepraktiseerd, gemediteerd, bestudeerd, en weet er best wel wat vanaf.  

Mal toch.. noem het karma en het is ok, want het is een natuurwet, noem het God (die dan diezelfde) natuurwet uitvoert of geschapen heeft en het is oh la la. :Y Gelukkig is er bij beide redding; -het achtvoudige pad- of -de smalle weg- 

Logica is de meeste mensen niet gegeven, dat is duidelijk 🤣

Als God beslist wie waar woont en in welke familie hijofzij geboren wordt dan heeft het met een natuurwet niks te maken. Dat is ook wat je moet begrijpen voor je dingen gaat vergelijken. Karma is een natuurwet, een persoonlijke God die beslist wie waar woont niet. Of God moet zelf een natuurwet zijn, maar waarom noem je het dan God?

Je kunt dit vergelijken met de natuurwet zwaartekracht. Niemand gaat zwaartekracht de schuld geven als mensen naar beneden vallen. Maar als een persoonlijke God die mensen die netjes in een flat staan naar beneden trekt, dan is het iets anders.. Maar goed, logica is weinig mensen gegeven. Een grote mond daarentegen.. En maar samen met Piebe lachen om mensen die wel logisch nadenken en redeneren.

 

Op 29-1-2023 om 07:36 zei Petra.:

Lieve Berjan, als ik je goed begrijp.. ben je niet zo geïnteresseerd in Job lezen. (Waar ik dit topic voor maakte). Je vindt volgens mij die hele God en die hele Bijbel maar niks. Wat ik dan niet snap is waarom je dan steeds op een christenforum jezelf daarmee gaat tergen. 

Zoals je zelf naar mij schreef.. "kun je je bezig houden met andere dingen". Dus ..waarom heb jij dan toch de behoefte om je hiermee bezig te houden? 

Ik ben HEEL geinteresseerd in Job lezen. Maar ik lees zoals het er staat. Satan liep bij God binnen en ze maakten een afspraak. Satan mocht Job alles aandoen, behalve zijn eigen leven afnemen. Dan gingen ze kijken of Job nog steeds zo goedgelovig was. Een soort weddenschap, want God stelde dat Job wel bleef geloven en satan stelde van niet...

Dat jij er steeds maar van maakt dat God het niet wilde is wat mij interesseert en vooral verbaast. Maar goed, ik weet nu een beetje jouw manier van redeneren, dus niks hoeft me meer te verbazen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

God stelt die vraag niet om Job en andere mensen in hun kleinheid te tekenen, maar veeleer om een antwoord te geven op de klacht van Job. Dat antwoord komt hier op neer: aangezien de krachten in het universum zo kolossaal zijn, staat zelfs God wel eens met lege handen. In een dualistisch model wordt een andere kracht naast God erkend, die hij slechts ten dele heeft beteugeld."

Is er in Job sprake van een 'dualistisch model'? 

De zin 'aangezien de krachten in het universum zo kolossaal zijn, staat zelfs God wel eens met lege handen' komt op mij nogal eigenaardig over. Alsof God iets zou kunnen maken wat Hij vervolgens niet zou kunnen beteugelen. 'Doesn't make sense to me.'

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Is er in Job sprake van een 'dualistisch model'? 

De zin 'aangezien de krachten in het universum zo kolossaal zijn, staat zelfs God wel eens met lege handen' komt op mij nogal eigenaardig over. Alsof God iets zou kunnen maken wat Hij vervolgens niet zou kunnen beteugelen. 'Doesn't make sense to me.'

Precies...

Dit is alleen maar bedacht om God niet de "schuld" te geven van de kwade dingen die mensen overkomen. Terwijl dit in Job dus absoluut niet aan de orde is, omdat het hier gaat om satan die Job allerlei dingen ontneemt, met toestemming van God. Enkel zijn leven mocht Job niet ontnomen worden, want ja hoe ga je blijven geloven als je dood bent?

Het verhaal van de leviathan en die andere mythische wezen kende ik op die manier nog niet. Maar dit laat wel zien dat God in Job aan het opscheppen was. Zelfs mythen heeft Hij gemaakt 🤣

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Noppert1998:
51 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

s er in Job sprake van een 'dualistisch model'? 

De zin 'aangezien de krachten in het universum zo kolossaal zijn, staat zelfs God wel eens met lege handen' komt op mij nogal eigenaardig over. Alsof God iets zou kunnen maken wat Hij vervolgens niet zou kunnen beteugelen. 'Doesn't make sense to me.'

Precies...

Gord nu als een man uw lenden; Ik zal u vragen, en onderricht Mij.
Zult gij ook Mijn oordeel te niet maken? Zult Gij Mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt?
Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij, gelijk Hij, met de stem donderen?
Versier u nu met voortreffelijkheid en hoogheid, en bekleed u met majesteit en heerlijkheid!
Strooi de verbolgenheden uws toorns uit, en zie allen hoogmoedige, en verneder hem!
Zie allen hoogmoedige, en breng hem ten onder; en verpletter de goddelozen in hun plaats!
Verberg hen te zamen in het stof; verbind hun aangezichten in het verborgen!
Dan zal Ik ook u loven, omdat uw rechterhand u zal verlost hebben.

Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide:
Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.
Wie is hij, zegt Gij, die den raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald,
hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Tomega:

Gord nu als een man uw lenden; Ik zal u vragen, en onderricht Mij.
Zult gij ook Mijn oordeel te niet maken? Zult Gij Mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt?
Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij, gelijk Hij, met de stem donderen?
Versier u nu met voortreffelijkheid en hoogheid, en bekleed u met majesteit en heerlijkheid!
Strooi de verbolgenheden uws toorns uit, en zie allen hoogmoedige, en verneder hem!
Zie allen hoogmoedige, en breng hem ten onder; en verpletter de goddelozen in hun plaats!
Verberg hen te zamen in het stof; verbind hun aangezichten in het verborgen!
Dan zal Ik ook u loven, omdat uw rechterhand u zal verlost hebben.

Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide:
Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.
Wie is hij, zegt Gij, die den raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald,
hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.

Wat is je punt Tomega?

17 minuten geleden zei Noppert1998:

Maar dit laat wel zien dat God in Job aan het opscheppen was.

Jobscheppen 😄

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Tomega:

Gord nu als een man uw lenden; Ik zal u vragen, en onderricht Mij.
Zult gij ook Mijn oordeel te niet maken? Zult Gij Mij verdoemen, opdat gij rechtvaardig zijt?
Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij, gelijk Hij, met de stem donderen?
Versier u nu met voortreffelijkheid en hoogheid, en bekleed u met majesteit en heerlijkheid!
Strooi de verbolgenheden uws toorns uit, en zie allen hoogmoedige, en verneder hem!
Zie allen hoogmoedige, en breng hem ten onder; en verpletter de goddelozen in hun plaats!
Verberg hen te zamen in het stof; verbind hun aangezichten in het verborgen!
Dan zal Ik ook u loven, omdat uw rechterhand u zal verlost hebben.

Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide:
Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.
Wie is hij, zegt Gij, die den raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald,
hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.

 

Precies Tomega, opschepperij pur sang..

Een raad voor de christenen, verbeeld je nu eens in dat Allah dit zegt over zichzelf? Of Zeus? Krijg je dan geen plaatsvervangende schaamte?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind een wezen dat zo opschept een beetje sneu. Het is m.i. een soort compensatie voor onzekerheid als iemand zo doet. Narcisten doen dat ook. Ik kan me een 'hogere' God voorstellen die zichzelf helemaal niet hoeft op te hemelen maar in alle rust en vriendelijkheid een punt duidelijk kan maken. Dat hoeft niet met allerlei verontwaardigd machtsvertoon.

Dat idee van een demiurg is zo gek nog niet. 

bewerkt door Ferry_Tassie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ferry_Tassie:

Wat is je punt Tomega?

Niets lege handen. Slechts de kleinheid van de mens.

1 uur geleden zei Noppert1998:

Precies Tomega, opschepperij pur sang..

Opschepperij is een scheldwoord voor wie zich groter voordoet dan hij is. 
Dan lijkt me dat de nietsnut die  de gestelde beschreven almachtige Maker van opschepperij beticht,
de echte en onnadenkende opschepper is. Een muis is nog meer ten opzichte van een olifant.
Want hoe kan degene die niets vermag, de schepper betichten van opscheppen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Tomega:

Niets lege handen. Slechts de kleinheid van de mens.

Opschepperij is een scheldwoord voor wie zich groter voordoet dan hij is. 
Dan lijkt me dat de nietsnut die  de gestelde beschreven almachtige Maker van opschepperij beticht,
de echte en onnadenkende opschepper is. Een muis is nog meer ten opzichte van een olifant.
Want hoe kan degene die niets vermag, de schepper betichten van opscheppen?

Filippenzen 2:

5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

6 Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,

7 Maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

M.i. schetst dit het karakter van God. Niet een tekst die neerkomt op 'wie denk je wel dat je bent, miezerig klein kötmensje? Kun jij net zulke enge monsters maken als ik?'

bewerkt door Ferry_Tassie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ferry_Tassie:

M.i. schetst dit het karakter van God. Niet een tekst die neerkomt op 'wie denk je wel dat je bent, miezerig klein kötmensje? Kun jij net zulke enge monsters maken als ik?'

Het is het een, zonder die verderfelijke connotatie van jou eraan, en het is ook het andere, namelijk in de rol van Jezus Christus. Maar bedenk goed dat God zeker niet in de hemelen zich nederig en van minder postuur en macht doet gelden, dan Hij is en heeft.

Alle knie zal zich buigen voor Hem, en zijn macht en heerlijkheid is van de hoogste orde, en zijn verschijning is het tegenovergestelde van de rol die jij benoemt: God is een heilig verterend vuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Noppert1998:

Logica is de meeste mensen niet gegeven, dat is duidelijk 🤣

Oh jee. Dan zeg ik maar niks meer.

Dat klinkt alsof het net zoiets is als de smalle weg; slechts weinig verheven mensen gegeven. Gelukkig reken je jezelf wel tot de uitverkorenen Berjan. 🌸

 

13 uur geleden zei Noppert1998:

Ik ben HEEL geinteresseerd in Job lezen. Maar ik lees zoals het er staat

Oh ok. Dan kan het niet anders dan dat het is zoals jij zegt dat het is. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid