Spring naar bijdragen

Jezus is God.


Aanbevolen berichten

45 minuten geleden zei Jurriën Sr.:
16 uur geleden zei sjako:

Jezus is goddelijk, maar hier staat niet dan Hij de Almachtige God is. Daar draait het om. Er is maar één Almachtige God. Zelfs van mensen wordt gezegd dat ze goden zijn (vaak rechters).

We kunnen dus wel praten over de Bijbel en haar boodschap en visies uitwisselen; we zullen echter altijd oneens blijven op één punt: Dat God Jezus Christus zodanig tussen de mens en Hem heeft geplaatst, dat niemand de Vader kan leren kennen buiten de Zoon om.

Mattheüs 28:18 HSV
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Jezus Christus is almachtig (Joh 28:18) en zoals het voor ons duidelijk is, is Hij God, wat in zijn geheel weer erop neerkomt dat Jezus Christus God Almachtig is.

Om YHWH de Vader te leren kennen dienen we in Jezus Christus te zijn en in Hem is de YHWH de Vader (Joh 17:22-23 NBG51).

Kolossenzen 1:19-20
19. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,
20. en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

Kolossenzen 2:9-10
6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 557
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je gewoon leest wat er staat is het helemaal niet complex en dan hoef je ook niet zoveel te (laten) interpreteren. Het wordt pas complex als het niet overeenkomt met de leer die je aanhangt. Dan m

Als je tegen een beetje zowel poëtische als theologisch doorwrochte tekst kan, dan kun je allereerst de Geloofsbelijdenis van Athanasius regel voor regel doorlezen. Deze geeft precies weer wat wij gel

Als je de hele context leest zie je dat Jezus niet ontkent God te zijn op de wijze waarop de joden dat hadden opgevat. Je ziet dat Jezus alleen maar een contrast gebruikt door een psalm te citere

Posted Images

1 uur geleden zei sjako:
23 uur geleden zei sjako:

God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen.

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je bovengenoemde stelling van "God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen." is subjectief vanuit je eigen optiek.

Stel dat jij een miljardair tegenkomt en met hem bevriend raakt en hij jou het beste gunt en bereid is om je daarbij financieel geheel te steunen, dan hoeft hij jou toch niet financieel te overweldigen met velen miljoenen, dat je als gevolg daarvan ontspoort en verkeerde dingen met geld gaat doen; zó hoeft YHWH Die in ons woont en bij ons blijft door Zijn Heilige Geest ons niet te overweldigen met zijn onverklaarbare hoeveelheid en verscheidenheid aan energie.

Johannes 17:22-23 NBG51
Het Hogepriesterlijk gebed van Jezus:
22. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn:
23. Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

De woorden van Jezus Christus in Zijn Hogepriesterlijk gebed waren over YHWH de Vader in Hem én Hij (Jezus Christus) in ons. Als YHWH de Vader in Jezus Christus is én Jezus Christus in ons is/woont, dan is/woont God YHWH in ons.

Nee hoor. Jesaja 40: 26 Sla je ogen op naar de hemel en kijk.Wie heeft die dingen geschapen?Het is degene die ze als een leger leidt naar hun aantal.Hij roept ze allemaal bij naam. Dankzij zijn enorme dynamische energie en ontzagwekkende krachtontbreekt er niet één.

Op verschillende plaatsen staat dat je God niet kan zien en tegelijkertijd leven. Je kan het niet verdragen. Jezus hebben we wel gezien. Daarom is Jezus naar de aarde gekomen om te laten zien hoe God de Vader is. Hij heeft Hem geopenbaard.

Dat je het ontkent en je daarbij verwijst naar Jesaja 40:26 uit het Ouder Verbond, is subjectief. Je haalt Jesaja 40:26 aan, maar dát valt onder het oude verbond. Als christenen hebben wij deel aan het Nieuwe Verbond, waarbij het Oude Verbond voor verouderd is verklaard ofwel heeft afgedaan (Heb 8:13).

2 Korinthiërs 3:5-6 NBG51
5. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,
6. die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Hebreeën 8:6-8 HSV
6. Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
7. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.
8. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
9. niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
10. Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.
12. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.
13. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.
 

1 uur geleden zei sjako:

Op verschillende plaatsen staat dat je God niet kan zien en tegelijkertijd leven. Je kan het niet verdragen. Jezus hebben we wel gezien. Daarom is Jezus naar de aarde gekomen om te laten zien hoe God de Vader is. Hij heeft Hem geopenbaard.

Je suggestie dat je God niet kan zien en tegelijkertijd leven en dat je het niet kan verdragen is subjectief. Bovendien is het letterlijk zien van God niet de enige manier om God te zien; je kunt God ook zien als een Persoon d.m.v. inzicht, op basis van Bijbelse kennis. Er zijn ook mensen die een visioen van Jezus krijgen.

Wie Jezus Christus heeft gezien heeft de God Vader gezien (Joh 14:9).

Johannes 14:9
Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Jezus Christus is het beeld van God (2 Kor 4:4 / Kol 1:15).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako zei:

Citaat

God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen.

Hoe natuurlijk wil je het maken? God is geen batterij!

De reden dat een mens niet bij God kan komen, is het gevolg van de zonde. Dát is het dat de mens ombrengt. Daarom is God zonder Jezus onbereikbaar; de mens moet in bescherming worden genomen tegen zichzelf!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Als je het gegeven is, dan is er altijd iemand boven je die dat kan geven!

1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Hoe natuurlijk wil je het maken? God is geen batterij!

Nee, maar Hij heeft wel onnoemelijk veel energie. Kijk eens naar het heelal. We kunnen al niet in de buurt komen van onze eigen zon, een kleine ster. En zo zijn er miljarden sterren en planeten. Allemaal geschapen door één God. E=MC 2 . Daaruit volgt dat massa uit energie kan komen. Jehovah heeft dus waarschijnlijk een deel van Zijn energie gebruikt om te scheppen. Jehovah is geen man met een lange baard op een troon. Jehovah is een machtige Geest die altijd heeft bestaan, staat boven de tijd en ruimte. Oneindig in liefde, macht, kracht en medegevoel. Jezus liet zien hoe God is. Maar we kunnen hem fysiek nooit naderen.

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wie Jezus Christus heeft gezien heeft de God Vader gezien (Joh 14:9).

Johannes 14:9
Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

Jezus Christus is het beeld van God (2 Kor 4:4 / Kol 1:15).

1Joh 4:12 Niemand heeft God ooit gezien. Als we van elkaar blijven houden, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Dit is geschreven na Christus, terwijl duizenden mensen Jezus hebben gezien. Jezus is het beeld van God. Als je een beeld bent van iemand lijk je sprekend op hem. Op die manier maakt Jezus de onzichtbare God zichtbaar. In zichzelf. 
 

Joh 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god (of Zoon), die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Ook hier weer geschreven na Christus. Geen mens heeft God gezien. Enkel de Zoon heeft de Vader gezien. Hier wordt ook weer de Vader als enige God gezien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:
5 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Hoe natuurlijk wil je het maken? God is geen batterij!

Nee, maar Hij heeft wel onnoemelijk veel energie. Kijk eens naar het heelal. We kunnen al niet in de buurt komen van onze eigen zon, een kleine ster. En zo zijn er miljarden sterren en planeten. Allemaal geschapen door één God. E=MC 2 . Daaruit volgt dat massa uit energie kan komen. Jehovah heeft dus waarschijnlijk een deel van Zijn energie gebruikt om te scheppen. Jehovah is geen man met een lange baard op een troon. Jehovah is een machtige Geest die altijd heeft bestaan, staat boven de tijd en ruimte. Oneindig in liefde, macht, kracht en medegevoel. Jezus liet zien hoe God is. Maar we kunnen hem fysiek nooit naderen.

Da's nou typisch een gekleurd Unitarisch verhaal.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...
49 minuten geleden zei Dannyr:

Maar men had ook Eloah kunnen gebruiken. Dat is enkelvoud!

Hoi @Dannyr. Welkom op het forum. Als dat zou zijn dan zouden de Joden ook in een meervoudige God hebben geloofd, maar dat is niet het geval. Ze geloofden in één God, JHWH. Met tekstverklaring moet je ook de omringende tekst in ogenschouw nemen. Je kan niet één woord als bewijs gebruiken.

Als ze Eloah hadden gebruikt dan zouden ze God tekort doen. Het koninklijke meervoud is passender.

Op 1-1-2021 om 13:25 zei Ricky Tjin:

Je suggestie dat je God niet kan zien en tegelijkertijd leven en dat je het niet kan verdragen is subjectief.

Als je de Bijbel wilt ontkennen kan je zeggen dat je God kan zien. De Bijbel is heel duidelijk. Niemand heeft God ooit gezien. Geschreven ná Christus.

1Joh 4:12 Niemand heeft God ooit gezien. Als we van elkaar blijven houden, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden

Exodus 33:20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’

Johannes 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god, die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Duizenden mensen hebben Jezus gezien. Hij kan dus niet God zijn. Hij is Gods Zoon en heeft laten zien hoe God is omdat Hij een volmaakt evenbeeld van God is. Hij weerspiegelt op een volmaakte manier God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Hoi @Dannyr. Welkom op het forum. Als dat zou zijn dan zouden de Joden ook in een meervoudige God hebben geloofd, maar dat is niet het geval. Ze geloofden in één God, JHWH. Met tekstverklaring moet je ook de omringende tekst in ogenschouw nemen. Je kan niet één woord als bewijs gebruiken.

Als ze Eloah hadden gebruikt dan zouden ze God tekort doen. Het koninklijke meervoud is passender.

Als je de Bijbel wilt ontkennen kan je zeggen dat je God kan zien. De Bijbel is heel duidelijk. Niemand heeft God ooit gezien. Geschreven ná Christus.

1Joh 4:12 Niemand heeft God ooit gezien. Als we van elkaar blijven houden, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden

Exodus 33:20 Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht kun je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’

Johannes 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god, die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Duizenden mensen hebben Jezus gezien. Hij kan dus niet God zijn. Hij is Gods Zoon en heeft laten zien hoe God is omdat Hij een volmaakt evenbeeld van God is. Hij weerspiegelt op een volmaakte manier God.


Dank voor je welkom. Ben jaren geleden wel actief geweest hier. Ben een hele oude terugkerende crediblemember.

 

ben niet helemaal met je eens dat Elohim altijd majesteitsmeervoud is. Juist uit het geheel vd bijbel( juist als je de context pakt van OT en NT) zie je wel de drie-eenheid terug. Dat joden het op basis van het OT niet geloofden in de meervoudigheid van God is ook niet onbekend omdat in het NT Jezus hierom juist vd geleerde Joodse leiders veel weerstand kreeg. Dat joden het op basis van het OT niet geloofden zeg dus ansich niks. Daar ze Jezus ook niet geloofden. Dat is voor mij dus niet iets waar ik op vast loop zeg maar en voor mij klinkt het zelfs logisch dat de joden het niet geloofden op basis van het OT anders hadden ze anders op Jezus gereageerd in het NT.

Je ziet in het oude testament wel verwijzingen naar een  meervoudige God. De geschiedenis van oa Sodom en Gomorra. De Heer kwam naar Abraham en at zelfs met Abraham. Alleen verscheen God idd niet in Zijn volle glorie.

Heb even geen bijbel bij de hand maar kan aanvullende teksten geven waarin ook uit de context blijkt dat de Heer bij Abraham langskwam. 
 

later lees je ook bij de verwoesting van Sodom en Gomorra dat “de Heer”( persoon 1 vd Godheid) vuur liet neerkomen over deze zondige steden van “ de Heer uit de hemel”( persoon 2 uit de Godheid)

Dus meervoud.

En inderdaad stierven mensen ook niet als ze Jezus zagen omdat Jezus de gestalte ve dienstknecht aannam( Zijn volle glorie heeft afgelegd zoals in1 fil 7)

 

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dannyr:

Maar men had ook Eloah kunnen gebruiken. Dat is enkelvoud!

Er wordt in het oude Hebreeuws wel vaker de meervoudsvorm gebruikt op een andere manier dan wij dat in onze taal zijn gewend. Wie de taal van het Oude Testament wil begrijpen, moet zich ook bewust zijn hoe het Hebreeuws spreekt over God. Het woord voor God is ‘el’, dat zoiets als ‘machtige’ betekent. Maar we vinden God gewoonlijk aangeduid met het meervoud: elohim. Dit weerspiegelt een kenmerkend Hebreeuws taaleigen. Dingen die als onbegrensd worden gezien, worden vaak aangeduid met een meervoud. Water is zoiets onbegrensds, en wordt daarom aangeduid met de meervoudsvorm mayim. De NBG’51 vertaalt dat in de eerste hoofdstukken van Genesis consequent met ‘wateren’, maar de NBV gebruikt daar het enkelvoud: water. Evenzo vinden we voor ‘hemel’ een meervoud, dat in Genesis echter in beide vertalingen met een enkelvoud is vertaald, al vinden we dat meervoud in de NBG’51 later weer wel (zie bijv. Deuteronomium 32:1).

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Willempie:

Er wordt in het oude Hebreeuws wel vaker de meervoudsvorm gebruikt op een andere manier dan wij dat in onze taal zijn gewend. Wie de taal van het Oude Testament wil begrijpen, moet zich ook bewust zijn hoe het Hebreeuws spreekt over God. Het woord voor God is ‘el’, dat zoiets als ‘machtige’ betekent. Maar we vinden God gewoonlijk aangeduid met het meervoud: elohim. Dit weerspiegelt een kenmerkend Hebreeuws taaleigen. Dingen die als onbegrensd worden gezien, worden vaak aangeduid met een meervoud. Water is zoiets onbegrensds, en wordt daarom aangeduid met de meervoudsvorm mayim. De NBG’51 vertaalt dat in de eerste hoofdstukken van Genesis consequent met ‘wateren’, maar de NBV gebruikt daar het enkelvoud: water. Evenzo vinden we voor ‘hemel’ een meervoud, dat in Genesis echter in beide vertalingen met een enkelvoud is vertaald, al vinden we dat meervoud in de NBG’51 later weer wel (zie bijv. Deuteronomium 32:1).

Uiteraard misschien minder sterk argument van mij de meervoudsvorm van Elohim. Al zitten er zoals je al zei variaties in El en Eloah. Zoals je al aangeeft. Enkelvoud en meervoudsvorm(Elohim). Nu ben ik redelijk bekend met die meervoudsvorm. Althans de genoemde argumenten zijn mij niet onbekend. En voor een deel heb je gelijk mbt meervoudsvormen die iets majestueus moeten aanduiden mbt God. ( lees oa de Naardense bijbel die wat dat betreft dicht bij de grondtekst ligt van het Hebreeuws)

Alleen zie ik ook bijbelgedeeltes in het OT waar je al meerdere personen vd Godheid tegenkomt. Zoals Genesis 19 vers 23. Waar de Heer (1 persoon vd Godheid) zwavel en vuur liet neerkomen vd Heer in de Hemel(2e persoon vd Godheid). Als ik dat combineer met de meervoudsvorm van God : Elohim of dat Hij spreekt over Ons, doet mij geloven dat er op sommige schriftplaatsen meer wordt bedoeld dan alleen een majesteitsmeervoud. Althans dat is wat ik geloof of baseer op meerdere passages uit oa het OT en NT. 

Het is een tijd geleden dat ik in deze materie verzeild zat maar ik weet dat voor de plaatsen waar in Genesis 19:23 “Heer” wordt gebruikt het Hebreeuwse “Adonai” wordt gebruikt in de grondtekst.

 

Dank voor je interessante toelichting overigens. Ben hier ook om dingen op te steken.

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-1-2021 om 15:02 zei sjako:

Als je het gegeven is, dan is er altijd iemand boven je die dat kan geven!

Nee, maar Hij heeft wel onnoemelijk veel energie. Kijk eens naar het heelal. We kunnen al niet in de buurt komen van onze eigen zon, een kleine ster. En zo zijn er miljarden sterren en planeten. Allemaal geschapen door één God. E=MC 2 . Daaruit volgt dat massa uit energie kan komen. Jehovah heeft dus waarschijnlijk een deel van Zijn energie gebruikt om te scheppen. Jehovah is geen man met een lange baard op een troon. Jehovah is een machtige Geest die altijd heeft bestaan, staat boven de tijd en ruimte. Oneindig in liefde, macht, kracht en medegevoel. Jezus liet zien hoe God is. Maar we kunnen hem fysiek nooit naderen.

1Joh 4:12 Niemand heeft God ooit gezien. Als we van elkaar blijven houden, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Dit is geschreven na Christus, terwijl duizenden mensen Jezus hebben gezien. Jezus is het beeld van God. Als je een beeld bent van iemand lijk je sprekend op hem. Op die manier maakt Jezus de onzichtbare God zichtbaar. In zichzelf. 
 

Joh 1:18 Geen enkel mens heeft ooit God gezien. De eniggeboren god (of Zoon), die dicht bij de Vader is, die heeft duidelijk gemaakt wie Hij is.

Ook hier weer geschreven na Christus. Geen mens heeft God gezien. Enkel de Zoon heeft de Vader gezien. Hier wordt ook weer de Vader als enige God gezien.

Mozes heeft wel een deel van God gezien. En ook Jakob die vocht met God verklaard God te hebben gezien van aangezicht tot aangezicht.

 

Hoe verklaar je dat dan? Uiteraard heeft niemand God ooit in Zijn volle glorie gezien want dan zul je sterven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2020 om 17:36 zei sjako:

Je zegt het niet helemaal goed. Iemand die niet in de drieëenheid gelooft wordt niet door een trinitariër als christen gezien. Dat is wat anders. Daarmee diskwalificeer je heel veel Christenen uit o.a. de eerste drie eeuwen toen de meerderheid niet in een drieeenheid geloofde om het simpele feit dat die nog niet bestond. Een christen is een volgeling van Jezus de Christus. Jezus liet een voorbeeld na waarin een christen in moet wandelen. Jezus erkent Zijn Vader als de enige ware God. Johannes 17:3 lijkt me duidelijk.

‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
‭‭Johannes‬ ‭17:3‬ ‭HSV‬‬
https://www.bible.com/1990/jhn.17.3.hsv

Dus een christen loopt in de voetsporen van Christus, predikt Gods Koninkrijk en ziet de Vader als de enige waarachtige God. Ze erkennen dat Jezus door God is aangesteld als Heer over ons. Filipenzen 2:9 ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,’
‭‭Filippenzen‬ ‭2:9‬ ‭HSV‬‬
https://www.bible.com/1990/php.2.9.hsv

Nergens in de Bijbel staat dat de heilige Geest een persoon is. Integendeel, de heilige Geest is onzijdig. De heilige Geest is niet versmolten met Jezus. Jezus heeft de heilige Geest gekregen van Zijn Vader. Hij heeft geen persoon gekregen, maar Gods werkzame kracht. Ze werken dus perfect samen.

Maar als de Heilige Geest geen persoon is waarom kan je de Heilige Geest dan verdriet doen of bedriegen. De Heilige Geest kan ook discipelen zenden.

 

Allemaal eigenschappen ve persoon lijkt mij?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dannyr:

Alleen zie ik ook bijbelgedeeltes in het OT waar je al meerdere personen vd Godheid tegenkomt. Zoals Genesis 19 vers 23.

Genesis 19:23 Toen liet Jehovah zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen — het kwam van Jehovah, uit de hemel. 
Ik zie hier maar één God, Jehovah. Er wordt hier benadrukt dat het van Jehovah afkomstig is.

Deut 29:23 benadrukt dat nogmaals:

23zwavel, zout en brand, waardoor het hele land niet ingezaaid zal worden en er niets kan groeien en er geen enkele plant kan opkomen, zoals bij de verwoesting van Sodom en Gomorra, A̱dma en Ze̱boïm, die Jehovah in zijn grote woede heeft vernietigd —

 

1 uur geleden zei Dannyr:

Het is een tijd geleden dat ik in deze materie verzeild zat maar ik weet dat voor de plaatsen waar in Genesis 19:23 “Heer” wordt gebruikt het Hebreeuwse “Adonai” wordt gebruikt in de grondtekst.

Waar in veel vertalingen ‘Heer’ staat wordt eigenlijk Jehovah bedoeld. Er staat op twee plaatsen JHWH in het originele Hebreeuws.

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Dannyr:

Mozes heeft wel een deel van God gezien. En ook Jakob die vocht met God verklaard God te hebben gezien van aangezicht tot aangezicht.

 

Rechters 6:22 zegt bijv 

22 Nu besefte Gideon dat het Jehovah’s engel was. Gideon zei meteen: ‘Ach, Soevereine Heer Jehovah, ik heb oog in oog gestaan met Jehovah’s engel!’ 

Johannes 1: 18 zegt dat geen enkel mens God heeft gezien. In het geval van Gideon ging het ook om een engel in de naam van Jehovah. We kunnen niet God zien, we kunnen het gewoon niet verdragen. Denk eens na. God heeft het hele heelal geschapen met Zijn geest. We kunnen nog niet eens naar de zon kijken zonder blind te worden en te verbranden. En dat is nog maar een klein sterretje. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Rechters 6:22 zegt bijv 

22 Nu besefte Gideon dat het Jehovah’s engel was. Gideon zei meteen: ‘Ach, Soevereine Heer Jehovah, ik heb oog in oog gestaan met Jehovah’s engel!’ 

Johannes 1: 18 zegt dat geen enkel mens God heeft gezien. In het geval van Gideon ging het ook om een engel in de naam van Jehovah. We kunnen niet God zien, we kunnen het gewoon niet verdragen. Denk eens na. God heeft het hele heelal geschapen met Zijn geest. We kunnen nog niet eens naar de zon kijken zonder blind te worden en te verbranden. En dat is nog maar een klein sterretje. 

Maar ik geef aan dat Mozes de achterkant van God zag. Hoe verklaar je dat als niemand ooit God heeft gezien. Het ging hier duidelijk niet om een engel! Wie of wat zag Mozes volgens jou dan?

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei sjako:

Genesis 19:23 Toen liet Jehovah zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen — het kwam van Jehovah, uit de hemel. 
Ik zie hier maar één God, Jehovah. Er wordt hier benadrukt dat het van Jehovah afkomstig is.

Deut 29:23 benadrukt dat nogmaals:

23zwavel, zout en brand, waardoor het hele land niet ingezaaid zal worden en er niets kan groeien en er geen enkele plant kan opkomen, zoals bij de verwoesting van Sodom en Gomorra, A̱dma en Ze̱boïm, die Jehovah in zijn grote woede heeft vernietigd —

 

Waar in veel vertalingen ‘Heer’ staat wordt eigenlijk Jehovah bedoeld. Er staat op twee plaatsen JHWH in het originele Hebreeuws.

Ligt eraan welke grondtekst je gebruikt en de daaruit gemaakte vertaling. Zoek de tekst eens op in de Statenvertaling of de Hsv

1 minuut geleden zei sjako:

Blijkbaar was dat ook een engel. Ik vertrouw erop dat Johannes waar is. Jehovah communiceert altijd via engelen en Zijn Zoon natuurlijk.


nee dat was God zelf waarom moest Mozes God voorbij laten gaan en mocht hij alleen de achterkant zien van God. In geval van een engel sterf je niet als

je die ziet. De herders zagen ook een engel die de geboorte aankondigde van Jezus. En je ziet meer verschijningen van engelen in Ot en nt waarbij mensen niet stierven als ze die zagen. 
 

je uitleg dat het bij Mozes een engel was klopt niet zeker als je de hele context leest

je zult met een andere verklaring moeten komen.

8 minuten geleden zei sjako:

Blijkbaar was dat ook een engel. Ik vertrouw erop dat Johannes waar is. Jehovah communiceert altijd via engelen en Zijn Zoon natuurlijk.

Dus in Exodus 33; 18 staat een leugen?

Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! 19 Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. 20 Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven. 21 Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. 22 En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. 23 En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Ga liever uit van de Hebreeuwse grondtekst 

Textus receptus staat het in. Maar los van deze tekst kunnen we vast stellen dat Exodus 33:18 niet over een engel gaat.

Wat doet je denken dat dit zo is en waar kan ik dit herleiden uit de tekst van Exodus 33:18?

Waarom zou het indien je gelijk hebt dat het hier om een engel ging, het zo zijn dat Mozes alleen de achterkant mocht zien. Maar andere mensen in de bijbel de engel wel in zn geheel zien en niet alleen de achterkant. Zoals ik al aangeef bij de herders die zelfs meerdere engelen zagen en niet stierven.

Zijn we het eens dat het in Exodus 33:18 over God zelf gaat die verscheen en waarvan Mozes alleen de achterkant zag?

Zo niet waaruit blijkt in de tekst dat het een engel betrof. Het klinkt verre van aannemelijk dat dit zo was in deze specifieke tekstplaats.

Ik kan het niet opmaken uit deze tekst dat het om een engel ging die voorbij trok. 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dannyr:

Dus in Exodus 33; 18 staat een leugen?

Nee hoor, alleen moet je begrijpen dat een engel Jehovah kan vertegenwoordigen.

Bijv Exodus 19:3 3Daarna ging Mozes de berg op, naar de ware God. riep naar hem vanaf de berg: ‘Zeg tegen het huis van Jakob, laat de Israëlieten weten:...

Handelingen 7:38 Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten zei: “God zal uit het midden van jullie broeders een profeet voor jullie laten opstaan zoals ik.”  38 Hij is degene die bij de gemeente in de woestijn was met de engel die op de berg Sinaï tegen hem sprak en met onze voorvaders, en hij ontving levende heilige uitspraken om die aan ons te geven. 
 

Handelingen 7:38 zegt dat het om een engel ging die in de naam van Jehovah sprak. Het zijn de woorden van Jehovah, maar overgebracht door een engel.

2 minuten geleden zei Dannyr:

Textus receptus staat het in. Maar los van deze tekst kunnen we vast stellen dat Exodus 33:18 niet over een engel gaat.

Dus Johannes heeft het 2x mis?

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei sjako:

Nee hoor, alleen moet je begrijpen dat een engel Jehovah kan vertegenwoordigen.

Bijv Exodus 19:3 3Daarna ging Mozes de berg op, naar de ware God. riep naar hem vanaf de berg: ‘Zeg tegen het huis van Jakob, laat de Israëlieten weten:...

Handelingen 7:38 Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten zei: “God zal uit het midden van jullie broeders een profeet voor jullie laten opstaan zoals ik.”  38 Hij is degene die bij de gemeente in de woestijn was met de engel die op de berg Sinaï tegen hem sprak en met onze voorvaders, en hij ontving levende heilige uitspraken om die aan ons te geven. 
 

Handelingen 7:38 zegt dat het om een engel ging die in de naam van Jehovah sprak. Het zijn de woorden van Jehovah, maar overgebracht door een engel.

Nope nergens staat dat het om een Engel ging. En inderdaad soms vertegenwoordigen ze God als boodschapper. Maar in Exodus 33:18 is het weldegelijk God zelf die verscheen aan Mozes, en dat blijkt ook uit de context dat het de Heer zelf was omdat Mozes zou sterven als hij God volledig zou zien.

Bij engelen die gezien worden door mensen sterven mensen niet daar kan ik tig voorbeelden van noemen.

mbt Exodus 33:18 is de tekst duidelijk dat het om God zelf gaat ( grondtekst laat dat ook zien zal ik straks aantonen). Weinig mensen die deze tekst lezen zullen dat ook betwijfelen.

Je uitleg van deze tekst is een veronderstelling maar het is niet wat dit tekstgedeelte leert.... nergens een aanwijzing dat het hier een engel betreft.

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei sjako:

Exodus 3:2 Toen verscheen Jehovah’s engel aan hem in een vuurvlam midden in een doornstruik. 

Maar dat staat niet in Exodus 33:18 daar gaat het echt om God zelf die verscheen.

In Exodus 3:2 wordt idd het Hebreeuwse woord : mal’ak ( boodschapper gecombineerd met YHWH. Dus dan zou je idd nog gelijk kunnen hebben.

Echter in Exodus 33:18 staat alleen YHWH in dit geval zonder de combinatie met mal’ak( boodschapper)

Dus nauwkeurige bestudering vd grondtekst laat zien dat het in Exodus 33:18 niet om een engel gaat daar de term mal’ak in tegenstelling tot exodus 3:2 niet gecombineerd wordt met YHWH. De term mal’ak ontbreekt in Exodus 33: 18 dus het ging hier zeker niet om een engel. Grondtekst en context laten echt zien dat het om God zelf ging niet om een boodschapper van God.
 

Dus helaas haal je dingen door elkaar ben ik bang.

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

 

Dus Johannes heeft het 2x mis?

Nee. Als je mijn bijdrage goed leest niet. Maar hebben Jakob en Mozes het dan ook mis als ze zeggen : We hebben God gezien van aangezicht tot aangezicht?

Als je zegt ja dan heb je een contradictie te pakken of Johannes liegt of Mozes en Jakob liegen.

Maar zoals ik zei Mozes en Jakob zagen God niet in Zijn volle glorie. Dat is het nuance verschil. Dus ze hebben allemaal gelijk.

Ontkennen levert meer problemen op dan dat het oplost.

Als je ontkent dat Mozes de achterkant van God zag maar een engel, levert dat contextueel een probleem op. En ook de grondtekst zul je dan moeten aanpassen want zoals ik al zei komt het Hebreeuwse woord voor boodschapper niet voor in deze specifieke tekst in combinatie met  YHWH.

Er is geen andere uitkomst dan dat Mozes echt de achterkant van God zag en niet de achterkant ve engel van God. Als je dat geloofd waarom zou dat zo bijzonder zijn? Bedoel Maria de en herders zagen ook engelen maar stierven niet bij de aanblik van engelen. Dus ook dat maakt hetgeen je in de tekst wil leggen in ex 33:18 niet heel aannemelijk( los van de grondtekst waarin niks duidt op een boodschapper van God)

Je kan niet iedere tekst waarin een boodschapper van God genoemd wordt vergelijken met een tekst waar dat duidelijk niet het geval is zoals in ex 33:18.

Kun je mij aantonendat in Exodus 33:18 het Hebreeuwse woord Mal’ak gecombineerd wordt met YHWH op basis vd grondtekst? Zo ja welke grondtekst en heb je daar bronnen van?

in ex 3:2 zie je die combi Mal’ak met YHWH inderdaad wel in de Hebreeuwse grondtekst. Maar in exodus 33:18 niet daar staat alleen YHWH.

Mijn advies: pak er een woord voor woord vertaling bij met de Hebreeuwse tekst. 

 

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-1-2021 om 15:02 zei sjako:

Als je het gegeven is, dan is er altijd iemand boven je die dat kan geven!

Er is sprake van een rangorde binnen de drie eenheid. Zo je wil een taakverdeling.

Maar doet dat iets af aan de goddelijke natuur van Jezus? Nee dat is zeker niet zo.

Stel je Vader heeft een bedrijf en jij werkt onder hem als werknemer. Dan is er een taakverdeling tussen jullie. Maar doet dat iets af aan jouw menselijke natuur?

Antwoord is natuurlijk nee. Je bent net zo menselijk als je vader die het bedrijf runt.

Zo is het ook met Jezus. De taakverdeling binnen de Godheid doet niks af aan de goddelijke natuur van Jezus.

wellicht zo iets duidelijker?

Wat ik hiermee wil zeggen is dat ook al is de macht gegeven dit niet zoveel invloed heeft op het feit dat ook Jezus God is en dezelfde goddelijke natuur bezit als Zijn Vader.

bewerkt door Dannyr
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid