Spring naar bijdragen

Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?


Aanbevolen berichten

Johannes 15:1

Hier noemt de Here Jezus Zichzelf  " Ik ben de ware Wijnstok". 

De Here Jezus vergelijkt Zichzelf hier met een wijnstok, waarvan wij de ranken zijn. Wij worden veronderstelt vrucht te dragen, en worden opgeroepen in Hem te blijven.  Vers 5 zegt dan ook:  " IK ben de Wijnstok, en GIJ de ranken, die in Mij blijft, en Ik u hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen". 

De Wijnstok is een type van nieuw en onvergankelijk leven. Een rank dient om vruchten voort te brengen, maar die vruchten zijn niet haar eigen producten, ze moet levenssap van de wijnstok opnemen. Dat levenssap brengt vruchten voort. De vruchten worden dus voortgebracht door het levenssap van de wijnstok, niet door de wijnranken in eigen kracht.  Wie blijft in het levenssap van Christus [ Levend Water = Woord]  brengt vruchten voort. De gelovige is in Christus om Zijn levenskracht te openbaren.

Wie gelooft in het Woord dat Jezus Christus tot ons gesproken heeft, is rein en blijft gereinigd door Hem, opdat hij veel vrucht draagt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 143
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Van mij helaas niet het door jou gehoopte applaus,  op 1 januari dit jaar zei je in de topic "Een volk voor Zijn Naam": Een rank dient om vruchten voort te brengen, maar die vruchten zijn niet na

En ga door hiermee, Ineke...!!! Tegenwerking = gegarandeerd, helemaal op een site als deze... Laat je niet ontmoedigen hierdoor en geef evt. maar geen antwoord meer...

Cursief is de post van Ineke-Kitty zonder bronvermelding, zie hierboven. Vetgedrukt (de verbindende tekst tussen de bijbelteksten)  staat op internet: http://levendevragen.nl/multimedia-archive/wie-is

Op 8-12-2016 om 15:05 zei ineke-kitty:

@violist

Ik lees niemand de les,  maar deel hier een Bijbelse waarheid met mensen die Gods Woord serieus nemen.  Verder mag je het hele artikel negeren als je niet geinteresseerd bent in de waarheid van Gods Woord.

En ga door hiermee, Ineke...!!! Tegenwerking = gegarandeerd, helemaal op een site als deze... Laat je niet ontmoedigen hierdoor en geef evt. maar geen antwoord meer...

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei ineke-kitty:

 Een rank dient om vruchten voort te brengen, maar die vruchten zijn niet haar eigen producten, ze moet levenssap van de wijnstok opnemen. Dat levenssap brengt vruchten voort. De vruchten worden dus voortgebracht door het levenssap van de wijnstok, niet door de wijnranken in eigen kracht.  Wie blijft in het levenssap van Christus [ Levend Water = Woord]  brengt vruchten voort. De gelovige is in Christus om Zijn levenskracht te openbaren.

Van mij helaas niet het door jou gehoopte applaus,  op 1 januari dit jaar zei je in de topic "Een volk voor Zijn Naam":

Een rank dient om vruchten voort te brengen, maar die vruchten zijn niet naar eigen producten, ze moet eerst levenssap van de wijnstok opnemen. Dat levenssap brengt vruchten voort. De vruchten worden dus voortgebracht door het levenssap van de wijnstok, niet door de wijnranken in eigen kracht. Wie blijft in het levenssap van Christus [ Levend Water - Woord] brengt vruchten voort. De gelovige is in Christus om Diens levenskracht te openbaren.

Het kan toeval zijn dat je dezelfde woorden in dezelfde volgorde als een jaar geleden gebruikt om "ons"  iets duidelijk te maken maar het heeft er alle schijn van dat  je bovenstaande toen en nu ook weer van een ander gekaapt hebt zonder de verplichtte  bronvermelding.

Blijkbaar heb je ook van de kerstpreken van dit jaar weer niets geleerd, zoals om in de toekomst wat eerlijker te willen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei ineke-kitty:

Ik ga zeker door, zonder me af te laten leiden door atheïsten die er meteen weer bovenop zitten . 

@ineke-kitty

Je kunt mij wel een negatieve beoordeling geven maar dat neemt niet weg dat jij de bron van je citaten iets te graag "vergeet" te vermelden. Of zeg mij wat ik verkeerd heb gezegd.  Fouten blijven fout, ook als ze door ongelovigen ontdekt worden. En vergeet niet, juist ongelovigen verwachten van christenen dat ze eerlijk zijn. Wat jullie onderling van elkaar verwachten moeten jullie zelf weten.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei violist:

@ineke-kitty

Je kunt mij wel een negatieve beoordeling geven maar dat neemt niet weg dat jij de bron van je citaten iets te graag "vergeet" te vermelden. Of zeg mij wat ik verkeerd heb gezegd.  Fouten blijven fout, ook als ze door ongelovigen ontdekt worden. En vergeet niet, juist ongelovigen verwachten van christenen dat ze eerlijk zijn. Wat jullie onderling van elkaar verwachten moeten jullie zelf weten.

 

 

Ik mag toch hopen dat je inmiddels weet dat Ineke-Kitty een hele speciale sneeuwvlok is met ook voor veruit de meeste christenen (>99%) belachelijke theorieën. Ga gerust door met kritisch zijn, maar een tip; spendeer er niet te veel tijd aan. Het heeft geen zin. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-12-2016 om 18:34 zei violist:

100.000.000.000 (ongeveer)

Als de helft afvalt zijn er nog steeds 7x zoveel als nu !!!! 

Ik vind het even niet meer terug (maar ik weet dat ook Russell op die vraag antwoordde), volgens bepaalde schatten zouden alle mensen die nu leven passen in de staat Texas... JG geloven ook niet dat er 100 miljard mensen hebben geleefd, zij gaan eerder uit van 30 miljard, ik weet niet meer waar ze de schatting vandaan haalden.

 

Ik wil toch ook even de bedenking opwekken dat er (en het is weer uit mijn hoofdje) dat er een wetenschapsfilosoof was voor de industriële revolutie die zei dat er binnen vijftig jaar extreme armoede en hongersnood zou heersen omdat er gewoon teveel mensen zouden zijn om te voeden... Toen kwam echter de industriële revolutie, en bleek dat we uit extreme hoge capaciteiten konden beschikken... Ook vandaag is het hongersprobleem en armoedeverschijnsel niet zozeer een wetenschappelijk, maar wel een politiek probleem.

Dit gewoon even ter bedenking.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als de Here Jezus zegt:  " Ik ben het licht der wereld"  ;  "Ik ben de deur";  " Ik ben de Goede Herder";  " Ik ben de opstanding" ; "Ik ben de weg, de waarheid en het leven";  " Ik ben de ware wijnstok" ,  zijn dat uiteraard metaforen .

Johannes 10:1-11.

1. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden:  Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. 2. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.  3. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. 4. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen;  en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. 5. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.  6. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen;  maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.  7. Jezus zeide wederom tot hen:  Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:  IK ben de Deur der schapen. 8. Allen, zovelen als voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. 9. IK ben de Deur;  indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden;  en hij zal ingaan en uitgaan,  en weide vinden.  10.  De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve;   Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. 11.  IK ben de Goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

In eerste instantie begrepen de discipelen niet wat Hij bedoelde met deze gelijkenis, en moest het nog een keer uitleggen.  Hij heeft Zijn Leven ingezet voor Zijn kiinderen.  Zij kennen Zijn stem, en luisteren niet naar de  'dief'  die stiekem door een achterdeurtje de stal probeert binnen te komen [ van elders inklimt dus].  Hij kent Zijn kinderen zelfs bij name, en gaat hen voor op hun levenspad.  Zij volgen alleen de Goede Herder. En zij zijn door geloof in Hem behouden. 

Hij is onze Overste Herder zegt 1 Petrus 5:4  " En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen". 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De betekenis van het Thomas evangelie

Hoewel het Thomas evangelie uit losse uitspraken van Jezus bestaat, zogenaamde ‘woorden van Jezus’, is er toch een duidelijke onderlinge samenhang. Er komen enkele voor Thomas kenmerkende thema’s aan bod, die keer op keer vanuit een andere optiek worden bezien.  Belangwekkend is dat die thema’s een andere Jezus en ook een andere boodschap tonen dan die gewoonlijk wordt gezien in de evangeliën uit het Nieuwe Testamant.

Wie is de Jezus van het Thomas evangelie?

In de eerste plaats willen we natuurlijk weten: wie is de Jezus van het Thomas evangelie? Dat is ook de vraag die Salomé stelt in logion 61 van het Thomas evangelie:
‘Mens, wie ben jij?’

Salomé geeft zelf al een voorlopig antwoord:
‘Het lijkt alsof je namens iemand komt.’

Het is voor haar net alsof hij niet zichzelf is, maar als een soort ambassadeur zichzelf wegcijfert om namens een superieur te spreken, namens God bijvoorbeeld, zoals de joodse profeten. Misschien is Jezus ook wel een profeet.
Maar Jezus maakt meteen duidelijk dat het zo niet is. Hij zegt:
‘Ik kom namens een gelijke.’
Een gelijke! Dat is nogal wat voor Joodse oren van die tijd.
Profeten zijn geen God, ze zijn niet Gods gelijke. Ze zijn van het goddelijke slechts een spreekbuis.
Deze Jezus is geen spreekbuis. Hij is wezensgelijk aan het goddelijke, zegt hij.
Nu zal dat voor traditionele christenen niet vreemd klinken. Natuurlijk, Jezus is zelf God. Zo staat het namelijk ook in de geloofsbelijdenis van Nicea:
‘Ware God uit ware God, één in wezen met de Vader’.
Dus tot zover is er wat Thomas betreft nog niets nieuws te melden.

Het werkelijk andere staat pas in logion 108. Jezus zegt daar:
‘Wie uit mijn mond drinkt zal zijn zoals ik en ik zoals hij.’
Kan het nog duidelijker?
Het zou al duidelijk genoeg zijn geweest als hij had gezegd ‘Wie uit mijn mond drinkt zal worden als ik’. Maar hij voegt daar nog eens ten overvloede aan toe: ‘En ik als hij.’
Je kunt dus als mens gelijk worden aan Jezus. En dat is precies wat deze Jezus wil. Die gelijkheid is de kern van de boodschap van het Thomas-evangelie.
Dat is een heel andere Jezus dan die waaraan we misschien gewend zijn geraakt. Of beter gezegd: als het beeld van hem waaraan we gewend waren geraakt in het christelijke westen. Deze Jezus is niet verheven boven de mensen. Hij wil dat mensen aan hem gelijk worden!
Dat is wat we daarom steeds voor ogen moeten houden als we Thomas lezen: alles wat Jezus over zichzelf zegt, geldt altijd ook voor elk van ons. Er is tussen Jezus en ons in wezen geen verschil.
Hoe treffend is in dit opzicht het antwoord van Jezus op een uitroep van Petrus in Johannes 13:8:
‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen zei Jezus: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.’
Wie Jezus boven zichzelf plaatst, zoals Petrus, maakt zichzelf daarmee ongelijk aan Jezus, en zal daardoor niet worden als Jezus en Jezus dus ook niet als hij.
Het is met andere woorden dezelfde betekenis als het antwoord van Jezus op een opmerking van Thomas in logion 13:
‘Meester, mijn mond staat mij niet toe te zeggen op wie je lijkt.’
Jezus zei: ‘Ik ben jouw meester niet.’

Je kunt veel van de Jezus van het Thomas evangelie leren. Hij is een leraar, zeker weten. Maar hij is niet wezenlijk anders dan jij en ik. Hij heeft als mens onder de mensen iets ontdekt, en hij wil ons laten weten dat wij diezelfde schat, die hij als mens gevonden heeft in zichzelf, ook allemaal met ons meedragen, niemand uitgezonderd.

In het kerkelijk christendom wordt gewoonlijk beleden dat Jezus twee naturen had. Hij was mens én God. Die twee naturen van Jezus waren een heftig twistpunt bij het concilie van Nicea in 325 waarbij de dogmatische grondtrekken van het kerkelijk christendom werden vastgelegd. Onder tegenstand van de monofysieten, zij die meenden dat Jezus alleen goddelijk, of alleen menselijk was, dus maar één natuur had, werd besloten dat Jezus zowel God als mens was, dus twee naturen had.
Thomas zou het daar helemaal mee eens geweest zijn, maar met dien verstande dat hetzelfde geldt voor iedereen, en niet alleen voor Jezus. Ook daarin zijn we als mens gelijk aan Jezus en hij aan ons.
De kern van de spirituele boodschap van het Thomas evangelie is dan ook dat elk mens, niemand uitgezonderd, diezelfde twee naturen heeft als Jezus, mens én God ineen.
Dat is toch wel heel anders dan in het niceense christendom.

Maar dat is niet alles. Het is niet genoeg dat te weten. Het gaat er om die twee naturen, mens en God, in onszelf één te maken, met elkaar te verbinden. Het Thomas evangelie roept op tot die eenwording in onszelf. Dat is de spirituele ontwikkelingsweg die Thomas schetst.

 

Later meer hier over. Dit stukje is overigens niet van mijzelf. Ik heb het gekopieerd en geplaatst omdat het me voor een aantal van jullie wel leerzaam leek.

BRON: http://www.thomasevangelie.info/thomasmeer/thomasbetekenis.html

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

We gaan verder met wat we over Jezus lezen in het Tomas-evangelie, een heel andere Jezus dan in de vier bekendere evangeliën.

Iedereen is een Christus

In de gnostiek noemt men de goddelijke kern van de mens de Christusnatuur, of kortweg de Christus in ons. Elk van ons is een Christus, niet alleen Jezus.
Er is hier een grote verwantschap met het boeddhistische begrip 'Boeddhanatuur'. Elk mens, alle wezens en alle dingen hebben Boeddhanatuur, leert het boeddhisme. Het spirituele pad van het boeddhisme heeft als doel het bewustzijn van de individuele mens te verenigen met zijn eigen tijdloze Boeddhanatuur, die tegelijk ook de Boeddhanatuur is van de ganse werkelijkheid.
Ook in het hindoeïsme spreekt men over de twee naturen van de mens: Atman en Brahman. Atman is het persoonlijk zelf, Brahman het kosmisch zelf. Ook daar gaat het om het verwerven van het kosmisch bewustzijn, de vereniging met Brahman. In de Bhagavad Gita zegt Krishna (de goddelijke personificatie van Brahman) tegen Arjuna:
‘Ik ben het Zelf tronend in het hart van de mensen.’
In de gnostiek wordt hetzelfde gezegd over de Christus. Elk mens heeft Christusnatuur, elk mens is een Christus. Die overtuiging ligt ook ten grondslag aan het Thomas evangelie.

In het Nieuwe Testament wordt verteld dat Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd. Op dat moment, zo gaat de vertelling, daalt de Heilige Geest op hem neer. We zijn gewend geraakt, want zo is ons dat geleerd, om die vertelling te lezen als het verslag van een historische gebeurtenis. Maar als we willen proberen het Thomas evangelie te verstaan moeten we op een heel andere manier leren lezen: ‘Wie oren heeft die hore’, zegt ook het Nieuwe Testament voortdurend. We moeten de geheime woorden leren verstaan, betekent dat. En als we dat hebben geleerd, horen we ook in de voor velen zo vertrouwde teksten uit het Nieuwe Testament een heel ander verhaal.
De Jordaan bijvoorbeeld staat hier symbool voor de stroom van het zijn, ‘het levende water’ dat voortvloeit uit de oerbron van het leven, de Bron van alle zijn. De historische mens Jezus wordt in dit verhaal symbolisch met zijn persoonlijke natuur ondergedompeld in de oerstroom van het leven, en ervaart op dat moment zijn tijdloze Christusbewustzijn. Hij is een Christus geworden en zal voortaan zijn discipelen leren hoe ook zij een Christus kunnen worden, dat wil zeggen, zich bewust worden van de Christusnatuur die reeds in hen, en in alle mensen, aanwezig is. En zijn discipelen kunnen op hun beurt die blijde boodschap weer doorvertellen, aan iedereen die het maar horen wil.

Overigens moet men zich de Christusnatuur van de mens niet voorstellen als een ding, als een op zichzelf staand object, zoals men wel denkt over de ziel van de mens, alsof de ziel op zichzelf los zou kunnen bestaan van het lichaam.
De ervaring van de persoonlijke natuur van de mens en van de Christusnatuur dient men te verstaan als verschillende toestanden van het ene bewustzijn. De persoonlijke natuur ervaren we als we ons bewustzijn richten op ons tijdelijk bestaan tussen de lichamelijke geboorte en dood. De Christusnatuur is een andere toestand van het bewustzijn waarin we onszelf ervaren als deel van het geheel, als deel van ‘het Al’ zegt de gnostiek dan.

Het probleem dat men in de gnostiek schetst is dat we ons gewoonlijk alleen identificeren met ons tijdelijk bestaan, met onze persoonlijke natuur. Dan zijn we, door die bewustzijnsvernauwing, afgescheiden van onze christusnatuur. Die herkennen en ervaren we dan niet.
Het menselijk bewustzijn kan echter geopend worden voor die grotere dimensie in onszelf. Het leren ervaren van die grotere bewustzijnsdimensie is van veel spirituele tradities de aangeboden persoonlijke ontwikkelingsweg, ook van de gnostiek, ook van Thomas.
Dat kan zelfs leiden tot een ervaring zoals beschreven in logion 77:
’Jezus zei:
Ik ben het licht dat over het Al schijnt.
Ik ben het Al.
Uit mij kwam het Al voort,
en naar mij strekte het Al zich uit.
Klief een stuk hout en daar ben ik,
til een steen op en daar zul je mij vinden.’

Ook dat slaat dus niet alleen op Jezus; deze ervaring is de universeel menselijke mogelijkheid van het ervaren van het eenheidsbewustzijn, waarbij het bewustzijn van de individuele  mens niet meer begrensd is door de identificatie met het persoonlijke, tijdelijke bestaan, maar dat volledig overstijgt. Men leze ook de toelichting bij logion 111.

Nu zijn er spirituele tradities die helemaal mikken op dat transpersoonlijke bewustzijn, alsof het alleen daar om zou gaan, en alsof we alles wat met ons tijdelijk bestaan te maken zou hebben moeten loslaten en zelfs verachten.
Het bijzondere van Thomas is dat het oproept tot de vereniging van die twee. Het doel van het spirituele pad van Thomas is dus niet het loslaten van alles wat met ons lichamelijk en tijdelijke bestaan te maken zou hebben, maar de vereniging daarvan met het tijdloze en allosomvattende Christusbewustzijn.
In Thomas is het opheffen van de afgescheidenheid van de persoonlijke natuur en de Christusnatuur het spirituele doel.
Jezus zelf zegt daar in logion 89 nogal laconiek over:
’Waarom reinig je de buitenkant van de beker?
Besef je dan niet dat de pottenbakker die de binnenkant maakte
ook de buitenkant schiep?’

Later meer hier over.

BRON: http://www.thomasevangelie.info/thomasmeer/thomasbetekenis.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei violist:

We gaan verder met wat we over Jezus lezen in het Tomas-evangelie:

Iedereen is een Christus

In de gnostiek noemt men de goddelijke kern van de mens de Christusnatuur, of kortweg de Christus in ons. Elk van ons is een Christus, niet alleen Jezus.
Er is hier een grote verwantschap met het boeddhistische begrip 'Boeddhanatuur'. Elk mens, alle wezens en alle dingen hebben Boeddhanatuur, leert het boeddhisme. Het spirituele pad van het boeddhisme heeft als doel het bewustzijn van de individuele mens te verenigen met zijn eigen tijdloze Boeddhanatuur, die tegelijk ook de Boeddhanatuur is van de ganse werkelijkheid.
Ook in het hindoeïsme spreekt men over de twee naturen van de mens: Atman en Brahman. Atman is het persoonlijk zelf, Brahman het kosmisch zelf. Ook daar gaat het om het verwerven van het kosmisch bewustzijn, de vereniging met Brahman. In de Bhagavad Gita zegt Krishna (de goddelijke personificatie van Brahman) tegen Arjuna:
‘Ik ben het Zelf tronend in het hart van de mensen.’
In de gnostiek wordt hetzelfde gezegd over de Christus. Elk mens heeft Christusnatuur, elk mens is een Christus. Die overtuiging ligt ook ten grondslag aan het Thomas evangelie.

In het Nieuwe Testament wordt verteld dat Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt werd. Op dat moment, zo gaat de vertelling, daalt de Heilige Geest op hem neer. We zijn gewend geraakt, want zo is ons dat geleerd, om die vertelling te lezen als het verslag van een historische gebeurtenis. Maar als we willen proberen het Thomas evangelie te verstaan moeten we op een heel andere manier leren lezen: ‘Wie oren heeft die hore’, zegt ook het Nieuwe Testament voortdurend. We moeten de geheime woorden leren verstaan, betekent dat. En als we dat hebben geleerd, horen we ook in de voor velen zo vertrouwde teksten uit het Nieuwe Testament een heel ander verhaal.
De Jordaan bijvoorbeeld staat hier symbool voor de stroom van het zijn, ‘het levende water’ dat voortvloeit uit de oerbron van het leven, de Bron van alle zijn. De historische mens Jezus wordt in dit verhaal symbolisch met zijn persoonlijke natuur ondergedompeld in de oerstroom van het leven, en ervaart op dat moment zijn tijdloze Christusbewustzijn. Hij is een Christus geworden en zal voortaan zijn discipelen leren hoe ook zij een Christus kunnen worden, dat wil zeggen, zich bewust worden van de Christusnatuur die reeds in hen, en in alle mensen, aanwezig is. En zijn discipelen kunnen op hun beurt die blijde boodschap weer doorvertellen, aan iedereen die het maar horen wil.

Overigens moet men zich de Christusnatuur van de mens niet voorstellen als een ding, als een op zichzelf staand object, zoals men wel denkt over de ziel van de mens, alsof de ziel op zichzelf los zou kunnen bestaan van het lichaam.
De ervaring van de persoonlijke natuur van de mens en van de Christusnatuur dient men te verstaan als verschillende toestanden van het ene bewustzijn. De persoonlijke natuur ervaren we als we ons bewustzijn richten op ons tijdelijk bestaan tussen de lichamelijke geboorte en dood. De Christusnatuur is een andere toestand van het bewustzijn waarin we onszelf ervaren als deel van het geheel, als deel van ‘het Al’ zegt de gnostiek dan.

Het probleem dat men in de gnostiek schetst is dat we ons gewoonlijk alleen identificeren met ons tijdelijk bestaan, met onze persoonlijke natuur. Dan zijn we, door die bewustzijnsvernauwing, afgescheiden van onze christusnatuur. Die herkennen en ervaren we dan niet.
Het menselijk bewustzijn kan echter geopend worden voor die grotere dimensie in onszelf. Het leren ervaren van die grotere bewustzijnsdimensie is van veel spirituele tradities de aangeboden persoonlijke ontwikkelingsweg, ook van de gnostiek, ook van Thomas.
Dat kan zelfs leiden tot een ervaring zoals beschreven in logion 77:
’Jezus zei:
Ik ben het licht dat over het Al schijnt.
Ik ben het Al.
Uit mij kwam het Al voort,
en naar mij strekte het Al zich uit.
Klief een stuk hout en daar ben ik,
til een steen op en daar zul je mij vinden.’

Ook dat slaat dus niet alleen op Jezus; deze ervaring is de universeel menselijke mogelijkheid van het ervaren van het eenheidsbewustzijn, waarbij het bewustzijn van de individuele  mens niet meer begrensd is door de identificatie met het persoonlijke, tijdelijke bestaan, maar dat volledig overstijgt. Men leze ook de toelichting bij logion 111.

Nu zijn er spirituele tradities die helemaal mikken op dat transpersoonlijke bewustzijn, alsof het alleen daar om zou gaan, en alsof we alles wat met ons tijdelijk bestaan te maken zou hebben moeten loslaten en zelfs verachten.
Het bijzondere van Thomas is dat het oproept tot de vereniging van die twee. Het doel van het spirituele pad van Thomas is dus niet het loslaten van alles wat met ons lichamelijk en tijdelijke bestaan te maken zou hebben, maar de vereniging daarvan met het tijdloze en allosomvattende Christusbewustzijn.
In Thomas is het opheffen van de afgescheidenheid van de persoonlijke natuur en de Christusnatuur het spirituele doel.
Jezus zelf zegt daar in logion 89 nogal laconiek over:
’Waarom reinig je de buitenkant van de beker?
Besef je dan niet dat de pottenbakker die de binnenkant maakte
ook de buitenkant schiep?’

Later meer hier over.

BRON: http://www.thomasevangelie.info/thomasmeer/thomasbetekenis.html

Mooi stukje weer dank

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is momenteel veel te doen rond de Bijbel die in 2000 is gevonden in het gerechtsgebouw in de Turkse hoofdstad Ankara. De Arabische zender Al Arabiya meldde in 2012 dat Jezus Christus een gewoon sterfelijk wezen was en nooit is gekruisigd.

De 1500 jaar oude Bijbel bevat onder meer het evangelie van Barnabas, een vroege leerling van Jezus. Het Vaticaan had eerder al officieel gevraagd het boek te mogen inkijken, aldus de National Turk. In het boek zou een passage staan die de kern van het christelijk geloof onderuit haalt. “Ik ben vreemd aan alles wat de mensen over mij zeggen en dat ik meer ben dan een man,” zou Jezus hebben gezegd. “Ik ben een man, geboren uit een vrouw en onderworpen aan het oordeel van God, die hier leeft als elk ander mens.”

De passages ontkennen het goddelijke karakter van Jezus en de Drie-eenheid. Volgens dit evangelie is niet Jezus gekruisigd, maar Judas Iskariot. Ook de kruisiging en de wederopstanding van Jezus behoren tot de kern van het christelijk geloof.

De oude Bijbel is geschreven in gouden letters en is gebonden in leer. Jezus sprak West-Aramees ofwel Syriac, een dialect dat ooit in grote delen van het Midden-Oosten en Centraal-Azië werd gesproken. Het wordt gesproken door Syrische christenen en heeft daarnaast de Syrisch-orthodoxe Kerk in India overleefd.

In het evangelie van Barnabas heeft Jezus ook de komst van de profeet Mohammed voorspeld. Er is echter de nodige twijfel over de authenticiteit van het handgeschreven manuscript.

In 1986 verscheen een artikel op de voorpagina van de Turkse krant Türkiye Gazetesi, waarin gesteld werd dat het originele manuscript van het evangelie van Barnabas was gevonden in het oosten van Turkije.

Het boek, geschreven in het Aramees, zou in het jaar 48 geschreven zijn door Barnabas. Het evangelie zou door kerken geaccepteerd zijn en werd gebruikt tot het jaar 325, toen het na het Concilie van Nicaea uit de roulatie werd genomen.

 

Bron: http://www.ninefornews.nl/1500-jaar-oude-bijbel-bevestigt-dat-jezus-nooit-gekruisigd/

 

Er hebben nog veen meer mensen een evangelie over Jezus nagelaten, elk met hun eigen visie. Het is moeilijk na te gaan wie van hen heeft opgeschreven wat Jezus werkelijk heeft gezegd. De vier evangeliën in de bijbel lijken wel is waar het meest op elkaar maar zijn grotendeels van elkaar of uit dezelfde bron overgenomen, zij tellen in wezen dus maar voor éen. Omdat de kerk deze 4 evangeliën echter al vroegtijdig heeft geselecteerd is er een bepaald beeld over Jezus ontstaan wat nu nog moeilijk te veranderen is terwijl andere evangeliën daar wel om vragen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei violist:

Er is momenteel veel te doen rond de Bijbel die in 2000 is gevonden in het gerechtsgebouw in de Turkse hoofdstad Ankara. De Arabische zender Al Arabiya meldde in 2012 dat Jezus Christus een gewoon sterfelijk wezen was en nooit is gekruisigd.

De 1500 jaar oude Bijbel bevat onder meer het evangelie van Barnabas, een vroege leerling van Jezus. Het Vaticaan had eerder al officieel gevraagd het boek te mogen inkijken, aldus de National Turk. In het boek zou een passage staan die de kern van het christelijk geloof onderuit haalt. “Ik ben vreemd aan alles wat de mensen over mij zeggen en dat ik meer ben dan een man,” zou Jezus hebben gezegd. “Ik ben een man, geboren uit een vrouw en onderworpen aan het oordeel van God, die hier leeft als elk ander mens.”

De passages ontkennen het goddelijke karakter van Jezus en de Drie-eenheid. Volgens dit evangelie is niet Jezus gekruisigd, maar Judas Iskariot. Ook de kruisiging en de wederopstanding van Jezus behoren tot de kern van het christelijk geloof.

De oude Bijbel is geschreven in gouden letters en is gebonden in leer. Jezus sprak West-Aramees ofwel Syriac, een dialect dat ooit in grote delen van het Midden-Oosten en Centraal-Azië werd gesproken. Het wordt gesproken door Syrische christenen en heeft daarnaast de Syrisch-orthodoxe Kerk in India overleefd.

In het evangelie van Barnabas heeft Jezus ook de komst van de profeet Mohammed voorspeld. Er is echter de nodige twijfel over de authenticiteit van het handgeschreven manuscript.

In 1986 verscheen een artikel op de voorpagina van de Turkse krant Türkiye Gazetesi, waarin gesteld werd dat het originele manuscript van het evangelie van Barnabas was gevonden in het oosten van Turkije.

Het boek, geschreven in het Aramees, zou in het jaar 48 geschreven zijn door Barnabas. Het evangelie zou door kerken geaccepteerd zijn en werd gebruikt tot het jaar 325, toen het na het Concilie van Nicaea uit de roulatie werd genomen.

 

Bron: http://www.ninefornews.nl/1500-jaar-oude-bijbel-bevestigt-dat-jezus-nooit-gekruisigd/

 

Interresant. Wat ik dan wel mis is of uiteindelijk het Vaticaan (of onafhankelijke onderzoekers) het document hebben mogen inzien en wat hun conclusies waren. Het zal niet de eerste keer zijn dat er beweringen worden gedaan die uiteindelijk niet kloppen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei violist:

De 1500 jaar oude Bijbel bevat onder meer het evangelie van Barnabas, een vroege leerling van Jezus. Het Vaticaan had eerder al officieel gevraagd het boek te mogen inkijken, aldus de National Turk. In het boek zou een passage staan die de kern van het christelijk geloof onderuit haalt. “Ik ben vreemd aan alles wat de mensen over mij zeggen en dat ik meer ben dan een man,” zou Jezus hebben gezegd. “Ik ben een man, geboren uit een vrouw en onderworpen aan het oordeel van God, die hier leeft als elk ander mens.”

Stel dat het waar is, kan dit gegeven dan ook het menselijke lijden milderen of heeft het ene niets met het andere te maken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei A-Quidam:

 

16 minuten geleden zei A-Quidam:

Het "Thomas" evangelie is een apocrief boek en komt (dus) niet in de bijbel voor; evenals het "Barnabas"-evangelie. Er komen legio trucs uit de koker van de duivel...

Dit is al minder mysterieus, misleidend of elitair, iedereen kan worden zoals Jezus waardoor 'enige zoon' dan ook in het gedrang komt.

Citaat

Jezus zegt daar: ‘Wie uit mijn mond drinkt zal zijn zoals ik en ik zoals hij.’ Kan het nog duidelijker? Het zou al duidelijk genoeg zijn geweest als hij had gezegd ‘Wie uit mijn mond drinkt zal worden als ik’. Maar hij voegt daar nog eens ten overvloede aan toe: ‘En ik als hij.’ Je kunt dus als mens gelijk worden aan Jezus. En dat is precies wat deze Jezus wil. Die gelijkheid is de kern van de boodschap van het Thomas-evangelie. (bron)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei A-Quidam:

Het "Thomas" evangelie is een apocrief boek en komt (dus) niet in de bijbel voor; evenals het "Barnabas"-evangelie. Er komen legio trucs uit de koker van de duivel...

Wanneer er een duivel bestaat zal hij ongetwijfeld een koker met trucs hebben. Maar ik denk niet dat dat nu aan de orde is. Wat is het geval? Men had een aantal religieuze boeken en brieven, geen orginelen maar overgenomen en wellicht bewerkt, die de kerk voor religieus gebruik bij elkaar wilde voegen. Dat ging niet vanzelf, het was wikken, wegen en stemmen. Boeken die voor de bijbel in aanmerking kwamen moesten aan twee voorwaarden voldoen. De eerste was dat ze moesten overeenkomen met de christelijke religie die men voor ogen had, de tweede dat ze een bepaalde uitstraling moesten hebben. Omdat het dus mensen zijn geweest die de bijbel hebben samengesteld is het onjuist te stellen dat alle boeken die in de bijbel zijn opgenomen garant staan voor de waarheid en alle andere boeken uit die tijd of nog ouder verzinsels zijn.  

In de vier evangeliën staan een paar teksten die bij sommigen doen vermoeden dat Jezus ook niet precies wist wie hij was. Thomas is daar een stuk duidelijker over, die heeft ook geen lopend verhaal om Jezus heen gebouwd maar komt puur met uitspraken van Hem. Ik weet niet wie het dichts bij de waarheid zit, ik vermoed Thomas maar  heb daar geen argumenten voor.

Over de betrouwbaarheid van Barnabas lopen de meningen uiteen. Ik denk echter niet dat daar een duivel achter zit, goed onderzoek kan soms veel ophelderen.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei ineke-kitty:

Helemaal eens.  De Bijbel, zoals die samengesteld is,  is compleet, en apocriefe boeken zouden wij afwijzen .  Ik wijs die epistels van het zogenaamde Thomasevangelie dan ook pertinent af op Bijbelse gronden, dat wij niets zouden af of toedoen aan de Schrift.

Volgens Jezus kunnen we allen worden zoals hij, wat daarmee bedoeld wordt staat ook in veel psychologische werken. Zouden we dan ook alle psychologische werken dienen te negeren? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Weet je ook wat men dan juist voor ogen had? 

Niet  precies, wel als belangrijkste punt dat men het er over eens was dat in het christendom Jezus de Zoon van God was, en samen met zijn vader en de HG een drie-eenheid moest vormen. In mijn ogen een compromis tussen het OT en het NT. In het OT was er slechts plaats voor éen God terwijl er in het NT ineens een Zoon tevoorschijn kwam. Ook de verzoeningsleer stond vast. De erfzonde kwam pas veel later ter sprake. De bekende geloofsbelijdenis rond het jaar 200 geeft goed aan wat men wilde gaan geloven, gebaseerd op de toen nog losse boeken. Pas 100 jaar later onder Constantijn heeft men een lijst gemaakt van canonieke en apogriefe boeken. De rk-bijbel en de protestante bijbel hebben nog steeds niet dezelfde boeken. Ik ken de verschillen niet maar wellicht overeenkomend met het betreffende geloof.

.

2 uur geleden zei ineke-kitty:

De Bijbel, zoals die samengesteld is,  is compleet, en apocriefe boeken zouden wij afwijzen.  Ik wijs die epistels van het zogenaamde Thomasevangelie dan ook pertinent af op Bijbelse gronden, dat wij niets zouden af of toedoen aan de Schrift.

Hier een aardig verhelderend stukje voor je, oa. over hoe de HG "werkt", de "heilige selectie":

Wanneer wij weten onder welke omstandigheden en door wie de Bijbel werd samengesteld in haar huidige vorm, zouden wij niet zo'n hoge hoed op hebben over de toedracht. Uit de vele manuscripten -onder supervisie van de zonaanbidder keizer Constantijn de Grote- zijn tijdens het concilie van Nicea 325 en daarna door een aantal bisschoppen en kardinalen de handschriften geselecteerd, waaruit men er 66 canoniek verklaarde. Deze samenstelling berust op puur menselijke keuze, en dan nog wel een emanipuleerde voorgeprogrammeerde keuze. De strijd rond Arius en Athanasius was toen in volle gang, en hoe moest men uit alle handschriften een geheel vormen, dat canoniek werd verklaard?

Dat ging er als volgt aan toe:

Voorgesteld werd, daar Constantijn het meer dan zat werd en het hem de keel uithing dat er zoveel geharrewar bleef bestaan rond de handschriften, om het aan de heilige Geest Zelf over te laten welke boeken wel en welke niet canoniek zouden moeten zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Alle boeken werden 's avonds op een tafel in de vergaderruimte geplaatst, en alle bisschoppen en kardinalen zouden 's nachts in gebed gaan of de heilige Geest heel persoonlijk zou willen komen om de handschriften te selecteren, waarbij de goede boeken op de tafel zouden blijven liggen, en de niet goede onder de tafel zouden worden gelegd. Dat was voor alle aanwezigen een spannende nacht. Vol verwachting ging men 's morgens de vergaderruimte binnen. En, ja wel, op de tafel lagen de 66 boeken zoals wij die nu hebben in onze Bijbel, en onder de tafel lag de rest. Het zogenoemde Oude Testament was er reeds, zodat het hier ging om het zogenoemde Nieuwe Testament. Dat was dus kennelijk een gebedsverhoring en het directe werk van de Heilige Geest. Althans, zo gelooft men dat nu nog, en zo belijdt men dat nu nog in de Drie Formulieren van Enigheid, NGB. Wat was er echter in werkelijkheid gebeurd? Constantijn heeft een aantal bisschoppen, waarschijnlijk onder leiding van Athanasius, opdracht gegeven een einde aan de strijd te maken en die en die boeken te selecteren. En zo is het geschied. Dat noemt men nu nog de ‘heilige selectie’. De canonvorming was exclusief en definitief. De Bijbel werd gezagsinstrument, niet zozeer voor het Rooms Katholieke publiek, als wel voor de geestelijke stand. Bij de Protestanten werd de Bijbel wél gezagsinstrument voor het grote publiek.

Bron: http://www.pentahof.nl/Brochures/187-bijbel-2.pdf

 

Overigens is het evangelie van Thomas pas in 1945 gevonden, het was dus een ietwat voorbarige beslissing om niets meer aan de Schrift te mogen toevoegen, men wist immers niet  wat er nog boven tafel zou komen? En wie weet wat er nog meer gevonden gaat worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid