Spring naar bijdragen

Waar komt de ziel vandaan?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 54
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

God en Zijn engelen zijn volmaakt

Lucifer, de morgenster, zal blij zijn met zoveel waardering.

Ook Lucifer is als volmaakte engel geschapen maar is zijn volmaaktheid kwijtgeraakt door zich gelijk te willen stellen aan God. Toch durven de engelen van God geen smadelijk oordeel over hem uit te brengen, omdat zij weten dat Lucifer eens uit vrije wil terug zal keren naar de Vader en dan in ere wordt hersteld.

Zo zo. Daar zal hij blij mee zijn, zo tussen het tandenknarsen door

Link naar bericht
Deel via andere websites
Haha dank. Ik heb tegenwoordig geen tijd en energie meer voor dat soort zaken te lezen, maar als ik ooit nog eens n biografie zou lezen, zou hij zeker in de top nogwat van potentiële kandidaten staan :)

Ik heb hier de biografie Franciscus van Assisi van Adrian House liggen en ook daadwerkelijk gelezen. Of hij "Flash-proof" is ( ;) ) weet ik niet, maar het boek beschrijft wel op heel levendige, boeiende en ook genuanceerde wijze de tijd waarin Franciscus leefde en inderdaad hoe heftig streng hij was voor zijn broeders en nog extremer voor zichzelf. In deze tijd zou dat echt absoluut niet worden gewaardeerd.

Tijdens het lezen had ik toch wel medelijden met zijn vader, eerlijk gezegd, die door hem naar mijn idee zo onverdiend radicaal werd afgewezen, en begreep ik ook wel dat er inderdaad genoeg volgelingen waren die zijn leefwijze niet vol wisten te houden en toch enige verzachtingen wilden aanbrengen in zijn leefregel.

Ik denk dat Franciscus zeker een zachtmoedige, vrolijke en de schepping liefhebbende heilige was, maar niet op de westerse manier zoals wij dat voorhouden. Maar meer echt op de Middeleeuwse wijze, waarin men op het scherpst van de snede leefde, waarin bruut geweld een alledaagse realiteit was en de natuur onvoorspelbaar, wreed en geheimzinnig was, enkel vol schoonheid daar waar zij getemd en of begrepen werd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Hebreeuwse woord "nefesj" of het Griekse equivalent, slaat meestal op de mens zelf. In het Nederlands zeggen we bijvoorbeeld ook; "hoe meer zielen, hoe meer vreugde". Maar het wordt ook gebruikt voor dieren (Gen.1:20) of voor het leven op zich (Exodus 4:19).

De bijbelse geschriften geven niet veel informatie prijs over de ziel. Dat is de vooral reden dat ik zolang met het begrip ziel heb geworsteld. Volgens mij gaat Genesis 2:7 niet over het scheppen van de ziel maar over het scheppen van de mens.

Uit andere schriftgedeelten blijkt dat de ziel deel uitmaakt van de mens en het woord 'ziel' niet synoniem staat voor 'mens'. Uit onderstaande bijbelteksten maak ik op dat we mens zijn en een ziel bezitten.

Uit de teksten die je aanhaalt, blijkt dat het woord "ziel" ook betrekking kan hebben op het leven zelf. Iets wat ik ook al heb aangehaald.

Het is mij niet duidelijk hoe je op basis van de bijbelse geschriften tot de conclusie komt dat "de mens niet een ziel heeft, maar een ziel is". Ook begrijp ik niet hoe je tot de conclusie komt dat het woord 'ziel' betrekking kan hebben op het leven zelf. Misschien kun je dat duidelijker uitleggen, ik zie het namelijk niet :$

1 Korintiërs 15

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

Uit bovenstaand schriftgedeelte maak ik op dat eerst een natuurlijk lichaam wordt gevormd uit aardse materie (stoffelijk) waaraan een geestelijk lichaam (de ziel) wordt toegevoegd. De eerste mens (lichaam en ziel) is uit de aarde (zowel het lichaam als de ziel komen uit de aardse materie). De mens Jezus had ook een stoffelijk lichaam maar Zijn ziel kwam uit de hemel.

Er ontstaat wel eens verwarring omdat de woorden "geest" en "ziel" door elkaar worden gebruikt. In het Hebreeuws en Grieks worden echter twee verschillende woorden gebruikt. Het woord voor "ziel" is "nefesj" en voor geest is "roeach". Het Griekse "equivalent is "pneuma".

Als we sterven dan keert onze geest of levenskracht weer terug naar God. Zie Pred.12:7. En God is ook Degene die ons weer tot leven kan brengen. Zie Ps.104:30.

In Prediker 12:7 staat: "En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft." Ook hier wordt de scheiding tussen stof (lichaam) en geest (ziel) beschreven.

In Psalmen 104 staat: "29 Verbergt Gij uw aangezicht, zij worden verdelgd, neemt Gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof; 30 Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem." Het gaat hier over het aardse lichaam wat sterft en wederkeert tot stof en de Geest van God die het stof weer gebruikt om opnieuw mensen te scheppen.

In onderstaand schriftgedeelte wordt de scheiding van ziel, geest en lichaam beschreven. Zo is de 'ziel' het wezen van de mens, de 'geest' is de levensadem van God in de mens, het 'lichaam' is het stoffelijke aardse lijf.

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Link naar bericht
Deel via andere websites
Da's een nogal onorthodoxe gedachte. Eentje die overigens alleen wel eens eerder van een katholiek heb gehoord.

Zo'n rare gedachte is dat niet. Of God is niet volmaakt en minder almachtig en liefdevol dan Hij beweert. Zodat Zijn eerst geschapen wezen voor altijd verloren kan gaan en gepijnigd wordt zonder dat daar ooit een eind aan komt.

Judas 1:9 Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Lucifer, de morgenster, zal blij zijn met zoveel waardering.

Ook Lucifer is als volmaakte engel geschapen maar is zijn volmaaktheid kwijtgeraakt door zich gelijk te willen stellen aan God. Toch durven de engelen van God geen smadelijk oordeel over hem uit te brengen, omdat zij weten dat Lucifer eens uit vrije wil terug zal keren naar de Vader en dan in ere wordt hersteld.

Zo zo. Daar zal hij blij mee zijn, zo tussen het tandenknarsen door

Denk je dat Lucifer blij wordt van het idee dat hij eens zijn knie zal buigen voor Jezus Christus? Volgens mij wil hij daar op dit moment helemaal niets van weten en dat zal voorlopig wel zo blijven. Toch zal de Liefde ook hem ooit terugwinnen maar pas als al zijn aanhang hem uit vrije wil heeft verlaten en is teruggekeerd naar de Vader. We zijn allemaal verloren zonen, als wij uit vrije wil terugkeren naar het huis van de Vader worden we in ere hersteld, dat geldt ook voor Lucifer.

Lucas 15

18 Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u,

19 Ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.

20 En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen.

21 En hij liep hem tegemoet viel hem om de hals en kuste hem.

22 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.

23 Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.

24 En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Lucifer, de morgenster, zal blij zijn met zoveel waardering.

Ook Lucifer is als volmaakte engel geschapen maar is zijn volmaaktheid kwijtgeraakt door zich gelijk te willen stellen aan God. Toch durven de engelen van God geen smadelijk oordeel over hem uit te brengen, omdat zij weten dat Lucifer eens uit vrije wil terug zal keren naar de Vader en dan in ere wordt hersteld.

Zo zo. Daar zal hij blij mee zijn, zo tussen het tandenknarsen door

:# Ach ja, wie heeft de Bijbel nog nodig als ie het de profetes Bertha Hudde kan vragen. Die geeft tenminste antwoorden die veel prettiger klinken ;):(

Link naar bericht
Deel via andere websites

Denk je dat Lucifer blij wordt van het idee dat hij eens zijn knie zal buigen voor Jezus Christus?

Waar satan wel of niet blij van wordt, is voor een christen niet boeiend. Zijn bestemming staat vast en die vindt u o.a. in Mat.25:41. Wat u en de profetes er verder allemaal bij verzinnen, heeft niets met Bijbelstudie te maken, maar eerder met verder willen gaan dan de Bijbel zelf. Dat heet filosoferen en dat valt niet onder Bijbelstudie maar onder filosofie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Denk je dat Lucifer blij wordt van het idee dat hij eens zijn knie zal buigen voor Jezus Christus?

Waar satan wel of niet blij van wordt, is voor een christen niet boeiend. Zijn bestemming staat vast en die vindt u o.a. in Mat.25:41. Wat u en de profetes er verder allemaal bij verzinnen, heeft niets met Bijbelstudie te maken, maar eerder met verder willen gaan dan de Bijbel zelf. Dat heet filosoferen en dat valt niet onder Bijbelstudie maar onder filosofie.

Voorlopig baseer ik me in dit topic alleen op bijbelteksten. Dat ik de geschriften van Bertha Dudde lang geleden heb gelezen, naast talloze andere boeken en geschriften van christelijke auteurs, beïnvloed uiteraard mijn opvatting die ik over bepaalde aspecten van het geloof heb. Dat je het steeds nodig vindt mij en Bertha Dudde in één zin te noemen en te beschimpen zegt meer over jou dan over mij. Heb je überhaupt wel eens een poging gedaan om haar geschriften serieus te onderzoeken? Of ben je alleen maar een spotter die er genoegen in schept anderen te veroordelen en te kleineren? Je loon zal zijn naar je werken!

Mattheüs 25:41 Dan zal de Koning tot hen die aan de linkerzijde staan zeggen: Weg van mij, gevloekten! in het eeuwige vuur met u, het vuur dat bereid is voor den Duivel en zijn engelen!

Eeuwig is een bepaalde tijdsduur, het betekent dat het ook voorbij gaat. Het duurt wel lang maar niet voor altijd. Het begrip tijd is alleen voor de aarde van belang en komt ook tot een eind, voor God speelt tijd geen rol van betekenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Da's een nogal onorthodoxe gedachte. Eentje die overigens alleen wel eens eerder van een katholiek heb gehoord.

Zo'n rare gedachte is dat niet. Of God is niet volmaakt en minder almachtig en liefdevol dan Hij beweert. Zodat Zijn eerst geschapen wezen voor altijd verloren kan gaan en gepijnigd wordt zonder dat daar ooit een eind aan komt.

Judas 1:9 Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!

Ik vind t geen rare gedachte, alleen onorthodox. Ik ben zelf niet zo bekend met de gnostische boeken, maar persoonlijk kan ik me enerzijds wel voorstellen dat t Kwaad tot inkeer komt en vergeven word. Maar anderzijds, ook weer niet. Maar goed, ik ben uberhaupt een hopeloos twijfelende en zoekende 'nauwelijks christen', dus ik weet t ook allemaal niet ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Haha dank. Ik heb tegenwoordig geen tijd en energie meer voor dat soort zaken te lezen, maar als ik ooit nog eens n biografie zou lezen, zou hij zeker in de top nogwat van potentiële kandidaten staan :)

Ik heb hier de biografie Franciscus van Assisi van Adrian House liggen en ook daadwerkelijk gelezen. Of hij "Flash-proof" is ( ;) ) weet ik niet, maar het boek beschrijft wel op heel levendige, boeiende en ook genuanceerde wijze de tijd waarin Franciscus leefde en inderdaad hoe heftig streng hij was voor zijn broeders en nog extremer voor zichzelf. In deze tijd zou dat echt absoluut niet worden gewaardeerd.

Tijdens het lezen had ik toch wel medelijden met zijn vader, eerlijk gezegd, die door hem naar mijn idee zo onverdiend radicaal werd afgewezen, en begreep ik ook wel dat er inderdaad genoeg volgelingen waren die zijn leefwijze niet vol wisten te houden en toch enige verzachtingen wilden aanbrengen in zijn leefregel.

Ik denk dat Franciscus zeker een zachtmoedige, vrolijke en de schepping liefhebbende heilige was, maar niet op de westerse manier zoals wij dat voorhouden. Maar meer echt op de Middeleeuwse wijze, waarin men op het scherpst van de snede leefde, waarin bruut geweld een alledaagse realiteit was en de natuur onvoorspelbaar, wreed en geheimzinnig was, enkel vol schoonheid daar waar zij getemd en of begrepen werd.

Mooi Frans, dank! Je hebt mijn interesse nu wel gweekt hehe :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Da's een nogal onorthodoxe gedachte. Eentje die overigens alleen wel eens eerder van een katholiek heb gehoord.

Zo'n rare gedachte is dat niet. Of God is niet volmaakt en minder almachtig en liefdevol dan Hij beweert. Zodat Zijn eerst geschapen wezen voor altijd verloren kan gaan en gepijnigd wordt zonder dat daar ooit een eind aan komt.

Judas 1:9 Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!

Ik vind t geen rare gedachte, alleen onorthodox. Ik ben zelf niet zo bekend met de gnostische boeken, maar persoonlijk kan ik me enerzijds wel voorstellen dat t Kwaad tot inkeer komt en vergeven word. Maar anderzijds, ook weer niet. Maar goed, ik ben uberhaupt een hopeloos twijfelende en zoekende 'nauwelijks christen', dus ik weet t ook allemaal niet ;)

Dat je het ook niet weet is geen zonde, de Bijbel is een boek vol raadselen. De uiteenlopende meningen van christenen maken het er ook niet makkelijker op om de waarheid in de bijbelse geschriften te ontdekken. Daarom is het belangrijk om de stem van Gods geest in je hart om opheldering te vragen. Zeker bij een belangrijk onderwerp als 'de ziel' is het zaak om te weten waar het over gaat. Het draait allemaal om de ziel, de ziel is en blijft behouden of gaat verloren voor een zéér lange tijdsduur (eeuwig).

Jezus heeft ons opgedragen alle profetieën die op Hem wijzen te onderzoeken en het goede te behouden. Dus kun je de geschriften van Bertha Dudde ook onderzoeken, waar Anja zo fel op afgeeft, en doordringen tot in de diepste geheimenissen van Gods woord. Je kunt deze profetieën ook naast je neerleggen, de keuze is aan jouw. Mocht je besluiten om haar geschriften te onderzoeken kun je het beste met de eerste teksten in het register beginnen. De openbaringen zijn in een bepaalde volgorde gegeven! Zo ervaar je ook de worsteling die Bertha Dudde zelf ondervond in het begin. http://www.berthadudde.net/Register/REG ... -1000.html

Link naar bericht
Deel via andere websites

Uit hetgeen ik in de voorgaande berichten heb geschreven moet dus blijken dat ik tot de conclusie ben gekomen dat mijn ziel een gang door de aardse materie (stof) heeft gemaakt voordat zij als mens (levende ziel) werd belichaamd. Dat heeft mij tevens tot de conclusie gebracht dat mijn lichaam bestaat uit stof (ziele-deeltjes) die aan andere zielen toebehoren en er daarom altijd een strijd is tussen mijn lichaam en mijn ziel. Daarbij ga ik ervan uit dat mijn ziel niet door de natuur is ontstaan maar al bestond voordat de aarde werd geschapen en uit het stof van de uiteengevallen geestelijke wezens - waartoe ook ik behoor - is geformeerd.

Het is de oerzonde van mijn afval waardoor de weg terug naar God voor mij onbereikbaar was geworden. Het is die grote zonde waarvoor Jezus een offer aan het kruis heeft gebracht, om zijn gevallen broeder vrij te kopen uit de macht van de dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is mij niet duidelijk hoe je op basis van de bijbelse geschriften tot de conclusie komt dat "de mens niet een ziel heeft, maar een ziel is". Ook begrijp ik niet hoe je tot de conclusie komt dat het woord 'ziel' betrekking kan hebben op het leven zelf. Misschien kun je dat duidelijker uitleggen, ik zie het namelijk niet :$

Ik heb hiervoor o.a. Gen.2:7/1 kor.15:45 aangehaald. Hier staat dat op het moment dat God levensadem in de mens blies, hij "een levende ziel" (hebr. nefesj) werd. Er staat niet dat de mens een ziel kreeg. Dus op het moment dat Gods kracht Adams lichaam activeerde, werd hij een levende ziel. De mens is dus een ziel. Net zoals het moment waarop iemand bijvoorbeeld arts wordt, ook een arts is.

En in Exodus 4:19 komen we ook het hebr. woord "nefesj" tegen. Hier wordt het gebruikt in de zin van het leven zelf. In de NBG staat bijvoorbeeld: "Keer terug naar Egypte, want alle mannen, die u naar het leven stonden zijn dood". In de Statenvertaling staat: "die uw ziel (nefesj) zochten".

En uit Ezechiël 18:4 blijkt dat ziel niet een onsterfelijk iets is. Er staat namelijk: "de ziel (nefesj) die zondigt, die zal sterven".

1 Korintiërs 15

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

Uit bovenstaand schriftgedeelte maak ik op dat eerst een natuurlijk lichaam wordt gevormd uit aardse materie (stoffelijk) waaraan een geestelijk lichaam (de ziel) wordt toegevoegd. De eerste mens (lichaam en ziel) is uit de aarde (zowel het lichaam als de ziel komen uit de aardse materie). De mens Jezus had ook een stoffelijk lichaam maar Zijn ziel kwam uit de hemel.

Ik geloof dat dit gedeelte niet betrekking heeft op de schepping maar op de opstanding. De mens heeft eerst een fysiek lichaam, van vlees en bloed, maar bij een hemelse opstanding zal er een geestelijk lichaam zijn. Dit zal dan net zo zijn als bij Jezus opstanding. 1 Petr.3:18.

Is het iets duidelijker zo?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Lang heb ik mij afgevraagd wanneer de ziel is ontstaan en waar deze vandaan komt. Wordt een ziel geboren bij de geboorte van een mens of bestond de ziel al voor de geboorte en wat is dan de geschiedenis van de ziel als deze al bestond. Vragen waar ik lang mee worstelde.

Er staat geschreven dat God ons naar Zijn evenbeeld volmaakt heeft geschapen. Dat moet betekenen dat wij eens volmaakte geesten waren vol van liefde en in het bezit van de waarheid. Ook staat er geschreven dat wij allen goden zijn, wat impliceert dat de oorsprong van onze ziel een kopie van God zelf is.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn ziel al bestond voordat de onvolmaaktheid zijn intrede deed. Dat ik de volmaaktheid op enig moment ben kwijtgeraakt doordat ik de liefde uit vrije wil heb verlaten terwijl ik in het volle bewustzijn van de waarheid was. Dat ik om die reden nu als mens ben belichaamd en zo de kans krijg om de volmaaktheid te bereiken die ik in het begin bezat. Door uit vrije wil naar de volmaaktheid te streven en mijn gevallen ziel om te vormen tot het liefdevolle wezen dat zij was in het begin.

Er staat in de Bijbel helaas maar weinig geschreven over de oorsprong van de ziel. Toch zullen er vast schriftgedeelten zijn die tipjes van deze sluier oplichten. Ik wil ik in dit topic daarover graag van gedachten wisselen omdat ik het een belangrijk onderwerp vind.

Laat maar horen hoe jullie erover denken … :D

U vraagt zich af wat de menselijke ziel is en hoe ze is ontstaan. Onderstaande uitleg zal je duidelijk maken dat nochtans Gods Woord zeer duidelijk en klaar is wat het ontstaan (scheppen) en het vergaan ( dood) van de menselijke ziel betreft.

Welke betekenis geeft de Bijbel nu aan de woorden “ Ziel “ en Dood “ of hoe omschrijft of beschrijft Gods woord deze uitdrukkingen?

Het ontstaan van leven op de aarde wordt beschreven in het boek Genesis.

“ En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.â€â€¦..†En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. (Genesis 1:20-24 Staten Vert)

En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. (Genesis 2:7 Staten Vert ))

Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.(Genesis2:7 NGB)

Wij stellen dus vast dat bij de Bijbelse beschrijving van de schepping, zowel mens als dier ontstaan door het samenvoegen van verschillende componenten , en dat deze nieuwe creaties dan benoemd worden als zijnde een levend wezen of een levende ziel

Elk van deze componenten op zich zijn levenloze zaken en nergens in de Bijbel wordt vermeld dat één van deze componenten (stof of levensadem) op zichzelf kan denken, bewustzijn heeft of kan voelen . Enkel nadat ze samengevoegd zijn ontstaat een nieuw wezen dat door de Bijbel wordt benoemd als een levend wezen of een levende ziel.

Dit begrip nu van een levend wezen; (levende) “ziel†of nephesh komt ongeveer 1700 maal voor in Gods woord, doch nergens staat vermeld of maakt de Bijbel er enige verwijzing naar of allusie op dat de ziel onsterfelijk is; wel integendeel :

“Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.Ezechiël 18:4)

“En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven(doden ) in de hel.(Matt 10:28)

Het terug ontbinden van bovengenoemde creaties ( mens & dier ) in zijn oorspronkelijke componenten of onderdelen, zodat het geheel dat voorheen opgebouwd was uit deze componenten door deze ontbinding niet meer bestaat, wordt in de Bijbel steeds met het woord “ Dood†( sterven) benoemd of omschreven.

“……., totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren “ (.Genesis 3:19 )

“ Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? Prediker 3: 19-21)

Uit het voorgaande blijkt dus dat de mens ontstond uit een samenvoegen van lichaam, gemaakt van het stof der aarde, en geest , de adem des levens.

Als geheel wordt dit een levend wezen of een levende ziel genoemd.

De enkeling heeft één lichaam, één verstand,één geheugen,één rede,één geweten en één wil; hij is een persoonlijkheid met een karakter, een éénheid. Zolang de mens kan ademhalen is hij een levend wezen een levende ziel werkend, denkend met gevoelens van vreugde en verdriet.

Wanneer de mens echter sterft valt hij in de toestand terug waaruit hij genomen werd. De dood is de ontbinding van de levende ziel, het uiteenvallen in de componenten waar de mens bij de schepping uit geformeerd of samengesteld werd. De eenheid wordt verbroken. Sterven is het uitblussen van het leven. Het hart staat stil, de cellen worden niet meer gevoed, de spieren verstijven en de levensadem keert tot God terug

“verbergt Gij uw aangezicht, zij worden verdelgd, neemt Gij hun adem ( ruach = levensadem,levenskracht ) weg, zij sterven en keren weder tot hun stofâ€; zendt Gij uw Geest ( ruach = levensadem, levenskracht) uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.Psalm 104:29

“…..en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest (ruach = levensadem, levenskracht )wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.†(Prediker 12:7)

Daar de uiteengevallen componenten; noch het stof noch de levensadem, op zichzelf een levend wezen of een levende ziel zijn en niet kunnen handelen , denken of voelen is er dus IN DE DOOD geen bewustzijn of leven

.

Dit wordt nadrukkelijk en meermaals door de Bijbel bevestigd.

“De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedtâ€â€¦â€¦â€want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.†(Prediker 9:5-10 )

De Bijbel spreekt ook over de toestand der dood als over een droomloze en onbewuste slaap,

Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap. ( Job 14:12 )

“ Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.†( Daniël 12:13)

Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, ( Joh 11:11 )

en verwijst dus nooit naar een bewustzijn IN de dood, wel naar het rusten of het slapen van elk gestorven mens in de Hades of het dodenrijk.

Dit gebeuren wordt dan ook de eerste dood genoemd,waaruit iedereen op een bepaald moment door Christus zal opgewekt ( herschapen) worden:

-De ene ten leven, bij de terugkomst van Christus.

-De andere ten dode, na de duizend jaar (Openbaring20: 5-6)

“zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. (Joh 5:28-29 Staten Vert)

Aan het woord “ Dood†geeft de Bijbel dus steeds dezelfde betekenis . Het is een toestand waarbij de levende ziel, terug ontbonden wordt in zijn oorspronkelijk ( onbewuste) componenten.

Daar nu echter allen de doodstoestand zullen meemaken en na de opstanding van allen er terug een deel van de mensheid de tweede dood zullen sterven heeft de Bijbel een onderscheid gemaakt in het voorstellen en benoemen van de “ soorten †dood.

De eerste dood of de eerste ontbinding wordt als een tijdelijke slaaptoestand voorgesteld.

De tweede dood als een onomkeerbare en eeuwige vernietiging; een ontbinding in zijn onbewuste componenten door middel van vuur .

De eerste dood wordt in de Bijbel steeds benoemd als het tijdelijk verblijven in de Hades of Sheool (het dodenrijk , de onderwereld, de afgrond, het graf,).

Het woord Gehenna (Hel) daarentegen heeft steeds een definitieve betekenis, en wordt steeds gebruikt in verband met de tweede dood; een tweede maal in de toestand van ontbinding maar nu onomkeerbaar en voor eeuwig.

Het verwijst naar “ een poel van vuur (Limne) in het dal van Hinnom ( Gej Ben-Hinnom) waarin het afval door vuur volledig werd opgebrand ( dus ontbonden in zijn componenten).

Hierbij valt op te merken dat jammer genoeg verschillende vertalingen o.a. de Statenvertaling en de Engelse King James vertaling een onjuiste vertaling geven van de grondwoorden ‘Sheool’, ‘Hades’ en ‘Gehenna’.Deze grondwoorden worden allemaal met het woord “Hel†vertaald, terwijl er in de grondtekst een duidelijk verschil in betekenis is! Hierdoor is helaas veel verwarring ontstaan over het hiernamaals.

De opstanding is dus een (tweede) schepping waarbij terug onbewuste componenten worden samengevoegd en er een levend wezen of levende ziel ontstaat.

Welke componenten er nu gebruikt zullen worden door God is voor ons onbegrijpelijk, maar Paulus maakt duidelijk dat voor de opgewekten ten leven hun verheerlijkt lichaam anders zal zijn dan het huidige (1Korr15:35-49) en dat ons “zijn†( karakter ) wat een “ geestelijk†aspect is ook zal herkend worden.

De levende wezens of levende zielen opgewekt ten dode zullen in tegenstelling met zij die opgewekt werden ten leven, niet bestand zijn tegen het hemels vuur dat hen zal verslinden Openbaring20:9 / 21: 8 “En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,†…./… “hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.â€

Deze tweede dood is dus terug logischerwijze een ontbinden in de samengevoegde onbewuste bestanddelen of componenten, anders kan het niet benoemd worden als (tweede) dood of sterven.

Waarbij dan echter wel de vooraf bij het oordeel bepaalde maat van pijn of straf, die veroorzaakt wordt door het (helle) vuur gedurende het sterf -of ontbindingsproces, verschillend en aangepast zal zijn aan ieder individu.

Het eeuwig gevolg van de straf, zoals bij het voorbeeld van Sodom en Gomorra (Judas 1:7), bestaat dan ook hierin dat de levende ziel of het levende wezen nu voor altijd en eeuwig door het vuur dood zal zijn.

Namelijk na het ondergaan van een gerechtvaardigde en pijnlijke straf zal ze voor altijd en eeuwig ontbonden zijn in onbewuste , levenloze componenten ; vergaan tot stof onder de voeten van zij die gedurende hun aards bestaan “ de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.†(Openbaring14:12)

Conclusie:

Uit het bijbels verslag van wat gebeurd tijdens en IN de dood kan men dus afleiden dat elk menselijk wezen, elke ziel, die op vandaag sterft, ontbonden wordt in zijn oorspronkelijke onbewuste componenten en deze onbewuste toestand door de Bijbel als “Hades en Scheool ( slaap, graf of dodenrijk ) betiteld wordt.

De hoop en het vertrouwen voor de Christen ligt dan hierin dat Christus door Zijn eigen opstanding uit de dood bewezen heeft dat de meerdere beloften die te vinden zijn in Gods woord zullen bewaarheid worden en dat de mens terug uit de dood zal opstaan ( herschapen worden ) en zal kunnen uitroepen:

“: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? ( 1 Korr 15: 54-55)

Want :

“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen machtâ€.., Openb.20:6

Volgens Gods Woord werd de mens dus geformeerd uit stof uit de aardbodem en Gods levensadem en dit werd een levend wezen of een levende ziek genoemd.

DE MENS HEEFT DUS GEEN ZIEL MAAR IS EEN ZIEL die bij de dood terug ontbonden wordt in haar oorspronkelijke onbewuste bestanddelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voorlopig baseer ik me in dit topic alleen op bijbelteksten.

Nee hoor, je baseert je op een leer en die projecteer je op Bijbelteksten. De teksten die je aanhaalt gaan over mensen, gericht aan mensen, en niet over engelen. Er is nogal een groot verschil tussen engelen en mensen. Engelen hebben een bewuste keus gemaakt en zijn geen sterfelijke wezens. Je baseert je niet op bijbelteksten maar op je eigen leer die je in de Bijbel probeert neer te leggen. Daarmee ga je voorbij aan de Bijbel, verder dan de Bijbel. En dat mag, doch dat is geen Bijbelsfudie maar filosoferen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is mij niet duidelijk hoe je op basis van de bijbelse geschriften tot de conclusie komt dat "de mens niet een ziel heeft, maar een ziel is". Ook begrijp ik niet hoe je tot de conclusie komt dat het woord 'ziel' betrekking kan hebben op het leven zelf. Misschien kun je dat duidelijker uitleggen, ik zie het namelijk niet :$

Ik heb hiervoor o.a. Gen.2:7/1 kor.15:45 aangehaald. Hier staat dat op het moment dat God levensadem in de mens blies, hij "een levende ziel" (hebr. nefesj) werd. Er staat niet dat de mens een ziel kreeg. Dus op het moment dat Gods kracht Adams lichaam activeerde, werd hij een levende ziel. De mens is dus een ziel. Net zoals het moment waarop iemand bijvoorbeeld arts wordt, ook een arts is.

Nu snap ik beter wat je bedoeld.

Ik schrijf ook niet dat de mens een ziel kreeg. Ik bedoel dat de ziel is belichaamd in een aards stoffelijk lichaam en dat het stoffelijk lichaam na het sterven weer oplost in materie waaruit nieuwe zielen worden samengesteld. De ziel echter komt bij het sterven vrij uit de laatste materiële vorm en betreed onherroepelijk de geestelijke wereld waar haar oorsprong als geest ook ligt.

Het is waar dat de combinatie ziel en lichaam geen 'levend' wezen is. De ziel kan het lichaam namelijk niet tot leven wekken, net min als de ziel het leven van het lichaam geen dag kan verlengen als het tijd is om te sterven. Het wordt pas een 'levende' ziel op het moment dat God zijn levensadem in het menselijk lichaam blaast. Daarom bestaat een mens uit lichaam, ziel en geest. Deze staat van zijn wordt ook wel 'levende ziel' genoemd en geldt ook voor de planten en dierenwereld.

En in Exodus 4:19 komen we ook het hebr. woord "nefesj" tegen. Hier wordt het gebruikt in de zin van het leven zelf.

In de NBG staat bijvoorbeeld: "Keer terug naar Egypte, want alle mannen, die u naar het leven stonden zijn dood". In de Statenvertaling staat: "die uw ziel (nefesj) zochten".

De Statenvertaling sluit aan bij wat ik eerder heb geschreven.

Exodus 4:19 Ook zeide de HEERE tot Mozes in Midian: Ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood, die uw ziel zochten.

En uit Ezechiël 18:4 blijkt dat ziel niet een onsterfelijk iets is. Er staat namelijk: "de ziel (nefesj) die zondigt, die zal sterven".

Hier staat toch duidelijk dat alle zielen aan God toebehoren, het stoffelijk lichaam behoort de aarde toe. Dat een ziel die zondigt zal sterven is logisch, ook de ziel van de mens Jezus moest sterven alleen had de dood geen macht over Zijn ziel, zodat Zijn ziel is opgestaan uit de dood en teruggekeerd naar de Vader.

Ezechiël 18:4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.

1 Korintiërs 15

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

Uit bovenstaand schriftgedeelte maak ik op dat eerst een natuurlijk lichaam wordt gevormd uit aardse materie (stoffelijk) waaraan een geestelijk lichaam (de ziel) wordt toegevoegd. De eerste mens (lichaam en ziel) is uit de aarde (zowel het lichaam als de ziel komen uit de aardse materie). De mens Jezus had ook een stoffelijk lichaam maar Zijn ziel kwam uit de hemel.

Ik geloof dat dit gedeelte niet betrekking heeft op de schepping maar op de opstanding. De mens heeft eerst een fysiek lichaam, van vlees en bloed, maar bij een hemelse opstanding zal er een geestelijk lichaam zijn. Dit zal dan net zo zijn als bij Jezus opstanding. 1 Petr.3:18.

Dat begrijp ik niet. 1 Korintiërs 15:44-47 beschrijft precies hoe het proces van het scheppen van mensen in z'n werk gaat. Als uitzondering wordt de ziel van Jezus genoemd. Die geen gang door de aardse materie heeft afgelegd maar uit de hemel kwam.

Is het iets duidelijker zo?

Ik snap nog niet helemaal hoe je tot bepaalde conclusies komt maar fijn dat je de moeite neemt om het uit te leggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Bernard 3

De tekst die je hebt geplaatst heb ik doorgelezen en ben het met bijna alles wat er staat eens. Het bevestigt ook wat ik eerder heb geschreven. Het enige waarmee ik moeite heb is de conclusie.

Conclusie:

Uit het bijbels verslag van wat gebeurd tijdens en IN de dood kan men dus afleiden dat elk menselijk wezen, elke ziel, die op vandaag sterft, ontbonden wordt in zijn oorspronkelijke onbewuste componenten en deze onbewuste toestand door de Bijbel als “Hades en Scheool ( slaap, graf of dodenrijk ) betiteld wordt.

Het lichaam wordt ontbonden in zijn oorspronkelijke onbewuste componenten maar de ziel niet. Deze betreed het geestelijke rijk en is zich wel degelijk bewust van zichzelf. Alleen de zielen die zich bij de transformatie (eindgericht) op of in de omgeving van de aarde bevinden en (nog) niet zijn verlost worden ontbonden in hun oorspronkelijke onbewuste componenten en (opnieuw) opgenomen in de aardse materie.

Ben jij ook andré op forum.geloofsgesprek of heb je zijn teksten klakkeloos gekopieerd?

http://forum.geloofsgesprek.nl/viewtopi ... 94340a37f2

Zo ja hoe denk je er zelf over?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voorlopig baseer ik me in dit topic alleen op bijbelteksten.

Nee hoor, je baseert je op een leer en die projecteer je op Bijbelteksten.

En jij baseert je op de leer van Watchman Nee en projecteert zijn gedachtegoed op bijbelteksten.

Ik zie het probleem niet. :D

De teksten die je aanhaalt gaan over mensen, gericht aan mensen, en niet over engelen. Er is nogal een groot verschil tussen engelen en mensen. Engelen hebben een bewuste keus gemaakt en zijn geen sterfelijke wezens.

Ik heb het niet over engelen gehad, behalve dan over Lucifer en Jezus, die van oorsprong engel zijn.

Je baseert je niet op bijbelteksten maar op je eigen leer die je in de Bijbel probeert neer te leggen. Daarmee ga je voorbij aan de Bijbel, verder dan de Bijbel. En dat mag, doch dat is geen Bijbelsfudie maar filosoferen.

Ik ga niet voorbij aan de Bijbel, dat is nou juist de reden dat ik me hier op het forum begeef.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voorlopig baseer ik me in dit topic alleen op bijbelteksten.

Nee hoor, je baseert je op een leer en die projecteer je op Bijbelteksten.

En jij baseert je op de leer van Watchman Nee en projecteert zijn gedachtegoed op bijbelteksten.

Neen. Hij verwoordt in een boek iets wat ik wil zeggen en wat in de Bijbel staat, en daarom quootte ik dat netjes. Dat heeft verder niets met de leer van W.N. maken. Wat jij met Bijbelteksten doet daarentegen wel.

Ik heb het niet over engelen gehad, behalve dan over Lucifer en Jezus, die van oorsprong engel zijn.

Lucifer is een gevallen engel. Jezus is geen engel. Ook niet van oorsprong. Maar dat is kennelijk onderdeel van de leer van Dudde, die bijna alle dwaalleren met elkaar gemeen hebben. De JG, de Vlanaten en Dudde kennelijk ook. En nu probeer je eromheen te praten. Satan alias Lucifer is een engel, en wel een gevallen engel. Een cherub om precies te zijn. De teksten die je aanhaalt gaan niet gevallen engelen. Er is de tegenstander heel wat aan gelegen om gelovigen te doen denken dat het wel goed met hem komt. De dwaling van moderne "alverzoeners" , die de Bijbel voorbij gaan en het wel even zullen vertellen, daarbij vele Bijbelteksten eliminerend. Zij laten dingen weg en zij voegen dingen toe, net als jij.

Ik ga niet voorbij aan de Bijbel, dat is nou juist de reden dat ik me hier op het forum begeef.

Door de zoetsappige bovengenoemde dwaalleer over te nemen ga je voorbij aan de Bijbel, dus vérder dan de Bijbel. En dat mag, doch dat is geen Bijbelstudie, dan ben je aan het filosoferen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus is geen engel. Ook niet van oorsprong. Maar dat is kennelijk onderdeel van de leer van Dudde, die bijna alle dwaalleren met elkaar gemeen hebben.

De ziel van Jezus was van oorsprong een engel, de eerstgeboren zoon, het derde wezen dat werd geschapen. De ziel van Jezus is niet gevallen en is de Vader altijd trouw gebleven. Ik snap niet dat je steeds op Bertha Dudde terugkomt. Je hebt er geen idee van wat ik naast de Bijbel allemaal gelezen, gehoord en gezien heb waardoor mijn geloof zijn vorm heeft gekregen. Je beschuldigd anderen nogal makkelijk van het verspreiden van een dwaalleer zonder de betreffende geschriften serieus en onder leiding van Gods geest onderzocht te hebben. Daarmee bewerk je je eigen ondergang.

Er is de tegenstander heel wat aan gelegen om gelovigen te doen denken dat het wel goed met hem komt. De dwaling van moderne "alverzoeners" , die de Bijbel voorbij gaan en het wel even zullen vertellen, daarbij vele Bijbelteksten eliminerend. Zij laten dingen weg en zij voegen dingen toe, net als jij.

Predik jij dan maar de hel en altijddurende verdoemenis en tandengeknars. Predik maar door over je God van toorn, wraak, straf, jaloezie, vergelding en alle onzin die je er verder nog uitkraamt. We zullen wel zien wie het bij het rechte eind heeft. De toekomst wordt eens tegenwoordige tijd en zal uitwijzen wat waarheid is en wat niet.

Door de zoetsappige bovengenoemde dwaalleer over te nemen ga je voorbij aan de Bijbel, dus vérder dan de Bijbel. En dat mag, doch dat is geen Bijbelstudie, dan ben je aan het filosoferen.

Als je met 'zoetsappige dwaalleer' de openbaringen van Bertha Dudde bedoeld ben je slecht geïnformeerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is de tegenstander heel wat aan gelegen om gelovigen te doen denken dat het wel goed met hem komt. De dwaling van moderne "alverzoeners" , die de Bijbel voorbij gaan en het wel even zullen vertellen, daarbij vele Bijbelteksten eliminerend. Zij laten dingen weg en zij voegen dingen toe, net als jij.

Predik jij dan maar de hel en altijddurende verdoemenis en tandengeknars. Predik maar door over je God van toorn, wraak, straf, jaloezie, vergelding en alle onzin die je er verder nog uitkraamt. We zullen wel zien wie het bij het rechte eind heeft. De toekomst wordt eens tegenwoordige tijd en zal uitwijzen wat waarheid is en wat niet.

Naast pertinente leugens (voor iedereen hier zijn deze valse beschuldigingen achterhaalbaar) , creeer je valse tegenstellingen ...... En dat zegt mij al meer dan genoeg, namelijk dat je bezig bent met een enorme vleselijke strijd. Ook je rare dreigementen en eerdere uitingen waarmee je jezelf een soort godstatus aanmat, of men wel wist tegen wie men het zou hebben e.d.. Wat je zelf doet - overigens ook overeenkomstig met de houding van sommige zogenaamde liefdevolle moderne zelfbenoemde " alverzoeners" - aan allerlei narigheid projecteer je op anderen. Tel daarbij op dat je eerder allerlei teksten van Dudde neerzette alsof je ze zelf had geschreven, dan is duidelijk dat je uit eigen eerzucht bezig bent. Spiritueel ego. Vlees dus.

Dit forumonderdeel, bijbelstudie, wordt er zo niet beter op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Naast pertinente leugens (voor iedereen hier zijn deze valse beschuldigingen achterhaalbaar) , creeer je valse tegenstellingen ......

Tel daarbij op dat je eerder allerlei teksten van Dudde neerzette alsof je ze zelf had geschreven, dan is duidelijk dat je uit eigen eerzucht bezig bent. Spiritueel ego. Vlees dus.

Zoals ik je al een paar keer heb gevraagd; toon mij dan tekstgedeelten die ik van Bertha Dudde heb gekopieerd, maar dat doe je niet … Je uit daarmee zelf valse beschuldigingen die voor iedereen achterhaalbaar zijn! Je creëert zelf valse tegenstellingen door je voor te doen als vrome christen terwijl je woorden vol zijn van laster en spot.

Dit forumonderdeel, bijbelstudie, wordt er zo niet beter op.

Alsof jouw inbreng in dit forumonderdeel het er wél beter op maakt. Dit topic is wel degelijk een bijbelstudie, jammer dat jij je in deze studie mengt met valse beschuldigingen. Jammer ook dat je niet kunt accepteren dat er christenen zijn met een andere mening dan jij, als het gaat over een altijd voortdurende hel waar zielen nooit uit bevrijd zullen worden. Ik geloof dat de Liefde alles overwint en almachtig is, jij kennelijk niet en dat vind ik prima.

Daarom zeg ik: ga maar door met God neer te zetten als een wrede dictator die er niet voor terugdeinst talloze zielen voor altijd de hel in te sturen omdat ze niet naar hem luisteren. Ga maar door met je bangmakerij en roem vooral op je 40 jarige bijbelstudie en het feit dat je járen bijbelles hebt gegeven, over een hoogmoedig ego gesproken…. Ik heb medelijden met de leerlingen die je les hebt gegeven. Maar je loon zal zijn naar je werken dus het komt helemaal goed, daar vertrouw ik op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ook je rare dreigementen en eerdere uitingen waarmee je jezelf een soort godstatus aanmat, of men wel wist tegen wie men het zou hebben e.d.. Wat je zelf doet - overigens ook overeenkomstig met de houding van sommige zogenaamde liefdevolle moderne zelfbenoemde " alverzoeners" - aan allerlei narigheid projecteer je op anderen.

Waar heb ik dreigementen geuit en mezelf een soort godstatus aangemeten? Kom toch eens met bewijzen voor wat je allemaal beweert. Je beschuldigt een eind heen zonder dat je ook maar één van je beschuldigingen hard kunt maken. Je klinkt als schallend koper!

"of men wel wist tegen wie men het zou hebben e.d.."

Bedoel je daar soms de volgende reactie mee, die overigens overduidelijk op Bertha Dudde wijst, waar je kennelijk een grote fan van bent omdat je daar steeds weer over begint.

Nou jij nog. Het klakkeloos blijven napraten van zieneressen is niet zo verstandig. Als je je per se wilt blijven bezighouden met buitenbijbelse profetieen, is het wel zo verstandig dat je de herkomst van hun gedachtengoed kent, zoals het overduidelijke Rulofgehalte in het gedachtengoed van Dudde.

Vanwaar deze vijandige houding? Je hebt overduidelijk geen idee waar je het over hebt en tegen wie je ageert.

Bron: viewtopic.php?f=12&t=30667&start=200

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Bernard 3

De tekst die je hebt geplaatst heb ik doorgelezen en ben het met bijna alles wat er staat eens. Het bevestigt ook wat ik eerder heb geschreven. Het enige waarmee ik moeite heb is de conclusie.

Conclusie:

Uit het bijbels verslag van wat gebeurd tijdens en IN de dood kan men dus afleiden dat elk menselijk wezen, elke ziel, die op vandaag sterft, ontbonden wordt in zijn oorspronkelijke onbewuste componenten en deze onbewuste toestand door de Bijbel als “Hades en Scheool ( slaap, graf of dodenrijk ) betiteld wordt.

Het lichaam wordt ontbonden in zijn oorspronkelijke onbewuste componenten maar de ziel niet. Deze betreed het geestelijke rijk en is zich wel degelijk bewust van zichzelf. Alleen de zielen die zich bij de transformatie (eindgericht) op of in de omgeving van de aarde bevinden en (nog) niet zijn verlost worden ontbonden in hun oorspronkelijke onbewuste componenten en (opnieuw) opgenomen in de aardse materie.

Ben jij ook andré op forum.geloofsgesprek of heb je zijn teksten klakkeloos gekopieerd?

http://forum.geloofsgesprek.nl/viewtopi ... 94340a37f2

Zo ja hoe denk je er zelf over?

Ik kan je redenering totaal niet volgen want ze spreekt zichzelf totaal tegen.

Als je schrijft dat je met (bijna) alles wat ik geschreven heb het eens bent en dan begin je over de ziel te spreken als een zelfstandige zelfdenkende entiteit die los van het lichaam kan beschouwd worden.

Waar ik aan de hand van de Bijbel heb aangetoond dat de mens bestaande uit het samenvoegen van stof en levensadem en zodoende een ziel IS en NIET een ziel HEEFT. En dat bij het sterven er gewoon geen menselijk wezen, of zoals de Bijbel het uitdrukt een menselijke ziel, meer bestaat.

Het is enkel bij de uiteindelijke opstanding dat God het menselijk wezen (ziel) terug herschept en zodoende bestaat in tijd tussen dood en opstanding de mens (de ziel , het wezen) eenvoudig weg niet.

Je reactie is echter voor mij een bewijst dat je ofwel mijn tekst totaal niet hebt gelezen ofwel er totaal niets van hebt gesnapt.

Ps,. Wat is er verkeerd aan om teksten waarmede men volledig akkoord gaat over te nemen. Doch wees gerust, alle bovenstaande teksten zijn van mijn hand.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid